Yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Sekar macapat menika kajawi kaginakaken kangge medaharaken piwulang-piwulang luhur ugi mujudaken pasemon gesanging manungsa. Pramila boten nama mokal manawi kangge gladhen sekar macapat, rerepen utawi tembang sanesipun menika, namung wiwit sekar mijil dumugi pocung.

Ing ngandhap menika sekedhik kangge pangertos. 1. Mijil Mijil tegesipun miyos, mili utawi lair Sekar mijil nggadhah pasemon bilih manungsa wiwit ngambah karamean utawi donya. Cakepan: Poma kaki padha dipuneling Ing pitutur ingong Sira uga satriya arane Kudu anteng jatmika ing budi Ruruh sarta wasis Samubarang tanduk 2.

Maskumambang Sekar maskumambang menika pasemon bayi, bayi menika taksih suci, sapari polahipun sarwa ngremeaken utawi nyengsemaken, ngantos mipisi utawi bobotan kemawon dipunanggap ngopahi. Cakepan: Mara tani mring anak putu ing wuri Den padha prayitna Aja nokang kumowani Mring biyung tanapi bapa 3.

Sinom Sekar Sinom nggadahahi pasemon alam mudha-mudhi kadhewasan. Pramila tembang sinom ugi nggadhahi teges si-enom, liripun ingkang langkung ngremenaken utawi nyengsemaken. Yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese Pangeran kang sipat murah Njurungi kajating dasih Ingkang temen tinemenan Pan iku ujaring dalil Nyatane ana ugi Iya kiyageng ing Tarub Wiwitane nenedha Tan pedhot tumekeng siwi Wayah buyut canggah warenge kang tempa 4.

Asmarandana Tembung Asmarandana kadadosan saking kalih tembung inggih menika Asmara lan dana. Asmara tegesipun katresnan dene dana tegesipun weweh.

Liripun Sekar Asmarandana nggadhahi pasemon alamin katresnan. Cakepan: Kang kanggo ing mangsa mangkin, Priyayi nom kang den gulang, Kaya kang wus muni kuwe, Lumaku tumeka jena, Kang nganggo etung murwat, Lumaku kekudhung sarung, Anjaluk den dhodhokana.

5. Gambuh Gambuh menika tegesipun cocok, mathuk, gathuk utawi jumbuh. Liripun jumbuhing katresnan ing antawisipun putri lan kakung. Cakepan: Aja nganti kebanjur, sabarang polah kang nora jujur, yen kebanjur sayekti kojur tan becik, becik ngupayaa iku, pitutur ingkang sayektos. 6. Kinanthi Tembung Kinanthi lingganipun kanthi tegesipun gendheng. Kinanthi tegesipun kegendhengan utawi dipungendheng.

Pasemonipun sasampunipun kapetang jumbuhing katresnan ing antawisipun yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese lan kakung tumunten kalajengaken alam para akrami. Cakepan: Saranane wong yun luhung Betah tapa kurang guling Elingo solah jatmika Yen wicara kudu manis Murih sengsem ing sasama Samaning manungsa sami 7.

Dhandhanggula Sekar Dhandhanggula nggadhahi watak luwes nyengsemaken. Pasemonipun tumrap gesanging manungsa anggambaraken suasana alaming balewisma. Cakepan: Yogyanira kang para prajurit, lamun bisa sami anulada, kadya nguni caritane, andelira Sang Prabu, Sasrabau ing Maespati, aran Patih Suwanda, lelabuhanipun, kang ginelung tri prakara, guna kaya purun ingkang den antepi, nuhoni trah utama. 8. Durma Sekar Durma nggadhahi pasemon bilih alaming bale wisma (rumah tangga), boten badhe uwal saking perkawis utawi masalah.

Dangu utawi enggal, ageng utawi alit manungsa mesti badhe nyandhang. Cakepan: Duk samana Rawana mumbul ngakasa, mboyong Raden Sinta Dewi, sang Sinta anggana, tinilar ingkang garwa, Ramawijaya lan rayi, lumebeng wana, anglari kidang rukmi. 9. Pangkur Pasemonipun bilih tiyang gesang menika sasampunipun sepuh kedah mungkur utawi umal saking bebandaning pepenginan.

Pramila sepuh ugi kawastanan tuwa, liripun tiyang sepuh menika wontenipun namung tutur-tutur, uwur-uwur, sembur-sembur dhumateng para anem. Cakepan: Sekar pangkur kang winarna, Lelabuhan kang kanggo wong ngaurip, ala lan becik puniku, prayoga kawruh ana, adat waton punika dipun kadulu, miwah ingkang tata krama, den kaesthi siyang ratri. 10.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Megatruh Tembang Megatruh kadadosan saking kalih tembung inggih menika megat lan ruh (pegat lan ruh). Pasemonipun pisahing nyawa lan jasad utawi raga, liripun pejah/seda.

Cakepan: Wong ngawula mring ratu luwih pakewuh Nora kena minggrang minggring Kudu mantep karyanipun Setya ttuhu marang Gusti Dipun piturut sapakon 11. Pocung Sekar Pocung nggadhahi pasemon bilih pungkasaning gesang menika seda utawi pejah. Manut adat utawi tata cara saderengipun jenazah kapetak kedah dipunpocong. Cakepan: Bapak pucung renteng-renteng kaya kalung, dawa kaya ula, pencokanmu wesi miring, sing disaba si pucung mung thurut kutha. Sumber: http://ridhawijaya.heck.in/arti-11-tembang-macapat.xhtml Golek apa?

Cari Laman • Sugeng Rawuh Kategori • Budaya (14) • Cerita (13) • Geguritan (11) • Kawruh (25) • Tanpa kategori (13) • Wacana (15) Pos-Pos Terakhir • Srikandi Cakil 17 Januari 2016 • Tari Merak 17 Januari 2016 • Tari Gambyong 17 Januari 2016 • Jaran Kepang 17 Januari 2016 • Aksara Jawa 14 Januari 2016 Arsip • Januari 2016 (21) • Desember 2015 (66) • November 2015 (4) Profile Kula • Kalender 1.

perkembangan dunia pendidikan ips membutuhkan seorang guru ips di sd yg perlu memiliki wawasan tujuan dan arah pembelajaran ips dengan pertimbangan … pula ketika mengembangkan materi pembelajaran.terkait hal tersebut berilah beberapa contoh kriteria yang hendaknya dapat menjadi kemampuan terintegrasi dan terinterilinasi dalam diri guru ips sd ketika mengembangkan pelajaran halo!

bantu sunda aksara aku dong dikumpul jam 3ga terima asal asalan ya 1.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Saha anu labuh ? (huruf a lihat di aksara swara kata nu kan ada diaksa … ra ngalagena na tapi kalau mau diubah jadi nu lihat dirarangken berarti kata na di aksara ngalagena tinggal ditambah panyuku ada dimateri rarangken hal 114) 2.

