Grana tegese

grana tegese

.1. Kali kang ana ing mburi omahku cethek. Cethek kosok baline . 2. Tembung pucung iku saben sapada ana gatra. 3. Bocah loro iku kembar ora geseh … kaya . 4. Pasare sepi .

ora ono wong blanja. 5. Wong asor sugih kapinteran iku paribahasane bathok bolu isi 6. Budi bocah pinter tur watake andhap . 7. Joko mincing iwak neng kali. Wasesane yaiku . 8. Budi nitih sepur. Ukara mau yen ditulis basa jawa .

9. Simbah nembe .menawi kulo turu. 10. Janaka iku satriyo ing II. Wangsulana kang patitis! 1. Sebutna perangan layang 3 wae! 2. Grana tegese nyilih buku basa jawa. Ukara iku dadekno ukara tanggap! 3. Sebutna 5 sing kelebu tembang macopat! 4. Gaweo ukara nganggo tembung panyandra 3 wae! 5.

grana tegese

Tulisen nganggo aksara jawa! a. Gula jawa b.

grana tegese

Madu mangsa c. Mangan jadahtolong bantu jawab yaa.dan jangan lupa jawabnya jangan ngasal klo jawabnya ngasal aku doain nanti mukanya jadi gosong makasih. ​ Cangkriman merupakan kata-kata dalam bahasa jawa yang sering digunakan oleh orang-orang jawa untuk mengisi waktu luang dengan bermain kata-kata. Cangkriman bisa diartikan sebagai teka-teki atau tebak-tebakan bahasa jawa. Masyarakat jawa mengenal cangkriman dalam berbagai bentuk, ada cangkriman wancahan yaitu sejenis tebak-tebakan berupa kata-kata yang disingkat dan harus ditebak artinya/ kepanjangannya.

Ada juga cangkriman blenderan yaitu cangkriman berupa kata-kata yang diplesetkan dan harus ditebak artinya. Selanjutnya ada cangkriman pepindhan yaitu sejenis tebak-tebakan kata berupa kemiripan atau seolah-olah digambarkan dengan bentuk barang/ objek yang mirip. dan Terakhir ada juga cangkriman tembang yaitu sejenis tebak-tebakan kata yang disusun dalam bentuk grana tegese lagu jawa.

grana tegese

Berikut ini ulasan tentang pengertian cangkriman, jenis-jenis cangkriman dan contoh cangkriman. Cangkriman Cangkriman yaiku unen-unen kang tetep panggonane lan kudu dibatang utawa mbutuhake wangsulan lan ugo diarani bedhekan utawa batangan ( terjemahan; cangkriman yaitu kata-kata yang penempatannya tetap dan harus diartikan atau membutuhkan jawaban dan juga disebut bedhekan atau batangan).

Cangkriman asalipun saking tembung 'cangkrim' ingkang tegesipun 'bedhek, badhe, batang, cape', tembungipun samangke teka-teki.( terjemahan; Cangkriman asalnya dari kata 'cangkrim' yang artinya 'bedhek, badhe, batang, cape', yaitu kata-kata sejenis teka-teki.). Cangkriman=batangan=bedhekan, tegese tetembungan sing kudu dibatang kekarepane, amarga tetembungan mau nduweni teges ora sabenere ( terjemahan; cangkriman artinya kata-kata dalam bahasa jawa yang harus diartikan maksudnya, karena kata-kata dalam bahasa jawa tersebut memiliki arti lain/ bukan sebenarnya).

Jinising cangkriman kabedakaken wonten sakawan, inggih punika; ( terjemahan; Jenis-jenis cangkriman dibedakan dalam 4 jenis, yaiku;) 1. Cangkriman Wancahan Cangkriman wancah punika cangkriman ingkang grana tegese wewancahaning tembung-tembung. Wancah tegesipun cekak, wancahan ateges cekakan.

Contoh cangkriman wancahan; a. " Wiwa wite, lesbadhonge, karwapeke", yaiku; uwi dawa wite, tales amba godhonge, cikal dawa tipake. (Terjemahan; Ubi panjang batangnya, talas lebar daunnya, cikal/ 'pohon kelapa yang masih muda' panjang akarnya). b. " Pakboletus", yaiku; tapak kebo ono lelene satus. (Terjemahan; Telapak kaki kerbau ada lelenya seratus). c. " Pak bomba, pak lawa, pak piyut", yaiku; tapak kebo amba, tapak ula dawa, tapak sapi ciyut.

(Terjemahan; Telapak kerbau lebar, telapak ular panjang, telapak sapi sempit). d. " Pindhangkileng", yaiku; sapi nang kandhang, kaki mentheleng. (Terjemahan; Sapi di kandang, kaki mentheleng). e. " Pak kenthik", yaiku; tapak teken sithik. (Terjemahan; Telapak teken/ 'tongkat' sedikit). f. " Surles pedheg wer-weran", yaiku; susur teles dipepe nang gedheg jewer-jeweran. (Terjemahan; Susur/ 'tradisi nginang jaman dahulu' basah bercucuran). g. " Burnas kopen", yaiku; Bubur panas kokopen.

