Paninggaran hartina

paninggaran hartina

Istilah Patukangan Dina Bahasa Sunda - Istilah Patukangan Dina Bahasa Sunda. Patukangan teh nyaeta paninggaran hartina boga pagawean atawa anu paninggaran hartina migawe hiji pagawean. Istilah Patukangan Dina Bahasa Sunda diantarana : ISTILAH HARTINA Amil,lebe Tukang nuruskeun nu aya patalina jeung Agama di desa Badaya Awewe tukang ngigel di karaton atawa di kabupaten Bujangga tukang nyieun/ nulis carita Barangmaen Tukang jajaluk Bengkong Tukang nyunatan Candoli tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan (biasana awewe) Dalang Tukang ngalakonkeun carita wayang Gending tukang nyieun parabot tina kuningan Indung beurang paraji nu sok ngurus ngajuru jeung ngurus orok Kabayan tukang dititah ka dittu da dieu Kajineman mandor sakitan, tukang ngajaga jinem (nu dihukum) Kamasan tukang nyieun parabot tina emas atawa perak Kabojengkeng tukang ngagusur padati Kulaer kusir anu tumpakna dina kuda kareta pangagung Kuncen tukang ngurus kuburan Legig tukang ngasruk dina pamoroan Anjun tukang nyieun parabot tina taneuh Lopor Tukang ngagondeng jeung ngereunkeun kuda Malim tukang nalukkeun sasatoan Masinis Tukang ngajalankeun lokomotip Maranggi tukang nyieun landean jeung sarangka keris Merebot tukang nakol bedug Sarati tukang ngusir gajah Panyumpit Tukang nyumpit Paninggaran tukang moro Paneresan tukang nyadap Panday tukang nyieun parabot tina beusi Pamayang tukang ngala lauk di laut Pamatang tukang moro (nu sok ngagunakeun tumbak) Palika tukang teuleum (ngala lauk) Paledang tukang nyieun parabot tina tembaga Palatuk iber anu tumpak paninggaran hartina saheulaeun pangagung Pakacar bujang, juru laden O’ah Jago Tukang ngagugulukeun teu ecreug Nyarawedi tukang ngagosok permata Nayaga Tukang nabeuh gamelan Sekian posting Istilah Patukangan Dina Bahasa Sunda, hayu urang lestarikeun bahasa paninggaran hartina.

Tong nepi ka leungit. Hatur nuhun. Sumber:http://preesellaiskhandar.blogspot.com/ istilah patukangan dina basa sunda *dihandap ieu aya conto istilah patukangan contona: 1. pamayang : hartina tukang ngala lauk di laut 2. palika. : hartina tukang teleum di leuwi 3. paninggaran : hartina tukang moro sato di leweung 4. kamasan. : hartina tukang nyieun emas 5. panday. : hartina tukang nyieun barang tina beusi. jsb *tugas: pek ku hidep teangan conto istilah patukangan lain anu laina #tugas di japri ka ibu(085692091820) Gerak Tari Tradisional Berdasarkan Pola Lantai *Uraian Materi seni tari merupakan karya seni yang menggunakan gerak tubuh sebagai media ekspresinya.

Gerak yang dimaksud adalah gerak berirama yang indah dengan iringan musik yang mendukungnya. seni tari membutuhkan unsur-unsur pendukung tari, seperti: 1. busana 2. properti, dan 3. musik pengiringnya Dengan perpaduan yang serasi paninggaran hartina unsur-unsur tersebut, gerak dalam tarian menjadi indah dan tampil meyankinkan karya seni tari setiap daerah memiliki ciri khas, kreasi,dan pola yang berbeda-beda.

setiap daerah menampilkan tari dengan gaya dan caranya masing-masing sesuai dengan kreasi yang mereka sampaikan. Dengan beragamnya pola gerak tari tersebut, kalian harus memahami pola gerak apa yang digunakan oleh setiap tarian yang dibawakan, pola gerak yang dimaksud adalah pola lantai.

paninggaran hartina

Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di indonesia yang telah diwariskan oleh para seniman tari sebagai hasil karya daya cipta, yaitu tari tradisional .