Maya mawa baso. (untuk sa diaksara ngalagena pengen diubah jadi so lihat dirarangken panolong) 3. Kamari Lala labuh. (untuk buh lihat diaksara ngalagena yang ba tinggal ditambah pangwisad ada rirarangken) 4. 20 + 10 =. (untuk angka tinggal menggabungkan angka saja ya) ini angka sama hasilnya harus ditulis dalam akasara sunda! 5. 89 – 23 =. (untukangka tinggal menggabungkan angka saja ya) ini angka sama hasilnya harus ditulis dalam akasara sunda!
MATERI BAHASA JAWA KELAS 8 BAB : II ( MENELAAH TEKS PIWULANG SERAT WULANGREH PUPUH GAMBUH ) SEMESTER : 2 Cakupan Materi.

Serat wulangreh iku anggitane Paku Buwana IV saka Kraton Surakartahadiningrat, Panjenegane nganggit serat piwulang Wulangreh iki kanti ancas paring piwulang marang manungsa, embuh kuwi enom utawa tua. Serat Wulangreh kang kaanggit di wujutake ing tembang jawa yaiku pupuh Dhandhanggula,kinathi,gambuh,pangkur,Maskumambang,Megatruh,durma,Wirangrong, pocung, mijil, Asmarandana, sinom lan Girisa.

Isine sekar Gambuh yaiku yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese larangan manungsa aja nganti duweni watak adigang, adigung lan adiguna. Watak kasebut di umpamake kewan kidang,gajah lan ula.Kewan telu mau congkak/ gumedhe amarga kaluwihane nanging tetelune mati sampyoh, karo watak bebener. Manungsa kang ngenggoni watak bebener, ora gumedhe bakal lestari mulya ora gampang mati sampyoh.

Pupuh Gambuh minangka pupuh kang angka 3 saka kabeh pupuh kang ana ing serat Wulangreh. Cacahe kabeh pupuh ana 13 kaya kang di andharake ing dhuwur yaiku kawiwitan saka pupuh Dhandhangguladi npungkasi pupuh Girisa.

Paugeran tembang Gambuh • Guru gatra yaiku : cacahing larik saben sapada ( satu bait ) Guru gatra tembang gambuh yaiku 5 gatra 2. Guru wilangan yaiku cacahing wanda ( suku kata ) saben sagatra ( satu larik ). Guru wilangan tembang kinanthi yaiku 7,10, 12, 8, 8.

Gatra sapisan dumadi saka 7 wanda, gatra kapindo dumadi saka 10 wandalan gatra – gatra sabanjure uga mengkono. 3.Guru lagu yaiku tibaning aksara swara ing pungkasaning gatra. Guru lagu tembang gambuh yaiku : u, u ,i, u, o, Watake tembang gambuh yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese grapyak semanak, cocok kanggo menehi pitutur. Tuladha Tembang Gambuh. • Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katula tula katali Kadaluwarsa katutuh Kapatuh pan dadi awon.

Tegese… Tindak tanduk kang ora gelem ngrungokake pitutur wong liya, tindak tanduk kang ora becik kaemot ing sekar Gambuh iki.Tindak tanduk ala kang ora ana rampunge lan ora ono kendhaline bakal ala asile lan ngrugekake manungsa dhewe.

• Aja nganti kebanjur Barang polah ingkang nora jujur Yen kebanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos. Tegese Aja nganti manungsa iku kulina nglakoni samubarang kang ora jujur, yen wis kasep / kabanjur bakal agawe cilaka.

Mesthi wae iku ora becik. mangka saka iku para manungsa supaya mbudidaya ajaran / paugeran kang sejati. • Tutur bener puniku Sayektine apantes tiniru Nadyan metu saking wong sudra papeki Lamun becik nggone muruk Iku pantes sira anggo.

Tegese. Ajaran / piwulang kang bener iku wajib di nut / di tiru, senajan ajaran iku asale saka wong pidak pedarakan ( kaum rendah, miskin, pangkate cilik ) nanging yen ajaran utawa piwulang iku mau becik patut / prayoga di tiru.

• Ana pocapanipun Adiguna adigang adigung Pan adigang kidang adiguna pan esthi Adiguna ula iku Telu pisan mati sampyoh. Tegese. Ana unen – unen / paribasan kang unine adigang adigung adiguna.

Adigang / kekuatan dilambangke kewan kidang, adiguna kaluhuran di lambangke gajah kewan kang gedhe, adiguna mupangat / kegunaan dilambangke ula. Nanging telu telune mati bareng. • Si kidang ambegipun Ngendelaken kebat lumpatipun Pan si gajah ngendelaken ageng inggil Ula ngendelaken iku Mandine kalawan nyokot. Tegese . Kidang minangka kewan kang banter playune, gajah angkuh amarga awake gedhe dhuwur, ula angkuh amarga upase / racun yen nyokot. Tembang macapat Gambuh merupakan salah satu tembang yang berisi tentang berbagai ajaran kepada generasi muda, khususnya mengenai bagaimana menjalin hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Beberapa kalangan ada yang memaknai kata Gambuh sebagai sebuah kecocokan, sepaham dan sikap bijaksana. Sikap bijaksana berarti dapat menempatkan sesuatu pada tempatnya, sesuai porsinya, dan mampu bersikap adil. (baca juga : Macapat Gambuh, Ajarkan Kebijaksanaan) Nasihat-nasihat mengenai pentingnya membangun rasa persaudaraan, toleransi dan kebersamaan sebagai makhluk sosial banyak tergambar dari tembang-tembang macapat Gambuh. Salah satunya terdapat dalam Serat Wulangreh pupuh III karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV, Raja Surakarta.