(Terjemahan; Bubur panas kokopen/ 'makan langsung tanpa sendok dan tangan'). h. " Gerbong tulis", yaiku; Pager kobong watune mendhelis. (Terjemahan; Pagar terbakar batunya timbul). i. " Kicak ketan", yaiku; Kaki macak iket-iketan. (Terjemahan; Kakek berhias pakai destar). j. " Tuwan sinyo", yaiku; Untu kedawan gusi menyonyo. (Terjemahan; Gigi terlalu panjang gusi menonjol). k. " Langdikum ditasbir", yaiku; Lulang dikum dientas njebibir.

(Terjemahan; Kulit direndam, diangkat akan mengerut). l. " Gowang pelot", yaiku; Jagone ana lawang cempene mencolot. (Terjemahan; Ayam jagonya di grana tegese pintu, anak kambingnya melompat). m. " Itik pertis ibu perbeng ijah perlong", yaiku; Tai pitik memper petis, tai kebo memper ambeng, tai gajah memper golong. (Terjemahan; Kotoran ayam seperti petis, kotoran kerbau seperti ambeng dan kotoran gajah seperti golong).

z. " Yu mahe rong, lut mahe ndhut", yaiku; Yuyu omahe ngerong, welut omahe endhut. (Terjemahan; Ketam rumahnya di lubang, belut rumahnya di lumpur). 2. Cangkriman Blenderan Cangkriman blenderan punika cangkrimaningkang mengku suraos srekalan, plesedan. Blender ateges plesed, glundhung. Contoh cangkriman blenderan; a.

" Wong ketiban grana tegese bakal sugeh pari", = pari karepe paringisan amarga kelaran. (Terjemahan; Orang yang tertimpa duren jatuh akan kaya padi. Maksudnya bukan padi tetapi kata 'pari' maksudnya paringisan karena kesakitan). b. " Tulisane arab, macane saka ngendi?", = macan ya saka alas. (Terjemahan; Tulisannya arab, membacanya darimana?. Kata 'macane' buka berarti membacanya, tetapi macan/ binatang macan dari hutan).

c. grana tegese Saiki ula-ula ora ana sing mandi", = ula-ula balungan ing geger. (Terjemahan; Sekarang ular-ular tidak ada yang berbisa. Kata 'ulo-ulo' bukan berarti ular-ular tetapi tulang iga di punggung). d.

grana tegese

" Biru bisane dadi wungu dikapakake?", = Digebug. (Terjemahan; Biru supaya bisa menjadi ungu diapakan?. Kata 'biru' bermaksud babi turu/ babi tidur, dan wungu maksudnya adalah agar bangun dari tidur, berarti harus di pukul). e. " Wong dodol tempe ditaleni", = Sing ditaleni dudu wonge, nanging tempene.

grana tegese

(Terjemahan; Orang jual tempe diikat, maksudnya bukan orangnya yang diikat tetapi tempenya). f. " Wong dodol klapa dikepruki", = Sing dikepruki dudu wonge, nanging klapane.

(Terjemahan; Orang jual kelapa dipukuli, maksudnya yang dipukuli bukan orangnya tetapi kelapanya). g. " Gajah ngidak endhog ora pecah", = Sing ora pecah gajahe. (Terjemahan; Gajah menginjak telur tidak pecah, maksudnya yang tidak pecah gajahnya).

h. "Wong mati ditunggoni wong mesam-mesem", = Sing mesam-mesem dudu wong grana tegese, nanging sek nunggoni. (Terjemahan; Orang mati ditunggu orang senyum-senyum, maksudnya yang senyum bukan orang mati tetapi yang menunggu). 3. Cangkriman Pepindhan Cangkriman pepindhan punika cangkriman ingkang kajumbuhaken kaliyan pepiribaning barang. Pindha ateges kaya, kadi, kadya, lir, pendah. Cangkriman pepindhan uga diarani irib-irib. Contoh cangkriman pepindhan; a.

" Sega sekepel dirubung tinggi", = salak. (Terjemahan; Nasi sekepal dikerumuni tinggi (sejenis serangga kecil)). b. " Pitik walik saba meja", = sulak/ kemoceng. (Terjemahan; pitik walik (ayam berbuu terbalik) berkeliaran di kebun). c. " Anake diidak-idak, emboke dielus-elus", = andha/ tangga. (Terjemahan; anaknya diinjak-injak, ibunya dielus-elus). d. " Pak Demang klambi abang, nek didudul gondhal gandhul, nek disuduk manthuk-manthuk", = Ontel gedhang/ bunga pisang. (Terjemahan; Pak Demang berbaju merah, jika disundul gondal-gandul, jika ditusuk mengangguk-angguk).

e. " Bocah cilik blusak blusuk nang kebon", = Grana tegese Jarum). (Terjemahan; Anak kecil keluar masuk kebun).

grana tegese

f. " Dicokot bongkote sing kelong pucuke", = rokok.

grana tegese

(Terjemahan; Digigit pangkalnya yang berkurang ujungnya). g. " Dikethok malah dadi dhuwur", = Kathok dowo/ Celana panjang. (Terjemahan; Dipotong malah menjadi tinggi). h. " Dijupuki malah mundhak akeh", = Wong ngedhuk lemah/ Orang menggali tanah. (Terjemahan; Diambil grana tegese malah tambah banyak). i. " Duwe rambut nanging ora duwe endhas", = Jagung. (Terjemahan; Mempunyai rambut tetapi tidak punya kepala). j. " Yen cilik dadi kanca, yen gedhe dadi mungsuh", = geni/ api.

