Nu disebut angket wawancara nyaéta…

nu disebut angket wawancara nyaéta…

MATERI WAWANCARA SUNDA Assalamualaikum wr wb Siswa-siswi yang Bapak banggakan, terimakasih sudah berkunjung ke halaman blog ini. Selamat datang di bahasasunda.id. Perkenalkan blog ini berisi rangkuman materi pelajaran bahasa Sunda untuk keperluan pembelajaran daring di Sekolah kita. Dikemas dalam bentuk media audio-visual, agar memberikan kesan belajar yang menyenangkan, mudah dipahami, serta memberikan pengalaman belajar yang baru di abad 21.

Tidak hanya blog saja, bahasasunda.id mempunyai Youtube Channel, berisi video-video dokumentasi, hasil karya siswa-siswi di sekolah kita, dan video edukasi pembelajaran bahasa Sunda yang akan Bapak sampaikan setiap pertemuan di kelas.

Supaya tidak ketinggalan kalian bisa kunjungi Youtube Channel dengan cara klik link di bawah ini. www.youtube.com/c/bahasasundaidGemanakarnale Jika ada pertanyaan seputar MATERI WAWANCARA SUNDA yang kurang dipahami, kalian bisa memberikan komentar, silahkan jangan ragu untuk mengisi di kolom komentar atau bisa menghubungi Bapak melalui Whatsapp. Semoga dengan adanya blog ini bisa membantu pembelajaran daring di sekolah kita supaya lebih efektif dan memberikan banyak manfaat bagi kalian semua.

Selamat belajar MATERI WAWANCARA SUNDA. DAFTAR ISI • MATERI WAWANCARA SUNDA • A. MATERI WAWANCARA SUNDA • B. STRUKTUR WAWANCARA • C.

TATAKRAMA BASA • D. KAGIATAN WAWANCARA • 1. Tatahar • 2. Ngalaksanakeun Wawancara • E. NYUSUN LAPORAN WAWANCARA • LATIHAN 1 • CONTO WAWANCARA • MATERI WAWANCARA SUNDA LATIHAN 2 A.

MATERI WAWANCARA SUNDA Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asal tina kecap inter (antara lolongrang ) jeung view ( paniten panempo ). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung atawa anu ngawawancara jeung nu diwawancara. Ku ayana kamekaran téknologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut video conference.

B. STRUKTUR WAWANCARA a. Bubuka Bubuka dina wawancara gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rék didiskusikeun, sarta nu bakal dilakukeun dina wawancara. bubuka téh perlu pikeun nyiptakeun hubungan abu hadé antara nu ngawawancara jeung narasumberna.

b. Eusi Bagian eusi téh poko tina wawancara. Dina tahap ieu nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung méré tanggapan, nanya jeung ngajawab. Cindekna, duanana keur aya dina inti kagiatan kalawan maksud jeung ugeran wawancara anu geus dijangjikeun ti anggalna.

c. Panutup Ieu tahap téh mangrupa kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara. Dina panutup, sanggeus wawancarana cukup jeung geus direkam atawa diringkes eusi poko-pokoan, tuluy diterangkeun éta hasil wawancara téh bakal dikumahakeun. C. TATAKRAMA BASA Dina prosés ngawawancara téh basa anu dipaké ilaharna maké ragam lemes atawa hormat.

Maksudna pikeun ngajénan atawa ngahormat ka nu diwawancara. Dina laporan hasil wawancara wangun narasi mah umumna maké basa loma jeung basa hormat. Basa loma dipakéna pikeun narasi, ari basa nu disebut angket wawancara nyaéta… dipaké dina unggelan cutatan kalimah langsung ti narasumberna.

D. KAGIATAN WAWANCARA Kagiatan wawancara téh bisa lumangsung upama rarancangna geus ditataharkeun jeung disusun. Aya tilu tahap dina ngalaksanakeun wawancara téh, nyaéta tatahar, ngalaksanakeun wawancara, jeung nyusun laporan wawancara. 1. Tatahar Prosés tatahar saméméh ngawawancara téh umumna ngawengku tilu kagiatan, nyaéta nangtukeun téma, nangtukeun narasumber, jeung nyusun daptar pananya. a. Nangtukeun Tema Nangtukeun heula téma atawa poko pasualan anu rék jadi bahan wawancara.

téma anu bisa dipilih téh réa pisan, upamana téma pendidikan, lingkungan hirup, pakasaban, kalangenan atawa pangaresep, jeung réa-réa deui. Nangtukeun tema teh bisa ogé diluyukeun jeung kajadian atawa waktu anu keur lumangsung upamana dina bulan Ramadan témana bisa “pasantren kilat”, “ngabuburit”, jsb b.

Nangtukeun Narasumber Nangtukeun narasumber téh tangtuna kudu merenah. Saha-saha nu rék dijadikeun narasumber téh bakal jadi dasar pikeun naon-naon nu rék ditanyakeun. Ari narasumber téh kudu jalma anu pangnyahona kana téma atawa poko pasualan.

Upamana baé jalma anu ngalaman langsung, saurang ahli dina widang nu tangtu, pajabat anu mancén tugas, jrrd Minangka nu disebut angket wawancara nyaéta…, upama dina téma ngeunaan “dagang di pasar tradisional”, anu bisa dijadikeun narasumberna nyaéta padagang di pasar tradisional. Dina waktu nangtukeun narasumber, hidep ogé bisa sakalian nangtukeun média pikeun wawancara. Upama rék ngalaksanakeun wawancara kalayan langsung tepung jeung narasumberna atawa teu langsung, upamana maké télépon, surat, émail, videocall, jeung média séjénna.

c. Nyusun Daptar Pananya hasil wawancara téh gumantung kana kaparigelan anu ngawawancarana, utamana dina nyieun jeung ngajukeun pananya anu merenah. Ari pananya téh kudu dumasar kana téma anu geus ditangtukeun. Hidep bisa nanyakeun rupa-rupa hal nu aya hubunganana jeung katerangan anu dibutuhkeun. Upamana baé kasangtukang, tujuan, wangenan, léngkah-léngkah, mangpaat, hasil, harepan, jeung saran. Daptar pananya téh nu disebut angket wawancara nyaéta… dumasar kana unsur berita 5W +1H nyaéta what (naon), who (saha), where (di mana), when (iraha), why (naha), jeung how (kumaha).

2. Ngalaksanakeun Wawancara Upama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun kalawan lengkep, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahap wawancara. a. Jelaskuen heula identitas diri jeung sebutkeun tujuan hidep ngawawancara b.

Mawa buku catetan, alat tulis, atawa alat pangrekam dina waktu wawancara c. Mimitian wawancara ku pananya anu basajan/énténg jeung sipatna umum. d. Regepkeun pamanggih jeung informasina kalawan daria. e. Singkahan pananya anu bulat-beulit. hadena mah kana inti nu rék ditanyakeun f. Ajenan pituduh jeung sarat ti narasumber, upamana “of the record” (rasiah), “no comment” (moal ngajawab) g.

Tembongkeun kesan anu hadé sanggeus ngawawancara narasumber. ulah poho pikeun amitan, sasadu tuluy nganuhunkeun. E. NYUSUN LAPORAN WAWANCARA Sanggeus ngalaksanakeun wawancara ka saurang narasumber, hasilna téh bisa dijieun laporan. Wangun laporan wawancara téh bisa disusun dina wangun dialog (tanya-jawab) atawa wangun narasi. 1. Wangun Dialog Pikeun nulis laporan hasil wawancara dina wangun dialog (tanya-jawab), hidep kari nuliskeun deui unggal pananya jeung jawabanana kalawan lengkep.

hidep kudu inget yén pananya anu lengkep kudu ngandung unsur 5W + 1H. 2. Wangun Narasi Nuliskeun hasil wawancara dina kalimah wangun narasi téh maké téhnik carita atawa kalimah pedaran. Carana nyaéta ku ngarobah kalimah langsung jadi wangun teu langsung bagian inti tina wawancara. LATIHAN 1 • Naon ari wawancara téh? • Bubuka dina wawancara téh gunana pikeun? • Kumaha tahapan eusi dina wawancara? • Jéntrékeun Bagian panutup dina wawancara!

• Dina wawancara ilaharna make ragam basa naon? • Jéntrékeun tahapan tatahar dina ngawawancara? • Saupama kagiatan tatahar geus dilaksanakeun, mangka hidep tuluy bisa ngalaksanakeun tahapan wawancara nyaéta? • Naon ari nyusun laporan dina wangun dialog téh? • Naon ari nyusun laporan dina wangun narasi téh? • Teangan kecap-kecap anu teu dipikaharti dina ieu matéri!

Tuluy téangan hartina dina kamus! CONTO WAWANCARA Hasil Wawancara Ngeunaan Bahaya Narkoba jeung Hiv (Laporan disusun wangun tanya jawab) Nu Nanya : “Pa, punten abdi badé nyuhunkeun katerangan, kintenkinten naon baé masalah anu dipayunan ku pamaréntah akibat tina narkoba téh?” Narasumber : “Kiwari narkoba mémang jadi masalah, lain baé keur pamaréntah, tapi keur sakumna masarakat, ogé lain ukur di Indonesia, tapi di unggal nagara di sakuliah dunya.

