Terjemahkan gerakan dari melayu

terjemahkan gerakan dari melayu

Dolet juga menyatakan bahawa amat penting untuk seorang penterjemah mengetahui semangat dan tujuan pengarang asal. Selain itu, beliau juga menyeru para penterjemah supaya tidak melakukan kesilapan terjemahan harfiah. Kaedah yang terbaik adalah dengan menterjemah menggunakan gaya bahasa harian.

Kaedah ini amat sesuai terjemahan untuk pembacaan orang awam. Manakala menurut beliau unsur stilistik penting hanya untuk terjemahan yang serius sahaja. Perterjemahan merupakan perpindahan mesej daripada satu bahasa kepada bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan (teks sasaran) yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya bahasa asing (teks sumber). Kegiatan menterjemah mula dilakukan di alam Melayu seawal bangsa asing datang ke sini. Sebelum bangsa Arab dan Parsi datang ke alam Melayu, sama ada terjemahkan gerakan dari melayu menyebarkan agama Islam ataupun untuk berdagang, bangsa Melayu telah bercampur dengan bangsa India dan terpengaruh dengan budaya Hindu.

Percampuran Melayu dengan tiga budaya asing ini telah memberi ruang kepada terjemahan untuk berkembang. Mereka memerlukan penterjemahan untuk bergaul dan berhubung sesama mereka. Terjemahan juga digunakan untuk memindahkan ilmu, kepercayaan, adat resam, sistem ekonomi dan sistem politik. Orang Melayu menerima budaya asing mengikut cara mereka yang tersendiri.

Budaya tersebut diolah dan diadun melalui tiga cara iaitu menterjemahkan budaya itu ke dalam bahasa Melayu, menyadurnya ataupun dengan mencipta budaya baru iaitu budaya mereka tersendiri. Budaya boleh dilihat dan dirasa menerusi pergaulan langsung dengan bangsa tersebut atau terjemahkan gerakan dari melayu pembacaan bahan – bahan yang ditulis dalam bahasa mereka. Masalah lain akan timbul apabial bahasa asing tersebut tidak dapat dibaca dan difahami oleh orang Melayu.

terjemahkan gerakan dari melayu

Maklumat yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut dapat diketahui dengan cara menterjemahkan teks tersebut ke bahasa Melayu. Penterjemahan penting kerana masyarakat di dalam dunia yang moden ini memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan hasil karya ahli sains asingpenulis, seniman, penyair, cendekiawan dan sebagainya.

Kerja penterjemahan tidak harus dipandang ringan kerana untuk memastikan masyarakat dan negara yang berdaya saing dan berdaya maju terutamanya dalam bidang sains, teknologi, linguistik dan kesusasteraan. Bidang penterjemahan haruslah menjadi salah satu misi nasional dalam membangunkan bangsa dan negara Malaysia khususnya.

Penterjemahan merupakan aktiviti yang penting dalam merangsang pembagunan bidang perindustrian, sains, teknologi, komunikasi dan hubungan antarabangsa. Penterjemahan diperlukan untuk memahami orang lain sekali gus membolehkan kita difahami terjemahkan gerakan dari melayu orang lain.Kebanyakan syarikat, firma, bank, industri, kilang, persatuan, organisasi, universiti dan sebagainya memerlukan penterjemah bagi memenuhi transaksi mereka.

Misalnya apabila mereka berurusan dengan orang asing yang memiliki latar budaya dan bahasa yang berbeza. Tiada masyarakat mahupun negara yang mampu membangun dalam bidang sains, teknologi dan keintelektualan tanpa penterjemahan.

Oleh itu, bidang penterjemahan merupakan biadang yang penting di Malaysia. Kepentingan bidang penterjemahan dilihat penting dalam dunia pendidikan. Contohnya dalam aspek pemerolehan bahasa, penterjemahan akan membolehkan pelajar mempelajari kosa kata baharu, mengetahui penggunaan kata dan makna pelbagai jenis perkataan.

Penterjemahan juga dapat meningkatkan pengetahuan pelajar tentang bahasa asing, seterusnya dapat memahami sturukturnya.

terjemahkan gerakan dari melayu

Dengan mempelajari ilmu penterjemahan, pelajar akan lebih sedar akan kehalusan bahasa ibunda mereka dan melihat kepentingan pemilihan kata dalam penterjemahan sekali gus dapat menguji kefahamanan mereka dalam pembacaan.

Selain itu, penterjemahan juga dapat menambahkan bilangan pembaca. Buku yang mengandungi pelbagai ilmu kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggeris yang menjadikan bahasa itu sebagai sumber ilmu yang domain. Usaha penterjemahan harus dilakukan untuk memastikan segala ilmu yang ditulis dalam bahasa itu akan tersebar dengan lebih luas. Oleh itu, pelbagai ilmu dapat dipindahkan melalui penterjemahan malah bilangan pembaca akan lebih meluas. Tidak dinafikan bahawa kos penterjemahan buku baik dari segi kos mahupun masa khususnya buku akademik dan ilmu adalah amat tinggi.

Buku akademik dan buku ilmiah dalam bahasa sumber terutama dalam bahsa Inggeris lebih digemari sebagai sumber rujukan khususnya di institusi pengajian.

Kepentingan penterjemahan dapat merapatkan jurang penguasaan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat, terutamanya di negara yang sedang membangun dan di negara bekas jajahan Inggeris.

Seperti yang dinyatakan, kebanyakan ilmu seperti ilmu dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, falsafah ditulis dalam bahasa Inggeris. Hakikatnya, majoriti besar masyarakat yang dijajah oleh Inggeris tidak menguasai bahasa Inggeris.

Maka, penterjemahan dapat membantu dalam usaha merapatkan jurang ilmu pengetahuan. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang bahasa Melayu lebih dominan sebagai bahasa ilmu pengetahuan, bidang penterjemahan merupakan bidang yang amat penting dalam merapatkan jurang ilmu pengetahuan tanpa membelakangkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama sumber ilmu pengetahuan. Bidang penterjemahan dapat dijadikan industri di negara ini kerana banyak peluang perdagangan, perbankan, pelaburan, perniagaan dan perindustrian dari serata dunia sudah mula bertapak di Malaysia.

Bukanlah menjadi sesuatu perkara yang luar biasa apabila firma dan syarikat asing menterjemahkan dokumen dan laman sesawang mereka ke dalam bahasa ibunda bakal pelanggan mereka. Misalnya, terjemahan brosur dalam pelbagai sector, termasuklah dalam sektor perbankan digunakan secara meluas. Dalam sektor perbankan, brosur digunakan oleh pihak bank untuk mengiklankan pelbagai jenis akaun dan produk serta perkhidmatan yang disediakan.

Pertubuhan Pendidkan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa Bersatu (UNESCO) yang objektifnya ialah mewujudkan kedamaian dalam hati nurani manusia misalnya dalam penterjemahan kesusasteraan.

Sejak tahun 1948, UNESCO telah membina program yang menyokong penterjemahan kesusasteraan dan kefalsafahan. Hasilnya, banyak karya yang diterjemahkan di bawah kerjasama kebudayaan dan program pertukaran secara bekerjasama dengan penerbit di serata dunia.

Hingga kini, senarai karya tersebut mengandungi lebih kurang 1400 judul dari lebih 80 buah negara yang diterjemahkan daripada 100 bahasa yang berbeza. Program yang dilaksanakan oleh UNESCO dapat memberikan imbalan dari segi jumlah cetak karya dari serata dunia yang ditulis dalam bahasa yang berbeza dan budaya yang berbeza.

Program ini juga dapat memberikan pengiktirafan antarabangsa kepada penulis dan sekali gus memenangi anugerah berprestij seperti Hadiah Nobel.

Penterjemahan dapat memperkenalkan budaya, pemikiran dan ketinggian nilai hidup Melayu di peringkat antarabangsa. Hal ini dapat dilihat melalui naskhah – naskhah dalam tamadun Melayu seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja Pasai dan Hikayat Merong Mahawangsa telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa sebagai bukti bahawa penterjemahan juga berlaku dan member kesan ke atas perkembangan tamadun Melayu.

Hal ini demikian kerana naskhah – naskhah tersebut menceritakan tentang perkembangan tamadun Melayu dan membolehkan masyarakat lain mengetahui tentang tamadun Melayu melalui penterjemahannya ke bahasa asing. Karya – karya sastera yang diterjemahkan akan memudahkan bangsa lain mengenali dan memahami budaya kita secara terperinci.

Kepentingan bidang penterjemahan adalah sebagai usaha untuk berkomunikasi dengan bangsa lain yang berbeza bahasa. Kepelbagaian bahasa pada masa yang sama akan mewujudkan jurang komunikasi jika seseorang itu tidak memahami bahasa penuturnya. Hubungan antara sumber maklumat (perucap,penutur) dengan penerima maklumat (pembaca, pendengar) dalam sesuatu proses komunikasi tidak akan dapat terjalin tanpa adanya terjemahan. Terjemahan tentunya akan menjadi jambatan antara sumber dengan penerima.

Seseorang itu tidak mungkin akan dapt menguasai kesemua bahasa yang ada di dunia. Sebagai langkah praktis, penterjemah dipilih untuk tujuan penterjemahan.

Bidang penterjemahan mempunyai pelbagai fungsi. Melalui penterjemahan, bahasa yang digunakan oleh perucap dapat difahami dengan jelas tanpa perlu mengetahui bahasa asalnya. Dalam konteks ini, penterjemah bertindak sebagai jambatan komunikasi bagi menghubungkan dua pihak yang sebenarnya tidak dapat berkomunikasi. Kepentingan bidang penterjemahan yang seterusnya ialah untuk memperkenalkan sastera kebangsaan kepada khalayak seperti penggemar sastera, sarjana, pengkaji, pembaca serantau dan antarabangsa selain menarik minat mereka untuk mengkaji dan menghayati persuratan Melayu, khususnya sastera kebangsaan.

Projek ini juga dilihat untuk mempromosikan sastera Malaysia ke peringkat antarabangsa terutamanya melalui pameran buku antarabangsa. Usaha ini diharapkan dapat menyerlahkan kesungguhan dan kecemerlangan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang bertamadun. Bagi memantapkan projek ini, Institut Terjemahan dan Buku Malaysia (ITBM) telah menyasarkan Sasterawan Negara, sekurang – kurangnya empat karya mereka diterjemahkan ke pelbagai bahasa.

Dengan peruntukan daripada kerajaan yang disalurkan melalui Kementerian Pelajaran Malaysia, ITBM telah melaksanakan penterjemahan sebanyak 100 judul karya sastera Malaysia ke pelbagai bahasa anatarabangsa sehingga penghujung tahun 2010. ITBM percaya usaha ini merupakan titik mula perjuangan untuk mengangkat sastera Malaysia untuk menembusi pasaran buku dunia.

Kesimpulannya, bidang penterjemahan perlu dilihat sebagai salah satu komponen yang penting dalam proses pembangunan negara bangsa. Usaha yang bersungguh – sungguh perlu dilakukan dalam memperkasakan bidang penterjemahan untuk memanfaatkan segala ilmu yang ada dengan menggunakan bahasa ibunda tanpa bersusah payah memahami dalam bahasa asing. Hal ini demikian kerana melalui penterjemahan maka hasrat untuk melahirkan sebuah negara yang beracuankan sendiri, iaitu Tamadun Malaysia akan mejadi kenyataan.

Bidang penterjemahan seharusnya dilaksanakan secara bersepadu. Hal ini demikian kerana penterjemahan mampu mempromosikan negara Malaysia ke luar negara sekali gus membolehkan masyarakat antarabangsa lebih memahami bangsa dan negara Malaysia. Telah diketahui dalam sejarah, kejayaan dan tamadun Eropah selepas abad pertengahan adalah bersumberkan tamadun Islam yang telah maju lebih dahulu daripada mereka.

Bagaimanakah ini terjadi? Selain faktor penghijrahan orang Islam dan Mozarab ke Eropah, dan hubungan diplomatik dan perdagangan, faktor yang paling penting ialah giatnya aktiviti penerjemahan buku-buku Islam ke bahasa-bahasa Eropah terutama bahasa Latin. Setelah kawasan-kawasan Islam di Andalus ditawan oleh Kristian mereka pula menerjemahkan karya-karya terutama karya asli orang Arab ke bahasa Latin raja-raja mereka menggalakkan supaya membuat pengajian dan penelitian terhadap karya-karya Islam yang berjaya mereka rampas.

Mereka juga turut mengasaskan sekolah dan universiti khusus untuk menerjemahkan karya-karya Arab ke bahasa Latin dan juga menyediakan pendidikan Arab Latin kepada masyarakat Kristian, Sekolah Arab-Latin di Toledo dan Seville telah memainkan peranan penting dalam pengaliran tamadun ilmu pengetahuan Islam ke Eropah.

Toledo yang ditawan oleh Alfonso VI dari Castile pada tahun 477 H/1085 M telah dijadikan sebagai pusat penerjemahan hasil karya ;Islam ke bahasa-bahasa Eropah.

Pada umumnya orang Yahudi di Toledo fasih berbahasa Arab dan juga Latin atau Roman. Golongan inilah yang banyak berperanan menerjemahkan buku-buku Arab ke bahasa Latin. Di samping itu Salomon ben Gabriel dan Moses ben Maimon merupakan sarjana dan ahli falsafah mereka yang terkenal.2 Orang Kristian di Andalus sendiri telah menyedari kelebihan orang Islam. Raja Kristian, Alfonso the Great dan Alfonso the Wise telah banyak membuat sumbangan terhadap terjemahkan gerakan dari melayu intelektual antara orang Kristian dengan Islam, Alfonso VII pula telah menubuhkan sebuah institusi penerjemahan di Toledo pada tahun 523 H/1130 M.

Institusi ini telah mengikut contoh Bayt al-Hikrnah yang dibina di Baghdad beberapa ratus tahun sebelumnya oleh orang Islam. Hasil usaha ahli penerjemah di pusat ini telah membolehkan bahasa Latin dalam bidang astronomi, matematik, falsafah, kedoktoran, kimia dan botani sehinggalah kurun ke 7 H/13 M.3 Antara para sarjana Kristian yang berrninat dalam proses pemindahan ilmu ini ialah Dominicus Gondisalvi, Hugh dari Satella, Petrus Alfose, John Seville, Savasonda dan Abrahan Ezra.

Mereka telah menjejaki dan menerjemahkan karya para sarjana Islam di Barcelona, Tarragona, Segovia, Leon, Pamplona dan di kawasan selatan Perancis seperti Tolouse, Baziers, Harbone serta Marseiles. Tetapi pusat yang terpenting sekali masih lagi di Toledo. Mereka telah mendapat sokongan, galakan dan bantuan dari golongan intelektual agama khususnya Reymond Archbishop di Toledo dan Micheal Scot, bishop di Tarragona.4 Pada pertengahan kedua kurun ke 6 H/12 M, penemuan karya terjemahan daripada bahasa Arab ke Latin yang paling banyak sekali diusahakan oleh Gerard dari Carmona m.

ke 5 H/11 M). Beliau telah menerjemahkan lebih 70 buah buku Arab ke bahasa Latin. Buku-buku ini meliputi bidang ilmu seperti matematik, astronomi, geografi, perubatan dan lain-lain. Boleh dikatakan lebih banyak ilmu sarnpai ke Eropah melalui usaha Gerard dari yang lain. Antara buku yang beliau terjemahkan ialah Almagest versi Arab karangan Ptolemy yang merupakan karya penting mengenai atronorni. Beliau juga menerjemahkan Kitab al-Qanun fi al- Tib karya Ibn Sina, Appolonius mengenai optalmologi, karya-karya perubatan Gallen dan Hippocrates, Kitab al-Tasrifkarangan al-Zahrawi dan lain-lain.

Semua kitab yang diterjemahkan ini berasal daripada teks Arab.5 Perlu diingatkan bahawa Eropah tidak boleh memahami falsafah Yunani kecuali menerusi ilmu pengetahuan Islam, ini kerana kitab-kitab falsafah seperti karangan Plato dan Aristotle yang berbahasa Latin tidak pernah diterjemahkan terus ke bahasa Eropah yang lain melainkan orang Eropah mengambilnya dari terjemahan orang Arab yang telah ditambah oleh penulisan-penulisan ulama Islam.6 Sebagai contoh Michael Scot dari Scotland (m. 650 H/1253 M) telah banyak membuat ulasan mengenai hasil-hasil karya falsafah Aristotle yang dibuat oleh sarjana-sarjana Islam dan hasil-hasil karya Abu Ishaq al-Bitruji telah beliau terjemahkan ke bahasa Latin.

Beliau juga menerjemah ulasan Ibn Rushd mengenai De Code et Munde karya Aristotle dan lain-lain lagi. Beliau juga dikatakan seorang daripada pengasas aliran falsafah Ibn Rushd di Barat.7 Montpellier dan diikuti oleh Paris, muncul sebagai pusat pengajian ilmu pengetahuan yang terkenal di Eropah.

Bahasa Arab dijadikan mata pelajaran di beberapa buah universiti di Eropah seperti Toledo, Narbonne, Neples, Bologne dan Paris. Hasil-hasil karya sarjana agung Islam di pelbagai bidang telah diterjemahkan ke bahasa Latin dijadikan bahan teks utama sehingga abad ke-16 M.

Abad berikut barulah pengaruh bahasa Raab berkurangan setelah sarjana-sarjana Barat seperti Copernicus, Vesalius, Micheal Servetus, Nocolaus Messa, Galileo Galilei dan lain-lain lagi membawa arah baru.8 Kesan tamadun dan kebudayaan Islam ke atas Barat telah banyak dibuktikan.

Contohnya dalam abad ke-12 H/18 M, Jesuir Juan Andres dalam bukunya bertajuk Origin, Progress and Present State of World Literature mengenengahkan pelbagai elemen Arab-Islam yang terdapat dalam kesusasteraan Eropah.9 Dalam abad ke 19 M, Sarton seorang sarjana Barat telah mendedahkan sumbangan tamadun Barat. Demikian juga hasil-hasil karya Asin Palacias, Ribera, Gonzales Palencia, Farmer, Nykl dan lain-lain yang telah membincangkan pelbagai aspek pengaruh kebudayaan Arab-Islam ke atas Eropah.10 Setelah kejayaan Islam di Andalus bermula dari 93 H/711 M sehngga abad ke 6 H/11 M, Eropah mula belajar dari faktor-faktor kemajuan Islam untuk membuat sebarang modernisasi dalam negara mereka sendiri.

Apabila kerajaan Islam mula mengalami zaman kemunduran dan kemerosotan, negara-negara Eropah mahu mengejar pelbagai kemajuan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Setelah negara Islam jatuh mereka mengambil segala ilmu-ilmu Islam dan seterusnya memindahkan ke Eropah. Di bawah pemerintahan Bani Umayyah umat Islam telah membina institusi pengajian dan sistem pelajaran yang terbaik di seluruh dunia dan ramai penuntut Eropah mengunjungi universiti-universiti Islam di Andalus.11 “Buku-buku teks sekolah menekankan kepada sejarah Eropah silam dan moden tetapi tidak menegaskan sejarah semasa Eropah beku dalam zaman kegelapannya.

Dunia sebenarnya sudah bersinar dengan suatu tamadun yang lebih hampir kepada apa yang terdapat di Amerika kini. Tiga puluh generasi manusia yang menaruh keyakinan kepada kebebasan individu telah mewujudkan tamadun itu dan berterusan selama 800 tahun. Di padang pasir, gunung-gunung dan di lembah sungai yang subur dari Ganges ke Atlantik, orang ini meliputi semua bangsa, warna dan kelas yang dahulunya daripada pelbagai agama, budaya dan empayar kerajaan) yang terdahulu.

Golongan ini terdiri daripada orang yang menganut agama Buddha, Kristian, Islam, Hindu, Yahudi dan berbangsa Mongol, Parsi, Medes, Arab, Yunani, Mesir, Phoenica, Mitti, Afrika dan ratusan keturunan bangsa lagi yang wujud sebelum permulaan sejarah bertulis. Tidak ada satu nama yang wajar diberi kepada golongan ini, Penduduk Eropah yang bencikan mereka menamakan mereka sebagai Saracen. Rekod-rekod mengenai Saracen yang dibenci ini banyak diputarbelitkan mereka mempunyai tamadun selama 800 tahun, institusi-institusi, kaedah-kaedah, cara hidup mereka semuanya terpendam dalam bahasa perhubungan mereka iaitu Arab.

Oleh kerana sejarawan-sejarawan Amerika berfikiran sama seperti orang Eropah, kita hanya mengetahui sedikit sahaja mengenai dunia Saracen yang dilihat melalui fahaman Eropah yang salah dan kebencian yang bermula dari zaman Peperangan Salib. Disebabkan pandangan prejudis yang mendalam ini maka untuk memberi keadilan adalah wajar diubah gambaran ini dengan mengutarakannya melalui perspektif Saracen.

Dunia kini sangat terhutang kepada Saracen dalam bidang sains, matematik, astronomi, ilmu pelayaran, terjemahkan gerakan dari melayu moden, pembedahan, pertanian saintifik dan pengaruhnya yang menuju kepada penemuan dan penjelajahan Amerika. Dalam dunia Saracen, tidak ada kuasa yang menekan saintis-saintis, tidak ada polis mengacau mereka dan tidak ada kerajaan yang menjaga mereka. Sekolah-sekolah yang dibuka dari Baghdad ke Granada banyak dikunjungi oleh penuntut-penuntut.

Ada di antara sekolah-sekolah tersebut menjadi universiti-universiti yang terkenal, dan selama ratusan tahun mereka terus berkembang. Organisasi formal tidak wujud bagi universiti-universiti Saracen. Muhammad berpendapat bahawa terlampau banyak organisasi akan membawa kepada rasuah. Peraturan-peraturannya sedikit. Tidak ada program yang standard, tidak ada kurikulum biasa, tidak ada peperiksaaan. Untuk menghindarkan idea bahawa pendidikan akhir dengan penganugerahan ijazah, sekolah-sekolah Saracen tidak memberi diploma atau ijazah.

Ia bukannya institusi untuk mengajar tetapi belajar. Penuntut-penuntut belajar untuk mendapat ilmu seperti mana penduduk Amerika pergi ke kedai runcit untuk membeli makanan. Kelas-kelas diadakan secara terbuka. Sesiapa yang mahu mencari ilmu boleh duduk dan mendengar. Jika dia memilih untuk belajar dia akan memilih guru dan berbincang secara peribadi dengannya apa yang hendak dipelajari dan bayarannya dipersetujui. Jjka sekiranya selepas masuk kelas, murid berasa dia tidak dapat ilmu yang dicarinya, dia berhenti membayar guru itu dan pergi ke guru yang lain atau universiti yang lain.

Apabila selesai pelajaran yang diperlukan, dia berhenti sekolah dan menguji ilmu barunya secara praktikal. Selama 800 tahun, sekolah-sekolah Saracen dan universiti-unversitinya berjalan atas prinsip kebebasan, berdasarkan perjanjian sukarela antara guru dan murid.

Mereka menawarkan semua ilmu pengetahuan yang lalu dengan penekanan khas kepada ilmu sains. Satu daripada keistimewaan sifat-sifat Saracen ialah kebolehan mereka untuk memanfaatkan pengalaman orang lain.

Mereka mengkaji karya-karya Aristotle, Galen dan Euclid. Mereka menumpukan perhatian kepada penemuan-penemuan silam dan teknik Yunani, China, Romawi dan selalu berusaha mencari cara untuk memperbaikinya. Terjemahkan gerakan dari melayu mengenai angka-angka bilangan. Angka-angka yang anda dapat dalam mesin kira atau angka-angka di barisan atasan kunci-kunci mesin taip atau di muka surat buku dikenali sebagai angka Arab. Sungguhpun disampaikan kepada kita oleh Arab Saracen yang sebenarnya angka-angka kita ini berasal dari bahasa Hindu.

Bangsa Yunani dan Roman telah melihat simbol-simbol Hindu di India tetapi masih terus bergantung kepada angka-angka Romawi yang sukar untuk perkiraan campur, tolak, dan darab dengan menggunakan bola-bola kecil di atas wayar seperti yang masih dilakukan oleh orang China sedangkan orang Saracen telah mengambil angka Hindu yang mudah tetapi kemudiannya membuat perubahan yang membina.

Jelas, apabila manusia diberi terjemahkan gerakan dari melayu mereka akan mencari cara-cara bagi memudahkan kerja. Sumbangan Saracen yang tidak ;kurang nilainya kepada tamadun moden kita ialah daya pemikiran yang bebas.

Mereka yang pada pertama sekali memahami konsep matematik bahawa tidak adanya bilangan-kosong adalah dengan sendirinya satu nombor. Mereka mencipta sifar yang jika ia tidak ada maka sukar bagi sains untuk mewujudkan tamadun moden kini sepertimana yang kita ketahui hari ini.”12 Maka jelaslah dari petikan di atas bagaimana sumbangan tamadun Islam di Andalus terhadap tamadun intelektual terutamanya di Eropah.

Maka bermula dari abad ke-15 M terutama selepas Peperangan Salib timbul zaman Renaisance di Eropah untuk lari dari zaman kegelapannya ke zaman modennya. Perubahan dari zaman kegelapan telah mengambil masa yang panjang.