paninggaran hartina

TUGAS 1.Sebutkan 10 tarian daerah beserta nama daerahnya * tugas dikumpulkan ke nomor wa ibu bu cucu ( 085692091820)
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z Untuk kamus Sunda-Indonesia, lihat Lampiran:Kamus bahasa Sunda – bahasa Indonesia A [ sunting ] • abadi = langgeng, lana, endeng • abai = antep; ingkeun • mengabaikan = ngantepkeun • abang = akang, aa • abdas = wudu • abdi = abid • mengabdikan = kumawula • abdi negara = ponggawa, prayayi • absen = nataan • abstrak = niskala, mujarad • abu = lebu, kekebul • abu-abu = dawuk • acak = awut • acak-acakan = awut-awutan, rakacak • acara = acara, prohrama • acapkali = mindeng, remen • acuh = paliré, piroséa • ada = nyondong, aya • mengadakan = ngayakeun • keadaan = kaayaan • seadanya = saayana • adakalanya = kalan-kalan • adapun = sedengkeun • tidak ada = euweuh, taya • mengada-ngada = jijieunan, kaleuleuwihi • adalah = nyaéta • adegan = adegan • adik = adi, rai, ayi • memperadik = miadi • adik kakak = adi lanceuk • adik ipar = adi beuteung • adil = adil • adopsi = kukut • mengadopsi = ngukut • adu = adu, abén • mengadu = ngadu, ngabén • aduk = kocék, aduk • mengaduk = ngocék, ngaduk • agak = rada, semu, bangun • agaknya = kawasna • agama = ageman, igema • agar = ambéh, sangkan, ngarah • agunan = tanggelan, boreh • mengagunkan = nanggelkeun, ngagadékeun • agustus = agustus • ahad = minggu • ahli = ahli, saéhu, tapis • aib = cogéh, codéka, cangcala • air = cai • berair = caian • air mata = cipanon • air bah = caah • air kencing = cikiih • air liur = ciduh • air tuban = cikakaba • air mani = cipejuh • air putih = cihérang, cibodas • tanah air = lemah cai • mata air = cinyusu • ajaib = pingsal • ajak = ajak, sambat • mengajak = nyambat, ngajak • ajal = surud • ajang = paninggaran hartina • ajar = atik, warah • mengajar = ngawarah, ngatik • aju = ajeng • mengajukan = ngasongkeun, ngajengkeun • akad = sanda, akad • akal = uteuk • akan = bakal, baris, arék, badé • akar = akar, oyot, canir • berakar = akaran • akar serabut = mayang • akar tunggang = pancer • akar tunjang = jangkar • umbi akar = beuti • akbar = kabir, ageung • akhir = tungtung, antuk, mustung • berakhir = réngsé, anggeus • terakhir = paméakan, panuntungan, pamustungan • akhirnya = antukna • akhirat = ahérat, kalanggengan • akhlak = parsi, perbawa • akibat = alatan, balukar • akikah = akékah, ékah • akrab = dalit, conggah, layeut • aksara = aksara, hurup • aksen = lentong • aksesori = rerenggan • aksi = aksi, langkah • aktif = getol, daékan • aktivitas = kagiatan, pacabakan • aku = kuring, abdi, aing • akur = akur, panduk, rapih • akurat = tungtik, paninggaran hartina • alam = jagad • alamat = alamat, tujul • alang-alang = eurih • alas = ampar • alasan = ékol, alesan • alat = pakakas, parabot • alat dapur = pancarakén • alat tenun = pakara • albino = bulé • album = albeum • alias = landian • alih = tindak • alih-alih = sihoréng • alir = kocor • mengalir = ngocor • alis = halis, kening • alkisah = kacaturkeun • almari = lomari, tékas • alot = liat • alu = halu • aman = aman, kerta • amanat = talatah, piwuruk • amarah = ngambek • amat = kacida • amati = titénan • mengamati = niténan • pengamatan = paninggaran hartina • mengamat-amati = nelek-nelek • amatir = cumahireu • ambang = bangbarung • ambil = cokot, candak • ambil = nyokot, nyandak • mengambil bagian = ilubiung • ambin = aisan • mengambin = ngais • berambin lutut = nangkeup tuur • amblas = ambles • ambruk = rugrug • amis = hanyir • amoral = bokbrok, duratmaka • ampas = hampas • ampas kecap = béjod • ampas ketela = onggok • ampas air kopi = gegedoh • ampas kacang = gegempa, bungkil • ampas kelapa = camak • ampas kacang tanah = gebleg • ampas minyak kelapa = galéndo • ampela = burih • ampuh = matih • ampun = hampura, pertobat, sori • amuk = amuk • mengamuk = ngadat, ngamuk, meta • anai-anai = rinyuh • anak = sunu, anak, pecil, putra • anak-anak = barudak • anak kecil = murangkalih • anakku = anaking • beranak = anakan • anak cucu = anak incu • anak tiri = kawalon • ancam = ancem, ngati • mengancam = ngati, ngancem, ngarah-ngarah • ancang-ancang = ngawahan • anda = hidep, manéh, anjeun, sia • andai = upanten, sandé • andaikata = gegebaran, lir • andal = angkeuh, andel • andeng-andeng = karang • paninggaran hartina = ahéng • aneh-aneh = ararahéng • aneka = rupa-rupa, sanpiudaya, saniskanten • angan = jeujeuhan • angan-angan = tulupan, maladara • anggap = anggep, aku • anggap = nganggep, ngaku • anggaran = wangwangan • anggota = anggahota • angguk = unggeuk • mengangguk-angguk = unggeuk-unggeukan • anggun = timpuh • anggur = anggur • menganggur = ngaligeuh, ngaledig • angin = bajra, angin, maruta • angka = angka • angkasa = jomantara, awang-awang • angkat = angkat, junjung • berangkat = indit, mangkat • angker = sanget, rungsit • angklung = angklung • angkuh = bedegong • angkut = akut, unjal • mengangkut = ngakut, ngunjal • mengangkuti = ngakutan, ngunjalan • angsa = soang • angsur = cicil, tungtut • angsuran = cicilan • mengangsur = nyicil, nungtut • ani-ani = étém • aniaya = pergasa, rogahala • anjing = anjing, gogog, cemera • antah = sérah • antan = halu, panutu • antar = anteur, jajap • mengantarkan = ngajajapkeun, nganteurkeun • mengantari = nganteuran • pengantar = pangjajap • antara = antawis, sesela • anting = kurabu, cecepan • antri = ngantay • antuk, terantuk = tidagor, titajong • antup = seureud • mengantup = nyeureud • antusias = pangguh • anu = taeun • anugerah = kasinugrahan, lélér • dianugerahi = kapanjingan • penganugerahan = panglélér • anus = bool • anut = agem • menganut = ngagem • apa = naon • apa-apa = nanaon • apabila = lamun • apakah = naha • apalagi = sumawon, komo • apapun = naon ogé • apak = hapeuk • api = seuneu • apion = panggal • apotek = apoték • april = april • arah = lebah, béh • area = wewengkon • aren = kawung • arca = tapékong • arena = pakalangan • arif = wacis, surti • arik = cendeuleuk, nyileuk • arsitek = undagi • arti = harti, murad, hartos • arung =ambah • mengarungi = ngambah, ngaraas • arus = arus • arwah = rewah, eroh • asal = kawit, linggih • asam = haseum • asap = haseup • asin = asin, lekék • asing paninggaran hartina kosta, deungeun • terasing = sikluk • asli = pituin, asli • asma = mengi, bengek • asmara = duriat, kadeudeuh • aspal = aspal • asrama = internat • asri = rasmi • asuh = asuh, aping • mengasuh = ngasuh, ngaping • asyik = uplek • atap = hateup, suhunan • atas = luhur • mengatasi = ngungkulan • teratasi = kaungkulan • atasannya = saluhureunana • atau = atawa, atanapi • atur = atur • mengatur = ngaheuyeuk, ngéntép • aula = madé • aurat = rarangan, orat • aus = halabhab, hanaang • awal = mimiti, anggal • awan = reuheuk • awas = kadé, halik • awet = awét, papahat • awut-awutan = pabaliut • ayah = bapa, abah, rama • ayah kandung = bapa teges • ayah tiri = bapa sampakan • ayam = kotok, hayam • ayan = sakalor • ayat = ayat • ayo = hayu • azab = siasat • azam = maladara • azimat = pupundén B [ sunting ] • babak = babak, drip • babak belur = gareuneuk • babal = tongtolang • babi = bagong, bedul • bablas = paninggaran hartina • babon = ibu • babu = lanjang • babut = alketip • baca = maca, maos • bacaan = bacaan • bacak = borontok • bacek = cebrék • bacin = biuk • bacok =kadék • bada = sabada • badai = alasan • badan = awak, waruga • badang = tampir • badik = patrém, condré • badung = badeur, bangor • bagaikan = kawas, lir • bagaimana = kumaha • sebagaimana = sakumaha • bagaimanapun = kumaha ogé • bagi = pikeun • sebagian = sawaréh • baginda = naléndra • bagur = bongsor • bagus = alus, hadé • bahagia = paninggaran hartina, atoh • kebahagiaan = kabagjaan • membahagiakan = ngabagjakeun • bahak = gakgak • terbahak-bahak = ngagakgak, nyakakak • baham = careham • membaham = ngagayem • bahan = unsur, pakeun • bahana = handaru, gerendung • membahana = ngageder, aweuhan • bahari = sagara • bahas = guar • membahas = ngaguar • bahasa = basa, nalika • bahasa asing = basa kosta • bahasa baku = basa lulugu • bahaya = balahi, bahla • bahkan = kalahka, anggur • bahu = taktak • membahu = nanggung • bahu-membahu = sagulung-sagalang • bahwa = yén • baiat = gumusti • baik = bageur • bait = pada • baja = waja • bajak = wuluku • bajakan = bajoan • bajigur = bajigur • baju = baju, jamang, acuk • bakal = bakal • bakar = duruk, beuleum • kebakaran = kahuruan • terbakar = kabeuleum, kaduruk • pembakaran = pameuleuman • bakat = anléh • bakhil = korét, kumed • bakiak = gamparan, kéléték • bakteri = baksil • bakti = baktos, séba • baku = lulugu • bakul = boboko • bakup = bengep, kubil • bala = tantra, séna • bala tentara = wadyabala • bala bantuan = balad pangrojong • balai = biro • balai-balai = ambén • balairung paninggaran hartina pamengkang • balar = bulé • balas = bales • balgam = reuhak • balig = sawawa • balik = mulang, uih, wangsul • baling-baling = kolécér • balung = jawér • balut = bengker • bambu = awi • balung = béncong, banci, wandu • bandel = liwar • banding = banding, timpal • perbandingan = sasaruaan • sebanding = satimpal, ngalayan • bandit = jurujana, bangsat, pandung • bangar = meledek • banget = pisan, kacida, pohara • kebangetan = istuning, kamalinaan, teungteuingeun • bangga = reueus • kebanggaan = kareueus • bangkai = bugang • bangkang = pantangul • membangkang = mantangul • bangkar = jeger • bangkas = borontok • bangkeh = colat • bangkit = cengkat • membangkitkan = ngahudangkeun • banglas = négla • bangsa = bangsa • suku bangsa = sélér bangsa • bangsat = tumbila • bangsawan = ménak • bangun = hudang • bangunan = wangunan, adegan • membangun = ngawangun, ngadegkeun • pembangunan = pangwangunan • membangunkan = ngahudangkeun • banjir = caah • membanjir = cacaahan • kebanjiran = kacaahan • banjir bandang = caah rongkah • bantal = anggel • bantalan = angselan • banteng = lembu, banténg • banting = beubeut, babét • membanting = ngababétkeun • bantu = rojong, bantos • membantu = ngarojong, ngabantos • banyak = loba, réa, seueur • membanyak = ngalobaan • memperbanyak = ngaréakeun • bapak = bapa, abah, rama • bara = ruhay, ruhak • membara = burahay • batubara = areng batu • barak = tangsi • barang = barang • barang siapa = sing saha • barangkali = sugan • barat = kulon • barbar = bololol • baret = besut, dadas • barikade = rucuk • baring = golér • berbaring = ngagolér • baris = jajar, rédés • berbaris = ngajajar, ngajéngjréng • barter = liliuran • baru = anyar, kakara, karék • baru saja = cikénéh, bieu • barua = centéng • baruh = landeuh • barut = balur, ulas • membarut = ngabalur • membarut-barut = ngagamel, ngusapan • basah = baseuh, beueus • basah kuyup = jibreg, rancucut paninggaran hartina basau = eumeul-eumeul, cangor • basi = basi, haseum • baso = baso • daging baso = ondol • bastar = liplap, sinyoh • basuh = kumbah • batal = bedo, cupar, paninggaran hartina • batang = leunjeur • batas = wates, semet • batasan = wangenan • batih = umpi • batin = wisik, batin • batok = undem, batok • batu = mungkal, séla, batu • batuk = gohgoy, batuk • batuk-batuk = ngohkoh • bau = ambeu • membaui = ngambeuan, ngangseuan • terbau = kaambeu • bau-bauan = seuseungitan • bawa = bawa, bantun, baan, banjut • membawa = ngabantun, mawa, maan • bawah = handap, téoh, landeuh • bawang = bawang, kucay • bawel = térémbél, céréwéd • bayangan = kalangkang • membayangkan = ngabayangkeun • bayar = bayar • membayar = ngartosan, mayar • bayaran = paninggaran hartina • bayi = orok • beban = beungbeurat • membebani = ngabeungbeuratan • bebas = peré, luput, lebar • bebat = beber, bengker • membebat = ngabengker • bebek = éntog, meri • beberapa = sababaraha, sawatara • becek = bécék • beda = béda, bina, bénten • membedakan = ngabinakeun • bedah = belék, bedél • bedak = pupur, wedak • bedeng = riribug • membedah = ngabelék • begadang = tasblang • begah = paninggaran hartina • begini = kieu • begitu = kitu • begitulah = kitu pisan • bejat = sawiah • bekal = bekel, timbel • bekas = urut • berbekas = tapakan • bekerja = digawé • bekerja sama = sabilulungan • bekisar = kasintu • belah = beulah, bejad • belajar = diajar • belaka = wungkul, doang • belakang = tukang • belakangan = pandeuri • belakangan ini = kadieunakeun • membelakangi = nukangan, nonggongan • belalai = tulalé • belalang = simeut • belanga = dalung • belanja = balanja, balén • berbelanja = barangbeuli • belas = welas • belenggu = borogod • belepotan = lambokot • belerang = walirang • beli = pésér, galeuh • membeli = mésér • terbeli = kapésér • beliau = anjeunna • belikat = walikat • belok = péngkol • membelok = méngkol • berbelok-belok = pungkal-péngkol • belokan = péngkolan • belolok = paninggaran hartina • belot, membelot = biluk • belukar = rungkun • belulang = sanggal • berbelulang = sasanggaleun • belum = encan, tacan • sebelum = saméméh, saencan • belut = belut, lubang • beluwek = legedu • benalu = mangandeuh • benam = bebes • membenamkan = ngabebeskeun • benang = bola • benar = bener, leres, éstu, enya paninggaran hartina kebenaran = bebenaran • bencah = ranca • bencana = musibah, barah • benci = cua, ceuceub • benda = barang • bendahara = candoli • bendera = kélébét, bendéra • bendul = gagalur • bengal = badeur, bangor • bengis = angas, seru • bengkah = renget, renteng • bengkak = bareuh paninggaran hartina bengkarak = rorongkong • bengkayang = mutiktrik • bengkerap = potol • bengkeng = belikan • bengkok = bingkeng • bengoh = tihothat • bengong = molohok, hookeun • bengul = cindul • benih = binih, bibit, petét • bening = hérang • benjol = benjut, buncunur • bentak = sentak, sengor • membentak = nyengor, nyentak • bentan = karugrag, kanceuh • bentol = béntol • bentol-bentol = baréntol • bentuk = wangun • bentukan = jieunan • berbentuk = ngawangun • bentur = teumbrag • membentur = neumbrag, neunggar • benua = buana • berada = nyondong • beradu = diadu • beragam = rupa-rupa • beragama = ngagem agama • berahi = begér • berai, terberai = mancawura • berak = ngising, modol • berakhir = enggeusan • berandal = baragajul • berandang = negrak • berang = adur • berang-berang = séro • berangga = ranggaék • berangkat = indit, mangkat, mios • berangus = borongsong • berani = wani, ludeung • pemberani = ludeungan, wanian • keberanian = kaludeung, kawani • memberanikan = ngaluludeung • berantakan = bakrék, bacacar • berantem = garelut • berapa = sabaraha • berapi = seuneuan • berarti = hartina, hartosna • beras = béas • berat = beurat, abot • memberati = ngabangbaluhan • memberatkan = ngabeuratkeun • kaberatan = kabeuratan • berayun = gulawing • berayun-ayun = ngagabig • berbagai = rupa-rupa • berbahaya = picilakaeun • berbakti = séba, baktos • berbalik = malik, nukang • berbantah = hoghag • berbantahan = padungdengan • berbarengan = babarengan • berbaring = ngebog, ngagolér, ngedeng • berbaris = ngajajar • berbayar = mayar • berbeda = pasalia • berbekal = mekel • berbelok-belok = arileu • berbentuk = ngawangun • berbicara = nyarita, ngomong • berbisik = ngaharéwos • berbisnis = babalantik • berbondong-bondong = ngabrul • berbuat = migawé • berburu = moro • bercak = emblog, mala • bercakap-cakap = ngobrol • bercampur = galo • berceceran = bayabah, awér • bercengkrama = macangkrama • bercerai = pirak • bercerita = nyaritakeun • bercermin = ngeunteung • bercocok-tanam = pepelak • berdandan = dangdan • berdarah = getihan • berdasar = suméndér • berdasarkan = dumasar • berdatangan = daratang, rajol • berdecak = macrek • berdehem = ngadéhém • berdekatan = padeukeut • berdelapan = dalapanan • berdering = ngirining • berdesing = ngahieng • berdiang = ngadéang • berdikari = macakal • berdiri = nangtung • berdiskusi = sawala • berdua = duaan • berduaan = paduduaan • berdurasi = dumugi • berdus = budayut • berduyun-duyun = nakleuk • berebutan = pagorényang • beredar = medar • beredarnya = medarna • berempat = opatan • berenam = genepan • berenang = ngojay • berencana = ngangkanan • bereo = béwok • bererot = ngaleut • beres = pérén, bérés • berformat = boga format • berfungsi = paranti, paragi • bergabung = ngagabung, ngaréndon • berganti = salin, gentos • bergantian = gunta-ganti • bergantung = ngagawing • bergelar = wawangi • bergerak = usik • bergerigi = rérégéan • bergidik = ngabirigidig, muringkak • bergulir = ngagulundung • berguman = ngagereyem • bergumpal = ngadagleg • bergumul = muket • berguna = kapaké, kaarah • berguncang = inggeung • berhadapan = pahareup-hareup • berhak = ngabogaan paninggaran hartina • berharap = ngarep • berhasil = junun • berhasrat = nyongsrong • berhenti = eureun, ngandeg • berhentilah = eureun, eup • berhimpitan = padempét, pagégéyé • berhubungan = nyambung, pacorok • berhubungan intim = sapatemon • beri = paninggaran hartina, bikeun, pasihan, hatur • memberi = méré, masihan, mikeun • pemberian = paparin, paméré • beri-beri = siman • berikut = katut • berikut ini = dihandap ieu • berikutnya = saterusna • berimanlah = iman • beringas = gangas • beringin = caringin • beringisan = nyengir • beringsang = hareudang • berisi = beuneur, eusian • berisik = gandéng • berita = wartos, béja • berjaga = ngajagi, ngemitan • berjaga-jaga = jagi-jagi • berjalan = leumpang • berjanji = cacarékan • berjongkok = nagog, cingogo • berjuang = ngalurug • berjudul = dijudulan • berjumpa = paamprok • berjuntai = ngambay, rambay • berkaitan = patula-patali • berkali-kali = sababaraha-kali • berkarakter = prabawa • berkas = beundeul • berkata = ngomong, nyarios • berkecimpung = ancrub • berkedip = ngiceup • berkelahi = gelut • berkelana = ngalalana, ngalanglang, ngalalakon • berkeluh-kesah = rumahuh • berkembang = mekar, maju • berkesempatan = ombér • berkesinambungan = tuluy-tumuluy, angger • berkibar = ngahibar • berkibarnya = hibarna • berkilauan = ngempur • berkisah = nyaritakeun • berkomentar = ngawaler • berkorban = ngorbankeun • berkuasa = ngawasa • berkumpul = ngariung • berkumpulnya = ngariungna • berkunjung = nganjang • berkurang = ngurangan, laas • berlainan = pasalia, bénten • berlaku = lumaku • berlangsung = lumangsung • berlanjut = nerus • berlari = lumpat • berlarian = lulumpatan • berlatih = latihan • berlayar = lalayaran • berlebihan = kaleuleuwihan • berlepotan = carémot • berlima = limaan • berlipat = nikel • berlisensi = boga lisénsi • berlomba-lomba = paheula-heula • berlutut = sideku • bermain = ulin • bermaksud = ngajam • bermanfaat = méré mangpaat • bermigrasi = incah balilahan • berminyak = lucir • bermuara = ngamuhara • bermuatan = ngumbal • bermula = dimimitian • bermunculan = murucunghul • bernama = ngaranna • bernas = beuneur • berniaga = babalantik • berniat = ngajam • bernga = bilatung • bernyanyi-nyanyi = karakawihan • beroga = cangéhgar • berolahraga = ngolahraga • beroti = galar • berpegang = nyekelan • berpendapat = boga pamadegan • berpengalaman = kahot • berpenghuni = dicicingan • berperilaku = milampah • berpesan = nalatahan • berpikir = mikir • berpindah = pindah, ngalih • berpoligami = ngawayuh, nyandung • berposisi = kalungguhan • berpoténsi = boga poténsi • berpuasa = saum, puasa • berputar = muter, muir, muih • bersahabat = soméah • bersahutan = patémbalan • bersalah = boga salah, saliru • bersama = bareng • bersama-sama = babarengan • bersamaan = barengan • bersatu = ngahiji • bersaudara = duduluran • bersebelahan = ngabandung, ngaréndéng • bersedia = daék • bersembilan = salapanan • bersembunyi = nyumput • bersenjata = nyekel pakarang • bersepuluh = sapuluhan • berserah = sumerah • berserakan = ambacak • bersifat = perbawa • bersih = bersih, tohor • bersimpuh = andeprok • bersinar-sinar = marahmay • berskala = boga skala • bersoraklah = sarurak • bersujud = sumujud, nunggir • bersungut-sungut = ngutruk • bersut = murukusunu • bertabrakan = neumbrag, paadu • bertahan = mengkek • paninggaran hartina = mangtaun-taun • bertambah = nambahan, nambihan • bertamu = nyémah • bertandang = nyimpang • bertanding = tarung • bertanggungjawab = kabeubeurat • bertanya = nanya, naros • bertanya-tanya = tatanya, tataros • bertekuk lutut = taluk • bertelepon = nelepon, ngebél • berteman = ngabatur • bertemu = paamprok • bertemunya = paamprokna • bertengkar = paséa • bertentangan = teu saluyu • bertepatan = pas pisan • berterbangan = rabeng • berteriak = ceuceuleuweungan • berterimakasih = nganuhunkeun • berterimakasih sekali = nganuhunkeun pisan • bertiga = tiluan • bertolak = indit • bertolak-belakang = patukang-tonggong • bertugas = papancén • bertujuan = maran • bertujuh = tujuhan • beruang = ontohod • berubah = robah, gingsir • berudu = buruy • berujung = boga tungtung • berukuran = ukuranana • berulang-ulang = deudeuieun • berumput = jukutan • berunang = kolanding • berungut = kukulutus • beruntun = noron • beruntung = nanjung, boga untung • beruntus = barudus, barentus • berupa = mangrupa • berupaya = narékahan • berurutan = runtuy • berusaha = narékahan • berusia = umurna, yuswana • berutang = nganjuk • bervariasi = rupa-rupa • berwarna = pulasna • paninggaran hartina = perbawa • besar = badag • membesarkan = ngagedékeun • terbesar = pangbadagna • besar-besaran = gegedéan • membesar = nggabadagan • besek = pipiti • beserta = bareng, reujeung • besi = beusi • besok = sukan, isukan • bestari paninggaran hartina calakan • betah = betah • betahak = teurab • betina = bikang • betis = bitis, wentis • betot = bedol • betul = bener, enya, leres • kebetulan = kabeneran • sebetulnya = saenyana • betul-betul = enyaan paninggaran hartina membetulkan = ngahadéan • betung = gombong • biadab = bololol • biak, membiak = baranahan • membiakkan = ngabaranahkeun • bianglala = katumbiri • biar = kajeun, antep • biarkan = ingkeun • membiarkan = ngantepkeun • biasa = biasa, tutur, sasari • biasanya = sasarina • terbiasa = katutur, ngalemah • membiasakan = ngabiasakeun, mituturan • biaya = waragad • biayanya = waragadna • bibi = ibi, ceuceu, embok • bibinya = ibina • bibir = paninggaran hartina, lambéy • bicara = ngomong, nyarios, nyarita • membicarakan = nyaritakeun • bidal = paripaos • bidang = widang • bidik = kécéng • bidikan = kécéngan • bijak = calakan • bijaksana = wijaksana, palamarta • bijan = wijén • biji = siki • biji-bijian = sisikian • bikang = bibika • bikin = jieun • membikin = nyieun • bikinan = jieunan • biksu = pandita • bila = lamun • bilang = ngomong, carios • bilateral = bilateral • bimbang = honcéwang • bimbing = tuyun, tungtun • bimbingan = tungtunan • binar = poncorong • binasa = tumpur • binatang = sato, siit • bincang = badami • memperbincangkan = ngabadamikeun • perbincangan = babadamian • bincul = benjut • bingung = kéder, baluweng, talimbeng • membingungkan = ngéderkeun • bini = pamajikan • bintang = béntang, lintang • biru = bulao • bisa = bisa, tiasa, werat • bisik = haréwos • berbisik-bisik = haharéwosan • membisikkan = ngaharéwoskeun • membisiki = ngaharéwosan • bising = gandéng • bisnis = balantik • bisu = pégo, pireu • membisu = ngabigeug • bisul = gambeuh • berbisul = bisulan • blak-blakan = togmol • blangkon = bendo • bobol = rujad • membobol = ngaringkes, ngarujad • bocah = murangkalih, budak • bocor = bocor, miis • bogem = peureup • bohong = wadul, rahul • pembohong = gedebul • bohong-bohongan = bobodoan • bokek = kutud • bokong = birit, bujur • bola = bal • boleh = kaci, meunang • bolos = bolos, modos • bohong = ngécap • bonceng = népong, boncéng • bongkah = guruntul • berbongkah-bongkah = guguruntulan • bongkar = ruag • membongkar = ngaruag • bongkot = tunggul • bonjol = jendol • bontoh = berek • bonyok = genjur • borong = bajong • memborong = ngabajong • boros = awuntah, olok • bosan = bosen, menda • membosankan = pikaboseneun • buah = bungbuahan • buah kain = lambar lawon • buah-buahan = bubuahan • buang = piceun • membuang = miceun • buas = seru, gangas • buat = jieun • membuat = nyieun • buatan = jieunan • buaya = baya • anak buaya = bocokok • bubar = paburia • membubarkan = ngaburiakkeun • bubungan = wuwungan, suhunan • budak = abid • budaya = budaya • bugil = buligir, ulutud • buih = budah • bujang = jomblo • buka = buka, pelongo, siklak • membuka = muka, nyiklak • bukan = lain, sanés • bukankah = lainan • bukanlah = lain • bukannya = lainna • bukit = pasir • bukti = bukti, buktos • terbukti = kabuktos • buku = buku • bukunya = bukuna • bulai = bulé • bulan = bulan, sasih, candra • bulanan = bulanan • bular = pécong • bulat = buleud, bunder • bulu = bulu • buluh = awi • buluh akar = awi bitung • buluh apus = haur konéng • buluh betung = awi gombog • buluh cina = kirisik, bunar • bulutangkis = badminton • bumbu = samara • bumi = mahé, arde, dunya, jagat • buncah = bangreung • membuncah = ngabangreung • bunda = emih, ambu • bundaran = buleudan, bunderan • bunga = kembang, santun • bungkam paninggaran hartina balem, bekem • membungkam = ngabigeu, ngabekem • bungkuk = bengkung, bongkok • membungkuk = dongko • bungkus = bungkus, paros, bulen paninggaran hartina membungkus = ngabulen, maros • bunglon = londok • bungsil = cengkir, biruluk • bungsu = bungsu, bontot • buntang = buncelik • bunting = reuneuh • membuntingi = ngareuneuhan • bunting bantang = bulan alaeun • bunting jolong = reuneuh dara • buntu = reumpeuk, pentog • buntung = kutung, rumpung • bunuh = paéhan • membunuh = maéhan • bunyi = paninggaran hartina • paninggaran hartina = sasada • buram = reueuk, rumeuk paninggaran hartina buru, berburu = moro • buruh = kuli • buruk = goréng, joré • burung = manuk • bus = beus • busur = gondéwa • busut = untuk • buta = lolong • butek = butek • butuh = peryogi, butuh • membutuhkan = mikabutuh • kebutuhan = pangabutuh • butut = butut, rombéng, awon • buyut = bao • cabai - cabé • cabang - cabang • cacat - cacad • cadangan - anco, sérép • cahaya - cahya • cair - éncér • cakap - rancagé • cakar - koét • cakupan - wengkuan • calon - calon • cambuk - pecut • campur - campur • campuran - campuran • canggung - kaku • cangkul - pacul • cantik - geulis • cantik jelita - geulis kawanti-wanti • capung - papatong • cara - cara • caranya - carana • cari - téang • catatan - catetan • cedera - tatu • cegukan - sisidueun • cek - cék • cekung - kewung • celana - calana • cemberut - bangkerut, kuraweud • cemburu - timburu • cenderung - condong • cepat - gancang • cepat-cepat - buru-buru • cepatlah - geuwat • cerdas - calakan • paninggaran hartina - céréwét • ceria - marahmay • cerita - carita • ceriwis - ciriwis • cermin - eunteung • cetak - citak • paninggaran hartina - citakan • cetaknya - citakna • cibir - jebi • cincin - lélépén • cinta - tresna, cinta, asih • cintai - cinta • ciprat - sebrét • cipta - cipta • citra - wangwangan • ciut - ngeleper • coba - coba • cocok - cocog • coklat - coklat • colok - colok • contoh - conto • contohnya - contona • copot - coplok • cuci - kumbah • cucu - incu • cukup - cukup • cukup untuk - mahi keur • cukuplah - cukup • culik - culik • cuma - ngan • cuman - ngan • cungkil - cokél • curam - nangtawing • dada - harigu • dadakan - ngadadak • daerah - daérah, wewengkon • daftar - daptar • dagang - dagang • dagangan - dagangan • daging - daging • dagu - gado • dahak - reuhak • dahlia - dahlia • dahulu - baréto, baheula • dalam - jero, dina • dalam negeri - jero nagara • dalam rangka - dina raraga • dalamnya - jerona • damai - tengtrem • damar - damar • dampak - akibat • damping - sanding • dan - sarta • dana - dana • dangdut - dangdut • dangkal - déét • dapat - bisa • dapur - pawon • darah - getih • darat - darat • daratan - daratan • dari - ti • dari-nya - ti Mantenna • daripada - batan • dasar - dasar • dasarnya - dasarna • data - data • data-datanya - data-datana • datang - datang • datangnya - datangna • debug - nindes • dedak - dedek • dedaunan - dangdaunan • dekade - dékadeu • dekat - deukeut • delapan - dalapan • delegasi - delegasi • delta - bungin • demi - demi • demikian - kitu • demografi - démografi paninggaran hartina demokrasi - démokrasi • demokrat - démokrat • demokratis - paninggaran hartina • dengan - kalawan • dengan cara - ku cara • dengan demikian - ku kituna • dengan sendirinya - ku sorangan • dengar - déngé • dengarkan - déngékeun • depan - hareup • depannya - hareupeunana • depot - dépot • dermawan - balabah • desa - désa • desain - desain • desainnya - desainna • desember - désémber • detail - rinci • detik - detik • devisa - dévisa • dewa - déwa • dewan - déwan • di - di • di bawah - di handapeun • di dalam - di jero • di dalamnya - di jerona • dia - manéhna • diacungi - diacungan • diadakan - diayakeun • diadakannya - diayakeunana • diadili - diadilan • diadopsi - diadopsi • diadukan - dilaporkeun • diagram - diagram • diajak - diajak • diakhiri - ditungtungan, dipungkas • diakibatkan - dibalukarkeun • diaktifkan - diaktifkeun • diakui - diaku • diakuinya - diaku • dialah - manéhna • dialami - dialaman • dialaminya - kaalaman ku manéhna • dialihkan - dipindahkeun • diam - cicing • diam-diam - rerencepan, reureunceupan • diambil - dicokot • dianggap - dianggap • dianggarkan - dianggarkeun • diangkat - diangkat • diangkut - dikunjal • diantaranya - diantarana • dianut - dianut • diarahkan - diarahkeun • diartikan - diartikeun • diasosiasikan - diasosiasikeun • diatasi - ditungkulan • diatur - diatur • diawali - dimimitian • dibaca - dibaca • dibagi - dibagi • dibagikan - dibagikeun • dibahas - dibahas • dibajak - dibajo • dibakukan - dibakukeun • dibalas - diganjar • dibanding - dibandingkeun • dibandingkan - dibandingkeun • dibangun - diwangun • dibantu - dibantuan • dibatasi - diwatesan • dibawa - dibawa • dibebani - dibeungbeuratan • dibebaskan - dileupaskeun • dibeda-bedakan - dibéda-bédakeun • dibedakan - dibédakeun • dibekuk - ditéwak • dibeli - dibeuli • dibenarkan - dibenerkeun • dibentuk - dijieun • dibentuknya - diwangunna • diberantas - ditumpes • diberhentikan - dieureunkeun • diberi - dibéré • diberikan - dibikeun • diberitahu - dibéré nyaho • diberitahukan - dibéjakeun • dibersihkan - dibersihkeun • dibiarkan - diingkeun • dibiasakan - dibiasakeun • dibicarakan - diomongkeun • dibidik - dikécéng • dibilang - diitung • dibolehkan - kaci • diboncengi - diboncéngan • dibongkar - dirakrak • dibuang - dipiceun • dibuat - dijieun • dibuatkan - dipangnyieunkeun • dibuktikan - dibuktikeun • dibungkus - dibungkus • dibutuhkan - diperlukeun • dicampur - dicampur • dicanangkan - diémbarkeun • dicanangkanlah - diémbarkeun • dicapai - dihontal • dicari - ditéang • dicatat - dicatet • dicatatkan - dicatetkeun • dicicil - dicicil • diciptakan - diciptakeun • diciptakannya - diciptakeunana • dicoba - dicoba • dicopot - dicoplok • didahulukan - diheulakeun • didampingi - diréndéngan • didapat - dipibanda • didapatkan - beunang • didasari - dumasar • didekati - dideukeutan • didesak - didesek • didikan - atikan • didiskusikan - dibadamikeun • didorong - disurungkeun • diduga - disangka • didukung - dirojong • diekstradisi - diékstradisi • diganjar - ginanjar • diganti - digantian • digantikan - digantikeun • digantung - digantung • digelar - dilaksanakeun • digelorakan - digalurakeun • digerebeg - digerebeg • digeser-geser - digésér-gésér • digiling - digiling • digital - digital • digonggongi - digogogan • digoreng - digoréng • digugah - dihudang • digulingkan - digulingkeun • digunakan - dipaké • digunakannya - dipakéna • diguncang - dioyag • dihadapi - disanghareupan • dihadiahi - dikadoan • dihadiran - diluuhan • dihadiri - dihadiran • diharapkan - diharepkeun • dihasilkan - dihasilkeun • dihentikan - dieureunkeun • dihiasi - dipapaésan • dihitung - diitung • dihormati - dipihormat paninggaran hartina dihubungi - dihubungan • dihukum - dihukum • dihuni - dicicingan • diikuti - dituturkeun • diingat - diinget • diingatkan - diingetan • diinjak - diidek • diiringi - dipirig • diisi - dieusi • diizinkan - diidinan • dijadikan - dijadikeun • dijadikan-nya - dijadikeun-Na • dijahit - dikaput • dijalankan - dijalankeun • dijangjikan - dijangjian • dijawab - ditémbalan • dijebloskan - diasupkeun • dijelaskan - dijelaskeun • dijemput - dijemput • dijual - dijual • dijuluki - katelahna • dijumpai - ditepungan • dijunjung - dijungjung • dikaitkan - dikaitkeun • dikalahkan - diéléhkeun • dikantongi - dikantongan • dikasih - dibéré • dikatakan - disebutkeun • dikecam - dicempad • dikejar - diudag • dikejar-kejar - diudag-udag • dikelola - dikokolakeun • dikeluarkan - dikaluarkeun • dikemanakan - dikamanakeun • dikembalikan - dipulangkeun • dikemukakan - diungkabkeun • dikenal - dipikawanoh • dikenali - dipikawanoh • dikendalikan - dikadalikeun • dikendarai - ditumpakan • dikepung - ditingker • dikerahkan - dikaluarkeun • dikeringkan - digaringkeun • dikerjakan - dipigawé • dikerumuni - digembrong • diketahui - dipikanyaho • diketuai - dipupuhuan • dikirim - dikirim • dikirimkan - dikirimkeun • diklat - diklat • dikompilasi - dikompilasi • dikontrak - dikontrak • dikontrakkan - dikontrakkeun • dikoordinasikan - dikoordinasikeun • dikorek-korek - dikorék-korék • dikoreksi - dibenerkeun • dikosongkan - dikosongkeun • dikuasai - dikawasa • dikuasainya - dikawasana • dikunjungi - didatangan • dikuras - dibedahkeun • dilakoni - dilakonan • dilaksanakan - dilaksanakeun • dilakukan - dipigawé • dilakukannya - dipigawé ku manéhna • dilalui - diliwatan • dilancarkan - dilancarkeun • dilanda - katandangan • dilandasi - dumasar kana • dilangkahi - diléngkahan • dilanjutkan - paninggaran hartina • dilapisi - dilapisan • dilaporkan - dilaporkeun • dilarang - dilarang • dilayani - dilayanan • dilemparkan - dialungkeun • dilengkapi - dilengkepan • dilepas - dileupas • dilihat - ditempo • dilimpahkan - dioperkeun • dilindungi - ditangtayungan • diliputi - dikeputan • dilontarkan - dialungkeun • diluruskan - dilelempeng • dimainkan - dicoo • dimana - di mana • dimana-mana - di mamana • dimanfaatkan - dimangpaatkeun • dimasuki - diabusan • dimasukkan - diasupkeun • dimenangkan - dimeunangkeun • dimiliki - dipiboga • diminta - dipénta • dimodifikasi - dimodifikasi • dimulai - dimimitian • dimusnahkan - dibinasakeun • dinaikkan - ditaékkeun • dinamakan - dingaranan • dinamis - dinamis • dinas - dines • dinasehati - dipapagahan • dingin - tiis • dinginnya - tirisna • dingklik - jojodog • dinilai - dipeunteun • dinyatakan - dinyatakeun • diolah - dikokolakeun • dipagar - dipager • dipagari - dipageran • dipahami - dipahaman • dipakai - dipaké • paninggaran hartina - ditempo • dipanggang - dibeuleum • dipanggil - digeroan • dipaparkan - didadarkeun • diparkir - diparkir • dipasang - dipasang • dipastikan - dipastikeun • dipecahkan - dipeupeuskeun • dipegang - dicekel • dipelihara - dipulasara • dipeluk - dikeukeup • dipengaruhi - dipangaruhan • dipenjara - dipenjara • dipenuhi - dipinuhan • diperbaiki - dibenerkeun • diperbantukan - dibabantukeun • diperbesar - digedéan • diperbolehkan - meunang, kaci • dipercayai - dipercaya • diperdebatkan - disawalakeun • diperebutkan - [[diparebutkeun] • dipergunakan - dipaké • diperhitungkan - diitung • diperiksa - dipariksa • diperkenalkan - diwanohkeun • diperkenankan - diidinan • diperlihatkan - dipintonkeun • diperlukan - diperlukeun • dipersiapkan - disiapkeun • dipersilakan - sina • dipertanyakan - ditatanyakeun • dipikir - dipikir • dipilah-pilah - diwilah-wilah • dipilih - dipilih • dipilihnya - dipilihna • dipimpin - dipingpin • dipimpinnya - dipingpinna • dipinjam - diinjeum • dipoligami - diwayuh • diproduksi - diproduksi • diproses - diprosés • diprotes - diprotés • dipukul - ditakol • dipukuli - ditakolan • dipusatkan - dipuseurkeun • diputuskan - dipegatkeun • dirahasiakan - dirusiahkeun • diraih - dihontal • dirancang - dirarancang • dirawat - dirawat • direalisasikannya - dilaksanakeunana • direbut - direbut • direktur - diréktur • diremajakan - dirumajakeun • diremas-remas - digecek • diresmikan - diresmikeun • diri - diri • dirinya - dirina • dirombak - dirombak • dirumuskan - dirumuskeun • dirundung - kapuuk • disahkan - disahkeun • disalin - dicutat • disalurkan - disalurkeun • disamakan - disaruakeun • disamaratakan - disamarutkeun • disambut - dipapag paninggaran hartina disampaikan - ditepikeun • disampaikannya - dipangnepikeun • disangkanya - disangkana • disanjung - dipuji • disatukan - dihijikeun • disayangkan - pikalebareun • disebarkan - disebarkeun • disebut - disebut • disebut-sebut - disebut-sebut • disebutkan - disebutkeun • disebutnya - disebutna • disediakan - disadiakeun • disekat - dipenggel • diselamatkan - disalametkeun • diselenggarakan - diayakeun • diselesaikan - dipungkas • diselidiki - ditalungtik • disembah - disembah • disembunyikan - disumputkeun • disempurnakan - disampurnakeun • disengat - diseureud • diserahkan - dibikeun • diserap - diserep • disertai - dibarung, dibarengan, dibiruyungan • diserukan - dicelukkeun • disesuaikan - disaluyukeun • disetujui - disatujuan • disewakan - diséwakeun • disiapkan - disiapkeun • disimak - diregepkeun • disimpan - ditunda • disiplin - disiplin • disisakan - disésakeun • disita - dijabél • diskriminasi - diskriminasi • diskusi - sawala • disponsori - disponsoran • disuapi - dihuapan • disuguhi - disuguhan • disurati - disuratan • disuruh - dititah • disusul - disusul • disusun - disusun • ditafsirkan - ditapsirkeun • ditagih - ditagih • ditahan - ditahan • ditaklukkan - ditalukkeun • ditambah - ditambah • ditambahkan - ditambahkeun • ditambal - ditambal • ditampari - digaplokan • ditandai - ditandaan • ditandaskan - ditanjeurkeun • ditandatangani - ditandatanganan • ditanggulangi - diungkulan • ditanggung - ditanggung • ditangkap - ditéwak • ditanya - ditanya • ditanyai - ditaros • ditanyakan - ditanyakeun • ditawari - ditawaran • ditawarkan - ditawarkeun • ditebarkan - diawurkeun • ditelepon - ditelepon • diteliti - ditalungtik • ditelpon - ditelepon • ditelusuri - disusud • ditemani - dibaturan • ditembak - ditémbak • ditembus - ditembus • ditempati - ditempatan • ditempatkan - ditempatkeun • ditempel - ditémpél • ditemui - dipanggihan • ditemukan - kapanggih • ditemukannya - kapanggihna • ditengarai - disangka • ditentukan - dicindekkeun, ditangtukeun • diterapkan - dilarapkeun • diterbangkan - diapungkeun • diterbitkan - dipedar • diterima - ditarima • diterjemahkan - ditarjamahkeun • diteror - ditéror • diteruskan - diteruskeun • dites - dités • ditetapkan - ditetepkeun • ditimpakannya - ditibankeunana • ditinggalkan - ditinggalkeun • ditinggalkannya - ditinggalkeun ku manéhna • ditingkatkan - dironjatkeun • ditipu - kapacikeuh • ditolak - ditampik • dituangkan - dicicikeun • ditugaskan - ditugaskeun • ditukar - ditukeur • ditulis - ditulis • dituliskan - dituliskeun • ditumbuhi - diwuwuhan • ditumpas - ditumpes • ditunjuk - ditunjuk • ditunjukkan - ditembrakkeun • dituntut - ditungtut • diturunkan - diturunkeun • ditutup - ditutup • ditutupi - ditutupan • dituturkan - diomongkeun • diubah - dirobah • diumumkan - disalabarkeun • diundang - diondang • diunggulkan - dijagokeun • diungkapkan - diungkabkeun • diupayakan - ditarékahan • diusahakan - ditarékahan • diusung - dipunggu • diutarakan - dikedalkeun • diutus - diutus • diwajibkan - diwajibkeun • diwakili - diwakilan • diwarnai - diwarnaan • diwaspadai - diwaspadaan • doktor - doktor • doktrin - doktrin • dokumen - dokumén • dokumentasi - dokuméntasi • domain - domain • domba - domba • dong - atuh • dosa - dosa • dua - dua • dua-duanya - duanana • dua-pertiga - dua-pertilu • duanya - papadana • duasetengah - dua satengah • dubur - dubur • duduk - diuk • duit - duit • duitnya - duitna • dukung - rojong, dukung • dukungan - pangrojong • dulu - tiheula • dulunya - baheulana • dunia - dunya • duplikat - duplikat • durhaka - doraka • duri - cucuk • durian - kadu • duta - duta • déwasa - sawawa • e-mail - surélék • edarkan - sumebarken • edisi - édisi • efek - éfék • eh - éh • ejaan - éjahan • ejaannya - éjahanana • ejektor - éjéktor • ekonom - ékonom • ekonomi - ékonomi • ekor - buntut • ekspor - paninggaran hartina • eksportir - éksportir • ekstradisi - ékstradisi • elektronik - éléktronik • elektronika - éléktronika • elevasinya - paninggaran hartina • paninggaran hartina - élit • elok - éndah • email - surélék • emas - emas • embun - ibun • emosional - émosional • empat - opat • empedu - hamperu • emper - émpér • empuk - hipu • enak - ngeunah • enam - genep • enggak - henteu • entah - teuing • entahlah - teuing atuh • paninggaran hartina - épisodeu • erat - pageuh, reukeut • eskalator - éskalator • etik - étik • etika - étika • evakuasi - evakuasi • fakultas - fakultas • fasih - béntés • fasilitasnya - fasilitasna • fatwa - fatwa • februari - pebruari • firasat - wirasat • firman-nya - firman-Na • fisik - fisik • fluorida - fluorida • forum - forum • foto - poto • fotonya - potona • fraksinya - fraksina • fundamental - fundaméntal • gabungan - gabungan • gading - gading • gagal - gagal paninggaran hartina gagap - arap-ap eureup-eup • gagasan - alpukah • gaib - gaib • gajah - gajah • gak - teu • paninggaran hartina - gantar paninggaran hartina galeri - galéri • gambar - gambar • gampang - gampang • ganda - dobel • gangguan - gangguan • ganteng - kasép • ganti - ganti • gantinya - gantina • garis - gurat paninggaran hartina gas - gas • gasnya paninggaran hartina gasna • gatal - ateul • gaung - aweuhan • gaya - gaya • gebrak - gebrag • gedung - gedong • gedung-gedung - gedong-gedong • gegabah - lalawora • gelagat - galagat • gelang - pinggel • gelar - gelar • gelas - gelas • geledah - garadah • geli - géték • gelinding - gorolong • gelinjang - gurinjal • gelombang - lambak • gelora - galura • gema - aweuhan • gembira - atoh • gempa - lini • genangan - kuyumbang • gendang - kendang • gender - génder • gendong - gandong • genit - centil • genteng - kenténg • geologi - géologi • gerah - hareudang • geraham - careham • gerai - kios • gerak - unggut • gerhana - samagaha • gerutu - gelendeng • geser - iser, gésér • gesit - kesit • getah - geutah • getaran - geter • gigi - huntu • gila - gélo • giling - giling • gimana - kumaha • gini - kieu • ginseng - ginséng • gitar - gitar • gitu - kitu • gizi - giji • golok - bedog • gonggongan - gogog • goreng - goréng • gorengnya - goréngna • granat - granat • gratis - haratis, garatis • gratisan - nu haratis • grup - grup • gubernur - gubernur • gudang - gudang • gula - gula • gulat - gulat • gunakan - paké • gunanya - gunana • guncang - oyag • gunung - gunung • gurih - pelem • guru - guru • habis - béak • habis-habisan - bébéakan • habiskan - béakkeun • hadapi - sanghareupan • hadiah - kado • hadiahnya - kadona • hadir - hadir • hadiri - ngahadiran • hafalan - apalan • hajat - hajat • haji - haji • hak - hak • hakim - hakim • hal - hal • halangi - halangan • halilintar - guludug • halus - lemes • hambar - cawérang • hambatan - tahanan • hampir - ampir • hancur - ancur • handuk - anduk • hangat - haneut • hantu - jurig • hanya - ngan • hanyalah - saukur • hanyut - palid • harapan - harepan • harapkan - harepkeun • harga - harga • harganya - hargana • hari - poé • hari bersejarah - poé nu miboga ajén sajarah • hari ini - poé ieu • hari itu - poé éta • harian - poéan • harimau - maung • harinya - poéna • harta - harta • harum - seungit • harus - kudu • hasil - hasil • hasilnya - hasilna • hati - haté • hati-hati - ati-ati • hawa - hawa • hebat - hébat • heboh - geunjleung, gujrud • hektare - héktar • hemat - gemi • hendak - rék • hendaknya - hadéna • hentikan - eureunkeun • herbivora - herbivora • heroik - heroik • hewan - sato • hiburan - hiburan • hidung - irung • hidup - hirup • hidupnya - hirupna • hijau - héjo • hikmah - hikmah • hilang - leungit • hilangnya - leungitna • hingga - nepi ka • hinggap - eunteup • hitam - hideung • hitung - paninggaran hartina • paninggaran hartina - honor • hormat - hormat • hotel - hotél • hubungan - hubungan • hubungannya - hubunganana • hubungkan - sambungkeun • hujan - hujan • hukum - hukum • hukuman - hukuman • huru-hara - uru-ara • huruf - hurup • hutan - leuweung • hutan lindung - leuweung tutupan • ia - manéhna • ibu kota - puseur dayeuh • ibunya - indungna • ide - ideu • ideal - idéal • identik - idéntik • ideologi - idéologi • ihwal - hal • ijin - idin • ikal - galing • ikan - lauk • iklan - pariwara • ikut - milu • ikutan - miluan • ikuti - turutan • ilegal - teu légal • iler - lého • ilmiah - ilmiah • ilmu - élmu • iman - iman • imbas - akibat • imbuh - émboh • imbuhan - rarangkén • imbuhnya - émbohna • impor - impor • imunisasi - imunisasi • indah - éndah • indahnya - éndahna • indeks - indéks • industri - industri • info - info • informasi - informasi • ingat - inget • ingin - hayang • inginkan - hayang • ingkar - jalir • ingus - lého • ini - ieu • ini adalah - ieu téh • inilah - ieu pisan • inisiatif - alpukah • injil - injil • inovasi - inovasi • inspektur - inspéktur • instruktur - instruktur • intelijen - intelijen • interior - interior • internasional - internasional • internet - internet • intinya - intina • iptek - épték • irama - wirahma • isak - segruk • isi - eusi • isinya - eusina • islam - islam • israel - israél • istana - karaton • istananya - karatonna • isteri - pamajikan • istilah - istilah • istimewa - istimiwa • istirahat - reureuh • istri - pamajikan • isya - isa • itu - éta • paninggaran hartina adalah - éta téh • itulah - éta pisan • iuran - udunan • izin - idin • jabatan - kalungguhan • jabatannya - jabatanna • jadi - jadi • jadwal - jadwal • jagat - jagat • jago - jago • jahil - jail • jahit - kaput • jajahan - jajahan • jajaran - jajaran • jalan - jalan • jalani - jalanan • jalankan - jalankeun • jam - jam • jamaah - jamaah • jamak - loba • jambu - jambu • jaminan - jaminan • jampi - jampé • jamu - jamu • jamur - suweng • janda - randa • jangan - ulah • jangan-jangan - boa-boa • jangankan - tong boro • janganlah - ulah • jangkauan - hontalan • jangkauannya - hontalanana • jangkung - jangkung • janji - subaya, pasini, jangji • jantan - jalu • januari - januari • jarang - arang • jari - ramo • jaringan - raramat paninggaran hartina jasa - jasa • jatuh - labuh, murag • jauh - laér • jauhnya - jauhna • jawab - jawab • jawabnya - témbalna • jaya - jaya • jejak - tapak • jelantah - jalantah • jelas - écés • jelas-jelas - nyata • jelaskan - écéskeun, wawarkeun • jelek - awon • jelita - geulis • jemaah - jamaah • jenazah - layon • jendela - jandela • jenderal - jenderal • jendral - jéndral • jenis - jenis • jenis kelamin - génder • jeniusnya - jeniusna • jera - kapok • jeruk - jeruk • jeruknya - jerukna • jewer - jiwir • jibril - jibril • jika - lamun • jilat - létak • jinak - lindeuk • jingga - oranyeu • jiwa - jiwa • jiwanya - jiwana • jongkok - cingogo • jual - jual • juara - jawara • judi - maén, judi • juga - ogé • jujur - jujur • juli - juli • julukan - landian • jumat - jumaah • jumatan - jumaahan • jumlah - jumlah • jumlahnya - jumlahna • jumpa - tepung • juni - juni • juragan - juragan • jurnal - jurnal • jurnalis - wartawan • juru - juru • jurusan - jurusan • justru - malahan • juta - juta • jutaan - jutaan • kabar - béja • kabar-berita - raratan • kabarnya - béjana • kabel - kabel • kabinet - kabinét • kabupaten - kabupatén • kabur - kabur • kabut - halimun, pepedut • kacamata - tasma • kadang - sakapeung • kadang-kadang - sakapeung • kader - kader • kaget - reuwas • kagum paninggaran hartina kataji • kail - pancing • kain - lawon • kaitan - kaitan • kaitannya - patalina, kaitanana • kakak - lanceuk • kakek - aki • kakeknya - akina • kaki - suku • kakinya - sukuna • kaku - jeger, jengker • kala - basa • kalah - éléh • kalangan - golongan • kalau - lamun • kalaupun - lamun • kali ini - ayeuna • kalian - maranéh • kaliber - kaliber • kalimat - kalimah • kalimat-nya - kalimah-Na • kalo - lamun • kalung - kongkorong • kamar - kamar • kambing - embé • kambuh - kanceuh • kamera - kaméra • kami - kami • kamis - kemis • kampung - lembur, dusun, kampung • kampus - kampus • kamu - manéh • kan - pan • kanan - katuhu • kancil - peucang • kandidat - calon • kantong - kantong • kantor - kantor • kapal - kapal • kapan - iraha • kapten - kaptén • karakter - sipat • karat - karat • karena - alatan • karenanya - lantaran éta • karet - karét • karetnya - karétna • karir - karir • kartu - kartu • karusakan - karuksakan • karyawan - pagawé • kasar - garihal, dugal • kasih - kaasih • kasihan - watir • kasusnya - kasusna • kata - kecap • katakanlah - kedalkeun • katanya - cenah • kategori - kategori • katolik - katolik • kaum - kaum • kawan-kawan - parakanca • kawasan - wewengkon • kaya - jegud, beunghar • kayak - jiga • kayaknya - jigana • kayu - kai • ke - ka • keadaan - kaayaan • keadilan - kaadilan • keagamaan - kaagamaan • keamanan - kaamanan • keamanannya - kaamananana • keanehan - kaanéhan • keanggotaan - kaanggotaan • keasyikan - pogot • kebahagiaan - kabagjaan • kebangsaan - kabangsaan • kebanyakan - lolobana • kebaya - kabaya • kebebasan - kabébasan • keberadaan - ayana • keberadaannya - di mana ayana • keberatan - kabeuratan • kebersihan - kaberesihan • kebetulan - pareng • kebiadaban - katelengesan • kebiasaan - kabiasaan • kebijakan - kawijakan • kebudayaan - kabudayaan • kebun - kebon • kebutuhan - kaperluan • kecamatan - kacamatan • kecanduan - nyandu • kecantikan - kageulisan • kecelakaan - kacilakaan • kecemasan - kahariwang • kecewana - kuciwana • kecewanya - hanjeluna • kecil - leutik • kecintaan - katresna • kecuali - iwal, kajaba • kedalaman - jejero • kedapatan - kapanggih • kedatangan - datangna, kadatangan • kedatangannya - kadatanganana • kedaulatan - kadaulatan • keder - kédér • kediaman - panyicingan • kediamannya - panyicinganana • kedipan - kiceupan • kedua - kadua • kedua-duanya - duanana • keduanya - duanana • kedudukan - kalungguhan • keempat - kaopat • keengganan - kahoréam • keesaan - kaésaan • keesokan - isuk • kegagalan - kagagalan • kegerahan - bayeungyang • kegiatan - kagiatan • kegiatannya - kagiatanana • kegunaan - pamakéan • kehadirannya - datangna • kehakiman - kahakiman • kehangatan - haneutna • kehidupan - kahirupan • kehidupannya - kahirupanana • kehilangan - kaleungitan • kehormatan - cahara • kehutanan - pileuweungan • keinginan - kahayang • keinginannya - kahayangna • kejadian - kajadian • kejaksaan - kajaksaan • kejam - telenges • kejar - berik, udag • kekacauan - bancang pakéwuh • kekalahan - kaéléh • kekar - keker • kekasih - kabogoh • kekayaan - rajakaya, kakayaan • kekejaman - kakejeman • kekeluargaan - kakulawargaan • kekhawatiran - kasalempang • kekhilafan - kahilapan • paninggaran hartina - kakawasaan • kekuatan - kakuatan • kekurangan - kakurangan • kelahiran - kalahiran • kelak - jaga • kelakuan - lampah • kelapa - kalapa • kelapangan - kajembaran • kelaparan - kalaparan • kelas - kelas • kelebihan - kaleuwihan • kelebihannya - kaleuwihanana • kelihatan - katempo • kelihatannya - katempona • keliling - kuriling, ubeng • kelima - kalima • kelimis - kulimis • kelingking - cingir • keliru - kaliru • kelompok - jumplukan • kelonggaran - kalaluasaan • keluar - kaluar • keluarga - kulawarga • keluarganya - kulawargana • keluhan - kahumandeuar • kelurahan - kalurahan • keluyuran - nguluyur • kemahiran - kamahéran • kemajuan paninggaran hartina kamajuan • kemakmuran - kamakmuran • kemampuan - pangabisa • kemanapun - ka mana ogé • kemandirian - kamandirian • kemanusiaan - kamanusaan • kemarahan - kaambek • kemarau - halodo • kemaren - kamari • kemarin - kamari paninggaran hartina kemasukan - kaasupan • kemasyarakatan - kamasarakatan • kematian - tiwasna, pati • kematiannya - maotna • kembali - balik • kembang - kembang • kemben - kekemben • kemekaran - kamekaran • kemenangan - kameunang • kemenyan - menyan • kemerdekaan - kamerdikaan paninggaran hartina kemerosotan - morosotna • kemiliteran - kamilitéran • kemiskinan - kamiskinan • kempes - kempés • kemudi - kamudi • kemudian - saterusna • kemudian hari - poé kahareupnakeun • kemungkinan - jigana • kenabian - kanabian • kenaikan - kanaékan • kenal - wawuh • kenalan - kawanohan • kenapa - naha • paninggaran hartina - gancang • kencing - kiih • kencur - cikur • kendali - kadali • kendaraan - tutumpakan • kendati - sanajan • kenegaraan - kanagaraan • kening - tarang • kental - kentel • kentongan - kohkol • kentut - hitut • kenyal - geunyal • kenyang - wareg • kenyataan - kanyataan • keotentikan - kaoténtikan • kepada - ka • kepadanya - pikeun manéhna • kepal - keupeul • kepala - babatok, sirah • kepalan - peureup • kepalanya - sirahna • kepastian - kapastian • kepedulian - kapadulian • kepemilikan - kapimilik • kepemimpinan - kapamingpinan • kepentingan - kapentingan • kepercayaan - kapercayaan • keperluan - kaperluan • keperluannya - kaperluanana • kepiawaian - kaahlian • kepolisian - kapulisian • keponakan - paninggaran hartina • keponakannya - alona • kepulauan - kapuloan • kepung - tingker • keputusan - kaputusan • kerabat - baraya • paninggaran hartina - karacunan • keraguan - kamangmang • kerai - widé • kerajaan - karajaan • keramik - gagarabah • kerangka - carangka • keranjang - karinjang • kerap - mindeng • keras - teuas • kerbau - munding • kereta - karéta • kering - garing • keringat - késang • keriput - kérod • keris - keris • kerja - gawé • kerja sama - gawé babarengan • kerjaan - pagawéan • kerjasama - gawé babarengan • keropos - koropok • kertas - kertas • kerudung - tiung • kerugian - rugi • keruh - kiruh • kerusakan - karuksakan • kerusakannya - karuksakanana • kesadaran - kasadaran • kesal - kaluman • kesalahan - kasalahan • kesamaan - sasaruaan • kesamaannya - sasaruanana • kesan - gambaran • kesedihan - kahanjelu • kesehatan - kaséhatan • kesejahteraan - karaharjaan • keselamatan - kasalametan • keselamatannya - kasalamatenana • keseluruhan - sakabéh • kesempatan - kasempetan • kesenian - kasenian • kesepakatan - kasapukan • keseragaman - kasaragaman • kesetiaan - kasatiaan • kesiangan - kasiangan • kesimpulan - kacindekan • kesimpulannya - kacindekanana • kesulitan - kasulitan, kahésé • ketahuan - kanyahoan • ketahui - nyaho • ketakutan - sieun • ketam - yuyu • ketat - heureut • ketatanegaraan - katatanagaraan • ketek - kélék • ketemu - papanggih • ketentraman - katingtriman • ketentuan - katangtuan • keterangan - katerangan • ketergantungan - kagumantungan • ketergantungannya - kagumantunganana • keterlaluan - kabina-bina • ketertiban - kalantipan • ketiak - kélék • ketidakpastian - kateupastian • ketidakseimbangan - teu saimbangna • ketiduran - kasaréan • ketiga - katilu • ketika - sabot • ketimbang - tinimbang • ketinggalan - tinggaleun • ketinggian - jangkungna • ketinggiannya - luhurna • ketua - pupuhu • ketuhanan - kapangéranan • keturunan - turunan • keuangan - kaduitan • keuangannya - kaduitanana • keunggulan - kapinunjulan • keunikan - unikna • keuntungan - kauntungan • kewajiban - kawajiban • kewajibannya - kawajibanana • kewalahan - kawalahan • keyakinan - kayakinan • khas - has • khasiatnya - hasiatna • khawatir - salempang, hariwang • khazanah - hasanah • khusus - husus • khususnya - hususna • kiamat - kiamat • kian - beuki • kidal - kédé • kikir - cedit • kilometer - kilométer • kini - kiwari • kios - kios • kiosnya - kiosna • kira - kira • kiranya - kirana • kiri - kénca • kiri-kanan - kénca-katuhu • kirim - kirim • kisah - carita • kita - urang • kitab - kitab • koalisi - koalisi • kode - kode • koin - koin • kok - bet • kol - engkol • kolom - lajur • kolonel - kolonél • kolonial - kolonial • koma - koma • komandan paninggaran hartina komandan • komandannya - komandanna • komando - komando • komat-kamit - kunyam-kunyem • komentar - koméntar • komentarnya - koméntarna • komersial - komérsial • komisaris - komisaris • kompensasi - kompénsasi • kompetisi - kompetisi • komplet - kumplit • komponen - komponén • komputer - komputer • komputernya - komputerna • kondisi - kaayaan • kondisinya - kondisina • koneksi - konéksi • konferensi - konférénsi • kongres - kongrés • konsep - konsép • konspirasi - konspirasi • konsul - konsul • konsumen - konsumén • konsumsi - konsumsi • kontak - kontak • koperasi - koperasi • kopi - kopi • koran - koran • korban - korban • koreksi - koréksi • koresponden - koréspondén • korosi - karatan • korps - korps • korpsnya - korpsna • korupsi - calikong • kosong - kosong • kota - dayeuh • kotak - kotak • kotoran - kokotor • krisis - krisis • kristen - kristen • kritik - kritik • kritis - kritis • kualitas - kualitas • kualitasnya - kualitasna • kuasa - kawasa • kuat - kuat • kuatir - melang • kucing - ucing • kuda - kuda • kudeta - kudéta • kue - kueh • kuis - kuis • kujang - kujang • kuku - paninggaran hartina • kukuh - pengkuh • kukusan - aseupan • kuliah - kuliah • kuliahnya - kuliahna • kulit - kulit • kulum - paninggaran hartina • kuman - jaram • kumis - kumis • kumpul - riung • kumur - gugurah • kunci - konci • kuncinya - koncina • kuning - konéng • kuningan - kuningan • kunjungan - datangna • kunjungi - datangan • kuno - kuna • kunyit - konéng • kuping - ceuli • kupu-kupu - kukupu • kura-kura - kuya • kurang - kurang • kurma - korma • kursi - korsi • kursinya - korsina • kurun waktu - waktu • kurus - begang • kusut - karijut, kusial, busik, pajurawet • laba-laba - lancah • lada - pedes • lagi - deui • lagi-lagi - kitu deui • lagu - lagu • lagunya - laguna, kawihna • lahan - lahan • lahannya - lahanna • lahir - lahir • lain - séjén • lainnya - lianna, séjénna • laki-laki - lalaki • laksamana - laksamana • laku - laku • lakukan - pigawé • lalat - laleur • lalu - kaliwat, tuluy • lalu lintas - patalimarga • lalu-lintas - patalimarga • lama - lila • lama kelamaan - lila-lila • lama-kelamaan - lila-lila • lamanya - lilana • lambang - lambang • lambat - laun • lampu - lampu • lancar - lancar • lancip - léncop • langganan - langganan • langit - wiati, langit • langka - langka • langkah - léngkah • langkahi - léngkahan • langsung - langsung • lanjut - tuluy • lanjutnya - terusna • lantai - lanté • lantaran - lantaran • lantas - saterusna • lapangan - lapang • lapar - lapar • laporan - laporan • laporannya - laporanana • larangan - larangan • laras - laras • lari - lumpat • laron - siraru • latar - kasang • latihan - latihan • laut - sagara, laut • lawan - lawan • layak - meujeuhna • layan - layan • layanan - layanan • layar - layar • lazim - sawajarna • lebam - geuneuk • lebar - rubak • lebaran - lebaran • lebat - leubeut • lebih - leuwih • lebih baik - mending • lebih dahulu - leuwih tiheula • lebih dalam - leuwih jero • lebih dulu - leuwih tiheula • lega - bungangang • leher - beuheung • lelah - capé • lelaki - lalaki • leluasa - sabaraé • leluhur - karuhun • lemari - lomari • lemas - leuleus • lembab - beueus • lembaga - lembaga • lembah - léngkob, landeuh • lembaran - lembaran • lembong - lembong • lempar - balédog, alung • lengah - meléng, bongoh, cileureun, balangah • lengang - keupat • lengkap - pepek • lengkapi - lengkepan • lengkapnya - pepekna • lengkong - léngkong • lengkuas - laja • lengkung - pelengkung • lepas - ucul • lereng - lamping • lesung - lisung • letak - lokasi • letaknya - tempatna • letkol - létkol • letnan - létnan • lewat - liwat • licik - licik • lidah - létah • lihat - tempo • lima - lima • lin dan - lin dan • lindu - paninggaran hartina • lingkaran - bunderan • lingkungan - lingkungan • lingkup - wengkuan • lipat - lipet • lisensi - lisénsi • listrik - listrik • liter - liter • literatur - pustaka • liur - acay • lokasi - lokasi • lolos - leupas • lomba - pasanggiri • loncat - luncat, ngajleng • longgar - logor • longsor - urug • los - los • lowongan - lowongan • luar - luar • luar biasa - rongkah • luas - lega • lubang - lombang, liang • luber - limpas • lubuk - leuwi • lucu - lucu • ludah - ciduh • luhurnya - luhurna • luka - tatu • luka berat - tatu parna • paninggaran hartina - lulus • lulusan - lulusan • lumayan - lumayan • lumpur - leutak • lumut - lukut • lunak - beyé • lunas - punah • luntur - muntah • lupa - poho • lurus - lempeng • lusa - pagéto • lusuh - leuseuh • lutut - tuur • maaf - hampura • mabuk - mabok • macam - macem • madya - madya • maen - ulin • maghrib - magrib • mahal - mahal • mahasiswa - mahasiswa • mahir - mahér • mahkamah - mahkamah • mahkota - makuta • mahligai - maligé • main - ulin • mainan - kaulinan • majalah - majalah • majelis - majelis • maju - maju • majunya - majuna • maka - mangka • makam - astana • makan - dahar • makan-makan - balakécrakan • makanan - kadaharan • makin - beuki • maklum - ma'lum • makna - harti • maksud - paninggaran hartina • maksudnya - pamaksudanna, maksudna • malah - kalahka • malaikat - malaékat • malam - peuting • malam hari - jero peuting • malang - malang • malas - kedul • malu - éra • mampir - nyimpang • mampu - sanggup • mana - mana • manajemen - manajemén • mancanegara - mancanagara • mancung - mancung • mandek - nagen • mandi - mandi • mandiri - teuneung • mandul - gabug • manfaat - mangpaat • manfaatnya - mangpaatna • manggis - manggu • mangkir - ngangles • manis - amis • manja - ogo • mantan - urut • manusia - manusa • manyun - manyun • marah - ambek • maret - maret • mari - hayu • maritimnya - maritimna • markas - markas • markasnya - paninggaran hartina • martabat - ajén • masa - mangsa • masalah - masalah • masalahnya - masalahna • masih - masih • masing - séwang • masjid - masjid • maskawin - mahar • massa - massa • masuk - asup • masuknya - asupna • masyarakat - masarakat, balaréa • mata - panon • mata air - cinyusu • matahari - sarangéngé, panonpoé • matang - asak • matanya - panonna • materiil - materil • mau - daék • maupun - atawa • maya - maya • mayat - layon, mayit • mayor - mayor • media - média • medis - médis • mei - méi • meja - méja • mekanik - mékanik • mekaniknya - mékanikna • mekar - mekar • melacur - madon • meladeni - ngaladénan • melahirkan - ngababarkeun • melaksanakan - ngalaksanakeun • melakukan - ngalakukeun, ngalakonan • melakukannya - ngalakonanana • melalui - ngaliwatan • melampaui - ngaleuwihan • paninggaran hartina - ngalamun • melanda - nandangan • melanggar - ngarémpak • melanggengkan - ngalanggengkeun • melangkah - ngaléngkah • melangkahi - ngaléngkahan • melanjutkan - nuluykeun, neruskeun • melansir - ngaluarkeun • melantik - ngistrénan • melapor - ngalapor • melaporkan - ngalaporkeun • melarang - nyaram, ngahulag • melarangnya - ngararangna • melarat - kokoro • melarikan - mawa lumpat • melata - ngaléor • melatih - ngalatih • melawan - ngalawan • melayang - ngalayang • melayangkan - ngalayangkeun • melayani - ngaladénan • melebihi - ngaleuwihan • melecehkan - ngécé • meledak - ngajelegur • melekat - némpél • meleleh - lééh • melempar - ngabalangkeun • melenceng - giwar • melengkung - bingkeng • melengkungkan - melengkungkeun • melepaskan - ngalaan • meletakkan - nyimpen • meletus - bitu • melewati - ngaliwatan • melewatkan - ngaliwatkeun • melihat - nempo • melihat-lihat - laha-loho • melindungi - nangtayungan • melintas - ngaliwat • meliputi - ngawengku • melirik - ngarérét • meliuk-liuk - ngagéboy • melonjak-lonjak - ancul-anculan • melotot - molotot • meluas - ngalegaan • melubangi - ngabolongan • melucuti - ngalucutan • melunakkan - nguduhkeun • melupakan - mopohokeun • memadai - nyukupan • memadati - minuhan • memagari - mageran • memahami - nyurtian • memajukan - paninggaran hartina • memakai - maké • memakainya - makéna, makena • memakan - ngadahar • memaklumi - ngamaklum • memaknai - ngamaknaan • memalukan - ngérakeun • memancing - mancing, nguseup • memandang - melong • memanfaatkan - ngamangpaatkeun • memanggang - meuleum • memanggil - ngagero • memanggil-manggil - nyambat • memangku - ngalahun • memanjakan - ngugung, ngawowoy • memanjang - manjang • memantau - ngawaskeun • memaparkan - ngadadarkeun • memar - eumeur • memarahi - nyarékan • memarkir - markir • memasak - masak • memasang - masangkeun • memasarkannya - masarkeunnana • memastikan - mastikeun • memasuki - ngasupan • memasukkan - ngasupkeun • memasyarakatkan - ngamasarakatkeun • mematenkan - maténkeun • mematuk - macok • membaca - maca • membacakan - ngabacakeun • membacanya - macana • membacok - ngadék • membagi - ngabagi • membahas - ngabahas • membahayakan - ngabahayakeun • membaik - ngaalusan • membajak - ngabajo • membakar - ngabeuleum, ngaduruk • membalas - ngabales • membangkang - ngabahula, baha • membangun - ngawangun • membangunkan - ngageuingkeun, ngahudangkeun • membantah - néngtéréwéléng • membantu - ngabantuan, mantuan • membara paninggaran hartina burahay, ruhay • membasuh - nyimbeuh • membatalkan - ngabolaykeun • membatas - ngawates • membatasi - ngabatesan • membawa - mawa • membawanya - ngabawa • membayangkan - ngabayangkeun • membayar - mayar • membebani - ngaganggayong, ngabeungbeuratan • membedakan - ngabédakeun • membeku - ngimpel • membelanjai - ngabalanjaan • membeli - meuli • membenarkan - ngabenerkeun • membendung - mendet • membentak-bentak - hahaok • membentuk - nyieun • memberantas - numpes • memberatkan - ngabeungbeuratan paninggaran hartina memberi - mikeun • memberikan - mikeun • memberitahu - ngabejaan • memberitakan - ngawartakeun • membersihkan - ngabersihkeun • membiarkan - ngantep • membiayai - ngabiayaan • membicarakan - ngomongkeun • membidik - ngécéng • membina - ngabina • membingungkan - ngabingungkeun • membiru - geuneuk • membocorkan - ngabocorkeun • membongkar - ngakat • memborbardir - ngabombardir • paninggaran hartina - miceun • membuat - nyieun • membuatkan - mangnyieunkeun • membubarkan - ngabubarkeun • membuka - muka • membungkuk - dongko • membunuh - maéhan • memburu - moro • membutuhkan - merlukeun • memecah - meupeus • memegang - nyekel • memekarkan - ngamekarkeun • memelihara - miara • memelintir - mulintirkeun • memenangi - ngameunangan • memenangkan - meunang • memendekkan - mondokkeun • memengaruhi - mangaruhan • memenuhi - minuhan, nohonan, nyumponan • memenuhinya - nyumponanana • memerahkan - ngabeureumkeun • paninggaran hartina - merangan • memeras - meres • memercik - muncrat • memerhatikan - nengetan • memeriksa - mariksa • memerintah - maréntah • memerintahkan - maréntahkeun • memerlukan - merlukeun • memesan - mesen • memihak - mihak, ngabiluk • memijat - meuseul • memikirkan - mikiran • memikirkannya - mikiranana • memikul - manggul • memilah-milah - ngawilah-wilah • memilih - milih • memilih-milih - milih-milih • memiliki - ngabogaan • memimpin - mingpin • memindah-mindahkan - mindah-mindahkeun • memindahkan - mindahkeun • meminta - ménta • meminum - nginum • memisahkan - misahkeun • memotong - motong • mempengaruhi - mangaruhan • memperbaiki - ngabenerkeun • memperbaikinya - ngabenerkeunana • memperbesar - ngagedéan • memperbolehkannya - ngidinan manéhna • mempercayai - mercayaan • mempercayakan - mercayakeun • memperhatikan - nengetan • memperingati - miéling • memperkenalkan - ngawanohkeun • memperketat - ngaheureutkeun • memperkuat - nguatkeun • memperlihatkan - nempokeun • memperoleh - meunang • memperolok-olok - ngaléléwé • memperpanjang - manjangkeun • mempersiapkan - nyiapkeun • mempertahankan - ngabéla • mempertanyakan - nananyakeun • mempertaruhkan - nandonkeun • mempertebal - ngandelan • mempertimbangkan - nimbang-nimbang • memproduksi - mroduksi • mempunyai - miboga • memudahkan - ngagampangkeun • memuja - muja • memuji - muji • memukul - neunggeul, nakol • memukuli - neunggeulan • memulai - mitembeyan • memuliakan - ngamuliakeun • memulihkan - nyageurkeun • memungkinkan - matak bisa • memupuk - ngagemukan • memutar - muter • memutuskan - megatkeun • men - nga • menabuh - nabeuh • paninggaran hartina - ngawur • menagih - nagih • menahan - nahan • menaiki - naékan • menaikkan - naékkeun • menambah - nambahan • menambahkan - nambahan • menampilkan - mintonkeun • menampung - nandéan • menampungnya - nandéanana • menanam - melak • menancap - nyeceb, mebes • menancapkan - mancegkeun • menandakan - nandakeun • menandaskan - nanjeurkeun • menandatangani - nandatanganan • menanduk - ngagadil • menang - meunang • menanggapi - nanggepan • menanggung - nanggung • menangis - ceurik • menangkap - néwak, nyerek • menangkapi - néwakan • menantang - nangtang • menanti - paninggaran hartina • menantu - minantu • menanyakan - nanyakeun • menargetkan - nargétkeun • menarik - metot • menatap - melong • menawar - ngawar • menawarkan - nawarkeun • mencabut - nyabut • mencakup - ngawengku • mencanangkan - ngémbarkeun • mencangkul - macul • mencangkulnya - maculna • mencapai - ngahontal • mencaplok - nyapluk • mencari - néangan • mencari-cari - ngotéktak • mencegah - nyegah • mencela - nyempad, nyawad • menceritakan - nyaritakeun • mencibir - ngajebian • mencicil - nyicil • mencicipi - nyicip, ngasaan • mencintai - paninggaran hartina • menciptakan - nyiptakeun • mencium - nyium • mencoba - mecakan • mencoba-coba - nyoba-nyoba • mencontohkan - nyontoan • mencopot - nyopot • mencuat - ngajaul • mencuci - kukumbah • menculik - nyulik • mencuri - maok • mencurigakan - matak curiga • mendadak - dumadakan • mendaftar - ngadaptar • mendalami - neuleuman • mendapat - meunang • mendapatkan - meunangkeun • mendarat - badarat • mendasar - ngadasar • mendatang - isuk • mendatangkan - ngadatangkeun • mendayung - ngawelah • mendekam - ngadekem, depa • mendekap - ngakeup • paninggaran hartina - ngadeukeutan paninggaran hartina mendekatkan - ngaraketkeun • mendeklarasikan - ngadéklarasikeun • mendelik - ngadelék • mendengar - ngadéngé • mendengarkan - ngaregepkeun • mendera - tumiba • menderita - nalangsara • mendesak - nyedek, ngadesek • mendidih - ngagolak • mendidik - ngatik • mendingan - leuheung • mendirikan - ngadegkeun • mendistribusikan - ngadistribusikeun • mendongak - dangah • mendongengkan - ngadongéngkeun • mendorong - nyurungkeun, nyorong • menduga - nyangka • mendukung - ngarojong • mendung - angkeub, haleungheum, meded, ceudeum • menegakkan - ngadegkeun • menegaskan - negeskeun • menekuni - ngaleukeunan • menelan - nelen • meneliti - nalungtik • menemani - marengan, maturan • menembak - némbak • menembakkan - némbakkeun • menembus - nembus • menempatkan - nempatkeun • menempel - adek • menempeleng - nyabok • menemui - nepungan, manggihan • menemukan - manggihan • menendang - nalapung • menengah - tengahan • menengok - ngalayad • menentukan - nangtukeun • menerangkan - ngajelaskeun • menerapkan - nerapkeun • menerapkannya - ngalarapkeunana • menerbitkan - medar • meneriakkan - ngajorowokeun • menerima - narima, nampa • menerkam - ngerekeb • menerobos - moncor • menerpa - numiba • meneruskan - neruskeun • menetapkan - netepkeun • menetes - nyakclakan • menewaskan - niwaskeun • mengabaikan - teu malire • mengabari - méré béja • mengacu - ngarujuk • mengadakan - ngayakeun • mengaduk - ngocék • mengadukan - ngadukeun • mengagumkan - matak hélok • mengagungkan - ngagungkeun • mengajak - ngajak • mengajari - ngawurukan • mengajarkan - ngajarkeun • mengajukan - ngusulkeun • mengakhiri - mungkas • mengakibatkan - ngabalukarkeun • mengaku - ngaku • mengakui - ngaku • mengalah - ngéléhan • mengalahkan - ngéléhkeun • mengalami - ngalaman • mengalir - nyérélék, ngocor • mengalirkan - ngocorkeun • mengamankan - ngamankeun • mengamati - ngimeutan, nitetan • mengambil - nyokot • mengamuk - ngamuk paninggaran hartina mengancam - ngancem • mengandalkan - ngandelkeun • mengandung - ngandung • menganga - ngangah • menganggap - nganggap • menganggapnya - nganggap hal éta • menganggarkan - nganggarkeun • mengangguk - unggeuk • mengangkang - ngangkang • mengangkut - ngunjalan • menganiaya - nganiaya • mengantar - nganteur • mengantarkan - nganteurkeun • mengantisipasi - nyegah • mengantongi - ngantongan • mengantuk - tunduh • menganut - ngagem • mengapa - naha • mengapresiasi - ngahargaan • mengarak - ngarak • mengarang - ngarang • mengarungi - ngambah • mengasah - ngasah • mengasumsikan - ngasumsikeun • mengatakan - ngomong • mengatasi - nungkulan • mengatasnamakan - ngaku-ngaku • mengaum - ngagerem • mengayun - ngayun • mengebutkan - ngirabkeun • mengecer - ngécér • mengecewakan - nguciwakeun • mengeduk - ngeduk • mengejan - ngaheujeun • mengejar - ngudag • mengelak - nyingcet • mengelas - ngelas • mengelilingi - ngalingkung • mengelola - ngokolakeun • mengelompok - ngajumpluk • mengeluarkan - ngaluarkeun • mengeluh - humandeuar, ngageuri • mengembalikan - mulangkeun • mengembangkan - ngembangkeun • mengembara - ngumbara • mengenai - ngeunaan • mengenakan - maké • mengenal - mikawanoh • mengenali - mikawanoh • mengendalikan - ngadalikeun • mengendarai - numpakan • mengentuti - ngabekokan • mengepalkan - ngeupeulkeun • mengepel - ngepél • mengepul - ngebul • mengepung - ningker • mengerahkan - ngaluarkeun • mengering - jadi garing • mengeringkan - ngagaringkeun • mengerjakannya - migawena • mengerumuni - ngarubung • mengeser-geser paninggaran hartina ngagésér-gésér • mengetahui - nyaho • mengevakuasi - mindahkeun (évakuasi) • menggabungkan - ngagabungkeun • menggali - ngali, ngadongkar • menggambarkan - ngagambarkeun • menggandeng - ngaléng • mengganggu - ngaréwong, ngaganggu • mengganjal - ngaganjel • mengganti - ngaganti • menggantikan - ngagantikeun • menggantinya - ngagantina • menggantungkan - ngagantungkeun • menggapai - ngahontal • menggapai-gapai - ngaroés • menggelegar - ngabeledag • menggeliat - nguliat • menggembala - ngangon • menggembung - melendung • menggenang - nguyumbang • menggendong - ngais • menggerakkan - ngusikkeun • menggigil - ngadégdég • menggigit - ngégél • menggiling - ngagiling • menggoreng - ngagoréng • menggosok - ngosok • menggosok-gosok - ngagusrukan • menggotong - ngagotong • menggumpal - ngadigleg • menggunakan - ngagunakeun • menggunakannya - makéna • mengguncang - ngoyagkeun • paninggaran hartina - ngagusur • menghabiskan - méakkeun • menghadap - nyanghareup • menghadapi - nyanghareupan • menghadapinya - nyanghareupanana • menghadiahi - ngadoan • menghadiahkan - ngado • menghadiri - ngaluuhan, ngahadiran • menghafal - ngapalkeun • menghalang-halangi - mapalangan • menghalau - ngagebah • menghampar - ngampar • menghancurkan - ngancurkeun • menghapalkan - ngapalkeun • mengharap - miharep • mengharapkan - ngarep-ngarep • menghargai - ngajénan, ngahargaan • mengharukan - matak kagagas • mengharuskan - ngudukeun • menghasilkan - ngahasilkeun • menghasut - ngangson, ngawisuna • menghaturkan - ngahaturkeun • menghebohkan - matak ibur • menghentikan - ngeureunkeun • mengherankan - matak olohok • menghidupkan - ngahirupkeun • menghilang - ngiles • menghilangkan - ngaleungitkeun • menghina - ngécé • menghindarkan - nyingcetkeun • menghisap - ngenyot • menghitung - ngitung paninggaran hartina menghormati - ngahormatan • menghubungkan - nyambungkeun • menghubungkannya - nyambungkeunana • mengidentifikasi - mikawanoh • mengigau - ngalindur, ngagundam • mengikuti - nuturkeun, miluan • mengimani - ngimanan • mengindonesia - nga-Indonésia • mengingat - nginget • mengingatkan - ngingetkeun • menginginkan - hayangeun • mengingsud - ngésod • menginjak-nginjak - ngaleyek • menginstruksikan - maréntahkeun • paninggaran hartina - ngintip • mengira - mikir • mengirim - ngirim • mengirimkan - ngirimkeun • mengisi - ngeusian • mengistirahatkan - ngareureuhkeun • mengkal - mengkel • mengkerut - murengked • mengkhawatirkan - pikahariwangeun • mengobarkan - ngobarkeun • mengocok - ngoclok • mengolah - ngokolakeun • mengonggong - ngagogogan • mengontrak - ngontrak • mengontraknya - ngontrak manéhna • mengontrol - ngadalikeun • mengorbankan - ngorbankeun • mengoreksi - ngoréksi • menguap - heuay • menguasai - ngawasa • menguatkan - nguatkeun • mengubah - ngarobah • mengubur - ngaruang • mengucap - ngedalkeun • mengucapkan - ngedalkeun • mengultimatum - ngultimatum • mengulum - ngolomoh • mengumpulkan - ngumpulkeun • mengumumkan - nyalabarkeun • mengunci - nulak • paninggaran hartina - ngondang • mengundurkan - mundurkeun • mengungkap - ngungkab • mengungkapkan - ngungkabkeun • mengunjungi - ngadatangan • menguntungkan - nguntungkeun • mengunyah - ngagayem, nyapék • mengupas - mesék • mengupayakan - narékahan • mengurangi - ngurangan • menguras - nguras • mengurung - ngerem • mengurungkan - ngabolaykeun paninggaran hartina mengurus - ngurus • mengurusi - nguruskeun • mengusahakan - narékahan • mengusir - ngusir paninggaran hartina mengutamakan - ngutamakeun • paninggaran hartina - ngedalkeun • mengutip - nyutat • mengutus - ngutus • meniadakan - ngeuweuhkeun • menikah - nikah • menikahi - nikah ka • menikahinya - nikah ka manéhna • menikmati - ngarasakeun • menilai - meunteun • menimbulkan - ngabalukarkeun • menimpa - tumiba • menindaklanjuti - neruskeun • menindas - nandasa • menindih - nindihan • meninggal - maot • meninggal dunia - maot • meninggalkan - ninggalkeun • meningkatkan - ngaronjatkeun • meninjau - ngalanglang, ngadongdon • menipis - ngipisan • menipisnya - ngaipisanana • menipu - linyok • meniru-niru - niron-niron • menisik - ngajarumat • menistakan - nganistakeun • menit - menit • menitan - menitan • menjabat - nyekel kalungguhan • menjadi - jadi • menjadikan - ngajadikeun • menjadikannya - ngajadikeunna • menjaga - ngajaga • menjahit - ngécos, ngaput • menjajah - ngajajah • menjalani - ngajalanan • menjalankan - ngajalankeun • menjalankannya - ngajalankeunana • menjamin - ngajamin • menjangkau - ngadongkang • menjanjikan - ngajangjian • menjarangkan - nyarangkeun • menjatuhkan - ngalabuhkeun • menjawab - némbalan • menjelang - nyanghareupan • menjelaskan - ngécéskeun • menjelma - ngajanggélék • menjemput - mapag • menjerat - ngured • menjerit - ngajerit • menjinjing - ngajingjing • menjolok - ngajul • menjorok - nyodor • menjual - ngajual • menjumpai - nepungan • menjunjung - ngajungjung • menolak - nampik • menoleh - ngalieuk • menolong - nulungan • menonton - lalajo • mentah - atah • mentang - abong • menteri - menteri • menua - ngolotan • menuangkan - nyicikeun • menuduh - nuduh • menuju - nuju • menukar - nukeur • menular - tépa • menulis - nulis • menuliskan - nuliskeun • menuliskannya - nuliskeunana • menumbuhkan - numuwuhkeun • menumpang - numpang • menumpas - numpes • menumpuk - numpuk • menunaikan - ngalakukeun • menundukkan - nungkulkeun • menunggu - nungguan • menunggu-nunggu - nunungguan • menunjang - ngarojong • menunjangnya - ngarojongna • menunjuk - nunjuk • menunjukkan - némbongkeun • menuntaskan - ngaréngsékeun • menuntut - nungtut • menurun - mudun • menurunkan - nurunkeun • menurunnya - turunna • menurut - nurutkeun • menurutnya - ceuk manéhna • menusuk - nojos • menutup - nutupan • menutupi - nutupan • menutupkan - nutupkeun • menuturkan - ngunggelkeun • menyabet - nyabet • menyadap - nyadap • menyadari - nyadar • menyakitkan - nyelekit • menyaksikan - nyaksian • menyala - paninggaran hartina • menyalahi - nyalahan • menyalak - ngagogog • menyalin - nyutat • menyalurkan - nyalurkeun • menyamai - madanan • menyamakan - nyaruakeun • menyamar - nyamur • menyambar - nyamber • menyambut - ngabagéakeun • menyampaikan - nepikeun • menyampuk - ngabintih • menyangka - nyangka • menyangkal - teu ngaku • menyangkut - ngait • menyanjung - muji • menyapu - nyapu • menyarankan - ngusulkeun • menyaring - ngayak • menyatakan - nyatakeun • menyebabkan - ngabalukarkeun • menyebarkan - nyebarkeun • menyebut - nyebutkeun • menyebutkan - nyebutkeun • menyediakan - nyadiakeun • menyedihkan - matak hanjelu • menyehatkan - nyageurkeun • menyekat - menggel • menyelamatkan - nyalametkeun • menyelaraskan - nyaluyukeun • menyelesaikan - ngabéréskeun • menyelidiki - nalungtik • menyelusuri - maluruh • menyembelih - meuncit • menyembunyikan - nyumputkeun • menyempurnakan - nyampurnakeun • menyempurnakannya - nyampurnakeunana • menyenangi - resep kana • menyenangkan - nyenangkeun • menyengaja - ngadon • menyengat - nyeureud • menyentil - nyintreuk • menyentuh - nyabak • menyepakati - nyatujuan • menyepuh - nyipuh • menyerah - nyerah • menyerahkan - mikeun • menyerang - narajang • menyerap - nyerepan • menyerbu - nyerbu • menyeringai - nyengir • menyerupai - nyarupaan • menyesal - kaduhung, hanjakal • paninggaran hartina - nyatujuan • menyewa - nyéwa • menyiapkan - nyiapkeun • menyikapi - nganggepan • menyimpan - nunda • menyinggung - nyigeung • menyingkirkan - nyingkahkeun • menyisakan - nyésakeun • menyisi - nyisi • menyisihkan - ngagéhan • menyodorkan - ngasongkeun • menyorot - moncorong • menyuapi - ngahuapan • menyukai - mikaresep • menyulitkan - ngahésékeun • menyumbang - nyumbang • menyumbat - nyandet • menyurati - nyuratan • menyuruh - ngajurung • menyusul - nyusul • menyusun - nyusun • menyusup - nyalusup • meraba-raba - ngayap • meracik - ngaracik • merah - beureum • meraih - ngahontal • merajalela - mahabu • merajuk - ngurihit • meralat - ngaralat • meramaikan - ngareuah-reuah • merampas - ngajabél • merancang - ngararancang • merangkak - ngorondang • merangkul - ngagabrug • merapikan - ngarapikeun • merasa - ngarasa • merasa-rasakan - ngararasakeun • merasakan - ngarasakeun • merayakan - ngarayakeun • merayap - ngarayap • merdeka - merdika • merdu - halimpu • merebut - ngarebut • mereka - maranéhanana • merekam - ngarékam • meremehkan - ngamomorékeun • merendam - ngeueum • merenggut - ngadudut • merevisi - ngarévisi • merica - pedes • merinci - ngawincik • merindukan - sono kana • meringis - muringis • meringkuk - ngaringkuk • merk - mérek • merkuri - mérkuri • merobek - nyoékkeun • merobek-robek - ngajejewét • merodok - ngarojok • merokok - ngudud • merpati - japati • mertua - paninggaran hartina • mertuanya - mitohana • merubah - ngarobah • merugikan - ngarugikeun • merujuk - ngarujuk • merumuskan - ngarumuskeun • merupakan - mangrupa • merusak - ngarusak • mesin - mesin • mesjid - masjid • meski - cacak • meskipun - sanajan paninggaran hartina mesti - kudu • mestinya - sakuduna • meter - méter • meteran - méteran • metoda - paninggaran hartina • metode - padika • mewadahi - ngawadahan • mewah - mentéréng • mewakili - ngawakilan • mewariskan - ngawariskeun • mewarnai - ngawarnaan • mewujudkan - ngawujudkeun • mewujudkannya - ngawujudkeunana • meyakini - ngayakinan • miliar - milyar • milik - milik • miliki - piboga • milikna - milikna • miliknya - bogana • militer paninggaran hartina militer • milyar - milyar • milyaran - milyaran • milyarnya - milyarna • mimpi - ngimpi • minggu - minggu • mingguan - mingguan • mini - mini • minimal - saeutikna • minoritas - minoritas • minta - ménta • minum - inum • minuman - inuman • minumannya - inumanana • minyak - minyak • miring - doyong • mirip - jiga • misalnya - contona • miskin - miskin • mitra - mitra • mobil - [[mobil] • modal - modal • mode - mode • model - modél • modem - modém • moderen - modéren • mohon - ménta • momentum - moméntum • momok - hahalang • mondar-mandir - wara-wiri • montok - lintuh • monyet - monyét • motor - motor • mual - seueul • muatan - muatan • muda - ngora • mudah - gampang • mudah-mudahan - susuganan • mudahnya - gampangna • mujarab - ampuh • muka - beungeut • mulai - mimiti • mulailah - mimitian • muluskan - muluskeun • mulut - sungut • mulutnya - sungutna • mumpung - meungpeung • munafik - munapék • muncul - mecenghul • mundur - mundur • mundurnya - mundurna • mungkin - meureun • muntah - utah • muntahnya - utahna • murah - murah • murung - nguluwut • museum - musieum • musibah - balai • musim - usum • muslim - muslim • muslimat - muslimat • muslimin - muslimin • mustahil - mustahil • musuh - satru • nabi - nabi • nafkah - napakah • nafsu - napsu • nah - tah • paninggaran hartina - naék • nakal - bangor • nama - ngaran • namanya - ngaranna • namun - tapi • nangis - ceurik • nanti - engké • nantinya - engkéna • napas - ambekan • nasi - sangu • nasib - nasib • nasional - nasional • nasrani - nasrani • navigasi - navigasi • negara - nagara • negaranya - nagarana • negatif - négatif • negeri - nagari • nelayan - pamayang • nenas - ganas • nenek - nini • neraka - naraka • ngaco - ngaco • ngambil - nyokot • nganggur - nganggur • ngapain - keur naon • ngasih - méré • nge - nga • ngelamun - ngalamun • ngelanjutin - neruskeun • ngepit - ngempit • nggak - teu • nggak mungkin - mustahil • ngiler - ngelay • ngobrak-ngabrik - ngubrak-abrik • ngomong - ngomong • ngulum - ngabaheum • niat - niat • nih - yeuh • nikmatnya - nikmatna • nilai - peunteun • nol - enol • nomor - nomer • nonton - lalajo • nopember - nopémber • november - nopémber • nular - tépa • nusantara - nusantara • nya - na • nyaman - merenah • nyamuk - reungit • nyaris - ampir • nyata - nyata, téla • nyawa - nyawa • nyawanya - nyawana • nyetrika - ngalicin • nyobain - nyobaan • obat - ubar • obrolannya - obrolanna • oh - baruk • oktober - oktober • olah - olah • olahraga - olahraga • ole - olé • oleh - ku • oleng - ngagaléong • ongkos - waragad • operasi - operasi • opini - opini • oposisi - oposisi • optik - optik • orang - jalma • orang lain - batur • orang tua - kolot • orang tuanya - kolotna • orang-orangnya - jalma-jalmana • orangnya - jelemana • paninggaran hartina - kolot • oranye - oranyeu • organisasi - organisasi • otobiografinya - otobiografina • otomatis - otomatis • otoritas - otoritas • pabrik - pabrik • pacar - kabogoh • pacarnya - kabogohna • paceklik - nguyang, paila • pacet - pacét • pada - dina • pada diri - ka diri • pada umumnya - umumna • padahal - padahal • padam - pareum • padat - mundel • padi - paré • pagar - pager • pagi - isuk-isuk • pagi-pagi - isuk-isuk • paha - pingping • paham - paham • pahit - pait • pahlawan - pahlawan • pajak - pajeg • pakai - paké • pakaian - pakéan • pake - paké • paling - pang • paling tidak - sahenteuna • palsu - palsu • palu - palu • paman - mamang • pancaindra - pancadria • pandang - tempo • paninggaran hartina - tetempoan • panen - panén • panggilan - panggero • pangkalan - pangkalan • pangkatnya - pangkatna • panglima - panglima • pangling - kalinglap • panjang - panjang • pantai - basisir • pantat - bujur • papan - papan • para - para • paradoks - paradoks • parah - parna • paria - paria • pariwisata - pariwisata • parkir - parkir • partai - partéi • partainya - partéina • paruh - pamatuk • parut - parud • pas - pas • pasak - paseuk • pasalnya - pasalna • pasangannya - papasanganana • pasar - pasar • pasca - pasca • pasir - keusik • pasokan paninggaran hartina kiriman • paspor - paspor • pasrah - pasrah • pasti - pasti • pasukan - pasukan • patah - paninggaran hartina • paten - patén • patroli - patroli • patung - patung • patungan - udunan • patut - patut • payudara - pinareup • payung - payung • pecah - peupeus • pedagang - padagang • pedas - lada • pedesaan - pilemburan • pedih - peurih • pedoman - padoman • peduli - paduli • pegal - cangkeul • pegangan - cecekelan • pegawai - pagawé • pegulat - tukang gulat • pejabat - pajabat • pejuang - paninggaran hartina • pekan - minggu • pekerja - pagawé • pekerjaan - pakasaban, pagawéan • pelabuhan - palabuhan • pelajaran - palajaran • pelaksanaan - palaksanaan • pelaku - palaku • pelaminan - puadé • pelan - anca • pelancong - turis • pelanggan - langganan • pelanggannya - langgananna • pelanggaran - palanggaran • pelangi - katumbiri • pelarian - paninggaran hartina • pelariannya - buronanna • pelatih - palatih • pelatihan - palatihan • pelayan - ladén • pelayanan - pangladén • pelepah - palapah • peleset - solédat • pelicin - gemuk • pelihara - pulasara • pelindung - nu ngajaga • pelipis - palipisan • peluang - kasempetan • pelupa - limpeuran • peluru - pélor • pemahaman - pamahaman • pemain - pamaén • pemakai - pamaké • pemakaian - pamakéan • pemalas - pangedulan • pemalu - kemba • pemanah - pamanah • pemandangan - tetempoan • pemanis - mamanis • pemantauan - pangimeutan • pemasaran - pamasaran • pematang - galengan • pembaca - pamaca • pembajakan - pabajoan • pembanding - bandingan • pembangunan - pangwangunan • pembatas - pangwates • pembawa - nu mawa • pemberitahuan - béja • pembersihan - beberesih • pembiayaan - pabiayaan • pembuat - nu nyieun • pembukaan - bubuka • pemelihara - pamulasara • pemeluk - pangagem • pemenang - pinunjul • pemeriksaan - pamariksaan • pemerintah - pamaréntah • pemerintahan - pamaréntahan • pemikiran - pamikiran • pemilik paninggaran hartina nu boga • pemiliknya - nu bogana • pemimpin - pamingpin • pemimpinnya - pamingpinna, pupuhuna • pemodal - pamodal • pemotongan hewan - pameuncitan sato • pemrogram - pamrogram • pemrograman - paninggaran hartina • pemuda - nonoman • pemujanya - pamujana • pemukul - paneunggeul • pemukulnya - panakolna • penahan - tahanan • penakut - borangan • penampungan - panandéan • penanda - tanda • penangkap - nu néwak paninggaran hartina penangkapan - prosés néwak • penasaran - geremet • penata - nu nata • penawaran - panawaran • pencarian - panéangan • pencipta - panyipta • penciptaan - panyiptaan • pencopotan - panyopotan • pendapat - pamadegan • pendek - pondok • pendekar - jawara • pendiam - antieum • pendidikan - atikan • pendidikannya - atikanana • pendiri - pangadeg • penduduk - nu nyicingan • pendukung - nu ngarojong • penegak - pangadeg • penelitian - panalungtikan • penembak - panémbak • penempatan - nempatkeun • penerbangan - pangapungan • penerima - panarima • pengadaan - ngayakeun • pengadilan - pangadilan • pengajaran - pangajaran • pengakuan - pangakuan • pengalaman - pangalaman • penganggur - pangangguran • pengangguran - pangangguran • pengantar - panganteur • penganut - panganut • pengap - mabek • pengaruh - pangaruh • pengaturan - pangaturan • pengawal - ponggawa • pengawas - pangawas • pengelola - nu ngokolakeun • pengembalian - pangbalikan • pengemudi - supir • pengemudinya - jurumudina paninggaran hartina pengen - hayang • pengenalan - ngawanohan • pengetahuan - kanyaho, pangaweruh • pengetahuannya - pangaweruhna • pengganti - gaganti • penggantinya - gagantina • penggilingan - panggilingan • pengguna - pamaké • penggunaan - pamakéan • penghargaan - pangajén • penghasilan - pangasilan • penghentian - eureunna • penghinaan - panghina • penghujung - panungtung • pengikut - pamilu • pengikutnya - pamiluna • penguasa - pangawasa • penguasaan - pangawasaan • pengumuman - émbaran, béwara • pengunjung - nu datang • pengunjungnya - nu datangna • pengurus - pangurus • pengusaha - pangusaha • pengutang - nu ngahutang • penilaian - pameunteunan • peninggalan - titilar • peningkatan - kanaékan • penis - sirit • penjaga - nu ngajaga • penjagaan - pangjagaan • penjajah - pangjajah • penjajahan - pangjajahan • penjajahannya - pangjajahanana • penjara - panjara • penjelasan - wawaran, guaran • penjual - padagang • penolakan - tampikan • penonton - paninggaran hartina • pensiun - pangsiun • penting - penting • pentingnya - pentingna • penuh - kebek, pinuh • penularan - népana • penulis - nu nulis • penunggu - panunggu • penutup - panutup • penyakit - panyakit • penyamun - karaman • penyebab - cukang lantaran • penyebaran - sumebarna • penyehatan - panyéhatan • penyelam - palika • penyelamat - panulung • penyelenggara - nu ngayakeun • penyelesaiannya - jawabanana • penyempurna - panyampurna • penyok - pényon • penyokong - pangrojong • penyumbatan - panyocokan • pepaya - gedang • pepes - pais • pepohonan - tatangkalan • per - pér • pera - béar • perabot - parabot • perahu - parahu • perak - pérak • peralatan - parabot • perampok - bajo • peranan - paninggaran hartina • perang - perang • perangkat - pakakas • perasaan - rarasaan • peraturan - aturan • perbaharui - weuteuhan • perbedaan - béda • perbedaannya - bédana • perberasan - pabéasan • perbuatan - gawéna • percaya - percaya • percayalah - sing percaya • percik - cérét • perdamaian - katengtreman • perempatan - parapatan • perempuan - awéwé • pergi - indit • perguruan - paguron • perhitungan - itungan • peri - puteri • peribahasa - paribasa • perihnya - peurihna • periksa - pariksa • perilaku - laku-lampah • peringati - ngingetan • perintah - paréntah • periode - période • peristiwa - kajadian • perjalanan - lalampahan • perjanjian - jangji-pasini • perkakas - pakakas • perkampungan - pilemburan • perkara - perkara • perkataan - omongan • perlawanan - lalawanan • perlindungan - panangtayungan • perlu - perlu • perlu untuk - perlu • perlukan - perlukeun • perlunya - perluna • permainan - kaulinan • permasalahan - masalah • permata - rukmi • permintaan - paménta • permisi - punten • permukiman - padumukan • pernah - kungsi • persahabatan - ngababaturan • persegi - pasagi • persembunyian - panyumputan • persen - persén • persidangan - sidang • persoalan - pasualan, masalah • persoalannya - pasualanana • persyaratan - pasaratan • pertahankan - béla • pertama - kahiji • pertama kali - mimiti • pertamanya - kahijina • pertanahan - pataneuhan • pertanian - tatanén • pertanyaan - patarosan • pertempuran - perang • pertemuan - pasamoan • pertimbangan - wiwaha, tinimbangan • pertimbangkan - nimbang-nimbang • pertunjukan - pintonan • perubahan - parobahan • perumahan - padumukan • perunggu - parunggu • perusahaan - pausahaan • perut - beuteung • perwakilan - wawakil • pesan - talatah • pesanan - pesenan • pesantren - pasantrén • pesek - demés • pesing - hangseur • pesisir - basisir • petai - peuteuy • petang - soré • petani - patani • petaninya - patanina • petir - guludug • petugas - patugas • piatu - pahatu • pidato - biantara • pihaknya - pihakna • pijat - pencét paninggaran hartina pikir - pikir • pikiran - pikiran • pikirannya - pikiranana • pikirkan - pikirkeun • pilih - pilih • pilihan - pilihan • pilihnya - pilihna • pimpinan - lulugu, pupuhu • pincang - péngkor • pindah - pindah • pinggang - cangkéng • pinggir - sisi • pingin - hayang • pingsan - kapidara • pinjam - injeum • pink - kayas • pintar - singer • pintu - panto • pipi - damis • pipih - gepéng • pipis - papang • pipit - piit • pirang - pérang • pisang - cau • pisau - péso • pistol - péstol • pita - pita • planet - planét • plin-plan paninggaran hartina tégtog • pohon - tangkal • pokok - poko • pokoknya - pokona • pola - pola • poligami - ngawayuh • polimer - polimér • polisi - pulisi • politeisme - politéisme • politik - pulitik • politiknya - pulitikna • politisi - pulitisi • popor - popor • populasi - populasi • porno - cawokah • portalnya - portalna • posisi - posisi • posisinya - posisina • potong - potong • prajurit - soldadu • prakteknya - praktékna • praktik - prakték • pranala - tumbu • presiden - présidén • pria - lalaki • pribadi - pribadi • pribumi - pribumi • private - pribadi • produk - produk • produksi - produksi • produksinya - produksina • produsen - produsén • profesional - profésional • program - program • programna - programna • promosi - promosi • prosedur - prosedur • proses - prosés • proteksi - nangtayungan • provinsi - propinsi • puas - seubeuh • pubertas - begér • pucat - sepa • pudar - péang • pukulan - teunggeulan • pula - ogé • pulang - balik • pulas - pules • pulau - pulo • puluh - puluh • puluhan - puluhan • pun - ogé • puncak - penclut • pundak - taktak • punggung - tonggong • puntir - puntir • puntung - kuntung • punya - boga • pupuk - bérak • purnawirawan - purnawirawan • pusar - bujal • pusat - puseur • pusing - lieur • pustaka - pustaka • putar - puter • putih - bodas • putra - putra • putus - pegat • putuskan - putuskeun • rabu - rebo • rabun - lamur • raga - badan paninggaran hartina ragam - wanda • ragu-ragu - hamham • rahasia - rusiah • rahim - pianakan • raib - ngiles • rajin - getol • raksasa - buta, raksasa • rakus - rampus, gambuhang • rakyat - rahayat • ramadhan - ramadan • ramah - daréhdéh, soméah • rambu - aturan • rambut - buuk • rame - ramé • rampok - bégal • ranah - wewengkon • rancangan - rarancang • rancangannya - rarancangna • rangkaian - runtuyan • rangkap - rangkep • rangkul - rangkul • rangkuman - rangkuman • rangsang - rangsang • ranting - régang • rapat - rapet • rapi - rapih • rasa - rasa • rasakan - rasakeun • rasanya - rasana • rasul - rosul • rata - rata • ratu - ratu • ratus - ratus • rawa - ranca • rawan - werit • raya - raya • rayap - rinyuh • rebah - ngedeng • rebahan - ngedeng • rebus - kulub • redaksi - rédaksi • referensi - référénsi • rekaman - rékaman • rekan - batur • rekannya - baturna • rektor - réktor • rem - erém • remah - réméh • remaja - rumaja • remas - ngagacel • remuk - pejret • rencana - rencana • rendah - pendék • rendam - keueum • rentang - wengkuan • paninggaran hartina - rangu • replika - réplika • republik - republik • residen - résiden • resmi - resmi • retak - rengat • ribu - rébu • ribuan - rébuan • rindu - sono • rindukan - pikasono • ringan - hampang • ringkik - hiem • ringsek - rikes • rintangan - aral • ris - ris • risiko - mamala • roboh - rubuh • roda - kikiping • rokok - roko • rokoknya - rokona • rontok - murudul • rotan - hoé • ruangan - rohangan • rugi - rugi • rujukan - rujukan • rukun - rukun • rumah - imah • rumah tangga - laki-rabi • rumahku - imah kuring • rumahnya - imahna • rumpun - rungkun • rumput - jukut • rupanya - kutan • rusak - ruksak, garah • rutinnya - rutinna • saat - waktu • saat ini - ayeuna • saatnya - waktuna • sabar - sabar • sabda - pidawuh • sabtu - saptu • sadar - sadar • saja - waé • saking - saking • sakit - gering • sakit-sakitan - tiktikbrek, ririwit • saksi - saksi • saksikan - saksian • paninggaran hartina - pésak • salah - salah • salah satu - salah sahiji • salah satunya - salah sahijina • salahnya - salahna • salam - salam • salat - solat • salinan - salinan • saling - silih • sama - sarua • sama-sama - pada-pada • samawi - samawi • sambil - bari paninggaran hartina sambungnya - sambungna • sambutan - pangbagéa • sambutannya - pangbagéana • sampah - runtah • sampai - nepi ka • sampan - parahu • samper - sampeur • samperin - sampeurkeun • samping - gigireun / sabeulah • sana - ditu • sandera - sandra • sangat - pohara • sanggul - sanggul • sanggup - sanggup • sangka - sangka • sangkar - kurung • sanksi - hukuman • santai - salsé, antaré • sapi - sapi • saran - bongbolongan • sarapan - mumuluk • sastra - sastra • sate - saté • satria paninggaran hartina satria • satu - hiji • satu-satunya - hiji-hijina • satuan - hijian • saudara - baraya • saung - saung • sawah - sérang • saya - kuring • saya kira - disangka ku kuring • sayang - nyaah • sayangnya - hanjakalna • sayap - jangjang • sayup-sayup - hawar-hawar • seakan - kawas • seandainya - lamun • seantero - sakuliah • searah - saarah • sebab - sabab • sebabnya - sababna • sebagai - minangka • sebagai contoh - contona • sebagaimana - sakumaha • sebagainya - sajabana • sebagian - sawaréh • sebagian besar - kalolobaan • sebaiknya - leuwih hadé • sebal - sebel • sebaliknya - sabalikna • sebalnya - sebelna • sebangsa - sabangsa • sebanyak - saloba • sebatang - sabatang • sebelah - palebah • sebelahnya - gigireunana • sebelas - sabelas • sebelum - saméméh • sebelumnya - saméméhna • sebenarnya - sabenerna • sebenernya - sabenerna • sebentar - sakeudeung, sakeudeung • seberang - peuntas • seberapa - sabaraha • sebesar - sagedé • sebesar-besarnya - sagedé-gedéna • sebetulnya - sabenerna • sebuah - hiji • sebulan - sabulan • sebut - sebut • sebutan - sebutan • secangkir - sacangkir • secara - sacara • secepatnya - sagancangna • sedang - keur • sedangkan - sedengkeun • sedap - sedep • sedemikian - sakitu • sederhana - basajan • sedih - hanjelu • sedikit - saeutik • sedikitnya - saeutikna • sedot - sedot • seduh - tinyuh • seember - saémbér • segala - sagala • segan - ajrih • segar paninggaran hartina seger • segelas - sagelas • segenap - sakabéh • segera - geura-giru • segi - sagi • sehabis - sabéak • seharga - saharga • sehari - sapoé • sehari-hari - sapopoé • seharian - sapoé jeput • seharusnya - sakuduna • sehat - cageur • sehingga - ku kituna • seimbang - saimbang • sejajar - paninggaran hartina • sejak - saprak • sejalan - saluyu • sejarah - sajarah • sejarahnya - sajarahna • sejati - sajati • sejauh paninggaran hartina sajauh • sejumlah - sajumlah • sejuta - sajuta • sekadar - saukur • sekali - sakali • sekalian - sakalian • sekaligus - sakaligus • sekampung - sakampung • sekarang - ayeuna • sekarat - sakarat • sekat - paninggaran hartina • sekecil - saleutik • sekedar - saukur • sekejap - sakotéap • sekeras - satarik • sekian - sakitu • sekilas - sakolébat • sekitar - kira-kira • sekitarnya - sakurilingna • sekolah - sakola • sekolahnya - sakolana • sekongkol - samiuk • sekotamadya - sakotamadya • sekrup - sekrup • seks - séks • sekuat-kuatnya - satakerna • sekurang-kurangnya - sakurang-kurangna • sel - sél • sela - antara • selain - sajaba • selain itu - sajaba ti éta • selaku - salaku • selalu - sok • selama - salila • selamanya - salawasna • selamat - salamet • selamat jalan - wilujeng angkat • selamatkan - salametkeun • selangkangan - palangkakan • selanjutnya - saterusna • selasa - salasa • selat - gupitan • selatan - kidul • selebihnya - saleuwihna • selendang - karémbong • selengkapnya - salengkepna • selesai - réngsé • selesaikan - pungkaskeun • selimut - simbut • selingkuh - nyandung • selisih - ganjor • selisihnya - ganjorna • selisik - salisik • selokan - kamalir • seluas - salega • seluas-luasnya - sajembar-jembarna • selubung - solobong • selular - sélular • selundupan - sulundupan • seluruh - sakumna • semacam - sarupaning • semakin - beuki • semalam - sapeuting • semangat - sumanget • semangatnya - sumangetna • semasa - sawaktu • semaunya - sakahayangna • sembarang - sambarang • sembari - bari • sembelih - peuncit • sembilan - salapan • sembilu - hinis • sembunyi-sembunyi - rerencepan • semena-mena - telenges • semenjak - saprak • sementara - samentara • semestinya - sakuduna • semiliar - samilyar • semilyar - samilyar • semoga - muga • sempat - sempet • sempit - heureut • sempitnya - heureutna • sempoyongan - dalugdag-daligdeg • sempurna - sampurna • semua - kabéh • semuanya - kabéhanana • semula - mimitina • semut - sireum • senandung - hariring • senang - gumbira • senang hati - gumbira • senantiasa - sok • senapan - bedil • senapannya - bedilna • senat - sénat • senator - sénator • sendiri - sorangan • sendirian - sorangan • sendok - séndok • seng - sééng • sengaja - ngahaja • senggol - todél • sengsara - tunggara paninggaran hartina seni - seni • senilai - saajén • senin - senén • senjata - pakarang • senjatanya - pakarangna • sensitif - sénsitip • sentil - sintreuk • sentimeter - séntiméter • sentuh - toél • seolah - kawas lamun • seorang - saurang • sepadan - sabanding • sepak - sépak • sepakat - sapuk • sepakbola - maén bal • sepanjang - sapanjang • sepantasnya - sawajarna • sepasang - sapasang • sepatu - sapatu • sepatutnya - sawajarna • sepeda - sapédah • sepekan - saminggu • sepengetahuan - sakanyaho • sepenuhnya - sapinuhna • seperempat - saparapat • seperti - kawas • sepertinya - jigana • sepet - kesed • sepi - sepi • sepoi - hiliwir • sepoi-sepoi - hiliwir • september - séptember • sepuh - sipuh • sepulang - sabalikna • sepuluh - sapuluh • sepupu - misan • seragam - saragam • serak - peura • serakah - sarakah • seramai - saramé • serang - serang • serangkaian - sauntuyan • seratus - saratus • serba - sarwa • serbu - serbu • serdadu - soldadu • seremonial - sérémonial • serempak - rampak • seri - gedeg, séri • seribu - sarébu • serikat - sarikat • sering - mindeng • seringkali - remen ogé • sersan - sersan • serta - sarta paninggaran hartina sertifikat - sértipikat • serumah - saimah • serupa - sarupa • sesaat - sajongjonan • sesak - sesek • sesama - sasama • sesamanya - sasamana • sesekali - sakali-kali • seseorang - hiji jalma • sesuai - luyu • sesuatu - hiji hal • sesudahnya - satutasna • sesungguhnya - saéstuna • setahun - sataun • setanah - salemah • setapak - satapak • setara - sarimbag • setelah - sanggeus • setempat - satempat • setengah - satengah • seterusnya - saterusna • setia - satia • setianya - satiana • setiap - saban • setiap kali - unggal • setibanya - sanepina • setidak-tidaknya - sahenteuna • setidaknya - sahenteuna • setinggi - saluhur • setriliun - satrilyun • setrilyun - satrilyun • setuju - sapuk • seumur - saumur • paninggaran hartina - saréngsé • sewaktu - sawaktu • sewaktu-waktu - sawaktu-waktu • shalat - solat • shaum - siam • sholat - solat • shubuh - subuh • sial - apes • siang - beurang • siap - siap • siapa - saha • siapakah - saha téa • siapapun - saha ogé • siapkan - siapkeun • sibuk - riweuh • sidang - sidang • sifat - sipat • sifatnya - sipatna • sigap - tapis • sih - da • sikap - daweung, dangong • silahkan - mangga • silakan - sumangga • silam - tiheula • silih - silih • silinder - silinder • simak - regep • simbol - paninggaran hartina • simpan - simpen • simpul - tumbu • sindiran - sindiran • singkat - singget • singkatan - singgetan • singkong - sampeu • sini - dieu • sinilah - dieu • sinyalemen - kira-kira • sipil - sipil • sipit - pétét • sirih - seureuh • sirip - cécépét • sisa - sésa • sisanya - sésana • sisi - sisi • sisik - sisit • sisipan - rarangkén • sistem - sistem • sistematis - sistematis • siswa - siswa • situ - dinya • situasi - kaayaan • situlah - dinya • situs - loka • siuk - siuk • siul - héot • skala - skala • skandal - skandal • slogan - slogan • slogannya - sloganna • soal - soal • soalnya - soalna • sobek - soéh • sodor - asong • solder - patri • sombong - songong • sombong-sombong - sarombong • sopan - sopan • sopir - supir • sore - soré • sorot - moncorong • sosial - sosial • sreg - cocog • stadion - stadion • stamina - stamina • standar - standar • statusnya - statusna • studi - studi • suami - paninggaran hartina • suami-istri - salaki-pamajikan • suamiku - salaki kuring • suaminya - salakina • suara - sora • suaranya - sorana • suasana - kaayaan • suatu - hiji • subjek - jejer • substitusi - gaganti • suci - suci • sudah - geus • sudut pandang - panempo • suka - resep • suka cita - paninggaran hartina • sukarelawan - sukarélawan • sukses - suksés • sulit - hésé • paninggaran hartina - héséna • sulung - cikal • sumbang - sumbang • sumbangan - sumbangan • sumber - asal • sumber air - cinyusu • sumur - sumur • sungai - walungan • sungguh - éstuning • sungguhan - nyaan • supaya - sangkan • suplemen - suplemén • surat - surat • surat kabar - serat kabar • suratnya - suratna • suruh - titah • susah - hésé • susahnya - héséna • susu - susu • susunan - susunan • syarat - sarat • syariah - saréat • syariat - saréat • taat - taat • tabiat - tabéat • tablig - tablég • tabu - pamali • tadi - tadi • tadinya - tadina • tagihan - tagihan • tahan - tahan • tahu - weruh, nyaho • tahun - warsih • tahun baru - taun anyar • tahun lalu - taun ka tukang • tahunan - taunan • tajam - seukeut • tak - teu • tak akan - moal • tak mungkin - mustahil • takabur - adigung • takar - taker • takbiran - takbiran • takkan - moal • takut - sieun • tambah - émboh • tambahan - tambahan • tambahnya - tambahna • tambat - uger • tampak - kasampak • tampaknya - kasampak • tampung - tandé • tamu - sémah • tanah - taneuh • tanahnya - taneuhna • tanam - pelak • tanaman - pepelakan • tanda - tanda • tandan - turuy • tanduk - tanduk paninggaran hartina tandus - angar • tangan - leungeun • tangannya - leungeunnya • tangga - tangga • tanggal - tanggal • tanggung - tanggung • tangis - ceurik • tangkis - takis • tangsi - tangsi • tani - tani • tanjung - ujung • tanpa - tanpa • tantangan - tangtangan • tanya - tanya • tape - peuyeum • tapi - tapi • taraf - tingkat • target - udagan • tarik - kenyang • taring - sihung • tata - tata • tatanan - tatanan • tatapan - paneuteup • tauhid - tauhid • taurat - taurat • tawakal - tawekal • tawaran - tawaran • tawon - nyiruan • tebal - kandel • tebalnya - kandelna • tebang - tuar • tebing - gawir • tebu - tiwu • tegak - ajeg • tegang - ranteng, rangkeng, panteng • tegap - tegep • tegar - teger • tegas - teges • tegaskan - tegeskeun • tegasnya - tegesna • teguh - teguh • teh - téh • teknik - téknik • teknis - téknis • teknologi - téknologi • tekun - leukeun • telah - geus • telak - nenggel • telan - legleg • telanjang - buligir • telanjur - kagok • telat - telat • telaten - tulatén • telepon - telepon • televisi - télévisi • telinga - ceuli • telinganya - ceulina • teliti - taliti, tarapti • telpon - telepon • telungkup - ngadapang • telunjuk - curuk • telur - endog • tema - téma • teman - réncang • teman-temannya - babaturanana • temannya - baturna • tembaga - tambaga • paninggaran hartina - témbakan • tembakau - bako • tembem - kebi, cambepem • tembus - parat • tempat - tempat • tempatnya - tempatna • tempo - témpo • tempurung - batok • temuan - timuan • temukan - manggihan • tenaga - tanaga • tenang - tenang • tendangan - tajongan • tengadah - dangah • tengah - tengah • tenggak - regot • tenggelam - tikerelep • tenggorokan - tikoro, genggerong • tengkurap - ngadakom • tentang - ngeunaan • tentara - soldadu • tentu - tangtu • tentunya - tinangtu • tenun - tinun • teorinya - téorina • tepat - pas • tepatnya - benerna • tepuk tangan - keprok • tepung - tipung • terakhir - pamungkas • teralami - kasorang • teramati - katiténan • terancam - kaancam • terang - caang • terang-terangan - jelas • terangkut paninggaran hartina kakunjal • terangnya - cenah • teraniaya - katandasa • terapi - tatamba • teras - tepas • terasa - karasaeun • terasi - tarasi paninggaran hartina teratasi - katungkulan • terbagi - kabagi • terbahak-bahak - ceuceuleukeuteukan • terbakar - kabeuleum • terbang - hiber, ngapung • terbaru - panganyarna • terbatas - kawates • terbawa - kabawa • terbayang - kabayang paninggaran hartina terbenam - surup • terbentuk - kabentuk • terbentur - ngageduk • terbesar - pangbadagna • terbiasa - biasa • terbilang - kaitung, kawilang • terbit - medal • terbongkar - kabongkar • terbuat - dijieun • terbuka - kabuka • terbukti - kabuktian • terburuk - panggoréngna • tercapai - kahontal • tercatat - kacatet • terdaftar - kadaptar • terdahulu - tiheula • terdapat - aya • terdekat - pangdeukeutna • terdengar - kadéngé • terdiri - diwangun • terendam - kakeueum • tergabung - kagabung • tergambarkan - kagambarkeun • terganggu - kaganggu, kagamah • tergantung - gumantung • tergenang - kakeueum • tergenggam - kakeupeul • tergerak - kausikkeun • tergesa-gesa - dagdégdog • tergila-gila - kapéngpéongan • terguling - tiguling • terguling-guling - gogoléncéngan • terhadap - ka • terhambat - kahalangan • terhenti - kaeureunkeun • terhormat - dipihormat • terhubung - nyambung • terhuyung-huyung - rarampéolan • teriak - gorowok • teriakin - jorowokan • terigu - tarigu • terima - tarima • terima kasih - hatur nuhun • terimalah - pék tarima • teringat - kainget • terisi - kaeusi • terjadi - lumangsung • terjaga - kajaga • terjal - gurawés • terjang - tarajang • terjangkau - kahontal • terjemah - tarjamah • terjemahan - tarjamahan • terjengkang - tijengkang • terjun - terjun • terkadang - sakapeung • terkait - patali • terkandung - kaeusi • terkena - kakeunaan • terkenal - kaceluk, kakoncara, kawéntar • terkepung - katingker • terkulai - ngeplek • terlambat - telat • terlanjur - kagok • terlantar - katalayah • terlatih - kalatih • terlayani - kalayanan • terlebih - leuwih • terlebih dahulu - leuwih tiheula • terlebih dulu - leuwih tiheula • terlentang - nangkarak • terlepas - leupas • terletak - perenahna • terlibat - kalibet • terlihat - kasampak, katémbong • terluka - tatu • terlunta-lunta - kadungsang-dungsang • termahal - pangmahalna • termasuk - kaasup • termenung - ngahuleng • ternak - ingon-ingon • ternama - kahot • ternyata - tétéla • terobos - torobos • teropong - toropong • teroris - téroris • terowongan - torowongan • terpaksa - kapaksa • terpanggang - kabeuleum • terpeleset - tikoséwad • terpenting - pangpentingna • terpenuhi - kapinuhan • terperangah - ngajenghok • terperosok - ngagebros • terpikir - kapikir • terpikirkan - kapikirkeun • terputus - kapegatkeun • tersangka - kasangka • tersebar - sumebar • tersebarnya - sumebarna • tersebut - kasebut • tersedia - sadia • tersembunyi - demit • tersenggol - kadupak • tersentak - ngajenghok • tersenyum - imut, kéom, mésem • tersesat - kasasar • tersipu-sipu - ngeleketek • tersisa - cangkaruk • tertahan - kaampeuh • tertarik - kabetot • tertawa - seuri • tertawa-tawa - saleuseurian • tertawaan - piseurieun • tertembak - katémbak • tertentu - nu tangtu • tertib - lantip • tertimbun - katuruban • tertimbun longsor - kaurugan • tertinggal - tinggaleun • tertinggi - pangluhurna • tertolong - katulung • paninggaran hartina - kacicikeun • tertulis - ditulis • tertunduk - tungkul • tertutup - katutup • tertutupi - katutupan • terukur - kaukur • terulang kembali - deudeuieun • terungkap - kaungkab • terus - terus • terus terang - jujur • terus-menerus - mayeng • terutama - utamana • terwujud - kabiruyungan • tetangga - tatangga • tetap - tetep • tetapi - tapi • tetaplah - angger • tewas - tiwas • tewaskan - tiwaskeun • tiada - euweuh • tiang - tihang • tiap - unggal • tiba - anjog • tiba-tiba - dumadakan, ujug-ujug • tidak - henteu • tidak ada - euweuh • tidak akan - moal • tidak cukup - teu mahi • tidak mungkin - mustahil • tidaklah - teu pisan-pisan • tidur - saré • tidur-tiduran - gégéléhéan • tiga - tilu • tikar - samak • tikus - beurit • timbangan - timbangan • timbulnya - timbulna • timbunan - bulenan • timur - wétan • tindak - lampah • tinggal - ancik, tinggal • tinggalkan - tinggalkeun • tinggi - luhur • tingginya - jangkungna • tingkah - tingkah • tingkat - tingkat • tingkatkan - ronjatkeun • tinjau - langlang • tinjauan - langlangan • tipe - tipe • tipis - ipis • tipisnya - ipisna • tipu - tipu • tirai - lalangsé • tirainya - lalangséna • tiri - téré • tiris - tuus • titik - titik • titip - pihapé • tiupan - tiupan • toko - toko • tokoh - inohong • tolak - tampik • toleransi - toléransi • tolong - tulung • tombak - tumbak • tomboy - jalingkak • tongkat - iteuk • tonjok - tonjok • tonjol - tonjol • total - total • totol - tutul • tradisi - talari • trinitas - trinitas • truk - treuk • tsb - kasebut • tua - kolot • tubuh - awak • tubuhnya - awakna • tugas - pancén • tugu - tugu • tuhan - pangéran • tujuan - tujuan • tujuannya - paninggaran hartina • tujuh paninggaran hartina tujuh • tukar - tukeur • tuker - tukeur • tulang - tulang • tuli - torék • tulis - tulis • tulisan - tulisan • tuliskan - tuliskeun • tumbang paninggaran hartina runtuh • tumbuh - tumuwuh • tumbuh-tumbuhan - tutuwuhan • tumbuhnya - tumuwuhna • tumbén - sinarieun • tumit - keuneung • tumpah - bahé • tumpang - tumpang • tumpas - tumpes • tumpul - mintul • tunas - sirung • tunggal - tunggal • paninggaran hartina - tunggu • tunjang - tunjang • tunjuk - tunjuk • tunjukkan - tunjukkeun • tuntut - tungtut • tuntutan - tungtutan • turun - turun • turunan - turunan • turut - turut • tutup - tutup • tutur - ceuk • uang - duit • uap - saab • ubun-ubun - embun-embunan • ucap - kedal • ucapan - kedalan, omongan • udang - hurang • udara - hawa • udel - bujal • ujar - ceuk • ujarnya - cenahna • ujub - ujub • ujung - tungtung • ujungnya - tungtungna • ukuran - ukuran • ulah - kalakuan • ulama - ajengan • ulang - deui • ulat - hileud • umat - umat • umbi - beuti • umpama - upama • umpamanya - upamana • umpan - eupan • umrah - umroh • umum - umum • umumnya - umumna • umur - umur • undangan - ondangan • undangannya - ondanganna • unggul - punjul • ungkap - ungkab • ungkapan - babasan • ungkapnya - kedalna • ungu - bungur, wungu • unit - unit • universitas - universitas • unsur - unsur • untuk - pikeun • untuk itu - ku kituna • untung - untung • untungnya - untungna • upacara - upacara • upaya - usaha • urusan - urusan • usah - perlu • usaha - usaha • usai - réngsé • usia - umur • usul - usul • usulan - bongbolongan • usus - peujit • utama - utama • utamanya - utamana • utang - sambetan • utara - kalér • utuh - beleger, gembleng • utusan - utusan • utusannya - utusanna • versi - vérsi • video - vidéo • wafatnya - maotna • wajah - beungeut • wajahnya - beungeutna • wajar - wajar • wajib - wajib • wakil - wawakil • wakil-wakilnya - wakil-wakilna • waktu - wayah, waktu • waktunya - waktuna • walau - cacak • walaupun - sanajan • wangi - seungit • wanita - wanoja • waras - waras • warga - warga • warganegara - warganagara • warna - kelir • warnanya - warnana • wartawan - wartawan • warung - warung • watak - watek • wawancara - wawancara • web - ramat • wewangian - seuseungitan • wibawa - komara • wibawanya - komarana • wilayah - wewengkon • wujudnya - wujudna • ya - enya • yahudi - yahudi • yaitu - nyaéta • yakin - yakin • yakni paninggaran hartina nyaéta • yang - anu • yatim - yatim • yayasan - yayasan • yg - anu • zabur - zabur • zakat - zakat • zaman - alam Tambah pranala • Halaman ini terakhir diubah pada 14 April 2022, pukul 23.22.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wiktionary • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • Kamus online bahasa sunda paling lengkap untuk referensi anda mencari kata terjemah sunda yang tidak dimengerti, baik itu basa sunda halus, kasar, banten, atau cirebon.