Sekar gambuh ping catur, (Tembang gambuh keempat) Kang cinatur polah kang kalantur, (Yang dibicarakan tentang perilaku yang kebablasan) Tanpa tutur katula-tula katali, (Tanpa nasihat terjerat penderitaan) Kadaluwarsa kapatuh, (Terlanjur menjadi kebiasaan) Kapatuh pan dadi awon. (Kebiasaan bisa berakibat buruk) ———————————- Aja nganti kabanjur, (Jangan sampai terlanjur) Barang polah ingkang nora jujur, (Bertingkah polah yang tidak jujur) Yen kebanjur sayekti kojur tan becik, (Jika telanjur tentu akan celaka dan tidak baik) Becik ngupayaa iku, (Lebih baik berusahalah) Pitutur ingkang sayektos.

([menngikuti] ajaran yang sejati) ————————————— Tutur bener puniku, (Ucapan yang benar itu) Sayektine apantes tiniru, (Sejatnya pantas untuk diikuti) Nadyan metu saking wong sudra papeki, (Meskipun keluar dari orang yang rendah derajatnya) Lamun becik nggone muruk, (Jika baik dalam mengajarkan) Iku pantes sira anggo. (Itu pantas kau pakai) ————————————– Ana pocapanipun, (Ada sebuah ungkapan) Adiguna adigang adigung, (Adiguna, adigang, adigung) Pan adigang kidang adigung pan esthi, (Seperti Adigang-nya kijang, adigung-nya gajah) Adiguna ula iku, (Adiguna-nya ular) Telu pisan mati sampyoh.

(Ketiganya mati bersama dengan sia-sia) —————————— Si kidang ambegipun, (Si kijang memiliki watak) Angandelaken kebat lumpatipun, (Menyombongkan kecepatannya melompat/berlari) Pan si gajah angandelken gung ainggil (Si gajah menyombongkan tubuhnya yang tinggi besar) Ula ngandelaken iku, (Ular menyombongkan) Mandine kalamun nyakot. (Keampuhannya dengan menggigit) ——————————— Iku upamanipun, (Itu sebuah perumpamaan) Aja ngandelaken sira iku, (Jangan menyombongkan diri) Suteng nata iya sapa kumawani, (Seorang raja siapa yang berani) Iku ambeke wong digang, (Itu perilaku yang adigang) Ing wasana dadi asor.

(Yang akhirnya bisa merendahkan) —————————– Adiguna puniku, (Watak adiguna adalah) Ngandelaken kapinteranipun, (Menyombongakan kepandaiannya) Samubarang kabisan dipundheweki, (Seolah semua bisa dilakukan sendiri) Sapa bisa kaya ingsun, (Siapa yang bisa seperti aku) Togging prana nora enjoh.

(ujung-ujungnya tak bisa apa-apa) ——————————- Ambek adigung iku, (Watak orang adigung adalah) Angungasaken ing kasuranipun, (Menyombongkan keperkasaannya) Para tantang candhala anyenyampahi, (Semua ditantang berkelahi dan yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese Tinemenan nora pecus, (Jika benar dihadapi, ia tak berdaya) Satemah dadi geguyon. (Akhirnya hanya jadi bahan tertawaan) —————————– Ing wong urip puniku (Dalam kehidupan manusia) Aja nganggo ambek kang tetelu, (Jangan sampai memiliki watak ketiga tadi) Anganggowa rereh ririh ngati-ati, (Milikilah sifat sabar, cermat, dan berhati-hati) Den kawangwang barang laku, (Selalu introspeksi pada tingkah laku) Kang waskitha solahing wong.

(Pandailah membaca perilaku orang lain)
Daftar Isi • 1 Pengertian Tembang Gambuh • 2 Asal Usul Tembang Macapat Gambuh • 3 Watak Tembang Gambuh • 4 Aturan atau Paugeran Tembang Gambuh • 4.1 Guru Gatra Tembang Gambuh • 4.2 Guru Lagu Tembang Gambuh • 4.3 Guru Wilangan Tembang Gambuh • 5 Fungsi Tembang Macapat Gambuh • 6 Kumpulan Contoh Tembang Gambuh Lan Artine • 6.1 Contoh Tembang Gambuh Buatan Sendiri • 6.2 Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Tata Krama • 6.3 Contoh Tembang Gambuh Tema Pendidikan • 6.4 Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Nasehat • 6.5 Contoh Tembang Macapat Gambuh Serat Wedhatama • 6.6 Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Pendidikan • 6.7 Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Sosial • 6.8 Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Budi Pekerti • 7 Gancaran Tembang Gambuh • 8 Makna Isi Tembang Macapat Gambuh • 9 Amanat Tembang Macapat Gambuh • 10 Kumpulan Soal Bahasa Jawa Tembang Macapat Gambuh • 11 Penutupan • 11.1 Yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese ini: • 11.2 Menyukai ini: Pengertian Tembang Gambuh kompasiana.com Tembang macapat gambuh merupakan salah satu dari 11 jenis tembang Jawa yang berada dalam urutan ke 6.

Tegese tembang gambuh / arti tembung gambuh berasal dari bahasa Jawa yaitu “jumbuh” yang artinya tepat, sesuai, cocok, sepaham dan bijaksana. Tembang gambuh adalah kesenian Jawa yang menceritakan anak muda ketika bertemu seseorang yang tepat dan sesuai.

Kemudian mereka memutuskan untuk menikah setelah bertemu kedua belah pihak dan mendapat restu dari orang tua. Namun, secara umum makna dari tembung gambuh yang akan di bahas bukan hanya menceritakan hubungan menjelang pernikahan saja.

Kenyataannya, isi lagu gambuh juga membahas pergaulan antar manusia sehingga terciptalah hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Tegese tembang gambuh membahas tema pergaulan secara global. Baik itu pergaulan dengan orang yang lebih tua, teman, tetangga, pasangan atau rekan bisnis agar harmonis.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Gambuh hadir dengan menyuguhkan lirik lirik lagu bertema nasihat dalam menjalin hubungan antar sesama, budi pekerti dan toleransi. Pitutur luhur tembung macapat gambuh yang seperti ini sangat di butuhkan oleh masyarakat modern yang krisis budi luhur seperti saat ini. Tembang gambuh ngandhut isi nasihat atau pitutur luhur yang nilai nilainya akan tetap relevan hingga akhir zaman.