Ari nu jadi sababna narkoba téh bisa ngaruksak mental bangsa, utamana barudak ngora.” Nu nanya : “Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari téh Pa?” Narasumber : “Justru éta kaayaanana geus matak pikahariwangeun. Nu nyalahgunakeun narkoba ti taun ka taun téh lain ngurangan, geuning kalah ngaronjat. Tah ieu téh pagawéan anu beurat pikeun pamaréntah mah .” Nu Nanya : “naon waé anu karandapan ku jalma anu ngagunakeun narkoba téh, Pa?” Narasumber : “Sakur nu nyalahgunakeun narkoba, utamana nu ngagunakeun jarum suntik, baris nimbulkeun masalah séjénna, salasahijina nyebarna virus HIV.” Nu Nanya : “Kinten-kinten naon nu nyababkeun éta jalma wani-wani ngagunakeun narkoba?” Narasumber : “Ari nu jadi sababna mah rupa-rupa, aya faktor psikologis, biologis, sosial, katut spiritual saperti kurangna bingbingan atikan agama.

Lamun jalma nu geus katagihan sok hésé ngeureunkeunana. Matak urang ulah sakali-kali kumawani ngagunakeun narkoba, lamun geus katagihan mah hésé ubarana.” Nu Nanya : “Kumaha sangkan ieu kasus narkoba téh teu nerekab ka generasi ngora?” Narasumber : “Sangkan ieu masalah téh teu nerekab, perlu diihtiaran kalawan soson-soson, di antarana ku cara ngalibetkeun pamaréntah, LSM, kaasup ogé média massa, jeung pusat réhabilitas HIV/AIDS.” Nu Nanya : “Tarékah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma hususna generasi ngora teu kalibet ngagunakeun narkoba?” Narasumber : “Anu leuwih utama mah dijaga timimiti lingkungan kulawarga.

Barudak salaku generasi ngora dididik ku atikan agama sangkan pengkuh kaimanannana. Salian ti éta, méré nyaho sangkan barudak apal yén narkoba téh barang haram anu dilarang ku agama jeung pamaréntah.

Sabab bakal ngaruksak méntal jeung runtuhna nagara. Nu Nanya : “Naha tina narkoba tiasa ngaruntuhkeun nagara?” Narasumber : “Nya muhun, pan narkoba mah bisa ngaruksak pisik jeung méntal. Awak ruksak, pikiran kaganggu, teu bisa konséntrasi, da pikiranana pinuh ku lamunan nu teu pararuguh. Tah lamun generasi ngora geus kitu, saha anu baris ngolah nagara?

Antukna nagara moal aya nu maliré. Tah ieu pisan anu dipikahariwang ku sakumna masarakat Indonesia téh.” MATERI WAWANCARA SUNDA LATIHAN 2 Sabada maca pedaran jeung conto laporan wawancara di luhur pék pigawé ieu pancén di handap!

• Anu ditanyakeun ka petugas HIV di luhur téh ngawengku pertanyaan model 5 W jeung 1H. Pék ku hidep paluruh mana anu kaasup (what, who, where, which, when, jeung How)! what (naon) : ……… where (dimana) : ……… when (iraha) : ……… who (saha) : ……… why (naha) : ……… how (kumaha) : ……… SUMBER & REFERENSI Dirangkum dari beberapa buku: Sudaryat, Yayat. Spk. 2017.

Panggelar Basa Sunda pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Erlangga Héndrayana, Dian. 2016. Rancagé Diajar Basa Sunda (Pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X). Nu disebut angket wawancara nyaéta… Pustaka Jaya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2015. Pamekar Diajar Basa Sunda: pikeun Murid SMA/SMK/MA/MAK Kelas X. Bandung : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tentu saja blog ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan, maka dari itu jika diantara kalian mempunyai kritik dan saran yang ingin disampaikan, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar atau menghubungi Bapak.

Kedepannya blog ini akan dievaluasi secara berkala sehingga bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua siswa-siswi yang bapak sayangi.

Jika ada karya dari penulis yang dimuat di blog ini, dan tidak berkenan untuk dipakai sebagai bahan ajar, silahkan bisa menghubungi Bapak untuk kemudian melakukan tindakan yang diperlukan, jika ada indikasi pelanggaran konten, anatara lain bapak akan melakukan tindakan dengan cara menghapus konten tersebut.

Bagaimana??? Penjelasan mengenai materi di atas dapat dipahami dengan baik??? jika masih belum paham, kalian bisa memberikan pertanyaan dengan mengisi komentar di bawah atau bisa juga mengunjungi postingan mengenai MATERI WAWANCARA SUNDA lainnya atau langsung cari saja keyword materi yang kalian cari di bawah ini: Jangan lupa untuk bergabung dalam group belajar bahasa Sunda husus siswa, dengan klik link di bawah ini: WHATSAPP TELEGRAM FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE TIKTOK Jika blog ini bisa memberikan banyak manfaat, berikan dukungan dengan cara like, comment, dan share ke teman-teman kelas kalian.

Mari kita sama-sama bangun blog ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Terimakasih. GOOGLE TRANSLATE Perhatian!, materi ini diterjemahkan oleh mesin penterjemah google translate tanpa adanya post editting, sehingga ketepatan dalam terjemahan masih buruk dan perlu dikembangkan lagi.

Tujuan dari fitur terjemahan ini untuk pengunjunga yang kesulitan memahami materi dan tidak sama sekali mengerti bahasa Sunda atau teman-teman pelajar dari luar Jawa Barat yang sedang belajar bahasa Sunda, fitur terjemahan ini bisa digunakan namun tidak 100% akurat, akan tetapi garis besarnya bisa diambil, daripada tidak mengerti samasekali. Kedepanya mudah-mudahan admin punya waktu sehingga bisa mengoptimalkan fitur terjemahannya sendiri, dengan begitu pengunjung bisa mempelajari materi dalam bahasa Indonesia.

MATERI WAWANCARA SUNDA • STRUKTUR WAWANCARA Sebuah. pembukaan Pendahuluan dalam wawancara berguna untuk mengarahkan apa yang ingin Anda diskusikan, dan apa yang akan dilakukan dalam wawancara, pendahuluan diperlukan untuk menciptakan hubungan abu-abu yang baik antara pewawancara dan sumber. b. volume Bagian konten adalah subjek wawancara. Pada tahap ini pewawancara dan narasumber mewawancarai satu sama lain dan memberikan umpan balik, bertanya dan menjawab pertanyaan.

Yang pasti, keduanya merupakan inti dari kegiatan dengan maksud dan tujuan wawancara yang telah dijanjikan sejak awal. c. penutup Tahap ini adalah kegiatan meringkas dan menutup wawancara. Di sampul, setelah wawancara sudah cukup dan telah mencatat atau meringkas isi topik, kemudian menjelaskan bahwa hasil wawancara harus diinginkan.

• PERILAKU BAHASA Dalam proses wawancara adalah bahasa yang digunakan biasanya menggunakan cara yang lembut atau hormat. Itu untuk menghormati atau menghormati orang yang diwawancarai. Dalam laporan hasil wawancara, bentuk narasi saya umumnya menggunakan bahasa yang sopan dan sopan. Bahasa umum digunakan untuk narasi, bahasa hormat digunakan dalam berbagai kutipan langsung dari sumbernya. • KEGIATAN WAWANCARA Kegiatan wawancara dimungkinkan jika desain telah diperbarui dan disiapkan.

Ada tiga tahap dalam melakukan wawancara, yaitu, mempersiapkan, melakukan wawancara, dan menyusun laporan wawancara. • Tatahar Proses persiapan pra-wawancara umumnya melibatkan tiga kegiatan, yaitu mengidentifikasi tema, mengidentifikasi sumber, dan menyusun daftar pertanyaan. Sebuah. Tentukan Tema Pertama-tama tentukan tema atau pokok pembicaraan. Ada banyak tema untuk dipilih, seperti pendidikan, lingkungan, pekerjaan, hobi, dan banyak lagi.

Penentuan temanya juga bisa disesuaikan dengan peristiwa atau waktu yang terjadi misalnya di bulan Ramadhan temanya bisa “pondok pesantren”, “putih”, dll. b. Identifikasi Sumbernya Mengidentifikasi sumber adalah suatu keharusan. Siapa pun yang ingin menjadi sumber daya akan menjadi dasar untuk apa pun yang ingin Anda tanyakan. Sumber informasinya adalah orang yang akrab dengan tema atau materi pelajaran.

Misalnya, orang yang memiliki pengalaman langsung, ahli dalam bidang tertentu, pejabat yang pensiun dari tugas, jrrd Sebagai contoh, jika bertema “berdagang di pasar tradisional”, sumbernya bisa menjadi pedagang di pasar tradisional. Pada saat mengidentifikasi sumber, hidep juga terkadang dapat menentukan media untuk wawancara. Jika Anda ingin melakukan wawancara langsung dengan pembicara atau tidak langsung, misalnya menggunakan telepon, surat, email, panggilan video, dan media lainnya.

c. Kompilasi Daftar Pertanyaan Hidep dapat menanyakan berbagai hal terkait informasi yang dibutuhkan. Misalnya, latar belakang, tujuan, ingatan, langkah, manfaat, hasil, harapan, dan sarannya. Daftar pertanyaan terbaik berdasarkan elemen berita 5W + 1H • Melakukan Wawancara Jika kegiatan persiapan telah dilakukan sepenuhnya, maka hidep kemudian dapat melakukan tahap wawancara.