Sungguhpun demikian Renaisance telah memberi lebih peluang kebebasan individu dari segi agama, penulisan, kebudayaan serta kesedaran dan pencapaian yang cemerlang dalam sastera dan sains. Seterusnya jadilah negara-negara Eropah pada abad-abad berikutnya sepertimana yang kita lihat hari ini. Kini, negara-negara Eropah dianggap lebih maju daripada negara-negara Islam. Maka adakah pada masa ini adalah relevan untuk para intelek negara Islam untuk menrjemahkan karya-karya Eropah ke bahasa umat Islam, atau mempelajari bahasa itu sahaja sudah cukup untuk kita memahami ilmu yang disampaikan oleh mereka.

Telah ada usaha-usaha penerjemahan dilakukan tetapi tidaklah segiat usaha penerjemahan orang Eropah dahulu. Gerakan terjemahan sebagai gerakan intelektual merupakan wahana untuk mendalami sesuatu ilmu secara halusi dan menyeluruh. Ianya mempunyai kaitan yang amat rapat dengan sirah Rasulullah saw. Bermulanya gerakan terjemahan sama sekali tidak boleh dipisahkan dengan gerakan ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan bagaimana sesuatu gerakan terjemahan dapat dihasilkan.

Pada era kerajaan Abbasiyah terjemehan banyak member sumbanganyya terhadap perkembangan ilmu sains. Zaman kegemilangan Abbasiyah banyak dipengaruhi oleh kelahiran ramainya ahli-ahli falsafah dan sains yang banyak menyumbang kepada teknologi dan pembangunan. Pencapaian-pencapaian intelektual dan saintifik berkembang pesat pada masa itu. Banyak faktor terjemahkan gerakan dari melayu telah menyumbang kearah kemajuan yang dicapai dan antaranya ialah kegiatan terjemahan yang berjalan pada masa tersebut.

Terjemahkan gerakan dari melayu kitab-kitab ilmu pengetahuan yang diterjemahkan oleh cendikiawan yang kemudiannya isi kandungannya membantu para saintis meningkatkan lagi penyelidikan mereka disamping menambah ilmu pengetahun. Walaupun banyak sumber-sumber asli yang diterjemahkan itu telah hilang dan yang tinggal hanya terjemahan bahasa arab, namun ia terus terpelihara sebagai ilmu yang sangat tinggi nilainya.d disamping mentermah, penyelidik Islam juga telah mengkritik dan mencipta sesuatu yang baru dari hasil terjemahan tersebut.

Perkembangan terjemahkan gerakan dari melayu disiplin ilmu, khusus ilmu sains dalam tamadun Islam disebabkan oleh pelbagai faktor. Faktor utama perkembangan tradisi keilmuan Islam adalah dirangsang oleh al-Quran dan Hadis sendiri.

Kenyataan ini dibuktikan melalui penulisan ulama-ulama terkenal Islam seperti al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' Ulum al-Din dalam bab Kitab al-'Ilm atau The Book of Knowledge telah mengumpulkan sekian banyak ayat-ayat al-Qur'an, Hadis dan cerita-cerita yang merangsang pencarian ilmu, kedudukan dan kelebihan orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan.

Berkembangnya tradisi ilmuan Islam adalah disebabkan oleh penterjemahan karya-karya terutamanya ilmu sains dan falsafah dari tamadun asing, khususnya dari Greek/Yunani.

Justeru itu, kita dapat melihat khususnya pada zaman Abbasiah betapa giatnya ilmuwan Islam melakukan penterjemahan karya-karya dalam bidang sains dan falsafah, yang diambil dari Greek/Yunani. Orang-orang Syria, bukan sahaja bertindak sebagai penterjemah, tetapi juga telah menyuburkan ilmu-ilmu Greek lebih dari lima abad sebelum ianya dipindahkan kepada kumpulan kecil golongan sarjana Muslim pada abad Pertengahan Islam .Kerja-kerja penterjemahan karya-karya dari Greek oleh Syria berkemungkinan bermula pada abad ke 4 Masihi sehingga abad ke 8 Masihi.

Terdapat lima saluran bagaimana ilmu-ilmu Greek yang disimpan oleh orang-orang Syria. dapat bertapak di dunia Arab, iaitu melalui: Menurut De Boer (1970), golongan Nestorian lebih berpengaruh di Parsi, manakala golongan Monophysite di Syria.

Kedua-dua golongan ini mempunyai perbezaan pandangan dalam doktrin ketuhanan Kristian. Bagi Monophysite, tuhan dan manusia adalah bersatu dalam satu nature Christ (Jesus), manakala golongan Nestorian pula membezakan antara nature Ketuhanan dan nature kemanusiaan di dalam Jesus.

Golongan ini merupakan guru terawal orang-orang Islam dan mereka merupakan "penghubung" yang amat penting di dalam bidang perubatan dan sains. Kerja-kerja penterjemahan karya-karya Greek melalui versi Syria secara giat ke dalam bahasa Arab dapat dilihat pada awal pemerintahan kerajaan Abbasiah .Bagaimanapun minat untuk mempelajari sains dan falsafah Greek dapat juga dilihat pada masa pemerintahan Khalid Ibn Yazid (mati 704 Masihi) dari Bani Ummaiyyah (661 - 749 Masihi).

Khalid ibn Yazid diberitakan telah mempelajari Alkimia dari paderi Kristian. Beliau juga telah mengarahkan karya-karya Alkimia Greek diterjemahkan ke dalam bahasa Arab Kegiatan penterjemahan pada zaman Bani Abbasiah dapat dibahagikan kepada dua peringkat.

Peringkat pertama adalah dari zaman awal penubuhan Bani Abbasiah sehingga kepada perlantikan Khalifah al-Ma'mum (132 - 198 H). Kegiatan penterjemahan pada tahap ini kebanyakkannya dilakukan para penterjemah bebas dari agama Kristian, Yahudi dan penganut agama non-Islam. Peringkat kedua pula ialah dari masa pemerintahan al-Ma'mum dan para penggantinya (al-Mu'tasim dan al-Mutawakkil).

Kegiatan penterjemahan pada peringkat ini kebanyakkannya berpusat di Baghdad terutama di Bayt al-Hikma atau House of Wisdom yang diasaskan oleh Khalifah al-Ma'mum (833 Masihi) di sekitar tahun 830 Masihi. Pada peringkat pertama atau di sekitar abad ke 8 Masihi, kerja-kerja penterjemahan yang paling awal telah dilakukan oleh 'Abdullah ibn al-Muqaffa' yang berasal dari Terjemahkan gerakan dari melayu dan pada asalnya beliau menganut agama Zoroastaria sebelum beliau menganut agama Islam.

Antara karya yang diketahui telah diterjemahkan oleh Ibn al-Muqaffa' ke dalam bahasa Arab ialah karya dari Parsi iaitu Kalila wa-Dimna. Pada masa beliau hidup, Bani Abbasiah telah diperintah terjemahkan gerakan dari melayu Khalifah al-Mansur (136 -158 H/754 - 775 M). Pada waktu tersebut, Khalifah al-Mansur telah memerintahkan Ibn Muqaffa' dan lain-lain penterjemah supaya menterjemahkan karya-karya mengenai sains tabii, perubatan dan logik yang berasal dari Pahlawi, Parsi dan Greek untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Selepas itu muncul pula Muhammad Ibn Musa al-Khwarazmi (232 H/ 846 Masihi) yang menggabungkan sistem astronomi Greek dan India.

terjemahkan gerakan dari melayu

Generasi berikutnya telah memperlihatkan munculnya beberapa ahli astronomi Arab yang terkenal seperti Abu Ma'shar (mati 272 H/ 885 Masihi) yang merupakan anak murid kepada al-Kindi dan Muhammad b. Jabir b.Sinan al-Battani (mati 317 H/ 929 Masihi). Khalifah al-Mansur juga turut memerintahkan beberapa karya Aristotle, Almegest karangan Claudilmus Ptolomeus dan buku-buku Euklides diterjemahkan. Menurut al-Mas'udi (ahli sejarah dan pengembara Islam, mati pada 345 H/956Masihi), sesudah terjemahan-terjemahan tersebut diterbitkan, orang-orang Islam telah mempelajarinya dengan bersungguh-sungguh dan membina kembali cabang-cabang ilmu pengetahuan tersebut.

Peringkat kedua kegiatan penterjemahan ialah pada zaman al-Ma'mun dan para penggantinya, iaitu di antara abad ke 9 hingga ke 10 Masihi. Pada peringkat ini, kegiatan penterjemahan semakin bertambah pesat, terutama apabila Bait al-Hikmah telah didirikan oleh khalifah al-Ma'mum dan kemudiannya dipimpin oleh Yahya Ibn Masawayh (mati 243 H/857 Masihi). Di bawah pimpinan Yahya Ibn Masawayh, Bait al-Hikmah menjadi pusat utama kegiatan penterjemahan. Kerja penterjemahan di pusat tersebut telah dilakukan oleh Ibn Masawayh sendiri dan anak-anak murid beliau seperti Abu Zayd Hunayn Ibn Ishaq al-Ibadi (meninggal pada 263 H/876 Masihi) seorang ahli kedoktoran Nestorian.

Hunayn bersama-sama dengan anaknya iaitu Ishaq Ibn Hunayn dan anak saudaranya, iaitu Hubaysh Ibnal-Hassan telah berkerja bersama-sama dalam melakukan kerja penterjemahan. Hunayn telah menterjemahkan karya Eculid, Galen, Hippocrates, Archimedes, Apollonilmus dan karya Plato seperti Republic, Laws dan Timaeus serta karya-karya Aristotle ke dalam bahasa Arab.

Anaknya, Ishaq telah menterjemahkan karya Sophist Plato, Metafizik, de anima, de generatione et de corruptione dan Hermeneutica karya Aristotle. Hunayn lebih terarah dalam menterjemahkan karya-karya perubatan, manakala anaknya Ishaq lebih menjurus ke arah penterjemahan karya-karya falsafah.

Di samping mereka, terdapat penterjemah lain dari golongan Nestorian seperti Abu Bishr Matta b.Yunus (mati 328 H/939 Masihi) yang menterjemahkan Analytica Posterior dan Poetic Aristotle, ulasan Alexander of Aphrodisis terhadap buku de generatione et de corruptione dan ulasan Themistilmus terhadap buku 30 Metafizik Aristotle. Abu Bishr Matta juga adalah pengulas asal terhadap karya Aristotle Categories dan Isagoge oleh Porphyry.

Penterjemah dari golongan Jacobites pula ialah Yahya b. Adi dan Abu 'Ali Isa b. Zaraah Penterjemah lain yang aktif pada peringkat ini ialah seperti Thabit b. Qurrah (mati 901 Masihi), as-Sarakhsi (mati 899 Masihi), al-Farabi (mati 950 Masihi), al-Kindi (873 Masihi), Abu Sulaiman al-Mantiqi as-Sijistani (mati 985 Masihi), al-Amiri (mati 992 Masihi) (Franz Rosenthal, 1975: 6), Ibn al-Khammar dan lain-lain lagi ( De Boer, 1970: 18-19).

Secara keseluruhannya, gerakan penterjemahan yang pesat dilakukan pada zaman Abbasiah adalah lebih menjurus kepada subjek-subjek yang berkaitan dengan sains, perubatan dan falsafah. Terjemahkan gerakan dari melayu terdapat karya-karya yang berhubung dengan puisi Greek (kesenian), keagamaan, komedi dan karya sejarah Greek diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Tambahan lagi, penerimaan dan pengkajian ilmu-ilmu warisan asing dilakukan hanya setelah penghuraian ilmu-ilmu tradisional Islam, al-Qur'an dan Hadis telahpun mantap.

Manakala pembelajaran dan perkembangan bahasa Arab telah mencapai ke satu tahap yang tinggi dengan pembentukan kajian nahu bahasa Arab di Kufah dan Basrah. Pusat ini kemudiannya telah melahirkan ramai pakar nahu, penyair dan kritikan sastera. Tahap pertama seperti yang telah dihuraikan di atas (penterjemahan karya-karya asing), adalah merujuk kepada tahap berlakunya proses penyerapan dan pemindahan ilmu-ilmu klasik (dari tamadun Yunani, Mesir, India dan lain-lain) terutama dalam bidang sains dan falsafah daripada bahasa-bahasa Yunani, Parsi dan Sanskrit ke bahasa Arab.

Tahap pertama berlaku dari abad ke lapan Masihi hingga akhir abad kesembilan Masihi., iaitu kira-kira 150 tahun. Jangka masa ini ialah tempoh umat Islam menyesuaikan ilmu yang dipinjam dengan cara kreatif, iaitu dengan mengislamisasikan ilmu-ilmu tersebut bagi disesuaikan dengan pandangan hidup Islam. Tahap kemerosotan sains dan teknologi Islam mula berlaku pada akhir abad ke 15 Masihi. Abad-abad ke 12 dan 13 Masihi, iaitu ketika berlakunya Peperangan Salib serta serangan bertalu-talu orang-orang Monggol ke atas empayar Abbasiah menandakan permulaan zaman keruntuhan dan kehancuran sains, teknologi dan tamadun kebendaan orang Islam.

Bagaimanapun. dalam dua abad ini berlaku pula proses peniruan dan penyerapan sains Islam yang intensif sekali di Barat. Proses ini berlaku melalui kegiatan penterjemahan secara teratur karya-karya orang Islam, diikuti dengan pembinaan universiti-universiti di Barat untuk menampung limpahan ilmu orang-orang Islam tadi. Puncak kemegahan sains dan pembelajaran ilmu-ilmu Islam di Barat tercapai di akhir abad ke 13 Masihi.

Pada waktu yang sama, keagungan tamadun Islam mulai menurun dan pengaruh sains Islam ke atas dunia Barat berakhir pada abad ke 16 Masihi Indonesian speaker Indonesian ( bahasa Indonesia [baˈhasa indo'nesja]) is the official language of Indonesia. [3] It is a standardized variety of Malay, [4] an Austronesian language that has been used as a lingua franca in the multilingual Indonesian archipelago for centuries.

Indonesia is the fourth most populous nation in the world, with over 270 million inhabitants—of which the majority speak Indonesian, which makes it one of the more widely spoken languages in the world. [5] Most Indonesians, aside from speaking the national language, are fluent in at least one of the more than 700 indigenous local languages; examples include Javanese and Sundanese, which are commonly used at home and within the local community.

[6] [7] However, most formal education and nearly all national mass media, governance, administration, and judiciary and other forms of communication are conducted in Indonesian. [8] The term "Indonesian" is primarily associated with the national standard dialect ( bahasa baku). [9] However, in a more loose sense, it also encompasses terjemahkan gerakan dari melayu various local varieties spoken throughout the Indonesian archipelago.

[4] [10] Standard Indonesian is confined mostly to formal situations, existing in a diglossic relationship with vernacular Malay varieties, which are commonly used for daily communication, coexisting with the aforementioned regional languages.

[9] [6] The Indonesian name for the language ( bahasa Indonesia) is also occasionally found in English and other languages. Contents • 1 History • 1.1 Early kingdoms era • 1.2 Old Malay as lingua franca • 1.3 Dutch colonial era • 1.4 Birth of the Indonesian language • 1.5 Adoption as national language • 1.6 Modern and colloquial Indonesian • 2 Classification and related languages • 3 Geographical distribution • 4 Official status • 5 Phonology • 5.1 Vowels • 5.1.1 Diphthongs terjemahkan gerakan dari melayu 5.2 Terjemahkan gerakan dari melayu • 5.3 Stress • 5.4 Rhythm • 6 Grammar • 6.1 Affixes • 6.1.1 Noun affixes • 6.1.2 Verb affixes • 6.1.3 Adjective affixes • 6.2 Nouns • 6.2.1 Gender • 6.2.2 Number • 6.3 Pronouns • 6.3.1 Personal pronouns • 6.3.2 Possessive pronouns • 6.3.3 Demonstrative pronouns • 6.4 Verbs • 6.4.1 Negation • 6.4.2 Prohibition • 6.5 Adjectives • 6.6 Word order • 6.6.1 Emphasis • 6.7 Measure words • 7 Writing system • 7.1 Letter names and pronunciations • 8 Vocabulary • 8.1 Loan words of Sanskrit origin • 8.2 Loan words of Chinese origin • 8.3 Loan words of Arabic origin • 8.4 Loan words of Portuguese origin • 8.5 Loan words of Dutch origin • 8.6 Loan words of English origin • 8.7 Other loan words • 8.8 Acronyms and portmanteau • 9 Literature • 10 As speakers of other languages • 11 Words • 11.1 Numbers • 11.1.1 Cardinal • 11.1.2 Ordinal • 11.2 Terjemahkan gerakan dari melayu and months • 11.2.1 Days • 11.2.2 Months • 11.3 Common phrases • 11.4 Example • 12 See also • 13 References • 14 External links • 14.1 English-Indonesian dictionaries History [ edit ] Early kingdoms era [ edit ] Kedukan Bukit Inscription, written in Pallava script, is the oldest surviving specimen of the Old Malay language in South Sumatra, Indonesia.

Standard Indonesian is a standard variety of "Riau Malay", [11] [12] which despite its common name is not based on the vernacular Malay dialects of the Riau Islands, but rather represents a form of Classical Malay as used in the 19th and early 20th centuries in the Riau-Lingga Sultanate. Classical Malay had emerged as a literary language in the royal courts along both shores of the Strait of Malacca, including the Johor–Riau and Malaccan Sultanates.

[13] [14] [15] Originally spoken in Northeast Sumatra, [16] Malay has been used as a lingua franca in the Indonesian archipelago for half a millennium. It might be attributed to its ancestor, the Old Malay language (which can be traced back to the 7th century).

The Kedukan Bukit Inscription is the oldest surviving specimen of Old Malay, the language used by Srivijayan empire. Since the 7th century, the Old Malay language has been used in Nusantara (Indonesian archipelago), evidenced by Srivijaya inscriptions and by other inscriptions from coastal areas of the archipelago, such as those discovered in Java.

Old Malay as lingua franca [ edit ] Trade contacts carried on by various ethnic peoples at the time were the main vehicle for spreading the Old Malay language, which was the main communications medium among the traders. Ultimately, the Old Malay language became a lingua franca and was spoken widely by most people in the archipelago.

[17] [18] Indonesian (in its standard form) has essentially the same material basis as the Malaysian standard of Malay and is therefore considered to be a variety of the pluricentric Malay language.

However, it does differ from Malaysian Malay in several respects, with differences in pronunciation and vocabulary. These differences are due mainly to the Dutch and Javanese influences on Indonesian.

Indonesian was also influenced by the Melayu pasar ( lit. 'market Malay'), which was the lingua franca of the archipelago in colonial times, and thus indirectly by other spoken languages of the islands. Malaysian Malay claims to be closer to the classical Malay of earlier centuries, even though modern Malaysian has been heavily influenced, in lexicon as well as in syntax, by English. The question of whether High Malay (Court Malay) or Low Malay (Bazaar Malay) was the true parent of the Indonesian language is still in debate.

High Malay was the official language used in the court of the Johor Sultanate and continued by the Dutch-administered territory of Terjemahkan gerakan dari melayu, while Low Malay was commonly used in marketplaces and ports of the archipelago.

Some linguists have argued that it was the more common Low Malay that formed the base of the Indonesian language. [19] Dutch colonial era [ edit ] When the Dutch East India Company (VOC) first arrived in the archipelago at the start of the 1600s, the Malay language was a significant trading and political language due to the influence of Malaccan Sultanate and later the Portuguese.

However, the language had never been dominant among the population of the Indonesian archipelago as it was limited to mercantile activity. The VOC adopted the Malay language as the administrative language of their trading outpost in the east. Following the bankruptcy of the VOC, the Batavian Republic took control of the colony in 1799, and it was only then that education in and promotion of Dutch began in the colony.

Even then, Dutch administrators were remarkably reluctant to promote the use of Dutch compared to other colonial regimes. Dutch thus remained the language of a small elite: in 1940, only 2% of the total population could speak Dutch. Nevertheless, it did have a significant influence on the development of Malay in the colony: during the colonial era, the language that would be standardized as Indonesian absorbed a large amount of Dutch vocabulary in the form of loanwords. Birth of the Indonesian language [ edit ] Volksraad session held in July 1938 in Jakarta, where Indonesian was formally used for the first time by Jahja Datoek Kajo.

The nationalist movement that ultimately brought Indonesian to its national language status rejected Dutch from the outset. However, the rapid disappearance of Dutch was a very unusual case compared with other colonized countries, where the colonial terjemahkan gerakan dari melayu generally has continued to function as the language of politics, bureaucracy, education, technology, and other fields of importance for a significant time after independence.

[20] The Indonesian scholar Soenjono Dardjowidjojo [ id] even goes so far as to terjemahkan gerakan dari melayu that when compared to the situation in other Asian countries such as India, Malaysia, Singapore and the Philippines, "Indonesian is perhaps the only language that has achieved the status of a national language in its true sense" since it truly dominates in all spheres of Indonesian society. [21] The ease with which Indonesia eliminated the language of its former colonial power can perhaps be explained as much by Dutch policy as by Indonesian nationalism.

In marked contrast to the French, Spanish and Portuguese, who pursued an assimilation colonial policy, or even the British, the Dutch did not attempt to spread their language among the indigenous population. In fact, they consciously prevented the language from being spread by refusing to provide education, especially in Dutch, to the native Indonesians so they would not come to see themselves as equals.

[20] Moreover, the Dutch wished to prevent the Indonesians from elevating their perceived social status by taking on elements of Dutch culture. Thus, until the 1930s, they maintained a minimalist regime and allowed Malay to spread quickly throughout the archipelago. Dutch dominance at that time covered nearly all aspects, with official forums requiring the use of Dutch, although since the Second Youth Congress (1928) the use of Indonesian as the national language was agreed on as one of the tools in the independence struggle.

As of it, Mohammad Hoesni Thamrin inveighed actions underestimating Indonesian. After some criticism and protests, the terjemahkan gerakan dari melayu of Indonesian was allowed since the Volksraad sessions held in July 1938. [22] By the time they tried to counter the spread of Malay by teaching Dutch to the natives, it was too late, and in 1942, the Japanese conquered Indonesia and outlawed the use of the Dutch language.

Three years later, the Indonesians themselves formally abolished the language and established bahasa Indonesia as the national language of the new nation. [23] The term bahasa Indonesia itself had been proposed by Mohammad Tabrani in 1926, [24] and Tabrani had further proposed the term over calling the language Malay language during the First Youth Congress in 1926.

[25] Indonesian language (old VOS spelling): Jang dinamakan 'Bahasa Indonesia' jaitoe bahasa Melajoe jang soenggoehpoen pokoknja berasal dari 'Melajoe Riaoe' akan tetapi jang soedah ditambah, dioebah ataoe dikoerangi menoeroet keperloean zaman dan alam baharoe, hingga bahasa itoe laloe moedah dipakai oleh rakjat diseloeroeh Indonesia; pembaharoean bahasa Melajoe hingga menjadi bahasa Indonesia itoe haroes dilakoekan oleh kaoem ahli jang beralam baharoe, ialah alam kebangsaan Indonesia Indonesian (modern EYD spelling): Yang dinamakan 'Bahasa Indonesia' yaitu bahasa Melayu yang sungguhpun pokoknya berasal dari 'Melayu Riau' akan tetapi yang sudah ditambah, diubah atau dikurangi menurut keperluan zaman dan alam baru, hingga bahasa itu lalu terjemahkan gerakan dari melayu dipakai oleh rakyat di seluruh Indonesia; pembaharuan bahasa Melayu hingga menjadi bahasa Indonesia itu harus dilakukan oleh kaum ahli yang beralam baru, ialah alam kebangsaan Indonesia English: "What is named as 'Indonesian language' is a true Malay language derived from 'Riau Malay' but which had been added, modified or subscribed according to the requirements of the new age and nature, until it was then used easily by people across Indonesia; the renewal of Malay language until it became Indonesian it had to be done by the experts of the new nature, the national nature of Indonesia" — Ki Hajar Dewantara in the Congress of Indonesian Language I 1938, Solo [26] [27] Several years prior to the congress, Swiss linguist, Renward Brandstetter wrote An Introduction to Indonesian Linguistics in 4 essays from 1910 to 1915.

The essays were translated terjemahkan gerakan dari melayu English in 1916. By "Indonesia", he meant the name of the geographical region, and by "Indonesian languages" he meant languages in the region, because by that time there was still no notion of Indonesian language. [ clarification needed] Adoption as national language [ edit ] The Youth Pledge was the result of the Second Youth Congress held in Batavia in October 1928.

On the last pledge, there was an affirmation of Indonesian language as a unifying language throughout the archipelago.

The adoption of Indonesian as the country's national language was in contrast to most other post-colonial states. Neither the language with the most native speakers (Javanese) nor the language of the former European colonial power (Dutch) was to be adopted.

Instead, a local language with far fewer native speakers than the most widely spoken local language was chosen (nevertheless, Malay was the second most widely spoken language in the colony after Javanese, and had many L2 speakers using it for trade, administration, and education). In 1945, when Indonesia declared its independence, Indonesian was formally declared the national language, [3] despite being the native language of only about 5% of the population.

In contrast, Javanese and Sundanese were the mother tongues of 42–48% and 15% respectively. [28] Terjemahkan gerakan dari melayu combination of nationalistic, political, and practical concerns ultimately led to the successful adoption of Indonesian as a national language.