Asal Usul Tembang Macapat Gambuh google.id Macapat gambuh di perkirakan muncul pada abad ke-15. Dahulu tembang ini populer disekitar masyarakat Bali ketika diperkenalkan aktor teater yang berjudul Panji. Gambuh adalah teater dramatari Bali yang mutunya dianggap paling tinggi. Selain itu, gambuh juga dikenal sebagai dramatari klasik Bali yang kaya akan gerakan tari. Sehingga dianggap sebagai sumber jenis tari klasik Bali. Ditunjukkan dalam bentuk teater, macapat gambuh sangat berpegang teguh dengan kajian seni seperti seni rupa dan seni yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese.

Pementasan macapat gambuh diiringi dengan alat musik tradisional Indonesia yaitu gamelan. Watak Tembang Gambuh jawapos.id Macapat gambuh termasuk bagian dalam tembang tengahan, sama halnya dengan jenis tembang Megatruh, Wirangrong, Jurudhemung dan Balabak. Watak tembang macapat merupakan sifat dari syair dan lirik yang disampaikan dalam suatu tembang. Watak tembang macapat satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang berwatak sedih, susah, sengsara dan ada juga yang berwatak bahagia, amarah, ketenangan.

Watak tembang gambuh yaiku sumanak (ramah kepada siapapun), Sumadulur (rasa persaudaraan yang kuat), Mulang (mengajar), lan pitutur (memberi nasihat. Watak macapat gambuh secara khusus tentang kebersamaan dan sifat kekeluargaan. Sedangkan watak gambuh lainnya berupa sifat tegas, lugas, jelas, dan tidak ragu-ragu. Karena watak inilah, seringkali jenis macapat gambuh digunakan untuk menyampaikan cerita, pitutur (nasihat) dan pesan kehidupan yang membangun rasa persaudaraan, toleransi dan kekeluargaan.

Aturan atau Paugeran Tembang Gambuh solopos.com Seluruh tembang macapat terikat oleh aturan-aturan (paugeran) yang digunakan untuk membedakan satu tembang dengan tembang lain.

Paugeran tembang ini perlu kalian pelajari jika ingin tahu cara membuat tembang gambuh dengan baik dan benar. Paugeran tembang macapat gambuh ada tiga yaitu paugeran guru gatra, guru lagu dan guru wilangan. Guru Gatra Tembang Gambuh Tembang macapat gambuh memiliki 5 guru gatra atau baris.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Dengan demikian, setiap bait dari tembung gambuh terdiri atas lima baris lirik yang saling berhubungan. Guru Lagu Tembang Gambuh Setiap tembang macapat selalu memiliki guru lagu yang berbeda satu sama lain. Guru lagu gambuh yaitu u, u, i, u, o.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Artinya pada akhir lirik gambuh (lagu gambuh) setiap barisnya (gatra) diakhiri oleh huruf vokal yang ada lima tersebut. Guru Wilangan Tembang Gambuh Paugeran tembang macapat gambuh selanjutnya yaitu guru wilangan. Guru wilangan adalah gatra atau baris dalam bait tembang yang memiliki jumlah suku kata tertentu. Guru wilangan tembung gambuh yaitu 7, 10, 12, 8, 8.

Dengan demikian, gatra pertama jumlah suku katanya 7, kedua 10, ketiga 12 dan seterusnya. Dengan adanya paugeran tembang, ketika akan membuat lirik atau syair suatu tembang maka tidak bisa asal-asalan.

Melainkan harus menyesuaikan aturan tembang berupa guru gatra, guru lagu dan guru wilangan seperti diatas agar isi tembang lebih enak didengar.

Baca Juga : Tembang Asmarandana Fungsi Tembang Macapat Gambuh Tembang macapat gambuh memiliki fungsi untuk menyampaikan berbagai ajaran kebaikan ( pitutur luhur) kepada para kaulah muda. Fungsi ini juga menunjukkan bagaimana isi tembang macapat gambuh secara keseluruhan. Amanat macapat gambuh yang paling menonjol adalah tentang bagaimana cara menjalin hubungan baik dengan manusia lain.

Jadi pada intinya, makna isi tembang ditujukan untuk memberi nasehat ( wewarah) dan petunjuk-petunjuk dalam berbuat baik. Tembung gambuh pada akhirnya sering ditampilkan dalam pementasan acara umum, seperti pameran budaya, karawitan dan pewayangan. Hal ini karena makna yang terkandung dalam isi tembang. Kumpulan Contoh Tembang Gambuh Lan Artine solopos.com Berikut kumpulan contoh tembang gambuh lan tegese: Contoh Tembang Gambuh Buatan Sendiri 1)Sekar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katula-tula katali Kadaluwarsa kapatu Kapatuh pan yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese awon Artinya: Ini sekar gambuh keempat Berbicara mengenai tingkah laku melewati batas.

Jjika tanpa nasehat maka semakin tak terkendali. Akhirnya terlanjur menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang mengakibatkan keburukan. 2) Aja nganti kabanjur Barang polah ingkang nora jujur Yen kebanjur sayekti kojur tan becik Becik ngupayaa iku Pitutur ingkang sayektos. Artinya: Jangan menunggu terbiasa. Terbiasa berperilaku tidak jujur. Jika sudah terlanjur akan celaka dan tidak baik. Lebih baik berusaha Mengikuti ajaran yang benar dan sejati.

3) Ya kanca mlaku-mlaku Nyegerake awak esuk-esuk Ayo konco konco subuh pada tangi Mlakune karo geguyu Mlakumlakubanjurngaso 4)Mun hayang hirup makmur Kudu sing rajin neangan elmu Mun urang sok hayang dihargaan diri Kudu ngaharhaan batur Jeung kudu hormat Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Tata Krama 5) Tutur bener puniku Sayektine apantes tiniru Nadyan metu saking wong sudra papeki Lamun becik nggone muruk Iku pantes siro anggo.