• Jelaskan dulu identitas Anda dan sebutkan tujuan wawancara • Bawalah buku catatan, alat tulis, atau alat perekam pada saat wawancara • Mulai wawancara dengan pertanyaan sederhana / jelas dan bersifat umum. • Nikmati ide dan nu disebut angket wawancara nyaéta… dengan Daria. • Singkatan bulat dan bulat. Hadena saya ke inti yang ingin Anda tanyakan • Menghormati pedoman dan persyaratan dari sumber, seperti “catatan” (rahasia), “tidak ada komentar” (tidak akan menjawab) • Tunjukkan kesan yang lebih baik setelah mewawancarai sumber.

jangan lupa ke amitan, sasadu lalu panggil. • MEMBUAT LAPORAN WAWANCARA Setelah melakukan wawancara dengan sumber, hasilnya dapat dibuat menjadi laporan.

Formulir laporan wawancara dapat disiapkan dalam bentuk dialog (tanya-jawab) atau bentuk naratif. • Formulir Dialog Untuk menulis laporan hasil wawancara dalam bentuk dialog (tanya-jawab), hidep kari menulis ulang setiap pertanyaan dan menjawab secara lengkap. hidep harus ingat bahwa pertanyaan lengkap harus mengandung elemen 5W + 1H. • Bentuk NArasi Memasukkan hasil wawancara dalam bentuk narasi kalimat menggunakan teknik cerita atau kalimat deskriptif. Kuncinya adalah mengubah kalimat secara langsung menjadi bentuk tidak langsung dari bagian inti wawancara.

Hasil Wawancara Tentang Bahaya Narkoba dan Hiv (Laporan disiapkan dalam bentuk tanya jawab) Pertanyaan: Ayah, tolong saya minta penjelasannya, kintenkinten masalah yang didahului oleh pemerintah Apa konsekuensi dari narkoba? ” Sumber: “Saat ini narkoba menjadi masalah, bukan untuk manusia pemerintah, tetapi untuk seluruh masyarakat, juga tidak hanya di Indonesia, tetapi di setiap negara di dunia. Hari itu adalah mengapa narkoba sangat merusak mental bangsa, terutama anak kecil.

“ Pertanyaan: Bagaimana kondisi pengguna narkoba di Masa depan adalah Ayah? “ Sumber: “Justru situasinya mengkhawatirkan. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun adalah hal lain berkurang, tapi kalah bertambah. Jadi ini pekerjaan itu berat bagi pemerintah saya. “ Pertanyaan: Apa pun yang terjadi pada orang yang menggunakannya Apa obatnya, Ayah? ” Sumber: “Siapapun yang menyalahgunakan narkoba, terutama yang menggunakan jarum suntik, akan menimbulkan masalah lainnya, salah satunya adalah penyebaran virus HIV.

“ Pertanyaan: Mungkin apa yang membuat orang itu berani menggunakan narkoba? ” Sumber: “Alasannya bermacam-macam, ada faktor psikologis, biologis, sosial, dan spiritual seperti kekurangan kebingungan pendidikan agama.

Jika orang tersebut kecanduan selalu sulit dihentikan. Jangan sekali-kali berani menggunakan narkoba, jika Anda kecanduan sulit untuk disembuhkan. “ Pertanyaan: Bagaimana agar kasus narkoba ini tidak menyebar generasi muda?

“ Sumber: “Agar masalah ini tidak menyebar, perlu ditangani dengan lapisan, di antaranya melalui keterlibatan pemerintah, LSM, termasuk media massa, dan pusat Rehabilitasi HIV / AIDS. “ Pertanyaan: Apa cara terbaik untuk membuat orang istimewa Generasi muda tidak terlibat dalam narkoba?

“ Sumber: “Yang terpenting adalah menjaga lingkungan sejak awal keluarga. Anak-anak sebagai generasi muda dididik oleh pendidikan agama membuat keyakinannya teguh. Sebagai tambahannya artinya, memberi tahu anak-anak bahwa narkoba itu Barang ilegal dilarang oleh agama dan pemerintah. Karena itu akan merusak mental dan meruntuhkan negara.

Pertanyaan: Dapatkah narkoba merusak negara? Sumber: “Wah, wadah obat saya bisa merusak tubuh dan mental. Tubuh rusak, pikiran terganggu, tidak mampu konsentrasi, dan pikirannya penuh dengan fantasi yang bukan pararuguh. Jadi kalau generasi mudanya begitu, siapa itu akan memproses negara?

Akhirnya negara itu tidak akan nu disebut angket wawancara nyaéta…. Jadi ini sangat dikhawatirkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. ” Kategori • AKSARA SUNDA (6) • ARTIKEL SUNDA (16) • BIANTARA SUNDA (14) • BIOGRAFI SUNDA (10) • CARITA BABAD SUNDA (8) • CARITA PANTUN SUNDA (7) • CARITA PONDOK (12) • CARITA WAYANG SUNDA (8) • DONGENG SUNDA (9) • DRAMA SUNDA (12) • GUGURITAN SUNDA (9) • IKLAN LAYANAN MASARAKAT SUNDA (2) • KAMPUNG ADAT SUNDA (2) • KAULINAN BARUDAK SUNDA (2) • KAWIH SUNDA (6) • KUMPULAN SOAL BASA SUNDA (27) • LAPORAN KEGIATAN SUNDA (7) • LAPORAN PERISTIWA SUNDA (7) • MATERI PEMBELAJARAN BAHASA SUNDA (94) • MATERI AKSARA SUNDA (3) • MATERI ARTIKEL SUNDA (3) • MATERI BIANTARA SUNDA (2) • MATERI BIOGRAFI SUNDA (1) • MATERI CARITA BABAD (1) • MATERI CARITA PANTUN (2) • MATERI CARITA PONDOK (2) • MATERI CARITA WAYANG (2) • MATERI DESKRIPSI KAMPUNG ADAT (2) • MATERI DONGENG SUNDA (6) • MATERI DRAMA SUNDA (5) • MATERI GUGURITAN SUNDA (4) • MATERI IKLAN LAYANAN MASARAKAT (4) • MATERI KAULINAN BARUDAK SUNDA (1) • MATERI KAWIH SUNDA (2) • MATERI LAPORAN KAGIATAN SUNDA (1) • MATERI LAPORAN PERISTIWA SUNDA (1) • MATERI MC SUNDA (4) • MATERI NOVEL SUNDA (4) • MATERI PAGUNEMAN SUNDA (1) • MATERI PAKEMAN BASA SUNDA (1) • MATERI PANGALAMAN PRIBADI (1) • MATERI PANUMBU CATUR SUNDA (2) • MATERI PEDARAN TRADISI SUNDA (3) • MATERI PUPUJIAN SUNDA (1) • MATERI RESENSI SUNDA (1) • MATERI SAJAK SUNDA (4) • MATERI SISINDIRAN SUNDA (2) • MATERI TARJAMAHAN SUNDA (1) • MATERI WARTA SUNDA (4) • MATERI WAWACAN SUNDA (1) • MATERI WAWANCARA SUNDA (2) • MC SUNDA (7) • NOVEL SUNDA (8) • PAGUNEMAN SUNDA (8) • PAKEMAN BASA SUNDA (1) • PANGALAMAN PRIBADI SUNDA (5) • PANUMBU CATUR (11) • PEDARAN TRADISI SUNDA (9) • PUPUJIAN SUNDA (2) • RESENSI SUNDA (16) • SAJAK SUNDA (16) • SISINDIRAN (12) • TARJAMAHAN SUNDA (5) • WARTA SUNDA (11) • WAWACAN SUNDA (10) • WAWANCARA BAHASA SUNDA (3) • Afrikaans • Ænglisc • العربية • Azərbaycanca • Български • Bosanski • Català • Čeština • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Euskara • فارسی • Nu disebut angket wawancara nyaéta… • Français • Frysk • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • 日本語 • Jawa • Qaraqalpaqsha • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Кыргызча • Lëtzebuergesch • Lietuvių • Latviešu • Minangkabau • Македонски • Монгол • मराठी • Bahasa Melayu • नेपाली • Nederlands • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • Português • Română • Русский • سنڌي • Srpskohrvatski / српскохрватски • Simple English • Slovenščina • Српски / srpski • Sunda • Svenska • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • Walon • 吴语 • 中文 • 粵語 Wawancara Dada Rosada oleh beberapa wartawan.

Wawancara atau interviu adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. [1] Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. [2] Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi. [3] Ankur Garg, seorang psikolog menyatakan bahwa wawancara dapat menjadi alat bantu saat dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan seorang calon/kandidat untuk suatu posisi, jurnalis, atau orang biasa yang sedang mencari tahu tentang kepribadian seseorang ataupun mencari informasi.