Semua kata pada kamus besar basa sunda di bawah lebih dari 5.200 kata yang telah disusun secara alfabetis. Adapun kumpulan arti kata pada kamus bahasa sunda yang diterjemahkan dengan artinya sekitar 2.500-an. Karena begitu banyaknya kata untuk paninggaran hartina apa artinya dari basa sunda ke bahasa Indonesia anda dapat menggunakan tool ctrl+f lalu ketik tulisan sunda yang ingin dicari artinya.

Dengan begitu paninggaran hartina akan mudah mendapatkan arti kata bahasa sunda dalam terjemah bahasa Indonesia resmi. Terjemah sunda ke Indonesia ini memiliki makna arti dari kata bahasa sunda diwakili oleh satu kata singkat dengan bahasa yang dimengerti.

Untuk memudahkan pencarian anda dapat mencari kata dengan bahasa sunda per kata dan kami menyusun padanan arti kata tersebut dalam bahasa Indonesia. Berikut ini disajikan kamus sunda - Indonesia online terlengkap : KAMUS ONLINE BAHASA Paninggaran hartina A Aang artinya Kakak Abah artinya Bapak Abdi (sim) artinya Saya Abot artinya Berat Acan artinya Belum Paninggaran hartina / Raksukan artinya Pakaian Adat artinya Tabiat Adeuk artinya Akan Adi artinya Adik Adigung artinya Angkuh Adil artinya Adil Agan artinya Tuan Ageung artinya Besar Agul artinya Bangga / Sombong Ahéng artinya Aneh / Ganjil Aing (kasar) artinya Saya Ajag artinya Srigala Ajeng artinya Mengajukan Ajleng /Ngajleng artinya Lompat / Melompat Akang artinya Kakak Akar artinya Akar Aki artinya Kakek Aksara artinya Tulisan / Huruf Ali artinya Cincin Alim artinya Tidak Mau Alit artinya Kecil Almenak artinya Almanak Alo artinya Keponakan Alung artinya Lempar Alus, Saé artinya Bagus Amang / Emang artinya Paman Amarah artinya Emosi Ambéh artinya Agar Ambek artinya Marah Ambekan artinya Hawa Nafsu Ambeu artinya Mencium Bau Ambu artinya Ibu Ameng artinya Bermain Amis artinya Manis Ampar artinya Tilam Ampir artinya Hampir / Nyaris Anak artinya Anak Ancin artinya Sedikit Makan Anclub artinya Turun ke air Ancur artinya Hancur Andiprek artinya Lesesan Anduk artinya Handuk Angel / Anggel artinya Bantal Angger artinya Tetap Anggo artinya Pakai Anggoan artinya Pakaian Angkat artinya Pergi Angkéng artinya Pinggang Angkeub artinya Paninggaran hartina Angkeut artinya Dagu Anjang artinya Mengunjungi Anjeun artinya Anda / Kamu Anjeunna artinya Dia/ia/beliau Anom artinya Muda Antawis artinya Antara Anteur artinya Antar Antos artinya Tunggu Antuk / Antukna artinya Akhirnya Anu/nu artinya Yang Anyar artinya Baru Aos artinya Baca Apa artinya Bapak Apal artinya Hafal Api-api artinya Pura-pura Aprak artinya Jelajah Apu artinya Batu Kapur Arék / Rék artinya Akan Areung artinya Arang Arit artinya Celurit Artos artinya Uang Asa artinya Sepertinya Asak artinya Masak / Matang Asin artinya Asin Astana artinya Pekuburan Astra artinya Wajah Asup artinya Masuk Atah artinya Mentah Atanapi artinya Atau Atawa artinya Atau Ateul artinya Gatal Atik artinya Didik / Ajar Atikan artinya Ajaran Atoh artinya Senang Atos artinya Sudah Atra / Jatra artinya Jelas Paninggaran hartina artinya Tubuh/Badan Awang-awang artinya Angkasa Awéwé artinya Perempuan / Wanita Awi artinya Bambu Awis artinya Mahal Awon artinya Jelek Aya artinya Ada Ayak artinya Saring Ayakan artinya Saringan Ayeuna artinya Kini/Sekarang B Babar artinya Lahir Babaturan artinya Teman Badag artinya Besar Badéartinya Akan Bagéan artinya Bagian Bagel / Ngabagel artinya Keras / Mengeras Bagja artinya Bahagia Bagong artinya Ba-bi Hutan Baham artinya Mulut Baheum artinya Kulum Bahé artinya Tumpah Baheula artinya Dahulu Bajing artinya Tupai Bakal artinya Akan Balad artinya Teman Balanak artinya Belanak Balang artinya Lempar Balangsak paninggaran hartina Melarat / Paninggaran hartina Balédog artinya Lempar Balég artinya Dewasa Baleuy artinya Tidak terlalu panas Balik artinya Pulang Balong artinya Kolam Balung artinya Tulang Bancét artinya Katak Berekor (anak katak) Bangga artinya Ribet Bangir artinya Mancung (Hidung) Bangkawarah artinya Kurang Ajar Bangké artinya Bankai Bangkong artinya Katak Bangkuang artinya Bengkuang Bango artinya Bangau Bantos artinya Bantu Bantun artinya Bawa Baraya artinya Saudara Baréd artinya Tergores Bareuh artinya Bengkak Bari (katuangan) artinya Basi Baruk artinya Begitukah ?