Artinya: Ucapan benar yaitu Yang pantas untuk ditiru Meskipun dari orang yang derajatnya lebih rendah Namun jika pengajarannya baik Maka pantas ditiru 6) Ana pocananipun Adiguna adigang adigung Pan adigang kidang adigung pan esthi Adiguna ula iku Telu pisan mati sampyoh Artinya: Ada perumpamaan Adiguna, adigang, dan adigung’ Seperti Adigang-nya seekor kijang dan adigung-nya seekor gajah Dan adiguna seekor ular Ketiganya mati bersama dengan sia-sia Contoh Tembang Gambuh Tema Pendidikan 7) Si kidang ambegipun, Angandelaken kebat lumpatipun, Pan si gajah angandelaken gung ainggil, Ula ngandelaken iku, Mandine kalamun nyakot.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Artinya: Si kijang berwatak buruk Membanggakan kecepatan melompat dan berlari Si gajah menyombongkan tubuhnya yang tinggi dan besar Ular membanggakan racunnya Yang manjur saat menggigit 8) Iku umpamanipun, Aja ngandelaken sira iku, Suteng nata iya sapa kumawani, Iku ambeke wong digang, Ing wasana dadi asor, Artinya: Sebuah perumpamaan, Jangan pernah menyombongkan diri, Seorang raja siapa yang telah berani, Itu perilaku yang adigang, Pada akhirnya dapat merendahkan diri sendiri.

9) Adiguna puniku, Ngandelaken kapinteranipun, Samubarang kabisan dipundheweki, Sapa bisa kata ingsun, Togging prana nora enjoh. Artinya: Watak adiguna yaitu, Sifat membanggakan kepandaiannya, Seolah-olah semua dapat dikerjakan sendiri, Dalam hatinya berkata “Siapa yang bisa seperti saya”, Ujung-ujungnya tidak bisa apa-apa. 10) Ambek adigung iku, Angungasaken ing kasuranipun, Para tantang candhala anyenyampahi, Tinemenan nora pecus, Satemah dadi geguyon.

Artinya: Watak adigung adalah Menyombongkan keperkasaan dan keberaniannya Semua ditantang berkelahi dan direndahkan. Namun jika benar-benar dihadapi, ia tidak berdaya. Akhirnya hanya menjadi bahan tertawaan Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Nasehat Berikut syair lagu gambuh dengan tema nasehat ( wewarah) : 11) Ing wong urip puniku Aja nganggo ambek kang tetelu Anganggowa rereh ririh ngati-ati Den kawangwang barang laku Kang waskitha solahing yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese Artinya: Dalam sebuah kehidupan manusia Jangan sampai memiliki ketiga watak tersebut Milikilah sifat yang sabar, bijaksana dan berhati-hati.

Selalu intropeksi diri pada tingkah laku Pandailah membaca perilaku orang lain. 12) Rasaning tyas kayungyung Angayomi lukitaning kalbu Gambir wana kalawan hening ing ati Kabekta kudu pinutur Sumingkiringreh tyas mirong Artinya: Keinginan yang berasal dari rasa hati, Memberikan perlindungan dan memberikan rasa nyaman di hati.

Juga akan melahirkan perasaan yang hening. Karena harus memberikan nasehat, Agar dapat menyingkapkan hal-hal yang salah 13) Den samya amaituhu Ing sajroning jaman kala bendhu Yogya sampeyan yuda hardaning ati Kang anuntun mring pakewuh Uwohing panggawe awon Artinya: Diharap semua orang mengikuti Di dalam zaman dahulu kala Sebaiknya kamu mengendalikan hawa nafsu pribadi Yang dapat menuntun pada hal yang tercela Hasil dari sebuah perbuatan yang buruk 14) Ngajapa tyas rahayu Ngayomana sasameng tumuwuh Wahanane ngendhakke angkara klindhih Ngendhangken pakarti dudu Dinulu luwar tibengdoh Artinya: Berusahalah supaya hati selalu selamat.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Selalu saling melindungi satu sama lain. Perilaku yang demikian akan menghilangkan angkara murka.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ditelan dan dibuang jauh-jauh. Contoh Tembang Macapat Gambuh Serat Wedhatama Berikut isi lirik macapat gambuh tema serat wedhatama atau pitutur luhur : 15) Beda kang ngaji pumpung, Nir waspada rubedane tutut, Kakanthilan manggon anggung atur wuri, Tyas riwut ruwet dahuru, Korup sinerung angoroh.

(Rangga Warsita, Sabda Tama) Artinya: Berbeda dengan yang ngaji mumpung, Hilang kewaspadaan dan banyak gangguan, Dengan menjumpai kerepotan mengikuti hidupnya, Hati selalu ruwet terus, Mengambil yang bukan haknya selalu berdusta. 16) Ilang budayanipun, Tanpa bayu weyane ngalumpuk, Sakciptane wardaya ambebayani, Ubayane nora payu, Kari ketaman pakewuh.

(Rangga Warsita, Sabda Tama) Artinya: Hilang sopan santunnya, Tidak memiliki kekuatan dan lemah, Apa yang dilakukan selalu hal-hal yang berbahaya, Sumpah dan janji hanya di mulut, Akhirnya hanya akan menemui sesuatu yang tidak mengenakan hati 17) Iku upamanipun Aja ngandelake sira iku Suteng nata iya sapa kumawani Iku ambeke wong digang Ing wasana dadi asor Artinya: Adalah suatu perumpamaan Jangan terlalu menyombongkan diri Raja siapa yang berani Yaitu perilaku adigang Yang dapat merendahkan Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Pendidikan Berikut lirik tembang gambuh tema pendidikan : 18) Ayo padha sinau Amrih bisa gawe seneng kalbu Tegese bisa gawe urip tentre sakyekti Yen bodho aja di ingu Tembene bakal sengsoro Artinya: Ayo kita belajar Agar mendapatkan kesenangan Artinya dapat membuat hidup tentram Jika bodoh jangan dipelihara Nanti akan sengsara Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Sosial Berikut contoh pupuh gambuh tema sosial: 19) Ayo warga podo mersudi Rukun gawe santosa satuhu Ayo gotong royong aja gawe serik Teguh raya bersatu Mbangun jiwa nuswantara Artinya: Ayowarga kita harus berusaha Rukun membuat sentosa seluruhnya Ayo bergotong royong jangan membuat onar Teguh agar bersatu Membangun jiwa nusantara Contoh Tembang Macapat Gambuh Tema Budi Pekerti Berikut isi tembang macapat gambuh dengan tema budi pekerti: 20) Aja ninggal agami Iku dasar utama satuhu Uga penting tatakrama yekti Ngadohke ing payendu Laku becik kang utama Artinya: Jangan meninggalkan agama Itu adalah dasar utama Dan juga tata krama penting Menjauhkan dari perbuatan buruk Berbuat baik adalah yang utama 21) Amrih pareke iku Yen wus kanggep nuli gawe umuk Pan wong akeh sayektine padha wedi Tan wurung tanpa pisungsung Adol sangggup sakehing wong 22) Yen wong mangkono iku Ora pantes cedha karo wong agung Nora wurung anuntun panggawe juti Nanging ana pantesipun Wong mangkono didhedheplok 23)Aja kakehan sanggup Durung weruh tuture agupruk Tutur nempil panganggepe wruh pribadi Pangrasane keh kang nggunggung Kang wus weruh amalengos 24) Aja nganggo sireku Kulakuwan kan mangkono iku Nora wurung cinirenen den titeni Miiring pawong sanak sadulur Nora nana kang pitados Baca Juga : Tembang Dhandanggula Gancaran Tembang Gambuh Sebelum masuk pembahasan gancaran dari pupuh gambuh, terlebih dahulu kita harus tau apa itu gancaran?