Daftar isi • 1 Jurnalistik • 1.1 Bentuk wawancara • 2 3 jenis wawancara jenis wawancara • 2.1 Berdasarkan pelaksanaannya • 2.2 Berdasarkan susunan isinya • 3 Teknik • 3.1 Persiapan • 3.2 Peran • 3.3 Sikap-Sikap Pewawancara • 4 Kegunaan • 4.1 Pengumpulan data penelitian • 4.2 Membuat ide baru • 4.3 Memahami subjek • 5 Referensi • 6 Daftar pustaka • 7 Bacaan lanjutan Jurnalistik [ sunting - sunting sumber ] Dalam bidang jurnalistik wawancara menjadi salah satu cara mendapatkan informasi bahan berita.

Wawancara biasanya dilakukan oleh satu atau dua orang wartawan dengan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi sumber berita (narasumber). Lazimnya dilakukan atas permintaan atau keinginan wartawan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam jumpa pers atau konferensi pers, wawancara biasanya dilaksanakan atas kehendak sumber berita. Bentuk wawancara [ sunting - sunting sumber ] Bentuk-bentuk wawancara antara lain: • Wawancara berita dilakukan untuk mencari bahan berita. • Wawancara dengan pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu. • Wawancara telepon yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat telepon. • Wawancara pribadi. • Wawancara dengan banyak orang.

• Wawancara dadakan / mendesak. • Wawancara kelompok di mana serombongan wartawan mewawancarai seorang, pejabat, seniman, olahragawan dan sebagainya. Sukses tidaknya wawancara selain ditentukan oleh sikap wartawan juga ditentukan oleh perilaku, penampilan, dan sikap wartawan. Sikap yang baik biasanya mengundang simpatik dan akan membuat suasana wawancara akan berlangsung akrab alias komunikatif.

Wawancara yang komunikatif dan hidup ikut ditentukan oleh penguasaan permasalahan dan informasi seputar materi topik pembicaraan baik oleh nara sumber maupun wartawan. 3 jenis wawancara jenis wawancara [ sunting - sunting sumber ] Berdasarkan pelaksanaannya [ sunting - sunting sumber ] Ditinjau dari segi pelaksanaannya, wawancara dibagi menjadi 3 jenis yaitu sebagai berikut. • Wawancara bebas Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data-data yang diinginkan.

Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali. • Wawancara terpimpin Dalam wawancara terpimpin, pewawancara sudah dibekali dengan daftar pertanyaan yang lengkap dan terinci.

• Wawancara bebas terpimpin Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas nu disebut angket wawancara nyaéta… wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

Berdasarkan susunan isinya [ sunting - sunting sumber ] Berdasarkan susunan isinya, wawancara dapat dibedakan menjadi: [4] • Wawancara terstruktur, kegiatan wawancara dilakukan dengan menyediakan daftar isian untuk mendapat jawaban dari responden.

• Wawancara semi-terstruktur, kegiatan wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa yang berbeda, tetapi informasi yang akan dikumpulkan dapat diketahui dengan jelas. • Wawancara tidak-terstruktur, kegiatan wawancara terjadi secara tiba-tiba tanpa menyediakan daftar pertanyaan terlebih dahulu.

Teknik [ sunting - sunting sumber ] Persiapan [ sunting - sunting sumber ] Wawancara dapat dilakukan dengan dua tujuan. Pertama, wawancara yang dilakukan untuk mengetahui data dari individu tertentu guna memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

Individu yang diwawancarai disebut informan. Wawancara ini umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Kedua, wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data diri pribadi, prinsip, pendirian serta pandangan dari individu yang diwawancarai. Jenis wawancara ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif. Individu yang diwawancarai pada wawancara model pertama harus dipilih berdasarkan pada penilaian ahli.

Sedangkan wawancara model kedua, individu yang diwawancarai harus mewakili populasi secara menyeluruh. [5] Peran [ sunting - sunting sumber ] Dalam wawancara diperlukan peran yang sesuai dengan nu disebut angket wawancara nyaéta… wawancara. Individu yang terlibat di dalam wawancara harus saling memperkenalkan diri terlebih dahulu.

Setelah itu, pewawancara menjelaskan tujuan dan kegunaan wawancara serta alasan individu dilibatkan. Selanjutnya, pewawancara harus dapat menyampaikan semua pertanyaan kepada responden serta menciptakan hubungan baik dengan responden. Pewawancara juga harus mampu mencatat semua jawaban dari responden sambil menggali informasi lebih mendalam dari responden dengan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan.

[6] Sikap-Sikap Pewawancara [ sunting - sunting sumber ] Saat melakukan wawancara, pewawancara harus dapat menciptakan suasana agar tidak kaku sehingga responden mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Untuk itu, sikap-sikap yang harus dimiliki seorang pewawancara adalah sebagai berikut: • Netral; artinya, pewawancara tidak berkomentar untuk tidak setuju terhadap informasi yang diutarakan oleh responden karena tugasnya adalah merekam seluruh keterangan dari responden, baik yang menyenangkan atau tidak.

• Ramah; artinya pewawancara menciptakan suasana yang mampu menarik minat si responden. • Adil; artinya pewawancara harus bisa memperlakukan semua responden dengan sama.

Pewawancara harus tetap hormat dan sopan kepada semua responden bagaimanapun keberadaannya. • Hindari ketegangan; artinya, pewawancara harus dapat menghindari ketegangan, jangan sampai responden sedang dihakimi atau diuji.

Kalau suasana tegang, responden berhak membatalkan pertemuan tersebut dan meminta pewawancara untuk tidak menuliskan hasilnya. Pewawancara harus mampu mengendalikan situasi dan pembicaraan agar terarah. [7] Kegunaan [ sunting - sunting sumber ] Pengumpulan data penelitian [ sunting - sunting sumber ] Jawaban-jawaban penelitian dapat diperoleh melalui wawancara. Hasil wawancara yang berisi jawaban dari responden, digunakan sebagai data untuk menganalisis kerangka acuan dalam menjawab pertanyaan penelitian atau menyelesaikan permasalahan penelitian.

Wawancara yang ditujukan untuk kegiatan penelitian tidak hanya memiliki kegiatan interaksi dan komunikasi, melainkan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. [8] Wawancara digunakan sebagai alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh.

Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian kualitatif. Tujuan penggunaan wawancara dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperoleh keterangan sebagai data yang selanjutnya akan diproses sebagai informasi.

Wawancara penelitian kuantitatif dilakukan secara tatap muka atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara berlangsung lama karena peneliti dan informan terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti memperoleh informasi melalui dua jenis wawancara, yaitu autoanamnesa atau aloanamnesa. Autoanamnesa merupakan wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden, sedangkan aloanamnesa merupakan wawancara dengan keluarga responden.

[9] Membuat ide baru [ sunting - sunting sumber ] Kegiatan wawancara dapat menghasilkan ide baru jika disertai dengan imajinasi dan naluri penyelidikan. Sudut pandang manusia yang berbeda-beda dapat diperoleh sebagai hasil dari wawancara. [10] Wawancara yang digunakan untuk keperluan penulisan karya ilmiah dapat terjadi jika telah direncanakan terlebih dahulu. Pewawancara harus menentukan orang yang tepat untuk diwawancarai, mempersiapkan pedoman wawancara, dan mengolah hasil wawancara.

[11] Memahami subjek [ sunting - sunting sumber ] Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang beragam dari orang-orang pada berbagai peran dan situasi.

Pandangan orang lain dapat diketahui melalui wawancara yang berpusat kepada subjek. Pemahaman terhadap subjek dapat dilakukan melalui wawancara dengan komunikasi dan dialog menggunakan bahasa. Pewawancara berperan sebagai pendengar langsung dari subjek. Informasi dari subjek akan dengan cepat dan langsung ke inti permasalahan jika proses wawancara berlangsung nyaman dan menggunakan prinsip keterbukaan informasi.

[12] Referensi [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Interviews. • ^ Arum Sutrisni Putri (27 Januari 2020). "Wawancara: gurhvt dgv Pengertian dan Tahapan". Kompas.com. Parameter -accesdate= yang tidak diketahui mengabaikan ( -tanggal-akses= yang disarankan) ( bantuan); line feed character di -title= pada posisi 22 ( bantuan) • ^ Mustari dan Rahman 2012, hlm.

54. • ^ Zulmiyetri, dkk. (2019). Penulisan Karya Ilmiah (PDF). Jakarta: Prenadamedia Group. hlm. 258. ISBN 978-623-218-360-5. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Mustari dan Rahman 2012, hlm. 54-55. • ^ Mamik 2015, hlm. nu disebut angket wawancara nyaéta…. • ^ Mamik 2015, hlm. 112. • ^ Kun Maryati & Suryawati. 2007. Sosiologi untuk SMA dan MA Kelas XII. Jakarta: Esis. Hlm. 138-139. • ^ Ahyar 2018, hlm. 23. • ^ Ahyar 2018, hlm.