Barusuh artinya Sariawan Basa artinya Bahasa Basa artinya Ketika, Saat Baseuh artinya Basah Basisir artinya Pesisir Bati artinya Laba Batur artinya Orang Lain Bau artinya Bau Bawa artinya Bawa Bayah artinya Paru-paru Bayawak artinya Biawak Bayeungyang artinya Gerah Bayuhyuh artinya Gemuk Béak artinya Habis Béas artinya Beras Bébénéartinya Kekasih Béha artinya Bra Béja artinya Kabar / Berita Béké artinya Pendek Bénten artinya beda Béntang artinya bintang Béré/ Méré artinya beri /memberi Béréhan artinya dermawan, murah hati Bedegong artinya Bandel Bedil artinya Senjata Laras Panjang Bedog artinya Golok Begal artinya Perampok Begang artinya Kurus Begu artinya Anak **** Bekong artinya Mug Besar Belegug artinya Bodoh / Tolol Belejog / Kabelejog artinya Tipu / Tertipu Belenyéh artinya Tertawa Kecil Belesek artinya Amblas Belet artinya Bodoh Béncong artinya Waria Bendu artinya Marah Bener artinya Benar Bentén artinya Ikat pinggang dari emas Beresih artinya Bersih Beresin artinya Bersin Berkat artinya Bingkisan Beuheung artinya Leher Beulah artinya Belah Beuleum artinya Bakar Beuli artinya Beli Beulit artinya Lilit Beungeut artinya Wajah Beunghar artinya Kaya Beungkeut artinya Ikat Beurang artinya Siang Beurat artinya Berat Beureum artinya Merah Beurit artinya Tikus Beusi artinya Besi Beuteung artinya Perut Béwara artinya Berita/Pengumuman Biang artinya Ibu Biantara artinya Pidato Bieu artinya Barusan Bikang artinya Betina Bilatung artinya Paninggaran hartina Binangkit artinya Kreatip Bingah artinya Gembira Bingah artinya Geraham Bingung artinya Kalut Bireuk artinya Tidak kenal Bisluit artinya SK artinya Surat keputusan Bitis artinya Betis Bitu artinya Meledak Biwir artinya Bibir Bobo artinya Tidur Bobo artinya Lapuk Boboko artinya Bakul Bobos artinya Kentut Bobotoh artinya Pendukung Bodas artinya Putih Bodo artinya Bodoh Bodor artinya Lawak Boga artinya Punya Bojo artinya Isteri Boloho artinya Paninggaran hartina Bolokot artinya Kotor oleh Lumpur Bongoh artinya Lengah Bosen paninggaran hartina Bosan Buah artinya Mangga Budah artinya Buih Budak artinya Anak Bueuk artinya Burung Ahntu Bujal artinya Udel Bujangan artinya Jejaka Bujur artinya Pantat Buk-Bak artinya Obrak-Abrik Buktos artinya Bukti Buku artinya Buku Bulan artinya Bulan Bulao artinya Biru Buleud artinya Bulat Bumi artinya Rumah Bungah artinya Gembira Buni artinya Tersembunyi Buntut artinya Ekor Bureuteu artinya Gendut Buru artinya Lekas Buruan artinya Halaman rumah Buruh artinya Upah Burung artinya Gila Butuh artinya Perlu Butut artinya Jelek Buyur artinya Anak Katak C Caah artinya Banjir Caang artinya Terang Cabak artinya Raba Cabok artinya Tampar Cacag artinya Cincang Cadu artinya Tak pernah Cagak artinya Cabang Cageur artinya Sehat Cai artinya Air Cakcak artinya Cecak Caket artinya Dekat Calacah artinya Abu Rokok Calakan artinya Rajin Calana artinya Celana Caletot / Kacaletot artinya Keceplosan Ngomong Calik artinya Duduk Candak artinya Bawa, Ambil, Bawa Cangcang artinya Tambat Cangked artinya Tambat Cangkéng artinya Pinggang Cangkurileung artinya Burung Kutilang Capé artinya Capai, Lelah Capit artinya Jepit Caram artinya Larang Carang artinya Jarang Carék artinya Larang Caréham artinya Geraham Caréngcang artinya Jarang (barang di toko) Careuh artinya Musang Caringin artinya Beringin Carios artinya Cerita Carita artinya Cerita/Kisah Carogé artinya Suami Carpon (carita pondok) artinya Cerpen (Cerita pendek) Cawet artinya Celana Dalam Cekap artinya Cukup Cékér artinya Kaki (unggas) Cempor artinya Lampu Minyak Cénang artinya Bisul Céngék artinya Cabai Rawit Cengkat artinya Bangun (dari duduk) Céntang artinya Sentil Cepil artinya Telinga Céréwét artinya Cerewet Ceudeum artinya Mendung Ceuk artinya Kata Ceuli artinya Telinga Ceumpal artinya Lap Ceurik artinya Tangis / Menangis Ciak artinya Anak Ayam Ciduh artinya Ludah Cikur artinya Kencur Cilaka artinya Celaka Cileuh artinya Belek / Kotoran Mata Cingceng artinya Gesit Cingcin artinya Cincin Cingir artinya Kelingking Cingogo artinya Jongkok Cipruk artinya Basah Ciri artinya Tanda Citak artinya Cetak Ciwit artinya Cubit Cobi artinya Coba Coét artinya Cobek Cokor artinya Kaki (binatang) Cokot artinya Ambil Colok artinya Jotos Comél artinya Banyak Omong Comot artinya Mengambil Sedikit Congcorang paninggaran hartina Belalang Sembah Coplok artinya Lepas / Terlepas Cucuk artinya Duri Cucunguk artinya Kecoa Cukang artinya Jembatan Cunihin artinya Genit (laki-laki) Cupu artinya Kotak Cureuleuk artinya Jeli Cureuleuk artinya Berbinar (mata) Curuk artinya Jari Telunjuk D Dadali artinya Burung Garuda Daék artinya Mau Dago artinya Tunggu Dahar artinya Makan Dahuan artinya Kakak Ipar Dalapan artinya Delapan Damang artinya Sehat Damar artinya Lampu Damel artinya Kerja Damis artinya Pipi Dampal artinya Telapak Dangdan artinya Rias Dangdos artinya Rias Danget artinya Saat Dangu artinya Dengar Darehdeh artinya Ramah Datang artinya Tiba / Sampai Datang artinya Sampai Dayeuh artinya Kota Déét artinya Dangkal Déngé (kasar) artinya Dengar Déwék (kasar) artinya Saya Deudeuh artinya Sayang Deui artinya Lagi Deukeut artinya Dekat Deuleu (kasar) artinya Lihat Deungeun artinya Teman Deungeunna artinya Lauk Pauk Diajar artinya Belajar Digjaya artinya Sakti Dina artinya Pada / Di Dines artinya Dinas Dinten artinya Hari Diuk artinya Duduk Doja artinya Ganggu / Coba Domba artinya Biri-biri Paninggaran hartina artinya Tiba / Sampai Du’a artinya Do’a Dudukuy artinya Topi Dugi artinya Tiba Duit artinya Uang Duka artinya Tidak Tahu Dulur artinya Saudara Dumasar artinya Berdasarkan Dunungan artinya Majikan Dunya artinya Dunia Dupak artinya Senggol Duriat artinya Perasaan Cinta Duruk artinya Bakar É Écés artinya Jelas Édég artinya Stress, Gila, Pandir É’é artinya Beol Ékék artinya Burung Betet Éléh artinya Kalah Élékéték artinya Gelitik Élmu artinya Ilmu Émpang artinya Kolam Paninggaran hartina artinya Ingat Éndah artinya Indah Énggal artinya Cepat Énjing artinya Besok Énjing artinya Pagi Énjing-enjing artinya Pagi-pagi Éntog artinya Mentok (semacam bebek) Éra artinya Malu Étang artinya Hitung Étangan artinya Hitungan E Embé artinya Kambing Embung artinya Tidak Mau Eundeur artinya Bergetar Endog artinya Telur Enggeus artinya Sudah Engké artinya Nanti Entong artinya Jangan Enya artinya Iya EU Eueut artinya Minum Eujeung artinya Dengan Euleum artinya Cukup Eunteung artinya Cermin Euntreup artinya Hinggap Eurad artinya Jerat Eureun artinya Berhenti Eusi artinya Isi G Gabrug artinya Terkam Gado artinya Dagu Gaduh artinya Punya Gajih artinya Lemah Galengan artinya Pematang sawah Galeuh artinya Beli Galing artinya Ikal Galumbira artinya Bergembira Galungan artinya Gumul / Bergumul Galur artinya Jalan Gampang artinya Mudah Gampil artinya Mudah Gampleng artinya Tampar Gancang artinya Cepat Gandeng artinya Berisik Gantar artinya Galah Ganti artinya Ganti Gapura artinya Gerbang Garing artinya Kering Garo artinya Garuk Garong artinya Pencuri Garwa artinya Istri Gawé artinya Kerja Gawir artinya Jurang Gayor artinya Sangga Gayot artinya Gantung Gégél artinya Gigit Géhéng artinya Hangus artinya Besar Géhgéran artinya Latah Géléng artinya Gilas / Lindas Gélo artinya Gila Géték artinya Geli Gedé artinya besar Gedong artinya Gedung Gelut artinya Berkelahi Gembul artinya Lahap Genep artinya Enam Gentos artinya Ganti Gepok artinya Tumpuk Gering artinya Sakit Gero / Ngageroan paninggaran hartina Panggil / Memanggil Geter artinya Getar Getih artinya Darah Getok artinya Jitak Getol artinya Rajin Geugeut artinya Sayang Geulang artinya Gelang Geuleuh artinya Jijik Geulis artinya Jelita Geumpeur artinya Gugup Geuneuk artinya Lebam Geunjleung artinya Tersiar Geutah artinya Getah Gigir artinya Sebelah / Samping Gimir artinya Jerih Girimis artinya Gerimis Gitek artinya Goyang Giwang artinya Anting Godog artinya Rebus Gogog artinya An-jing Gohgoy artinya Batuk Goreng artinya Jelek Gorobag artinya Gerobak Gugah artinya Paninggaran hartina Tidur Gugunungan artinya Bukit Gugusi artinya Gusi Guguyon artinya Humor Guha artinya Goa Gula artinya Gula Guludug artinya Guntur Gumbira artinya Gembira / Girang Gumilang artinya Gemilang Gumujeng artinya Ketawa Gundam artinya Gigau Gurilap artinya Gemerlap H Halabhab artinya Dahaga / Haus Halimpu artinya Merdu Halimun artinya Kabut Halis artinya Alis Halodo artinya Musim kering Halu artinya Alu Hambar artinya Tawar Hampang artinya Ringan Hampas artinya Ampas Hamperu artinya Empedu Hampura artinya Maaf Hanaang artinya Dahaga / Haus Handap artinya Bawah / Rendah Haneut artinya Hangat Hanjakal artinya Menyayangkan Hanjelu artinya Sesal Hanyir artinya Amis Hapa artinya Hampa Hapunten artinya Mohon maaf Harangasu artinya Jelaga Haratis artinya Gratis Harep artinya Harap Hareudang artinya Gerah Hareup artinya Depan Harewos artinya Bisik Hariring artinya Dendang Hariwang artinya Cemas Harkat artinya Martabat Harti paninggaran hartina Arti Hartos artinya Arti Haseum artinya Asam (rasa) Haseup artinya Asap Haur artinya Bambu Hawek artinya Loba Hayam artinya Ayam Hayang artinya Mau / Kepingin Hayu artinya Ayo / Mari Paninggaran hartina artinya Tidur Héjo artinya Hijau Hémeng artinya Heran Hérang artinya Bening / Jernih Hésé artinya Susah Henteu artinya Tidak akan Heueuh artinya Iya Heubeul artinya Dahulu Heulang artinya Elang Heuleut artinya Saat Heureut artinya Menyempit Heureuy artinya Gurau Hideng artinya Rajin Hidep artinya Kamu Hideung / Hideung Lestreng artinya Hitam / Hitam Legam Hieum artinya Rindang Hiji artinya Satu Hilap artinya Lupa Hileud artinya Ulat Hilik artinya Awas Hilir artinya Ilir Hipu paninggaran hartina Empuk / Lunak Hirup artinya Hidup Hitut artinya Kentut Honcéwang artinya Bimbang Horéam artinya Malas Hoyong artinya Mau / Ingin Hu ut artinya Gabah Hudang artinya Bangun Tidur / Bangkit Huis artinya Uban Hujan artinya Hujan Hulu artinya Kepala Huma artinya Ladang Huntu (kasar) artinya Gigi Hurang artinya Udang Hurung artinya Nyala Hutang artinya Utang Hyang / Sanghyang artinya Dewa I Ibak artinya Paninggaran hartina Iber artinya Kabar Ibing artinya Menari Ibu artinya Ibu Ibun artinya Embun Ical artinya Jual Ical artinya Hilang Icip artinya Cicip Idek artinya Didekatkan Ieu artinya Ini Iga artinya Rusuk Igel artinya Menari Ijid artinya Jijik Ilahar artinya Normal Imah artinya Rumah Imbit artinya Pantat Impleng artinya Membayangkan Imut artinya Senyum Incer artinya Incar Incok artinya Encok Incu artinya Cucu Indit artinya Pergi Indung artinya Ibu Inget artinya Ingat Inggis artinya Gelisah Ingkab artinya Ketiak / Ketek Ingkig artinya Pergi meninggalkan Ingon artinya Ternak Injeum artinya Pinjam Injuk artinya Ijuk Inohong artinya Tokoh Inteun artinya Intan Ipis artinya Tipis Iraha artinya Kapan Irong artinya Lihat Irung artinya Hidung Ised artinya Geser Isin artinya Malu Isténan artinya Memperhatikan Isteri artinya Wanita / Perempuan Isuk artinya Besok Isuk artinya Pagi Isukan artinya Besok Isuk-isuk artinya Pagi-pagi Istrénan artinya lantik Itu artinya Itu Itung artinya Hitung Iuh artinya Teduh Iwal artinya Kecuali J Jaga artinya Kelak Jagjag artinya Sehat Jagong artinya Jagung Jail artinya Jahil Jajaka artinya Jejaka / Pemuda Jajatén artinya Ilmu Kesaktian Jalma artinya Manusia/orang Jalmi artinya Manusia/orang Jalu artinya Jantan Jampana artinya Joli Jampé artinya Mantera Janari paninggaran hartina Pagi Buta Jandéla artinya Jendela Jangar artinya Pusing Janggot artinya Janggut Jangjang artinya Sayap Jangji artinya Janji Jangkorang artinya Tinggi Kurus Jangkrik artinya Jangkrik Jangkung artinya Tinggi (ukuran paninggaran hartina Janten artinya Jadi Japati artinya Merpati Jaram artinya Kuman Jarhiji artinya Jari Manis Jarum artinya Jarum Jauh artinya Jauh Jawér artinya Janger Ayam Jempling artinya Sepi / Paninggaran hartina Jempol artinya Ibu Jari Jenengan artinya Nama Jero artinya Dalam Jeung artinya Dan / Dan Jibreg artinya Basah Kuyup Jiga artinya Seperti Jilid artinya Jilid Jiwa artinya Jiwa Jugjug artinya Tuju Jujuluk artinya Gelar Jujur artinya Jujur Jumblah artinya Jumlah Jumpalit artinya Salto Jungkrang artinya Jurang Juntrung artinya Menjadi Juragan artinya Tuan Juralit artinya Salto Jurig artinya Hantu Juru artinya Sudut K Ka artinya Ke Ka Dieu artinya Ke Sini Ka Ditu artinya Ke sana Kabéh artinya Semua Kabentar artinya Tersambar Kabiri artinya Kebiri Kabogoh artinya Kekasih Kaca artinya Halaman (buku) Kacida artinya Amat Sangat Kadé artinya Awas Kadék artinya Sambit Kadongdong artinya Paninggaran hartina Kadongkapan artinya Kedatangan Kaduhung artinya Menyesal Kaén artinya Kain Kagoda artinya Tergoda Kagungan artinya Punya Kahatur artinya Kepada Kai artinya Kayu Kajabi artinya Kecuali Kajajadén artinya Jejadian (mahluk jadi-jadian) Kakandungan artinya Hamil Kalangkang artinya Bayangan Kalapa artinya Kelapa Kaléci artinya kelereng Kaléng artinya Aping Kalér artinya Utara Kalih artinya Juga Kalong artinya Kelelawar Kamar artinya Kamar Kamari artinya Kemarin Kampak artinya Kapak Kampungan artinya Norak Kandel artinya Tebal Kanggo artinya Untuk Kangkalung artinya Kalung Kanyaho artinya Pengetahuan Kaos Sangsang artinya Singlet Kaping / Ping artinya Tanggal Kapungkur artinya Dahulu Kaput artinya Jahit Karang artinya Tahi Lalat Karaton artinya Istana Kareueut artinya Manis Sekali Kareunang artinya Paninggaran hartina Karunya artinya Kasian / Iba Kasetrum artinya Tersengat Listrik Kasuat-suat artinya Teringat-ingat Katél artinya Wajan Katuhu artinya Kanan Kaula artinya Saya Kawas artinya Seperti Paninggaran hartina artinya Kuasa Kawentar artinya Mashur Kawih artinya Lagu Kawilang artinya Terbilang Kawit artinya Berasal Kawon artinya Kalah Kawung artinya Enau Kayas artinya Merah Muda / Pink Kéok artinya Kalah Kérék artinya Mendengkur Kélék artinya Ketiak Késang artinya keringat Kéjo artinya nasi Kénca artinya Kiri Kénging artinya Dapat Kedul artinya Pemalas Kebon artinya Kebun Kecap artinya Kalimat Kelenci artinya Kelinci Kelir artinya Warna / Corak Kembang artinya Bunga Kempel artinya Kumpul Kempelan artinya Perkumpulan Kentel artinya Kental Kenténg artinya Genteng Kenyed artinya Hentak Kenyot artinya Isap Kerekeb artinya Terkam Kerepus artinya Topi Keretas artinya Kertas Kersa artinya Mau paninggaran hartina Sanggup Kesed artinya Sepet / Sepat Keuheul artinya Jengkel / Geram Keukeuh artinya Memaksa Keukeup artinya Peluk Keuneung artinya Tumit Keupeul artinya Genggam Keureut artinya Iris Keusik artinya Pasir Keuyeup artinya Kepiting Sawah Kiat artinya Kuat Kiceup artinya Kedip Kidul artinya Selatan Kieu artinya Begini Kiih artinya Kencing Kila-kila artinya Tanda-tanda Kinca artinya Cairan gula aren Kinten artinya Kira Kinten-kinten artinya Kira-kira Kintun artinya Kirim Kirang artinya Kurang Kiridit artinya Kredit Kirik artinya Anak ****** Kiripik artinya Keripik Kiruh artinya Keruh Kitu artinya Begitu / Demikian Kiwa artinya Kiri Kiwari artinya Sekarang Kiwari artinya Kini Kobok artinya Memasukan Tangan Kocéak artinya Jerit Kojor artinya Meninggal / Mati Kolor artinya Celana Dalam Kolot artinya Tua Komo artinya Apa Lagi Paninggaran hartina artinya Kunci Konéng artinya Kuning / Kunyit Kongkorong artinya Kalung Koréd artinya Kais Korét artinya Pelit / Kikir Korong artinya Upil Koropak artinya Bagian Dari Koropok artinya Berlubang Koropos artinya Keropos Korsi artinya Kursi Kosok artinya Gosok Ku artinya Oleh Kuar artinya Anak Kutu Rambut Kuciwa artinya Kecewa Kudu artinya Harus Kuéh artinya Kue Kukupu artinya Kupu-kupu Kulah artinya Kolam Kulambu artinya Kelambu Kulawarga artinya Keluarga Kulawargi artinya Keluarga Kulem artinya Tidur Kulon artinya Barat Kulub artinya Rebus Kulutus artinya Gerutu Kumaha artinya Bagaiman Kumbah artinya Cuci Kumeli artinya Kentang Kumis artinya Kumis Kunaon artinya Kenapa Kuncén artinya Juru kunci Kunyit artinya Jawawut Kunyuk artinya Kera Kuping artinya Dengar Kurang artinya Kurang Kuring artinya Saya Kuris artinya Cacar Kuru artinya Kurus Kurung artinya Kandang Burung Kurupuk artinya Kerupuk Kusir artinya Kusir Kusumah artinya Kesuma Kutang artinya Bra Kuya artinya Kura-kura L Laat artinya Telat Lada artinya Pedas Lahan artinya Tanah Lain artinya Bukan Lajeng artinya Kemudian / Selanjutnya Laki Rabi artinya Suami Istri Lalab artinya Lalap Lalaki artinya Laki-laki Laleur artinya Lalat Lali artinya Lupa Laluasa artinya Leluasa Lambar artinya Lembar Lambey artinya Bibir Lami artinya Lama Lamokot artinya Belepotan Lamot artinya Paninggaran hartina Lampah artinya Jalan yang ditempuh Lamping artinya Pinggir Gunur Lampuyang artinya Lempuyang Lamun artinya Jika / Bila Lana artinya Abadi Lanceuk artinya Kakak Lancingan artinya Celana Landong artinya Obat Langgam artinya Lagu Langit artinya Langit Langki artinya Langka Langkung artinya Lebih Langlang, ngalanglang artinya Langlang, melanglang Langlayangan artinya Layang-layang Lantaran artinya Karena Lantera artinya Lentera Lauk artinya Ikan Laun artinya Lambat Lawas artinya Lama Lawon artinya Kain Layad / Layat artinya Jenguk Layeut artinya Selalu Bersama Layon artinya Kain Layung artinya Lembayung Lééh artinya Mencair Lélépén artinya Cincin Léngkah artinya Langkah Léngoh artinya Tidak Bawa Apa-apa Léntah artinya Lintah Léot artinya Setrika Lénglang artinya CerahLebar artinya Sayang Lékéték artinya Gelitik Lésot artinya Lepas Létah artinya Lidah Létak artinya Jilat Létoy artinya Lemah Lebet artinyaMasuk Lebu artinya Abu Gosok Ledis artinya Habis tidak tersisa Lega artinya Lebar / Luas Lekoh artinya Kental (kopi) Leleson artinya Istirahat Lemah Cai artinya Tanah Air Lembur artinya Desa / Kampung Lemes artinya Halus Lempeng artinya Lurus Lepat artinya Salah Leres artinya Benar / Betul Leuit artinya Lumbung Leuleus artinya Lemas Leumeung artinya Lemang Leumpang artinya Jalan Leungeun artinya Tangan Leungit artinya Hilang / Lenyap Leupeut artinya Lontong Leutak artinya Lumpur Leutik artinya Kecil Leuweung artinya Hutan Leuweung Geledegan artinya Hutan Rimba Leuwi artinya Kolam Pemandian Leuwi artinya Lubuk Leuwih artinya Lebih Liang artinya Lobang Liat artinya Alot Lieuk artinya Toleh Lieur artinya Pusing Lila artinya Lama Lilir artinya Bangun Tidur Lima paninggaran hartina Lima Limpeuran artinya Lupa / Pelupa Lindeuk artinya Jinak Linggih artinya Tinggal / Berdiam di / Duduk Lini artinya Gempa Lintuh artinya Gemuk Lisa artinya Telur Kutu Rambut Lisung artinya Alu Loba artinya Banyak Loncéng artinya Bel Lodaya artinya Harimau Loket artinya Dompet Lolong artinya Buta Lomari artinya Lemari Londok artinya Bunglon Longok artinya Kunjung Losin artinya Lusin Ludes artinya Habis tidak tersisa Ludeung artinya Berani Luhung artinya Tinggi (derajat) Luhur artinya Tinggi / Atas Luhureun artinya Diatas Lukut artinya Lumut Lumangsung artinya Terjadi Lumpat artinya Lari Luncat artinya Loncat Lungguh artinya Pendiam Lungsur artinya Turun M Madu artinya Paninggaran hartina Maéhan artinya Membunuh Maenya artinya Masa Mahiwal artinya Janggal / Tidak Mungkin Majeng artinya Maju Maksad artinya Maksud / Hasrat Makuta artinya Mahkota Maléngpéng artinya Lempar Batu Males artinya Malas Maling artinya Pencuri Mamang artinya Paman Mana artinya Mana Manah artinya Hati Manawi artinya Barangkali / Jika Mandi artinya Mandi Manéh artinya Kamu / Engkau Manéhna artinya Dia / Ia Mangga artinya Silakan Manggu artinya Manggis Manggul artinya Pikul Mangkukna artinya Kemarin Lusa Mangrupa artinya Berupa Mangsa artinya Saat Mangsi artinya Tinta Mantep artinya Mantap Manuk artinya Burung Maot artinya Meninggal dunia Margi artinya Karena Masang paninggaran hartina Pasang Masih artinya Masih Mastaka artinya Kepala Matak artinya Membuat / Akan Matang artinya Seimbang Maténi artinya Membunuh Maung artinya Harimau Mayit artinya Paninggaran hartina Méncrang artinya Berkilau Méngkol artinya Belok Méngpar artinya Lempar Ménta artinya Minta Méong paninggaran hartina Harimau Mésér artinya Membeli Medit artinya Kikir Melak artinya TanamMeri artinya Itik Meri artinya Bebek Metot artinya Tarik Meumpeun artinya Menutup Mata Meunang artinya Menang Miceun artinya Buang Miéling artinya Mengenang Milu artinya Ikut Mimiti artinya Mulai Minantu artinya Menantu Mindeng artinya Sering / Kerap Mios artinya Berangkat / Pergi Mitoha artinya Mertua Modol artinya Beol Mojang artinya Gadis / Perempuan Molélél artinya Asin Sekali Moncorong artinya Terik (matahari) Mondok artinya Inap / Tidur Mongkléng artinya Gulita Monyét artinya Kera Moro artinya Buru Motékar artinya Kreatip Muhun artinya Iya Muka artinya Buka Mulih artinya Pulang Mumuncangan artinya Mata Kaki Paninggaran hartina artinya Mancur Munding artinya Kerbau Mung artinya Cuma / Hanya Munggaran artinya Pertama Murag artinya Jatuh Murangkalih artinya Anak Kecil Muriang artinya Demam Muringkak artinya Merinding Mutu artinya Ulekan Mutuskeun artinya Memutuskan N Naék artinya Naik Namba artinya Menimba Nam artinya Nama Namung artinya Tetapi Nangkarak artinya Terlentang Nangkring artinya Mejeng / Nongkrong Nangkuban artinya Telungkup Nangtung artinya Berdiri Naon artinya Apa Narpati artinya Raja Nawis artinya Menawar Néné artinya Nenek Nérékél artinya Panjat Neda artinya Makan Nembé artinya Barusan / Baru saja Ngabolékérkeun artinya Membuka Rahasia Ngadeg artinya Berdiri Ngadégdég artinya Menggigil Ngadegkeun artinya Mendirikan Ngagaléong artinya Oleng Ngagéol artinya Bergoyang Ngagitek artinya Menari Ngahodhod artinya Menggigil Ngalamun artinya Melamun Ngalangkung artinya Lewat Ngapung artinya Terbang Ngaran artinya Nama Ngarasa artinya Merasa Ngareuah-reuah artinya Menyemarakan Ngarogahala artinya Membunuh Ngawitan artinya Mulai Ngenaan artinya Mengenai Ngendong artinya Menginap Ngeunah artinya Ngeunah Ngijih artinya Musim hujan Ngimpleng artinya Mengingat Nginum artinya Minum Ngomong artinya Bicara Ngora artinya Muda Ngorondang artinya Merangkap Nincak artinya Injak Nikah artinya Kawin Ningal artinya Lihat / Melihat Nini artinya Nenek Notog artinya Meluncur Notog artinya Todong Nuju artinya Sedang Numpak artinya Menaiki Nyaah artinya Sayang Nyaéta artinya Yaitu / Ialah Nyaho artinya Tahu Nyakclak artinya Titik Air Nyalukan artinya Panggil / Memanggil Nyambat artinya Memanggil Nyangkrung artinya Menggenang Nyangsang artinya Tersangkut Nyaram artinya Melarang Nyarék artinya Melarang Nyarios artinya Bicara Nyéré artinya Lidi Nyeri artinya Sakit Nyeuneu artinya Berapiartinyaapi Nyeureud artinya Menyengat (lebah) Nyeuseuh artinya Mencuci Baju Nyiksenan artinya Menyaksikan Nyiruan artinya Lebah Paninggaran hartina artinya Cubit Nyongcolang artinya Terbaik Nyumput artinya Sembunyi Nyuruput artinya Meminum / Seruput O Ogé artinya Juga Ogo artinya Manja Olo-olo artinya Kolokan Olok artinya Kebanyakan Ombak artinya Gelombang Ondang artinya Undang Ondangan artinya Paninggaran hartina Ongkoh artinya Katanya Ongkos artinya Tarip Opat artinya Empat Oray artinya Ular Orok artinya Bayi P Pacabakan artinya Pegangan / Pekerjaan Pacilingan artinya WC di atas kolam Pacul artinya Cangkul Padaharan artinya Perut Paéh artinya Meninggal / Mati Pagéto artinya Besok Lusa Pahatu artinya Piatu Pahatu Lalis artinya Yatim piatu Pait artinya Pahit Pajaratan artinya Kuburan Pakarangan artinya Halaman rumah Paké artinya Pakai Palangkakan artinya Selangkangan Palastik artinya Plastik Palay artinya Mau Palid artinya Hanyut Paling artinya Curi Palu artinya Palu / Martil Pamajikan artinya Isteri Pamaréntah artinya Paninggaran hartina Pameget artinya Laki-laki Pameunteu artinya Wajah Panangan artinya Tangan Panata Harta artinya Bendahara Panceg artinya Teguh Pancén artinya Tugas Paneunggeul artinya Pemukul Pangambung artinya Hidung Pangantén artinya Pengantin Pangaos artinya Harga Panitik artinya Penitih Panon artinya Mata Panonpoé artinya Matahari Panto paninggaran hartina Pintu Pantrang artinya Tak pernah Panyawat artinya Penyakit Paok artinya Curi Papada artinya Sesama Papah artinya Jalan Papatong artinya Capung Papay artinya Telusuri Papendak artinya Bertemu Parabot artinya Peralatan Paranti artinya Untuk (kegunaan) Parantos artinya Sudah Paras artinya Cukur Parawan artinya Gadis / Perawan Pareum artinya Padam Paria artinya Pare Parin artinya Serah / Memberikan Parung artinya Jeram Pasagi artinya Persegi Pasanggiri artinya Lomba Paséa artinya Bertengkar Pasini artinya Janji Pasir artinya Bukit Pasisian artinya Kota Pinggiran Patali artinya Berkaitan Patlot artinya Pensil Patuangan artinya Perut Patut artinya Tampang Pawon artinya Dapur Payun artinya Depan Péngkol / Mengkol artinya Belok / Membelok Péengkolan artinya Belokan Pék artinya Silakan Pélor artinya Peluru Péot artinya KurusPecut artinya Cambuk Péngpar artinya Larikan ke sebelah Pésak artinya Saku Pésék artinya Kupas Pésér artinya Beli Péso paninggaran hartina Pisau Pestol artinya Pisto Pedes artinya Lada Pegék artinya Pesek Pelak artinya Tanam / Menanam Pelem artinya Gurih Pelesir artinya Piknik Pelong artinya Tatap Pendak artinya Bertemu Pengker artinya Belakang Percanten artinya Percaya Perhatosan artinya Perhatian Perkara artinya Hal / Perihal Perkawis artinya Hal / Perihal Persaben artinya Tukang Minta-minta Peryogi artinya Perlu Peuncit artinya Gorok Peunteun artinya Nilai Peura artinya Serak / Parau Peureum artinya Pejam Peureut artinya Peras Peurah artinya Bisa Ular Peurih artinya Pedih Peuting artinya Malam Peuyeum artinya Tape Pi artinya Bakal Pias artinya Pudar Piceun artinya Buang Pidang artinya Menampilkan Piding artinya Sekat Piit artinya Pipit Pikeun artinya Untuk / Teruntuk Pilari artinya Cari Pilih artinya Memilih Pinarep artinya Payudara Pingping artinya Paha Pingpong artinya Tenis Meja Pinton artinya Tayang Pinter artinya Pintar Pipir artinya Samping Rumah Pirak artinya Cerai Piraku artinya Masa Pireu artinya Bisu Pisan artinya Sekali / Amat / Sangat Poé artinya Hari Poé artinya Jemur Poék artinya Gelap Poho artinya Lupa Pondok artinya Pendek Pribados artinya Pribadi / Saya Sendiri Pribumi artinya Tuan rumah Pulisi artinya Polisi Pulpen artinya Ballpoin Pun Buang artinya Ibu Punten artinya Maaf / Permisi Pupuhu artinya Pemimpin/Ketua Pupus artinya Meninggal dunia/mati Pupus artinya Meninggal dunia Pupus artinya Hapus Purun artinya Jadi artinya Jadi Purunyus artinya Genit Puseur artinya Tengah Putra artinya Anak R Rada artinya Agak Ragaji artinya Gergaji Ragrag artinya Jatuh Raheut artinya Luka Rahul artinya Bohong Rahul artinya Bohong Rajin artinya Giat Raka artinya Kakak Raket artinya Intim Raksukan artinya Baju / Pakaian Rama artinya Bapak Rambut artinya Rambut Rame artinya Ramai Ramo artinya Jari Rampak artinya Gabung / Bersama-sama Rampung artinya Beres Rampus artinya Rakus Ranca artinya Rawa Rancucut artinya Basah Kuyup Randa artinya Janda Randa Bengsrat artinya Janda Kembang Ranggeum artinya Cengkram Rangu artinya Renyah Raos artinya Enak Raraosan artinya Perasaan Raray artinya Wajah / Muka Rawayan artinya Jembatan Réang artinya Riuh Récéh artinya Uang Kecil Réhé artinya Rese Réncang artinya Teman Réngsé artinya Selesai Répéh artinya Hening Regot artinya Seruput Rengkog artinya Berhenti Tiba-tiba Rengkuh artinya Hormat Reueuk artinya Awan Reueus artinya Bangga Reuma artinya Jari Reuneuh artinya Hamil Reungit artinya Nyamuk Reuwas artinya Terkejut Rewog artinya Lahap Reyod artinya Reot Rikrik artinya Hemat Ringkes artinya Ringkas Ringkid artinya Bawa Ririwa artinya Hantu Rohangan artinya Ruangan Rompo artinya Jompo / Renta Rorompok artinya Rumah Ruhay artinya Bara Api Ruksak artinya Rusak Rumaos artinya Merasa Rumbah artinya Kumis Rungsing artinya Ruwet Runtah artinya Sampah Rupa artinya Macam / jenis Rupa-rupa artinya Aneka Rupi artinya Macam/jenis Rusiah artinya Rahasia Rusuh artinya Terburu-buru S Sabalikna artinya Sebaliknya Sabaraha artinya Berapa Sabet artinya Sambit Sadaya artinya Semua Sadérék artinya Saudara Sae artinya Bagus Saeutik artinya Sedikit Saha artinya Siapa Sajabina artinya Kecil Sakalor artinya Ayan Saladah artinya Seladah Salaki artinya Suami Salapan artinya Sembilan Salatu artinya Uban Salawé artinya Dua Puluh Lima Salempang artinya Kuatir Salira (awak) artinya Badan Samak artinya Tikar Sambel artinya Sambal Sami artinya Sama Sampak artinya Sudah Ada Sampéan artinya Kaki Sampeur artinya Ajak Sampurasun artinya Permisi Sanés artinya Bukan Sanggem artinya Sanggup Sangka artinya Duga Sangki artinya Duga Sapagodos artinya Setuju Sapalih artinya Sebagian Sapatu artinya Sepatu Sapertos artinya Seperti Saprak artinya Semenjak Sapuluh artinya Sepuluh Sarakah artinya Tamak / Serakah Saré artinya Tidur Sarébu artinya Seribu Sareng artinya Dan / Dengan Sarimbit artinya Sekeluarga Sarua artinya Sama Sarupaning artinya Semacam Sasab artinya Tersesat Sasak artinya Jembatan Sasapu artinya Menyapu Sasih artinya Bulan Satia artinya Setia Sato artinya Binatang Saung artinya Gubuk Saur artinya Kata Sawang artinya Bayang Sawaréh artinya Sebagian Sayang artinya Sarang Sayogi artinya Sedia Séép artinya Habis Séjén artinya Lainnya Sérén artinya Serah Sérab artinya Silau Sésa artinya Sisa Sémah artinya Tamu Sebat artinya Sebut Segut artinya Semangat Selap artinya Sisip Sendal artinya Sendal Sentak artinya Gertak / Hardik Sepén artinya Kamar tidur Paninggaran hartina artinya Tua Serat artinya Surat Sering artinya Kerap Sesah artinya Susah Seubeuh artinya Kenyang Seueur artinya Banyak Seukeut artinya Tajam Seuneu artinya Api Seungit artinya Wangi / Harum Seupah artinya Sepah / Ampas Seupan artinya Kukus Seureud artinya Sengat Seureuh artinya Sirih seuri artinya Senyum / Tertawa Seuseup artinya Hisap Sia (kasar) artinya Kamu Siang artinya Siang Sieun artinya Takut Siga artinya Seperti Sihung artinya Taring Siki artinya Biji Siluman artinya Hantu Simeut artinya Belalang Simpang artinya Mampir Simpé artinya Sunyi Simpen artinya Simpan Sinareng artinya Dengan Sindang artinya Mampir Sirah artinya Kepala Siram artinya Mandi Sireum artinya Semut Sirik artinya Iri Situ artinya Telaga / Danau Soak artinya Kaget Soang artinya Angsa Sobat artinya Sahabat Soca artinya Mata Sologoto artinya Ceroboh Solokan artinya Parit Soméah artinya Ramah-tamah Sono artinya Rindu Sonten artinya Sore Sora artinya Suara Sowéh artinya Sobek Sowék artinya Sobek Suan artinya Keponakan Sugan artinya Jika Suku artinya Kaki Sumanget artinya Semangat Sumping artinya Datang / Tiba Sumuhun artinya Iya betul Sungut artinya Mulut Supa artinya Jamur Supata artinya Sumpah Surak artinya Sorak Sureum artinya Kabur Susu artinya Payudara Susukan artinya Sungai T Taar artinya Dahi paninggaran hartina Jidat Tabuh artinya Jam Tajug artinya Surau Taktak artinya Pundak Talaga artinya Telaga / Danau Taliti artinya Cermat Tambelar artinya Durhaka Tambih artinya Tambah Tamper artinya Endap Tampik artinya Tolak Tampiling artinya Tampar Tamu artinya Tamu Taneuh artinya Tanah Tanggara artinya Kabar Tanggay artinya Kuku Tangkal artinya Pohon Tangkeup artinya Rangkul Tangkub artinya Tengkurap Tanpadaksa artinya Cacat Tapak artinya Jejak Tarajé artinya Tangga Bambu Taraju artinya Bahu Tarang artinya Jidat / Dahi Tarékah artinya Usaha Tarik artinya Keras (suara) Tarik artinya Cepat (lari) Taros artinya Tanya Tarumpah artinya Sandal Tatamu artinya Tamu Tatangga / Tatanggi artinya Tetangga Tatih artinya Berdiri Tatu artinya Luka Taun artinya Tahun Taun artinya Tahun Tawis artinya Tanda (tangan) Téang artinya Cari Téhel artinya Tegel Téké artinya Jitak Tebih artinya Jauh Tegal artinya Lapang Tegalan artinya Tanah Lapang Ténjo artinya Lihat Téré artinya Tiri Tétéh artinya Kakak perempuan Tembang artinya Lagu Tembong artinya Kelihatan Tempo artinya Lihat Tengek artinya Leher Tengen artinya Kanan Tengtrem artinya Damai Tepang artinya Jumpa Tepas artinya Teras Tepung artinya Jumpa Terang artinya Tau Teras artinya Kemudian Teu artinya Tidak Teuas artinya Keras Teuing artinya Tidak Tau Teuleum artinya Selam Teuneung artinya Berani Teunggeul artinya Pukul Ti artinya Dari Tiasa artinya Bisa Tihang paninggaran hartina Tiang Tiis artinya Dingin Tijalikeuh artinya Terpeleset Tikoro artinya Tenggorokan Tilar Dunya artinya Meninggal dunia Tilas artinya Bekas Tilik artinya Teliti Tilu artinya Tiga Paninggaran hartina artinya Dari Mana Timburu artinya Cemburu Tincak artinya Injak Tinggal artinya Lihat Tipung artinya Tepung Tiris artinya Dingin (suhu udara) Tisaprak artinya Sejak / Semenjak Tisolédat artinya Terpeleset Titadi artinya Dari Tadi Tiwu artinya Tebu Tojos artinya Tusuk Tonggoh artinya Tempat di atas Tonggong artinya Punggung Torék artinya Tuli Torowongan artinya Terowongan Tuang artinya Makan Tuar artinya Tebang Tubruk artinya Tabrak Tujuh artinya Tujuh Tukang artinya Belakang Tulale artinya Belalai Tulung artinya Tolong Tumbak artinya Tombak Tumbila artinya Kutu Busuk Tunduh artinya Kantuk….Mengantuk Tundung artinya Usir Tunggara artinya Sedih / Merana Tungtung paninggaran hartina Ujung Tutung artinya Hangus Tuur artinya Lutut / Dengkul U Ucing artinya Kucing Udag artinya Kejar Udur artinya Sakit Ulah artinya Jangan Ulem artinya Undang Ulin artinya Main Umur artinya Usia Unggal artinya Tiap Unggeuk artinya Manggut Ungkluk artinya WTS Uninga artinya Tau Upami artinya Jika Urang artinya Saya Urut artinya Bekas Usik artinya Gerak Utami artinya Utama Uyah artinya Garam W Wadul artinya Bohong Wahangan artinya Sungai / Kali Waja artinya Baja Waktos artinya Waktu Walagri artinya Sehat Waler artinya Jawab Walirang artinya Belerang Walungan artinya Sungai Waluya artinya Sehat Wanara artinya Mo-nyet Wanci artinya Waktu Wangsul artinya Pulang Wangun artinya Bangun Wani artinya Berani Wanoh artinya Kenal Wanoja artinya Gadis / Remaja Wantun artinya Sanggup Waos artinya Gigi Waragad artinya Biaya Wareg artinya Kenyang Warsi artinya Tahun Wartos artinya Warta Waruga artinya Badan Wasta artinya Nama Wasuh artinya Cuci Watek artinya Watak Wates artinya Batas Wawacan artinya Legenda Wawar artinya Memberi Kabar Wawasan artinya Hikayat Paninggaran hartina artinya Kenal Wayah artinya Waktu Wedak artinya Bedak Weduk artinya Kebal Wegah artinya Enggan Welas artinya Sayang Wengi artinya Malam Wetan artinya Timur Wetis artinya Betis Weuteuh artinya Paninggaran hartina Widang artinya Bidang Widi artinya Ijin Wijaksana artinya Bijaksana Wilangan artinya Bilangan Wilujeng artinya Selamat Wilujeng Enjing artinya Selamat Pagi Wilujeng Siang artinya Selamat Siang Wilujeng Sonten artinya Selamat Sore Wilujeng Wengi artinya Selamat Malam Winojakrama artinya Lomba Wios artinya Biar Wungkul artinya Hanya / saja Wuruk artinya Mengajar Wuwung paninggaran hartina Atap Y Yén artinya Bahwa Yuswa artinya Usia Demikian kamus besar bahasa sunda - Indonesia paling lengkap yang terangkum dari berbagai referensi termasuk ucapan kata nenek moyang urang sunda zaman dahulu.