(Terjemahan; kalau kecil menjadi teman, kalau besar menjadi musuh). k. " Urang sapikul matane pira?", = ana 6; urang, sapi, kul. (Terjemahan; Udang sapikul matanya ada berapa?). l. " Ora mudhun-mudhun yen ora nggawa mrica grana tegese, = Kates/ Buah papaya.

(Terjemahan; Tidak akan turun jika tidak membawa mrica sekantong). m. " Gajah nguntal sangkrah", = pawon/ tungku api kayu. (Terjemahan; Gajah memakan semak belukar). n.

grana tegese

" Kebo bule cancang merang", = Buntil/ Makanan khas Jawa yang dibungkus daun pepaya berisi parutan kelapa, ikan grana tegese dan lain-lain. (Terjemahan; Kerbau putih diikat batang padi). o. " Lampu apa nek dipecah matu uwonge?", = Lampu toko sing lagi tutup/ lampu toko yang baru saja tutup.

(Terjemahan; Lampu apa yang dimatikan keluar orangnya?). p. " Ana tulisan arab, macane saka ngendi?", = Saka alas/ dari hutan. (Terjemahan; Ada tulisan arab macannya dari mana).

q. " Tibane ngisor digoleki ndhuwur", = Gendheng bocor/ genteng bocor. (Terjemahan; Jatuhnya di bawah dicari ke atas).

grana tegese

r. " Yen mlaku sikile loro, yen mandheg sikile patbelas", = Bakul sate dipikul/ Orang jualan sate dipikul; 8 kaki yang dipikul; 4 kaki dingklik; 2 kaki penjualnya. (Terjemahan; jika berjalan kakinya dua jika berhenti kakinya empat belas). s. " Bocah cilik nggendong omah", = Keong/ Siput. (Terjemahan; Anak kecil menggendong rumah). t. " Ing dhuwur wayangan, ing ngisor jedhoran", = ngundhuh krambil/ memetik kelapa. (Terjemahan; Di atas wayangan, di bawah jedhoran/ memukuli dram).

u. " Disuguh opak angin", = ora disuguhi apa-apa/ Tidak dijamu apa-apa. (Terjemahan; Dijamu dengan angin). v. " Anake gelungan ibune ngrembyang", = pakis. (Terjemahan; Anaknya memakai gelung ibunya ngrembyang/ compang-camping). w. " Wis gedhe kok ngguyu tawa", = nangis.

(Terjemahan; Sudah besar kok tertawa berair). x. " Yeng ibune siji anake loro, yen anake siji ibune loro, yen ibune telu ora duwe anak",= salak.

(Terjemahan; Kalau ibunya satu anaknya dua, kalau anaknya satu ibunya dua, kalau ibunya tiga tidak punya anak). y. " Lawa lima, kalong telu dadi pira?", = Wolu/ delapan. (Terjemahan; Kelelawar lima, grana tegese codot tiga jadi berapa?).

z. " Ngarep ireng, mburi ireng seng tengah methentheng", = Wong mikul areng/ orang memikul arang. (Terjemahan; Depan hitam, belakang hitam yang tengah methentheng/ menahan berat). 4. Cangkriman Tembang Cangkriman pepindhan grana tegese awujud cangkriman pepindhan, nanging kagarap sarana tembang. Tuladha; Contoh cangkriman tembang pocung; Dawa kaya ula, Pencokanmu wesi miring, Sing disaba, si pocung mung turut kutha.

(tegese; sepur)" 2. "Bapak pocung, cangkemu marep mandhuwur, Sabane ing sendhang, pencokane lambung kering, Prapteng wisma si pocung mutah kuwaya. (tegese; klenthing)." 3.

"Bapak pocung, dudu watu dudu gunung, Sangkamu ing Plembang, Grana tegese ingone sang Bupati, Yen lumampah si pocung lembehan grana. (tegese; gajah)." 4. "Namung tutuk, Grana tegese netra kalih kadulu, Yen pinet kang karya, Sinuduk netrane kalih, Yeku sarat ira bangkit ngemah-ngemah. (tegese; gunting)" 5. "Bapak pocung, amung sirah lawan gembung, padha dikunjara, mati sajroning ngaurip, mijil baka, si pocung dadi dahana. (tegese; penthol korek)" 6.

"Bapak pocung rupane saenggo gunung Tan ana kang tresna, kabeh uwong mesthi sengit Yen kanggonan denlus-elus tinangis. (tegese; wudun)" 7. "Bapak pocung sasadulur ana pitu Tan ana kang padha, mati enem urip siji Dulur pitu tan nate urip barengan.