37. • ^ Suaedi 2015, hlm. 63. • ^ Suaedi 2015, hlm. 36. • ^ Idrus, M. S., dan Priyono (2014). Penelitian Kualitatif di Manajemen dan Nu disebut angket wawancara nyaéta… (PDF).

nu disebut angket wawancara nyaéta…

Sidoarjo: Zifatama Publishing. hlm. 135. ISBN 978-602-1662-08-3. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) Daftar pustaka [ sunting - sunting sumber ] • Ahyar, Juni (2018). Penuntun Membuat Skripsi dan Menghadapi Presentasi Tanpa Stres (PDF).

Bojonegoro: Pustaka Intermedia. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Mamik (2015). Metode Kualitatif (PDF). Sidoarjo: Zifatama Publishing. ISBN 978-602-1662-65-6. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • Mustari, M., dan Rahman, M. T. (2012). Pengantar Metode Penelitian (PDF). Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

ISBN 978-979-26856-2-6. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list ( link) • Suaedi (2015). Penulisan Ilmiah (PDF).

nu disebut angket wawancara nyaéta…

Bogor: IPB Press. ISBN 978-979-493-889-8. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) Bacaan lanjutan [ sunting - sunting sumber ] • Campion, M.A., Campion, J.E., & Hudson, J.P., Jr. “Structured Interviewing: A Note on Incremental Validity and Alternative Question Types”,Journal of Applied Psychology, 79, 998-1002, 1994 • Dick, Bob. Convergent Interviewing. Sessions 8 of Areol-Action Research and Evaluation, Southern Cross University, 2002 • Foddy, William.

Constructing Questions for Interviews, Cambridge University Press, 1993 • General Accounting Office. Using Structured Interviewing Techniques.

Program Evaluation and Methodology Division, Washington D.C., 1991 • Groat, Linda & Wang, David. Architectural Research Methods, John Wiley & Sons, Inc • Hollowitz, J.

& Wilson, C.E. “Structured Interviewing in Volunteer Selection”.Journal of Applied Communication Research, 21, 41-52, 1993 • Kvale, Steinar. Interviews An Introduction to Qualitative Research Interviewing, Sage Publications, 1996 • McNamara, Carter, PhD. General Guidelines for Conducting Interviews, Minnesota, 1999 • Pawlas, G.E. “The Structured Interview: Three Dozen Questions to Ask Prospective Teachers”,NASSP Bulletin, 79, 62-65, 1995 • Trochim, William, M.K. Types of Surveys, Research Methods Knowledge Base, 2002 • Watts, G.E.

“Effective Strategies in Selecting Quality Faculty”,Paper presented at the International Conference for Community College Chairs, Deans, & Other Instructional Leaders, Phx, AZ, 1993 • Halaman ini terakhir diubah pada 4 Oktober 2021, pukul 01.54.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •
SOAL ULANGAN TENGAH SEMSETER 1 BAHASA SUNDA KELAS 9 l.

Soal Pilihan Ganda 1. Dina karawitan Sunda. antara kawih jeung tembang teh dlbedakeun. dina kawih mah aya wirahma jeung.

a. tempo b. padalisan c. jajaran d konci nada 2. Kakawih sok disebit oge kawih murangkalih atawa barudak lataran. a. Dikawihheun ku nu disebut angket wawancara nyaéta… sakola b. eusi rumpaka kawihna ngenaan barudak c.

dikawihkeunana dina kaulinan barudak d. wajib dihaleuangken ku barudak sakola 3. Judul-judul kakawihan barudak nu popular dina sastra Sunda. Iwal. a. Oray-orayan b. pocicipoci c. hompimpah d. talak tilu 4. Gagasan pokok anu arek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka kawih ka nu maca disebut. a. Purwakani b. tema c. nada d. suasana 5. Kawih, kakawihan, jeng tembang teh umumna dituis dina wangun sastra.

a. Drama b. prosa c. prosa Iiris d puisi 6. Kagiatan guneman Tanya Jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara / narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun Informasi . a. Debat b. wawancara telepon c. Wawancara lamaran gawe d. wawancara wartawan 7. Nu disebut angket wawancara nyaeta. a.

Daftar patalekan anu rek ditanyakeun b. daftar kaperluan wawancara c. alat paragi ngarekam dina wawancara d. alat paragi syuting dina wawancara 8. Sawatara hal anu kudu dilaksanakeun waktu wawancara. Iwal. a. Make basa Sunda anu merenah b. nyatatkeun Informasi penting anu ditepikeun ku narasumber c.

leuwih hade ngarekam hasil wawancara d. menta duit ka narasumber lantaran geus diwawancara Ilmupendidikan88 9. Saruana atawa padeukeutna sora-sora di unggal padalisan sasak atawa kawih disebut . a. purwakanti b. purwadaksi c. suasana d. nada lagu 10. Ialma anu mere informasi atawa jalma anu di wawancara disebut. a. Narasumber b. pangjejer c panumbu catur d. moderator II. Jawab Kalayan singket tur jentere! Dibawah ini basasunda.com sudah merangkum beberapa contoh pertanyaan soal pilihan ganda seputar materi wawancara bahasa sunda dari beberapa lembar kerja siswa yang sudah dikumpulkan sebelumnya, soal pilihan ganda ini sudah dilengkapi dengan jawaban dan pembahasan yang berhubungan dengan materi soal tugasnya.

Sebelumnya nu disebut angket wawancara nyaéta… maaf, apabila soal pilihan ganda dibawah ini masih belum lengkap, lain kali mungkin akan ditambahkan lagi untuk soal-soal ulangan yang lainya. Dan apabila kamu memiliki beberapa pertanyaan terkait soal wawancara ini, silahkan bisa dituliskan pada kolom komentar. LEMBAR SOAL PILIHAN GANDA MATA PELAJARAN BASA SUNDA SOAL ULANGAN TENGAH SEMSETER TENTANG WAWANCARA KELAS : XI NB: Untuk menemukan jawabannya silahkan blok semua tulisan pada pilihan gandanya, nanti akan terlihat salah satu jawabannya yang dianggap benar, contoh seperti pada gambar dibawah ini.

Jadi jangan dilihat sebelum kamu menjawab pertanyaannya ya? Oke! Contoh cara untuk melihat jawabannya Soal Pilihan Ganda : 01 Siswa : Nurutkeun bapa tarékah naon kinten-kintenna sangkan rumaja teu kalibet kana narkoba? Narasumber : Barudak salaku generasi ngora kudu di didik ku ajaran agama, sangkan kandel kaimanan-nana. Barudak kudu apal yén narkoba téh barang haram anu dilarang ku agama jeung ku pamaréntah, sabab bisa ngaruksak méntal jeung runtuhna nagara.

Wacana paguneman di luhur téh kaasup kana wangun…. a. Rapat c. Biantara b. Wawancara (benar) d. Sawala e. Debat Pembahasan: Wawancara mangrupa komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab keur meunangkeun informasi ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saencana. 02 Naon anu jadi jejer utama dina wacana di luhur? a. Narkoba (benar) b. Generasi ngora c. Sakola d. Ngadidik rumaja e. Ajaran agama 03 Dihandap ieu anu teu kaasup kana nyarita wangun dialog nya éta… a.

Wawancara b. Rapat c. Ceramah d. Pidato (benar) e. Debat Pembahasan : Nu teu kaasup kana nyarita wangun dialog nya éta pidato atawa biantara. Biantara nya éta nepikeun cacaritaan atawa kedalan di hareupeun réa jalma nu disusun sacara merenah tur rapih. Ditilik tina suasanana, aya dua rupa biantara nya éta biantara resmi jeung biantara teu resmi.

Dina biantara resmi umumna komunikasina saarah atawa monologis. Dina kanyataanna, biantara teu resmi ogé kadang sok aya komunikasi dua arah, saperti anu nepikeun biantara nanya ka anu ngaregepkeun biantara, gumantung suasana. Sacara definisi komunikasi anu aya dina biantara tetep nya éta saarah atawa monologis.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

04 Ceuk narasumber dina wawancara di luhur, pikeun narékahan nu disebut angket wawancara nyaéta… barudak ngora teu ancrub kana narkoba kudu, iwal… a. Dibina ku nu disebut angket wawancara nyaéta… di lingkungan kulawarga b. Apaleun yen narkoba teh barang haram c. Diatik ku ajaran agama d. Narkoba alus pikeun kaséhatan (benar) e. Ngaruksak mental jeung runtuhna nagara 05 Nyarita dina wawancara mah lumangsung dua arah, nya éta….

a. Aya nu nanya aya nu ngadengekeun b. Aya nu nanya aya nu ngajawab (benar) c. Masing-masing jalma nanya d. Nu ditanya meunang nanyakeun deui e. Nu ditanya malikeun nanya deui Pembahasan: Komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab wawancara nyaéta tangtu kudu aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. 06 Hal-hal anu dianggap perlu disadiakeun saméméh wawancara, kajaba… a.