In 1945, Javanese was easily the most prominent language in Indonesia. It was the native language of nearly half the population, the primary language of politics and economics, and the language of courtly, religious, and literary tradition. [20] What it lacked, however, was the ability to unite the diverse Indonesian population as a whole. With thousands of islands and hundreds of different languages, the newly independent country of Indonesia had to find a national language that could realistically be spoken by the majority of the population and that would not divide the nation by favouring one ethnic group, namely the Javanese, over the others.

In 1945, Indonesian was already in widespread use; [28] in fact, it had been for roughly a thousand years. Over that long period, Malay, which would later become standardized as Indonesian, was the primary language of commerce and travel.

It was also the language used for the propagation of Islam in the 13th to 17th centuries, as well as the language of instruction used by Portuguese and Dutch missionaries attempting to convert the indigenous people to Christianity. [20] The combination of these factors meant that the language was already known to some degree by most of the population, and it could be more easily adopted as the national language than perhaps any other.

Moreover, it was the language of the sultanate of Brunei and of future Malaysia, on which some Indonesian nationalists had claims. Over the first 53 years of Indonesian independence, the country's first two presidents, Sukarno and Suharto constantly nurtured the sense of national unity embodied by Indonesian, and the language remains an essential component of Indonesian identity.

Through a language planning program that made Indonesian the language of politics, education, and nation-building in general, Indonesian became one of the few success stories of an indigenous language effectively overtaking that of a country's colonisers to become the de jure and de facto official language. [23] Today, Indonesian continues to function as the language of national identity as the Congress of Indonesian Youth envisioned, and also serves as the language of education, literacy, modernization, and social mobility.

[23] Despite still being a second language to most Indonesians, it is unquestionably the language of the Indonesian nation as a whole, as it has had unrivalled success as a factor in nation-building and the strengthening of Indonesian identity. Modern and colloquial Indonesian [ edit ] Indonesian language used on a Kopaja bus advertisement Bahasa Indonesia is spoken as a mother tongue and National Language.

Over 200 million people regularly make use of the national language, with varying degrees of proficiency. In a nation that boasts more than 700 native languages and a vast array of ethnic groups, it plays an important unifying and cross-archipelagic role for the country. Use of the national language is abundant in the media, government bodies, schools, universities, workplaces, among members of the upper-class or nobility and also in formal situations, despite the 2010 census showing only 19.94% of over-five-year-olds speak mainly Indonesian at home.

[29] Standard Indonesian is used in books and newspapers and on television/radio news broadcasts. The standard dialect, however, is rarely used in daily conversations, being confined mostly to formal settings. While this is a phenomenon common to most languages in the world (for example, spoken English does not always correspond to its written standards), the proximity of spoken Indonesian (in terms of grammar and vocabulary) to its normative form is noticeably low.

This is mostly due to Indonesians combining aspects of their own local languages (e.g., Javanese, Sundanese, and Balinese) with Indonesian. This results in various vernacular varieties of Indonesian, the very types that a foreigner is most likely to hear upon arriving in any Indonesian city or town.

[30] This phenomenon is amplified by the use of Indonesian slang, particularly in the cities. Unlike the relatively uniform standard variety, Vernacular Indonesian exhibits a high degree of geographical variation, though Colloquial Jakartan Terjemahkan gerakan dari melayu functions as the de facto norm of informal language and is a popular source of influence throughout the archipelago.

[9] The most common and widely used colloquial Indonesian is heavily influenced by the Betawi language, a Malay-based creole of Jakarta, amplified by its popularity in Indonesian popular culture in mass media and Jakarta's status as the national capital.

In informal spoken Indonesian, various words are replaced with those of a less formal nature. For example, tidak (no) is often replaced with the Betawi form nggak or the even simpler gak/ga, while seperti (like, similar to) is often replaced with kayak [kajaʔ].

Sangat or amat (very), the term to express intensity, is often being replaced with the Javanese-influenced banget. As for pronunciation, the diphthongs ai and au on the end of base words are typically pronounced as /e/ and /o/. In informal writing, the spelling of words is modified to reflect the actual pronunciation in a way that can be produced with less effort. For example, capai becomes cape or capek, pakai becomes pake, kalau becomes kalo.

In verbs, the prefix me- is often dropped, although an initial nasal consonant is often retained, as when mengangkat becomes ngangkat (the basic word is angkat). The suffixes -kan and -i are often replaced by -in. For example, mencarikan becomes nyariin, menuruti becomes nurutin. The latter grammatical aspect is one often closely related to the Indonesian spoken in Jakarta and its surrounding areas. Classification and related languages [ edit ] See also: Austronesian languages § Cross-linguistic Comparison Chart Indonesian is one of the many varieties of Malay.

Malay historical linguists agree on the likelihood of the Malay homeland being in western Borneo stretching to the Bruneian coast. [31] A form known as Proto-Malay language was spoken in Borneo at least by 1000 Terjemahkan gerakan dari melayu and was, it has been argued, the ancestral language of all subsequent Malayan languages. Its ancestor, Proto-Malayo-Polynesian, a descendant of the Proto-Austronesian language, began to break up by at least 2000 BCE, possibly as a result of the southward expansion of Austronesian peoples into Maritime Southeast Asia from the island of Taiwan.

[32] Indonesian, which originated from Malay, is a member of the Austronesian terjemahkan gerakan dari melayu of languages, which includes languages from Southeast Asia, the Pacific Ocean and Madagascar, with a smaller number in continental Asia. It has a degree of mutual intelligibility with the Malaysian standard of Malay, which is officially known there as bahasa Malaysia, despite the numerous lexical differences.

[33] However, vernacular varieties spoken in Indonesia and Malaysia share limited intelligibility, which is evidenced by the fact that Malaysians have difficulties understanding Indonesian sinetron (soap opera) aired on Malaysia TV stations, and vice versa. [34] Malagasy, a geographic outlier spoken in Madagascar in the Indian Ocean; the Philippines national language, Filipino; Formosan in Taiwan's aboriginal population; and the native Māori language of New Zealand are also members of this language family.

Although each language of the family is mutually unintelligible, their similarities are rather striking. Many roots have come virtually unchanged from their common ancestor, Proto-Austronesian language. There are many cognates found in the languages' words for kinship, health, body parts and common animals. Numbers, especially, show remarkable similarities. Numbers in Austronesian languages Language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PAN, c. 4000 BCE *isa *DuSa *telu *Sepat *lima *enem *pitu *walu *Siwa *puluq Malay/Indonesian satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan/delapan sembilan sepuluh Amis cecay tusa tulu sepat lima enem pitu falu siwa pulu' Sundanese hiji dua tilu opat lima genep tujuh dalapan salapan sapuluh Tsou coni yuso tuyu sʉptʉ eimo nomʉ pitu voyu sio maskʉ Tagalog isá dalawá tatló ápat limá ánim pitó waló siyám sampu Ilocano maysá dua talló uppát limá inném pitó waló siam sangapúlo Cebuano usá duhá tuló upat limá unom pitó waló siyám napulu Chamorro maisa/håcha hugua tulu fatfat lima gunum fiti guålu sigua månot/fulu Malagasy iray/isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo Chăm sa dua tlau pak limy nam tajuh dalipan thalipan terjemahkan gerakan dari melayu Toba Batak sada dua tolu opat lima onom pitu ualu sia sampulu Minangkabau ciek duo tigo ampek limo anam tujuah salapan sambilan sapuluah Rejang [35] do duai tlau pat lêmo num tujuak dêlapên terjemahkan gerakan dari melayu sêpuluak Javanese siji loro telu papat lima nem pitu wolu sanga sepuluh Tetun ida rua tolu hat lima nen hitu ualu sia sanulu Biak eser/oser suru kyor fyak rim wonem fik war siw samfur Fijian dua rua tolu vā lima ono vitu walu ciwa tini Kiribati teuana uoua teniua aua nimaua onoua itiua waniua ruaiua tebuina Sāmoan tasi lua tolu fā lima ono fitu valu iva sefulu Hawaiian kahi lua kolu hā lima ono hiku walu iwa -'umi However, Indonesian, as it is known today, was borrowing loanwords from various sources.

Beside from local languages, such as Javanese, Sundanese, etc., Dutch made the highest contribution to the Indonesian vocabulary, due to the Dutch's colonization for over three centuries, from the 16th century until the mid-20th century. [36] [37] Asian languages also influenced the language, with Chinese influencing Indonesian during the 15th and 16th centuries due to the spice trade; Sanskrit, Tamil, Prakrit and Hindi contributing during the flourishing of Hindu and Buddhist kingdoms from the 2nd to the 14th century; followed by Arabic after the spread of Islam in the archipelago in the 13th century.

[38] Loanwords from Portuguese were mainly connected with articles that the early European traders and explorers brought to Southeast Asia. Indonesian also receives many English words as a result of globalization and modernization, especially since the 1990s, as far as the Internet's emergence and development until the present day. [39] Some Indonesian words correspond to Malay loanwords in English, among them the common words orangutan, gong, bamboo, rattan, sarong, and the less common words such as paddy, sago and kapok, all of which were inherited in Indonesian from Malay but borrowed from Malay in English.

The phrase "to run amok" comes from the Malay verb amuk (to run out of control, to rage). [40] [41] [42] [43] Indonesian is neither a pidgin nor a creole since its characteristics do not meet any of the criteria for either. It is believed that the Indonesian language was one of the means to achieve independence, but it is opened to receive vocabulary from other foreign languages aside from Malay that it has made contact with since the colonialism era, such as Dutch, English and Arabic among others, as the loan words keep increasing each year.

[44] Geographical distribution [ edit ] In 2010, Indonesian had 42.8 million native speakers and 154.9 million second-language speakers, [1] who speak it alongside their local mother tongue, giving a total number of speakers in Indonesia of 197.7 million. [1] It is common as a first language in urban areas, and as a second language by those residing in more rural parts of Indonesia.

The VOA and BBC use Indonesian as their standard for broadcasting in Malay. [45] [46] In Australia, Indonesian is one of three Asian target languages, together with Japanese and Mandarin, taught in some schools as part of the Languages Other Than English programme. [47] Indonesian has been taught in Australian schools and universities since the 1950s. [48] In East Timor, which was occupied by Indonesia between 1975 and 1999, Indonesian is recognized by the constitution as one of the two working languages (the other being English), alongside the official languages of Tetum and Portuguese.

[2] It is understood by the Malay people of Australia's Cocos Keeling Islands in the Indian Ocean, also in some parts of the Sulu area of the southern Philippines and traces of it are to be found among people of Malay descent in Sri Lanka, South Africa, Suriname, and other places. [8] Official status [ edit ] Indonesian is used in schools. Indonesian is the official language of Indonesia, and terjemahkan gerakan dari melayu usage is encouraged throughout the Indonesian archipelago. It is regulated in Chapter XV, 1945 Constitution of Indonesia about the flag, official language, coat of arms, and national anthem of Indonesia.

[3] Also, in Chapter III, Section 25 to 45, Government regulation No. 24/ 2009 mentions explicitly the status of the Indonesian language.

[49] The national language is Indonesian. — Article 36, Chapter XV, Constitution of Indonesia [3] Indonesian functions as a symbol of national identity and pride, and is a lingua franca among the diverse ethnic groups in Indonesia.

The language serves as the national and official language, the language of education, communication, transaction and trade documentation, the development of national culture, science, technology, and mass media.

It also serves as a vehicle of communication among the provinces and different regional cultures in the country. [49] According to Indonesian law, the Indonesian language was proclaimed as the unifying language terjemahkan gerakan dari melayu the Youth Pledge on 28 October 1928 and developed further to accommodate the dynamics of Indonesian civilization. [49] As mentioned previously, the language was based on Riau Malay, [11] [50] though linguists note that this is not the local dialect of Riau, but the Malaccan dialect that was used in the Riau court.

[14] Since its conception in 1928 and its official recognition in the 1945 Constitution, the Indonesian language has been loaded with a nationalist political agenda to unify Indonesia (former Dutch East Indies). This status has made it relatively open to accommodate influences from other Indonesian ethnic languages, most notably Javanese as the majority ethnic group, and Dutch as the previous coloniser.

Compared to the indigenous dialects of Malay spoken in Sumatra and Malay peninsula or the normative Malaysian standard, the Indonesian language differs profoundly by a large amount of Javanese loanwords incorporated into its already-rich vocabulary.

As a result, Indonesian has more extensive sources of loanwords, compared to Malaysian Malay. It is sometimes said that the Indonesian language is an artificial language, meaning that it was designed by academics rather than evolving naturally as most common languages have, [51] in order to accommodate the political purpose of establishing an official and unifying language of Indonesia. By borrowing heavily from numerous other languages, it expresses a natural linguistic evolution; in fact, it is as natural as the next language, as demonstrated in its exceptional capacity for absorbing foreign vocabulary.

[51] The disparate evolution of Indonesian and Malaysian has led to a rift between the two standardized varieties. This has been based more upon political nuance and the history of their standardization than cultural reasons, and as a result, there are asymmetrical views regarding each other's variety among Malaysians and Indonesians.

Malaysians tend to assert that Malaysian and Indonesian are merely different normative varieties of the same language, while Indonesians tend to treat them as separate, albeit closely related, languages. Consequently, Indonesians feel little need to harmonise their language with Malaysia terjemahkan gerakan dari melayu Brunei, whereas Malaysians are keener to coordinate the evolution of the language with Indonesians, [52] although the 1972 Indonesian alphabet reform was seen mainly as a concession of Dutch-based Indonesian to the English-based spelling of Malaysian.

Phonology [ edit ] Main article: Malay phonology Vowels [ edit ] It is usually said that there are six vowels in Indonesian. [53] These six vowels are shown in the table below.

However, other analyses set up a system with other vowels, particularly the open-mid vowels / ɛ/ and / ɔ/. [54] Table of vowel phonemes of Indonesian Front Central Back Close i u Close-mid e ə o Open-mid ( ɛ) ( ɔ) Open a In standard Indonesian orthography, the Latin alphabet is used, and five vowels are distinguished: a, i, u, e, o. In materials for learners, the mid-front vowel /e/ is sometimes represented with a diacritic as é to distinguish it from the mid-central vowel /ə/.

Diphthongs [ edit ] Indonesian has four diphthong phonemes only in open syllables. [55] They are: • /ai̯/: ked ai ('shop'), pand ai ('clever') • /au̯/: kerb au ('buffalo'), lim au ('lemon') • /oi̯/ (or /ʊi̯/ in Indonesian): amb oi ('wow')t oilet ('toilet') • /ei̯/: surv ei ('survey'), g eiser ('geyser') Some analyses assume that these diphthongs are actually a monophthong followed by an approximant, so ⟨ai⟩ represents /aj/, ⟨au⟩ represents /aw/, and ⟨oi⟩ represents /oj/.

On this basis, there are no phonological diphthongs in Indonesian. [56] Diphthongs are differentiated from two vowels in two syllables, such as: • /a.i/: e.g. l ain ('other') [la.in], air ('water') [a.ir] • /a.u/: b au ('smell') [ba.u], l aut ('sea') [la.ut] Consonants [ edit ] Indonesian consonant phonemes Labial Dental/Alveolar Palatal Velar Glottal Nasal m n̪ ɲ ŋ Plosive/ Affricate voiceless p t̪ t͡ʃ k ( ʔ) voiced b d d͡ʒ ɡ Fricative voiceless ( f) s ( ʃ) ( x) h voiced ( v) ( z) Approximant w l̪ j Trill r Terjemahkan gerakan dari melayu consonants of Indonesian are shown above.

[53] [57] Non-native consonants that only occur in borrowed words, principally from Arabic and English, are shown in parentheses. Some analyses list 19 "primary consonants" for Indonesian as the 18 symbols that are not in parentheses in the table as well as the glottal stop [ʔ]. The secondary consonants /f/, /v/, /z/, /ʃ/ and /x/ only appear in loanwords. Some speakers pronounce /v/ in loanwords as [v], otherwise it is [f]. Likewise /x/ may be replaced with [h] or [k] by some speakers.

/ʃ/ is sometimes replaced with /s/, which was traditionally used as a substitute for /ʃ/ in older borrowings from Sanskrit, and /f/ is rarely replaced though /p/ was substituted for /f/ in older borrowings such as kopi "coffee" from Dutch koffie.

/z/ may occasionally be replaced with /s/ or /d͡ʒ/. [z] can also be an allophone of /s/ before voiced consonants.

terjemahkan gerakan dari melayu

{INSERTKEYS} [58] [59] Orthographic note: The sounds are represented orthographically by their symbols as above, except: • / ɲ/ is written ⟨ny⟩ before a vowel, ⟨n⟩ before ⟨c⟩ and ⟨j⟩.

• / ŋ/ is written ⟨ng⟩. • The glottal stop [ʔ] is written as a final ⟨k⟩, an apostrophe ⟨'⟩ (the use ⟨k⟩ from its being an allophone of /k/ or /ɡ/ in the syllable coda), or it can be unwritten. • / tʃ/ is written ⟨c⟩. • / dʒ/ is written ⟨j⟩. • / ʃ/ is written ⟨sy⟩. • / x/ is written ⟨kh⟩. • / j/ is written ⟨y⟩. Stress [ edit ] Indonesian has light stress that falls on either the final or penultimate syllable, depending on regional variations as well as the presence of the schwa ( /ə/) in a word.

It is generally the penultimate syllable that is stressed, unless its vowel is a schwa /ə/. If the penult has a schwa, then stress moves to the ante-penultimate syllable if there is one, even if that syllable has a schwa as well; if the word is disyllabic, the stress is final.

In disyllabic stress with a closed penultimate syllable, such as tinggal ('stay') and rantai ('chain'), stress falls on the penult. However, there is some disagreement among linguists over whether stress is phonemic (unpredictable), with some analyses suggesting that there is no underlying stress in Indonesian.

[57] [60] [61] Rhythm [ edit ] The classification of languages based on rhythm can be problematic. [62] Nevertheless, acoustic measurements suggest that Indonesian has more syllable-based rhythm than British English, [63] even though doubts remain about whether the syllable is the appropriate unit for the study of Malay prosody.

[60] Grammar [ edit ] Main article: Malay grammar Word order in Indonesian is generally subject-verb-object (SVO), similar to that of most modern European languages, such as English. However considerable flexibility in word ordering exists, in contrast with languages such as Japanese or Korean, for instance, which always end clauses with verbs. Indonesian, while allowing for relatively flexible word orderings, does not mark for grammatical case, nor does it make use of grammatical gender.

Affixes [ edit ] Indonesian words are composed of a root or a root plus derivational affixes. The root is the primary lexical unit of a word and is usually bisyllabic, of the shape CV(C)CV(C). Affixes are "glued" onto roots (which are either nouns or verbs) to alter or expand the primary meaning associated with a given root, effectively generating new words, for example, masak (to cook) may become memasak (cooking), memasakkan (cooks for), dimasak (is cooked), pemasak (a cook), masakan (a meal, cookery), termasak (accidentally cooked).

There are four types of affixes: prefixes ( awalan), suffixes ( akhiran), circumfixes ( apitan) and infixes ( sisipan). Affixes are categorized into noun, verb, and adjective affixes. Many initial consonants alternate in the presence of prefixes: sapu (to sweep) becomes menyapu (sweeps/sweeping); panggil (to call) becomes memanggil (calls/calling), tapis (to sieve) becomes menapis (sieves).

Other examples of the use of affixes to change the meaning of a word can be seen with the word ajar (to teach): • ajar = to teach • ajar i = to teach (imperative, locative) • ajar ilah = to teach (jussive, locative) • ajar kan = to teach (imperative, causative/applicative) • ajar kanlah = to teach (jussive, causative/applicative) • ajar lah = to teach (jussive, active) • ajar an = teachings • belajar = to learn ( intransitive, active) • diajar = to be taught (intransitive, active) • diajar i = to be taught (transitive, locative) • diajar kan = to be taught (transitive, causative/applicative) • dipelajar i = to be studied (locative) • dipelajar kan = to be studied (causative/applicative) • mempelajar i = to study (locative) • mempelajar kan = to study (causative/applicative) • mengajar = to teach ( intransitive, active) • mengajar kan = to teach ( transitive, casuative/applicative) • mengajar i = to teach ( transitive, locative) • pelajar = student • pelajar i = to study (imperative, locative) • pelajar ilah = to study (jussive, locative) • pelajar kan = to study (imperative, causative/applicative) • pelajar kanlah = to study (jussive, causative/applicative) • pengajar = teacher, someone who teaches • pelajar an = subject, education • pelajar i = to study (jussive, locative) • pelajar kan = to study (jussive, causative/applicative) • pengajar an = lesson • pembelajar an = learning • terajar = to be taught (accidentally) • terajar i = to be taught (accidentally, locative) • terajar kan = to be taught (accidentally, causative/applicative) • terpelajar = well-educated, literally "been taught" • terpelajar i = been taught (locative) • terpelajar kan = been taught (causative/applicative) • berpelajar an = is educated, literally "has education" Noun affixes [ edit ] Noun affixes are affixes that form nouns upon addition to root words.

The following are examples of noun affixes: Type of noun affixes Affix Example of root word Example of derived word Prefix pə(r)- ~ pəng- duduk (sit) penduduk (population) kə- hendak (want) kehendak (desire) Infix ⟨əl⟩ tunjuk (point) t elunjuk (index finger, command) ⟨əm⟩ kelut (dishevelled) k emelut (chaos, crisis) ⟨ər⟩ gigi (teeth) g erigi (toothed blade) Suffix -an bangun (wake up, raise) bangun an (building) Circumfix kə-...-an raja (king) keraja an (kingdom) pə(r)-...-an pəng-...-an kerja (work) pekerja an (occupation) The prefix per- drops its r before r, l and frequently before p, t, k.

In some words it is peng-; though formally distinct, these are treated as variants of the same prefix in Indonesian grammar books. Verb affixes [ edit ] Similarly, verb affixes in Indonesian are attached to root words to form verbs. In Indonesian, there are: Type of verb affixes Affix Example of root word Example of derived word Prefix bər- ajar (teach) belajar (to study) [64] məng- tolong (help) menolong (to help) di- ambil (take) diambil (be taken) məmpər- panjang (length) memperpanjang (to lengthen) dipər- dalam (deep) diperdalam (be deepened) tər- makan (eat) termakan (to have accidentally eaten) Suffix -kan letak (place, keep) letakkan (keep, put) -i jauh (far) jauhi (avoid) Circumfix bər-...-an pasang (pair) berpasangan (in pairs) bər-...-kan dasar (base) berdasarkan (based on) məng-...-kan pasti (sure) memastikan (to make sure) məng-...-i teman (company) menemani (to accompany) məmpər-...-kan guna (use) mempergunakan (to utilise, to exploit) məmpər-...-i ajar (teach) mempelajari (to study) kə-...-an hilang (disappear) kehilangan (to lose) di-...-i sakit (pain) disakiti (to be hurt by) di-...-kan benar (right) dibenarkan (is allowed to) dipər-...-kan kenal (know, recognise) diperkenalkan (is being introduced) Adjective affixes [ edit ] Adjective affixes are attached to root words to form adjectives: Type of adjective affixes Affix Example of root word Example of derived word Prefix tər- kenal (know) terkenal (famous) sə- lari (run) selari (parallel) Infix ⟨əl⟩ serak (disperse) selerak (messy) ⟨əm⟩ cerlang (radiant bright) cemerlang (bright, excellent) ⟨ər⟩ sabut (husk) serabut (dishevelled) Circumfix kə-...-an barat (west) kebaratan (westernized) In addition to these affixes, Indonesian also has a lot of borrowed affixes from other languages such as Sanskrit, Arabic and English.

For example, maha-, pasca-, eka-, bi-, anti-, pro- etc. Nouns [ edit ] Common derivational affixes for nouns are peng-/per-/juru- (actor, instrument, or someone characterized by the root), -an (collectivity, similarity, object, place, instrument), ke-...-an (abstractions and qualities, collectivities), per-/peng-...-an (abstraction, place, goal or result).

Gender [ edit ] Indonesian does not make use of grammatical gender, and there are only selected words that use natural gender. For instance, the same word is used for he/him and she/her ( dia or ia) or for his and her ( dia, ia or -nya). No real distinction is made between "girlfriend" and "boyfriend", both pacar (although more colloquial terms as cewek girl/girlfriend and cowok boy/boyfriend can also be found).

A majority of Indonesian words that refer to people generally have a form that does not distinguish between the sexes. However, unlike English, distinction is made between older or younger. There are some words that have gender: for instance, putri means "daughter" while putra means "son"; pramugara means "male flight attendant" while pramugari means "female flight attendant". Another example is olahragawan, which means "sportsman", versus olahragawati, meaning "sportswoman".

Often, words like these (or certain suffixes such as "-a" and "-i" or "-wan" and "wati") are absorbed from other languages (in these cases, from Sanskrit through the Old Javanese language).

In some regions of Indonesia such as Sumatra and Jakarta, abang (a gender-specific term meaning "older brother") is commonly used as a form of address for older siblings/males, while kakak (a non-gender specific term meaning "older sibling") is often used to mean "older sister".

Similarly, more direct influences from other languages, such as Javanese and Chinese, have also seen further use of other gendered words in Indonesian. For example: Mas ("older brother"), Mbak ("older sister"), Koko ("older brother") and Cici ("older sister"). Number [ edit ] Indonesian grammar does not regularly mark plurals.