(tegese; saptawara/ dinten)" Contoh Cangkriman Tembang Asmaradana; "Wonten ta dhapur sawiji, Tanpa sirah tanpa tenggak, Mung gatraning weteng bae, Miwah suku kalihira, Nging tanpa dlamakan, Kanthaning bokong kadulu, Rumaket ing para priya. (tegese; kathok)." ( Terjemahan; Adalah suatu wujud, Tanpa kepala tanpa leher, Hanya berbentuk perut saja, Dan kaki keduanya, Tetapi tanpa telapak kaki, Bentuknya bokong dapat dilihat, Akrab pada para pria).

Contoh Cangkriman Tembang Kinanthi; "Wonten putri luwih ayu, Tan ana ingkang tumandhing, Sariranira sang retna, Owah-owah saben ari, Yen rina kucem kang cahya, mung ratri mancur nelahi.

(tegese; rembulan)." ( Terjemahan; Ada putri amat cantik, tidak ada yang menandingi, badan sang dewi, Berubah setiap hari, Kalau siang suram cahayanya, Hanya pada malam hari bersinar cahayanya). Baca juga: 15 Contoh Tembang Pocung Bahasa Jawa dan Artinya Parikan Jowo (Ciri-Ciri dan Contoh Parikan Jowo Nasehat, Sindiran, dll) Pepatah Jawa; Nasehat Bahasa Jawa Tentang Kehidupan dan Artinya Demikian ulasan singkat tentang " Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya)" grana tegese dapat kami sajikan.

Baca juga artikel kebudayaan Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com.
• العربية • Català • ᏣᎳᎩ • Corsu • Deutsch • Ελληνικά grana tegese English • Esperanto • Español • Suomi • Na Vosa Vakaviti • Français • Hrvatski • Magyar • Ido • Italiano • 日本語 • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Lietuvių • Malagasy • မြန်မာဘာသာ • Occitan • Polski • Português • Română • Русский • Srpskohrvatski / српскохрватски • Српски / srpski • Svenska • தமிழ் • Türkçe • Tiếng Việt • 中文 • Kaca iki binesut pungkasan nalika 27 Fèbruari 2017, pukul 05.47.

• Tèks iki cumepak kanthi Lisènsi Atribusi-DumSaèmper Creative Commons; paugeran tambahan bokmanawa uga lumaku. Wacaa Paugeran Panganggo kanggo rerincèné. • Niti privasi • Bab Wikisastra • Sélakan • Praèn punsèl • Juru pangembang • Setatistik • Pranyatan kuki • • write a letter to friend (English>Telugu) tamil me father (Hindi>Tamil) kind of trivia (English>Tagalog) 同じる [どうじる] (Japanese>English) thank you for being a great teacher (English>Malay) buu thit (Vietnamese>English) पक्षी उड़ते हैं (Hindi>English) muhammad syazwan (Malay>Arabic) ok mon ange (French>English) i did wonder how long it would take (English>Hindi) chà o mừng trở về nhà (Vietnamese>English) energietransportnetwerk (Dutch>English) netenkinti praÅ¡ymo (Lithuanian>English) ano mga salitang korea tagalog (Tagalog>Korean) å·¥ä½œç›®æ ‡ (Chinese (Simplified)>Azerbaijani) ay grana tegese အေားကား (Burmese>English) 斯坦格 (Chinese (Simplified)>English) the persona (English>Malay) ang lakas mo kumain (Tagalog>English) toplanma (Turkish>Russian) dansk (Hungarian>English) kal main movie dekhne gaya tha (Hindi>English) synonym for praat (English>Afrikaans) nabigyan na (Tagalog>English) MyMemory is the world's largest Translation Memory.

It has been created collecting TMs from the European Union and United Nations, and aligning the best domain-specific multilingual websites. We're part of Translated, so if you ever need professional translation services, then go checkout our main site
√5 Paugeran Tembang Macapat Beserta Contoh dan Penjelasan Tandaning Nyawa anganakake keketek.

Titi Laras Bukalapak Paugeran tembang macapat yang terakhir adalah titi laras. • Jinising cangkriman kabedakaken wonten sakawan, inggih punika; terjemahan; Jenis-jenis cangkriman dibedakan dalam 4 jenis, yaiku; 1. Cangkriman: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya) WARAHING HIDAYAT JATI Iki Warahing Hidayat Jati, anuduhake dununge pangkating ngelmu makrifat wewejangan saka para Wali ing Tanah Jawa, sasedane Kanjeng Susuhunan ing Ngampeldenta, pada karsa ambuka wiridan kang dadi wijining wewejangan surasaning ngelmu kasampurnan dewe-dewe, wiyose iya uga asal saka Dalil Hadis Ijmak Kiyas, kaya kang wis kasebut ana sajroning Wirid kabeh, mungguh pepangkatane sawiji-wiji kapratelakake ing ngisor iki : Kang dingin, saankatan nalika jaman awale nagara ing Demak, para Wali kang karsa amejang amung wolu.