Keur kaperluan naon b. Saha nu rek ditanya c. Naon bae nu kudu ditanyakeun d. Nyiapkeun babawaan pikeun nu ditanya (benar) e. Nyiapkeun alat perekam Pembahasan: Hal-hal anu perlu disiapkeun saméméh wawancara nyaéta nentukeun heula tujuan wawancarana, topik wawancara, nyusun jeung nyieun daftar pertanyaan, Ménta ijin ka narasumber, ngenalkeun diri ka narasumber, neupikeun maksad wawancara, nanya sing jentré, nyiapkeun catetan atawa alat rekam.

(Selengkapnya baca: Materi Wawancara Bahasa Sunda Untuk Persiapan Tugas Sekolah) 07 Tanya : Dupi igelna mah teu robih, sanés? Jawab : dina igel mah teu aya parobahan. Mung bentenna téh jiga pisan jelma ayeuna mah. wayang abdi téh wayang adaptasi jeung hasil apresiasi, teras wé tidak akan hilang. Ari cepot, semar jeung dawala mah henteu dirobah. Sabab ari cepot, semar jeung dawala mah asli jieunan urang.

Nu manawi henteu dirobah. Nu dirobah mah wayang-wayang anu aya dina lalakon Mahabrata jeung Ramayana, nyaéta anu disebut wayang purwa. Topik utama nu dicaritakeun dina wawancara di luhur téh ngeunaan… a. Igelan wayang (benar) b. Wayang moal leungit c. Wayang d. Mahabrata jeung Ramayana e. Cepot jeung Dawala 08 Kecap tidak akan hilang dina wawancara di luhur bisa dirobah kana basa sunda, nya éta….

nu disebut angket wawancara nyaéta…

a. Moal leungit (benar) b. Moal paeh c. Moal aya deui d. Moal pareum e. Moal maot 09 Saha kira-kira jalama anu di wawancara di luhur? a. Seniman b. Mahasiswa c. Guru d. Dalang (benar) e. Wayang 10 Kagiatan paguneman Tanya Jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun Informasi …. a. Debat b. Wawancara telepon c. Wawancara lamaran gawe (benar) d. Wawancara wartawan Pembahasan: Tujuan wawancara bisa pikeun seleksi pagawé, panalungtikan atawa neangan data, warta atawa berita, jsb.

11 Nu disebut angket wawancara nyaéta… a. Daftar patalekan anu rek ditanyakeun (benar) b. Daftar kaperluan wawancara c.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

Alat paragi ngarekam dina wawancara d. Alat paragi syuting dina wawancara Pembahasan: Angket wawancara nyaéta kumpulan data nu nu disebut angket wawancara nyaéta… daptar pertanyaan nu kudu dijawab ku narasumber dina wawancara, pikeun menangkeun informasi.

12 Sawatara hal anu kudu dilaksanakeun waktu wawancara nyaeta, Iwal…. a. Make basa Sunda anu merenah b. Nyatatkeun Informasi penting anu ditepikeun ku narasumber c. Menta duit ka narasumber lantaran geus diwawancara (benar) d.

Leuwih hadé ngarekam hasil wawancara Pembahasan : Wawancara teh nyaeta obrolan lisan tanya jawab, dua arah, dua orang atawa leuwih. Jalma anu aya dina wawancara, fungsina dibagi dua, nyaeta nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa sok disebut oge narasumber.

Tujuan wawancara nyaeta pikeun meunangkeun informasi ti narasumber anu informasi eta diperlukeun ku anu ngawawancara. B. Naon anu disebut angket wawancara? Pembahasan : Hal nu kudu di perhatikeun mun arek wawancara nyaeta nentukeun topik wawancara, nentukeun narasumber atanapi responden, nyusun daftar pertanyaan kalawan merhatikeun kalengkepan isi (5W + 1H), ngalakukeun wawancara ku basa sunda nu bener, jentre jeung sopan, nyutat informasi nu diberekeun ku narasumber bisa ngagunakeun alat rekam, panungtungan nulis laporan wawancarana.

Nah demikianlah kumpulan contoh soal pilihan ganda bahasa sunda tentang wawancara beserta jawabannya, yang dilengkapi pula dengan pembahasan materinya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan artikel diatas. Semoga dapat bermanfaat sebagai bahan latihan dan pembelajaran tentang materi basa sunda tentang wawancara ini untuk soal ulangan mu nantinya. Cari untuk: KATEGORI • Adat Tradisi Sunda • Aksara Sunda • Artikel sunda • Autobiografi • Babad Sunda • Babasan Sunda • Bewara (Pengumuman) • Biodata biografi • Carita Pangalaman • Carita pantun • Cerpen carpon • Contoh Wawacan • Dongeng fabel • Dongeng kabayan • Dongeng mite • Dongeng sasakala • Gaya basa sunda • Guguritan • Humor sunda • Iklan sunda • Karangan basa sunda • Kata bijak sunda • Kata cinta sunda • Kata mutiara sunda • Kaulinan barudak • Kawih & Kakawihan • Lagu daerah • Laporan Kagiatan • Mamanis basa • Meme sunda • Nadom sunda • Naskah drama • Novel Bahasa Sunda • Paguneman Percakapan • Pakeman Basa • Pepeling sunda • Pidato Bahasa Sunda • Pribahasa sunda • Pupuh sunda • Remaja • Sajak Puisi Sunda • Sisindiran Pantun Sunda • Sunda lemes • Surat basa sunda • Tatarucingan • Warta sunda • Wawancara sunda • Wawaran
SOAL ULANGAN TENGAH SEMSETER 1 BAHASA SUNDA KELAS 9 l.

Soal Pilihan Ganda 1. Dina karawitan Sunda. antara kawih jeung tembang teh dlbedakeun. dina kawih mah aya wirahma jeung.

a. tempo b. padalisan c. jajaran d konci nada 2. Kakawih sok disebit oge kawih murangkalih atawa barudak lataran. a. Dikawihheun ku barudak sakola b. eusi rumpaka kawihna ngenaan barudak c. dikawihkeunana dina kaulinan barudak d. wajib dihaleuangken ku barudak sakola 3. Judul-judul kakawihan barudak nu popular dina sastra Sunda. Iwal. a. Oray-orayan b. pocicipoci c. hompimpah d. nu disebut angket wawancara nyaéta… tilu 4. Gagasan pokok anu arek ditepikeun ku nu ngarang rumpaka kawih ka nu maca disebut.

a. Purwakani b. tema c. nada d. suasana 5. Kawih, kakawihan, jeng tembang teh umumna dituis dina wangun sastra. a. Drama b. prosa c. prosa Iiris d puisi 6. Kagiatan guneman Tanya Jawab antara nu ngawawancara jeung nu diwawancara / narasumber nu tujuanna keur ngumpulkeun Informasi . a. Debat b. wawancara telepon c. Wawancara lamaran gawe d. wawancara wartawan 7. Nu disebut angket wawancara nyaeta. a. Daftar patalekan anu rek ditanyakeun b.

daftar kaperluan nu disebut angket wawancara nyaéta… c.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

alat paragi ngarekam dina wawancara d. alat paragi syuting dina wawancara 8. Sawatara hal anu kudu dilaksanakeun waktu wawancara. Iwal. a. Make basa Sunda anu merenah b. nyatatkeun Informasi penting anu ditepikeun ku narasumber c. leuwih hade ngarekam hasil wawancara d. menta duit ka narasumber lantaran geus diwawancara (2) 9. Saruana atawa padeukeutna sora-sora di unggal padalisan sasak atawa kawih disebut . a. purwakanti b. purwadaksi c. suasana d. nada lagu 10.Ialma anu mere informasi atawa jalma anu di wawancara disebut.

a. Narasumber b. pangjejer c panumbu catur d. moderator II. Jawab Kalayan singket tur jentere! 1. Naon anu disebut kawih ? 2. Naon anu disebut wawancara ? 3. Naon anu disebut angket wawancara ?

4. Hal-hal naon wae kudu diperhatikeun mun urang rek ngayakeun kagiatan wawancara ? 5. Naon bae anu kudu diestokeun mun urang arek ngayakeun wawancara?
MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi nu disebut angket wawancara nyaéta… E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Pengertian Wawancara Menurut Para Ahli Berikut ini terdapat beberapa pengertian wawancara menurut para ahli, terdiri atas: • Menurut Lexy J Moleong (1991:135) Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu.

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. • Menurut Sutrisno Hadi (1989:192) Wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivations, serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya ; mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk menggali masa lalu seseorang serta rahasia-rahasia hidupnya.

Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Contoh Iklan Baris • Menurut Anas Sudijono, 2012 • Menurut Zainal Arifin, 2010 Wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara (interviewer) atau guru dengan orang yang diwawancarai (interviewee) atau peserta didik tanpa melalui perantara, sedangkan wawancara tidak langsung artinya pewawancara atau guru menanyakan sesuatu kepada peserta didik melalui perantaan orang lain atau media.

Jadi, tidak menemui langsung kepada sumbernya. Tujuan Wawancara Menurut Zainal (2010) tujuan wawancara adalah sebagai berikut : • Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. • Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah.