Gancaran yaiku karangan utawa tulisan kang bebas, ora kaiket dening paugeran-paugeran. Gancaran awujud prosa utawa paragraf. Cara nggancarake tembang yaiku: • Mencari arti setiap kata di Bausastra (Kamus bahasa Jawa) • Mengumpulkan kata menjadi suatu prosa Makna Isi Tembang Macapat Gambuh Dari beberapa contoh gambuh diatas, setiap syair lagu mengandung nasehat dan pitutur luhur yang dapat kita ambil hikmahnya dan kita terapkan dalam kehidupan. Macapat gambuh berisi filosofi yang tinggi tentang pendidikan karakter.

Hal ini tersirat dari arti gambuh sendiri yang bermakna kebikjasanaan, kecocokan dan kesepahaman. Selain itu, isi tembang memuat yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese (piwulang) untuk membangun dan menjaga rasa persaudaraan, hal ini tergambar dalam setiap lirik tembang. Pada intinya macapat gambuh berisi ajaran kepada generasi muda dalam menjalin hubungan dengan manusia lain.

Meskipun terkikis waktu, makna dan isi tembang akan tetap relevan dengan kehidupan saat ini. Sebab, ciri khas dari lirik tembang macapat adalah berisi pesan-pesan yang luhur kepada kita untuk menjalani kehidupan lebih baik lagi.

Amanat Tembang Macapat Gambuh Berikut beberapa rangkuman amanat yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese isi tembang macapat gambuh atau pitutur luhur tembang gambuh: • Nasehat untuk menghindari sifat adigang, adigung, adiguna • Pesan agar pandai dalam mengendalikan hawa nafsu • Amanat untuk membangun rasa toleransi, kekeluargaan, dan kebersamaan sebagai makhluk sosial.

• Jangan melihat siapa yang memberi nasihat, namun lihatlah apa isi nasihatnya. • Nasehat untuk jujur dan selalu mengikuti ajaran yang benar. Download Lagu Gambuh Bagi kalian yang penasaran dengan isi lagu gambuh dan ingin menyanyikan tembang macapat gambuh, silahkan download pada link berikut ini: • Tembang macapat gambuh wewarah pi barang mp3 • Download lagu tembang macapat gambuh sekar gambuh pingcatur mp3 Kumpulan Soal Bahasa Jawa Tembang Macapat Gambuh Berikut beberapa soal ujian bahasan jawa seputar tembung gambuh: • Kepriye watake tembang gambuh?

Wangsulan : Watake tembang gambuh yaiku sumanak (ramah kepada siapapun), yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese (persaudaraan yang erat), mulang (mengajarkan), pitutur (nasihat). • Tulisno 3 tuladha tembang gambuh! Wangsulan : Tuladha tembang gambuh sudah ada diatas ya kak, silahkan dipilih salah satu:) • Apa isi tembang gambuh? Wangsulan : Tembang macapat gambuh merupakan jenis tembang yang berisi ajaran (pitutur luhur) kepada generasu muda untuk menjalin hubungan dengan manusia lain.

• Apa cakepan tembang gambuh? Wangsulan : Se kar gambuh ping catur Kang cinatur polah kang kalantur Tanpa tutur katula-tula katali Kadaluwarsa kapatu Kapatuh pan dadi awon • Gawea tuladha tembang gambuh kang surasane pitutur becik • Apa guru wilanga lan guru lagu tembang gambuh? • Piwulang kang ana ing pupuh gambuh yaiku? Wangsulan : ora nduweni sifat angkara murka, adigang, adigung lan adiguna.

• Apa pitutur ana sajroning tembang gambuh iku? Wangsulan : Ngiadohi sifat adigang, adigung lan adiguna. • Paugerane tembang gambuh yaiku? Wangsulan : Paugerane gambuh ana 3, yaiku guru gatra, guru lagu lan guru wilangan. Penutupan Demikianlah penjelasan dan contoh tembang gambuh buatan sendiri beserta lainnya. Semoga dapat menambah wawasan dan semoga bermanfaat.

Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya dikolom komentar ya. Terimakasih 🙂
Aja nganti padha kebanjur ing sabarang tumindak sing ora jujur. Yen nganti kebanjur, dadine cilaka tur ora becik. becike tansah goleka pitutur kang temen. (3) Pitutur bener iku, sayektine apantes tiniru, nadyan metu saking wong sudra papeki, lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggo. Pitutur kang temen iku pitutur kang bener. Temenan iku pantes ditiru. Senajan pitutur mau saka wong sengsara kang uripe papa.

Watone becik olehe muruk, pituture kena kokanggo. Tembang Gambuh ing dhuwur nggunakake tembung kawi : catur, pan, nora, sayekti, tan, sudra. Bausastra  Tembung Kawi = tembung kang asale saka basa Jawa Kuna; Kawi =Jawa Kuna  Tembung Saroja = tembung loro ukang padha utawa meh padha tegese dianggo bebarengan  Tembung garba = tembung loro kang kagandheng kanthi nyuda cacah wandane  Baliswara = ukara kang diwalik papan panggonane kanggo nuhoni guru lagu  Purwakanthi = nggandheng sing ngarep; swara, sastra, basa kang nggandheng runtut karo wanda, tembung, gatra sadurunge  Sandhi asma yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese asma, nama pengarang kang sinandhi ing karya.