Terjemahan; Kulit direndam, diangkat akan mengerut. Cangkriman bisa diartikan sebagai teka-teki atau tebak-tebakan bahasa jawa. Next • Terjemahan; Tidak akan turun jika tidak membawa mrica sekantong. √ Contoh Tuladha Tembang Pucung Lan Batangane 2022 Perlu kita ketahui yang dimaksud dengan paugeran tembang pocung merupakan aturan-aturan yang melekat pada tembang. • The structure is often described asand the wheels are divided by being split with a fairly blunt almond-shaped knife designed for the purpose, rather than being sliced, cut or sawn.
Selamat datang diwebsite kami, pada kesempatan kali ini mimin akan membagikan artikel mengenai tembung dasanama.

Sebagai orang jawa khususnya daerah yang masih melekat dengan bahasa jawa dan masih menjunjung salah satu dari budaya atau warisan nenek moyang kita yaitu mengenai tembung - tembung dalam bahasa jawa.

Dalam artikel ini mimin akan mengulas apa itu tembung dasanama ? serta contoh tembung dasanama lan tegese atau artinya. Baiklah langsung saja berikut Tembung Dasanama Lengkap disertai Artinya (Tegese). Baca Juga: • Tembung Garba Yaiku: Contoh lan Tuladhane • Pengertian Tembung Dasanama • Contoh Tembung Dasanama Lan Tegese Pengertian Tembung DasanamaTembung dasanama yaiku satu tembung atau kalimat yang memiliki banyak arti, dalam bahasa jawa tembung dasanama yaiku tembung kang padha tegese.

Tembung dasanama berasal dari 2 kata yaitu dari kata " dasa" yang berarti " sedasa" dalam bahasa indonesia artinya sepuluh, dan berasal dari kata " nama" yang berarti " nomo atau asmo" yang artinya dalam bahasa indonesia yaitu nama.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tembung dasanama adalah satu tembung yang memiliki sepuluh arti, namun tidak juga dalam satu tembung memiliki sepuluh nama, lebih jelasnya silahkan simak tembung grana tegese tembung dasanama dibawah ini guna mempelajarinya lebih dalam lagi.

Contoh Tembung Dasanama Lan Tegese Tembung Dasanama Tembung Jowo Abang Abrit, ambranang, dadu, jingga, merah, rekta Aku Amba, ingong, ingwang, ulun, ingsun, kawula, patikbra, manira, robaya, ketenggong.

Anak Atmaja, putra, suta, siwi, sunu, tanaya, weka, yoga Angin Banyu, braja, maruta, pawana, riwut, samirana, sindhung Ambegan napas, huswa, swasa, huswasa. Alas Jenggala, wana, wanadri Allah Hyang Widhi, Hyang Manon, Hyang Maha Kawasa, Hyang Maha Asih, Hyang Maha Agung, Hyang Murbeng Jagad, Hyang Maha Adil, Hyang Akarya Jagad, lsp.

Alem astawa, alembana. Alus mredu, wredu, mardawa, wèdi, widigda, sudha, tanu. Alis drasthi, rasthi, siratmaja, hening, dahya. Aran ngaran, kekasih, panelah, juluk, parab, panengran, wewangi. Arep Apti, arsa, ayun Asri raras, rarasrum, sri, lengeng, lawen, amer, resmi. Asu Sona, srenggala Ati Driya, galih, kalbu, nala, panggalih, prana, tyas, wardaya Awak Angga, raga, tubuh Awan rahina, rina, siyang. Awang - awanag akasa, ambara, grana tegese, antariksa, awiyat, dirgantara, boma, gagana, tawang, widik- widik, namu-namu, jumantara, udara, ardya.

Bagèkake nambrama, ngacarani, grana tegese. Bala wadya, tantra, bretya, balakuswa, wadyabala, wrahatbala, wadu. Balung tosan, tulang, walung, asthika, dalengka, sadhi. Bantal karangulu, lempir, kajangsirah, suraga. Banthèng andaka, nandaka, go, gawindra, gurisa, angun-angun, sarawa, jawidha, gawala.

Banget antya, asru, arda, mandra, lwih, dahat, sakamantyan, tan sipi. Barat angin, anila, bajra, maruta, pawana, samirana, bayu, sindhung, panca-ura, prabancana, pracandha, prahara, ata, gati, indri, margana, lesus, erawati, pratipa. Bangke Jisim, kunarpa, kuwanda, grana tegese, wangke, sawa Bapak Rama, sudarmana, sudarmi, yayah Bagus sigit, pekik, respati, jenthara. Banyu we, tirta, warih, har, sindu, wayi, tuban, hèr, amerta, arjuna, udaka, sangara, jala, jahni, jahnawi, jahning.