In Indonesian, to change a singular into a plural one either repeats the word or adds para before it (the latter for living things only); for example, "students" can be either murid-murid or para murid. Plurals are rarely used in Indonesian, especially in informal parlance. Reduplication is often mentioned as the formal way to express the plural form of nouns in Indonesian; however, in informal daily discourse, speakers of Indonesian usually use other methods to indicate the concept of something being "more than one".

Reduplication may also indicate the conditions of variety and diversity as well, and not simply plurality. Reduplication is commonly used to emphasise plurality; however, reduplication has many other functions.

For example, orang-orang means "(all the) people", but orang-orangan means "scarecrow". Similarly, while hati means "heart" or "liver", hati-hati is a verb meaning "to be careful". Also, not all reduplicated words are inherently plural, such as orang-orangan "scarecrow/scarecrows", biri-biri "a/some sheep" and kupu-kupu "butterfly/butterflies". Some reduplication is rhyming rather than exact, as in sayur-mayur "(all sorts of) vegetables". Distributive affixes derive mass nouns that are effectively plural: pohon "tree", pepohonan "flora, trees"; rumah "house", perumahan "housing, houses"; gunung "mountain", pegunungan "mountain range, mountains".

Quantity words come before the noun: seribu orang "a thousand people", beberapa pegunungan "a series of mountain ranges", beberapa kupu-kupu "some butterflies". Plural in Indonesian serves just to explicitly mention the number of objects in sentence. For example, Ani membeli satu kilo mangga (Ani buys one kilogram of mangoes).

In this case, "mangoes", which is plural, is not said as mangga-mangga because the plurality is implicit: the amount a kilogram means more than one mango. So, as it is logically, one does not change the singular into the plural form, because it is not necessary and considered a pleonasm (in Indonesian often called pemborosan kata). Pronouns [ edit ] Personal pronouns are not a separate part of speech, but a subset of nouns. They are frequently omitted, and there are numerous ways to say "you".

Commonly the person's name, title, title with name, or occupation is used ("does Johnny want to go?", "would Madam like to go?"); kin terms, including fictive kinship, are extremely common. However, there are also dedicated personal pronouns, as well as the demonstrative pronouns ini "this, the" and itu "that, the". Personal pronouns [ edit ] From the perspective of a European language, Indonesian boasts a wide range of different pronouns, especially to refer to the addressee (the so-called second person pronouns).

These are used to differentiate several parameters of the person they are referred to, such as the social rank and the relationship between the addressee and the speaker.

Indonesian also exhibits pronoun avoidance, often preferring kinship terms and titles over pronouns, particularly for respectful forms of address. The table below provides an overview of the most commonly and widely used pronouns in the Indonesian language: Common pronouns Person Respect Singular Plural 1st person exclusive Informal, Familiar aku I kami we (s/he,they, not you) Standard, Polite saya 1st person inclusive All kita we (s/he,they, and you) 2nd person Familiar kamu, engkau, kau you kalian you all Polite anda anda sekalian 3rd person Familiar dia, ia s/he, it mereka they Polite beliau s/he • First person pronouns Notable among the personal-pronoun system is a distinction between two forms of "we": kita (you and me, you and us) and kami (us, but not you).

The distinction is not always followed in colloquial Indonesian. Saya and aku are the two major forms of "I". Saya is the more formal form, whereas aku is used with family, friends, and between lovers. Sahaya is an old or literary form of saya. Sa(ha)ya may also be used for "we", but in such cases it is usually used with sekalian or semua "all"; this form is ambiguous as to whether it corresponds with inclusive kami or exclusive kita.

Less common are hamba "slave", hamba tuan, hamba datuk (all extremely humble), beta (a royal addressing oneselves), patik (a commoner addressing a royal), kami (royal or editorial "we"), kita, təman, and kawan.

• Second person pronouns There are three common forms of "you", Anda (polite), kamu (familiar), and kalian "all" (commonly used as a plural form of you, slightly informal). Anda is used with strangers, recent acquaintances, in advertisements, in business, and when you wish to show distance, while kamu is used in situations where the speaker would use aku for "I".

Anda sekalian is polite plural. Particularly in conversation, respectful titles like Bapak/Pak "father" (used for any older male), Ibu/Bu "mother" (any older woman), and tuan "sir" are often used instead of pronouns. [65] [ better source needed] Engkau ( əngkau), commonly shortened to kau.

• Third person pronouns The common word for "s/he" and "they" is ia, which has the object and emphatic/focused form dia. Bəliau "his/her Honour" is respectful. As with "you", names and kin terms are extremely common. Mereka "someone", mereka itu, or orang itu "those people" are used for "they". • Regional varieties There are a large number of other words for "I" and "you", many regional, dialectical, or borrowed from local languages.

Saudara "you" (male) and saudari (female) (plural saudara-saudara or saudari-saudari) show utmost respect. Daku "I" and dikau "you" are poetic or romantic. Indonesian gua "I" (from Hokkien Chinese: 我; Pe̍h-ōe-jī: góa) and lu "you" ( Chinese: 汝; Pe̍h-ōe-jī: lú) are slang and extremely informal. The pronouns aku, kamu, engkau, ia, kami, and kita are indigenous to Indonesian.

Possessive pronouns [ edit ] Aku, kamu, engkau, and ia have short possessive enclitic forms. All others retain their full forms like other nouns, as does emphatic dia: meja saya, meja kita, meja anda, meja dia "my table, our table, your table, his/her table".

Possessed forms of meja "table" Pronoun Enclitic Possessed form aku -ku mejaku (my table) kamu -mu mejamu (your table) ia -nya mejanya (his, her, their table) There are also proclitic forms of aku, ku- and kau-. These are used when there is no emphasis on the pronoun: Ku-dengar raja itu menderita penyakit kulit. Aku mengetahui ilmu kedokteran. Aku-lah yang akan mengobati dia. "It has come to my attention that the King has a skin disease.

I am skilled in medicine. I will cure him." Here ku-verb is used for a general report, aku verb is used for a factual statement, and emphatic aku-lah meng-verb (≈ "I am the one who...") for focus on the pronoun. [66] Demonstrative pronouns [ edit ] There are two demonstrative pronouns in Indonesian.

Ini "this, these" is used for a noun which is generally near to the speaker. Itu "that, those" is used for a noun which is generally far from the speaker. Either may sometimes be equivalent to English "the". There is no difference between singular and plural. However, plural can be indicated through duplication of a noun followed by a ini or itu. The word yang "which" is often placed before demonstrative pronouns to give emphasis and a sense of certainty, particularly when making references or enquiries about something/ someone, like English "this one" or "that one".

Pronoun Indonesian English ini buku ini This book, these books, the book(s) buku-buku ini These books, (all) the books itu kucing itu That cat, those cats, the cat(s) kucing-kucing itu Those cats, the (various) cats Pronoun + yang Example sentence English meaning Yang ini Q: Anda mau membeli buku yang mana?

A: Saya mau yang ini. Q: Which book do you wish to purchase? A: I would like this one. Yang itu Q: Kucing mana yang memakan tikusmu? A: Yang itu! Q: Which cat ate your mouse? A: That one! Verbs [ edit ] Verbs are not inflected for person or number, and they are not marked for tense; tense is instead denoted by time adverbs (such as "yesterday") or by other tense indicators, such as sudah "already" and belum "not yet".

On the other hand, there is a complex system of verb affixes to render nuances of meaning and to denote voice or intentional and accidental moods. Some of these affixes are ignored in colloquial speech.

Examples of these are the prefixes di- ( patient focus, traditionally called "passive voice", with OVA word order in the third person, and OAV in the first or second persons), meng- ( agent focus, traditionally called "active voice", with AVO word order), memper- and diper- ( causative, agent and patient focus), ber- ( stative or habitual; intransitive VS order), and ter- (agentless actions, such as those which are involuntary, sudden, stative or accidental, for VA = VO order); the suffixes -kan (causative or benefactive) and -i (locative, repetitive, or exhaustive); and the circumfixes ber-...-an ( plural subject, diffuse action) and ke-...-an (unintentional or potential action or state).

• duduk to sit down • mendudukkan to sit someone down, give someone a seat, to appoint • menduduki to sit on, to occupy • didudukkan to be given a seat, to be appointed • diduduki to be sat on, to be occupied • terduduk to sink down, to come to sit • kedudukan to be situated Forms in ter- and ke-...-an are often equivalent to adjectives in English. Negation [ edit ] Four words are used for negation in Indonesian, namely tidak, bukan, jangan, and belum. • Tidak (not), often shortened to tak, is used for the negation of verbs and "adjectives".

• Bukan (be-not) is used in the negation of a noun. For example: Indonesian Gloss English Saya tidak tahu (Saya tak tahu) I not know I do not know Ibu saya tidak senang (Ibu saya tak senang) mother I not be-happy My mother is not happy Itu bukan anjing saya that be-not dog I That is not my dog Prohibition [ edit ] For negating imperatives or advising against certain actions in Indonesian, the word jangan (do not) is used before the verb.

For example, • Jangan tinggalkan saya di sini! Don't leave me here! • Jangan lakukan itu! Don't do that! • Jangan! Itu tidak bagus untukmu. Don't! That's not good for you. Adjectives [ edit ] There are grammatical adjectives in Indonesian. Stative verbs are often used for this purpose as well. Adjectives are always placed after the noun that they modify. Hence, "rumah saya" means "my house", while "saya rumah" means "I am a house". Indonesian Gloss English Hutan hijau forest green (The) green forest.

Hutan itu hijau forest that green That/the forest is green. Kereta yang merah carriage which (is) red. (The) carriage which is red = the red carriage. Kereta merah carriage red.

Red carriage. Dia orang yang terkenal sekali he/she person which be-famous very He/she is a very famous person Orang terkenal person famous. Famous person. Orang ini terkenal sekali person this be-famous very This person is very famous To say that something "is" an adjective, the determiners "itu" and "ini" ("that" and "this") are often used.

For example, in the sentence "anjing itu galak", the use of "itu" gives a meaning of "the/that dog is ferocious", while "anjing ini galak", gives a meaning of "this dog is ferocious". However, if "itu" or "ini" were not to be used, then "anjing galak" would meaning only "ferocious dog", a plain adjective without any stative implications.

The all-purpose determiner, "yang", is also often used before adjectives, hence "anjing yang galak" also means "ferocious dog" or more literally "dog which is ferocious"; "yang" will often be used for clarity. Hence, in a sentence such as "saya didekati oleh anjing galak" which means "I was approached by a ferocious dog", the use of the adjective "galak" is not stative at all.

Often the "ber-" intransitive verb prefix, or the "ter-" stative prefix is used to express the meaning of "to be...". For example, "beda" means "different", hence "berbeda" means "to be different"; "awan" means "cloud", hence "berawan" means "cloudy". Using the "ter-" prefix, implies a state of being. For example, "buka" means "open", hence "terbuka" means "is opened"; "tutup" means "closed/shut", hence "tertutup" means "is closed/shut". Word order [ edit ] Adjectives, demonstrative determiners, and possessive determiners follow the noun they modify.

Indonesian does not have a grammatical subject in the sense that English does. In intransitive clauses, the noun comes before the verb. When there is both an agent and an object, these are separated by the verb (OVA or AVO), with the difference encoded in the voice of the verb. OVA, commonly but inaccurately called "passive", is the basic and most common word order.

Either the agent or object or both may be omitted. This is commonly done to accomplish one of two things: 1) Adding a sense of politeness and respect to a statement or question For example, a polite shop assistant in a store may avoid the use of pronouns altogether and ask: Ellipses of pronoun (agent & object) Literal English Idiomatic English Bisa dibantu? Can + to be helped?

Can (I) help (you)? 2) Agent or object is unknown, not important, or understood from context For example, a friend may enquire as to when you bought your property, to which you may respond: Ellipses of pronoun (understood agent) Literal English Idiomatic English Rumah ini dibeli lima tahun yang lalu House this + be purchased five-year(s) ago The house 'was purchased' five years ago Ultimately, the choice of voice and therefore word order is a choice between actor and patient and depends quite heavily on the language style and context.

Emphasis [ edit ] Word order is frequently modified for focus or emphasis, with the focused word usually placed at the beginning of the clause and followed by a slight pause (a break in intonation): • Saya pergi ke pasar kemarin "I went to the market yesterday" – neutral, or with focus on the subject. • Kemarin saya pergi ke pasar "Yesterday I went to the market" – emphasis on yesterday.

• Ke pasar saya pergi, kemarin "To the market I went yesterday" – emphasis on where I went yesterday. • Pergi ke pasar, saya, kemarin "To the market went I yesterday" – emphasis on the process of going to the market. The last two are more likely to be encountered in speech than in writing. Measure words [ edit ] Another distinguishing feature of Indonesian is its use of measure words, also called classifiers ( kata penggolong). In this way, it is similar to many other languages of Asia, including Chinese, Japanese, Vietnamese, Thai, Burmese, and Bengali.

Measure words are also found in English such as two head of cattle, a loaf of bread, or this sheet of paper, where *two cattle, a bread, and this paper (in the sense of this piece of paper) would be ungrammatical. The word satu reduces to se- /sə/, as it does in other compounds: Measure word Used for measuring Literal translation Example buah things (in general), large things, abstract nouns houses, cars, ships, mountains; books, rivers, chairs, some fruits, thoughts, etc.

'fruit' dua buah meja (two tables), lima buah rumah (five houses) ekor animals 'tail' seekor ayam (a chicken), tiga ekor kambing (three goats) orang human beings 'person' seorang laki-laki (a man), enam orang petani (six farmers), seratus orang murid (a hundred students) biji smaller rounded objects most fruits, cups, nuts 'grain' sebiji/ sebutir telur (an egg), sebutir/ butiran-butiran beras (rice or rices) batang long stiff things trees, walking sticks, pencils 'trunk, rod' sebatang tongkat (a stick) həlai things in thin layers or sheets paper, cloth, feathers, hair 'leaf' sepuluh helai pakaian (ten cloths) kəping keping flat fragments slabs of stone, pieces of wood, pieces of bread, land, coins, paper 'chip' sekeping uang logam (a coin) pucuk letters, firearms, needles 'sprout' sepucuk senjata (a weapon) bilah things which cut lengthwise and thicker 'blade' sebilah kayu (a piece of wood) bidanɡ things which can be measured with number 'field' sebidang tanah/lahan (an area) potong bread 'cut' sepotong roti (slices of bread) utas nets, cords, ribbons 'thread' seutas tali (a rope) carik things easily torn, like paper 'shred' secarik kertas (a piece of paper) Example: Measure words are not necessary just to say "a": burung "a bird, birds".

Using se- plus a measure word is closer to English "one" or "a certain": Ada seekor burung yang bisa berbicara "There was a (certain) bird that could talk" Writing system [ edit ] Main articles: Indonesian alphabet and Indonesian Spelling System Indonesian is written with the Latin script. It was originally based on the Dutch spelling and still bears some similarities to it.

Consonants are represented in a way similar to Italian, although ⟨c⟩ is always /tʃ/ (like English ⟨ch⟩), ⟨g⟩ is always /ɡ/ ("hard") and ⟨j⟩ represents /dʒ/ as it does in English. In addition, ⟨ny⟩ represents the palatal nasal /ɲ/, ⟨ng⟩ is used for the velar nasal /ŋ/ (which can occur word-initially), ⟨sy⟩ for /ʃ/ (English ⟨sh⟩) and ⟨kh⟩ for the voiceless velar fricative /x/.

Both /e/ and /ə/ are represented with ⟨e⟩. Spelling changes in the language that have occurred since Indonesian independence include: Phoneme Obsolete spelling Modern spelling / u/ oe u / tʃ/ tj c / dʒ/ dj j / j/ j y / ɲ/ nj ny / ʃ/ sj sy / x/ ch kh Introduced in 1901, the van Ophuijsen system, (named from the advisor of the system, Charles Adriaan van Ophuijsen) was the first standardization of romanized spelling. It was most influenced by the then current Dutch spelling system.

In 1947, the spelling was changed into Republican Spelling or Soewandi Spelling (named by at the time Minister of Education, Soewandi). This spelling changed formerly spelled oe into u (however, the spelling influenced other aspects in orthography, for example writing reduplicated words).

{/INSERTKEYS}

terjemahkan gerakan dari melayu

All of the other changes were a part of the Perfected Spelling System, an officially mandated spelling reform in 1972. Some of the old spellings (which were derived from Dutch orthography) do survive in proper names; for example, the name of a former president of Indonesia is still sometimes written Soeharto, and the central Java city of Yogyakarta is sometimes written Jogjakarta.

In time, the spelling system is further updated and the latest update of Indonesian spelling system issued on 26 November 2015 by Minister of Education and Culture decree No 50/2015.

Letter names and pronunciations [ edit ] The Indonesian alphabet is exactly the same as in ISO basic Latin alphabet. Majuscule Forms A B C D E F G H I J K L M N O Terjemahkan gerakan dari melayu Q R S T U V W X Y Z Minuscule Forms a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Indonesian follows the letter names of the Dutch alphabet. Indonesian alphabet has a phonemic orthography; words are spelled the way they are pronounced, with few exceptions.

The letters Q, V and X are rarely encountered, being chiefly used for writing loanwords.

terjemahkan gerakan dari melayu

Letter Name (in IPA) Sound (in IPA) English equivalent Aa a (/a/) /a/ a as in f ather Bb be (/be/) /b/ b as in bed Cc ce (/t͡ʃe/) /t͡ʃ/ ch as in check Dd de (/de/) /d/ d as in day Ee e (/e/) /e/ e as in r ed Ff ef (/ef/) /f/ f as in e ffort Gg ge (/ge/) /ɡ/ g as in gain Hh ha (/ha/) /h/ h as in harm Ii i (/i/) /i/ ee as in s ee Jj je (/d͡ʒe/) /d͡ʒ/ j as in jam Kk ka (/ka/) /k/ k as in s kate Ll el (/el/) /l/ l as in let Mm em (/em/) /m/ m as in mall Nn en (/en/) /n/ n as in net Oo o (/o/) /o/ o as in owe Pp pe (/pe/) /p/ p as in s peak Qq qi or qiu (/ki/ or /kiu̯/) /k/ q as in queen Rr er (/er/) /r/ Spanish rr as in pue rro Ss es (/es/) /s/ s as in sun Tt te (/te/) /t/ unaspirated t as in s till Uu u (/u/) /u/ oo as in p ool Vv ve (/ve/ or /fe/) /v/ or /f/ v as in van Ww we (/we/) /w/ w as in wet Xx ex (/eks/) /ks/ or /s/ x as in bo x Yy ye (/je/) /j/ y as in yarn Zz zet (/zet/) /z/ z as in zebra In addition, there are digraphs that are not considered separate letters of the alphabet: [67] Digraph Sound English equivalent ai /aɪ/ uy as in b uy au /aʊ/ ou as in ouch oi /oɪ/ oy as in b oy ei /eɪ/ ey as in surv ey gh /ɣ/ or /x/ similar to Dutch and German terjemahkan gerakan dari melayu, but voiced kh /x/ ch as in lo ch ng /ŋ/ ng as in si ng ny /ɲ/ Spanish ñ; similar to ny as in ca nyon with a nasal sound sy /ʃ/ sh as in shoe Vocabulary [ edit ] Persian (1%) As a modern variety of Malay, Indonesian has been influenced by other languages, including Dutch, English, Arabic, Chinese, Portuguese, Sanskrit, Tamil, Hindi, and Persian.

It is estimated that there are some 750 Sanskrit loanwords in modern Indonesian, 1,000 Arabic loans, some of Persian and Hebrew origin, some 125 words of Portuguese, some of Spanish and Italian origin, and 10,000 loanwords from Dutch. [68] [ full citation needed] The vast majority of Indonesian words, however, come from the root lexical stock of Austronesian (including Old Malay).

[23] The study of Indonesian etymology and loan words reveals both its historical and social contexts. Examples are the early Sanskrit borrowings from the 7th century during the trading era, the borrowings from Arabic and Persian during the time of the establishment of Islam in particular, and those from Dutch during the colonial period. Linguistic history and cultural history are clearly linked. [69] List of loan words of Indonesian language published by the Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan (The Language Center) under the Ministry of Education and Culture: [70] Language origin Number of words Dutch 3280 English 1610 Arabic 1495 Sanskrit 677 Chinese 290 Portuguese 131 Tamil 131 Persian 63 Hindi 7 Note: This list only lists foreign languages, and thus omitting numerous local languages of Indonesia that have also been major lexical donors, such as Javanese, Sundanese, Betawi, etc.

For a more complete list of these, see List of loanwords in Indonesian. Loan words of Sanskrit origin [ edit ] Indonesian National Police, Indonesian Air Force and Indonesian Army mottos are Terjemahkan gerakan dari melayu Sewakottama, Swa Bhuwana Paksa, Kartika Eka Paksi, all in the Sanskrit language.

The Sanskrit influence came from contacts with India since ancient times. The words were either borrowed directly from India or with the intermediary of the Old Javanese language. Although Hinduism and Buddhism are no longer the major religions of Indonesia, Sanskrit, which was the language vehicle for these religions, is still held in high esteem and is comparable with the status of Terjemahkan gerakan dari melayu in English and other Western European languages.

Sanskrit is also the main source for neologisms, which are usually formed from Sanskrit roots. The loanwords from Sanskrit cover many aspects of religion, art and everyday life. From Sanskrit came such words as स्वर्ग surga (heaven), भाषा bahasa (language), काच kaca (glass, mirror), राज- raja (king), मनुष्य manusia (mankind), चिन्ता cinta (love), भूमि bumi (earth), भुवन buana (world), आगम agama (religion), स्त्री Istri (wife/woman), जय Jaya (victory/victorious), पुर Pura (city/temple/place) राक्षस Raksasa (giant/monster), धर्म Dharma (rule/regulations), मन्त्र Mantra (words/poet/spiritual prayers), क्षत्रिय Satria (warrior/brave/soldier), विजय Wijaya (greatly victorious/great victory), etc.

Sanskrit words and sentences are also used in names, titles, and mottos of the Indonesian National Police and Indonesian Armed Forces such as: Bhayangkara, Laksamana, Jatayu, Garuda, Dharmakerta Marga Reksyaka, Jalesveva Jayamahe, Kartika Eka Paksi, Swa Bhuwana Paksa, Rastra Sewakottama, Yudha Siaga, etc. Because Sanskrit has long been known in the Indonesian archipelago, Sanskrit loanwords, unlike those from other languages, have entered the basic vocabulary of Indonesian to such an extent that, for many, they are no longer perceived to be foreign.

Therefore, one could write a short story using mostly Sanskrit words. The short story below consists of approximately 80 words in Indonesian that are written using Sanskrit words alone, except for a few pronouns, prepositions, conjunctions and affixes.

Karena semua di biayai dana negara jutaan rupiah, sang mahaguru sastra bahasa Kawi dan mahasiswa- mahasiswinya, duta- duta negeri mitra, Menteri Ke budayaan dan Pariwisata suami- istri, be serta karyawan- karyawati lembaga nirlaba segera ber dharmawisata ke pe desaan di utara kota ka bupaten Probolinggo antara candi- candi purba, ber wahana keledai di kala senja dan ber sama kepala desa me nyaksikan para tani yang ber jiwa ber sahaja serta ber budi nirmala se cara ber bahagia ber upacara, seraya merdu me nyuarakan gita- gita mantra, yang me rupakan sarana pujian mereka me muja nama suci Pertiwi, Dewi Bumi yang ber sedia meng anugerahi mereka karunia dan restu, me raksa dari bahaya, mala petaka dan bencana.

Loan words of Chinese origin [ edit ] See also: List of Chinese loanwords in Indonesian The relationship with China has been going since the 7th century when Chinese merchants traded in some areas of the archipelago such as Riau, West Borneo, East Kalimantan, and North Maluku.

At the kingdom of Srivijaya appeared and flourished, China opened diplomatic relations with the kingdom in order to secure trade and seafaring. In 922, Chinese travelers visited Kahuripan in East Java. Since the 11th century, hundreds of thousands of Chinese migrants left Mainland China and settled in many parts of Nusantara (now called Indonesia).

The Chinese loanwords are usually concerned with cuisine, trade or often just things exclusively Chinese. Words of Chinese origin (presented here with accompanying Hokkien/ Mandarin pronunciation derivatives as well as traditional and simplified characters) include pisau (匕首 bǐshǒu – knife), loteng, (樓/層 = lóu/céng – [upper] floor/ level), mie (麵 > 面 Hokkien mī – noodles), lumpia (潤餅 (Hokkien = lūn-piáⁿ) – springroll), cawan (茶碗 cháwǎn – teacup), teko (茶壺 > 茶壶 = cháhú [Mandarin], teh-ko [Hokkien] = teapot), 苦力 kuli = 苦 khu (hard) and 力 li (energy) and even the widely used slang terms gua and lu (from the Hokkien 'goa' 我 and 'lu/li' 汝 – meaning 'I/ me' and 'you').

Loan words of Arabic origin [ edit ] Many Arabic words were brought and spread by merchants from Arab Peninsula like Arabian, Persian, and from the western part of India, Gujarat where many Muslims lived. [71] As a result, many Indonesian words come from the Arabic language.

