Pupujian sholawat ka kanjeng nabi

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Di mana sareng iraha Kanjeng Nabi Muhammad dibabarkeunna.

Bahasa Sunda Bab 3 Pupujian Diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Tuliskeun pupujian sing lengkep anu eusina “muji ka gusti allah jeung sholawat ka kanjeng nabi”?. Iraga biasana pupujian dihaleungkeunana. Pupujian bisa disawang tina wangun lahiriahna tina eusina jeung tina basa nu digunakeunana. Genep padalisan dina. Naon bae eusi pupujian teh. Tapi najan kitu aya ogé anu diwangun ku dua suku kata genep suku kata dalapan suku kata dina.

Eling-éling ka jalma nu sok sarolat Geuwat-geuwat masing. Diwangun ku dua padalisan Contona. Regepkeun rekaman pupujian ieu kalayan daria teras kerjakeun latihanna.

Aya patalina jeung kahirupan jalma biasa nu ngandung ajaran agama moral atawa kabeneran. Pupujian asalna tina sair nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab. Nu waktos alit resep kana pupujian ieu mangga share supados teu punah kagerus jaman. 1 pada sebuah pertanyaan Contoh pupujian nu eusina puji jeung dua ka pangeran.

Nu matak umumna pupujian wangunna téh méh taya bédana jeung sair. Paraprasekeun tuliskeun dina wangun lancaran maksud eusi ieu pupujian. Tulis conto pupujian nu ku hidep dipikanyaho anu eusina mangrupa atikan agama. Lantaran mangrupa karya sastra lisan tangtu waé ti unggal wewengkon miboga iramanadalagam anu béda-béda dina. Pupujian Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama IslamPupujian asalna tina sair nyaéta puisi anu asalna tina sastra ArabKu lantaran kitu pupujian mah wangunna téh méh taya bédana jeung sair diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisanna diwangun ku dalapan engangTapi sanajan kitu aya ogé anu diwangun ku dua.

Amanatna tolong bantu saya utk menjawabnya ya. Saha jenengan ibu sareng ramana Kanjeng Nabi Muhammad téh. Pupujian téh nya éta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Sawalakeun Jeung analisis ku kelompok ngeunaan.

Kalimah parentah sok ditungtungan ku tanda panyeluk Kalimah paréntah bisa dipasing-pasing jadi sababaraha bagian saluyu jeung eusi atawa maksud nu dikandungna. Pupujian téh nya éta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian Gusti Urang Sarerea Kanjeng Nabi anu Mulya. Naon anu disebut pupujian teh. Contoh pupujian nu eusina puji jeung dua ka pangeran.

Genep padalisan dina. Tuliskeun eusi pupujian anu tadi ku hidep diregepkeun. Aya patalina jeung lalampahan hiji jalma anu ku masarakat dianggap karamat. Ku lantaran kitu pupujian mah wangunna euweuh bédana jeung sair diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisanna diwangun ku dalapan engang.

Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko tina agama Islam. Tapi aya ogé anu diwangun ku dua padalisan dina sapadana. Pupujian bisa disawang tina wangun lahiriahna tina eusina jeung tina basa nu digunakeunana. Pangaruh Tina sastra main Ari pupujian teh. Pupujian téh asalna tina sair nya éta puisi tina sastra Arab. Jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Nyaritakeun ngeunaan naon pupujian anu ku hidep tos diregepkeun. Pupujian kaasup puisi anu eusina rupa-rupa puji dua pepeling.

Tuliskeun eusi pupujian anu tadi ku hidep diregepkeun. Ku lantaran kitu pupujian mah wangunna nu taya bédana jeung sair diwangun ku opat suku kata dina sapadana pupujian sholawat ka kanjeng nabi padalisanna diwangun ku dalapan engang.

Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama IslamPupujian asalna tina sair nyaéta puisi anu asalna tina sastra ArabKu lantaran kitu pupujian mah wangunna euweuh bédana jeung sair diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisanna diwangun ku dalapan engangTapi sanajan kitu aya ogé anu diwangun ku dua padalisan genep padalisan dalapan. Pupujian ieu sair nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab. Biasana sok dihaleuangkeun saméméh adan atawa sanggeusna bari nungguan.

Diwangun ku dua padalisan Contona. Mun urang boga rumasa Jalma nu aya sakadar Ngarasa jadi jelema elmu sing sami ngababar Sing emut ka nu Kawasa ulah sok padu kaluar Nu masihan pangabisa kedahna disasar-sasar _____ _____ _____ _____ pupujian sholawat ka kanjeng nabi. Kumaha kaayaan salira Kanjeng Nabi Muhammad waktos dibabarkeun dumasar kana pupujian anu ku hidep diregepkeun. Pupujian téh asalna tina sair nya éta puisi tina sastra Arab. B Di handap Aya sawatara pupujian.

Biasana sok dihaleuangkeun saméméh adan atawa sanggeusna bari nungguan jamaah. Nadom téh pupujian anu eusina atikan boh atikan agama boh atikan moral jeung sopan santun. Sakumaha anu tos dipedar ku kelompok pupujian téh mangrupa puisi anu eusina ngeunaan puji-puji dua peupeujeuh jeung ajaran-ajaran agama Islam pupujian ogé mangrupa wangun karya sastra lisan anu cara macakeunna dihaleuangkeun.

Nadom téh pupujian anu eusina atikan boh atikan agama boh atikan moral jeung sopan santun. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Ditilik tina wangunna a. Kalimah paréntah nyaéta kalimah anu eusina mah nitah ka nu lian sangkan migawe pagawéan. Tapi aya ogé anu diwangun ku dua padalisan dina sapadana. Jawaban yang benar untuk pertanyaan itu. Diwangun ku opat padalisan dina sapadana sarta unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Nabi urang saréréa Kangjeng Nabi anu.

Di mana biasanya pupujian dihaleungkeunana. Nu matak umumna pupujian wangunna téh méh pupujian sholawat ka kanjeng nabi bédana jeung sair. Tapi sanajan kitu aya ogé anu diwangun ku dua padalisan genep padalisan dalapan. Ditilik tina wangunna a. Eling-éling ka jalma nu sok sarolat Geuwat-geuwat masing. Contoh Pupujian Muji Ka Allah Menggunakan B Sunda Dan Minimal 2 Bait Tolong Ya Brainly Co Id Mumuji Ka Gusti Allah Basa Sunda Sebutkeun 3 Conto Judul Dongeng Anu Kaasup Sasakala Brainly Co Id Contoh Pupujian Muji Ka Allah Menggunakan B Sunda Dan Minimal 2 Bait Tolong Ya Br ainly Co Id Kategori wallpaper Tag gusti, muji, sing, tuliskeun Navigasi Tulisan NABI URANG SAREREA 1 Nabi urang saréréa, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana, Arab Kurés nya bangsana.

2 Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Aminah, dibabarkeunna di Mekah, wengi Senén taun Gajah. 3 Robiul awal bulanna, tanggal ka-dua belasna, April bulan maséhina, tanggal kadua-puluhna. 4 Ari bilangan taunna, lima ratus cariosna, tujuh puluh panambihna, sareng sahiji punjulna.

5 Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahaya mani ngempur, di bumina hurung mancur. 6 Parangina Kangjeng Nabi, jatnika pinuh ku puji, pinter tur gedé kawani, sabar nyaah ka sasami. 7 Keur opat taun yuswana, diberesihan manahna, nabi dibeulah dadana, malaikat nu meulahna.

8 Jibril kadua réncangna Mikail jenenganana, ngeusikeun kana manahna, elmu hikmah sapinuhna. 9 Tuluy dada Kanjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui, sarta teu ngaraos nyeri, dicap ku Hotami Nabi. 10 Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun 11 Kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Mutalib asmana 12 Kersana Rabbul’alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalapan taun yakin éyangna mulih ka batin 13 Sabada wapat éyangna Nabi dirawat pamanna Abi Talib kakasihna sadérék teges ramana 14 Kangjéng Nabi sering pisan dicandak ka Nagara Sam sok nyandak barang dagangan di dinya téh pajeng pisan 15 Kacatur di éta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi 16 Sadayana sasauran ieu jalmi mo nyalahan pinabieun ahir jaman Torét, Injil, geus ngiberan 17 Sipat Nabi panganggeusan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangken panutan 18 Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti, ibadahna saban wengi.

19 Di dinya jol kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Kur’an, kalawan dawuh Pangéran, Nabi didamel utusan. 20 Harita yuswana Nabi, patpuluh taun kawarti, diutus ku Allah pasti, ngémbarkeun agama suci.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

21 Anu iman pangheulana, Siti Khodijah garwana, Abu Bakar kaduana pupujian sholawat ka kanjeng nabi nu pangmulyana 22 Murangkalih nu nonoman, anu pangheulana iman, Sayidina Ali pisan, ka Nabi sadérék misan.

23 Jeung ari jalma beulian, anu pangheulana iman, Sayid Bilal kaleresan, anu jadi tukang adan. 24 Ari lolobana pisan ka Nabi téh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan ras-rasan. 25 Nuju tanggal tujuh likur, bulan Rajab nu kacatur, runut kaol nu kamashur Kangjeng Nabi téh disaur. 26 Dipapag ku malaikat, nyandak burok nu kasebat, leumpangna téh cara kilat, tutunggangan Nabi angkat.

27 Ti Mekah ka Baitul Maqdis, teu lami-lami antawis, ku jalmi henteu katawis, Kersana Gusti nu Wacis. 28 Ti Baétul Makdis terasna, naék tangga saterusna, mi’raj téa kasebatna, ka langit Nabi sumpingna. 29 Tujuh langit sadayana, sareng aras pangluhurna, disumpingan sadayana, katut surga-narakana. 30 Kangjeng Nabi ditimbalan, pupujian sholawat ka kanjeng nabi Gusti Nu Sipat Rahman, anjeunna kudu netepan, solat muji pupujian sholawat ka kanjeng nabi Pangéran. 31 Sadayana jalmi iman, sami gaduh kawajiban, solat nu lima giliran, henteu meunang dikurangan.

32 Solat éta minangkana, dina agama tihangna, jalmi nu luput solatna, nyata rubuh agamana. 33 Kapir Mekah kacaturkeun, barang Nabi nyarioskeun, mi’raj lain dimulyakan, anggur pada nyeungseurikeun.

34 Pada hasud ngakalakeun, ti dinya Allah ngersakeun, Kangjeng Nabi dialihkeun, ka Madinah disirnakeun. 35 Para sohabat pirang-pirang, nu buméla milu iang, milu ngalih saabrulan, henteu pisan sumoréang. 36 Tambih kamulyaan nabi, di madinah asal sepi, jadi ramé ku nu ngaji, muji ka Nu Maha Suci. 37 Sapuluh taun lamina, di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana, gumebyar ka mana-mana. 38 Ari mungguh Kangjeng Nabi, nyaahna langkung ti misti, ka umatna jaler istri, leuwih ti sepuh pribadi. 39 Welas asih ka nu miskin, sumawon ka budak yatim, pada seubeuh ku paparin, kadaharan jeung pisalin.

40 Akurna ka urang kampung, calik satata ngariung, tara angkuh jeung adigung, sanajan ka urang gunung. 41 Ka nu nandang kasusahan, gering jeung kapapaténan, ngalayad sarta ngubaran, ngajajapkeun ka kuburan. 42 Manis saur manis budi, éstu mustikaning jalmi, sajagat mo’ mendak deui, saé rupa jeung parangi. 43 Raray lir bulan purnama, halisna lir katumbiri, waos lir inten widuri, salira harum wawangi.

44 Éstu kersaning Pangéran, lain seungit dimenyanan, karinget pada nandéan, diparaké seuseungitan. 45 Pirang-pirang mujijatna, tawis kanabianana, Kur’an nu nomer hijina mujijat nu pangmulyana.

46 Tangkal nu pérang daunna, disiram urut abdasna, ngadadak loba buahna, sarta hirup saterasna. 47 Domba nu banget kuruna, sarta lalépét susuna, diusap ku pananganna, ngadadak juuh susuna 48 Dina pupujian sholawat ka kanjeng nabi waktos deui, sahabat bet kirang cai, teras baé Kangjeng Nabi, mundut cai anu kari 49 Cai ngan sakedét pisan, éstu kabéh pada héran, Nabi neuleumkeun panangan, dumadak tuluy manceran. 50 Cai mancer loba pisan, ka luar tina panangan, sela-sela ramo pisan, cukup keur jalma réaan.

51 Ya Allah Nu Sipat Rohman, abdi téh iman ka Tuhan, teu aya deui Pangéran, lain ti Allah Nu Héman. 52 Nu ngadamel bumi-alam, rawuh jeung eusina pisan, nu wajib diibadahan, taya anu nyasamian. 53 Sareng abdi iman deui, ka Muhammad Kangjeng Nabi, yén éta utusan Gusti, miwulang ka jalmi-jalmi. 54 Nu sipat kapercantenan, wijaksana tur budiman, bener wungkul sasauran, lain saur kaheureuyan.

55 Hurmat urang ka anjeunna, dina mangsa jumenengna, sareng sabada wapatna, éstu teu aya béntenna. 56 Duh Gusti jungjunan abdi, Sayidina Muhammad habibi, pamugi salira nampi, ka nu hina diri abdi. 57 Abdi umat ahir jaman, anu banget panasaran, hoyong tepang ngadeuheusan, seja tumut serah badan. (Ieu pupujian kenging ngempelkeun Yus Rusyana (Prof.

Dr. H.) nu dicutat tina buku Lir Cahya Nyorot Eunteung (2009) Nu dieditoran ku Ano Karsana & Chye Retty Isnendes) Sabada ngaos pupujian di luhur anu judulna pupujian Nabi urang sarerea simkuring tiasa nyindekkeun yén éta pupujian téh nyaritakeun atanapi ngisahkeun lalampahan hirup kanjeng Nabi Muhammad SAW ti mimiti gumelar ka dunya.

Nurutkeun Rusyana (1971:9) eusi pupujian téh aya 6 golongan nyaéta : 1) muji ka kagungan Gusti; 2) Shalawat ka Rasulullah; 3) Doa jeung tobat ka Allah; 4) Menta sapa’at ka Rasulullah; 5)Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal shaleh tur ngajauhan maksiat; 6) meré atikan neunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, akhlaq, tafsir Al-Qur’an jeung sorof.

Tina eusi pupujian anu ditétélakeun ku Rusyana bisa katitén yén pupujian Nabi urang sarerea téh nyaéta kaasup kana eusi anu nomor 2 anu mangrupa shalawat ka Rasulullah.

Pupujian mangrupa akulturasi anu endah antara kabudayaan di Sunda jeung asupna Islam ka Tatar Sunda. Sok sanajan aya anu nyebut yén Budaya jeung agama mah teu bisa dihijikeun lantaran mangrupa dua hal anu béda tapi ku ayana salah sahiji sastra anu disebut pupujian téa urang bisa ninggali jeung ngabantah éta pamadegan anu nyebut budaya jeung agama teu bisa dihijikeun.

Ka ayeunakeun mah pupujian téh di wewengkon simkuring mah geus rada ngurangan anu sok ngahaleuangkeun pupujian téh lantaran seueur anu terang naon ai pupujian téh.

Biasana ngan ukur 1 atawa 2 masjid anu sok pupujian téh éta ogé rada jauh ti rorompok simkuring janten teu kadangu jelas éta pupujian téh. InsyaAllah ku ayana artikel artikel samodél kieu anu ngabahas ngeunaan pupujian bakal ngahudangkeun deui eksistensi pupujian di unggal wewengkonna. Assalamu a’laikum teh,? Pupujian ieu mah pernah di ajarkeun nju kapungkur, tpi ayeuna malah hilap deui, alhamdulilah atos melarian di internet & di papai terus, akhirna ayeuna pupujianna aya oge, jadi ditingalian & skaligus dicatet, supaya inget terus bacaan nadomna, ayeuna teh pupujianna jadi inget deui, hatur nuhun nya teteh?

• Assalamualaikum pun truk aya nu beda NADOM GUSTI URANG SAREREA Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Kures nya bangsana Ramana gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah Dibabarkeunna di Mekah Wengi senen taun gajah Robiul awwal bulanna Tanggal kadua welasna April bulan masehina Tanggal kaduapuluhna Ari bilangan taunna Lima ratus cariosna Tujuh puluh panambahna Sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur Waktos babarna kacatur Ningal cahya mani ngempur Dibumina hurung mancur Babar taya kokotoran Orok tos kenging nyepitan Soca lir kenging nyipatan Sarta harum seuseungitan Medal Nabi ahir jaman Pirang-pirang kaanehan Sesembahan bangsa setan Kabeh pada raruksakan Nabi yuswa lima bulan Geus yasa angkat-angkatan Yuswana salapan bulan Geus capetang sasauran Yuswana sapuluh bulan Yasa ameng papanahan Ngelehkeun budak nu lian Tapi tara kumagungan Parangina Kanjeng Nabi Jatnika pinuh ku puji Pinter tur gede kawani Sabar nyaah ka sasami Keur opat taun yuswana Diberesihan manahna Nabi dubeulah dadana Malaikat nu meulahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana Ngeusikeun kana manahna Elmu hikmah sapinuhna Tuluy dada kanjeng Nabi Gancang dirapetkeun deui Sarta teu ngaraos nyeri Dicap ku hotaminnabi Harita Nabi ayana Di lembur ibu inangna Halimah jenenganana Sadiah ngaran lemburna Rama Nabi kacaturkeun Pupusna kacarioskeun Basa Nabi dibobotkeun Dua sasih kaunggelkeun Keur lima taun yuswana Ditinggal pupus ibuna Tuluy dirawat eyangna Abdul mutolib asmana Kersana robbul’alamin Kanjeng Nabi nu prihatin Yuswa dalapan taun yakin Eyangna mulih ka batin Sabada wapat eyangna Nabi dirawat ua na Abi Thalib kakasihna Saderek teges ramana Kanjeng nabi sering pisan Dicandak ka nagri Syam Sok nyandak barang dagangan Di dinya teh pajeng pisan Hatur nuhun, salam pangwanoh deui.

Mangga tiasa disalin.Nadoman teu kasebatkeun saha nu ngarangna. Tapi tangtosna aya nu ngarangna aya nu nganggitna, boh Kiyai, boh ajengan, boh ulama Sunda (upama dina basa Sunda) harita. Namung sakumaha sipat sastra tradisional sejenna, pangarangna tara diserat, mun aya ge sok disumputkeun dina siloka-siloka. Ku kituna, karyana jadi milik balarea. Ya Alloh, abdi mendak deui ieu pupujieun. Emut pas yuswa nembe 10 taun diajar ieu ku ustad a Fatah di Batulawang, Banjar, Ciamis, Jawa Barat.