Bledheg Bajra, erawati, gelap, Guntur Becik tarma, adi, luhung, yogya, endah, edi, peni. Beda benten, waneh, beneh, seje, liya, pae. Bengi ratri, dalu, wengi. Grana tegese garwa, somah, semah, kucumbi, kalulut. Bodho Blilu, dama, jugul, kumprung, mudha, pengung, pinging, punggung Bocah rarya, wala, larya, walaka, rare, lare. Bungah gembira, wijah, enggar, girang, lalita, trustha, harsaya, seneng. Bumi Bawana, buwana, bantala, basundara, basundari, butala, buntala, jagad, kisma, mandhala, pratala, grana tegese Buta Asura, danuja, diyu, ditya, denawa, jaksa, kelana, raseksa, wil Biyèn dhihin, dhingin.

Biyung babu, biyang, rena, ibu, umi, wibi, indhung, darani, puyengan, bibi. Bilahi tiwas, wèsthi, pringga, durgama, pataka, parjaya, kasmala, pakewuh, pinun, laya, cilaka.

grana tegese

Cangkem lisan, tutuk, nana, waktra, cocot. Candra rembulan, purnama, wulan, sasi. Cangklakan kelek, goswa, kadakya. Cacad ina, mala, cela, cintra, ceda. Cacing wrecita, wrejit, nahuti, lusi. Cèlèng waraha, wegang, durgangsa. Cekel sambut, asta, jabat, gegen.

Clèrèt kilat, lidhah, thathit, gelap. Cumbana among yun, among lulut, among raras, karasikan, pulangsih. Dalan Dlanggung, enu, gili, hawan, lebuh, lurung, marga, rattan, sopana Dandan ngadiraga, mandara, busana, tata. Dampar amparan, padmasana, singgasana, grana tegese, malige, mèru-padma, palangka. Deleng dulu, miyat, ngèksi, mulat, satmata, anon, nabpada, ton. Delik umpetan, senetan, ampungan, bonglot, umet.

Desa Dhekah, dhukuh, dhusun Dewa Apsara, bathara, dewata, hyang, jawata, sura, widadara Dhewe Pribadi, priyangga Dewi apsari, bathari, widadari, dewati, sura-wadu, sura-retna, waranggana. Dina ari, wara. Durjana duratmaka, dhustha, weri, kunjana, dursila. Dhuwit arta, ardana, picis. Dhuwur bentar, luhur, punjung. Emas kencana, rukma, rukmi, jene, lancana. Endah raras, senen, resmi, listya, wicitra. Endhas sirah, mustaka, mastaka, murda, utamangga, kumba, sidhira, ulu, mudangkara Gada dhandha, bisana, lori, dhandhaka, loita, candha.

Galak rota, lodra, krura, pragalba, darna, wiroda. Gandewa danu, laras, langkap, busur, puksana, nusara. Gajah Asti, dipa, dipangga, dirada, esthi, liman Gaman Badhama, sanjata Gawe Kardi, karya, karti Gedhe agung, gora, dhakah, raya, sigrong, murda. Gendera dwaja, tengeran, panji, lalayu, sinjang, laga, tandha, daludag, umbul-umbul, rontèk.

Geni Agni, api, apyu, grana tegese, dahana, pawaka Getih Ludira, rudhira Godhong ron, rondhan, patra, taru, dhahon, parna. Gludhug Grah, gurnita, Guntur, pater Gulu jangga, tenggak, lungaya.

Gunem wuwus, wacana, wicara, ujar, sabda, ngling. Gunung Aldaka, ancala, arga, ardi, giri, meru, parwata, prabata, wukir Guwo guha, rago, gothaka, giyana, awama, ragu, runggu, susupan, song, padhuhan. Ibu Biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi Ijo Royo-royo, wilis Ilat lidhah, jihwa.

Inten retna, sotya, nila, kumala, manik. Irung grana, nasika, parsana. Ireng Langking, kresna Iwak Matswa, mina, ulam Jagad buwana,alam, ndonya, marcapada, janaloka, manuswapada.