Especially since the late 12th century, Old Malay was heavily influenced by the language and produced many great literary works such as Syair, Babad, Hikayat, and Suluk. This century is known as The Golden Age of Indonesian Literature. [71] Many loanwords from Arabic are mainly concerned with religion, in particular with Islam, and by extension, with greetings such as the word, "selamat" (from Arabic: سلامة salāma = health, soundness) [72] means "safe" or "lucky".

Words of Arabic origin include dunia (from Arabic: دنيا dunyā = the present world), names of days (except Minggu), such as Sabtu (from Arabic: سبت sabt-u = Saturday), iklan ( آعلان iʻlan = advertisement), kabar ( خبر khabar = news), Kursi ( كرسي kursī = a chair), jumat ( جمعة jumʻa = Friday), ijazah ( إجازة ijāza = 'permission', certificate of authority, e.g.

a school diploma certificate), terjemahkan gerakan dari melayu ( كتاب kitāb = book), tertib ( ترتيب tartīb = order/arrangement) and kamus ( قاموس qāmūs = dictionary). Allah ( Arabic: الله), as it is mostly the case for Arabic speakers, is the word for God even in Christian Bible translations.

Many early Bible translators, when they came across some unusual Hebrew words or proper names, used the Arabic cognates. In the newer translations this practice is discontinued. They now turn to Greek names or use the original Hebrew Word.

For example, the name Jesus was initially translated as 'Isa ( Arabic: عيسى), but is now spelt as Yesus. Several ecclesiastical terms derived from Arabic still exist in Indonesian language. Indonesian word for bishop is uskup (from Arabic: أسقف usquf = bishop). This in turn makes the Indonesian term for archbishop uskup agung ( lit. 'great bishop'), which is combining the Arabic word with an Old Javanese word. The term imam (from Arabic: إمام imām = leader, prayer leader) is used to translate a Catholic priest, beside its more common association with an Islamic prayer leader.

Some Protestant denominations refer to their congregation jemaat (from Arabic: جماعة jamāʻa = group, a community). Even the name of the Bible in Indonesian translation is Alkitab (from Arabic: الكتاب al-kitāb = the book), which literally means "the Book". Loan words of Portuguese origin [ edit ] Indonesian word " Gereja" (Church) is derived from Portuguese " Igreja". The sign reads: " Gereja & Candi Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran Keuskupan Agung Semarang" (The Church and Temple of the Sacred Heart of Jesus Ganjuran Archdiocese terjemahkan gerakan dari melayu Semarang).

Alongside Malay, Portuguese was the lingua franca for trade throughout the archipelago from the sixteenth century through to the early nineteenth century. The Portuguese were among the first westerners to sail eastwards to the " Spice Islands".

Loanwords from Portuguese were mainly connected with articles that the early European traders and explorers brought to Southeast Asia. Indonesian words derived from Portuguese include meja (from mesa = table), bangku (from banco = bench), lemari/almari (from armário = closet), boneka (from boneca = doll), jendela (from janela = window), gereja (from igreja = church), misa (from missa = mass), Natal (from Natal = Christmas), Paskah (from Páscoa = Easter), pesta (from festa = party), dansa (from dança = dance), pesiar (from passear = cruise), bendera (from bandeira = flag), sepatu (from sapato = shoes), garpu (from garfo = fork), kemeja (from camisa = shirt), kereta (from carreta = chariot), pompa (from bomba hidráulica = pump), pigura (from figura = picture), roda (from roda = wheel), nona (from dona = young woman), sekolah (from escola = school), lentera (from lanterna = lantern), paderi (from padre = priest), Santo, Santa (from Santo, Santa = Saint), puisi (from poesia = poetry), keju (from queijo = cheese), mentega (from manteiga = butter), serdadu (from soldado = soldier), meski (from mas que = although), kamar (from câmara = room), laguna (from laguna = lagoon), lelang (from leilão = auction), persero (from parceiro = company), markisa (from maracujá = passion fruit), limau (from limão = lemon), kartu (from cartão = card), Inggris (from inglês = English), Sabtu (from sábado = Saturday), Minggu (from domingo = Sunday), etc.

[73] Loan words of Dutch origin [ edit ] The Indonesian word of bioskop is derived from Dutch bioscoop ( movie theater). The former colonial power, the Netherlands, left a sizeable amount of vocabulary that can be seen in words such as polisi (from politie = police), kualitas (from kwaliteit = quality), aktual (from actueel = current), rokok (from roken = smoking cigarettes), korupsi (from corruptie = corruption), kantor (from kantoor = office), resleting (from ritssluiting = zipper), pelopor (from voorloper = frontrunner), persneling (from versnelling = transmission gear), setrum (from stroom = electricity current), maskapai (from maatschappij = company), apotek (from apotheek = pharmacy), handuk (from handdoek = towel), setrika (from strijkijzer = clothes iron), bioskop (from bioscoop = movie theater), spanduk (from spandoeken = banner), korsleting (from kortsluiting = short circuit), om (from oom = uncle), tante (from tante terjemahkan gerakan dari melayu aunt), traktir (from trakteer = treat) and gratis (from gratis = free).

These Dutch loanwords, and many other non-Italo-Iberian, European language terjemahkan gerakan dari melayu that came via Dutch, cover all aspects of life. Some Dutch loanwords, having clusters of several consonants, pose difficulties to speakers of Indonesian.

This problem is usually solved by insertion of the schwa. For example, Dutch schroef [ˈsxruf] > sekrup [səˈkrup] (screw (n.)). One scholar argues that 20% of Indonesian words are inspired by the Dutch language. [74] Before the standardization of the language, many Indonesian words follow standard Dutch alphabet and pronunciation such as "oe" for vowel "u" or "dj" for consonant "j" [dʒ].

As a result, Malay words are written with that orthography such as: passer for the word Pasar or djalan for the word jalan, older Indonesian generation tend to have their name written in such order as well.

Loan words of English origin [ edit ] Many English words were incorporated into Indonesian through globalization. Many Indonesians, terjemahkan gerakan dari melayu, mistake words already adopted from Dutch as words borrowed from English. Indonesian adopts English words with standardization. For example: ima jina si from ima gina tion, universi tas from universi ty, a ksesor i from a ccessor y, geogra fi from geogra phy, interna sional from interna tional, konserva tif from conserva tive, r uti n from r outi ne, and so on.

[75] However, there are several words that directly borrowed without standardization that have terjemahkan gerakan dari melayu meanings in English such as: bus, data, domain, detail, internet, film, golf, lift, monitor, radio, radar, unit, safari, sonar, and video, riil as real.

[75] Other loan words [ edit ] Modern Indonesian draws many of its words from foreign sources, there are many synonyms. For example, Indonesian has three words for "book", i.e. pustaka (from Sanskrit), kitab (from Arabic) and buku (from Dutch boek); however, each has a slightly different meaning. A pustaka is often connected with ancient wisdom or sometimes with esoteric knowledge.

A derived form, perpustakaan means a library. A kitab is usually a religious scripture or a book containing moral guidance. The Indonesian words for the Bible and Gospel are Alkitab and Injil, both directly derived from Arabic. The book containing the penal code is also called the kitab. Buku is the most common word for books. There are direct borrowings from various other languages of the world, such as karaoke (from カラオケ) from Japanese, and ebi (from えび) which means dried shrimp.

Many words that originally are adopted through the Dutch language today however often are mistaken as English due to the similarity in the Germanic nature of both languages. In some cases the words are replaced by English language through globalization: although the word arbei ( Dutch: aardbei) still literally means strawberry in Indonesian, today the usage of the word stroberi is more common. Greek words such as demokrasi (from δημοκρατία dēmokratía), filosofi, filsafat (both from φιλοσοφία philosophia), mitos (from μῦθος mythos) came through Terjemahkan gerakan dari melayu, Arabic and Portuguese respectively.

It is notable that some of the loanwords that exist in both Indonesian and Malaysian languages are different in spelling and pronunciation mainly due to how they derived their origins: Malaysian utilises words that reflect the English usage (as used by its former colonial power, the British), while Indonesian uses a Latinate form reflected terjemahkan gerakan dari melayu the Dutch usage (e.g.

aktiviti (Malaysian) vs. aktivitas (Indonesian), universiti (Malaysian) vs. universitas (Indonesian)). Acronyms and portmanteau [ edit ] Since the time of the independence of Indonesia, Indonesian has seen a surge of neologisms which are formed as acronyms (less commonly also initialisms) or blend words. Common acronyms are ABRI ( pronounced [ˈabri], from Angkatan Bersenjata Republik Terjemahkan gerakan dari melayu ' Indonesian National Armed Forces'), SIM ( pronounced [sim], from surat izin mengemudi 'driving licence'), SARA ( pronounced [ˈsara], from suku, agama, ras, antargolongan 'ethnic group, religion, race, inter-group [matters]', used when referring to the background of intercommunal conflicts), HAM ( pronounced [ham], from hak asasi manusia 'human rights').

Blend words/portmanteau are very common in Indonesian, and have become a productive tool of word formation in both formal and colloquial Indonesian. Examples from official usage include departments and officeholders (e.g. Menlu < Mentri Luar Negeri 'Foreign Minister', Kapolda < Kepala kepolisian daerah 'Head of Regional Police') or names of provinces and districts ( Sulsel < Sulawesi Selatan 'South Sulawesi', Jabar < Jawa Barat 'West Java'. Other commonly used portmanteau include puskesmas < pusat kesehatan masyarakat 'community health center', sembako < sembilan bahan pokok 'basic commodities' ( lit.

'nine basic commodities'). [76] Literature [ edit ] Main article: Indonesian literature Indonesia hosts a variety of traditional verbal arts such as poetry, historical narratives, romances, and drama; which are expressed in local languages, but modern genres are expressed mainly through Indonesian.

[8] Some of classic Indonesian stories include Sitti Nurbaya by Marah Rusli, Azab dan Sengsara by Merari Siregar, and Sengsara Membawa Nikmat by Tulis Sutan Sati. [77] [78] Modern literature like novels, short stories, stage plays, and free-form poetry has developed since the late years of the 19th century and has produced such internationally recognized figures as novelist Pramoedya Ananta Toer, dramatist W.S.

Rendra, poet Chairil Anwar, and cinematographer Garin Nugroho. [79] Indonesia's classic novels itself, have their own charm, offering insight into local culture terjemahkan gerakan dari melayu traditions and the historical background before and immediately after the country gained independence. One notable example is Shackles which was written by Armijn Pane in 1940.

Originally titled Belenggu and translated into many languages, including English and German. [80] As speakers of other languages [ edit ] BIPA ( Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing) book, which helps foreigners to learn the Indonesian language terjemahkan gerakan dari melayu. Over the past few years, interest in learning Indonesian has grown among non-Indonesians.

[81] Various universities have started to offer courses that emphasise the teaching of the language to non-Indonesians. In addition to national universities, private institutions have also started to offer courses, like the Indonesia Australia Language Foundation and the Lembaga Indonesia Amerika. As early as 1988, teachers of the language have expressed the importance of a standardized Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (also called BIPA, literally Indonesian Language for Foreign Speaker) materials (mostly books), and this need became more evident during the 4th International Congress on the Teaching of Indonesian to Speakers of Other Languages held in 2001.

[82] Since 2013, the Indonesian embassy in the Philippines has given basic Indonesian language courses to 16 batches of Filipino students, as well as training to members of the Armed Forces of the Philippines. Due to increasing demand among students, the embassy will open an intermediate Indonesian language course later in the year.

In an interview, Department of Education Secretary Armin Luistro [83] said that the country's government should promote Indonesian or Malay, which are related to Filipino. Thus, the possibility of offering it as an optional subject in public schools is being studied. The Indonesian embassy in Washington, D.C., United States also began offering free Indonesian language courses at the beginner and intermediate level. [84] Words terjemahkan gerakan dari melayu edit ] Numbers [ edit ] Old one thousand Indonesian Rupiah banknote, featuring Indonesian national hero Thomas Matulessy.

Cardinal [ edit ] Number English Indonesian IPA 0 zero nol [nol] 1 one satu [sa.tu] 2 two dua [du.(w)a] 3 three tiga [ti.ga] 4 four empat [əm.pat] 5 five lima [li.ma] 6 six enam [ə.nam] 7 seven tujuh [tu.dʒuh] 8 eight delapan [də.la.pan] 9 nine sembilan [səm.bi.lan] 10 ten sepuluh [sə.pu.luh] 11 eleven sebelas [sə.bə.las] 12 twelve dua belas [du.(w)a bə.las] 13 thirteen tiga belas [ti.ga bə.las] 14 fourteen empat belas [əm.pat bə.las] 15 fifteen lima belas [li.ma bə.las] 20 twenty dua puluh [du.(w)a pu.luh] 21 twenty one dua puluh satu [du.(w)a pu.luh sa.tu] 30 thirty tiga puluh [ti.ga pu.luh] 100 one hundred seratus [sə.ra.tus] 200 two hundred dua ratus [du.(w)a ra.tus] 210 two hundred ten dua ratus sepuluh [du.(w)a ra.tus sə.pu.luh] 897 eight hundred ninety seven delapan ratus sembilan puluh tujuh [də.la.pan ra.tus səm.bi.lan pu.luh tu.dʒuh] 1000 one thousand seribu [sə.ri.bu] 10000 ten thousand sepuluh ribu [sə.pu.luh ri.bu] 100000 one hundred thousand seratus ribu [sə.ra.tus ri.bu] 1000000 one million sejuta satu juta [sə.dʒu.ta] [sa.tu dʒu.ta] 1000000000 one billion satu miliar [sa.tu mi.li.(j)ar] [sa.tu mil.jar] 1000000000000 one trillion satu triliun [sa.tu tri.li.(j)un] [sa.tu tril.jun] Ordinal [ edit ] Number English Indonesian 1st first pertama or kesatu [pər.ta.ma] [kə.sa.tu] 2nd second kedua [kə.du.(w)a] 3rd third ketiga [kə.ti.ga] 4th fourth keempat [kə.əm.pat] 5th fifth kelima [kə.li.ma] 6th sixth keenam [kə.ə.nam] 7th seventh ketujuh [kə.tu.dʒuh] 8th eighth kedelapan [kə.də.la.pan] 9th ninth kesembilan [kə.səm.bi.lan] 10th tenth kesepuluh [kə.sə.pu.luh] Days and months [ edit ] Indonesian-language calendar Days [ edit ] English Indonesian IPA Monday Senin [sə.nin] Tuesday Selasa [sə.la.sa] Wednesday Rabu [ra.bu] Thursday Kamis [ka.mis] Friday Jumat [dʒum.at] Saturday Sabtu [sab.tu] Sunday Minggu [miŋ.gu] Months [ edit ] English Indonesian IPA January Januari [dʒa.nu.(w)a.ri] February Februari [fɛb.ru.(w)a.ri] March Maret [ma.rət] April April [ap.ril] May Mei [meɪ] June Juni [dʒu.ni.] July Juli [dʒu.li] August Agustus [a.gus.tus] September September [sɛp.tɛm.bər] October Oktober [ok.to.bər] November November [no.fɛm.bər] December Desember [dɛ.sɛm.bər] Common phrases [ edit ] English Indonesian Spelling (in IPA) Hello!

Halo! [ˈhalo] Good morning! Selamat pagi! [sə'lamat ˈpagi] Good afternoon! Selamat siang! [səˈlamat ˈsiaŋ] Good evening! or Good night! Selamat malam! [səˈlamat ˈmalam] Goodbye! Selamat tinggal! [sə'lamat ˈtiŋɡal] See you later! Sampai jumpa lagi! [ˈsampai̯ ˈdʒumpa ˈlagi] Thank you Terima kasih (standard, formal) [təˈrima ˈkasih] Thanks Makasih (colloquial) [maˈkasih] You are welcome Sama-sama or terima kasih kembali [ˈsa'ma ˈsama] or [təˈrima ˈkasih kəm'bali] Yes Ya (standard) or iya (colloquial) [ˈja] or [ˈija] No Tidak or tak or enggak (colloquial) [ˈtidaʔ] or [ˈtaʔ] or [ˈəŋgaʔ] And Dan [ˈdan] Or Atau [a'tau̯] Because Karena [ˈkarəna] Therefore Karena itu [ˈkarəna ˈʔitu] Nothing Tidak ada [ˈtidaʔ ˈada] Maybe Mungkin [ˈmuŋkin] How are you?

Apa kabar? [ˈapa ˈkabar] I am fine Baik or Baik-baik saja [ˈbaik] or [ˈbaik ˈbaik ˈsadʒa] Have a nice day! Semoga hari Anda menyenangkan! [sə'moga ˈhari ˈʔanda məɲəˈnaŋkan] Bon appétit! Selamat makan! or Selamat menikmati! [sə'lamat ˈmakan] or [səˈlamat mənikˈmati] I am sorry Maafkan saya [ma'ʔafkan ˈsaja] Excuse me Permisi [pər'misi] What? Apa? [ˈapa] Who? Siapa?

terjemahkan gerakan dari melayu

{INSERTKEYS} [siˈapa] When? Kapan? [ˈkapan] Where? Di mana? [di ˈmana] Why? Mengapa? (standard) or kenapa?

(colloquial) [mə'ŋapa] or [kə'napa] How? Bagaimana? [baɡai̯'mana] How much? Berapa? [bə'rapa] What is your name? Nama Anda siapa? [ˈnama ˈʔanda siˈapa] My name is... Nama saya... [ˈnama ˈsaja] Do you know? Apakah Anda tahu? [aˈpakah ˈʔanda ˈtahu] Yes, I know / No, I do not know Ya, saya tahu / Tidak, saya tidak tahu [ˈja ˈsaja ˈtahu] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈtahu] Can you speak Indonesian?

Bisakah Anda berbicara bahasa Indonesia? [bərbi'tʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a] Yes, I can speak Indonesian / No, I can not speak Indonesian Ya, saya bisa berbicara bahasa Indonesia / Tidak, saya tidak bisa berbicara bahasa indonesia [ˈja ˈsaja ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa Indoˈnesi̯a] / [ˈtidaʔ ˈsaja ˈtidaʔ ˈbisa bərbiˈtʃara baˈhasa ʔindoˈnesi̯a] What time is it now? Pukul berapa sekarang? [ˈpukul bə'rapa səˈkaraŋ] It is 5.00 o'clock Sekarang pukul 5.00 [səˈkaraŋ ˈpukul ˈlima] When will you go to the party?

Kapan Anda akan pergi ke pesta itu? [ˈkapan ˈʔanda ˈʔakan pər'gi ke ˈpesta ˈʔitu] Soon Nanti [ˈnanti] Today Hari ini [ˈhari ˈʔini] Tomorrow Besok [ˈbesok] The day after tomorrow Lusa [ˈlusa] Yesterday Kemarin [kə'marin] Congratulations!

Selamat! [sə'lamat] Happy New Year! Selamat Tahun Baru! [sə'lamat ˈtahun ˈbaru] Merry Christmas! Selamat Natal! [sə'lamat ˈnatal] Please Mohon or tolong [ˈmohon] or [ˈtoloŋ] Stop! Berhenti! [bər'henti] I am happy Saya senang [ˈsaja sə'naŋ] I understand Saya mengerti [ˈsaja ˈməŋərti] Help!

Tolong! [ˈtoloŋ] I need help Saya memerlukan bantuan [ˈsaja məmərˈlukan ban'tuan] Can you help me? Bisakah Anda menolong saya? [biˈsakah ˈʔanda mə'noloŋ ˈsaja] Can I help you? / Do you need help? Dapatkah saya membantu Anda? / Apakah Anda membutuhkan bantuan? [da'patkah ˈsaja məm'bantu ˈʔanda] / [aˈpakah ˈʔanda məmbuˈtuhkan banˈtuan] May I borrow your eraser? Bolehkah saya meminjam penghapus Anda? [boˈlehkah ˈsaja mə'minjam peŋ'hapus ˈʔanda] With my pleasure Dengan senang hati [dəˈŋan sə'naŋ ˈhati] Welcome Selamat datang [sə'lamat ˈdataŋ] Welcome to Indonesia Selamat datang di Indonesia [sə'lamat ˈdataŋ di ʔindoˈnesi̯a] I agree / I disagree Saya setuju / Saya tidak setuju [ˈsaja sə'tudʒu] / [ˈsaja ˈtidaʔ sə'tudʒu] I understand / I do not understand Saya mengerti / Saya tidak mengerti [ˈsaja ˈməŋərti] / [ˈsaja ˈtidaʔ ˈməŋərti] I am hungry Saya lapar [ˈsaja ˈlapar] I am thirsty Saya haus [ˈsaja ˈhaus] I am sick Saya sakit [ˈsaja ˈsakit] Get well soon Semoga cepat sembuh [sə'moga tʃə'pat səmˈbuh] Next lesson Pelajaran selanjutnya [pə'lajaran sə'lanjutnya] Example [ edit ] The following texts are excerpts from the official translations of the Universal Declaration of Human Rights in Indonesian and Malaysian Malay, along with the original declaration in English.

English [85] Indonesian [86] Malay [87] Universal Declaration of Human Rights Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia Perisytiharan Hak Asasi Manusia sejagat Article 1 Pasal 1 Perkara 1 All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. {/INSERTKEYS}

terjemahkan gerakan dari melayu

Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Semua manusia dilahirkan bebas dan sama rata dari segi maruah dan hak-hak. Mereka mempunyai pemikiran dan perasaan hati dan hendaklah bergaul dengan semangat persaudaraan. See also [ edit ] • Indonesia portal • Languages portal • Austronesian languages • Bahasa, for other languages referred to as bahasa • Language families and languages • Malay language • Demographics of Indonesia • Indonesian slang language • Indonesian abbreviated words • Comparison of Standard Malay and Indonesian • List of English words of Indonesian origin • List of loanwords in Indonesian References [ edit ] • ^ a b c d Badan Pusat Terjemahkan gerakan dari melayu (28 March 2013).

"Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk 2010 (Result of Indonesia Population Census 2010)". Penduduk Indonesia Hasil Sensus Penduduk . = Population of Indonesia : Result of Indonesia Population Census: 421, 427. ISSN 2302-8513. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved 12 April 2015. • ^ a b "East Timor Languages". www.easttimorgovernment.com. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 21 March 2016. • ^ a b c d Article 36 of The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia – via Wikisource.

terjemahkan gerakan dari melayu

• ^ a b Uri Tadmor (2008). "Grammatical borrowing in Indonesian". In Yaron Matras; Jeanette Sakel (eds.). Grammatical Borrowing in Cross-Linguistic Perspective. Walter de Gruyter. p. 301. ISBN 978-3-11-019919-2. • ^ James Neil Sneddon. The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. UNSW Press, 2004. Page 14." • ^ a b Setiono Sugiharto (28 October 2013). "Indigenous language policy as a national cultural strategy". The Jakarta Post.

Archived from the original on 16 September 2018. Retrieved 9 January 2014. • ^ Hammam Riza (2008). "Resources Report on Languages of Terjemahkan gerakan dari melayu (PDF). Archived (PDF) from the original on 9 January 2014. Retrieved 9 January 2014. • ^ a b c "Archived copy". www.hawaii.edu. Archived from the original on 25 December 2010. Retrieved 17 January 2022. {{ cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link) • terjemahkan gerakan dari melayu a b c Sneddon, James (2003).

"Diglossia in Indonesian". Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. 159 (4): 519–549. doi: 10.1163/22134379-90003741. ISSN 0006-2294. JSTOR 27868068. • ^ Uri Tadmor (2009). "Malay-Indonesian". In Bernard Comrie (ed.). The World's Major Languages. Routledge. p. 791. ISBN 9781134261567. • ^ a b "Bahasa dan dialek" (in Indonesian).

Republic of Indonesia Embassy in Astana. Archived from the original on 1 May 2013. • ^ "Bahasa Melayu Riau dan Bahasa Nasional". Melayu Online. Archived from the original on 22 November 2011. Retrieved 29 March 2012. • ^ Abas, Husen (1987). Indonesian as a Unifying Language of Wider Communication : A Historical and Sociolinguistic Perspective. Pacific Linguistics, D-73. Pacific Linguistics. pp. 26–28.

doi: 10.15144/PL-D73. ISBN 0858833581. Archived from the original on 2019. Retrieved 28 December 2020. • ^ a b Sneddon 2003, The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society, p. 70 • ^ Nothofer, Bernd (2009). "Malay". In Kevin Brown; Sarah Ogilvie (eds.). Concise Encyclopedia of Languages of the World. pp. 677–680.

terjemahkan gerakan dari melayu

• ^ "Ethnologue: Languages of the World". Ethnologue. Archived from the original on 27 December 2007. Retrieved 27 December 2006. • ^ "Sriwijaya dalam Tela'ah". Melayu Online. 5 June 2007. Archived from the original on 22 October 2012. Retrieved 1 April 2012. • ^ Bambang Budi Utomo (23 January 2008). "Risen Up Maritime Nation!".

Melayu Online. Archived from the original on 22 October 2012. Retrieved 1 April 2012. terjemahkan gerakan dari melayu ^ "Bahasa Indonesia: Memasyarakatkan Kembali 'Bahasa Pasar'?". Melayu Online. Archived from the original on 30 June 2012. Retrieved 29 March 2012. • ^ a b c d de Swaan, Abram (2001). Words of the World. Cambridge, UK: Polity.

pp. 81–95. ISBN 978-0745627489. • ^ Soenjono Dardjowidjojo (1998). "Strategies for a successful national language policy: the Indonesian case". International Journal of the Sociology of Language (130): 35–47.

doi: 10.1515/ijsl.1998.130.35. • ^ "The Indonesian Language – Bahasa Indonesia". 8 May 2005. Archived from the original on 8 May 2005. {{ cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown ( link) • ^ a b c d Paauw, Scott (2009). "One Land, One Nation, One Language: An Analysis of Indonesia's National Language Policy" (PDF).