Ayeuna abi 28. Meni sono ka ieu pujieun. Enjing muludan, hoyong pisan bari ngaaos ieu. Hatur nuhun bu, abdi mening bingah. Mugia janten pahala kanggo ibu. Aamiin alhamdulillah kapendak nadoman anu sok dilantunkeun ku sepuh abdi.

namung aya anu kalangkung sakesidik saatos bait ka 6. aya ieu harita nabi ayana dilembur ibu pungutna, halimah jeunenganana sadiah ngaran lemburna yuswana nabi 5 bulan tos tiasa jalan jalan yuswana salapan bulan tos capetang sasauran, yuswna sapuluh bulan yasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi tara kumagungan Nadzoman ieu teh pami teu lepat mah aya di Pasantren YPI Cikoneng bu, ari pangasuh eta pasantren teh mama KH U Abdurrohman (Alm) kapungkur waktos ngaos simkuring ge sok diajar nadzoman ieu, namung kaitan sareng sareng Prof Yus simkuring kirang uninga, kaduhung teu kantos naroskeun perkawis ieu ka Prof yus nalika simkuring kawulang ku anjeun’a tinangtos luhung elmu sareng pangartosna… 😦 Numutkeun simkuring ieu teh salaku akulturasi islam jeung sunda ditilik tina sababaraha jinis kasenian nu aya di tatar sunda.Salian salaku hasil tina interaksi pupujian sholawat ka kanjeng nabi sok mineung digunakeun salaku sarana panyebaran syi’ar islam,contona nyaeta Pupujian.

Pupujian oge salahsahiji seni mu sok mineung didangukeun atanapi ditimukeun di masjid masjid nyaeta lagu-lagu pupujian atawa biasa oge disebut “nadhom”.

Sakumahana kelompok nu tos dipedar,Pupujian teh kaasup karya sastra dina wangun puisi tapi eusi pupujian teh temana nyaeta ngeunaan sagala nu aya pakaitna jeung agama islam. Pupujian teh asalna tina teks tulis mung nalika tos jadi kabiasaan jeung tradisi di masarakat,Pupujian teh leuwih diwanohkeun salaku tradisi sastra lisan,misalna dina waktu jeda antara adzan jeung iqomah biasana sok aya nu ngalantukeun pupujian jeung sora-sora pupujian di masjid.

Sateuacaanna numutkeun (Yus Rusyana,1971:9) pupujian teh dibagi jadi 6 golongan nyaeta (1) muji ka pangeran (2) solawat ka Rosullillah (3) Do’a jeung taubat ka Allah (4) menta safaat ka Rosulullah (5) nasehat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhkeun ma’siat (6) mere ajaran ngeunaan agama sapertos kaimanan,rukun islam,fikih,ahlak,tareh ,tafsir Qur’an ,sorof.

Ditilik dina eusi pupujian nabi urang sarerea nyaeta ngeunaan sajarah Nabi Muhammad SAW tina mimitina lahir dugi jadi nabi jeung rosul utusan Allah SWT.Dina pupujian Nabi Urang sarerea dicaritakeun Nabi muhammad SAW dibabarkeun,saha indung bapana,pangalaman atawa kajadian nu dialaman keur leutik,nalika mimiti narima wahyu,saha wae sahabatna jeung satuluyna.

Puisi pupujian teh bisa salaku alat pendidikan agama,adab,jeung susila kamasarakatan,dimana puisi pupujian teh digunakeun pikeun ngagampangkeun cara ngaliwatan pendidikan nyaeta kalawan cara di kawihkeun atawa dinazamkeun,kalawan cara eta utamana bisa ditarima kalawan gampang,salian eta oge puisi pupujian teh sok diayakeun dina acara kaagaman.

Sateuacanna Hapunten bilih simkuring aya kalepatan,hatur nuhun ibu. Sabada ngaaos ieu pupujian tèh. Katingal pisan ieu pupujian tèh kalebet kana Solawat ka Rosulullah upami dilebetkeun kana 6 golongan pupujian nurutkeun Yus Rusyana.

Ieu pupujian tèh biasana sok dihaleuangkeun di masigit2. Upami di wewengkon sim kuring mah biasana nalika aya pangajian dihaleuangkeunana tèh tapi bèntenna ieu pupujian tèh henteu nganggo Basa Sunda tapi pakè Basa Arabna.

Janten sim kuring nembe terang ieu pupujian tèh dina Basa Sundana. Biasana sim kuring ngupingkeunana anu dina Basa Arabna. Eusi pupujianna tèh ngeunaan Kangjeng Nabi. Ti mimiti pancakaki kulawarga, saha waè nu ngarawat, dugi ka lalampahanana. Kiwari mah pupujian tèh tos mekar mèdiana atanapi ngalaman transformasi. Nu awalna ngan sacara lisan sareng biasana diarapalkeunana tèh ku santri2 atawa ahli masjid. Ayeuna mah tos aya dina wangun video dihaleuangkeun si pupujianna tèh sangkan bisa apalkeun ku sadaya jalmi.

Sapertos dina pedaran kelompok, ieu pupujian ogè ngagaduhan guru lagu sareng unggal pada tèh gaduh opat padalisan. Ditilik dina ciri2na ieu pupujian tèh mangrupa wangun puisi anu eusina tèh miboga fungsi sangkan manusa bisa ningkatkeun iman ka Allah saperti solawat ka Nabi Muhammad tur dihaleuangkeunna di masjid2 atanapi di musola. Ieu pupujian ogè kalebet kana jenis Solawat ka Kangjeng Nabi. Hapunten bilih aya kalepatan, hatur nuhun ibu.

Raden Utami (4A) 1900189 Sabada maca tur neleban ieu Pupujian, yén leres nu namina Pupujian téh nyaéta puisi tradisional atawa heubeul nu sok digalindengkeun di masjid-masjid atawa muhola dina mangsa manjing waktu sholat lima waktu. Biasana nu sok sering kadangu mah mangsa manjing solat lohor, asar jeung magrib. Eusi tina ieu Pupujian nyaéta muji-muji kaagungan Allah, solawat ka kanjeng Nabi, pépéling, jeung ngajak ngajalankeun ibadah ka gusti Allah. Aya ogé nu eusina téh élmu pangaweruh, pangaweruh didieu ngeunaan fikih Islam.

Dumasar pedaran kelompok, Pupujian kaasup sastra lagu, berarti nu ngaranna sastra lagu mah dihaleuangkeun atawa digalindengkeun. Sabab lamun dibaca hungkul mah teu merenah pisan.

Pupujian mimiti aya kacutat dina periode kadua nyaéta antara taun 1600-1800 Maséhi asupna pupujian téh. Ai sumebarna ieu pupujian mah tangtuna bareng asupna islam ka tatar Sunda. Pupujian biasana digalindengkeun atawa di kawihkeun ku barudak jeung rampak babarengan, sabari ngadagoan waktuna solat. Pupujian biasana strukturna sarua jeung sajak atawa sisindiran. Aya nu diwangun ku pupujian sholawat ka kanjeng nabi, sa-pada téh diwangun ku opat padalisan.

Tina sa-pada téh biasana diwangun ku dalapan guru wilangan jeung guru lagu atawa engang tung-tung a-a-a-a. Pungsi ngagundukeun dijadikeun pada-pada kieu sangkan lamun digalindengkeun téh murwakanti tur ngeunaheun pas ngagelenyu.

Pupujian diluhur nyaéta pupujian Nabi urang Saréréa, nu nyaritakeun Nabi Muhammad Saw ti mimiti dibabarkeun dugi ka lalampahanna nyumebarkeun agama islam. Diwangun sa-padana ku opat padalisan, tur aya dalapan guru wilangan sarta guru lagu a-a-a-a.

Contona: Nabi urang saréréa (8a) Kangjeng Nabi anu mulya (8a) Muhammad jenenganana (8a) Arab pupujian sholawat ka kanjeng nabi nya bangsana (8a). Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur Nuhun. Upama ditilik tina rumpakana.

Pupujian ogè kaasup kana karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi. Pupujian mamgrupa wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan. Wangun puisi siga pupujian jeung teu kaiket ku aturan nya èta saperti sajak jeung mantra. Sedengkeun wangun puisi anu ka iket ku aturan nya èta saperti guguritan jeung wawacan. Pendidikan Karakter dina Pupujian.

Pupujian mangrupa salah sahiji média anu bisa dipaké pikeun ngabentuk hiji kapribadian anu saé, ieu bisa ditingali jelas tina kekecapan anu dipaké dina pupujian.

Loba kekecapan anu patanila jeung kaagamaan anu bisa ngawangun karakter anu leuwih saé deui. Tah sabada sim kuring ningali pupujian di blog ibu chye retty isnendes, yèn pupujian sunda tèh seueur geningan jeung kecap-kecap sunda anu rèa anu teu acan ku sim kuring apal Karasa dina kantètan ka 31, Sadayana jalmi iman, pupujian sholawat ka kanjeng nabi gaduh kawajiban, solat nu lima giliran, henteu meunang dikurangan. Katingali dina pupujian di luhur yèn aya pendidikan karakter jeung kawajiaban urang salaku manusa nu bergama khususna urang agama islam.

Ogè pikeun bisa jadi pèpèling kana urang, yèn hirup ulah poho kana gusti pangèran, lamun ngudag dunya bakal cilaka engkèna di ahèrat.

Jeung kudu nuturkeun akhlak, sifat, jeung pola hidup Nabi Muhammad SAW. Sakumaha materi anu parantos ku kelompok dipedar yén pupujian mangrupa wangun puisi ugeran anu eusina mangrupa pépéling atawa muji ka nu Maha Kawasa. Dina nga galindeng keun pupujian biasana sok digalindengkeun di masjid saacan solat magrib ku barudak atawa sepuh pupujian ogé sok digalindengkeun nalika saacan mulai pangajian. di tilik dina wangun jeung eusina pupujian teh nyoko kana ajaran agama islam.

Pupujian kaasup kana wangun puisi anu teu kauger atawa teu ka iket ku aturan. Pupujian téh asal kecapna tina puji nu ngalaman dirajék dwipurwa ditambahan rarangkén tukang -an, nu hartina kecap-kecap atawa ucapan pikeun ngagungkeun nu maha kawasa, lian ti éta aya ogé nu eusina muji ka Rosulluloh Muhammad Saw. Di daérah sim kuring pupujian masih kénéh digalindengkeun ngan ku barudak geus mulai jarang tspi ku ibu-ibu masihb sering nalika saacan mulai pangajian pasti nga galindengkeun rupa-rupa pupujian di masigit anu fungsina nyaéta pikeun muji ka Gusti Alloh sareng ka nabi Muhammad ogé pikeun ngingetkeun ka ibu-ibu yén aya pangajian poé éta di masigit éta.

Lamun ditilik tina eusina pupujian diluhur mangrupa pupujian ngeunaan kanjeng nabi Muhammad SAW ti mimiti babar dugika janten pamingpin dicaritakeun jéntré pisan ngaliwatan ieu pupujian. Jadi bisa pikeun pangajaran kabarudak yén kumaha kanjeng nabi babar na, kumaha kapamingpinan na jeung deui lamun ngaliwatan pupujian mah barudak téh pasti resep babari ngapalkeunna.

Sabada ngaos tur neleban ieu pupujian. Nurutkeun Yus Rusyana (1971 : 9), ieu pupujian téh kaasup kana sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad atanapi ka Rosululloh, kusabab ieu pupujian rumpakana mangrupa nyaritakeun Rosululloh sarta pancakaki kulawarga Rosululloh ogé nyaritakeun lumangsungna kahirupan Rosululloh. Ieu pupujian téh kawilang saé pisan kusabab ku makéna basa Sunda, pikeun budak ngora sangkan apal kana basa Sunda ogé aya pangaweruh anyar pikeun kandaga kecapna. Di pupujian sholawat ka kanjeng nabi sim kuringmah biasana ieu pupujian téh dihaleuangkeun di masigit sateuacan dilaksanakeun Sholat saperti sateuacan adzan maghrib atawa adzan isya.

Ku kituna pupujian téh ayeunamah kawilang cukup babari disebarkeun lantaran ayeunamah téhnologi internét tos dimana-mana, bisa diapungkeun di youtube atawa instagram sarta sosmed nu séjénna sangkan pupujian téh leuwih dipikawanoh. Ieu pupujian téh miboga unggal padana 4 padalisan sarta guru lagu. Ku kituna urang salaku urang Sunda sarta Umat Islam urang kudu bisa émut ka Pangeran ogé ka Rosulna nya éta Nabi Muhammad SAW teu hilap urang kudu bisa ngajaga tur ngamumulé budaya urang sorangan nya éta budaya Sunda.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Hapunten bilih aya kalepatan Ibu🙏, hatur nuhun Mohamad Fajar Harja Ramdhani 1900299 Sabada ngaos pupujian Nabi Urang Sarerea diluhur, sim pupujian sholawat ka kanjeng nabi jadi inget ieu pupujian teh pernah diajarkeun ku guru ngaji di madrasah. Pupujian diluhur nyaritakeun kisah Nabi Muhammad SAW.

Saha wae kulawargina jeung kumaha kisahna jadi Rasulullah. Baheula mah pupujian ieu sok digalindengkeun di madrasah, biasana nu di sok digalindengkeun di masjid mah pupujian Eling-Eling. Pupujian atawa di khazanah kesusastraan Sunda mah sok disebut nadom nya éta salah sahiji sastra lisan anu wangunna puisi anu eusina ngeunaan puja pui, du’a, papatah, ieung pituduh-pituduh Islam.

Mimitina, karya sastra ieu hirup di lingkungan pasantrén jeung tempat-tempat pangajian anu aya patalina jeung ajaran Islam. Tujuan utama tradisi pupujian nya éta sangkan masyarakat leuwih gampang maham agama Islam. Lahirna pondok pasantren gé saluyu jeung asupna agama Islam ka Jawa Barat dina taun 1580 M, sanggeus Karajaan Pajajaran runtuh. Dina mimiti mangsa sumebarna Islam, para ajengan atawa kiyai ngagunakeun sagala cara sangkan masarakat ngagem agama Islam.

Hal éta anu dilakukeun ku Sunan Kali Jaga nalika ngasupkeun ajaran Islam kana seni wayang. Pupujian ogé mangrupa salah sahiji media atikan pangajaran agama,sarta pituduh kasusilaan anu luyu jeung ajaran Islam. Sumber pupujian biasana tina hadits jeung Al-Qur’an atawa kitab-kitab karya ulama. Nurutkeun Rusyana (1971:9) eusi pupujian téh kabagi jadi genep, nyaéta 1. Muji kamulyaan Allah SWT 2. Solawat ka Rasulullah 3.

Du’a jeung tobat ka Allah 4. Neda sapaat ka Rasulullah 5. Mere pituduh ka manusa sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhan kamaksiatan 6. Méré pangajaran ngeunaan agama, misalna kaimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Ayeuna mah pupujian teh geus jarang pisan digalindengkeun di masjid-masjid. Réréana mah audio murrotal ti youtube atawa tina kaset nu disetél di masjid.

Tapi di lingkungan pasantren mah masih sok digalindengkeun pupujian teh ku para santri Pupujian téh salah sahiji karya sastra heubeul anu gumelar di masarakat Sunda. Upami dipatalikeun sareng matéri préséntasi, pupujian téh kalebet kana karya sastra wangun puisi.

Nilik kana jenisna ogé seueur, aya pupujian anu muji ka Gusti, pupujian solawat ka Nabi sareng sajabina. Upami disawang tina sajarahna mah mémang aya pangaruhna ti Arab. Kukituna dina rumpakana téh sok aya bahasa Arabna. Contona téh sapertos kieu, padalisan kahiji sareng kaduana téh wangun basa Arab, lajeng padalisan katilu sareng kaopatna nganggo basa Sunda.

Namung dina pupujian Nabi Urang Saréréa mah katitén nganggo basa Sunda sadayana. Dina pupujian Nabi Urang Saréréa, ieu téh aya 57 pada, tiap padana aya opat padalisan tur muwakanti. Katitén yén aya aturanna dina pupujian Nabi Urang Saréréa téh.

Sanaos wangunna puisi, namung pupujian téh aya pakemanna anu béda sareng karya puisi sanésna. Upami wangun eusina mah ieu téh kalebet kana carita, janten eusina carita Nabi Muhammad saw. Pupujianna ogé nyarioskeun ngeunaan isra mi’rajna kangjeng Nabi.

Ilaharna pupujian téh sok digalindengkeun ku barudak di masjid, sabari ngantosan anu solat berjamaah. Namung, mangsa ayeuna mah hampir jarang barudak anu ngaaoskeun pupujian di masjid téh. Pangna pupujian kédah pupujian sholawat ka kanjeng nabi téh salianti karya sastra anu gumelar di Tatar Sunda, eusi pupujian ogé seueur kasaéannana, seueur papatah sareng seueur élmuna. Dina pupujian Nabi Urang Saréréa, fungsina mah sangkan barudak téh pada terang kana naon-naon baé anu ngeunaan Nabi Muhammad saw.

tur bisa ngaronjatkeun tingkat kataqwaan urang ka Gusti Allah, bisa ngaronjatkeun pendidikan karakter pikeun budak, sareng sajabina. Sabada diaos ieu pupujian teh eusina ngeunaan lalampahan nabi Muhammad Saw ti mimiti dibabarkeun, diangkat jadi Rasul dugika nyumebarkeun ajaran agama islam. Pupujian diluhur ieu teh abi pernah ngadangu nalika keur alit nuju sakola agama, tapi ayeunamah lebeng tos hilap deui.

Sakumaha nu tos dipedar ku kelompok ari pupujian teh kalebet kana sastra lagu hartina ieu pupujian teh dihaleuangkeun macana teh. Biasana ieu pupujian digalindengkeun di masjid, dipasantren, oge dina pangaosan pangaosan. Eusi tina pupujian oge rupa rupa. Salah sahijina fungsi pupujian salaku media atikan anu maksudna ieu pupujian teh biasana jadi hapalan budak ti keur alit keneh.

Sabab hapalan budak ti keur alit bakal miboga pangaruh nu gede nalika manehna geus dewasa. Sakumaha pedaran kelompok oge pupujian teh miboga guru lagu guru wilangan, ieu ciri teh katembong dina pupujian diluhur. Salian sok digalindengkeun di masjid,pasantren,jeung pangaosan ieu pupujian oge sok aya dipentaskeun nalika aya acara kaagaman misalna dina acara muludan jeung rajaban.

Upama digolongkeun dumasar kana panggolongan numutkeun (Yus Rusyana,1971:9) pupujian diluhur teh kalebet kana sholawat ka Rosullullah. Salian ti sholawat ka Rosulllollah aya oge golongan nu muji ka pangeran, doa jeung taubat ka Allah, menta safaat ka rosullollah, oge aya nasehat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhkeun ma’siat Jeung mere ajaran ngeunaan agama sapertos kaimanan,rukun islam,fikih,ahlak,tareh ,tafsir Qur’an ,sorof. Dijaman ayeuna hususna di wewengkon abdi pupujian teh tos langka kadangu di masjid-masjid mah duka upami di pangaosan-pangaosan.