• Untuk memperoleh data agar dapat memengaruhi situasi atau orang tertentu. Jenis-Jenis Wawancara Adapun jenis-jenis wawancara yang diantaranya yaitu: 1. Wawancara Berstruktur Wawancara terpimpin dikenal dengan istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Bentuk wawancara berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sudah direncanakan secara rinci dan jelas dan dijadikan sebagai pedoman wawancara. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Pengertian Kurikulum Menurut Para Ahli Dalam wawancara terpimpin, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan pihak-pihak yang diperlukan, misalnya nu disebut angket wawancara nyaéta… dengan peserta didik, orang tua, atau wali murid dalam rangka menghimpun bahan-bahan keterangan untuk penilaian terhadap peserta didiknya.

2. Wawancara Tidak Berstruktur Wawancara tidak terpimpin dikenal dengan istilah wawancara sederhana atau wawancara tidak berstruktur, atau wawancara bebas. Bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi struktur jawaban kepada peserta didik karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas.

Dalam wawancara tidak berstruktur, evaluator mengajukan pertanyaan kepada peserta didik atau orang tuanya tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Tahap-Tahap Wawancara Adapun tahap-tahap wawancara yang diantaranya yaitu: 1. Tahapan Persiapan Wawancara • Menentukan maksud atau tujuan wawancara “topik wawancara”. • Menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata.

• Memilih instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi keterangan atau data yang diperlukan. • Menghubungi narasumber sebelum wawancara dilaksanakan sekaligus merundingkan dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara misalnya mengenai waktu, tempat dan sebagainya. • Menyusun daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. 2.

Tahapan Pelaksanaan Wawancara a) Tahap pembukaan • Pewawancara memperkenalkan diri sekligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. • Pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik dalam penampilan maupun penggunaan bahasa. • Pewawancara hendaknya berpenampilan rapi, bersih dan enak dipandang. • Pewawancara hendaknya menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

• Supaya proses tanya jawab berlangsung dengan baik akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. • Pewawancara sebaiknya mengenal informasi pribadi yang dimiliki oleh narasumber dengan baik, mulai dari nama, keahlian sampai pada pekerjaan atau jabatannya. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Pengertian Berita Menurut Para Ahli b) Tahap inti • Ajukanlah pertenyaan secara sistematis.

• Kemukakan pertanyaan itu secara jelas dan singkat. • Jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. • Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai.

• Selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap sebagai pihak yang netral, artinya ia tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa ataupun konflik-konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber.

• Pewawancara hendaknya tidak pula mempengaruhi sikap, pendirian ataupun emosi-emosi narasumber. • Pewawancara juga harus mempunyai kesiapan dan teknik-teknik khusus dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mungkin terjadi misalnya jawaban yang dikemukakan narasumber dan sebagainya. • Pewawancara hendaknya memiliki kemampuan medengar yang akurat, catatlah data penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai, apabila perekaman data menggunaklan tape recorder, hendaknya berdasarkan persetujuan narasumber terlebih nu disebut angket wawancara nyaéta….

Namun demikian walaupun sudah menggunakan tape recorder sebaiknya pewawancara tetap melakukan pencatatan yang cukup berupa kata-kata kunci dari pendapat yang dikemukakan narasumber.

Catatan atau kata-kata kunci itu gunanya untuk membantu pewawancara agar dapat merencanakan pertanyaan baru berikutnya nu disebut angket wawancara nyaéta… membantu pewawancara untuk mencari pokok-pokok penting dalam pita kaset sehingga mempermudah proses penganalisisnya.

c) Tahap penutup • Akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan, pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih. Tambahkan pula pengharapannya agar kedua pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain. • Tetaplah pelihara hubungan baik dengan narasumber. • Sebelum hasil wawancara itu diolah atau dipublikasikan sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu.

Cara ini dapat meghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Kelebihan dan Kekurangan Wawancara Wawancara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, kelebihan wawancara antara lain : 1. Kelebihan Wawancara Terdiri atas: • Dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya • Dapat memperbaiki proses dan hasil belajar • Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal • Memungkinkan untuk mengajukan banyak pertanyaan yang memerlukan waktu yang panjang.

• Memungkinkan bagi pewawancara untuk memahami kompleksitas masalah dan menjelaskan maksud penelitian kepada responden. • Partisipasi responden lebih tinggi dibandingkan teknik kuesioner. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Analogi adalah 2. Kelemahan Wawancara Adapun kelemahan wawancara antara lain sebagai berikut : • Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya.

• Adakalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. • Situasi wawancara mudah dipengaruhi lingkungan sekitar. • Menuntut penguasaan keterampilan bahasa yang baik dari interviewer. • Adanya pengaruh subyektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. • Adanya pengaruh subjektifitas dari interviewer terhadap hasil wawancara.

• Sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawacarai dan sikap overaction dari guru sebagai pewawancara. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terdapat dalam wawancara, adapun upaya-upaya untuk mengatasinya adalah : • Kondisikan keadaan agar lebih baik sehingga tidak terpengaruh keadaan lingkungan yang kurang baik.

• Bahasa yang digunakan bisa disesuaikan dengan klien agar klien mengerti dan faham.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

• Minimalkan waktu, tenaga, dan biaya yang ada. Pedoman Wawancara Menyusun pedoman wawancara dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: • Merumuskan tujuan wawancara. • Membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. • Menyusun pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan.

Untuk itu perlu diperhatikan kata-kata yang digunakan, cara bertanya, dan jangan membuat peserta didik bersifat defensive. • Melaksanakan uji coba untuk melihat kelemahan-kelemahan pertanyaan yang disusun agar dapat diperbaiki lagi. • Melaksnakan wawancara dalam situasi yang sebenarnya. Kisi-Kisi Pedoman Wawancara No. Masalah Tujuan Pertanyaan Bentuk Pertanyaan Format Pedoman Wawancara No. Aspek-aspek yang diwawancara Ringkasan Jawaban Ket.

1 2 3 4 5 6 Hal-hal yang Harus Diperhatikan Sebelum Wawancara Dalam melaksanakan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : • Hubungan baik antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai perlu dipupuk dan dibina sehingga akan tampak hubungan yang akrab dan harmonis. • Dalam nu disebut angket wawancara nyaéta… jangan terlalu kaku, tunjukkan sikap yang bersahabat, bebas, ramah, terbuka, dan adaptasikan diri dengannya. • Perlakukan responden itu sebagai sebagai sesama manusia secara jujur.

• Hilangkan prasangka-prasangka yang kurang baik sehingga pertanyaan- pertanyaan yang diajukan secara netral. • Pertanyaan hendaknya jelas, tepat dengan bahasa yang sederhana. Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Penggunaan Tanda Baca Hal-Hal Mempengaruhi Hasil Wawancara Berikut ini terdapat beberapa hal-hal mempengaruhi hasil wawancara, terdiri atas: • Pewawancara Seorang pewawancara yang baik harus memenuhi persyaratan, seperti keterampilan mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman.

Ia tidak ragu dan takut menyampaikan pertanyaan. Pewawancara juga harus menyampaikan pertanyaan yang, merangsang responden untuk menjawabnya, menggali jawaban, dan mencatat semua hasil wawancara tersebut. Bila persyaratan wawancara terpenuhi hasil wawancara akan bermutu. • Informan Informan dapat mempengaruhi hasil wawancara karena mutu jawaban yang diberikan tergantung pada apakah dia dapat menangkap isi pertanyaan dengan tepat dan bersedia menjawabnya dengan baik.

Seorang pewawancara harus bisa mengarahkan responden dan sabar menghadapinya. • Topik Penelitian Topik penelitian atau daftar pertanyaan dapat mempengaruhi kelancaran dan hasil wawancara. Kesediaan responden untuk menjawab tergantung pada apakah ia tertarik pada masalah itu dan apakah topik tersebut sensitif atau tidak.

• Situasi wawancara Situasi wawancara adalah situasi yang timbul karena faktor-faktor waktu, tempat, ada tidaknya orang ketiga, dan sikap nu disebut angket wawancara nyaéta… pada umumnya. Contoh Wawancara Berikut ini terdapat beberapa contoh wawancara terdiri atas: • Contoh dari wawancara berstruktur No Pertanyaan Pilihan Jawaban Ya Tidak 1 Apakah bagi anda mata pelajaran matematika menyenangkan ?

2 Apakah anda memiliki buku pelajaran matematika ? 3 Apakah anda pasif nu disebut angket wawancara nyaéta… pembelajaran mata pelajaran matematika sedang berlangsung ? 4 Apakah pada saat ujian mata pelajaran matematika adalah pelajaran yang tersulit ? Baca Juga Artikel yang Mungkin Berkaitan : Bibliografi adalah 2. Contoh dari wawancara tidak berstruktur Daftar pertanyaan : • Bagaimana hasil panen padi tahun ini pak ?

• Apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi ? • Bagaimana dan langkah apa saja yang bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen bapak ? Wawancara : Siswa : Bagaimana hasil panen padi tahun ini pak ? Petani : Hasil panen tahun ini cukup baik. Siswa : Apakah hasil panen tersebut dapat ditingkatkan lagi? Petani : Bisa, hasil panen bisa ditingkatkan lagi.

Siswa : Bagaimana dan langkah apa saja yang bapak lakukan untuk meningkatkan hasil panen bapak ? Petani : Untuk meningkatkan hasil panen dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk yang berkualitas, memberantas hama, serta pengairan yang cukup.