University of Rochester Working Papers in the Language Sciences. 5 (1): 2–16. Archived (PDF) from the original on 18 December 2014. Retrieved 18 December 2014. • ^ Government of Jakarta (2017). "Mohammad Tabrani" (in Indonesian).

Retrieved 27 November 2019. • ^ Leitner, Gerhard; Hashim, Azirah; Wolf, Hans-Georg (2016). Communicating with Asia: The Future of English as a Global Language. Cambridge University Press. p. 180. ISBN 978-1-316-47296-5. • ^ Nurdjan, Sukirman; Firman, Mirnawati (2016). Indonesian language for Higher Education (eng). Indonesia: Aksara Timur. p. 4. ISBN 978-602-73433-6-8. Retrieved 30 December 2020. • ^ Ardanareswari, Indira (25 June 2019).

"History of The Indonesian Language Congress I: Inaugurating The United Language (eng)". tirto.id. Tirto. Retrieved 28 December 2020.

• ^ a b Kratz, U. (2006). "Indonesia * : Language Situation". Indonesia: language situation. Encyclopedia of Language & Linguistics (Second ed.). pp. 639–641. doi: 10.1016/B0-08-044854-2/01720-X.

ISBN 9780080448541. • ^ "Publication Name". Archived from the original on 10 July 2017. Retrieved 4 December 2018. • ^ Why no-one speaks Indonesia's language, BBC, by David Fettling, 4 July 2018 • ^ Adelaar, K.

Alexander (2004). "Where does Malay come from? Twenty years of discussions about homeland, migrations and classifications" (PDF). Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde. 160 (1): 1–30. doi: 10.1163/22134379-90003733. hdl: 11343/122869. JSTOR 27868100. • ^ Andaya, Leonard Y. (2001), "The Search for the 'Origins' of Melayu" (PDF), Journal of Southeast Asian Studies, 32 (3): 315–330, doi: 10.1017/s0022463401000169, JSTOR 20072349, S2CID 62886471, archived (PDF) from the original on 11 October 2017retrieved 13 October 2019 • ^ Adelaar, K.

Alexander; Himmelmann, Nikolaus (7 March 2013). The Austronesian Languages of Asia and Madagascar. Routledge. ISBN 9781136755095. • ^ Sugiharto, Setiono (25 October 2008).

"Indonesian-Malay mutual intelligibility?". Retrieved 6 December 2019. ( registration required) • ^ Munir Hamidy, Badrul (1985). Kamus Lengkap Indonesia-Rejang, Rejang-Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

p. xv. • ^ "The Indonesian Language (James N Sneddon) – book review". dannyreviews.com. Archived from the original on 29 July 2017. Retrieved 13 October 2019. • ^ "The Dutch East Indies in photographs, 1860–1940 – Memory of the Netherlands".

www.geheugenvannederland.nl. Archived from the original on 8 May 2019. Retrieved 13 October 2019. • ^ Steinhauer, H. (1980). "On the history of Indonesian". Studies in Slavic and General Linguistics. 1: 349–375. JSTOR 40996873. • ^ "Language interference: Indonesian and English". www.macmillandictionaries.com. Archived from the original on 29 July 2017. Retrieved 13 October 2019. • ^ Discussed at Talk:Indonesian language. See the section 'English loanwords from Malay or Indonesian?'.

• ^ "amok - Search Online Etymology Dictionary". www.etymonline.com. Retrieved 6 July 2021. • ^ "Indonesian (Bahasa Indonesia) – About World Languages". aboutworldlanguages.com. Archived from the original on 8 May 2019. Retrieved 13 October 2019. • ^ "History of Indonesian". ipll.manoa.hawaii.edu. Archived from the original on 29 March 2019. Retrieved 13 October 2019. • ^ Pratika, D. (2016). "The Existence of Indonesian Language: Pidgin or Creole".

Journal on English as a Foreign Language. 6 (2): 83–100. doi: 10.23971/jefl.v6i2.397. Archived from the original on 6 February 2019. Retrieved 1 March 2019. • ^ "Voice of America Bahasa Indonesia". Voice of Indonesia. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved 1 April 2012. • ^ "Languages: News and Analysis in your Language".

BBC World Service. Archived from the original on 1 April 2012. Retrieved 1 April 2012. • ^ Wesley, Michael (10 June 2009). "Building an Asia-literate Australia: an Australian strategy for Asian language proficiency".

Australian Policy Online. Archived from the original on 2 July 2012. Retrieved 10 July 2012. {{ cite journal}}: Cite journal requires -journal= ( help) • ^ "Indonesian".

www.australiancurriculum.edu.au. • ^ a b c "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan". Law No. 24 of 2009 (in Indonesian). People's Representative Council. • ^ "Indonesian, A language of Indonesia".

Ethnologue. Archived from the original on 9 June 2012. Retrieved 10 July 2012. • ^ a b "Bahasa Indonesia, The complex terjemahkan gerakan dari melayu of a simple language". Interesting Thing of the Day. 17 September 2004. Archived from the original on 22 May 2012. Retrieved 1 April 2012. • ^ "Who is Malay?". July 2005. Archived from the original on 4 March 2016.

• ^ a b Soderberg, C. D.; Olson, K. S. (2008). "Indonesian". Journal of the International Phonetic Association. 38 (2): 209–213. doi: 10.1017/s0025100308003320. • ^ Yunus Maris, M. (1980). The Indonesian Sound System. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, page 2. • ^ Minister of Education and Culture Decree No: 50/2015, Jakarta, 2015. • ^ Clynes, A (1997). "On the Proto-Austronesian 'diphthongs' ". Oceanic Linguistics.

36 (2): 347–362. doi: 10.2307/3622989. JSTOR 3622989. • ^ a b Clynes, A.; Deterding, D. (2011). "Standard Malay (Brunei)". Journal of the International Phonetic Association. 41 (2): 259–268. doi: 10.1017/S002510031100017X. • ^ Asmah Haji Terjemahkan gerakan dari melayu (2008).

Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, page 108. • ^ Yunus Maris, M. (1980). The Indonesian Sound System. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd, page 52. • ^ a b Mohd Don, Zuraidah; Knowles, G.; Yong, J. (2008). "How words can be misleading: A study of terjemahkan gerakan dari melayu timing and 'stress' in Malay". The Linguistics Journal.

3 (2). Archived from the original on 1 August 2019. Retrieved 13 October 2019. • ^ Gil, David. "A Typology of Stress, And Where Malay/Indonesian Fits In" (PDF). Archived from the original (PDF) on 25 February 2012. Retrieved 25 March 2012. (abstract only) • ^ Roach, P. (1982). "On the distinction between 'stress-timed' and 'syllable-timed' languages". In D. Crystal (ed.), Linguistic Controversies (pp. terjemahkan gerakan dari melayu. London: Edward Arnold. • ^ Deterding, D.

(2011). "Measurements of the rhythm of Malay". In Proceedings of the 17th International Congress of Phonetic Sciences, Hong Kong, 17–21 August 2011, pp. 576–579.

On-line Version Archived 15 May 2013 at the Wayback Machine • ^ The root ajar retrieves a historic initial l after the suffixes ber- and pe(r). • ^ " "You" in Indonesian". • ^ M.B. Lewis, 1947, Teach Yourself Indonesian, p.

178, ASIN: B0007JGNQO • ^ "Malay language, alphabets and pronunciation". www.omniglot.com. Archived from the original on 26 June 2019. Retrieved 13 October 2019. • ^ This is research led by Prof.

Dr. J. W. de Vries of the University of Leiden in the Netherlands • ^ C. D. Grijns; et al. (eds.). "Loan-words in Indonesian and Malay". ASEASUK, Association of South-East Asian Studies in the United Kingdom. Archived from the original on 12 November 2012. Retrieved 21 July 2012. • ^ "Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan".

badanbahasa.kemdikbud.go.id. Archived from the original on 9 March 2016. Retrieved 14 March 2016. • ^ a b Errington, J. Joseph (1998). "Introduction". Shifting Languages: Interaction and Identity in Javanese Indonesia (PDF). Cambridge University Press. Archived (PDF) from the original on 15 March 2016. Retrieved 14 March 2016. • ^ "Etymology of "selamat" in Asalkata.com". Archived from the original on 24 October 2017.

Retrieved 13 October 2019. • ^ Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1300 (2nd ed.). London: MacMillan. p. 26. ISBN 978-0-333-57689-2. • ^ Hendrik M. Maier (8 February 2005). "A Hidden Language – Dutch in Indonesia".

Institute of European Studies. Archived from the original on 10 October 2009. Retrieved 26 March 2015. • ^ a b Katarina Mellyna (2011). "Kata Serapan dan Kata Non-Serapan dalam Orang Asing dan Sang Pemberontak: Sebuah Kajian Semantis" [The Loanword and Non-Loanword in Orang Asing and Sang Pemberontak: A Semantic Study] (PDF).

University of Indonesia. Archived (PDF) from the original on 11 October 2017. Retrieved 13 October 2019. • ^ Sneddon, James (2003). The Indonesian Language: Its History and Role in Modern Society. Sydney: USNW Press. pp. 145–149. ISBN 9780868405988. • ^ "Indonesian Literature". Resourceful Indonesian. Archived from the original on 18 June 2018. Retrieved 13 October 2019. • ^ Sumardjo, Jakob. "Recent Writers in Indonesia" (PDF).

Archived (PDF) from the original on 11 October 2017. Retrieved 13 October 2019. • ^ Watson, C W (2007). "A new introduction to modern Indonesian literature". Indonesia Circle. School of Oriental & African Studies. Newsletter. 10 (29): 33–40. doi: 10.1080/03062848208729531. • ^ Rahmiasri, Masajeng (20 August 2016). "Must-read Indonesian classic novels". The Jakarta Post. Archived from the original on 28 November 2018.

Retrieved 13 Terjemahkan gerakan dari melayu 2019. • ^ Department Pendidikan Nasional (2006). Lentera Indonesia 1. Jakarta: Department Pendidikan Nasional. p. v. ISBN 978-979-685-403-5. • ^ "Conference Report: The Fourth International Conference on Teaching Indonesian to Speakers of Other Languages". www.ialf.edu. Archived from the original on 2 April terjemahkan gerakan dari melayu. Retrieved 26 August 2013. • ^ Rainier Alain, Ronda (22 March 2013).

"Bahasa in schools? DepEd eyes 2nd foreign language". The Philippine Star. Archived from the original on 13 May 2013. Retrieved 11 June 2013. • ^ "Indonesian Language Classes". Embassy of the Republic of Indonesia, Washington, DC.

Archived from the original on 31 October 2018. Retrieved 30 October 2018. • ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on 30 August 2016. Retrieved 16 August 2016. • ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on 21 September 2016. Retrieved 16 August 2016. • ^ "OHCHR -". www.ohchr.org. Archived from the original on terjemahkan gerakan dari melayu September 2016.

Retrieved 16 August 2016. External links [ edit ] Indonesian edition of Wikipedia, the free encyclopedia Wikibooks has a book on the topic of: Indonesian Wikivoyage has a phrasebook for Indonesian. Wikimedia Commons has media related to Indonesian language. • How many people speak Indonesian? • Indonesian Swadesh list of basic vocabulary words (from Wiktionary's Swadesh-list appendix) • KBBI Daring (Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan) (online version of the Kamus Besar Bahasa Indonesia, by the Language and Book Development Agency, in Indonesian only) • babla.co.id English-Indonesian dictionary from bab.la, a language learning portal English-Indonesian dictionaries [ edit ] • Download Kamus 2.0.4 • download Indonesian English dictionary - IndoDic Download Kamus Inggris Indonesia - IndoDic • 'Auhelawa • Buhutu • Bwanabwana • Oya'oya • Saliba • Suau • Unubahe • Wagawaga • Bwaidoka • Diodio • Iamalele • Iduna • Koluwawa • Maiadomu • Bunama • Boselewa • Dobu • Duau • Galeya • Molima • Mwatebu • Sewa Bay • Dawawa • Kakabai • Are • Arifama-Miniafia • Doga • Gapapaiwa • Ghayavi • Kaninuwa • Ubir • Gweda • Haigwai • Maiwala • Minaveha • Taupota • Tawala • Yakaikeke • Anuki • Gumawana Kilivila–Misima Hidden categories: • Articles containing Indonesian-language text • CS1 maint: archived copy as title • CS1 Indonesian-language sources (id) • CS1 maint: bot: original URL status unknown • Pages with login required references or sources • CS1 errors: missing periodical • Webarchive template wayback links • Articles with short description • Short description is different from Wikidata • Use dmy dates from March 2019 • Languages with ISO 639-2 code • Languages with ISO 639-1 code • ISO language articles citing sources other than Ethnologue • Wikipedia articles needing clarification from April 2022 • Articles containing Javanese-language text • Articles containing Malay (macrolanguage)-language text • All articles lacking reliable references • Articles lacking reliable references from August 2021 • Articles containing traditional Chinese-language text • All articles with incomplete citations • Articles with incomplete citations from June 2018 • Pages using multiple image with manual scaled images • Articles containing Arabic-language text • Articles containing Portuguese-language text • Articles containing Dutch-language text • Articles containing explicitly cited English-language text • Articles containing Japanese-language text • Articles containing Greek-language text • Articles containing Standard Malay-language text • Commons category link from Wikidata • Articles with BNF identifiers • Articles with GND identifiers • Articles with J9U identifiers • Articles with LCCN identifiers • Articles with NDL identifiers • Articles containing video clips • Acèh • Afrikaans • አማርኛ • العربية • Aragonés • Asturianu • Azərbaycanca • تۆرکجه • Basa Bali • বাংলা • Banjar • Bân-lâm-gú • Basa Banyumasan • Башҡортса • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • भोजपुरी • Bikol Central • Български • Bosanski • Brezhoneg • Català • Cebuano • Čeština • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Eesti • Ελληνικά • Español • Esperanto • Euskara • فارسی • Fiji Hindi • Français • Gaeilge • Galego • 客家語/Hak-kâ-ngî • 한국어 • Հայերեն • हिन्दी • Hrvatski • Ido • Ilokano • Bahasa Indonesia • Interlingua • IsiZulu • Íslenska • Italiano • עברית • Jawa • ಕನ್ನಡ • ქართული • Kernowek • Kiswahili • Коми • Kurdî • Latina • Latviešu • Lietuvių • Li Niha • Ligure • Lingua Franca Nova • Magyar • मैथिली • Македонски • Malagasy • മലയാളം • Māori • मराठी • მარგალური • مصرى • Bahasa Melayu • ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • Minangkabau • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Nederlands • नेपाली • 日本語 • Нохчийн • Nordfriisk • Norsk bokmål • Norsk nynorsk • Occitan • Олык марий • Oʻzbekcha/ўзбекча • ਪੰਜਾਬੀ • پنجابی • پښتو • ភាសាខ្មែរ • Piemontèis • Polski • Português • Qırımtatarca • Română • Runa Simi • Русский • Саха тыла • Gagana Samoa • संस्कृतम् • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Scots • Shqip • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Ślůnski • کوردی • Српски / srpski • Srpskohrvatski / српскохрватски • Sunda • Suomi • Svenska • Tagalog • தமிழ் • Татарча/tatarça • ไทย • Тоҷикӣ • Türkçe • Türkmençe • Українська • اردو • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Vahcuengh • Tiếng Việt • Volapük • Võro • Walon • Winaray • 吴语 • 粵語 • Zazaki • 中文 Edit links • This page was last edited on 5 May 2022, at 07:29 (UTC).

• Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License 3.0 ; additional terms may apply. By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® terjemahkan gerakan dari melayu a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-profit organization.

• Privacy policy • About Wikipedia • Disclaimers • Contact Wikipedia • Mobile view • Developers • Statistics • Cookie statement • •
Facebook • Twitter Follow @Irwan_PRB • TERKINI • BUKU NASKAH AKADEMIK SERANGAN UMUM 1 MARET 1949 SEBAGAI HARI NASIONAL PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA 6 Maret 2022 • KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR: 968 /KPTS/DISDIKBUD/2021 TENTANG DAFTAR WARISAN BUDAYA TAKBENDA KABUPATEN BANYUASIN 2 Februari 2022 • KEPUTUSAN BUPATI BANYUASIN NOMOR : 969 /KPTS/DISDIKBUD/2021 TENTANG DAFTAR BENDA CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANYUASIN 2 Februari 2022 • Statistik Blog • 334.135 hit • PARADE VIDEO • PEMIMPIN YANG DIHORMATI 6 Mei 2022 atas nama keadilanada hukum yang menjeratatas nama kasih sayangada cinta yang memabukkanatas nama agamaada kebencian antarumatatas nama beda pendapatada fitnah yang menggunjingatas nama pesta demokrasiada politik uang sampai ke pelosok desaatas nama presidenada menteri yang korupsiatas nama gubernurada bupati ingkar janjiatas nama camatada kades yang menerbi […] • Harusnya Aku Bertemu denganmu harusnya hari ini aku bertemu denganmu di Vredeburgtapi, tak ada engkau di sanaaku hanya menemukan benteng tua yang angkuh dan dinginharusnya kita sudah duduk berdua di bawah pohon kamboja initapi, tak ada engkau di sanaaku hanya menghirup wangi ganjil bunga kamboja warna merahharusnya sudah kuberikan cincin 22 karat kemerah-merahan initapi, tak ada engkau d […] • Bukan Salah Kanda Memanggilmu Dinda Bukan salah kanda bila memanggilmu dindasejak dulu memang sudah begitusudah ditakdirkan begitusudah disuratkan begitubukan mau kanda bila memanggilmu dindasejak dulu memang harus begitukanda dinda bukan kutukankanda dinda bukan dustakanda dinda bukan nistakanda dinda bukan nestapabukan kanda tidak mau memanggilmu selain dindasejak dulu memang digariskan begi […] • PARADE UU • PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU Oleh Irwan P.

Ratu Bangsawan, M.Pd.Vonis tujuh tahun penjara plus denda tiga ratus juta rupiah yang dijatuhkan oleh majelis hakim atas Gayus HP Tambunan dinilai banyak kalangan telah mengusik rasa keadilan yang dianut masyarakat. Rasa keadilan tersebut semakin terusik mana kala Gayus ternyata masih belum bisa menerima vonis tersebut dan menyatakan banding. P […] noreply@blogger.com (Irwan P.

Ratu Bangsawan) • DAMPAK SISTEMIK KASUS GAYUS Oleh : Irwan P. Ratu BangsawanGAYUS HP Tambunan memang fenomenal. Mantan pegawai Ditjen Pajak ini memang piawai dalam memainkan perannya sebagai tokoh sentral drama mafia pajak dan mafia hukum di Indonesia. Selain memiliki kekayaan yang sangat fantastik sebesar lebih dari 100 milyar rupiah, Gayus juga sangat fantastik dalam mengobok-obok lembaga penegak huku […] noreply@blogger.com (Irwan P.

Ratu Bangsawan) • STUDI BANDING VS PELESIRAN KE LUAR NEGERI Oleh Irwan P. Ratu Bangsawan, M.Pd.ANGGOTA DPR semakin tidak terkendali lagi walau berbagai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat bertubi-tubi diarahkan ke wajah mereka.

Setelah hiruk pikuk masalah dana aspirasi dan rencana pembangunan gedung baru, episode drama baru dengan tajuk “studi banding ke luar negeri” pun di mulai.Anggapan bahwa anggota DPR R […] noreply@blogger.com (Irwan P. Ratu Bangsawan) • KATEGORI KATEGORI • AWAN KATEGORI Agama Banyuasin Memukau Berita Parsenpor Catatan Budaya Catatan Pendidikan Cerita Rakyat Ensiklopedia Sastra Indonesia Kabupaten Banyuasin Karya Sastra Kebudayaan Kebudayaan Melayu Nusantara Kesenian Kuliner Lagu Lagu pop daerah Lagu pop daerah Banyuasin Lagu pop daerah Sumatera Selatan Melayu Obrolan Warung Kopi Pariwisata dan Promosi Puisi Sastra Sejarah dan Tradisi Seni Seni Budaya Sumatera Selatan (Sumsel) Tari Daerah Unduh Pdf Video Video Parodi • Tanda #BanyuasinIII #BeseMelayuBanyuasin #BeseUrangPangkalanBalai #BeseUrangTubo #KompasSumbagsel #VIDEOPARODI Adjie Massaid Anas Urbaningrum Banyuasin Banyuasin III Bupati Amiruddin Inoed Catatan Perilaku Aparatur Negara Catatan Politik cerita dongeng cerita rakyat cerita rakyat' cerita rakyat Banyuasin cerita rakyat Banyuasin III cerita rakyat Rantau Bayur Cerita rakyat Sumatera Selatan cerita tutur Desa Lalang Sembawa Dilema Polri dongeng dusun Gayus Tambunan Hazuar Bidui HUT Banyuasin ke-9 Irma Pheraliessa Irwan P.

Ratu Bangsawan Irwan Pachrozi Ratu Bangsawan Istiqomah P. Ratu Bangsawan Kabupaten Banyuasin Kecamatan Banyuasin III Koalisi Kode Etik Profesi konseling konselor korupsi korupsi aparatur negara Kota Kabupaten Kota Pangkalanbalai KPK Mafia Pajak Megawati Oposisi Pangkalanbalai Paradigma Kepolisian Sipil Paradigma Pendidikan Parpol Partai Demokrat Pasar Tradisional PDI Perjuangan Pemilukada Banyuasin 2013 Pendidikan gratis peran orangtua perilaku destruktif politisi politik politisi Senayan Quo Vadis Kasus Century sastra Sastra Banyuasin Sastra Daerah Sastra Indonesia Sastra Tutur SEA Games XXVI Palembang SMA PlusNegeri 2 Banyuasin III Sofran Nurozi Sumatera Selatan Susilo Bambang Yudhoyono Susno Duadji tips mendongeng Ujian Nasional Warung Kopi Yogyakarta • Komentar Terakhir Muhammad Nasir pada MERARI SIREGAR (1896-1940) ardannaofan pada KHO PING HOO (1926-1994) Cerita Rakyat Tebing… pada Asal Mula Tanjung Mahliga… Cerita Rakyat Tebing… pada Putri Beranak Udang Cerita Rakyat Tebing… pada Asal Mula Nama Desa Pengu… Cerita Rakyat Tebing… pada Lanang Penyungkan Cerita Rakyat Tebing… pada Asal Usul Tari Seluang Mu… Antologi Puisi - Tel… pada Telah Kucuri Rembulan Itu TRADISI KULINER BANY… pada MAKANAN KHAS BANYUASIN: KUE… TRADISI KULINER BANY… pada MAKANAN KHAS BANYUASIN: GULA… Gerakan Dasar a.

Tandak, gerakan kaki yang melangkah dan melompat b. Igal, menekankan pada gerakan tangan dan badan c. Liuk, gerakan menundukkan dan mengayunkan badan d. Lenggang, berjalan sambil menggerakkan badan Gerakan Tambahan a. Titi Batang, berjalan dalam satu garis bagai meniti batang b. Gentam, menari sambil menghentakkan tumit kaki c. Cicing, menari sambil berlari kecil d. Ngebeng, memiringkan sebelah bahu sambil mengiring penari perempuan e.

Sentak, lari seakan menerkam lawannya menari, tapi setelah dekat ia berhenti f. Legar, menari sambil berkeliling 180 derajat g. Kuak, membuka lebar rentangan tangan kesamping atau menutup h. Gemulai, menggemulaikan tangan dalam tarian i. Singsing, menyingsingkan kain sedikit saja j. Mengepat, Menari sambil menyeret kaki k. Kuda-kuda, berdiri sambil menekuk lutut Oleh: Reza Rantika http://rrantika.blogspot.com/2012/08/gerakan-dalam-tari-melayu-tradisional.html?m=1 Tarian Melayu – Seperti namanya, tarian Melayu adalah tarian yang berkembang sekaligus berasal dari wilayah Melayu.

Tidak hanya Malaysia, namun ada beberapa tarian Melayu yang juga bisa ditemukan di wilayah Indonesia yang berdekatan dengan Malaysia sebab kedua negara ini merupakan satu rumpun yakni rumpun Melayu. Tarian melayu sendiri menjadi salah satu bukti sejarah tentang besarnya budaya dan tradisi rakyat Melayu yang diwariskan oleh Kerajaan Melayu dan masih terus dilestarikan hingga saat ini.

Lalu, apa sajakah jenis jenis tarian Melayu tersebut?. Isi Artikel • Daftar Nama Tarian Melayu terjemahkan gerakan dari melayu Tari Ulek Mayang • Tari Inang • Tari Zapin Pekan • Tari Makyong • Tari Gayong Otar • Tari Dabus • Tari Cik Siti Wau Bulan • Tari Canggung • Tari Ceracap Inai • Tari Joged Lambak Daftar Terjemahkan gerakan dari melayu Tarian Melayu • Tari Ulek Mayang Tarian Melayu pertama bernama tari ulek mayang merupakan tarian tradisional Melayu yang diambil dari legenda Ulek Mayang yakni petarungan seorang bomoh dengan roh puteri laut.