 Sengkalan = ukara kang nduweni teges angka taun  Pedhotan kendho = pamedhoting wanda ing tembang manut tembunge  Pedhotan kenceng = pamedhoting wanda tanpa nggatekake tegese tembung 126 Sastri Basa / Kelas 10 Tembung Kawi digunakake ora mung kanggo nambah kaendahan bae, nanging uga kanggo nyukupi guru lagu, guru wilangan, lan purwakanthi.

Buktine ing tembang Gambuh pada (1). Tembung ―catur‖ tegese papat. Yen gatra kapisan unine sekar Gambuh ping papat (7a) dadi ora mathuk karo paugeran guru lagu tembang Gambuh, yaiku 7u. Mengkono uga ing pada (2) gatra katelu yen kebanjur sayekti kojur tan becik. (12i) Digunakake tembung ‗tan‖ tegese ora. Umpama diganti tembung ―ora‖ utawa ―nora‖ guru wilangane dadi luwih sawanda: yen kebanjur sayekti kojur nora becik (13i) Tembung saroja ing tembang Gambuh manggon ing pada (3) ―sudra papeki‖.

Temb ung ―sudra papeki‖ uga tuladhane tembung garba. ―sudra‖ tegese ora duwe, padha karo ―papa‖. Tembung loro padha tegese dianggo bebarengan ―sudra papa‖ diarani tembung saroja. Tembung ―papeki‖ asale saka tembung ―papa‖ + ―iki‖ = papeki.

Digunakake tembung garba ―papeki‖ kanggo ngugemi guru wilangan lan guru lagu 12i. Kliru yen unine mangkene : nadyan metu saking wong sudra papa iki (13i).

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Purwakanthi ing tembang Gambuh pada (1) manggon ing tembung : ―catur‖, ―cinatur‖, ―kalantur‖―tutur‖. Tembung -tembung mau kalebu purwakanthi swara ur/tur. Purwakanthi sastra ing pada (1) nggunakake aksara sigeg ―t‖ lan ―l‖. tanpa tutur, katula-tula katali, kadaluwarsa katutuh, kapatuh. Tembung-tembung ing tembang Gambuh pada (1) iku nggunakake aksara ―l‖ lan ―t‖. Luwih cetha ing tembung katula-tula katali tegese urip sengsara kadawa-dawa kaya tali.

Swara lan surasane mbangetake. a. Ing pada (2) lan (3) kepriye purwakanthine? Golekana lan terangna! • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube InstagramDiera globalisasi, zaman berkembang sangat cepat dan kesenian budaya daerah mulai kehilangan pamornya.

Salah satu kesenian warisan budaya jawa yang kini mulai kehilangan kejayaan adalah tembang macapat. Salah satu dari 11 tembang macapat yang memuat pendidikan karakter ialah tembang gambuh. Watak dan Makna tembang gambuh sangat baik dipelajari pada generasi muda untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur.

Daftar Isi • Tembang Macapat Gambuh • Watak Tembang Gambuh • Aturan Tembang Gambuh • Contoh Tembang Macapat Gambuh • Gambuh 1 • Gambuh 2 • Gambuh 3 • Gambuh 4 • Gambuh 5 • Gambuh 6 • Gambuh 7 • Gambuh 8 • Gambuh 9 • Gambuh 10 • Gambuh 11 • Gambuh 12 • Filosofi dan Makna Tembang Macapat Gambuh Tembang Macapat Gambuh Sumber : pinterest.com Gambuh sendiri diperkirakan sudah ada sekitar abad ke-15, dulu tembah gambuh popular saat diperkenalnya aktor cerita panji.

Di persembahkan dalam bentuk teater dan didalamnya sangat berpegang teguh dalam kajian seni seperti seni suara atau seni rupa. Kemudian dipentaskan dengan iringan alat musik tradisional Indonesia yaitu Gamelan.

Tembang macapat Gambuh merupakan salah satu tembang yang memiliki kandungan berbagai ajaran kepada generasi muda, khususnya mengenai pengarahan bagaimana menjalin hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya.

Pada intinya tembang macapat gambuh sangat menuju kepada nasehat dan petunjuk-petunjuk menuju kebaikan. Penafsiran lain bahwa tembang gambuh berasal dari kata “jumbuh” atau bersatu, yang memiliki arti komitmen untuk menyatukan cinta dalam satu biduk rumah tangga.

Dalam kehidupan rumah yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese seharusnya saling menjaga, melindungi dan mengayomi satu sama lain, agar biduk rumah tangga menjadi harmonis dan selalu dalam Ridho-Nya. Watak Tembang Gambuh Sumber :rskd-maluku.com Watak merupakan sifat lirik-lirik yang menyertai pada setiap tembang macapat, kadang yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese sedih, bisa gembira dan sebagainya.

Watak tembang gambuh yaitu tentang kekeluargaan dan kebersamaan. Sedangkan karakter untuk gambuh yaitu wajar, tidak ragu-ragu dan jelas.

Tembang gambuh juga sering digunakan untuk menyampaikan cerita dan pesan kehidupan yang pada intinya sebagai pedoman membangun rasa persaudaraan, kekeluargaan dan toleransi. Aturan Tembang Gambuh Sumber : kampoengilmu1.com Setiap tembang macapat terikat oleh beberapa “aturan” yang membuat berbeda satu sama lain. Aturan untuk tembang gambuh yaitu : 1.Guru Gatra : Jumlah larik/baris (gatra) setiap satu bait (padha) Guru gatra = 5 Artinya tembang gambuh memiliki 5 larik atau baris kalimat.

2.Guru Lagu : Huruf vokal terakhir “a,i,u,e, atau o” pada setiap akhir larik kalimat. Guru Lagu = u, u, I, u, o Akhir suku kata dari setiap kalimat atau larik harus bervokal u, u, i, u, o. 3. Guru Wilangan: Jumlah suku kata pada setiap baris atau larik kalimat. Guru Wilangan: 7, 10, 12, 8, 8 Artinya tiap kalimat atau larik harus memiliki jumlah suku kata seperti di atas. Jadi, larik pertama berjumlah 7 suku kata, larik kedua berjumlah 10 suku kata, larik ketiga berjumlah 12 suku kata dan seterusnya.