Hatur nuhun ibu hapunten bilih aya kalepatan. ANNISA 4B Sabada maos ieu pupujian, katitén yén ieu pupujian téh eusina ngeunaan sajarah Nabi Muhammad saw, ti mimiti dibabarkeun dugi ka ngantunkeun.

Upami dilebetkeun kana 6 golongan pupujian nurutkeun Yus Rusyana, ieu pupujian téh kalebet kana Solawat ka Rasulullah. Pupujian mimiti sumebar bareng sareng lebetna Islam ka tatar Sunda.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Disebarkeunna téh ku para ulama atanapi para ahli agama jaman harita di lingkungan pasantrén. Kadieunakeun mah pupujian téh digalindengkeun ogé di lingkungan masarakat, di pilemburan. Biasana sok digalindengkeun di masjid-masjid saméméh adzan atanapi saméméh iqomah.

Pupujian téh kalebet kana karya sastra wangun puisi, diwangun ku sababaraha pada. Dina sapadana biasana diwangun ku opat padalisan sareng dalapan guru wilangan. Sumebarna pupujian mimitina mah sacara lisan, tapi kadieunakeun pupujian téh aya dina wangun tinulis sangkan tiasa dibaca tur diapalkeun ku jalma réa.

Fungsi tina pupujian téh nyaéta minangka alat pendidikan agama sangkan bisa ngaronjatkeun kaimanan ka Allah sareng ka Rasulullah, ogé dina pupujian téh seueur pisan pangajaran saperti akidah, akhlak, tarikh, fiqih, jsb.

Diwewengkon simkuring ieu pupujian Nabi urang Sadayana téh diajarkeun di sakola agama sareng dipangaosan. Pupujian téh ilaharna sok disebut ogé nadhom. Sakumaha tos dipedar ku kelompok kamari, yén pupujian téh kalebet kana sastra wangun puisi nu aya pakaitna jeung ajaran agama Islam. Pupujian biasana digalindengkeun dimasigit nalika rék nyanghareupan waktu sholat atawa acara-acara saperti rojaban. Sabada maos ieu pupujian ieu pupujian kalebet kana golongan shalawat ka Rosulullah.

Nurutkeun Yus Rusyana 1971: 9. Pupujian téh di bagi jadi 6 rupa golongan: 1. Muji ka Pangéran; 2. Solawat ka Rosulullah; 3. Do’a jeung tobat ka Allah; 4. Ménta safaat ka Rosulullah 5. Naséhat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal sholeh sarta ngajauhkeun ma’siat 6.

Méré ajaran ngeunaan agama sapertos kaimanan, rukun islam, fiqih, akhlak, taréh tafsir Qur’an, sorof. Eusi pupujian dilluhur téh ngeunaan pancakaki na Pupujian sholawat ka kanjeng nabi saw, ogé lalampahan salila hirupna. Dina unggal pada tangtuna miboga maksud séwang-séwangan, salah sawiosna 31 nu nétélakeun yén hasil tina isra’ mi’raj téh solawat nu 5 waktu, nu jadi kawajiban umat Islam, tangtu teu meunang dikurangan.

Aya paribasa “elmu tungtut dunya siar” kantenan éta paribasa nengetan urang kana eusi pupujian diluhur nu salah sahiji pépéling bekeleun ahérat. Keke Elyawati 1902064 4B Saréngséna maca Pupujian “Nabi Urang Saréréa” tiasa dicindekkeun dumasar wangenanana, yén pupujian nyaéta wangun puisi anu eusina ngandung rupa-rupa du’a, puji, atikan jeung pangajaran, pépéling, ogé ngeunaan kaagamaan.

Ieu pupujian tangtu geus ilahar sarta sumebar di masarakat Sunda, kitu deui di lembur sim kuring sami pisan ieu pupujian téh. Biasana ieu pupujian sok digalindengkeun atawa dilagukeun di masigit-masigit waktu nungguan solat berjamaah. Komo deui di pasantrén-pasantrén. Ari di lembur sim kuring mah ilaharna ieu pupujian dilagukeun waktu solat Magrib, saméméh jeung sabada adzan sabari nungguan komat. Sakumaha pedaran ngeunaan pupujian nu dipedar ku Kelompok Pupujian, yén eusi pupujian téh kabagi jadi genep.

Ieu pamanggih numutkeun Yus Rusyana, nya éta (1) muji kaagungan Allah; (2) solawat ka Nabi/Rosulullah; (3) neda safaat ka Rosulullah; (4) du’a jeung tobat ka Allah; (5) pépéling pikeun umat sangkan ngajalankeun ibadah jeung amal kahadéan; jeung (6) pangajaran kaagamaan anu eusina ngeunaan rukun Iman, rukun Islam, akhlak, fikih, taréh, Al-Quran, jeung sajabana. Ku kituna, pupujian “Nabi Urang Saréréa” kagolong pupujian anu eusina solawat ka Nabi Muhammad saw.

ti mula dicaritakeun babarna Rosul, riwayat hirup Rosul, lalampahanana salaku Nabi jeung Rosul Allah, lalakon atawa carita waktu Nabi narima wahyu ti Allah, sarta aya ogé neda safaat ka Nabi Muhammad saw. pangna urang salaku umat ahir jaman. Ari pupujian kaasup karya sastra anu sumebar sacara lisan.

Upama nilik kana sajarahna pupujian asup ka Tatar Sunda téh bareng jeung asupna agama Islam. Upamana dipatalikeun jeung pedaran kelompok ngeunaan wangun tina pupujian nyaéta padalisan, guru wilangan, jeung guru lagu yén dina ieu pupujian bisa kapaluruh jumlah padalisan dina unggal pada téh aya opat (genap). Kitu deui guru wilanganna aya dalapan, ari guru laguna aya anu a-a-a-a, i-i-i-i, u-u-u-u.

Contona: 1. Nabi urang saréréa (8-a) Kangjeng Nabi anu mulya (8-a) Muhammad jenenganana (8-a) Arab Kurés nya bangsana (8-a) 6. Parangina Kangjeng Nabi (8-i) jatnika pinuh ku puji (8-i) pinter tur gedé kawani (8-i) sabar nyaah ka sasami (8-i) Mung sakitu, hapunten bilih aya kalepatan.

Hatur nuhun Ibu. Cecep Maulana Yusuf_1902905_4A Sabada ngaaos pupujian diluhur, Masya Allah ibu ieu pupujian ngémutkeun abdi nalika nuju ngaos keur alit sareng rerencangan di madrasah. Leresnya sakumaha anu tos dipedar ku kelompok pupujian, pami ditiik tina cirina mah pupujian téh mangrupa salasahiji karya sastra wangun puisi teu kauger, nu eusina ngeunaan pujian, doa, peupeujeuh, jeung ajaran ngeunaan agama Islam. Pupujian biasana dihaleuangkeun di masigit, pami di lembur sim kuring mah ieu pupujian téh sok diaoskeun nalika aya pangaosan rutinan di pupujian sholawat ka kanjeng nabi.

Pupujian di sababaraha wewengkon nada na sok beda-beda atawa miboga ciri khas nada sewang-sewangan, kumaha anu meré nyahona. Ngeunaan eusi pupujian, sakumaha anu tos dipedar ku kelompok pupujian yén nurutkeun Rusyana (1971:9) eusi pupujian téh aya 6 pupujian sholawat ka kanjeng nabi nyaéta : 1) muji ka kagungan Gusti; 2) Shalawat ka Rasulullah; 3) Doa jeung tobat ka Allah; 4) Menta sapa’at ka Rasulullah; 5)Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal shaleh tur ngajauhan maksiat; 6) meré atikan neunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, akhlaq, tafsir Al-Qur’an jeung sorof.

Eusi tina pupujian diluhur téh saé, sabab meré atikan keur urang salaku umat-Na pikeun leuwih terang kumaha kahirupan rasul dijaman harita. Ti mimiti gumelarna kadunya nepika jadi nabi ogé rasul utusan Allah SWT. saha kolotna, naon waé pangalaman jeung kajadian nu karandapanna ti keur leutik, kumaha anjeunna nampi wahyu, saha waé para sohabatna, jsb. Salian ti éta, eusi ieu pupujian téh pikeun shalawat ka kanjeng Nabi, ogé pépéling pikeun urang sangkan inget ka Gusti Allah.

Hatur nuhun ibu, hapunten bilih aya kalepatan. Milly Dwiyani Putri 4A (1903233) Sabada maca ieu pupujian téh, iwu pupujian kaasup kana jenis pupujian Sholawat ka Rasululloh. ditilik tina rumpaka na, pupujian téh raket patilina sareng kaagamaan, contona waé agama Islam. dina rumpaka-rumpaka pupujian diluruh, ngandung maksud atawa arti Sholawatan ka Rasulullah.

upami nilik kana 6 golongan nu di tulis ku Yus Rusyana (1971: 9), golonganna nyaéta: 1. Muji ka pangeran 2. Solawat ka Rosullillah 3. Do’a jeung taubat ka Allah 4. Menta safaat ka Rosulullah 5. Nasehat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhkeun ma’siat 6. Mere ajaran ngeunaan agama sapertos kaimanan,rukun islam,fikih,ahlak,tareh ,tafsir Qur’anjeung sorof. Upama nilik kana wangenan pupujian na sorangan, pupujian téh nyaéta puisi nu eusina puja-puji, do’a, jeung ajaran- ajaran agama Islam.

jenis karya sastra ieu awalna hirup jeung mekar di lingkungan pasantrén jeung tempat-tempat nu raket patalina jeung ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sya’ir nyaéta puisi nu asalna tina basa Arab. pupujian ieu biasana diwangun ku 8 engang. tapi aya ogé nu kurang atawa leuwih ti 8 engang.

purwakanti dina pupujian umumna nyaéta purwakanti laras wekas. Cara maca pupujian téh nyaéta dikawihkeun atawa di nadomkeun, umumna sok dibaca di masigit saméméh Sholat, di pasantrén, jeung di acara-acara nu aya patalina jeung agama Islam. pupujian mimitina hirup sacara pisan jeung mekar di masarakat ogé sacara lisan. tapi sajalan jeung mekarna jaman, beuki dieu pupujian ieu bisa di kupingkeun lain dina masigit hungkul, tapi bisa di imah ogé ngaliwatan alat éléktronik nu aya, contona waé dina tv, atawa dina hp.

Pupujian ieu biasana dihaleuangkeun atawa dikawihkeun ku barudak alit di masigit-masigit sarèngséna Sholat jamaah. kusabab kamekaran jaman, ayeuna loba barudak alit nu teu pati wanoh kana pupujian ieu, didieu sepuhna voga peran penting pikeun bisa ngawanohkeun budakna kana pupujian ieu, kusabab pupujian ogé seueur mangpaatna pikeun urang sadaya, ogé pikeun barudak alit.

Malinda Ratnapuri (4B) 1904170 Saréngséna maca ieu Pupujian, saluyu pisan sareng pedaran kelompok kamari yén pupujian téh mangrupa puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Wangun pupujian umumna mangrupa syair anu unggal padana ngawengku opat padalisan sarta unggal tungtungna téh murwakanti (Rosidi, 2011: 89 dina Ropiah & Ipan, 2020:127).

Salian éta, pupujian ogé bisa diwangun ku dua, genep, jeung dalapan padalisan.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Upami ditilik tina eusina dumasar 6 golongan numutkeun Rusyana (1971:9) ieu pupujian téh kalebet kana Solawat ka Rosulullah. Katitén dina ieu pupujian téh eusina nyaritakeun Nabi Muhammad.

Pujpujian téh biasana sok digalindengkeun di masigit. Kantenan sami sapertos di lembur simkuring, “Pupujian Nabi Urang Saréréa” sok digalindengkeun atawa dihaleuangkeun saméméh pangaosan atawa saméméh waktu sholat magrib jeung subuh. Pupujian téh miboga fungsi pikeun alat atikan agama, biasana pupujian téh sok diajarkan ka barudak pangaosan ku cara dinyanyikeun atawa di nadhomkeun.

Salian fungsi pikeun atikan agama, pupujian gé miboga fungsi pesen moral sangkan urang salaku manusa teu saukur inget dunya wungkul, tapi ogé kudu inget ka ahérat. Nilik kana wangenan nana Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam.

Pupujian asalna tina sa’ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab. Ku lantaran kitu, pupujian mah wangunna euweuh bédana jeung sa’ir, diwangun ku opat padalisan dina sapadana, sarta unggal padalisanna diwangun ku dalapan engang. Tapi sanajan kitu, aya ogé anu diwangun ku dua padalisan, genep padalisan, dalapan padalisan dina sapadana. Conto pupujian diluhur teh dumasar kana eusina kagolong kana solawat ka Kanjeng Nabi. Anu mana wanda pupujian teh dumasar kana eusina kabagi kana 4 golongan 1.

Muji ka Pangeran 2. Solawat ka Kanjeng Nabi 3. Doa jeung tobat ka Pangeran 4. Pepeling jeung 5. Ajaran Agama Pupujian biasana dikawihkeun babarengan (rampak) ku para jama’ah bari ngadagoan solat magrib, ku para santri saréngséna ngaji, tiku para jama’ah di pangajian (tablég) bari ngantay sasalaman. Intina mah pupujian téh jadi panyelang dina rupaning ibadah.

Sacara gurat badagna mah, pungsi pupujian téh aya anu mibanda fungsi éksprési jeung aya nu mibanda fungsi sosial. Tapi dina kamekaranana, pungsi sosialna leuwih gedé tibatan fungsi éksprésina.

Cara maca pupujian téh sok dikawihkeun atawa dinadomkeun. Umumna dibacana téh di masjid saméméh solat jamaah, di madrasah, pasantrén, jeung dina acara-acara anu aya patalina jeung kaislaman. Di daerah simkuring pupujian anu sok rutin dibacakeun atawa di nadomkeun pupujian wanda Solawat ka Kanjeng Nabi sareung Pepeling tiap beres adzan solat pardu jeung tiap malem jumat mun bade pangaosan di masjid.

Sabada ngaos pupujian di luhur, jelas katitén yén éta pupujian téh ka lebet kana solawat ka kanjeng nabi anu wangunna sapertos carita. Pupujian biasana digalindengkeun babarengan ku jamaah bari ngantosan solat. Di wewengkon sim kuring mah, pupujian téh digalindengkeun di masigit, pasantrén jeung madrasah dina waktu solat magrib sareng isya. Intina mah pupujian téh janten panyelang dina rupaning ibadah. Tapi ka ayeunakeun mah sim kuring tos jarang nguping nu pupujian, pangurus masjid téh langkung sering muter rékaman murotal Qur’an dibanding pupujian.

Pupujian téh nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama islam. Pupujian asalna tina sa’ir, nyaéta puisi nu asalna tina sastra Arab. Ku lantaran kitu, pupujian mah wangunna taya bédana jeung sa’ir, diwangun ku opat padalisan dina sapadana, sarta unggal padalisanna diwangun ku dalapan engang.

Tapi sanajan kitu, aya ogé nu diwangun ku dua padalisan, genep padalisan, dalapan padalisan dina sapadana. Purwakanti nu aya dina pupujian umumna purwakanti laras wekas.

Dumasar pedaran kelompok, ieu pupujian téh ngagaduhan dalapan guru wilangan sareng guru lagu nu tungtungna a-a-a-a. Langkung jéntréna pupujian téh asal kecapna tina puji nu dirajék ditambahan rarangkén pengker -annu hartosna kecap-kecap atanapi ucapan pikeun ngagungkeun nu Maha Kawasa, lian ti éta aya ogé nu muji ka rosul-Na. Numutkeun Yus Rusyana, dumasar kana eusina pupujian téh tiasa digolongkeun janten 6 golongan nyaéta (1). Muji ka Pangéran, (2). Solawat ka Kanjeng Nabi, (3).

Do’a jeung tobat ka Pangéran, (4). Ménta safaat ka rosul, (5). Pépéling, jeung (6). Ajaran agama. Tujuan utama tina pupujian téh nyaéta pikeun syiar islam sarta sangkan ajaran agama islam langkung gampil dipikapaham ku masarakat.

Sacara gurat badagna mah, pungsi pupujian téh aya nu mibanda fungsi éksprési jeung aya nu mibanda fungsi sosial. Tapi dina kamekaranana, fungsi sosialna langkung ageung tibatan fungsi éksprésina. Pupujian téh sumebarna sacara lisan, janten wangunna aya nu pondok aya ogé nu panjang. Sabada ngaos sareng neuleuban ieu pupujian téh leres yén ieu pupujian téh pupujian muji ka Nabi Muhammad SAW saluyu sareng judul na nyaéta nabi urang sarerea.

Pupujian téh salah sahiji karya sastra sunda dina wangun puisi tapi pupujian mah teu kauger ku aturan teu saperti guguritan atawa wawacan anu kauger ku aturan nyaéta aturan pupuh. Sanajan aya oge wangun kekecapan anu miboga aturan nyaéta jumlah unggal padalisan na aya 4 pada jeung jumlah pupujian sholawat ka kanjeng nabi kecap aya 8 jeung miboga purwakanti ( a,a,a,a ).

Pupujian sok mineng digalindengkeun di masigit-masigit nalika cunduk waktos adzan diwewengkon simkuring biasana pupujian sok digalindengkeun ku ibu-ibu nalika badé tolab elmu, aya ku barudak, aya ogé ku bapak-bapak nalika badé waktu adzan atawa minggonan.

Kekecapan dina pupujian ieu ngandunh pisan unsur-unsur kaagamaan, puji-puji, doa jeung ajaran-ajaran agama islam numana bisa dijadikeun pangaweruh urang sadaya. Rusyana nétélakeun yén pupujian téh kabagi jadi 6 golongan diantarana aya : a) Muji ka kagungan gusti, b) Sholawat ka Rosulullah, c) Doa jeung tobat ka Allah, d) Ménta safa’at ka Rosulullah, e) Meupeujeuh umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat, jeung f) Méré atikan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Al-Qur’an jeung sorof.

Tah pupujian nabi urang saréréa téh numutkeun simkuring mah kaasup kana Sholawat ka Rasulullah kusabab eusi na nyaritakeun ngeunaan nabi Muhammad SAW. MasyaAllah pisan pupujian ieu téh matak nyeredet kana manah kusabab nyaritakeun nabi urang sadaya nabi Muhammad saha indung bapa na iraha pupujian sholawat ka kanjeng nabi nana tur dugika kahirupan nana.