Dalam legenda tersebut dikatakan jika seorang nelayan tidak sadarkan diri sekaligus mabuk cinta pada sang puteri dan perlawanan Bomoh membuat roh puteri laut meminta bantuan pada 5 saudaranya untuk melawan Bomoh. Pertarungan kemudian terjadi dan Bomoh terdesak sampai muncul roh puteri laut ketujuh yakni puteri sulung dan memerintahkan semua untuk kembali ke asal masing masing. Karena Bomoh merasa berhutang budi, maka ia membentuk ritual sebagai ungkapan syukur atas pertolongan puteri laut sehingga akhirnya tercipta tari ulek mayang tersebut.

• Tari Inang Tari inang adalah tarian tradisional melayu yang merupakan versi modern dari tarian melayu Mak Inang. Tari ini sering ditampilkan sebagai hiburan pada acara hajat pengantin atau acara besar lain.

Properti khas yang digunakan dalam tarian ini adalah sapu tangan berwarna warni yang dilambaikan para penari. Sementara untuk gerakannya sendiri selalu mengikuti tempo yang dihasilkan dari tiga alat musik tradisional berupa rebana, gendang dan biola. • Tari Zapin Pekan Nama tarian melayu zapin pekan dipercaya berasal dari wilayah Arab. Masuknya tari zapin ke wilayah melayu kemudian disambut dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Tarian ini merupakan hasil adopsi dari tari zapin dan kemudian terbentuklah tari zapin pekan dimana pekan sendiri berarti sebuah wilayah. Baca Juga: Tarian Sumatera Utara Tarian melayu zapin pekan diisi dengan gerakan kaki lugas dan cepat oleh para penari yang memakai busana khas melayu. Sedangkan sekitar tahun 50-an, tarian ini sangat terkenal di Kampung Lamir Tanjung Gemuk dimana marakas, gendang, rebana dan gambus menjadi alat musik pengiring dalam tarian ini.

• Tari Makyong Tari makyong merupakan tari khas melayu yang diperkirakan sudah ada di Riau sejak satu abad yang lalu dan biasanya akan dilakukan sesudah panen padi.

Tarian makyong ini dilakukan oleh para penari bertopeng sambil diiringi dengan alat musik seperti rebab, tetawak dan juga gendang. • Tari Gayong Otar Tari gayong otar merupakan tarian daerah melayu yang menjadi jenis tari kepahlawanan yang bisa terlihat dari gerakan tari lugas dan tegas serta saling adu gerak yang dilakukan para penari.

Para penari nantinya akan dilengkapi dengan properti berupa pedang dan perisai yang dibagi menjadi dua kelompok saling berhadapan dan saling beradu libasan pedang serta adu perisai.

Tarian ini hanya bisa dilakukan para pria yang akan diiringi dengan alat musik berupa drum dan gong. • Tari Dabus Tari dabus merupakan tarian melayu yang mempertunjukan kehebatan manusia luar biasa seperti kebal dengan api, senjata tajam, air keras dan lain sebagainya.

Tari dabus sendiri berhubungan dengan Rifaiah yang dibawa Nurrudin ar-Raniry ke Aceh tahun 1637 M. Pada awalnya, tari dabus ini bukanlah sebuah tarian namun merupakan seni bela diri. Dalam catatan sejarah, tarian ini tidak sekedar menjadi tarian namun juga untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mengangkat derajat sebuah bangsa seperti yang pernah terjadi di Perak, Malaysia pada masa penjajahan Belanda. Dulu dikatakan jika tarian dabus diperkenalkan pengikut Sayidina Ali yang merupakan kaum Syiah dan dipersembahkan untuk memperlihatkan kehebatan dan juga kekebalan orang syiah dalam suasana perang supaya semua lawan tidak berani mengganggu.

Kesenian ini juga pernah berkembang di Aceh dengan sebutan daboh lewat pedagang Arab yang datang ke daerah tersebut. • Tari Cik Siti Wau Bulan Tarian adat melayu ini berasal dari Kelantan yang menjadi bentuk suka cita rakyat melayu ketika masuk musim panen.

Ketika musim panen datang di negara bagian Pantai Timur, maka ada pagelaran budaya yang akan dilakukan seperti bermain wau, rebana, rebana tambi, rebana kayu dan lain sebagainya. Tarian ini diciptakan berhubungan dengan terjemahkan gerakan dari melayu permainan tersebut yang kemudian mendapat sambutan baik dari komunitas saria.

Tarian ini memperlihatkan kegembiraan dari para penari yang diiringi dengan alat musik gong, kesi, rebab, gendang dan juga serunai.

• Tari Canggung Tari canggung merupakan tari tradisional dari negeri Perlis yang kemudian berkembang di Kedah dan juga Pulau Pinang. Canggung sendiri merupakan terjemahkan gerakan dari melayu yang diambil dari bahasa Thai yang berarti menari. Tarian ini diyakini sudah diciptakan sesudah masa perang dunia kedua. Tarian ini dilakukan ketika musim panen untuk mengisi waktu luang para petani dimana negara Perlis tersebut hanya tergantung dari sawah.

Baca Juga: Tarian Gorontalo Tarian ini dilakukan antara 2 sampai 8 wanita dan seorang pria. Penari wanita akan memakai baju kedah kurung dan kain batik berhias sanggul sambil memegang sapu tangan dan menari. Pertunjukkan tari ini akan diiringi alat musik seperti gong, rebana, drum dan juga biola yang dibawa dari Siam.

Hal unik dari tari canggung ini adalah karena merupakan gabungan dari Perlis dan Kedah yang kemudian diubah masyarakat lokal serta dipengaruhi juga dengan negara Siam. • Tari Ceracap Inai Tari ceracap inai mulai berkembang di daerah Muar, Johor, Malaysia yang dianggap memiliki hubungan erat dengan sejarah Kesultanan Malaka.

Dulunya, tarian melayu ini merupakan tari persembahan untuk Sultan sehingga beberapa gerakannya terlihat seperti merendahkan diri sebagai bentuk sebuah penghormatan. Namun di era yang lebih modern, tarian ini tidak lagi dilakukan di istana namun juga ditampilkan sebagai hiburan pengantin dalam acara hajat pengantin. Ada dua buah konsep dalam tari ceracap inai ini ketika ditampilkan yakni tarian dilakukan oleh wanita saja dengan jumlah ganjil atau ditampilkan dengan berpasangan antara pria dan wanita berjumlah 5 hingga 8 orang.

• Tari Joged Lambak Tari joged lambak merupakan tarian melayu riau yang gerakannya cenderung lemah gemulai. Sementara untuk lagu atau irama yang digunakan adalah Serampang Laut, Tanjung Katung dan juga Anak Kala memakai alat musik seperti gendang, tetawak dan gong. Tari joged lambak ini berkembang di beberapa daerah seperti Batam, Bintan, More dan juga tersebar luas di Kepulauan Riau.

Tari ini dikatakan sudah ada sejak zaman kerajaan melayu riau lingga sekitar abad ke-17. Tarian ini umumnya dilakukan pada malam hari sampai tengah malam yang memadukan tiga unsur seperti tarian dengan gerakan lincah, musik berirama cepat dan juga lagu tarian melayu dengan syair untuk tujuan bersenang senang.

Para penari nantinya akan menari menggunakan kostum melayu seperti pria menggunakan baju kurung cekak, kain songket dan kopiah. Sedangkan untuk penari wanita akan mengenakan baju kurung labuh, kain songket, kain samping, kalung, anting anting dan sanggul rambut lipat pandan. Untuk jenis lagu yang biasanya dijadikan pengiring adalah Dondang Sayang, Kala, Serampang Laut dan juga Tanjung Katung.
movable parts movable pin movable property movable screw air compressor movable seed bed movable structure movable switch movable table movable type movavi move moveand delete movelet movemove move a card move a lot move a muscle move affecting move all move all applications on the card move all email addresses that use your domain and required to achieve the purposes illustrated in terjemahkan gerakan dari melayu cookie policy.

If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies. More OK
• Afrikaans • Alemannisch • العربية • অসমীয়া • Башҡортса • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • भोजपुरी • Banjar • বাংলা • Català • Corsu • Qırımtatarca • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • فارسی • Français • Galego • गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni • עברית • हिन्दी • Hornjoserbsce • Magyar • Íslenska • Italiano • 日本語 • Jawa • 한국어 • Latina • Minangkabau • Македонски • Bahasa Melayu • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • नेपाली • Nederlands • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • Português • Romani čhib • Română • Русский • سنڌي • සිංහල • Sunda • Svenska • తెలుగు • ไทย • Tagalog • Татарча/tatarça • Українська • Vèneto • Tiếng Việt • 中文 • 粵語 • IsiZulu Pintasan: • WP:PDMA • WP:PANDUANTERJEMAH Salah satu cara "paling sederhana" dalam mengembangkan artikel adalah dengan menerjemahkan konten yang bermutu tinggi dari Wikipedia lain, contohnya artikel pilihan ( bahasa Inggris: featured articles) atau artikel bagus ( bahasa Inggris: good articles).

Jika Anda berniat menerjemahkan sebuah artikel dari Wikipedia bahasa lainnya ke dalam bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang kami anjurkan untuk diperhatikan. Daftar isi • 1 Memulai penerjemahan • 2 Saat menerjemahkan • 3 Sesudah menerjemahkan • 4 Kesalahan-kesalahan umum • 4.1 Kesalahan penerjemahan yang berakibat kepada pemutarbalikan fakta • 4.2 Kesalahan penggunaan kata depan • 4.3 Kesalahan dalam menerjemahkan kalimat aktif/pasif • 4.4 Penerjemahan idiom kata-per-kata yang mengakibatkan kesalahan • 4.5 Neologisme • 4.6 Tidak memperhatikan konteks • 4.7 Istilah spesifik • 4.8 Terjemahan yang tidak bisa dipahami • 5 Glosarium istilah teknis • 5.1 Terjemahkan gerakan dari melayu • 5.2 Sejarah • 5.3 Budaya • 5.4 Fonologi • 5.5 Arsitektur • 5.6 Pertanian • 5.7 Biologi • 5.8 Fisika • 5.9 Kimia • 5.10 Farmasi • 5.11 Kedokteran • 5.12 Hukum • 5.13 Pemerintahan • 5.14 Militer • 5.15 Matematika • 5.16 Otomotif • 5.17 Film • 5.18 Lain-lain • 6 Istilah-istilah standar • 6.1 Wikipedia bahasa Inggris • 6.2 Wikipedia bahasa Melayu • 6.3 Wikipedia bahasa Jawa • 6.4 Wikipedia bahasa Sunda • 6.5 Wikipedia bahasa Mandarin • 6.6 Wikipedia bahasa Jepang • 6.7 Wikipedia bahasa Korea • 6.8 Wikipedia bahasa Italia • 6.9 Wikipedia bahasa Spanyol • 6.10 Wikipedia bahasa Polandia • 7 Lihat pula • 8 Pranala luar Memulai penerjemahan [ sunting sumber ] • Terjemahkan paragraf pembuka.

Jika waktu Anda terbatas, terjemahkanlah paragraf pembukanya terlebih dahulu, yang biasanya memuat informasi terpenting yang perlu diketahui mengenai subjek artikel tersebut.

Paragraf pembuka adalah 1-3 paragraf pertama yang terdapat di awal artikel. Dalam artikel yang panjang, paragraf pembuka muncul sebelum daftar isi.

• Bekerjasamalah dengan pengguna lain. Kadang-kadang artikel yang harus diterjemahkan sangat panjang. Contohnya, artikel tentang Genosida Rwanda di Wikipedia Jerman panjangnya mencapai 160 ribu bita. Bergotong royonglah dengan pengguna lain, ajak pengguna yang aktif menerjemahkan untuk bekerjasama. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. • Pastikan teks yang menjadi sumber tidak bermasalah.

Jangan terjemahkan artikel yang terkena tag-tag pemeliharaan terjemahkan gerakan dari melayu buruk seperti "tidak netral", "tidak akurat", dll.

Prioritaskan penerjemahan dari artikel-artikel yang sudah dinilai bagus di Wikipedia lain, dan itu pun masih harus diperiksa kapan terakhir artikel tersebut diangkat menjadi Artikel Pilihan atau Bagus. Sebagai contoh, mungkin ada artikel yang diangkat menjadi Artikel Pilihan pada tahun 2007 dan sejak itu sudah terbengkalai, dan di versi sekarang banyak terjemahkan gerakan dari melayu yang tidak dicantumkan halaman bukunya, banyak sumber yang diambil dari blog atau sumber-sumber tidak layak lainnya, atau ada paragraf-paragraf yang tidak jelas asal usulnya.

• Jika Anda menerjemahkan dari Wikipedia lain (misalnya bahasa Inggris atau Melayu), salinlah artikel tersebut dari halaman sumber dengan cara memencet tombol "sunting"/"edit".

Untuk mempertahankan markah wiki dan pranala yang ada pada halaman sumber, Anda bisa menyalin artikel sumber tersebut dari halaman penyuntingannya, bukan dari halaman tampilannya. • Hindari menerjemahkan hasil terjemahan. Contohnya menerjemahkan artikel dari Wikipedia Melayu yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Hal ini penting karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan menerjemahkan dari sumber aslinya mengurangi kemungkinan kesalahan penerjemahan.

Namun, Anda masih dapat melakukan hal ini asalkan saat menerjemahkan Anda juga membandingkan kontennya dengan versi aslinya. Saat menerjemahkan [ sunting sumber ] • Pahami dulu kalimat/paragraf sebelum menerjemahkan. Dengan memahami maksud dari kalimat/paragraf yang diterjemahkan, Anda dapat meminimalisasi kemungkinan kesalahan penerjemahan. • Bersifat kritis. Dengan menerjemahkan, Anda akan belajar hal baru, tapi Anda juga harus kritis dengan teks aslinya.

• Berkaitan dengan sifat kritis, Anda tidak harus memasukkan semua. Jika Anda merasa bahwa di teks sumber ada kalimat/paragraf yang tidak penting/redundan/tidak jelas sumbernya, Anda tidak harus memasukkannya.

Anda bahkan boleh berkreasi dalam mengubah susunan paragraf atau kalimat jika menurut Anda itu akan mengurangi informasi yang tidak perlu dan memudahkan pemahaman oleh pembaca dari Indonesia.

• Tidak perlu terburu-buru. Lakukan penerjemahan dengan cermat. Di Wikipedia tidak ada mandor yang menagih Anda untuk kejar setoran. • Jangan menggunakan mesin penerjemah. Mesin penerjemah seringkali tidak mampu mengenali terjemahkan gerakan dari melayu khusus dalam bahasa asing. Contohnya, ungkapan take with a grain of salt dalam bahasa Inggris akan diterjemahkan menjadi "ambil dengan butiran garam" oleh mesin penerjemah, padahal itu adalah ungkapan yang berarti bahwa kita sebaiknya tidak percaya begitu saja kepada sesuatu.

Beberapa mesin penerjemah (seperti Yandex.translate di modul Content Translation) bahkan tidak bisa mengubah posisi adjektiva dengan benar, seperti "blue book" diterjemahkan menjadi "biru buku" oleh mesin tersebut (seharusnya "buku biru"). Mesin penerjemah juga tidak bisa memahami kalau suatu kata memiliki lebih dari satu makna.

Contohnya, Yandex.translate akan mengubah "the dark age" menjadi "umur kegelapan", padahal yang dimaksud adalah "zaman kegelapan". Mayoritas pengguna yang menggunakan mesin terjemahan dan tanpa disunting lebih lanjut lalu dimasukkan ke Wikipedia bahasa Indonesia biasanya akan segera ketahuan dan pengguna yang bersangkutan akan mendapatkan peringatan, atau bahkan diblokir jika mereka masih tetap menggunakan terjemahan mesin.

Ingat, lebih baik terjemahan pendek yang baik daripada terjemahan panjang yang buruk. • Perhatikan gaya bahasa. Dalam menulis, perhatikan gaya bahasa, agar sesuai dengan gaya bahasa ensiklopedia yang cenderung formal, objektif, dan baku. Pastikan juga bahwa paragraf-paragraf yang Anda terjemahkan runut, logis, saling terhubung, dan enak untuk dibaca.

Penghubung-penghubung seperti "maka dari itu", "oleh sebab itu", "namun", "tetapi", "sementara", "walaupun", "namun demikian", "akan tetapi", dll, sangat penting untuk meningkatkan keterbacaan. • Jangan menerjemahkan kata demi kata. Tidak semua bahasa mempunyai tata bahasa yang sama dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, hindari menerjemahkan kata-demi-kata.

Sesuaikanlah kalimat dengan gaya bahasa Indonesia. • Rujuk kamus. Apabila menemui kata yang tidak Anda ketahui artinya atau Anda kurang pasti, sebaiknya Anda periksa arti kata tersebut melalui kamus. Jika kata tersebut tidak ada dalam kamus, tulis kata tersebut menurut cara baca bahasa Indonesia (untuk istilah teknis/khusus, contohnya: hydrochlorothiazide menjadi hidroklorotiazid), atau biarkan kata tersebut dalam bahasa aslinya, tetapi dicetak miring.

Untuk istilah-istilah teknis, Anda juga bisa mencari padanannya di Glosarium Pusat Bahasa atau Kateglo. • Selalu rujuk kamus. Poin ini perlu diulang karena seringkali kata-kata tertentu dalam bahasa asing memiliki lebih dari satu makna. Contohnya, istilah measure dapat menjadi kata kerja yang berarti "mengukur", atau sebagai kata benda yang bermakna "pengukuran", tapi dalam konteks kebijakan dan perundang-undangan istilah ini memiliki makna yang sangat berbeda tergantung pada konteksnya, seperti "tindakan terjemahkan gerakan dari melayu, "undang-undang", atau "rancangan undang-undang".

Sebagai contoh: kalimat the Senate passed the measure by a 48–30 vote akan menjadi ngawur jika diterjemahkan menjadi "Senat menetapkan ukuran dengan perolehan suara 48-30"; penerjemahan yang tepat dalam konteks ini adalah "Senat telah mengesahkan undang-undang ini dengan perolehan suara 48-30." Maka dari itu, perhatikan konteks dan selalu rujuk kamus. • Periksalah kata yang bersifat homonim.

Misalnya kata The Golden Ass; Ass sendiri bisa berarti pantat, bisa juga berarti keledai. Pilihlah pemakaian kata yang selaras dengan konteksnya. • Berhati-hati dengan idiom. Bahasa asing seperti Inggris tidak selalu bisa diterjemahkan secara harfiah. Ada banyak ungkapan seperti under the weather, a blessing in disguise, get out of hand, atau devil's advocate.

Jangan asal menerjemahkannya menjadi "di bawah cuaca" atau "keluar dari tangan"!!! Jika Anda tidak tahu artinya, cari penjelasan maknanya di kamus-kamus daring seperti Merriam-Webster, atau Anda juga bisa menanyakannya di Warung Kopi (Bahasa). • Bijaklah dalam mencari padanan untuk kata yang tidak bisa diterjemahkan langsung. Ada kalanya sebuah kata dalam bahasa Inggris dapat dicocokkan dengan padanan bahasa Indonesia-nya.

Misalnya courtier bisa diterjemahkan menjadi abdi dalem. Namun, seringkali suatu istilah memiliki cakupan/artian yang tidak sepenuhnya sama dengan istilah yang seolah bisa menjadi padanan Indonesia-nya, dan dalam hal ini istilah aslinya bisa dipertahankan dan dicetak miring.

Contohnya kata phaeton tidak seharusnya dicocokkan dengan kata delman mengingat adanya perbedaan cakupan makna, walaupun keduanya memang terkesan serupa. • Malu bertanya sesat di jalan. Kalau Anda benar-benar tidak paham maksud dari suatu kata/kalimat itu apa, jangan asal menebak artinya dan tanyakanlah di Warung Kopi (Bahasa). • Jangan lupa menerjemahkan catatan kaki.

Gantilah format tanggal sesuai dengan bahasa Indonesia, terjemahkan kata-kata seperti " accessed" atau " retrieved", dan yang paling penting kalau ada catatan panjang juga ikut diterjemahkan. Pengecualiannya adalah kutipan langsung dari sumber sekunder dalam bahasa asing di dalam catatan kaki.

Contoh, "Menurut Dijah Yellow (2018), "The deterioration of the economy constitutes a fundamental problem faced by the Darsem administration for the upcoming election." • Konversikan satuan asing (mis. Inggris) ke satuan internasional ( SI). Jika menerjemahkan sebuah artikel dari Wikipedia Inggris, sebaiknya satuan-satuan Inggris/Amerika seperti inch, mile, pound, dan sebagainya dikonversikan ke satuan SI seperti meter (atau centimeter dan kilometer) dan kilogram. Hindari juga penggunaan templat {{ convert}} dan gantilah dengan input manual karena templat ini seringkali bermasalah.

• Hindari menggunakan kata di mana dalam artikel yang Anda buat atau sunting. Dalam bahasa Inggris dan bahasa Indo-Eropa lainnya, kata where dapat diganti dengan kata yang, tempat, atau ketika, tergantung konteksnya. Lihat: Penggunaan "di mana" sebagai penghubung dua klausa. Tambahan: • Sesuaikan tanda baca pada bilangan. Dalam bahasa Inggris, • tanda baca koma digunakan untuk menandai jumlah ribuan atau kelipatannya; • tanda baca titik digunakan untuk menandai jumlah desimal; dan • tanda baca titik dua digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik.

Ketika menerjemahkan: • gantilah koma tersebut dengan tanda titik; • gantilah titik tersebut dengan tanda koma; dan • gantilah titik dua tersebut dengan tanda titik, seperti dalam bahasa Indonesia.

- Misalnya: 1.000 (seribu), bukan 1,000; 0,5 (nol koma lima) bukan 0.5; dan 01.00 (pukul satu) bukan 1:00 atau 01:00. • Untuk ketentuan lainnya tentang tanda baca, lihat pula Wikipedia:Pedoman penulisan tanda baca (Catatan: informasi di dalamnya sudah diperbarui dan disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.) Sesudah menerjemahkan [ sunting sumber ] • Periksa lagi.

Semahir apapun kemampuan bahasa asing Anda, kesalahan adalah hal yang lumrah, baik itu kesalahan penerjemahan, penggunaan kata yang terkesan kaku, penggunaan kata depan yang tidak tepat, atau kesalahan ketik. Maka dari itu, bacalah ulang terjemahan yang sudah Anda buat dan bandingkan dengan versi aslinya. • Periksa lagi, periksa lagi, dan periksa lagi. Kalau perlu dibaca ulang sampai 100 kali jika mampu dan bersedia.

• Isilah pranala merah yang penting untuk memahami artikel, seperti misalnya jika Anda memasukkan kalimat " Lenin mengidap penyakit erisipelas dan hiperakusis" dan pranala untuk artikel "erisipelas" dan "hiperakusis" masih merah, birukanlah pranala-pranala merah tersebut jika Anda dapat meluangkan waktu supaya pembaca dapat mengerti maksud dari kalimat itu. • Cantumkan sumber artikel dan sambungkanlah artikel yang Anda terjemahkan lewat wikidata ke Wikipedia bahasa lain (jika Anda punya pertanyaan soal ini, silakan ajukan di Warung Kopi (Teknis)).

Cantumkan juga di halaman pembicaraan versi mana yang dipakai sebagai sumber teks. Kesalahan-kesalahan umum [ sunting sumber ] Kesalahan penerjemahan yang berakibat kepada pemutarbalikan fakta [ sunting sumber ] Teks asli dari Wikipedia bahasa Inggris: On 27 September 2005, he resigned enabling President Hosni Mubarak to call for General Elections. Nazif remained as a caretaker Prime Minister until the new government formed on 27 December 2005. salah diterjemahkan menjadi: Pada 27 September 2005, ia diangkat Presiden Hosni Mubarak untuk mengikuti Pemilihan Jenderal.

Nazif kemudian sebagai pejabat Perdana Menteri hingga pemerintahan terjemahkan gerakan dari melayu terbentuk pada 27 Desember 2005. fakta yang seharusnya: Pada 27 September 2005 ia mengundurkan diri. Presiden Hosni Mubarak kemudian mengadakan Pemilihan Umum. Nazif tetap menjabat pejabat sementara Perdana Menteri hingga pemerintahan baru terbentuk pada 27 Desember 2005.

Pada contoh di atas ada beberapa fakta yang bertolak belakang: • Nazif pada 27 September 2005 mengundurkan diri bukannya malah diangkat.

• Presiden Hosni Mubarak mengadakan pemilihan umum bukan pemilihan jenderal. Contoh lain: His squalid living conditions did not endear him to the church, who dismissed him for "undermining the dignity of the priesthood".

salah diterjemahkan menjadi: Kondisi hidupnya simpang siur tak membuat ia renggang dengan otoritas gereja, yang menyatakan bahwa ia " memahami pendirian keimanan".

terjemahan yang lebih tepat: Kondisi hidupnya yang kumuh membuatnya tidak disukai oleh gereja, yang kemudian memecatnya karena terjemahkan gerakan dari melayu dianggap telah " merusak martabat kependetaan". Pada contoh di atas terjemahannya salah semua: • Squalid yang berarti "kumuh" atau "jorok" malah diubah artinya menjadi "simpang siur" • Not endearing yang kurang lebih berarti "tidak disukai" atau "tidak dicintai", malah diubah menjadi "renggang" • Dismiss yang berarti "memecat", malah berubah menjadi "menyatakan" • Undermining the dignity of the priesthood seharusnya berarti "merusak martabat kependetaan", tetapi di terjemahan yang salah berubah total artinya, sehingga memutarbalikkan fakta.