Jam tabuh, pukul, tabèh, gathi, gathita. Jaran Aswa, kapal, kuda, swa, titihan, turangga, undhakan, wajik Jeneng Asma, jejuluk, pararab, rum-rum, sambat, wewangi Jurang parung, rèjèng, trebis, trejung, sigrong, grong, lembah, kalora, gahana, nadindra. Joged baksa, ngibing, ngigel, mataya, taya, patrayuda. Kabeh sanggya, sagung, sawegung, sadarum Kali Bangawan, narmada Kanca Kanthi, rewang, rowang Kasmaran kasemsem, kayungyun, kedanan, gandrung, wuyung, wulangun, turida Kaya Kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindah, yayah Kebo Grana tegese, misa, mundhing Keris Curiga, ratangga, pedhati, wimana, yana Kesengsem Brangta, brangti, gandrung, kandhuhan, kasmaran, krungrungan, mangunkung, lengleng, wulangun Kethek Juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre Kraton Dhatulaya, kadhaton, kadhatun, pura, puri Kuning Jenar, kapuranta, pita Lanang Jaler, jalu, kakung, priya Langit Akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat Lara Agring, gerah, gering, roga Lintang Kartika, sasa, sudama, taranggana, wintang Macan Mong, sardula Mangan Boga, bukti, dhahar, madhang, nadhah, nedha Manuk Kaga, kukila, paksi Mata Aksi, eksi, mripat, netra, soca Mati Antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, mancal donya, murud, padhem, palastra, pralaya, pralena, seda, tinggal donya Misuwur Kajanapriya, kajuwara, kalok, kaloka, kasub, kawarti, kasusra kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap Omah Graham, panti, wisma, yasa Panah Astra, bana, jemparing, naraca, sara, warastra Pandhita Ajar, dwija, grana tegese, maharsi, mahyeksi, muni, resi, suyati, wiku, wipra, yogiswara Pedhang Candrasa, sabet Perang Bandayuda, jurit laga, pupuh, rana, yuda Paprangan Pabaratan, palagan, payudan, rananggana Pinter Guna, lebda, limpad, nimpuna, putus, wasis, widigda, widura, wignya Putih Dwala, pingul, seta Rambutan Keswa, rema, weni Ratu Aji, buminata, bumipala, bumipati, dhatu, katong, naradipa, naradipati, narpa, narpati, narendra, nareswara, nata, pamasa, parameswara, raja, sri, sri, sribupati Rembulan Badra, basanta, candra, lek, sasadhara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan Rusak Brastha, punah, rabasa, remak, rug, rurah, swuh Sagara Ernawa, jalanidhi, jladri, laut, samodra, tasik Sedhih Duhkita, kingkin, margiyuh, rimang, rudah, rudatin, rudatos, rudita, sungkawa, susah, tikbra, turida, wigena Senapati Bretyapati, hulubalang, narawara, senapatya Seneng Girang, harsana, harsaya, sukengkapti, trustha Serik Eru, rengu, runtik Sirah Kepala, kumba, murda, mustaka, ulu, utamangga Slamet Basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana Srengenge Arka, aruna, bagaskara, bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, ratitya, radite, rawi, surya, we Turu Guling, nendra, sare Udan Jawah, riris, warsa Ula Sarpa, taksaka Utusan Caraka, cundaka, duta Wadon Dayinta, dyah, gini, juwita, kusuma, putrid, retna, rini, wanita, wanudya Weruh Anon, myat, priksa, udani, uning, uninga, upiksa, wikan, wrin Widadari Apsari, bathari, dewi Wong Jalma, jana, janma, manungsa, manus, nara Demikianlah kamus bahasa jawa dalam tembung dasanama ini, mudah - mudahan bermanfaat dan membantu anda dalam mencari grana tegese.

Akhir kata sekian dan terimakasih.Grana refer to a family of hard, mature cheeses from Italy that have a granular, flaky texture and are mainly used for grating. Around the world, Grana is a generic term used to define three main varieties of grana cheese—Parmigianino-Reggiano, Grana Padano and Grana Trentino and other smaller variants like Granone Lodigiano, Trentingrana and Gransardo.

However, in Europe, the grana tegese “Grana” is legally protected by Grana Padano Protected Designation of Origin, such that only Grana Padano can use the term to sell its produce in EU countries. The most popular Grana Italian cheeses are of course Parmigiano-Reggiano and Grana Padano. True Parmigianino-Reggiano, named after the Provinces of Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna and Mantua, in which it is made, has a hard, gritty texture and is fruity and nutty in taste.

Grana Padano, on the other hand, refers to the valley Pianura Padana in which it is made. Though similar to Parmigianino-Reggiano, young Grana Padano is slightly less crumbly, milder and less complex than its famous, aged kin. On the other hand, Grana Trentino follows the same method to produce Parmigianino Reggiano but is made in the province of Trento, giving it is name.

grana tegese

All three main varieties of Grana cheese carry the label D.O.P. (Denomination of Protected Origin), guaranteeing their authenticity and origin of production methods.

Asiago d’Allevo DOP, Asiago DOP, BarilottoBella Lodi, Bootlegger, Bra Duro DOP, Calcagno, Canestrato, Caprotto, Carnia Altobut. . show all .Cinerino, Classico Riserva, Conciato Al Pepe, Cravero Grana tegese Reggiano, Don Carlo, Fellowship Too, Gorgonzola Piccante DOP, Gran Bù, Gran Levante, Infossato, I' Rugoso, I' SerboLatteria Navel, MastorazioMontasio Vecchio, Parmesan, Pecorino, Pecorino di Sogliano, Pecorino di Talamello, Pecorino Gelsomino, Pecorino in Walnut Leaves, Pecorino Papavero, Pecorino Romano, Piave, Piave Vecchio DOP, Piave Vecchio Selezione Oro, Ragusano, Ricotta Salata, Romano, Tartufo RiservaToscanello, Ubriaco di Nero D'avola, Zanetti Grana Padano, Zanetti Parmigiano Reggiano AccasciatoBaronerosso di Capra, Brebis d'Azure, Briscola, CaciobufalaCaciocavallo di Bufala, Campi, Cap Cressy, Castelmagno, Classico Pecorino Senese.