Sehingga jika ingin membuat tembang gambuh, tidak boleh asal saja. Harus menyesuaikan dengan aturan guru gatra, guru wilangan, guru lagu seperti di atas.

yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese

Contoh Tembang Macapat Gambuh Sumber : youtube.com Gambuh 1 Sekar gambuh ping catur, Kang cinatur polah kang kalantur, Gambuh 2 Aja nganti kabanjur, Barang polah ingkang nora jujur, Yen kebanjur sayekti kojur tan becik, Becik ngupayaa iku, Pitutur ingkang sayektos. Janganlah sampai terlanjur terbiasa. Berperilaku yang tidak jujur. Jika sudah terlanjur maka akan celaka dan tidak baik. Lebih baik berusaha Mengikuti ajaran yang benar dan sejati. Gambuh 3 Sumber : ervakurniawan.wordpress.com Tutur bener puniku, Sayektine apantes tiniru, Nadyan metu saking wong sudra papeki, Lamun becik nggone muruk, Iku pantes siro anggo.

Ucapan yang benar yaitu, Sejatinya pantas untuk ditiru. Meskipun berasal dari orang yang memiliki derajat rendah. Namun jika baik pengajarannya, Maka itu pantas untuk engkau tiru. Gambuh 4 Sumber : pixabay.com Ana pocananipun, Adiguna adigang adigung, Pan adigang kidang adigung pan esthi, Adiguna ula iku, Telu pisan mati sampyoh.

Ada sebuah perumpamaan. Adiguna, adigang, dan adigung. Seperti Adigangnya seekor kijang dan adigung seekor gajah. Dan adiguna seekor ular Ketiganya telah mati bersama dengan sia-sia Gambuh 5 Sumber : pixabay.com Si kidang ambegipun, Angandelaken kebat lumpatipun, Pan si gajah angandelaken gung ainggil, Ula ngandelaken iku, Mandine kalamun nyakot. Si kijang mempunyai watak yaitu, Membanggalan kecepatan dalam melompat dan berlari. Si gajah menyombongkan tubuhnya yang tinggi dan besar.

Dan ular membanggakan racunnya, Yang manjur jika menggigit. Gambuh 6 Sumber : gambarseni.com Iku umpamanipun, Yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese ngandelaken sira iku, Suteng nata iya sapa kumawani, Iku ambeke wong digang, Ing wasana dadi asor, Itu adalah sebuah perumpamaan Jangan pernah menyombongkan diri.

Seorang raja siapa yang telah berani. Itu adalah perilaku yang adigang, Yang pada akhirnya dapat merendahkan. Gambuh 7 Sumber : sumbercenel.com Adiguna puniku, Ngandelaken kapinteranipun, Samubarang kabisan dipundheweki, Sapa bisa kata ingsun, Togging prana nora enjoh, Watak adiguna yaitu, Membanggakan kepandaiannya.

Seolah-olah semua dapat dikerjakan sendiri. Dalam hatinya berkata “Siapa yang bisa seperti saya”, Ujung-ujungnya tidak bisa apa-apa. Gambuh 8 Yen kebanjur sayekti kojur tan becik tegese adigung iku, Angungasaken ing kasuranipun, Para tantang candhala anyenyampahi, Tinemenan nora pecus, Satemah dadi geguyon.

Watak seorang adigung adalah, Menyombongkan keperkasaan dan keberaniannya. Semua ditantang untuk berkelahi dan direndahkan. Namun jika benar-benar dihadapi, ia tidak berdaya. Akhirnya hanya menjadi bahan tertawaan.

Gambuh 9 Sumber : kampoengilmu.com Ing wong urip puniku, Aja nganggo ambek kang tetelu, Anganggowa rereh ririh ngati-ati, Den kawangwang barang laku, Kang waskitha solahing wong. Dalam sebuah kehidupan manusia. Janganlah sampai memiliki ketiga watak tadi. Milikilah sifat yang sabar, bijaksana dan berhati-hati. Selalu intropeksi diri pada tingkah laku Pandailah membaca perilaku orang lain.

Gambuh 10 Rasaning tyas kayungyung, Angayomi lukitaning kalbu, Gambir wana kalawan hening ing ati, Kabekta kudu pinutur, Sumingkiringreh tyas mirong, Keinginan dari rasanya hati, Memberikan perlindungan dan rasa nyaman di hati. Melahirkan perasaan yang hening. Karena harus memberikan nasehat, Agar dapat menyingkapkan hal-hal yang salah. Gambuh 11 Den samya amaituhu, Ing sajroning jaman kala bendhu, Yogya sampeyan yuda hardaning ati, Kang anuntun mring pakewuh, Uwohing panggawe awon.

Diharap semua mengikuti, Di dalam zaman dahulu kala. Sebaiknya anda mengendalikan hawa nafsu pribadi, Yang dapat menuntun pada hal yang tercela. Hasil dari sebuah perbuatan yang buruk. Gambuh 12 Ngajapa tyas rahayu, Ngayomana sasameng tumuwuh, Wahanane ngendhakke angkara klindhih, Ngendhangken pakarti dudu, Dinulu luwar tibengdoh. Berusahalah supaya hatinya selamat. Selalu saling melindungi satu sama lain.

Perilaku yang demikian akan menghilangkan angkara murka. Menghindari perbuatan tercela. Ditelan dan dibuang jauh-jauh. Filosofi dan Makna Tembang Macapat Gambuh Sumber : herjaka.com Tembang macapat gambuh mengandung filosofi yang tinggi dan memuat pendidikan karakter yang kuat.

Gambuh bisa dimaknai sebagai sebuah kecocokan, tepat, kesepahaman dan kebijaksanaan. Bijaksana berarti dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya dan mampu bersikap adil. Pesan-pesan mengenai pentingnya membangun rasa persaudaraan, toleransi, kekeluargaan dan kerbersamaan sebagai makhluk social banyak tergambar dari tembang-tembang macapat gambuh.

Dalam macapat gambuh juga terkandung bagaimana seseorang harus bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu agar terhindar pada perbuatan yang tidak terpuji.

Jangan lewatkan juga penjelasan lengkap mengenai Tembang Macapat dan Tembang Sinom. Demikian ulasan yang mendalam mengenai Tembang Gambuh. Semoga ulasan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda semua, serta dalam melestarikan budaya kita.

Kidung Mantra - Aja Turu Sore Kaki ~ Jeng Sri [Official]
2022 www.videocon.com