Contoh ketiga: The slogan soon became a catchphrase in Indonesia that helped fight the notion that voting against Islamic parties was sinful for Muslims. salah diterjemahkan menjadi: Slogan tersebut kemudian menjadi sebuah pernyataan di Indonesia yang membantu memperjuangkan pernyataan bahwa melawan partai-partai Islam adalah dosa bagi Muslim.

fakta yang seharusnya: Pernyataan ini kemudian sering digunakan di Indonesia sebagai sebuah slogan yang telah membantu melawan anggapan bahwa orang Muslim yang tidak memilih partai Islam itu dosa.

Pada contoh di atas, kesalahan penerjemahan telah mengakibatkan pemutarbalikan fakta, yaitu slogan yang seharusnya membantu melawan anggapan bahwa tidak memilih partai Islam itu dosa, menjadi "memperjuangkan" anggapan tersebut. Kesalahan penggunaan kata depan [ sunting sumber ] Contoh: took him outside the hut to parade him before other Bolivian soldiers diterjemahkan secara harfiah menjadi: membawanya di luar gubuk untuk mengaraknya sebelum para prajurit Bolivia lainnya kata depan yang benar: membawanya ke luar gubuk untuk mengaraknya di hadapan para prajurit Bolivia lainnya Kesalahan dalam menerjemahkan kalimat aktif/pasif [ sunting sumber ] Akibat pemahaman tata bahasa Inggris yang buruk, seringkali ada yang salah menerjemahkan kalimat aktif menjadi pasif atau pasif menjadi aktif, sehingga mengubah maknanya menjadi tidak akurat.

Contoh: He had already hired a public relations staff to promote his image with the American public. terjemahan ngawur: Ia lalu diangkat menjadi staf hubungan masyarakat untuk mempromosikan citranya kepada masyarakat Amerika. terjemahan yang lebih tepat: Ia telah mempekerjakan staf hubungan masyarakatnya sendiri untuk meningkatkan citranya di mata orang Amerika Penerjemahan idiom kata-per-kata yang mengakibatkan kesalahan [ sunting sumber ] Contoh: Félix Rodríguez attempted to question him about the whereabouts of other guerrilla fighters who were currently at large diterjemahkan secara harfiah menjadi: Félix Rodríguez berupaya untuk menanyainya tentang dimana letak para pejuang gerilya lainnya yang saat ini ada dalam jumlah besar terjemahan yang benar: Félix Rodríguez berupaya untuk menanyainya tentang letak para gerilyawan lainnya yang masih buron At large merupakan sebuah idiom (ungkapan) yang berarti "masih buron/dicari", tetapi karena idiomnya diterjemahkan secara harfiah, terjemahannya menjadi salah.

Neologisme [ sunting sumber ] Contoh: Castillo Armas' dependence on the officer corps and the mercenaries who had put him in power led to widespread corruption diterjemahkan menjadi: Penaungan Castillo Armas terhadap korps perwira dan merkenari-merkenari yang membuat kekuasaannya berujung pada merebaknya korupsi terjemahan terjemahkan gerakan dari melayu lebih tepat: Kebergantungan Castillo Armas kepada korps perwira dan tentara bayaran yang membantunya meraih tampuk kekuasaan berujung pada merebaknya korupsi Selain mengandung kesalahan terjemahan, di sini juga terdapat sebuah neologisme, yaitu mercenaries yang diubah menjadi "merkenari".

Kata "merkenari" sama sekali tidak ada dalam bahasa Indonesia. Terjemahan yang tepat adalah "tentara bayaran". Contoh lain: In May 1939, Germany began negotiations with the Soviets, proposing that Eastern Europe be divided between the two powers. diterjemahkan menjadi: Pada Mei 1939, Jerman memulai negosiasi dengan Soviet, memproporsalkan agar Eropa Timur terbagi antara dua kekuatan tersebut terjemahan yang lebih tepat: Pada Mei 1939, Jerman memulai perundingan dengan Soviet dan mengusulkan agar mereka membagi-bagi wilayah Eropa Timur.

Kata "memproporsalkan" sama sekali tidak ada dalam bahasa Indonesia. Terjemahan yang tepat adalah "mengusulkan" Tidak memperhatikan konteks [ sunting sumber ] Contoh: Numerous measures were undertaken by the Ayyubids to increase agricultural production. diterjemahkan menjadi: Sejumlah ukuran diambil oleh Ayyubiyyah untuk meningkatkan produksi pertanian.

terjemahan yang lebih tepat: Dinasti Ayyubiyah telah mengambil banyak tindakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Istilah spesifik [ sunting sumber ] Kadang-kadang ada istilah yang spesifik pada bidang tertentu, sehingga padanannya harus dicari terlebih dahulu. Menerjemahkan secara asal-asalan dapat mengakibatkan kesalahan fatal. Contoh: Litoral Gas proposed an terjemahkan gerakan dari melayu settlement to the relatives of the victims.

diterjemahkan menjadi: Litoral Gas merencanakan sebuah pemukiman luar dewan untuk para kerabat korban. terjemahan yang lebih tepat: Litoral Gas mengusulkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan kepada para kerabat korban.

Terjemahan yang tidak bisa dipahami [ sunting sumber ] Contoh: who was the product of a martyr-enamored Latin culture which "inclined people to seek out and follow paternalistic miracle workers" terjemahan harfiah yang tidak bisa dipahami: yang terjemahkan gerakan dari melayu produk martir-menganggap budaya Latin yang "membuat masyarakat menyoroti dan mengikuti para buruh ajaib paternalistik" terjemahan yang lebih tepat: yang menjadi produk budaya Latin yang menyukai martir dan cenderung membuat orang "mencari dan mengikuti pembuat mukjizat yang paternalistik" Contoh lain: but thinking all of less moment than the vastness of the journey which they had undertaken, and which they said had occupied four years.

In truth it needed but to look at their complexion to see that they were people of another world than ours terjemahan harfiah yang tidak bisa dipahami: namun memikirkan bahwa seluruhnya kurang kenangan ketimbang masa perjalanan yang mereka lakukan, dan yang mereka katakan telah berlangsung selama empat tahun. Pada kenyataannya, itu dibutuhkan namun tampak pada kompleksi mereka untuk memandang bahwa mereka adalah orang-orang dari dunia lain selain kami.

terjemahan yang lebih tepat: tetapi pikirkan paling tidak jauhnya perjalanan yang harus mereka tempuh, yang membutuhkan empat tahun menurut mereka. Nyatanya hanya perlu melihat warna kulit mereka saja untuk melihat bahwa mereka adalah suku bangsa dari dunia yang lain.

Contoh lain: people of Thinae ( Sinae) were rarely seen, because of the difficulties of reaching that country terjemahan harfiah yang tidak bisa dipahami: orang dari Thinae ( Sinae) terlihat pada kesempatan langkah, pada catatan tentang kesulitan mencapai negara tersebut. terjemahan yang lebih tepat: orang-orang dari Thinae ( Sinae) jarang terlihat karena terjemahkan gerakan dari melayu untuk menjangkau negara tersebut. Glosarium istilah teknis [ sunting sumber ] Berikut adalah beberapa padanan istilah teknis di bidang-bidang tertentu.

Untuk lebih lengkapnya lihat Glosarium Pusat Bahasa atau Kateglo. Sastra [ sunting sumber ] • Cycle --> lingkup, bukan "siklus", contoh: Panji cycle = Lingkup Panji, lingkup cerita Panji • Minor character --> tokoh sampingan, bukan "karakter/watak/tokoh kecil" Sejarah [ sunting sumber ] Halaman utama: Wikipedia:Panduan dalam menerjemahkan artikel/Sejarah • Serf --> serf atau hamba tani • County --> sesuaikan dengan nama aslinya, contohnya County of Tyrol menjadi Grafschaft Tirol • Duke --> adipati, duchy --> kadipaten • Duchess --> adipati wanita • Grand Duke --> adipati agung atau haryapatih, grand duchy --> kadipaten agung atau keharyapatihan • Grand Duchess --> adipati agung wanita/haryapatih wanita • Duchess --> adipati wanita • Archduke --> adipati utama • Archduchess --> adipati wanita utama • Book of Hours --> Buku ibadat harian, buku petunjuk sembahyang tujuh waktu dalam agama Kristen • Tablet --> lauh Budaya [ sunting sumber ] Lihat pula: Wikipedia:Panduan dalam menerjemahkan artikel/Agama • Wreath, garland --> bumban, contoh bumban zaitun • Translucent glass --> kaca kusam: kaca tembus cahaya yang memburam (tidak tembus pandang) bila dibaurkan dengan sinar cahaya • Lithic core --> batu inti • Celt --> batu halilintar • Full time --> purnawaktu, jadwal waktu seperti biasanya • Part time --> paruh waktu, sambilan, waktu yang ditentukan oleh perusahaan atau kesepakatan pekerja • Shrine --> umum: tempat suci, dapat pula diterjemahkan dengan istilah-istilah khusus yang sesuai dengan konteksnya, seperti sanggar pemujaan, tempat ziarah, makam, atau meja sembayang • Temple --> umum: kuil; Tionghoa: kelenteng • Monk --> umum: biarawan; Buddha: biksu • Nun --> umum: terjemahkan gerakan dari melayu Katolik: suster; Buddha: biksuni Fonologi [ sunting sumber ] Lihat Bantuan:Pengucapan Arsitektur [ sunting sumber ] • Mansion --> wastu, bangsal • Molding --> papan hias tembok • Truss --> tiang penopang/penunjang • Arch --> pelengkung • Vault --> langit-langit lengkung/lengkungan langit-langit • Lintel --> ambang • Post and lintel --> tiang dan ambang • Recessed window --> jendela berbindai • Townhouse --> rumah bandar • Overhang --> tritisan • Pavilion --> anjungan • Rammed earth --> tanah yang dimampatkan • Balustrade --> langkan • Daftar istilah arsitektur Kemdikbud --> [1] • Terminologi bangunan rumah: [2] Pertanian [ sunting sumber ] • Glosarium Pertanian • Ridge and furrow --> rabung dan alur • Seed drill --> penugal benih • Moldboard plow --> bajak singkal • Transplantation --> pindah tanam Biologi [ sunting sumber ] • Limb --> tungkai • Soft tissue --> jaringan lunak • pain --> nyeri (kata nyeri lebih alami dibanding rasa sakit, dan sesuai dengan buku teks kedokteran) • mule --> bagal (kuda betina x keledai jantan) • hinny --> nagil (kuda jantan x keledai betina) • gene was expressed --> gen diekspresikan (bukan gen dinyatakan) • encode --> menyandi (sering diterjemakan "dikodekan", tapi ini kurang natural) • cellular, molecular --> seluler, molekuler (kata baku menggunakan e) Fisika [ sunting sumber ] • Torsion --> torsi/puntiran • Force --> gaya • Particle --> zarah/partikel Kimia [ sunting sumber ] • Groups --> gugus, bukan kelompok • Sodium --> natrium, bukan sodium • Potassium --> kalium, bukan potasium Farmasi [ sunting sumber ] • Drug preparation --> (bentuk) sediaan obat, pembuatan obat, peracikan obat (tergantung konteks) • Drugs terjemahkan gerakan dari melayu obat-obatan, obat-obatan terlarang (tergantung konteks) • Drug misuse --> kesalahan penggunaan obat (salah cara menggunakan obat, bisa tidak disengaja) • Drug abuse --> penyalahgunaan obat (e.g.

sebagai obat rekreasi, disengaja) • Weight --> bobot • Body weight --> berat badan bukan bobot badan • Mouse/mice --> mencit bukan tikus Kedokteran [ sunting sumber ] • Lower respiratory infection --> infeksi saluran pernapasan bawah bukan infeksi respirasi yang lebih rendah • Neuropathic pain --> nyeri neuropatik bukan sakit neuropatik • Incidence (epidemiologi) --> insidensi (total jumlah munculnya kasus baru) • Prevalence (epidemiologi) --> prevalensi (total jumlah kasus yang sedang berlangsung) • Mouse/mice --> mencit bukan tikus Hukum [ sunting sumber ] • terjemahkan gerakan dari melayu pasal • section: bagian • title: bab • terjemahkan gerakan dari melayu jadwal • Null and void: batal demi hukum • Conscientious objector: orang-orang yang menolak ikut wajib militer atas dasar hati nurani • Protected persons: orang-orang yang dilindungi • Due process: proses hukum yang semestinya Pemerintahan [ sunting sumber ] • Lieutenant Governor = Wakil Gubernur, bukan "letnan gubernur" Militer [ sunting sumber ] • Armor piercing --> Penembus perisai • Armor piercing ballistic capped --> Penembus perisai bertudung balistik • Armor piercing capped --> Penembus perisai bertudung • Armor piercing capped ballistic capped --> Penembus perisai bertudung, bertudung balistik • Armor piercing composite rigid --> Penembus perisai komposit keras • Ballast --> Penyeimbang/balas • Ballistic cap --> Tudung balistik • Bulbous bow --> Haluan gembung • Canister shot --> Peluru kanister • Cartridge --> Peluru (proyektil dan propelan dalam satu selubung/selongsong) • Co-axial machine gun --> Senapan mesin konsentris • Course --> Arah • Draft number --> Angka sarat • Draught/draft --> Sarat • Displacement weight --> Berat benam • Engineers --> Dalam konteks militer: Zeni • Explosive charge --> Muatan ledak • Flare --> Suar • Fuze --> Sumbu/primer/murang • Hatch --> Palka • High explosive --> Berdaya ledak tinggi • High explosive anti-tank --> Hulu ledak antitank berdaya ledak tinggi • High explosive squash head-> Hulu ledak tumbuk berdaya ledak tinggi • Incendiary --> Pembakar • Keel --> Lunas • Mantlet --> Mantel • Muzzle velocity --> Kecepatan peluru • Pincer attack --> Gerakan menjepit • Rate of fire --> Laju tembak • Terjemahkan gerakan dari melayu --> Britania Raya: Peluru—Umum: Jumlah tembakan • Rubber bearing --> Bantalan karet • Scrapped --> Dibesituakan • Shaft --> Poros • Shell --> Selongsong • Shot --> Amerika Serikat: Peluru—Umum: Tembakan • Solid shot --> Peluru pejal • Superstructure --> Bangunan atas • Tracer --> Penjejak • Tracks --> Roda rantai • Turret --> Turet/kubah meriam • Wake terjemahkan gerakan dari melayu Arus ikut • Wedge --> Baji Matematika [ sunting sumber ] • Graph --> Pandang konteksnya, terjemahkan gerakan dari melayu berarti graf atau grafik (dalam konteks plot suatu fungsi) • Ring --> Jika konteksnya adalah ring pada struktur aljabar, terjemahkan sebagai "gelanggang", bukan "cincin" • Field --> Jika konteksnya adalah field pada struktur aljabar, terjemahkan sebagai "lapangan", bisa juga diartikan "medan" (hampir semua diartikan "medan") • Lattice --> Diartikan sebagai "kekisi" • Product --> Ini diartikan sebagai "hasil kali", terkadang diartikan sebagai "darab" • -hism --> Diartikan sebagai ke.-an.

Sebagai contoh • Automorphism --> berarti Keautomorfan • Endomorphism --> berarti keendomorfan • Matching --> Ini diartikan pemadanan" • Representation --> Diartikan sebagai "wakilan" • Interval --> diartikan sebagai selang • Let --> diartikan sebagai misalkan.

Contoh kalimat: Let a {\displaystyle a} be a real number: Misalkan a {\displaystyle a} bilangan real. Otomotif [ sunting sumber ] • Chassis --> Sasis Film [ sunting sumber ] • director --> sutradara, bukan direktur • producer --> produser, bukan produsen • trailer --> trailer • teaser trailer --> trailer penggoda • opening day --> hari pembuka (hari pertama penayangan) • opening week --> minggu pembuka (minggu pertama penayangan) • frequent collaborator --> kolaborator setia (artis yang sama berperan di beberapa film arahan sutradara yang sama) • adapted --> dialih wahana • plot --> alur • release --> penayangan • premiere --> penayangan perdana • gross --> pendapatan kotor • principal photography --> pengambilan gambar utama • age rating/classification --> klasifikasi usia/umur, bukan pemeringkatan usia/umur • review --> ulasan, bukan tinjauan • accolade --> penghargaan • romance --> percintaan • thriller --> cerita seru • suspense --> tegang • action --> laga • slasher --> jagal Lain-lain [ sunting sumber ] • Trade union --> serikat pekerja, bukan "serikat dagang" • .

languages --> Rumpun bahasa . (contoh, Latin languanges --> Rumpun bahasa Latin) bukan Bahasa-bahasa. • Mine shaft --> poros tambang Istilah-istilah standar [ sunting sumber ] Berikut adalah istilah-istilah standar yang dapat ditemui di Wikipedia bahasa lainnya dan terjemahan yang dianjurkan dalam Bahasa Indonesia. Wikipedia bahasa Inggris [ sunting sumber terjemahkan gerakan dari melayu • External link/ External links — Pranala luar • See also — Lihat pula • Stub — Rintisan/Artikel rintisan/Tulisan rintisan • Disambiguation — Disambiguasi • {{stub}} — {{rintisan}} atau {{stub}} Catatan: gunakan templat rintisan yang lebih spesifik • {{disambiguation}} — {{disambig}} • Abort — Batalkan • Reference – Referensi/Rujukan Wikipedia bahasa Melayu [ sunting sumber ] • Bak pasir – Kotak pasir • Terjemahkan gerakan dari melayu – Usulan • {{kotak info}} – {{infobox}} • Lihat juga — Lihat pula • Nota kaki – Catatan kaki • Nyahkekaburan – Disambiguasi • Pautan luar — Pranala luar • Penyelia – Pengurus/Administrator • Perbincangan – Pembicaraan • Rencana – Artikel • Rujukan — Referensi • Senarai – Daftar • {{Tunas}} — {{stub}} Wikipedia bahasa Jawa [ sunting sumber ] • Rujukan - Referensi • Pranala njaba - Pranala luar Wikipedia bahasa Sunda [ sunting sumber ] • Tempo ogé - Lihat pula • Catetan suku - Catatan kaki • Rujukan - Referensi • Bibliograpi - Daftar pustaka • Tutumbu kaluar - Pranala luar Wikipedia bahasa Mandarin [ sunting sumber ] • 参见 - Lihat pula • 参考资料 - Daftar pustaka • 外部链接 - Pranala luar • 规范控制 - Pengawasan otoritas Wikipedia bahasa Jepang [ sunting sumber ] • 脚注 - Referensi/Catatan Kaki • 関連項目 - Lihat pula • 参考文献 - Daftar pustaka • 外部リンク - Pranala luar • 典拠管理 - Pengawasan otoritas • スタブ - Rintisan • カテゴリ - Kategori Wikipedia bahasa Korea [ sunting sumber ] • 각주 — Referensi • 외부 링크 — Pranala luar • 전거 통제 — Pengawasan otoritas • 분류 — Kategori Wikipedia bahasa Italia [ sunting sumber ] • Galleria – Galeri • Bibliografia – Daftar pustaka • Collegamenti esterni – Pranala luar Wikipedia bahasa Spanyol [ sunting sumber ] • Enlaces externos - Pranala luar Wikipedia bahasa Polandia [ sunting sumber ] • Przypisy - Referensi • Linki zewnętrzne - Pranala luar Lihat pula [ sunting sumber ] • Wikipedia:Panduan dalam menerjemahkan artikel/Sejarah • ProyekWiki Perbaikan Terjemahan • Wikipedia:Pedoman Ejaan • Diskusi komunitas Wikipedia mengenai penggunaan bahasa Indonesia • Wikipedia:Pedoman alihaksara Arab ke Latin • Wikipedia:Pedoman alihaksara Kiril ke Latin Pranala luar [ sunting sumber ] • KBBI Daring • Wiktionary bahasa Indonesia – Kamus yang bebas disunting siapa saja, dengan lebih dari 100.000 lema (70.000+ di antaranya lema bahasa Indonesia) • Glosarium di Situs Kementrian Pendidikan Nasional – dapat dijadikan pedoman penerjemahan istilah asing • Kateglo – Kamus, tesaurus, dan glosarium bahasa Indonesia • Halaman ini terakhir diubah pada 17 Februari 2022, pukul 12.27.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •✕ • Kiat Bagus • Cara Belajar • Yang • Apa • Apa arti • Arti kata • Jelaskan • Sebutkan • Bagaimana • Kesehatan dan kecantikan • Beda • Contoh • Review • Toplist • Apa yang • Membandingkan • Berapa • Mengapa • Perbedaan • Harus • Teknologi • Dimaksud • disebut • Fungsi • Permainan • Anak • Tentang • Makanan lezat • Belajar dengan baik • Berikut ini • Teknik • Cryto • Tujuan • Daftar Teratas • Sains • Berikut yang • Top • Konstruksi • Sekolah • Rumah • Pil • Seks • Artinya • Berapa lama • Tubuh • Laptop • Tempat • Kenapa • Hubungan • Karakter Top 10 terjemahkan tujuan utama menerapkan pola serangan dalam pertandingan sepak bola adalah dari melayu 2022 Ringkasan:.

haii ka, boleh jawab soal ini?. Sinta berdiri terjemahkan gerakan dari melayu dan kedua tangan di pinggang. Sinta melangkahkan kaki kiri ke depan diikuti langkah kaki kanan ke d. … epan. Kemudian, Sinta melangkahkan kaki kanan sejajar kaki kiri. Akhir gerakan, Sinta merapatkan kaki kanan dan kiri. Dilihat dari gerakannya, Sinta melakukan langkah .

A. rapat. B. biasa.

terjemahkan gerakan dari melayu

C. depan. D. samping 1.bagaimana melakukan gerakan kombinasi gerak langkah kaki ke depan dan ayunan dua lengan ke belakang dan Ringkasan:. salah satu gerakan yang di lakukan di palang tunggal​. gerakan menggantung memiliki manfaat tertentu. jelaskan dua manfaat latihan gerakan menggantung​. 1. Tujuan permainan bola basket adalah .a. untuk mencari kemenanganb. untuk bersenang - senang c. untuk mencari nilai angka sebanyak - banyaknyad.

… untuk menunjukkan kemampuan yang dimilikie. untuk memasukkan bola sebanyak - banyaknya ke daerah lawan2. Dalam permainan bola basket, teknik . sambil meloncat Ringkasan: Merdeka.com - Siapa yang tak tahu dengan olahraga sepak bola. Olahraga tim ini merupakan olahraga paling populer yang telah banyak dimainkan hampir di seluruh dunia. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa gemar menonton dan melakukan olahraga ini.

Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan oleh dua tim, di mana masing-masing tim berisikan 11 orang pemain. Banyak turnamen dari olahraga ini menjadi perhatian publik.

Mulai dari turnamen Liga di negara masing-masing, Liga Champion Eropa, hingga yan Ringkasan: Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu.Cari sumber: "Formasi" sepak bola – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTORFormasi adalah susunan atau barisan pemain dalam sepak bola.

Formasi yang menggunakan 4 bek 4 pemain tengah dan 2 penyerang form Ringkasan: Latihan Soal - SD/MI - SMP/MTs - SMALihat versi lengkap★ SD Kelas 5 / Penjas Olahraga Kesehatan SD MI Kelas 5 Tujuan utama menerapkan pola penyerangan pada pertandingan sepak bola adalah…A.

Menyehatkan badanB. Permainan menjadi kreatifC. Memasukan bola ke gawang lawanD. Menjaga gawang agar tidak kemasukanPilih jawaban kamu: A B C Terjemahkan gerakan dari melayu E Preview soal lainnya: PAS 2 Tema 5 SD Kelas 1Yang merupakan kalimat petunjuk yaitu A. letakkan bola dikeranjangB. siapa yang me Ringkasan: TIGA pola penyerangan dalam sepakbola penting untuk diketahui orang-orang yang ingin menggeluti lebih lanjut bidang olahraga ini.

Sebab, pola penyerangan dalam sepakbola penting untuk bisa membawa tim meraih kemenangan. Dengan pola penyerangan, setiap pemain bisa mencetak gol ke gawang lawan dan membawa timnya meriah kemenangan. Setidaknya, ada tiga pola terjemahkan gerakan dari melayu dalam sepakbola yang perlu diketahui. Pola penyerangan pertama yang perlu dipahami dengan baik adalah formasi. Setiap tim punya fo Kiat Bagus Cara Belajar Yang Apa Apa arti Arti kata Jelaskan Sebutkan Bagaimana Kesehatan dan kecantikan Beda Contoh Review Toplist Apa yang Membandingkan Berapa Mengapa Perbedaan Harus Teknologi Dimaksud disebut Fungsi Permainan Anak Tentang Makanan lezat Belajar dengan baik Berikut ini Teknik Cryto Tujuan Daftar Teratas Sains Berikut yang Top Konstruksi Sekolah Rumah Pil Seks Artinya Berapa lama Tubuh Laptop Tempat Kenapa Hubungan Karakter • About • Contact • Terms © memperoleh .com

Materi Pembelajaran Seni Budaya, Ragam Gerak Dasar Tari Melayu
2022 www.videocon.com