. show all .Cressy Blu, Crotonese, Di.Vino, DolomiticoDuck Isles Stone, Fiore Sardo, Gloucester Goat, Half-Moon Bay, Hayloft, I' BluIsabirra, Montasio Mezzano, Muffato, Oro Italiano, Paglierino, Pallone di Gravina, Pecorino a Latte Crudo, Pecorino allo Zafferano, Pecorino Boccondilatte, Pecorino Con Caglio VegetalePecorino Fiordaliso, Pecorino Foglie Noci, Pecorino Ginepro, Pecorino Gran Riserva Del Passatore, Pecorino Mallo di Noce, Pecorino Pera, Pecorino Romagnolo, Piave Fresco, Provolone, Provolone del Monaco, Provolone Mandarino Gran Riserva, Provolone Valpadana, Purple's a Must, Re di Pecora Erborinato al Tè Nero, Roccia del Piave, RossoGrana tegese, Stella Asiago, Strawberry Moon, Toma, Toma Blu Alle Erbe, Ubriaco alla Birra, Ubriaco all'Amarone, Ubriaco al Prosecco, Ubriaco di Raboso, Ubriaco di Zibibbo, Ubriaco Rosso 3-Cheese Italian Blend, Alpe di Frabosa, Alta Badia, Asiago Pressato DOP, Basajo, Bel Paese, Bocconcini, Caciobarricato, Cacio De Roma®, Caciotta.

.

grana tegese

show all .Caciotta Al Tartufo, Capra al Fieno, Casatica, Casciotta di Urbino, Cilentano ai fichi, Condio, CubettoDon Olivo, Fontina Val d'Aosta, Fragolone, Gracie Grey, Il Boschetto al Tartufo, Lo Sburrato, Lou Bergier Pichin, MantecaMargot, Montasio, Moringhello, Mozzarella, Nocciolino, Nocciolo, Pannerone, Pecorino all Canapa, Pecorino al PepePecorino al TartufoPecorino Barba Del Passatore, Pecorino Camomilla, Pecorino dei Malatesta al Sangiovese, Pecorino Dei Malatesta Sotto Cenere, Pecorino dei Monaci, Pecorino di Vigna, Pecorino Erica, Pecorino Nel Granaio, Pecorino Ortica, Pecorino Querciaiolo, Quadrello® di Bufala, Raschera, Romaniae Terrae Pecorino allo Zafferano, Rustico® Black Pepper, Rustico® Red Pepper, SbronzoScamorza, Sottocenere al Tartufo, Taleggio, Toma Piemontese, Waupoos Lizzie Blu '61, Blu Della Casera, Brillo di Treviso, BufalinoCaciobirraio, Caciocavallo, Caciocavallo Podolico Vetus, Cacioradicchio, Capra al Pepe, Capraricca.

. show all .Caprese di Bufala, Capri Blu, CapriceCasu marzu, Counting Sheep…and Goats., Cuor di burrata, Dolcelatte, Ficaccio, Forme', Gorgonzola, Gorgonzola Cremificato, Gorgonzola Dolce DOP, Latteria San Biagio, La Tur, Lo Speziato, Mascarpone Torta, Mozzarella di Bufala DOP, Nettles Gone Wild, Pannerone, Pecorino nel fieno, Pecorino Nero, Perlagrigia Sotto Cenere, Quartirolo Lombardo, Rosso de lago, Speziato, TeneriToma di campo, Toma di vacca alle vinacce, TozzettoYeo Lake
martin de thurah (法语>英语) nathan (英语>韩语) kahulugan ng balon (英语>他加禄语) man wid a golden heart (英语>印地语) coup d'oeil à la télé (法语>荷兰语) please don't be mad at me martin im sorry (英语>西班牙语) thaung (匈牙利语>爱沙尼亚语) vergi kimlik numarası (tc kimlik no) (土耳其语>法语) impoverimento (意大利语>英语) boloji to english (印地语>英语) temale (爱沙尼亚语>西班牙语) meghatározója (匈牙利语>瑞典语) yag (宿务语>他加禄语) rideau (法语>德语) rivaroxaban (丹麦语>保加利亚语) my name is akshat (丹麦语>葡萄牙语) wooden planks (英语>越南语) q3 q3 (英语>简体中文) bynavn (丹麦语>英语) zweervorming (荷兰语>英语) hoe wist je het toch (荷兰语>法语) ilocano to tagalog dictionary kinnana met (英语>他加禄语) so that why you are avoiding me (英语>泰卢固语) myanmarလိုးကား (英语>芬兰语) ( foto) (英语>马来语)
Duties & Taxes Do I have to pay duties & taxes on my order?

Our parcels are sent from grana tegese Hong Kong warehouse. Any customs or import duties are charged once the parcel grana tegese its destination country. You may be charged for handling fees grana tegese taxes as your order passes through customs. These charges must be paid by the recipient of the parcel. Unfortunately, we have no control over these charges, grana tegese cannot tell you what the cost would be, as customs policies and import duties vary widely from country to country. It might be a good idea to contact your local customs office for current charges before you order, so you are not surprised by charges you were not expecting.

Grana is not responsible for any customs and import duty charges. For more details, visit our shipping page.

Amazing Japanese cheese restaurant! Huge cheese and melting cheese!
2022 www.videocon.com