Ieu pupujian téh jadi pépéling ka diri urang sangkan hirup téh kudu inget ka Allah jeung ka Rosulullah ogé kudu bisa nuturkeun akhlak, sifat Rosulullah. Sholawat na saé pisan mugia jantén ibadah tur berkah kanggo nu maca khusus na kanggo anu nulis kusabab parantos ngabagikeun ilmu anu manfaat pisan pikeun urang sadaya. Hatur Nuhun ibu parantos ngabagikeun ieu pupujian anu kacida seueur manfaat na.

Hapunten bilih aya kalepatan. Sutri Aprilia N 1902074 / 4B Isnendes (2010: 73) nétélakeun yén pupujian mangrupa puisi tradisional anu eusina muji-muji kaagungan Pangéran, solawat ka Kanjeng Nabi, Pépéling, atawa umajak ngajalankeun ibadah. Upama ditilik tina eusina, pupujian “Nabi Urang Saréréa” téh eusina nyaéta lalampahan hirup Kanjeng Nabi Muhammad SAW ti kawit anjeunna gelar ka alam dunya, dugi ka anjeunna téh meunang mujijat ti Alloh Swt.

Salian nyaritakeun ngeunaan lalampahan hirup Kanjeng Nabi, dina ieu pupujian gé eusina muji-muji kaagungan Pangéran, salasahiji contona aya dina pada ka-51 anu eusina nya éta: 51 Ya Allah Nu Sipat Rohman, abdi téh iman ka Tuhan, teu aya deui Pangéran, lain ti Pupujian sholawat ka kanjeng nabi Nu Héman. Dina pada ka-51 diluhur téh bisa katitén eusi pupujianna téh nya éta muji-muji ka Pangéran.

Rusyana (Masduki, 2009: 60) nétélakeun yén puisi pupujian téh kagolong jadi genep rupa, diantarana: (1) Muji kaagungan Alloh. ; (2) Solawat ka Kanjeng Nabi; (3) Du’a jeung taubat ka Gusti Alloh; (4) Ménta safaat ka Kanjeng Nabi; (5) Pépéling sangkan umat ngajalnakeun ibadah jeung amal nu hadé; (6) Méré pangajaran hirup ngeunaan agama, saperti kaimanan, rukun Islam, fikih, ahlak jrrd. Salian ditilik tina eusina, wangun pupujian téh biasana mangsupa sa’ir, upama dina sastra Indonesia mah biasana mibanda opat padalisan, anu unggal padalisanna kawangun ku opat belas engang tur miboga rima a-a-a-a.

Sedengkeun pupujian di Sunda mah henteu pati matok kana aturan nu geus tetep. Rusyana (Masduki, 2009: 57) ngabagi pupujian jadi tujuh rupa dumasar kana wangun puisina, diantarana: (1) Sa’ir; (2) Kantétan opat; (3) Paparikan (pantun); (4) Kantétan dua; (5) Kantétan genep; (6) Kantétan salapan; jeung (7) Kantétan robah (teu tangtu).

Dumasar kana pamadegan Pa Yus Rusyana, nurutkeun sim kuring pupujian “Nabi Urang Saréréa” téh wangun puisina kaasup kana puisi kantétan opat. Ieu hal téh katitén tina jumlah padalisan unggal pada anu jumlahna aya opat padalisan. Ti pada 1 nepi ka pada 56 jumlah padalisan dina unggal padana nya éta opat. Hatur nuhun ibu, hapunten bilih aya kalepatan.

4A_Siti Widaningsih Sakumaha tos dipedar ku kelompok Pupujian, Pupujian téh nyaéta wangun puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Nurutkeun Rusyana ( 1971: 9 ) eusi pupujian kabagi jadi 6 golongan diantarana: 1.

Muji ka kagungan gusti. 2. Solawat ka Rosulullah. 3. Doa jeung tobat ka Allah. 4. Menta sapa’at ka Rosulullah. 5. Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat. 6. Méré atikan ngeunaan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, ahlaq, tarikh, tafsir Al-Qur’an, jeung sorof.

Tos katiten lamun pupujian téh patali jeung agama Islam ti eusina saperti Pupujian Nabi Urang Saréréa Nabi urang saréréa (8a) Kangjeng Nabi anu mulya (8a) Muhammad jenenganana (8a) Arab karés nya bangsana (8a) Ogé fungsina jadi sarana pikeun atikan agama Islam saperti akidah, akhlak, tarikh, fiqih, sorof jeung sajabana sangkan urang leuwih ngaronjatkeun deui kaimanan ka Allah Swt sareng ka Rasulullah, tuluy dibacana ogé saméméh solat magrib atawa subuh di masigit, di pasantren, jeung acara sejenna nu aya patalina jeung agama Islam.

Bisa ogé ku cara dinadomkeun ku barudak atawa pangurus masjid jeung pasantren. Sabada ngaos pupujian diluhur nyaéta pupujian Nabi Urang Saréréa, ieu pupujian téh kaasup kana jinis pupujian sholawat ka Nabi Muhammad SAW.

Pupujian nyaéta salasahiji karya sastra dina wangun puisi anu teu kauger ku aturan. Pupujian biasana. dilagukeun dina waktuna sholat maghrib, biasana dilagukeun saméméh jeung sabada adzanPupujian téh eusina ngeunaan pupuji, do’a, ajaran-ajaran agama Islam, jeung peupeujeuh. Pupujian diwangun ku opat padalisan dina sapadana, jeung unggal padalisan diwangun ku dalapan engang. Dumasar anu dipedar ku kelompok pupujian, numutkeun Yus Rusyana (1971: 9), eusi pupujian kaasup dina 6 golongan, nyaéta: 1) Muji ka Gusti Alloh, 2) Shalawat ka Rasululloh, 3) Do’a jeung toba ka Gusti Alloh, 4) Ménta sapa’at ka Rasululloh, 5) Peupeujeuh umat dina ngalakukeun ibadah jeung amal sholeh, sarta ngajauhkeu tina ma’siat.

6) Méré ajaran-ajaran agama, saperti kaimanan, fikih, ahlak, tareh, rukun islam, tafsir Al Qur’an, jeung sorof. Janten intina téh, fungsi pupujian dipaké pikeun atikan agama, moral, jeung fungsi sosial. Tina kamekaranna hususna jaman kiwari, didaérah bumi simkuring mah pupujian di masjid na téh ngan saukur nyetél murrotal tina kasét atawa youtube. Pupujian ieu pikeun pépéling ka urang sadaya sangkan inget ka Gusti Allah.

Hatur nuhun ibu, hapunten bilih aya kalepatan. Risma Dayanti 1903882 / 4B Sabada sim kuring maca ieu pupujian nu judulna “pupujian nabi urang saréréa” téh nyaritakeun kisah Nabi Muhammad ti mimiti dibabarkeun, diangkat jadi Rosul dugikeun ka nyumebarkeun agama islam.

Sakumaha anu tos dipedar ku kelompok, pupujian téh mangrupa puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam, pupujian ogé mangrupa wangun karya sastra lisan anu cara macakeunna dihaleuangkeun.

Lantaran mangrupa karya sastra lisan, tangtu waé ti unggal wewengkon miboga irama/nada/lagam anu béda-béda dina ngahaleuangkeunana, sok sanajan eusi atawa inti tina pupujian éta sami. Hal ieu teu pupujian sholawat ka kanjeng nabi masalah lantaran unggal wewengkon pasti miboga kreatifitasna séwang-séwangan. Wangun pupujian umumna mangrupa syair anu unggal padana ngawengku opat padalisan sarta unggal tungtungna téh murwakanti tur dina unggal padalisana diwangun ku dalapan engang.

Tapi aya ogé pupujian anu miboga genep atawa dalapan padalisan dina unggal pada. “Pupujian nabi urang saréréa” ieu mah miboga opat padalisan dina sapada, diwangun ku dalapan guru wilangan, ogé guru laguna miboga pola a-a-a-a dina unggal padalisanna. Numutkeun Yus Rusyana nyalira pupujian téh kabagi jadi genep golongan : – Muji ka Gusti – Solawat ka kanjeng Nabi – Do’a jeung tobat ka Gusti – Ménta safaat ka Rosul – Pepeling – Atikan ngeunaan agama Jadi upami ditilik tina rumpakana, ieu “pupujian nabi urang saréréa” téh lebet kana solawat ka kanjeng Nabi, salian ti éta “pupujian nabi urang saréréa” miboga fungsi sangkan saha-saha waé anu macakeuna terang kumaha lalampahan Nabi Muhammad Saw.

dina nyumebarkeun agama islam. Kiwari, di lembur sim kuring nyalira pupujian masih sok digalindengkeun nalika badé nyinghareupan adzan maghrib atawa acara-acara saperti rojaban, jsb. sok sanajan henteu janten rutinitas. Mung sakitu, hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun Sabada maca ieu pupujian, tiasa kagambar yén pupujian mangrupa sajak anu eusina pujian, doa, naséhat, sareng pelajaran kalayan sumanget Islam. Pupujian kalebet puisi agama sareng seni kaagamaan (seni kaagamaan) anu dianggo pikeun pendidikan, sajarah da’wah.

Pupujian mangrupa sajak anu eusina pujian, pupujian sholawat ka kanjeng nabi, naséhat, sareng ajaran anu diilhaman ku ajaran Islam. Mimitina, jenis karya sastra ieu cicing di pasantrén Islam sareng tempat bacaan anu aya hubunganana sareng ajaran Islam.

Munculna pasantren Islam saluyu sareng asupna Islam ka Jawa Barat. Dina période panyebaran Islam, para sarjana atanapi kyai ngagunakeun sababaraha cara kaasup pupujian, pikeun narik jalma pikeun asup sareng diajar Islam. Ieu anu dilakukeun ku Sunan Kali Jaga nalika ngagabungkeun ajaran Islam kana seni wayang di Jawa Barat.

Pupujian kadang disebut ogé nadoman, anu mangrupakeun kecap anu kaiket ku padalisan (rarangkén, garis) sareng dina (bait). Kadang istilah pupujian dibédakeun tina istilah nadoman. Pupujian dihartikeun salaku sajak anu muji ka Allah, sedengkeun nadoman dihartikeun salaku sajak anu ngandung ajaran agama. Numutkeun ka Rusyana (1971: 9) eusi pupujian dibagi kana genep kelompok, nyaéta (1) muji kaagungan Gusti, (2) ngadoa ka Rosul, (3) ngadoa sareng tobat ka Allah, (4) naroskeun pikeun syafaat ti Nabi, (5) mamatahan ka jalma pikeun ngalakukeun ibadah sareng amal soleh sareng ngajauhan maksiat, sareng (6) masihan pelajaran ngeunaan agama, sapertos iman, rukun Islam, fiqih, moral, tanggal, tafsir Al-Qur’ansareng sorof.

Dumasar kana éta, pupujian ieu bisa kaasup kana kelompok 2 nyaéta ngadoa ka rosul Dina khasanah sastra Sunda, pupujian kaasup kana sastra Sunda buhun (klasik) wangun puisi. Pupujian mangrupa puisi nu eusina nyoko kana ajaran agama Islam, nyaéta muji ka Gusti Allah Swt, solawat ka kangjeng Nabi Muhammad Saw, du’a jeung tobat ka Pangéran, pépéling jeung ajaran agama nu cara macana dikawihkeun atawa dinadomkeun.

Wangun pupujian umumna sa’ir, diwangun ku dua, opat, atawa dalapan padalisan. Sangkan leuwih ngeunaheun nalika ngahaleuangkeunana, unggal tungtung padalisanna murwakanti. Contona saperti pupujian Nabi Urang Saréréa diluhur, unggal padana ngawengku opat padalisan, sarta unggal tungtungna murwakanti.

Minangka seni, pupujian miboga fungsi éksprési pribadi jeung média hiburan. Lantaran lamun geus khatam mah, najan keur ulin gé barudak sok ngahaleuangkeun pupujian.

Tuluy pupujian ogé miboga fungsi sosial jeung fungsi atikan. Lantaran baheula pupujian dipaké pikeun nyumebarkeun agama Islam, jadi tangtu eusina ngeunaan bahan pangajaran Islam kayaning fiqih, akhlak, tarikh, tafsir Al Quran jeung sorof.

Ku sabab kitu, dumasar kana klasifikasi pupujian nurutkeun Rusyana (1971:9), pupujian Nabi Urang Saréréa kaasup kana golongan pupujian anu méré atikan ngeunaan tarikh Islam, nyaéta nyaritakeun sajarah Nabi Muhammad Saw.

ti mimiti gumelar ka alam dunya, nalika diangkat jadi Rosul, sipat-sipatna, mukjizat-mukjizatna, ogé kajadian-kajadian luar biasa salila hirupna. Sarta teu hilap, dina pada panungtung umat Islam ogé ménta sapa’at ka Anjeunna. Ieu pupujian téh remen pisan kapanggih di unggal wewengkon, utama di pangaosan, sakola agama, ogé pasantrén.

Pupujian sholawat ka kanjeng nabi mah hampir sarua, paling béda dina kekecapanna sarta dina nada/lagam ngalagukeunana. Pupujian sumebar sacara lisan, bari dilagukeun sangkan babari apalna, ogé ngirut unggal jalma sangkan hayang apal kana éta pupujian. Ku kituna, pupujian babari ditarima ku masarakat baheula. Hapunten tina samudaya kalepatan.

Hatur nuhun. Sabada maca téks Pupujian Nabi Urang Saréréa bisa katingali ayana akulturasi antara Islam jeung Sunda. Pangna disebut pupujian téh ditilik tina ciri-cirina anu sumebar sacara lisan, wangun puisina teu kauger ku aturan. Pupujian nyaéta wangun puisi heubeul anu eusina ngeunaan du’a, pépéling, muji-muji kagungan Pangéran, jeung patula-patalina ajaran agama Islam.

Di Jawa Barat puisi pupujian téh lahir taun 1580M pakaitna jeung sumebarna agama Islam di Tatar Sunda hususna lingkungan pasantrén. Pupujian cara macana sok di nadomkeun di masjid-masjid, madrasah, pasantrén sarta kagiatan kaagamaan nu lianna. Ari di lembur sim kuring mah sok dinadomkeun ogé di pangaosan. Alhamdulillah masih aya nepi kiwari. Jaman baheula pupujian anu dinadomkeun téh salah sahiji métode sangkan agama Islam bisa ditarima ku masarakat sacara alamiah asup kana jiwana, santai, teu aya paksaan.

Puisi pupujian ilaharna wangunna téh syair dina sastra Sunda mah sok disebut siiran. Sakumaha anu dipedar ku kelompok kamari, puisi pupujian umumna guru wilanganna téh 8 engang, tapi teu salilana kitu aya ogé anu diwangun ku pupujian sholawat ka kanjeng nabi nepi 14 engang. Nurutkeun Yus Rusyana (1971:19-20) ngagolongkeun puisi pupujian dina tujuh wangun puisi di antarana, sair, kantétan opat, paparikan, kantétan dua, kantétan genep, kantétan salapan, jeung kantétan robah.

Tah ditilik tina wangun puisina “Pupujian Nabi Urang Saréréa” kaasup wangun kantétan opat. Jumlah padana aya 57 jeung diwangun ku guru lagu anu sarua unggal padalisan dina sapadana, nya éta a-a-a-a.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Nurutkeun Yus Rusyana (1971: 9) pupujian dumasar eusina téh dibagi jadi genep di antarana (1)muji ka Pangéran; (2) solawat ka Rosulullah ; (3) du’a jeung tobat ka Allah; (4) ménta sapaat ka Rosulullah; (5) naséhat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal sholeh sarta ngajauhkeun maksiat; (6) jeung méré ajaran ngeunaan agama.

Pupujian Nabi Urang Saréréa dumasar eusina kaasup solawat ka Rosullulah lantaran nyaritakeun kumaha lalampahan Nabi Muhammad saw ti mimiti dibabarkeun, Isra mi’raj, nyebarkeun agama Islam, jeung mukjizat nabi. Ieu pupujian miboga fungsi sosial jeung média atikan. Sangkan urang apal pupujian sholawat ka kanjeng nabi lalampahan kanjeng Nabi, peristiwa Isra Miraj, sarta méré pépéling oge ka urang sadaya, contona: 32 Solat éta minangkana, dina agama tihangna, jalmi nu luput solatna, nyata rubuh agamana.

Dina pada ka-32 éta aya pépéling yén nalika urang luput kana solat mangka bakal rubuh agamana. Da solat téh tihangna agama. Jadi pupujian leres leres méré mangpaat anu gede pisan pikeun kahirupan urang di masarakat. Anu ngingetan, méré naséhat jeung palajaran agama. Cara macana anu dinadomkeun ogé jadi salah sahiji media nepikeun atikan. Di jaman kiwari urang kudu bisa ngajaga budaya pupujian boh di majid boh di pangaosan atanapi di mana baé.

Hatur nuhun ibu, saé pisan téks pupujianna aya jadi teu saukur lisan hungkul. Hapunten bilih aya kalepatan. Isti Hamidah/4B Nurutkeun Rusyana ( 1971: 9 ) eusi pupujian kabagi jadi 6 golongan diantarana: 1.

Muji ka kagungan gusti. 2. Solawat ka Rosulullah. 3. Doa jeung tobat ka Allah. 4. Menta sapa’at ka Rosulullah. 5. Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat. 6. Méré atikan ngeunaan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, ahlaq, tarikh, tafsir Al-Qur’an, jeung sorof. Tos katiten lamun pupujian téh patali jeung agama Islam ti eusina saperti Pupujian Nabi Urang Saréréa. Salian ditilik tina eusina, wangun pupujian téh biasana mangsupa sa’ir, upama dina sastra Indonesia mah biasana mibanda opat padalisan, anu unggal padalisanna kawangun ku opat belas engang tur miboga rima a-a-a-a.

Sedengkeun pupujian di Sunda mah henteu pati matok kana aturan nu geus tetep. Sakumaha tos dipedar ku kelompok Pupujian, Pupujian téh nyaéta wangun puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Conto sejen pupujian ngeunaan pangajaran islam “Sakur cai bijil ti bumi ti langit Eta bisa dipake susuci najan pait Kaya ibun cilaut sumur wahangan Ciburial, cai es jeung cihujan” Mia candrika dewi 4A 1906153 Sabada maos ieu pupujian nu jumlahna aya 57 pada teh nurutkeun penggolongan pupujian kenging Yus Rusyana, ieu pupujian teh kalebet kana pupujian nu eusina sholawat ka Rosululloh.

Cindekna mah ieu pupujian teh eusina ngeunaan lalampahan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ti mimiti dibabarkeun, diangkat jadi Rosul dugika nyumebarkeun ajaran agama islam, tug dugi ka tilar dunyana. Saluyu sareng materi nu parantos dipedar ku kelompok pupujian dina pertemuan 10, yen pupujian teh kalebet kana sastra lagu hartina cara maca ieu pupujian nyaeta ku cara dihaleuangkeun.