Daftar Pustaka: • Arifin, Z. (2010). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. • Erlina, E. (2014, Juni 26). Wawancara Sebagai Alat Ukur Evaluasi Belajar. • Dikutip Oktober 2016, dari http://ernaerlina1.blogspot.co.id/2014/06/wawancara-sebagai-alat-ukur- evaluasi.html?m=1. • Jurnal, S. (2013, Mei 10). Kelebihan dan Kekurangan Metode Wawancara dalam Peneletian.

Dikutip Oktober 2016, dari • Sudijono, A. (2012). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. • Sudjana, D. (2008). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Demikianlah pembahasan mengenai Wawancara – Pengertian, Tujuan, Jenis, Tahap dan Contoh semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan dan semua, terima kasih banyak atas kunjungannya.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Bahasa Indonesia Ditag 10 pengertian dokumen menurut para ahli, 5 tujuan perusahaan melakukan wawancara kerja, apa syarat menjadi narasumber, apa yang di maksud dengan pewawancara, apakah yang kamu ketahui tentang wawancara, bentuk bentuk wawancara jurnal, buku wawancara, ciri ciri wawancara, contoh dialog wawancara, contoh wawancara, contoh wawancara dengan narasumber, contoh wawancara singkat, definisi teknik pengumpulan data, fungsi wawancara, fungsi wawancara dalam psikologi pendidikan, iri ciri wawancara, jelaskan arti pengamatan terlibat, jelaskan tentang wawancara tidak terstruktur, jelaskan unsur unsur wawancara, jenis jenis interview, jenis jenis wawancara, jurnal pengertian wawancara menurut para ahli, kapan kerangka masalah dibuat saat wawancara, kelebihan dan kekurangan wawancara, kelebihan wawancara konferensi, kelebihan wawancara tertutup, ketika wawancara kita sudah harus menyiapkan, kuesioner menurut para ahli, langkah langkah wawancara, manfaat wawancara, materi wawancara, mengapa perlu dilakukan presentasi bisnis, metode interview, metodologi penelitian menurut para ahli, narasumber yang tepat untuk diwawancarai, observasi menurut para ahli, observasi menurut para ahli nu disebut angket wawancara nyaéta…, observasi partisipasi yaitu, observasi sistematis adalah, pengertian angket menurut para ahli, pengertian keterampilan wawancara, pengertian metode penelitian menurut para ahli tahun 2011, pengertian narasumber, pengertian observasi dalam penelitian, pengertian observasi kelebihan dan kekurangan, pengertian observasi menurut para ahli, pengertian observasi menurut para ahli 2015, pengertian wawancara dalam psikologi, pengertian wawancara nu disebut angket wawancara nyaéta… para ahli, pengertian wawancara menurut para ahli 2017, pengertian wawancara menurut para ahli beserta daftar pustaka, pengertian wawancara menurut para ahli pdf, perbedaan angket dan wawancara, pertanyaan tentang metode pengumpulan data, praktek wawancara, sasaran wawancara, satori dan komariah 2014, sebut dan jelaskan teknik wawancara kerja, sebutkan dan jelaskan wawancara dalam drama, sebutkan persiapan persiapan dalam wawancara, sebutkeun tujuan wawancara bahasa sunda, sifat-sifat penelitian antara lain, studi pustaka menurut para ahli, teknik pengumpulan data dokumentasi, teknik pengumpulan data menurut sugiyono 2017, teknik tes wawancara kerja, teknik wawancara, teori metodologi, teori penelitian kualitatif menurut para ahli, teori pengumpulan data, teori teori penelitian, tips wawancara skripsi, tujuan tes wawancara kerja, tujuan wawancara, tujuan wawancara adalah brainly, tujuan wawancara bahasa sunda, tujuan wawancara brainly, tujuan wawancara nu disebut angket wawancara nyaéta…, tujuan wawancara secara umum, wawancara, wawancara adalah, wawancara akhir, wawancara artinya, wawancara kerja, wawancara mendalam menurut sugiyono pdf, wawancara pln, wawancara semi terstruktur, wawancara singkat, wawancara tertutup Navigasi pos • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.ComWAWANCARA 1.

Perkara wawancara Wawancara téh dina basa inggris disebutna interview, asalna tina kecap inter(antara; lolongkrang) jeung view (panitén; panempo). Nilik kana rucatan kecap kitu, wawancara téh bisa dihartikeun kagiatan guneman atawa tanya-jawab antara dua urang atawa leuwih sacara langsung antara nu ngawawancara (interviewer) jeung nu diwawancara (narasumber).

Ku ayana kamekaran téhnologi, wawancara gé bisa dilaksanakeun jarak jauh ngaliwatan média internét anu disebut vidéo conference. Sawatara ahli komunikasi nétélakeun yén wawancara téh mibanda tujuan (udagan) pikeun: 1.

Mastikeun bener henteuna kajadian atawa sok disebut ogé aktualitas fakta 2. Nyangking pamadegan resmi ti narasumber 3. Ngaguar pamanggih ahli 4.

nu disebut angket wawancara nyaéta…

Konfirmasi keur babandingan data Ku lantaran kitu, mun urang rék ngayakeun kagiatan wawancara, aya sawatara hal anu kudu di éstokeun: 1.

Muguhkeun informasi naon anu rék dikumpulkeun 2. Nangtukeun saha anu rék diwawancara 3. Nangtukeun iraha jeung dimana rék di wawancara 4. Nyusun angkét wawancara, nya éta daptar pananya anu rék ditanyakeun. Biasana nyoko kana prinsip 5W+1H: what (naon), where (di mana), when (iraha), why (saha) jeung how (kumaha). 5. Dina derna ngawawancara, hadéna mah ngagunakeun basa sunda anu merenah. 6. Nyatetkeun informasi penting anu ditepikeun ku narasumber.

Ku kituna, aya sawatara tatakrama anu kudu di laksanakeun mun urang rék ngawawancara, diantarana: a. Nu ngawawancara kudu netral, hartina teu meunang nyawad atawa ngawada kana pamanggih naraasumber.

Nu ngawawancara mah pancénna gé ngan ukur nyatetkeun, ngarékam atawa ngadokuméntasikeun nu disebut angket wawancara nyaéta… wawancara. b. Nu ngawawancara kudu sopan, hartina dina prungna ngawawancara kudu nembongkeun pamullu anu soméah, réngkak jeung paripolahna anu natakrama jeung nyarita maké basa Sunda anu luyu jeung tatakrama.

Lian ti aya tatakrama, nu ngawawancara gé kudu ngalaksanakeun dua hal ieu di handap, nya éta : a. Nyatetkeun, pawawancara kudu nyatetkeun naon baé tina hasil wawancara. Pawawancara kudu nyiapkeun alat tulis keur nyatetkeun informasi anu kacangking tina hasil wawancara. b. Ngarekam, pawawancara biasana ngarekam kagiatan wawancara maké alat rékaman boh sacara audio atawa audio visual. SOAL WAWANCARA 1. Kalimah pananya dina wawancara bisa ngagunakeun kecap pananya 5W+1H, anu ditarjamahkeun kana basa Sunda jadi nu disebut angket wawancara nyaéta… .

a. Naon, mana, saha, ku saha, naon sababna, kumaha b. Mana, di mana, ka mana, iraha, ku naon, kumaha c. Saha, naon, iraha, di mana, naha, kumaha d. Saha, naon, mana, iraha, naon sababna, kumaha e. Saha, ku saha, ti saha, di saha, ka saha, keur saha • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram
A.

tentukan berada pada tahap apa produk semen instan ""lima roda"" dalam daur hidup produknya? jelaskan jawaban saudara! b. strategi pemasaran apakah … yang diterapkan pt. lima roda pada daur hidup semen instan tersebut? jelaskan jawaban saudara! 2.

analisislah jumlah pembelian paling optimal dengan metode eoq untuk bahan baku utama tersebut! 4. Isi kandungan yang sesuai penggalan ayat di bawah adalah .

* Gambar Tanpa Teks A. dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu B. dan Aku telah ridh … ai islam sebagai agamamu C. janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada-Ku. D. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu.
Wawancara teh nyaeta obrolan lisan tanya jawab, dua arah, dua orang atawa leuwih. Jalma anu aya dina wawancara, fungsina dibagi dua, nyaeta nu ngawawancara jeung nu diwawancara atawa sok disebut oge narasumber.

Tujuan wawancara nu disebut angket wawancara nyaéta… pikeun meunangkeun informasi ti narasumber anu informasi eta diperlukeun ke anu ngawawancara. Kagiatan wawancara dina bahasa Sunda sok disebut oge paguneman. Ditilik tina suasanana, aya dua rupa paguneman, nyaeta paguneman resmi jeung paguneman teu resmi. Wawancara kaasup jenis paguneman resmi, sarua atawa sarupa jeung diskusi atawa sawala. Sedengkeun anu disebut paguneman teu resmi nyaeta saperti ngobrol atawa ngawangkong jeung babaturan.

Materi Teks Wawancara Sunda
2022 www.videocon.com