Ieu pupujian oge miboga guru lagu jeung guru wilangan nu sarua unggal padana. Sapadana aya 4 padalisan miboga fungsi pikeun ngababarikeun umat pikeun ngapalkeun jeung maham kana maksud ieu pupujian, kajaba kekecapan nu dipake oge ngagunakeun kekecapan nu biasa dipake sapopoe.

Biasana ieu pupujian digalindengkeun di masjid sateuacan ngong adzan, dipasantren, oge dina pangaosan pangaosan.

Kalebet di wewengkon sim kuring, ieu pupujian remen keneh digalindengkeun di masigit nalika rek datang waktu sholat fardhu.

Hatur nuhun Ibu, hapunteun bilih aya kalepatan. Rita Mariam (1901714) 4A Ditilik tina eusina, ieu téh kalebet kana pupujian kumargi syairna ngeunaan ajaran-ajaran dina agama Islam. Didieu nyaritakeun jalan hirupna Kangjeng Nabi Muhammad ti nalika babar ka dunya, dugika tilar dunya.

Matalikeun antawis eusi dina ieu pupujian jeung golongan eusi pupujian nu dipedar ku Rusyana (1971:9) ieu téh kagolong kana golongan nu ka genep nyaéta méré atikan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, akhlak,tarikh, tafsir Qur’an, jsb. (Ajaran agama). Naha kalebet kana ajaran agama, kumargi lalampahan hirup Kangjeng Nabi téh mangrupa bagéan tina sajarah nu jadi awal tina sumebarna agama islam.

Kumaha perjuanganna, jeung sagala sikep tur paripolahna nu kudu pupujian sholawat ka kanjeng nabi tengetan salaku umatna. Umat Islam kudu tos terang kana jalan carita Kangjeng Nabi, sangkan jadi dasar kanggo urang dina lalampahan hirup di ieu dunya. Ieu salasahiji pupujian anu mineng aya di mana-mana. Ilaharna abdi sok nguping ieu pupujian téh dihaleuangkeun nalika bubuka pangajian. Ditilik tina syairna, aya 4 padalisan dina unggal pada na. Pupujian téh mangrupa wangun puisi nu teu kauger ku aturan.

Janten bébas kumaha panulisna. Didieu sadaya pada ngagunakeun pola a-a-a-a, janten sora dina tungtung padalisanna sarua. Bisa jadi ieu Disaluyukeun sareng iramana, sangkan enak dikupingkeunana. Nilik tina ciri-ciri pupujian, ieu pupujian téh ngandung eusi sangkan manusa bisa ngaronjatkeun kaimanan ka Rosululloh salaku utusan ti Gusti Allah. Teras ogé pupujian ieu mineng dihaleuangkeun di mesjid-mesjid jeung dina acara kaagamaan.

Wasta: Nida Hasnafiah NIM: 1900843 Kelas: 4B Sabada sim kuring maca pupujian Nabi Urang Saréréa bisa katitén yén didinya aya ajén inajén sastra anu luhung. Aya 57 pada unggal padana aya 4 padalisan sarta murwakanti.

Eusina nyaritakeun kahirupan Nabi Muhammad ti mimiti anjeunna dibabarkeun, dadana dibeulah ku malaikat tuluy diberesihan, nepi ka diangkat jadi Nabi.

Pupujian biasana dihaleuangkeun dina antara adan jeung komat. Dihaleuangkeunna ilaharna nalika sholat subuh jeung magrib. Naha bet sholat subuh jeung magrib? Lamun pupujian sholawat ka kanjeng nabi kaayaanna, nalika sholat subuh jeung magrib jalma-jalma pasti ataya di imahna séwang-séwang. Jadi bisa sarta babari diajak pikeun sholat berjamaah. Béda nalika sholat lohor atawa asar, jalma-jalma lolobana keur digarawé di luar imah. Numutkeun Isnesdes (2010: 73) pupujian nyaéta puisi tradisional anu eusina muji-muji kaagungan Pangéran, sholawat ka Kanjeng Nabi, pépéling, atawa umajak ngajalankeun ibadah (salat, puasa, jste).

Pupujian biasana dikawihkeun babarengan (rampak) di masjid-masjid ku para jamaah bari ngadagoan salat magrib; ku para santri sanggeusna ngaji; ku para jamaah di pangajian; jrrd. (Iskandarwasid, 1992).

Yus Rusyana dina panalungtikanna ngagolong-golongkeun puisi pupujian Basa Sunda numutkeun eusi jeung wangun lahiriahna (verifikasi). Numutkeun Rusyusyana (1971: 9) anjeunna ngabagi pupujian jadi genep golongan nyaéta 1. Nu muji kaagungan Allah 2. Sholawat ka Rosululloh 3. Du’a sarta tobat ka Allah 4.

Mundut safaat ka Rosululloh 5. Mépéling umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal sholéh sarta ngajauham maksiat. 6. Méré atikan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun Islam, fikih, ahlak, tareh, tafsir Qur’an, sorof jeung sajabana. Wangun puisi pupujian ilaharna sair atawa dina basa Sundana disebut siiran. Dina sastra Indonésia sair nyaéta wangun puisi Malayu pangaruh sastra Arab nu unggal padana ngawengku opat padalisan.

Unggal padalisan ngawengku salapan nepi ka opat welas suku kecap. Hatur nuhun Ibu Noorca Aburahman (1903420) 4A Sakumaha tos dipedar ku kelompok simkuring nyaéta ngeunaan Pupujian, Pupujian téh nyaéta wangun puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Nurutkeun Rusyana ( 1971: 9 ) eusi pupujian kabagi jadi 6 golongan diantarana: 1. Muji ka kagungan gusti. 2. Solawat ka Rosulullah. 3. Doa jeung tobat ka Allah. 4. Menta sapa’at ka Rosulullah. 5.

Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat. 6. Méré atikan ngeunaan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fikih, ahlaq, tarikh, tafsir Al-Qur’an, jeung sorof. Nilik dina pupujian nabi urang saréréa katitén yén pupujian téh pakuat pakait jeung agama islam. Teu hilap abi ngahaturkeun nuhun ka ibu sabab abi nembé terang pupujian ieu téh sapanjang ieu, lantaran pas abi ngaos mah dihariringkeunna mung sakedik janten sugan abi ieu pupujian téh sakedik.

Teras abi bingah lantaran ieu pupujian salah sahiji pupujian anu ku abi resep ti baréto soalna ieu pupujian téh gampang pikeun dihapalkeun tuluy ieu pupujian enakeun upami dihariringkeun. Pokokna sehat teras kanggo ibu lantaran abi kenging seueur pangaweruh anyar ku maca artikel ibu atawa nongton youtube ibu. Pokokna abi ngahaturkeun mangrebu-rebu nuhun ka ibu.

-Muhammad Wahyudin 1906287 Sabada ngaos ieu pupujian, eusi dina pupujian ieu numutkeun abdi mangrupa caritaan ti awal ayana nabi Muhammad Saw dugika pupus na teras dina ieu pupujian ogé loba ajén pangajaran anu bisa dilarapkeun hususna anu bisa diajarkeun ka barudak leuwik atawa urang kalih. Abdi nyalira mineng ngadangu pupujian ieu nalika keru alit kisaran kelas 2 SD di pangajian nalika magrib, mung ka jaman kiwarikeun ieu pupujian ieu geus jarang dipaké. Dina struktur anu diwangun dina ieu pupujian leres pisan saé tos sasuai, dimana ngagunakeun kantetan opat sarta konsistén dina ngagunakeunna.

Numut keun Yus Rusyana, Pupujian kagolong kana salah sahiji karya sastra dina wangun pupujian sholawat ka kanjeng nabi. Pupujian sorangan miboga sababaraha bagian atawa golongan diantarana aya : 1. Kantetan opat, 2. Paparikan, 3. Kantetan dua, 4. Kantetan genep, 5. Kantetan salapan, jeung 6.

Kantetan robah. Dina pupujian ieu kaciri jelas pisan ngagunakeun kantetan opat dimana barisna aya opat, eusina tangtu miboga loba pisan mangpaat hususna keur urang sadayana, mugia bisa janten amal ibadah keur sararéa. Mung sakitu anu tiasa kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan.

Hatur nuhun Sabada maca ieu pupujian tèh simkuring émut yén ieu pupujian anu sok dikupingkeun di masjid sonten-sonten sateuacan magrib. Ieu pupujian téh kalebet kana karya sastra dina wangun puisi anu eusina patali sareng kaagamaan. Numutkeun simkuring pupujian téh salaku akulturasi ti agama islam sareng sunda.

Janten pupujian ieu teh mangrupa sarana pikeun penyebaran agama Islam di tatar Sunda ku cara digabungkeun jeung budaya sunda. Pami di lembur simkuring ieu biasana disebut nadhoman. Numutkeun Yus Rusyana, pupujian téh dibagi kana 6 golongan, nyaéta : muji ka Pangéran, Sholawat ka Rasulullah, Doa jeung tobat ka Allah, ménta safaat ka Rosulullah, naséhat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhan kana maksiat, jeung méré ajaran ngeunaan kaagamaan.

Pupujian “Nabi Urang saréréa” ieu kalebet kana golongan di luhur. Kusabab eusina didieu urang mikawanoh ka Nabi Muhammad SAW, dicaritakeun ti dibabarkeunnana nepi ka diutus janten rosul ku Gusti Allah SWT. Pupujian ieu gé bisa dijadikeun salaku alat pendidikan sangkan urang apal kana pupujian sholawat ka kanjeng nabi tapi teu ngaleungitkeun kana budaya Sunda. Septian Ardiansyah 1903216 4A Sabada ngaos pupujian diluhur, ieu pupujian tèh kalebet kana pupujian sholawat ka rasulullah.

Pupujian diluhur eusina nyaritakeun lalampahan nabi Muhammad Saw ti mimiti dibabarkeun, diangkat jadi Rasul nepi ka mekarkeun ajaran agama islam. Pupujian nyaéta puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Pupujian kaasup kana wangun puisi anu teu kauger atawa teu ka iket ku aturan.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Pupujian salah sahiji seni anu mineng didéngékeun atawa dipanggihan di masigit-masigit, pupujian ogè biasa disebut “nadhom”. Lamun ditingal tina 6 golongan nu di tulis ku Yus Rusyana (1971: 9) nyaéta: 1. Muji ka pangeran 2. Solawat ka Rosullillah 3. Do’a jeung taubat ka Allah 4. Menta safaat ka Rosulullah 5. Nasehat umat pikeun ngalakukeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhkeun ma’siat 6.

Mere ajaran ngeunaan agama sapertos kaimanan,rukun islam,fikih,ahlak,tareh ,tafsir Qur’anjeung sorof. Kiwari mah pupujian tèh tos ngalaman transformasi. Nu baheula mah pupujian ngan sacara lisan jeung biasana diarapalkeun ku santri-santri atawa ahli masjid. Ari ayeuna mah tos aya dina wangun video dihaleuangkeun pupujianna tèh sangkan bisa diapalkeun ku sadaya jalma.

Dina pupujian Nabi Urang Saréréa diluhur miboga fungsi atikan pikeun barudak terang kana naon-naon waé anu ngeunaan Nabi Muhammad.

Di daerah sim kuring pupujian sok digalindengkeun di masigit saacan adzan magrib jeung isya ku barudak. Hatur nuhun ibu, hapunten bilih aya kalepatan. Mutiara Hikmawati 1902640 4A Sabada ngaos tur niténan ieu pupujian, eusina téh ngeunaan kanjeng Nabi Muhammad saw., kaluwargana, para sohabatna. Patali jeung matéri nu dipedar kamari ku kelompok. Pupujian nya éta puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam.

Pupujian ogé kaasup kana seni nu mineng didéngékeun di masjid-masjid, numutkeun kasusastraan Sunda mah sok disebut nadhom. Di tatar Sunda pupujian jadi hiji hal nu geus kasohor, sabab mun ditilik tina kamekaranna pupujian téh sumebarna di masjid atawa pasantrén. Malih nuju alit mah sok diajar ku guru ngaji pupujian téh.

Numutkeun Yus Rusyana (1971:9) pupujian di bagi jadi 6 jinis, diantarana: 1. Muji ka Gusti Alloh; 2. Solawat ka Kanjeng Nabi; 3. Du’a jeung tobat ka Allah; 4. Ménta sapa’at ka Rosullah; 5.

Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat; 6. Méré atikan ngeunaan agama; Jinis pupujian ieu téh kaasup kana solawat ka Rasullah, ménta sapa’at ka Rasullah, jeung meupeujeuhan umat sangkan ngalukeun ibadah, katingali tina unggal padana nu eusina sacara gurat badagnamah meupeujeuh urang salaku umat Islam kudu jadi jalma nu taat kana agama.

Upami ditilik tina ciri-cirina, pupujian ieu téh kauger ku aturan pupujian ieu téh jumlah padalisan dina unggal pada aya opat, guru laguna ogé bervariasi.

Eusina katitén pisan yén urang salaku manusa ku bisa kudu taqwa ka agama. Di lembur sim kuring mineng kénéh dihaleuangkeun di masjid, bungah pisan ngupingna komo deui ku murangkalih, jadi ngarasanan yén pupujian téh mangrupa seni Sunda nu kakulturasi jeung agama Islam jadi éndah pisan. Nuriska Azahra Agustina 4B Numutkeun sim kuring sabada macaan babaraha teori mah, utamina nurutkeun Yus Rusyana.

Bisa dicindekkeun pupujian sholawat ka kanjeng nabi ieu teh kagolong kana 6 pupujian sholawat ka kanjeng nabi pupujian, salasahijina ieu, solawat ka rosulullah.

di palemburan sim kuring ge remenna ibu-ibu sinareng murangkalih anu nembangkeun atanapi ngahaleuangkeun ieu pupujian, aya nu nganggo basa Sunda, aya oge nu nganggo basa Arabna. Eusi pupujianna tèh ngeunaan Kangjeng Nabi. Ti mimiti pancakaki kulawarga, saha waè nu ngarawat, dugi ka lalampahanana.

Kiwari mah pupujian tèh tos mekar mèdiana atanapi ngalaman transformasi. Nu awalna ngan sacara lisan sareng biasana diarapalkeunana tèh ku santri2 atawa ahli masjid. Ayeuna mah tos aya dina wangun video dihaleuangkeun si pupujianna tèh sangkan bisa apalkeun ku sadaya jalmi.

Upami nilik kana pedaran kelompok pupujian Mata Kuliah Apsi, pupujian mibanda guru lagu sareng ilaharna nganggo opat padalisan, ditilik tina cicirenna ieu pupujian teh mangrupa wangun puisi anu eusina sangkan manusa bisa ngaronjatkeun iman ka Gusti Allah saperti solawat ka Kanjeng Nabi Muhammad rejeung ditembangkeunna di tempat ibadah umat muslim, nyaeta masigit/musola.

Rafli Prayoga Ramadhan 1904075 Ieu pupujian diluhur nu kénging ngempelkeun Yus Rusyana téh kalebet kana karya sastra dina wangun puisi anu eusina patali sareng kaagamaan. Dina pupujian “Nabi Urang Saréréa” ieu téh aya 57 pada, unggal padana aya opat padalisan tur murwakanti. Nurutkeun Yus Rusyana ogé, eusi pupujian téh kabagi jadi 6 golongan, diantarana nya éta: 1.

Muji ka kagungan gusti. 2.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Solawat ka Rosulullah. 3. Do’a jeung tobat ka Allah. 4. Menta sapa’at ka Rosulullah. 5. Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal soléh tur ngajauhan maksiat. 6. Méré atikan ngeunaan agama saperti fiqih, ahlaq, sorof, kaimanan, rukun islam, tarikh, ogé tafsir Al-Qur’an. Upami dipatalikeun sareng matéri préséntasi téa, pupujian téh mangrupa salah sahiji karya sastra heubeul anu gumelar di masarakat Sunda.

Pupujian ogé mangrupa akulturasi ti agama Islam sareng budaya Sunda. Ieu pupujian ogé dijadikeun sarana pikeun sumebarna agama Islam di tatar Sunda.

Ieu pupujian téh tiasa dijadikeun salaku pembelajaran pikeun urang balaréa. Dilebetna seueur papatah sareng élmuna. Contona waé urang jadi terang ngeunaan Nabi Muhammad, kumaha lalampahanna, jsb. Urang ogé jadi tiasa ngaronjatkeun kataqwaan urang ka Allah SWT, ningkatkeun ibadah, jeung sajabanna. Biasana ieu pupujian téh sok diaoskeun di masjid, sonten-sonten ku barudak masjid sa teu acan magrib, sabari ngantosan nu séjénna pikeun pupujian sholawat ka kanjeng nabi berjamaah.

Eka Nur R_4A Sabada maca pupujian nu judulna “Nabi Urang Saréréa” di blog Chyé Rétty Isnéndés jadi nambahan pangaweruh sim kuring ngeunaan pupujian. Disawang tina eusina pupujian ieu kaasup kana golongan ‘pupujian solawat ka kanjeng Nabi, nurutkeun kelompok pupujian nu ngagolongkeun pupujian jadi lima golongan, nyaéta: (1) Muji ka Gusti Allah, (2) Solawat ka Kanjeng Nabi, (3) Do’a jeung tobat ka Pangéran, (4) Ajaran agama, jeung (5) Pépéling.

Eusi dina pupujian ieu nyaritakeun ngeunaan kahirupan Nabi Muhammad ﷺ ti mimiti dibabarkeun di dunya, dicaritakeun ogé ngeunaan kulawarga Nabi Muhammad ﷺ, mujijatna, jeung sipatna. Pupujian ieu biasana dibacakeun di masigit.

Awalna pupujian mekar jeung hirup di pasantrén-pasantrén jeung tempat-tempat pangajian, ogé di masigit-masigit di lembur mah kiwari remen digalindengkeun saméméh atawa sabada waktu-waktu solat. Sumebarna pupujian dilakonan ku para Wali pikeun nyumebarkeun agama Islam di Pulo Jawa ieu nyaéta dipakéna kasenian jeung sastra pikeun nyebarkeun Agama Islam tur dipaké jadi média dakwah.

Satuluyna ieu pupujian téh tuluy sumebar dibarengan ku sumebarna agama Islam ka unggal daérah di Parahyangan (Jawa Barat). Pupujian mekar terus luyu jeung kamekaran jaman. Téks tulis anu sumebar sacara lisan dina ieu mangsa dikumpulkeun sarta ditalungtik, téks na mah teu loba barobah tapi média midangkeunna beuki nambahan, contona rékaman dina media éléktronika jadi salah sahiji cara nyebarkeun pupujian di masarakat.

(Ruhaliah, kaca 139:2020). Ditilik tina pupujian nu judulna “Nabi Urang Saréréa” di blog Chyé Rétty Isnéndés ieu nu mangrupa cutatan tina lisan bisa waé béda jeung rumpaka pupujian di daérah séjén anapon eusina mah sarua nyaritakeun Kanjeng Nabi Urang, Nabi Muhammad ﷺ.

Nurutkeun Rosidi, 2011:89 dina Ropiah & Ipan, 2020:127 yén Wangun pupujian umumna mangrupa syair atawa siiran nu unggal pada na ngawengku opat padalisan sarta unggal tungtungna murwakanti. Salian ti éta, pupujian bisa diwangun ku dua, genep, jeung dalapan padalisan.

Disawang tina wangunna, syair atawa rumpaka pupujian “Nabi Urang Saréréa” ieu téh diwangun ku opat padalisan tur tungtungna murwakanti. Contona di syair pupujian ieu sora panungtung atawa guru laguna (a,a,a,a), (I,I,I,I,), (u,u,u,u), jeung aya ogé anu (keun, keun,keun,keun) nu kagolong murwakanti.

Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Anisa Julianigrum (1908837) nurutkeun Yus Rusyana (1971:9) pupujian tèh kaasup kana shalawat ka kanjeng nabi Muhammad atawa ka Rasululloh. sakumaha anu parantos di pedar ku kelompok pupujian teh nyaeta wangun puisi ugeran anu eusina mangrupa pepeling ayawa muji kanu kawasa.

pupujian mangrupa wangun puisi anu henteu ka iket ku aturan. mimitina, karya sastra ieu hirup du lingkungan pasantren jeung tempat-tempat pangajian anu aya payalina jeung ajaran islam. pupujian diluhur mangrupa pupujian Nabi urang sarerea anu nyaritakeun Nabi Muhammad SAW ti mimiti dibabarkeun dugi ka lalampahanna nyumebarkeun agama islam. pupujian teh biasana sok digalindengkeun di masigit atawa di madrosah samemeh ibu-ibu ngawitan pangaosan.

sami sapertos di lembur sim kuring pupujian nabi urang sarerea sok digalindengkeun samemeh waktu solat magrib. pupujian miboga fungsi pikeun alat atikan agama, biasana pupujian teh sok diajarkeun ka barudak pangaosan. hatur nuhun ibu parantos masihan elmu pangaweruh ngeunaan pupujian, diantos elmu-elmu anu salajengna🙏 Sabada sim kuring maos pupujian nu aya dina blog ibu chye Retty Isnendes, ras inget ka mangsa baheula keur leutik sok ngadangu pupujian nu dihaleuangkeun di masjid, matak tintrim kana manah.

Dinten kamari kenging élmu ngeunaan pupujian nu dipedar ku kelompok pupujian waktu préséntasi, yén pupujian numutkeun Yus Rusyana (1971, dicutat tina Rosidi, 2011:89) nya éta puisi nu dieusian ku warnaning puji, pépéling, du’a, jeung pangajaran nu kedalna sok dilagukeun sarta dihaleuangkeun di masjid-masjid jeung pasantrén dina waktu nungguan salat jamaah antara adan jeung ikomat, hususna dina nungguan solat magrib jeung subuh.

Pupujian gé aya jeung sumebar sabada agama islam asup jeung diagem ku urang Sunda, jadi pupujian mah kapangaruhan pisan ku agama islam, sarta dina pupujian gé eusina husus ngantik bagbagan agama islam. Salian ti éta pupujian gé dibagi jadi genep golongan dumasar kana eusina, nya éta: (a) nu muji kaagungan Allah, (b) Salawat ka Rasulullah, (c) du’a jeung tobat ka Allah, (d) neda safaat ka Rasulullah, (e) nganaséhatan umat sangkan ngajalankeun ibadah jeung amal soléh sarta ngajauhan kama’siatan, jeung (f) pangajaran ngeunaan agama perkara kaimanan, rukun islam, fiqih, ahlaq, taréh, tafsir Al-Kur’an, sorof jeung réa-réa deui.

Numutkeun Rosidi, (2011:89) wangun pupujian téh umumna mangrupa sa’ir nu unggal padana diwangun ku opat padalisan anu sakabéh tungtungna murwakanti. namung aya ogé anu henteu winangun sa’ir, da aya ungkara pupujian anu henteu opat padalisan saban padana, tapi aya nu dua, genep, atawa dalapan padalisan.

Contona baé: pupujian “Ari Tolab” nu diwangun ku dua padalisan unggal padana. Ari Tolab Ari Tolab Kudu akur reujeung batur Silih tanya ulah sok paluhur-luhur Éling-éling ka sakabéh nu nyaangan Kana élmu poma ulah sosoranganan. Upama ditilik tina Pupujian Nabi Urang Saréréa, pupujian ieu jumlah na aya 57 pada, unggal padana aya opat padalisan sarta sakabéh tungtungna murwakanti, jadi pupujian nabi urang saréréa téh kaasup kana pupujian sholawat ka kanjeng nabi sa’ir dumasar kana pedaran di luhur.

Dina eusina ogé nyaritakeun ngeunaan Siroh Nabawiyah atawa perjalanan hirup Nabi, ti mimiti di babarkeun, dugi ka ahir. Karaos sedih pisan sarta kekecapanna nu saé matak narik pisan kanu ati, salian ti éta pupujian ieu tiasa di ajarkeun disakola di adumaniskeun jeung pangajaran agama islam.

Sabab dina ieu pupujian ditaan kajadian-kajadian anu penting dina ajaran agama islam hususna ngeunaan Nabi Muhammad Saw.

Hatur nuhun ka ibu Chye Retty Isnendes nu parantos ngawanohkeun kanu ieu pupujian dina wangun tulisan, sareng hapunten bilih aya kalepatan ibu. Sri Intan Mulyani_1908944_4B Sabada maca pupujian nu judulna “Nabi Urang Saréréa” di blog Chyé Rétty Isnéndés jadi nambahan pangaweruh sim kuring ngeunaan pupujian.

Disawang tina eusina pupujian ieu kaasup kana golongan ‘pupujian solawat ka kanjeng Nabi. Sakumaha anu tos dipedar ku kelompok sateuacanna ngeunaan Pupujian, nyaéta wangun puisi anu eusina ngeunaan puji-puji, du’a, peupeujeuh, jeung ajaran-ajaran agama Islam. Nurutkeun Rusyana ( 1971: 9 ). Oge numutkeun Isnesdes (2010: 73) pupujian nyaéta puisi tradisional anu eusina muji-muji kaagungan Pangéran, sholawat ka Kanjeng Nabi, pépéling, atawa umajak ngajalankeun ibadah (salat, puasa, jste).

Nurutkeun Yus Rusyana (1971:19-20) ngagolongkeun puisi pupujian dina tujuh wangun puisi di antarana, sair, kantétan opat, paparikan, kantétan dua, kantétan pupujian sholawat ka kanjeng nabi, kantétan salapan, jeung kantétan robah. ditilik tina wangun puisina “Pupujian Nabi Urang Saréréa” kaasup wangun kantétan opat, anu miboga jumlah pada aya 57 jeung diwangun ku guru lagu anu sarua unggal padalisan dina sapadana, nya éta a-a-a-a.

Pupujian Nabi Urang Saréréa ditilik tina eusina kaasup kana solawat ka Rosulullah lantaran dina jero eusina nyaritakeun kumaha lalampahan Nabi Muhammad saw ti mimiti dibabarkeun, Isra mi’raj, nyebarkeun agama Islam, jeung mukjizat nabi.

Hatur nuhun ibu. Hapunten bilih aya kalepatan. Delliyana Sri Rahmawati/4B Pupujuan teh salah sahiji sastra buhun nu aya di masarakat Sunda. Sabada ngaos ieu pupujian, eusina teh ngeunaan lalampahan Nabi Muhammad saw.

Sim kuring sering ngupingkeun ieu pupujian teh nalika dipangaosan oge dihaleuangkeun sateuacan adzan. Sakumaha nu parantos dipedar ku kelompok, pupujian teh miboga guru lagu jeung guru wilanganwilangan, ieu ciri katiten dina rumpaka pupujian diluhur. Upama digolongkeun ieu pupujian numutkeun Yus Rusyana (1971) pupujian ieu kalebet kana Sholawat ka Rasulullah saw. Pupujian teh disebarkeunna ku para ulama jaman harita dilingkungan pesantren. Pupujian teh mangrupa salah sahiji media pikeun ngawangun hiji kapribadian anu sae, ieu bisa ditingal tina kekecapan pupujian sholawat ka kanjeng nabi dipake dina pupujian.

Loba kekecapan anu patalina jeung kaagamaan anu bisa ngawangun karakter barudak. Salian eta, dina pupujian teh loba pisan pangajaran nu bisa dibeunangkeun, diantarana aqidah, fiqih, akhlak, jsb. Di tempat sim kuring mah ieu pupujian teh sering keneh dihaleuangkeun, biasana mah dina poe2 nu tangtu, henteu pati sering teuing. Hani Suprihatini 4A 1901859 Sabada maca ieu pupujian anu judulna “Nabi urang saréréa”, tiasa ditilik yén ieu pupujian téh ngeunaan lalampahan Nabi Muhammad.

Pupujian mangrupa wangun puisi anu teu kauger, numutkeun Yus Rusyana mah pupujian téh kabagi jadi genep, sakumaha anu tos dipedar ku kelompok kamari. Diantarana aya 1) Muji ka kagungan Gusti, 2) Solawat ka Rosulullah, 3) Doa jeung tobat ka Allah, 4) Ménta sapa’at ka Rosulullah, 5) Meupeujeuhan umat sangkan ngalakukeun ibadah jeung amal pupujian sholawat ka kanjeng nabi tur ngajauhan maksiat, jeung 6) Méré atikan ngeunaan ngeunaan agama saperti kaimanan, rukun islam, fiqih, jeung réa-réa deui.

Ieu pupujian téh kaasup kana pupujian anu eusina solawat ka Rosul/Nabi. Pami di lembur abdi mah, biasana sok kakuping aya hawar-hawar sora nu ngahaleuangkeun pupujian di masigit saméméh adzan subuh sareng maghrib. Anu kakuping pisan sorana mah basa saméméh adzan subuh, kumargi kaayaanna nuju sepi. Hatur nuhun kana téksna Ibu, hapunten bilih aya kalepatan.

Putri Amelia Syawalidina (1908809), 4A. Pupujian mangrupa salahsahiji genre sastra buhun anu hirup di kalangan masarakat Sunda nepi ka ayeuna. Saupama ningali kana jujutanna ieu genre teh mangrupa salah sahiji budaya hasil akulturasi tina budaya arab jeung Sunda. Naha? Sabab budaya pupujian geus aya ti jaman hindu-buda matuh di tatar Sunda.

Dina rumpaka anu ku urang ditingali didieu katingali kalawan atra, yen ieu teh nyaritakeun ngeunaan kisah Nabi Muhammad. Demi ari ieu kisah, ku kituna ieu pupujian teh bisa digolongkeun kana pupujian kisah anu mere elmu pangaweruh ka urang ngeunaan sajarah babar jeung lampah kahirupan Nabi Muhammad.

Salianti eta urang oge bisa nyokot rupa-rupa ajen anu nyakkaruk di jerona, utamana anunpatali jeung ajen anu bisa ningkatkeun kaimanan urang salaku umat Islam. Upama dibandingkeun jeung jaman ayeuna, ieu pupujian teh masihnkagolong pupujian anu remen keneh didawamkeun di masjid atawa tempat pangajian lianna. Sanajan kitu hadirna pupujian atawa lagu religi AllahulKahfi sanggihan grup penyanyi Islami Indonésia Sabyan Ganbus, kapopuleran ieu pupujian meh rek ka silih.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Saupama ditingali tina rumpakana, kurang leuwih ieu teh matok kana dalapan guru wilangan (enakeunna). Tapi saupama diilo deui aya anu leuwih pupujian sholawat ka kanjeng nabi kurang. Ku sabab ieu puoujian teh kaasupna kana genre puisi, sanajan eusina mangruoa caritaan, tapi wangunna mah angger has puisi.

Katiten timana? Katiten ku ayana rumpaka anu dibait-baitkeun atawa dipada jeung dipadalisankeun. Sinta Juliana Yusup_4A Numutkeun Rusyana eusi pupujian téh aya 6bagian nyaéta muji ka agungan Allah, sholawat ka Rasulullah, doa jeung tobat ka Alloh, menta syafaat ka Rasulullah, mepeujeuh umat sangkan hadé dina ibadah jeung amal sholeh, jeung anu terakhir nyaeta mere atikan ka agamaan.

Sabada maca ieu pupujian, ieu pupujian téh kaasup pupujian anu kadua nyaéta pupujian sholawat ka Rasulullah. Pupujian téh salaku akulturasi ti agama islam sareng sunda. Janten pupujian ieu teh mangrupa sarana pikeun penyebaran agama Islam di tatar Sunda ku cara digabungkeun jeung budaya sunda. Sok sanajan aya bahasa budaya mah ulah dihijikeun jeung agama, tapi dina pupujian bisa ngagabung keun kana budaya.

Kaayeunakeun pupujian téh jarang di nadom keun di unggal masjid, tapi mudah-mudahan ku ayana artikel samodél kieu eksistensi pupujian di unggal daérah bisa diramekeun deui, sangkan eksistensi na henteu turun. The big day is here. Hari ini mendapat dua anugerah dari UPI. Yang pertama mendapat ANUGERAH UPI atas karya ilmiah dan yang kedua Chye Retty Isnendes Blog ini mendapat anugerah menjadi Juara II Lomba Blog FPIPS UPI. Dedikasi ini dipersembahkan untuk sastra Sunda, dunia pendidikan, dan untuk para apresiator blog ini.

Terima kasih dihaturkan. WILUJENG SUMPING, DULUR! Wilujeng sumping, selamat datang, welcome di Chye Retty Isnendes Blog. Upami bade ngunduh data, tong hilap saena ieu blog dijantenkeun referens atanapi sumber bacaan dina seratan Saderek, supados teu janten plagiarisme.

Upami aya kaperyogian ka sim kuring, kontak wae di (022) 2010873/ 085860862378 atanapi di chyerettyisnendes@gmail.com. Hatur nuhun. Ieu Judul-judul Seratan • CHYE? SAHA CHYE??? • CHYE & PROSES KREATIF • CHYE & TUGAS AKADEMIK • Contact • ESAI BUDAYA & SASTRA (INDONESIA) • AJIP ROSIDI: HANJUANG SIANG DI PELATARAN ZAMAN • BAHASA (POLITIK) EKOLOGI • BASA INDUNG MASING NANJUNG BASA SUNDA SING JAMUGA • CATATAN KULINER PURBA • HURIP BAHASA SUNDA! • IDENTITAS LOKAL DALAM PUSARAN GLOBAL • IMAJINERASI RADEN DEWI SARTIKA • KEINDAHAN DAN KEKUATAN PATREM • KESADARAN RUANG YANG HILANG • Kritik Sastra – SARDUNG: DARI DUNIA MAYA MENUJU HAK CIPTA • Kritik Sastra: MENIMBANG KEINDAHAN SASTRA NOVEL RISALAH CINTA SEJATI (RCS) ABIDARDA • MENILAI PUISI • PASAR MALAM KLILING SURINAME • PENDIDIKAN DAN BELAJAR • PENGAJARAN BAHASA SUNDA • ESAI BUDAYA & SASTRA (SUNDA) • BANGGA JASA JADI BADUY!

• CONGKOK • DUDUH DURAHMAN DINA SAWANGAN JEUNG KRITIK • ESTETIKA SUNDA: MERTANYAKEUN WARNA BUSANA TRADISIONAL SUNDA • FLORA SUNDA • INDIGO-NA INDA NUGRAHA HIDAYAT • Kritik Pupujian sholawat ka kanjeng nabi BASA TEH PAKAKAS EKSPRESI MANUSA • Kritik Sastra: CARPON NU NEMBRAK • Kritik Sastra: PAMAJIKAN SI KABAYAN • Kritik Sastra: PITEUK TONGO WALANGTAGA • Kritik Sastra: SASTRA SUNDA NGIGELAN JAMAN • Kritik Sastra: SORA WANOJA pupujian sholawat ka kanjeng nabi Kritik Sastra: TINI KARTINI SARENG PERSPEKTIF KAWANOJAAN • Kritik Sastra: WANOJA DINA SASTRA SUNDA • PUISI MANTRA: SISI TERAPI HIJI HEGEMONI SASTRA RESIDUAL • TUTUWUHAN UBAR SABUDEUR URANG • WAWANOHAN JEUNG FEMINISME • YAHANG ITASA?

IDJAAR TAUH! • HEY DILAN! KAMU, IYA KAMU! • KARYA & PENGHARGAAN SASTRA • Cover CD MP3 Musikalisasi Sajak Chye Retty Isnendes • KAJIAN SASTRA • KIDANG KAWISAYA • JUDUL-JUDUL SAJAK DINA BUKU KIDANG KAWISAYA • KONSER MUSIKALISASI SAJAK • Lagu: MUGYA LANA BASA SUNDA • LIR CAHYA NYOROT EUNTEUNG • NU NYUSUK DINA SUKMA • PRESTASI & PENGHARGAAN • TEORI SASTRA • KARYA SASTRA • CARPON CHYE • SARASWATI • DONGENG MURANGKALIH • ANAK JAPATI NU TEU NURUT KA INDUNGNA • TANGKUBAN PARAHU • GEUSAN ULUN • NASKAH DRAMA CHYE • REFORMASI WISUDAAN-NASKAH LONGSER • TOHA PAHLAWAN BANDUNG SELATAN • UMAR BINNIL KHATAB LEBET ISLAM • PUPUJIAN NABI URANG SAREREA • PUPUJIAN: SHOLAWAT PIHUBI • KEGIATAN-KEGIATAN BUDAYA & SASTRA • PATREM 1 • POHACI & “AMBU”: PROSES NGAREBUT MAKSUD • PUISI INDONESIAKU • PUISI INDONESIAKU 1 • PUISI INDONESIAKU 2 • PUISI INDONESIAKU 3 • PUISI INDONESIAKU 4 • PUISI INDONESIAKU 5 • PUISI INDONESIAKU 6 • SAJAK CHYE • SISINDIRAN BADUY • SKETSA • CIKOLAWING WALUNGAN KURING • DIALAH CINTAKU • DUA KATINEUNG • GARUT • MARANEHNA NU BEDA • MENGENANG KAKEK • NAYOR • NYUNGSI PUSTAKA KA WALANDA • PUASA DI NEGERI ORANG • SARUPANING BUNGBUAHAN • STRATEGI MELANGGENGKAN SUNDA • Tentang KALAIDER Mei 2022 S S R K J S M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Jul Blogroll • Asep Sutiadi Blog • Documentation • Plugins • Suggest Ideas • Support Forum • Themes • Universitas Pendidikan Indonesia • WordPress Blog • WordPress Planet Ikuti Blog melalui surat elektromik Pupujian sholawat ka kanjeng nabi alamat surat elektronik Anda untuk mengikuti blog ini dan menerima pemberitahuan tentang tulisan baru melalui surat elektronik.
1) Naon eusi pupujian a) nitah solat berjamaah di masjid b) kudu éling ka Pangéran c) sholawat ka Kanjeng Nabi d) du'a ka Gusti Alloh sangkan jauh tina seuneu Naraka 2) Harti kecap dipundut hartina sarua jeung a) Diinjeum b) Dicokot c) Dibeuli d) Dipanjangkeun 3) Numutkeun pupujian ieu kumaha karasana ku nu keur sakarat teh a) Sieun kacida b) Kacida ni'matna c) Nyerina kaliwat-liwat d) Embung dicabut nyawa 4) Jalma nu kumaha nu nalika sakarat/dicabut nyawa bakal moal karasa nyeri .

a) Jalma tukang sholat b) Jalma nu teu éling beurang-peuting ka Alloh c) Jalma nu sholatna sok diengké-engké d) Jalma nu sok ngahaleuangkeun pupujian di masjid 5) Naon hartina kaduhung a) Bungah b) Bagja c) Sedih d) Hanjakal 6) Dina pupujian "anak Adam" bait kahiji nyaritakeun a) Urang kudu ibadah beurang peuting b) Hirup urang di dunya téh ukur ngumbara Di alam kubur téh ngan sorangan c) Harta jeung banda moal aya guna d) Anak adam pasaran téh lolongséran Saban poé saban peuting 7) Kecap "pasaran" hartina a) Mobil b) Katil (keranda) c) Kulawarga d) Harta banda 8) Dina pupujian "anak Adam" ditétélakeun yen anu di bawa ka alm kubur teh nyaéta a) Harta banda b) Perhiasan emas c) Asiwah jeung boéh d) Duit 9) Nu matak Nyaangan di alam kubur dina sempalan pupujian “Anak Adam” nyaeta.

a) Sodaqoh jariyah b) Sholat berjamaah di masjid c) Maca al quran d) Silih bantuan jeung sasama 10) Sabaris dina pupujian disebutna a) Padalisan b) Pada c) Sapada d) Salisan 11) Numutkeun pupujian “Kanjeng Nabi”, dimana kanjeng Nabi Muhammad SAW Dibabarkeunana. a) Madinah b) Mekkah c) Iraq d) Turki 12) Dina taun sabaraha Nabi Muhammad SAW dibabarkeunana.

a) 570 M b) 571 M c) 572 M d) 573 M 13) Pupujian sholawat ka kanjeng nabi pupujian "kangjeng nabi" naon nu jadi hasil isro mi'raj teh. a) Sodaqoh nalika meunang rizki b) Zakat fitrah saméméh lebaran c) Solat 5 waktu dina sapoé sapeuting d) Puasa romadon salila sabulan campleng 14) Naon kendaraan anu di angge kandaraan ku Nabi Muhammad Saw.

Ka langit 7 dugi ka arsyNa Allah a) Burok b) Mobil c) Kapal jet d) Motor 15) Dina pupujian "kangjeng Nabi" disebutkeun ngeunaan solat salaku a) Ciri umat islam b) Ciri jalma au iman jeun takwa c) Tihangna agama d) Kawajiban pikeun sakabeh umat muslim Kumpulan Pupujian Atau Nadom Dalam Bahasa Sunda Lengkap - Pupujian adalah lantunan berupa lagu yang isinya berupa pepeling ( Pepatah) atau ajakan shalat atau ajakan berbuat baik lainnya yang biasanya dilantunkan setelah adzan, Pupujian bahasa sunda ini paling sering dinyanyikan oleh para santri sebelum shalat Ashar,Magrib atau Isya.

Mendengar Pupujian sunda bagi orang dewasa mengingatkan kita ketika masih kecil, ketika sering mengaji di masjid, surau atau lainnya.Nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa Pupujian Sunda atau Nadoman yang paling sering dilantunkan.
Dalam budaya sunda, nadoman ini merupakan karya sastra tradisi turun temurun yang berupa puisi, namun hampir selamanya berbentuk syair yang relatif pendek.

Syair-syair ini berisi tentang pupujian terhadap kebesaran tuhan, sholawat, nasehat atau pepeling, serta ajakan untuk menjalankan ibadah. Oleh karena itu nadoman sering dilantunkan di masjid-masjid, pesantren, seperti dalam menunggu waktu shalat berjamaah, pembukaan atau penutup dalam acara pengajian dan lain sebagainya. Namun, kebanyakan nadoman terutama yang berbahasa sunda ini tidak diketahui nama pengarang aslinya. Baca juga: Kumpulan Sajak Atau Puisi Bahasa Sunda Daftar Isi • • 0.0.1 Nadomanan sebagai Karya Seni • 0.0.2 Keindahan Pada Nadom Sunda • 0.0.3 Proses Penciptaan Nadoman • 1 Kumpulan Nadoman Sunda Pepeling, Sholawat Nabi, Nadom Sedih • 2 Nadhom Pepeling Bahasa Sunda • 3 Nadoman Shalawat Nabi Bahasa Sunda • 4 Lirik Pupujian Nadom Sunda Pendek (Pondok) • 5 Kumpulan Judul Nadom Pupujian Laina Nadomanan sebagai Karya Seni Istilah kata nadom atau nadhom sendiri berasal dari bahasa arab yaitu “Nadham” yang memiliki arti sistem.

Dalam pengertian lebih luasnya kata nadom adalah susunan kata atau kalimat yang sistemik yang tersusun dan terkonsep dengan baik secara teks maupun secara konteks. “Nadoman merupakan sebuah karya sastra yang lebih dekat dengan bentuk puisi lama.” Nadoman menjadi satu bentuk yang menyerupai puisi satra lama yang sangat terpola, misalnya pada jumlah kata dalam satu barisnya, jumlah baris dalam satu baitnya yang bisa terdapat 2, 4 atau bahkan lebih, dan banyaknya suku kata yang digunakan.

Pola ini terus berulang serta tidak memiliki aturan batas akhir, melaikan jika nadoman tersebut dirasa sudah cukup untuk diakhiri. Karena tidak memiliki batasan inilah, sehingga setiap orang berhak untuk menciptakannya.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Contoh rima dan irama yang terdapat dalam setiap baitnya biasanya disusun dengan akhiran yang sama dan berulang, misalnya a-a-a-a. Nadoman tidak memiliki susunan tangga nada atau laras tertentu, lagu-lagu yang digunakan biasanya meniru dari lagu pupujian sholawat ka kanjeng nabi sudah ada dalam teks nadoman lainya.

Keindahan Pada Nadom Sunda Didalam nadoman sunda terdapat dua aspek keindahan (estetika) yaitu: keindahan yang terpadu dengan kebaikan (estetika yang terintegrasi dengan etika) dan “harmonis” keindahan estetik berdasarkan pendengaran.

Keindahan yang terpadu dengan kebaikan ini biasanya terdapat pada larik-larik nadoman tentang nilai ajaran hidup. Contoh: Ilaahii lastu lil firdausi ahlaa wa laa aqwaa ‘alaa naaril jahiimi Fa hablii taubatan waghfir zunuubii fa innaka ghaafirudzdzambil ‘azhiimi Aduh Gusti abdi sanés ahli surga Tapi henteu kiat nandangan naraka Dosa abdi sapertos keusik seueurna Mugi Gusti kersa ngahapunten sadayana Ari Gusti éta anu ngahampura Kana dosa-dosa abdi sadayana Dosa ageung sareng dosa nu alitna Mugi Gusti ngahapunten sadayana Keindahan pertama, yang terpadu dengan kebaikan pada nadoman diatas secara langsung pengarang ingin mengajak kepada masyarakat untuk kembali sadar bahwa sesungguhnya manusia mahluk yang banyak dosa dan hanya tuhan yang dapat memberikan maap atau ampunan, pada nadoman sunda diatas jelas mengingatkan kita untuk bertaubat.

Sedangkan nilai keindahan yang kedua, dalam nadoman diatas adalah ke harmonisan. Istilah rima dan irama sangat kental digunakan dalam pola penyusunan nadoman tersebut, sehingga jika dibacakan atau di lagukan akan menjadi suatu keharmonisan teks sekaligus konteks dalam makna. Jadi, nadoman merupakan karya seni yang memiliki nilai-nilai estetika dan etika, mulai dari cara penyusunannya sampai pemaknaan yang mendalam yang dapat mengarahkan manusia kepada hal-hal kebaikan.

Proses Penciptaan Nadoman Dalam proses membuat atau menciptakan nadoman, tentu saja harus dibantu dengan daya intelegensi yang tinggi, pengetahuan terhadap nilai-nilai keagamaan dan ahlak atau moralitas, karena hal ini harus benar-benar dikuasai dengan sangat mendalam. Sehingga tidak semata-mata hanya tertuang pada teks kitab kuning saja yang diajarkan. Jadi, dalam proses penciptaannya kita sebaiknya perlu melakukan tafsir yang mendalam terlebih dahulu terhadap apa yang akan di ajarkan melalui nadoman tersebut.

Kumpulan Nadoman Sunda Pepeling, Sholawat Nabi, Nadom Sedih Setelah kita megetahui sedikit materi terhadap karya seni yang terdapat pada nadoman, baik itu unsur keindahan, moral dan proses penciptaan nadoman itu sendiri secara singkat. Berikut ini kumpulan lirik-lirik nadoman pupujian dalam bahasa sunda yang sudah dikumpulkan, seperti nadom yang berisi tentang nasehat, pepeling, pupujian sholawat nabi, nadoman sunda sedih, nadhom sunda pendek atau pondok dan lain sebagainya.

Nadhom Pepeling Bahasa Sunda PEPELING Bismilah abdi ngawitan macakeun ieu nadoman mugi janten kasaéan ulah janten kaawonan Maksadna ieu nadoman ngemula kanu lalieun hapunten ka nu can terang abdi seja ngawartosan Éling-éling para istri masing nyaah kana diri tutup orat mah sing buni éta téh paréntah gusti Katerangan tina qur’an nutup orat kawajiban pikeun istri anu islam pameget gé teu kasingsal Oratna kapara istri sadaya badan tutupan dampal panangan pupujian sholawat ka kanjeng nabi raray éta mah wios katinggal Upami nganggo raksukan kaéna sing serba lébar teu kengeng ngapas keun badan éta paréntah pangeran Ayeuna tos akhir zaman seueur istri kaleuwihan nutup badan suka kahayang nganggo acuk dapon nyangsang Istri dijaman kiwari niru-niru pupujian sholawat ka kanjeng nabi lalaki nganggo acuk mani nyéksi narik birahi lalaki Teu saalit para santri kabawa masa kiwari kana aturan parantos lali nutup orat henteu buni Taya hukum nu miwarang nutup orat sakahayang nganggo calana paspasan orat kapéndékan Lamun pareng nganggo tudung ngan ukur jadi hiasan lamun pareng nganggo tudung pedah rék pangaosan Sing hawatos kana badan sing émut kana ancaman jahanam téh tos ngantosan mun uran tos di maotan AHLI SUNAH Kangjeng nabi tos nerangkeun dina hadits tos nerangkeun umat islam akhir zaman janten 73 golongan Ari anu 72 ku alloh jeung ku rosulna teu di aku teu ditarima da bongan salah tekadna Ari anu diakuna ku alloh jeung ku rosulna hiji agama nu mulya sunah waljam’ah namina Ari sunah waljama’ah cicingna teu saga wayah najan islam teu ngaku kabéh islam jama’ah tetep misah Ciri islam waljama’ah aqidahna henteu goyah najan godaan manglimpah batan nurut kajeun payah UMAT ISLAM Umat islam ahir zaman seueur anu kasasaran ucap lampah patékadan seueur pisan pamusyrikan Musyrik kufur pamurtadan tos jadi kabiasaan teu iyeuh jadi pikiran matak ruksak kana iman Syahadat sok di ucapkeun sholat ogé dilakukeun majarkeun téh cukup iman jeung ngaku ka islaman Najan laku teu napakan kana aturan pangéran teu gaduh rasa nyalahan éta téh pangajak setan Ari ngaku umat islam ari lampah siga sétan mabok zinah perjudian anu jadi pisdamelan Seueur ulama diancam pedah ngajak lebet islam da kuring mah enggeus iman da cukup islam turunan Ulama dipika ngéwa nerangkeun aturan hakna ngajak sholat jeung zakatna majar bosen ngadengena Seueur ajengan nerangkeun kana hukum ti pangeran seueur anu ngabalieur bongan jauh jeung kahayang Seueur ucap pagawéan teu sesuai jeung aturan jiga hadé sareng iman padahal mah kasasaran Kana sholat ngahir-ngahir majar pameng pidamelan nyiar dunya séséépan sholatna rék di qodoan Seeur paréntah pangeran anu kedah dilakonan kalakah seueur alasan majarkeun téh karepotan Éling-eling umat islam sing éling kana aturan paréntah alloh lakonan paréntah setan singkahan Mun hirup hoyong salamet iman urang mah sing kuat perintah alloh sing taat sanajan karaosna berat Al-qur’an tong dijauhan hadits ulah disisihkeun ayatna jadi bacaan maknana geura lenyepan Hayu dulur urang tobat meumpeung urang masih sempat ibadah urang sing ningkat meungpeung tacan kena maot Nadoman Shalawat Nabi Bahasa Sunda Allahumma Shalli wa sallim ‘ala Sayyidinaa wa maulanaa muhammad ‘adadama fi ‘ilmillahi shalatan Da imatan bidawami mulkillahi Mugi Allah Kersa Maparinan Rahmat Sareng salam kanjeng Nabi Muhammad Ka kulawargi sareng para sahabat Sareng kanu anut ka Nabi Muhammad Mugi Allah maparinan kabagjaan Kanjeng Nabi Muhammad rosul pilihan Salamina aya dina kasalametan Aya dina panangtayungan pangeran Kanjeng Nabi Muhammad nu ngagaduhan Akhlaq budi keperti nu saé pisan Sifat Nabi tawado teu kumagungan Ka papada jalmi salmina sopan Kanjeng Nabi Muhammad henteu takabur Sumawona adigung jeung kumaluhur Teu marasa dirina lebih ti batur Najan Anjeuna pangkat nabi jeung rosul Urang sadaya sing tiasa nurutan Kana Akhlaq Nabi Muhammad Jungjunan Anu saé basa saé kalakuan Nabi anu bijaksana tur budiman Mugi kanjeng Nabi maparin syapaat Ka urang sadaya di poé kiamat Mugi urang sadaya di aku umat Janten golongan umat Nabi Muhammad Lirik Pupujian Nadom Sunda Pendek (Pondok) Ciri nu Ngabakti ka Yangwidi Sorban sanés ciri haji, sanés ciri pa kiai Tapi sorban ciri lalaki nu ngabakti ka yangwidi Jilbab sanés ciri santri, sanés ciri bias ngaji Tapi jilbab ciri istri nu ngabakti ka yangwidi Allah huma soli ala sayidina Muhammad Yarobi soli alaihi wasalim.

Dosa abdi pami ditimbang ibarat budah lautan Ibarat gunung anu luhur sarta meni ageung pisan Saenyana éta malaikat ngabébérkeun dua jangjangna Maka éta digampilkeun asup ka surga nu langgeng. Di Jéro Pakuburan Allahumma shali wassalim ala Sayyidina wa maulana muhammadin Adadama fi’ilmilahi sholatan Daimatan bida’wami mulkillahi Dawuh nabi, Ari dina pakuburan Éta pasti nalangsa sabab nyorangan Sareng deui di kubur téh poék pisan Nu nyaangan di kubur – ku maos qur’an Nu moékan di kubur – ku dosa urang Pupujian Sholawat Ka Jungjungan Baca juga: Kumpulan Pepeling Bahasa Sunda Sedih Bikin Merinding Nadoman merupakan salah satu satra yang terlahir yang memiliki keindahan moral dan intelektual.

Moral yang indah tentulah moral yang baik, dan intelek yang indah tentulah intelek yang benar. Dengan disertai tutur bahasa sunda yang indah dan halus ditambah nilai moral ajaran islam membuat nadoman sunda lebih terasa harmonis untuk didengarkan. Nah, demikianlah beberapa kumpulan nadoman sunda. Oh ya, semua pupujian atau nadom sunda diatas yang sudah dituliskan dan di kumpulkan semuanya berdasarkan dari berbagai sumber di internet seperti google, untuk lebih mempermudah saja dalam penyebarannya.

Mungkin kamu juga mengenal salah satu nadom diatas atau bahkan sering dilantunkan disebuah pengajian atau bahkan pondok pesantren dulu? Ya, karena nadoman ini sebagian besar mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, karena sering dilantunkan sejak dari dahulu. Cari untuk: KATEGORI • Adat Tradisi Sunda • Aksara Sunda • Artikel sunda • Autobiografi • Babad Sunda • Babasan Sunda • Bewara pupujian sholawat ka kanjeng nabi • Biodata biografi • Carita Pangalaman • Carita pantun • Cerpen carpon • Contoh Wawacan • Dongeng fabel • Dongeng kabayan • Dongeng mite • Dongeng sasakala • Gaya basa sunda • Guguritan • Humor sunda • Iklan sunda • Karangan basa sunda • Kata bijak sunda • Kata cinta sunda • Kata mutiara sunda • Kaulinan barudak • Kawih & Kakawihan • Lagu daerah • Laporan Kagiatan • Mamanis basa • Meme sunda • Nadom sunda • Naskah drama • Novel Bahasa Sunda • Paguneman Percakapan • Pakeman Basa • Pepeling sunda • Pidato Bahasa Sunda • Pribahasa sunda • Pupuh sunda • Remaja • Sajak Puisi Sunda • Sisindiran Pantun Sunda • Sunda lemes • Surat basa sunda • Tatarucingan • Warta sunda • Wawancara sunda • Wawaran
Dilansir dari buku Pangajaran Basa Jeung Sastra Sunda, Dodo Suwondo & Dian Anggara, (2018:54)pupujian adalah puisi yang berisi pujian, doa, nasihat, dan ajakan berbuat baik, yang berjiwakan agama Islam.

Pupujian telah digunakan sejak Sunan Kali Jaga membawa ajaran Islam ke dalam seni wayang di Jawa Barat.Kanjeng Nabi Nabi urang saréréa, Kangjeng Nabi anu mulya, Muhammad jenenganana, Arab Kurés nya bangsana.

Ramana Gusti Abdullah, Ibuna Siti Pupujian sholawat ka kanjeng nabi, dibabarkeunana di Mekah, wengi Senén taun Gajah. Robiul awal bulanna, tanggal k a-dua belasna, April bulan maséhina, tanggal kadua-puluhna. Ari bilangan taunna, lima ratus cariosna, tujuh puluh panambihna, sareng sahiji punjulna. Siti Aminah misaur, waktos babarna kacatur, ningal cahaya mani ngempur, di bumina hurung mancur. Parangina Kangjeng Nabi, jatnika pinuh ku puji pinter tur gedé kawani, sabar nyaah ka sasami.

Keur opat pupujian sholawat ka kanjeng nabi yuswana, diberesihan manahna, nabi dibeulah dadana, malaikat nu meulahna. Jibril kadua réncangna Mikail jenenganana, ngeusikeun kana manahna, elmu hikmah sapinuhna. Tuluy dada Kanjeng Nabi, gancang dirapetkeun deui, sarta teu ngaraos nyeri, dicap ku Hotami Nabi.

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun dua sasih kaunggelkeun Kagenep taun yuswana ditilar pupus ibuna Nabi dirorok eyangna Abdul Mutalib asmana Kersana Rabbul’alamin Kangjeng Nabi nu prihatin yuswa dalapan taun yakin éyangna mulih ka batin Sabada wapat éyangna Nabi dirawat pamanna Abi Talib kakasihna sadérék teges ramana Kangjéng Nabi sering pisan dicandak ka Nagara Sam sok nyandak barang dagangan di dinya téh pajeng pisan Kacatur di éta nagri loba pandita Yahudi sareng pandita Nasrani nu tepang jeung Kangjeng Nabi Sadayana sasauran ieu jalmi mo nyalahan pinabieun ahir jaman Torét, Injil, geus ngiberan Sipat Nabi panganggeusan aya di anjeunna pisan harita loba nu iman ka Nabi ngangken panutan Karesepna Kangjeng Nabi ka Gusti Allah ngabakti di Gunung Hira maranti, ibadahna saban wengi.

Di dinya jol kasumpingan, Jibril nu nurunkeun Kur’an, kalawan dawuh Pangéran, Nabi didamel utusan. Harita yuswana Nabi, patpuluh taun kawarti, diutus ku Allah pasti, ngémbarkeun agama suci. Anu iman pangheulana, Siti Khodijah garwana, Abu Bakar kaduana sohabat nu pangmulyana Murangkalih nu nonoman, anu pangheulana iman, Sayidina Ali pisan, ka Nabi sadérék misan. Jeung ari jalma beulian, anu pangheulana iman, Sayid Bilal kaleresan, anu jadi tukang adan.

Ari lolobana pisan ka Nabi téh ngamusuhan, nganiaya ngajailan, teu aya pisan ras-rasan. Nuju tanggal tujuh likur, bulan Rajab nu kacatur, runut kaol nu kamashur Kangjeng Nabi téh disaur. Dipapag ku malaikat, nyandak burok nu kasebat, leumpangna téh cara kilat, tutunggangan Nabi angkat. Ti Mekah ka Baitul Maqdis, teu lami-lami antawis, ku jalmi henteu katawis, Kersana Gusti nu Wacis. Ti Baétul Makdis terasna, naék tangga saterusna, mi’raj téa kasebatna, ka langit Nabi sumpingna.

Tujuh langit sadayana, sareng aras pangluhurna, disumpingan sadayana, katut surga-narakana. Kangjeng Nabi ditimbalan, ku Gusti Nu Sipat Rahman, anjeunna kudu netepan, solat muji ka Pangéran.

Sadayana jalmi iman, sami gaduh kawajiban, solat nu lima giliran, henteu meunang dikurangan. Solat éta minangkana, dina agama tihangna, jalmi nu luput solatna, nyata rubuh agamana. Kapir Mekah kacaturkeun, barang Nabi nyarioskeun, mi’raj lain dimulyakan, anggur pada nyeungseurikeun. Pada hasud ngakalakeun, ti dinya Allah ngersakeun, Pupujian sholawat ka kanjeng nabi Nabi dialihkeun, ka Madinah disirnakeun.

Para sohabat pirang-pirang, nu buméla milu iang, milu ngalih saabrulan, henteu pisan sumoréang. Tambih kamulyaan nabi, di madinah asal sepi, jadi ramé ku nu ngaji, muji ka Nu Maha Suci.

Sapuluh taun lamina, di Madinah jumenengna, agama Islam cahyana, gumebyar ka mana-mana. Ari mungguh Kangjeng Nabi, nyaahna langkung ti misti, ka umatna jaler istri, leuwih ti sepuh pribadi. Welas asih ka nu miskin, sumawon ka budak yatim, pada seubeuh ku paparin, kadaharan jeung pisalin. Akurna ka urang kampung, calik satata ngariung, tara angkuh jeung adigung, sanajan ka urang gunung.

Ka nu nandang kasusahan, gering jeung kapapaténan, ngalayad sarta ngubaran, ngajajapkeun ka kuburan. Manis saur manis budi, éstu mustikaning jalmi, sajagat mo’ mendak deui, saé rupa jeung parangi.

Raray lir bulan purnama, halisna lir katumbiri, waos lir inten widuri, salira harum wawangi. Estu kersaning Pangéran, lain seungit dimenyanan, karinget pada nandéan, diparaké seuseungitan. Pirang-pirang mujijatna, tawis kanabianana, Kur’an nu nomer hijina mujijat nu pangmulyana. Tangkal nu pérang daunna, disiram urut abdasna, ngadadak loba buahna, sarta hirup saterasna. Domba nu banget kuruna, sarta lalépét susuna, diusap ku pananganna, ngadadak juuh susuna Dina hiji waktos deui, sahabat bet kirang cai, teras baé Kangjeng Nabi, mundut cai anu kari Cai ngan sakedét pisan, éstu kabéh pada héran, Nabi neuleumkeun panangan, dumadak tuluy manceran.

Cai mancer loba pisan, ka luar tina panangan, sela-sela pupujian sholawat ka kanjeng nabi pisan, cukup keur jalma réaan. Ya Allah Nu Sipat Rohman, abdi téh iman ka Tuhan, teu aya deui Pangéran, lain ti Allah Nu Héman.

Nu ngadamel bumi-alam, rawuh jeung eusina pisan, nu wajib diibadahan, taya anu nyasamian. Sareng abdi iman deui, ka Muhammad Kangjeng Nabi, yén éta utusan Gusti, miwulang ka jalmi-jalmi. Nu sipat kapercantenan, wijaksana tur budiman, bener wungkul sasauran, lain saur kaheureuyan.

Hurmat urang ka anjeunna, dina mangsa jumenengna, sareng sabada wapatna, éstu teu aya béntenna. Duh Gusti jungjunan abdi, Sayidina Muhammad habibi, pamugi salira nampi, ka nu hina diri abdi. Abdi umat ahir jaman, anu banget panasaran, hoyong tepang ngadeuheusan, seja tumut serah badan. • Alat (1) • Bahasa (1) • Buku (2) • Ceramah (1) • Do'a (4) • Download (19) • Dzikir (1) • Fiqh (4) • Fitur (1) • Hadits (1) • Jurumiyah (3) • Kitab (20) • Komputer (1) • Latihan (1) • Nadom (7) • Nahwu (5) • Pupujian (14) • Ruqyah (1) • Sholawat (2) • Shorof (1) • Sullamuttaufiq (1) • Sunda (3) • Tauhid (3) • Wirid (1)
Materi terkait: Kumpulan Nadoman Sunda Kumpulan Pupujian, Sholawat, Pepeling dll Pupujian sholawat ka kanjeng nabi adalah puisi yang berisi puja-puji, doa, nasihat, dan pelajaran yang berjiwakan agama Islam.

Pupujian termasuk puisi keagamaan dan seni keagamaan (religius art) yang berfungsi untuk pendidikan, sejarah khotbah. Pupujian yaitu puisi yang isinya mengenai puja-puji, doa, nasihat, dan ajaran yang dijiwai oleh ajaran Islam. Jenis karya sastra ini pada awalnya hidup di lingkungan pesantren dan tempat-tempat pengajian yang memiliki hubungan erat dengan ajaran Islam. Munculnya pondok pesantren pun sejalan dengan masuknya agama Islam ke Jawa Barat.

Pada periode awal masa penyebaran agama Islam, para ulama atau kiyai mempergunakan berbagai cara termasuk pupujian untuk menarik orang memasuki dan mempelajari agama Islam. Hal demikian itu sebagaimana dilakukan Sunan Kali Jaga ketika memasukkan ajaran Islam ke dalam seni wayang Di Jawa Barat. Pupujian Bahasa Sunda Baca juga: Kumpulan Pepeling Bahasa Sunda Sedih Bikin Merinding Pupujian dalam bahasa Sunda terkadang disebut juga nadoman, yaitu untaian kata-kata yang terikat oleh padalisan (larik, baris) dan pada (bait).

Kadang-kadang istilah pupujian dibedakan dengan istilah nadoman. Pupujian diartikan sebagai puisi yang isinya puja-puji kepada Allah, sedang nadoman diartikan sebagai puisi yang isinya mengenai ajaran keagamaan. Menurut Rusyana (1971: 9) isi pupujian itu terbagi pupujian sholawat ka kanjeng nabi enam golonganyaitu (1) memuji keagungan Tuhan, (2) selawat kepada Rasulullah, (3) doa dan taubat kepada Allah, (4) meminta safaat kepada Rasulullah, (5) menasehati umat agar melakukan ibadat pupujian sholawat ka kanjeng nabi amal saleh serta menjauhi kemaksiatan, dan (6) memberi pelajaran tentang agama, seperti keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir Alquran, dan sorof.

Selain itu ada pula isi pupujian yang tidak termasuk ke dalam enam kategori tersebut karena isinya berupa mantra dan etika dalam pergaulan. Sebagai contoh, pupujian cara melawat orang sakit, cara menulis surat, sikap yang baik terhadap pemerintah, dan cara bertamu.

Puisi pupujian sunda lahirnya bersamaan dengan masuk dan menyebarnya agama Islam di Jawa Barat, kira-kira pada tahun 1580, setelah Kerajaan Pajajaran runtuh, terus tunduk kepada kerajaan Islam. Adapun puisi pupujian yang tumbuh dan berkembang di pusat-pusat penyebaran agama Islam pupujian sholawat ka kanjeng nabi merupakan salah satu media pendidikan pengajaran agama, dan ajaran kesusilaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dilihat dari segi fungsinya, puisi pupujian itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekspresi pribadi dan fungsi sosial.

Fungsi sosial puisi pupujian sangat menonjol dibandingkan dengan fungsi ekspresi pribadi Pemakaian puisi pupujian Puisi pupujian dipakai untuk mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku manusia, selain digunakan untuk menyampaikan berbagai ajaran agama. Sebagai media pendidikan, puisi pupujian disampaikan dengan cara dinyanyikan yang dihafalkan di luar kepala. Dengan cara seperti itu, anak didik dan masyarakat akan tergugah dan mempunyai keinginan untuk mengikuti nasihat serta ajaran agama yang dikumandangkan melalui puisi pupujian itu.

Sejarah puisi pupujian Dahulu pada masa-masa sebelum Perang Dunia II, puisi pupujian sering dikumandangkan di lingkungan pesantren dan madrasah, mesjid, langgar, ataupun tempat-tempat pengajian lainnya. Puisi pupujian ini dialunkan pada saat-saat menjelang salat subuh, magrib, dan isya.

Pada masa sekarang ini frekuensi pemakaian puisi pupujian di tempat-tempat tersebut itu sudah agak berkurang, sekalipun masih ada, tetapi fungsinya sudah berubah. Kalau sebelumnya diutamakan menjadi media pendidikan, sekarang menjadi salah satu ajang kegiatan kesenian yang bersifat seremonial saja. Misalnya hanya dipakai pada acara kesenian dalam kegaiatan memperingati Maulud Nabi, Rajaban, musabaqoh tilawatil Quran, atau intihan.

Akan tetapi puisi pupujian ini masih tetap berfungsi sebagai media pendidikan untuk mempermudah penyampaian ajaran agama Islam kepada anak-anak. Contoh Pupujian Bahasa Sunda Nah, Di bawah ini merupakan sebuah contoh pupujian bahasa sunda. Silahkan diaca dan perhatikan bentuk dan isinya dengan seksama. KAUM MUSLIMIN Hai dulur kaum muslimin regepkeun ieu syiiran manawi tamba lumayan malahmandar-malahmandar janten jalan kabagjaan Lamun aya waktu lowong enggal eusi ulah lowong pilari elmu nu luhung ulah embung-ulah embung meungpeung umur acan nungtung Tong nganggur ngahurun balung bisi di ahir kaduhung hirup ngaguru kaembung geura eling-geura eling ka jalan Allah Nu Agung Terjemahan: Wahai saudara kaum muslimin perhatikanlah syiiran ini barangkali ada fadahnya agar supaya-agar supaya menjadi jalan kebahagiaan Bila ada waktu senggang isilah jangan sampai kosong carilah ilmu utama jangan segan-jangan segan selagi umur belum berakhir Jangan menganggur jangan termenung nanti akhirnya menyesal hidup menuruti enggan segera sadar segera sadar ke jalan Tuhan Yang Maha agung MUJI JEUNG SHOLAWAT KA NABI Nabi urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenengannana Arab kures nya bangsana Ramana Sayid Abdullol Ibuna Siti Aminah Dibabarkeub di Mekah Wengi senen tauh gajah Medal Nabi akhir jaman Pisan-pisan ka anehan Sesembahan bangsa setan Kabeh pada raruksakan Ari bilangan taunna Lima ratus cariosna Tujuh puluh panambahna Sareng sahiji punjulna.

DJAT ANU KUAT Ya djat anu lewih kuat Nu gagah nu perkasa Mugia gusti ngajaga Ti jalma anu dolim dosa He Allah anu Pupujian sholawat ka kanjeng nabi Mulia Ka anjeun abdi sadaya Ibadah sakuat daya Sareng nyuhunkeun pang raksa Ya Allah anu ngamankeun Ka abdi tina kasieun Mugi gusti nyalametkeun Ka abdi tinu kasiksa Gusti Allah anu Maha Suci Abdi seja pasrah diri Mugi anjeun kersa nampi Amal jeung ibadah abdi ANAK ADAM Anak adam di dunia mayeuna ngumbara Hirup anjeun di dunia teh moal lila Anak adam umur anjeun teh ngurangan Saban poe saban peuting di centangan Anak adam paeh anjeun teu nyarengan Ku anak salaki jeung babandaan Anak adam paeh euweuh nu dibawa Ngan asiwah jeung boeh anu dibawa Anak adam pasaran teu lolongseran Saban poe saban peting gegeroan Anak adam ayena kaluar ti pupujian sholawat ka kanjeng nabi Digarotong dina pasaran tugenah Aduh bapa aduh ema abdi keeng Rup kapandang rupkutaneh abdi sien Anak adam di kubur the poek pisan Nu nyaangan di jero kubur teh maca quran.

KAUTAMAAN SOLAT Eling-eling ka jalma nu sok sarolat Geuwat-geuwat masing gancang ka masigit Supaya menang darajat berjamaah Berjamaah anu tujuh likur tea Arapalkeun ku sadaya umat islam Arapalkeun ku sadayana umat islam Ari solat gagancangan Geus solat tara wiridan Tara sunat-sunat acan Nu kitu ajaran setan.

ELING-ELING DULUR KABEH Éling-éling dulur kabeh ibadah ulah campoléh beurang peuting ulah weléh bisina kaburu paéh Sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti najan raja nyakrawati teu bisa nyingkirkeun pati Karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat kana ibadah diliwat tara ngalakukeun solat Kaduhung liwat kalangkung tara nyembah ka Yang Agung sakarat nyeri kalangkung jasadna teu beunang embung.

Nah, Demikian artikel tentang Pengertian Pupujian Bahasa Sunda Beserta Contohnya. Semoga bermanfaat buat temen-temen. Cari untuk: KATEGORI • Adat Tradisi Sunda • Aksara Sunda • Artikel sunda • Autobiografi • Babad Sunda • Babasan Sunda • Bewara (Pengumuman) • Biodata biografi • Carita Pangalaman • Carita pantun • Cerpen carpon • Contoh Wawacan • Dongeng fabel • Dongeng kabayan • Dongeng mite • Dongeng sasakala • Gaya basa sunda • Guguritan • Humor sunda • Iklan sunda • Karangan basa sunda • Kata bijak sunda • Kata cinta sunda • Kata mutiara sunda • Kaulinan barudak • Kawih & Kakawihan • Lagu daerah • Laporan Kagiatan • Mamanis basa • Meme sunda • Nadom sunda • Naskah drama • Novel Bahasa Sunda • Paguneman Percakapan • Pakeman Basa • Pepeling sunda • Pidato Bahasa Sunda • Pribahasa sunda • Pupuh sunda • Pupujian sholawat ka kanjeng nabi • Sajak Puisi Sunda • Sisindiran Pantun Sunda • Sunda lemes • Surat basa sunda • Tatarucingan • Warta sunda • Wawancara sunda • Wawaran
Pupujian Kanjeng Nabi Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Qurés nya bangsana Ibuna Siti Aminah ramana Sayid Abdullah dibabarkeuna di Mekah wengi Senén dinten Gajah Rabi’ul Awal sasihna tanggal kaduabelasna April bulan Maséhina tanggal kaduapuluhna Ari bilangan tauna lima ratus cariosna tujuh puluh panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ningal cahya mani ngempur di bumina hurung mancur Babar taya kokotoran orok lir kénging nyepitan soca lir kénging nyipatan sarta harum seuseungitan Keur opat taun yuswana diberesihan manahna Nabi dibeulah dadana Malaikat nu meulahna Jibril kadua réncangna Mikail jenenganana ngeusikeun kana manahna élmu hikmat sapinuhna Tuluy dada Kangjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dilap ku hotaman nabi Nuju tanggal tujuh likur bulan Rajab nu kacatur nurut kaol anu mashur Kangjeng Nabi téh disaur Dipapag ku Malaikat nyandak burok nu kasebat leumpangna téh cara kilat tungganganeun Nabi angkat Ti Mekah ka Bétal Makdis teu nganggo lami antawis ku jalma henteu katawis kersana Gusti nu wacis Ti Bétal Makdis terasna naék na tangga kancana mi’raj téa kasebatna ka langit Nabi sumpingna Tujuh langit sadayana jeung Arasy nu pangluhurna disumpingan sadayana katut surga narakana Kangjeng Nabi ditimbalan ku Gusti nu sifat Rahman anjeuna kudu netepan salat muji ka Pangéran Kabéh jalma anu iman sami pada kawajiban salat nu lima giliran henteu meunang dikurangan Salat éta minangkana dina agama tihangna jalma nu luput salatna nyata rubuh agamana Navigasi pos

pupujian sholawat ka kanjeng nabi

SHOLAWATAN KANJENG SUNAN
2022 www.videocon.com