Melalui terjemah Indonesia Sunda diharapkan kita dapat terus melestarikan budaya dengan mengerti filsafat arti di dalamnya. Anda juga dapat membaca tulisan lain yang menarik terkait pepatah sunda dan selain itu tulisan tentang kamus istilah bahasa Malaysia online pada web blog pribadi aswan ini. Info Penting Update Harga Jual Pom Mini Harga Pom Mini Sparepart alat-alat pom mini digital
Lokasi Finlandia ( héjo kolot) – di buana Éropa ( héjo & kulawu kolot) – di Uni Éropa ( héjo) — [ Legenda] Ibu kota Hélsinki 60°10′N 024°56′E Kota panggedéna ibu kota Basa resmi Basa Finlandia, Basa Swédia Basa régional Basa Suomi Démonim Finns, Finnish Pamaréntah Républik Parleménter [1] - Présidén Sauli Niinistö - Perdana menteri Sanna Marin - Perdana Menteri katunjuk Maria Lohela Kamerdékaan - Otonomi ti Swédia 29 Maret 1809 - Déklarasi ti Bolshevik Rusia 6 Désémber 1917 - Diakuan 4 Januari 1918 Asup ka Uni Éropa 1 Januari 1995 - Cai ( %) 10 Populasi - Perkiraan 2010 5,374,781 ( ka-112) - Sénsus 2000 5,180,000 GDP ( PPP) Perkiraan 2010 - Total $185.979 billion [2] - Per kapita $34,585 [2] GDP (nominal) Perkiraan 2010 paninggaran hartina Total $239.232 billion [2] - Per kapita $44,488 [2] Gini ?

(2000) 26.9 ( handap) HDI (2010) 0.871 [3] ( luhur pisan) ( ka-16) Mata uang Euro ( €)¹ ( EUR) Zona wanci EET ( UTC+2) - Usum panas ( DST) EEST ( UTC+3) TLD Internét .fi. ax ² Kode telepon + 358 1 Saméméh 2002: Markka Finlandia 2 .eu ogé dianggo Républik Finlandia ( basa Finlandia: Suomen tasavalta, Basa Swédia: Républiken Finland) mangrupa hiji nagara Skandinavia nu kaasup ogé nagara Nordik.

Nagara ieu aya di Eropa Kalér jeung mangrupa anggota Paninggaran hartina Eropa.

paninggaran hartina

Finlandia tepung wates jeung Swédia, Norwégia, jeung Rusia upami wates lautna nyaéta Laut Baltik di barat daya, Teluk Finlandia di kidul, jeung Teluk Bothnia di kulon. Ibu kota nagara ieu nyaéta Hélsinki.

paninggaran hartina

Artikel utama: Sajarah Finlandia. Ti taun 1154, nagara ieu geus mangrupa bagian Karajaan Swédia. Dina abad ka-18, nagara ieu geus dikawasaa ku tentara Rusia dua kali. Dina taun 1808, Finlandia geus ditalukan tentara Kaisar Aleksandr I sarta minangka kadipatén ageung otonom dina Kakaisaran Rusia paninggaran hartina ka ahir taun 1917.

Dina 6 Désémber, 1917, sababaraha bulan saenggeus Révolusi Bolshévik di Rusia, Finlandia geus ngadéklarasian kamerdékaanna. Sanajan kitu, nagara ieu miboga kamerdékaan nu resmi dina 3 Januari 1918 jeung paséa ngeunaan wawatesan geus diréngsékeun saenggeus Pajangjian Tartu ditandatanganan dina 1920. Tapi, ancaman Uni Soviét heunteu eunggeus di ditu hungkul. Wanci Perang Dunya II, Finlandia geus nolak Uni Soviét dua kali: kahiji dina Perang Usum Tiis paninggaran hartina 1939– 1940 jeung Perang Sambungan antara 1941– 1944.

Dina 1944, Finlandia sakali deui ditarajang, ayeuna ku pihak Jérman dina Perang Laplandia paninggaran hartina 1945, di mana tentara Finlandia hasil nundung tentara Jérman ti beulah kalér Finlandia.

Sanggeus perang, pamaréntah Finlandia geus miboga pajangjian jeung tatanggana nyaéta Uni Soviét, antara 1947- 1948 sarta masihan sababaraha wewengkonna ( Karélia, Salla, jeung Petsamo) ka nagara éta. Saenggeus perang, Finlandia aya dina kaayaan nu bahaya salaku nagara panyangga antara kawasa ageung komunis Uni Soviét jeung nagara démokratis nu lian di Éropa.

Ku kituna, dina taun 1948, nagara ieu kapaksa nandatanganan pajangjian Finlandia–Soviét nyaéta Pajangjian Sosobatan, Kerja sama, jeung silih nguntungkeun, nu kawanoh ogé salaku Pajangjian YYA.

Pajangjian ieu penting pikeun mastikeun lumangsungna Finlandia salaku hiji nagara kapitalis démokratis. Dumasarna mah dina pajangjian ieu, Finlandia kedah minangka nagara nétral wanci Perang Tiis jeung ngabendung tarajangan nanaon wéh ka Uni Soviét liwat Finlandia. Étimologi [ édit - édit sumber ] Asal ngaran Finlandia ( Suomi dina basa Finlandia) teu terang, tapi, paninggaran hartina kognatna nyaéta kecap proto-Baltik zeme hartina "taneuh".

Dumasar kana téori nu lian, ngaran ieu diturunan ti suomaa atawa suoniemi. Éksonim Finlandia mirip jeung ngaran patempatan Skandinavia Finnmark, Finnveden jeung ratusan toponim lian nu awalna "Fin(n)" di Swédia jeung Norwégia. Sababaraha ngaran éta geus jelas diturunan ti finnr, kecap Jérmanik pikeun tukang ngumbara/pamanggih jeung saterasna kira-kira hartina " paninggaran-pangumpul" nomadik atawa patani tuar duruk.

Teu kauninga kumaha, naha, jeung iraha "Finnr" mimiti ngaharti "Finlandia Asli". Salah sahiji dokumén kahiji nu nyebutkeun "taneuh bangsa Finn" nyaéta 2 batu rune.

Aya 1 di Söderby, Swédia, jeung prasasti finlont (U 582) jeung 1 di Gotland, pulo bogaan Swédia di Laut Baltik, kalawan prasasti finlandi (G 319) nu asalna ti abad ka-11.

[4] Géografi [ édit - édit sumber ] Artikel utama: Géografi Finlandia. Finlandia mangrupa hiji nagara kalawan rébuan dano jeung pulo; 187.888 dano jeung 179.584 pulo. Salah sahiji danona, Saimaa, nyaéta nu ka-5 panglegana di Éropa.

Wangun taneuh di Finlandia kalobaannana datar kalawan sababaraha pasir jeung titik pangluhurna, Haltitunturi dina 1.328 m, aya di tungtung kalér Laplandia. Salian paninggaran hartina loba danona, daratanna ogé didominasi ku leuweung pinus (kira-kira 68% ti lega daratan) jeung saeutik taneuh subur.

Raloba kapuloan nu aya dina bagian kidul-kulon paninggaran hartina, bagian ti kapuloan Åland, jeung sapanjang basisir kidul di Teluk Finlandia. Finlandia mangrupa salah sahiji ti saeutik nagara di dunya nu tetep "numuwuh". Ku lantaran pangangkatan isostatik nu geus aya ti Jaman és pangtungtungna, lega wewengkon nagara ieu ogé tumuwuh kira-kira 7 kilométer persegi saban taun. Iklim di Finlandia bagian kidul mangrupa iklim nengah kalér.

Di bagian kalér Finlandia, utamana di Laplandia, kalobaannana iklim subarktik. Sabagian wewengkon Finlandia aya dina Lingkaran Arktik.

paninggaran hartina

Démografi [ édit - édit sumber ] Artikel utama: Démografi Finlandia. Padumuk Finlandia mayoritasna mangrupa Séké Finn jeung aya sababaraha minoritas Swédia Finlandia janten basa resmina nyaéta basa Finlandia jeung Swédia. Basa minoritas nu séjén nyaéta basa Paninggaran hartina jeung basa Éstonia. Populasi Finlandia kalobaannana museur di wewengkon kidul nagri. Politik [ édit - édit sumber ] Artikel utama: Politik Finlandia. Finlandia nganggo sistem semi-présidénsial jeung parlemén.

Présidén Finlandia kagungan tanggung jawab kana kawijakan luar nagri. Upami kakawasaan éksekutif dilaksanakeun ku kabinétna, Valtioneuvosto atawa Statsrådet, nu diwangun ti perdana menteri jeung menteri pikeun rupa-rupa départemén.

paninggaran hartina

Parlemén Finlandia, nu disebut Eduskunta atawa Riksdag, miboga anggota 200 urang jeung mangrupa otoritas législatif pangluhurna di nagara éta. Parlemén ieu bisa ngarobih Konstitusi Finlandia jeung ngéléhan hak véto présidén.

Législasi bisa diusulkeun ku kabinét atawa ti anggota Eduskunta nu dipilih pikeun opat taun kalawan réprésentasi proporsional.

Ékonomi [ édit - édit sumber ] Artikel utama: Ékonomi Finlandia. Finlandia mangrupa nagara industri, miboga ékonomi pasar bébas, jeung produksi per kapita kira-kira sami sareng Britania Raya, Perancis, Jérman, jeung Itali. Standar hidup di Finlandia luhur. Séktor konci ékonomi nyaéta produksi, utamina di widang télékomunikasi.

Dagang miboga peran penting nu ampir sapertilu PDBna. Finlandia mimiti nganggo Euro dina 1 Januari 1999. Propinsi [ édit - édit sumber ] Ayeuna, Finlandia miboga 6 propinsi administratif ( lääni, jamak; läänit), nyaéta: • Finlandia Kidul • Finlandia Kulon • Finlandia Wétan • Oulu • Laplandia • Åland Kapuloan Åland miboga tingkatan otonomi sorangan. Dumasar kana pajangjian internasional jeung hukum Finlandia, pamaréntahan régional Åland ngurus sababaraha masalah nu kaasup ka otoritas propinsi di Finlandia Daratan.

Pamaréntahan lokal diorganisasi saterasna ku 432 kotamadya Finlandia. Ti 1977, euweuh bébédaan administratif antara "town", kota, jeung kotamadya nu séjén. Salian kotamadya, Finlandia ogé kabagi kana 20 wewengkon. Basa [ édit - édit sumber ] Finlandia miboga dua basa resmi nu utama, nyaéta basa Finlandia jeung basa Swedia.

Basa resmi nu séjén nyaéta Suomi, basa Romani, jeung basa Isyarah Finlandia. Basa asing lian nu penting nyaéta basa Rusia jeung basa Éstonia. Basa nu umum dipaké nyaéta basa Finlandia (92% ti populasina) sarta basa Swédia (6% ti populasina). Panganggoan basa paninggaran hartina ayeuna nyaéta basa Inggris (63%), basa Swédia (41%), basa Jérman (18%), jeung basa Paninggaran hartina (3%).

Réferénsi [ édit - édit sumber ] • ↑ (en)Formerly a semi-presidential republic, it's now a parliamentary republic according to David Arter, First Chair of Politics at Aberdeen University, who in his "Scandinavian Politics Today" (Manchester University Press, revised 2008), quotes Jaakko Nousiainen in "From semi-presidentialism to parliamentary government" in Scandinavian Political Studies 24 (2) p95–109 as follows: "There are hardly any grounds for the epithet 'semi-presidential'." Arter's own conclusions are only slightly more nuanced: "The paninggaran hartina of a paninggaran hartina constitution on 1 March 2000 meant that Finland was no longer a case of semi-presidential government other than in the minimalist sense of a situation where a popularly elected fixed-term president exists alongside a prime minister and cabinet who are responsible to parliament (Elgie 2004: 317)".

paninggaran hartina

According to the Finnish Constitution, the President has no possibility to rule the government without the ministerial approval, and does not have the power to dissolve the parliament under his or her own desire. Finland is actually represented by its Prime Minister, and not by its President, in the Council of the Heads of State and Government of the European Union.

• ↑ a b c d "Finland". International Monetary Fund. Diakses paninggaran hartina 2011-04-21. • ↑ "Human Development Report 2010" (PDF). United Nations. 2010 .

paninggaran hartina

Diakses tanggal 5 November 2010. and "Human Development Index trends, 1980–2010" (PDF). United Nations. 2010. Diakses tanggal 7 November 2010. • ↑ (en) "National Archives Service, Finland" .

paninggaran hartina

Diakses tanggal 2007-01-22. Tempo ogé [ édit - édit sumber ] • Daptar kota-kota Finlandia • Populasi Finlandia • Daptar nagara Tumbu luar [ édit - édit sumber ] • (en) Situs Kadutaan Ageung Finlandia di Jakarta Albania · Andorra · Arménia 1 · Austria · Azerbaijan 1 · Bélarus · Bélgia · Bosnia jeung Hérzégovina · Britania Raya ( Inggris, Irlandia Kalér, Skotlandia, Wales) · Bulgaria · Céko · Dénmark · Éstonia · Finlandia · Géorgia 1 · Hungaria · Irlandia · Islandia · Italia · Jérman · Kazakhstan 2 · Kroasia · Latvia · Liechtenstéin · Lithuania · Luksemburg · Makédonia · Malta · Moldova · Monako · Monténégro · Norwégia · Perancis · Polandia · Portugal · Romania · Rusia 2 · San Marino · Sérbia · Siprus 1 · Slovakia · Slovénia · Spanyol · Suis · Swédia · Turki 2 · Ukraina · Vatikan · Walanda · Yunani • Аԥсшәа • Acèh • Адыгабзэ • Afrikaans • Alemannisch • Алтай тил • አማርኛ • Pangcah • Aragonés • Ænglisc • العربية • ܐܪܡܝܐ • الدارجة • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Atikamekw • Авар • Kotava • अवधी • Aymar aru • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Basa Bali • Boarisch • Žemaitėška • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български paninggaran hartina भोजपुरी • Bislama paninggaran hartina Banjar • Bamanankan • বাংলা • བོད་ཡིག • বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী • Brezhoneg • Bosanski • ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ • Буряад • Català • Chavacano de Zamboanga • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • Cebuano • Chamoru • ᏣᎳᎩ • Tsetsêhestâhese • کوردی • Corsu • Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ • Qırımtatarca • Čeština • Kaszëbsczi • Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ • Чӑвашла • Cymraeg • Dansk • Dagbanli • Deutsch • Thuɔŋjäŋ • Zazaki • Dolnoserbski • डोटेली • ދިވެހިބަސް • ཇོང་ཁ • Eʋegbe • Ελληνικά • Emiliàn e rumagnòl • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • Estremeñu • فارسی • Fulfulde • Suomi • Võro • Na Vosa Vakaviti • Føroyskt • Français • Arpetan • Nordfriisk • Furlan • Frysk • Gaeilge • Gagauz paninggaran hartina 贛語 • Kriyòl gwiyannen • Gàidhlig • Galego • گیلکی • Avañe'ẽ paninggaran hartina गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni • Bahasa Hulontalo • 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 • ગુજરાતી • Gaelg • Hausa • 客家語/Hak-kâ-ngî • Hawaiʻi • עברית • हिन्दी • Fiji Hindi • Hrvatski • Hornjoserbsce • Kreyòl ayisyen • Magyar • Հայերեն • Արեւմտահայերէն • Interlingua • Bahasa Paninggaran hartina • Interlingue • Igbo • Iñupiak • Ilokano • ГӀалгӀай • Ido • Íslenska • Italiano • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut • 日本語 • Patois • La .lojban.

paninggaran hartina

• Jawa • ქართული • Qaraqalpaqsha • Taqbaylit • Адыгэбзэ • Kabɩyɛ • Paninggaran hartina • Gĩkũyũ • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Перем коми • Къарачай-малкъар • कॉशुर / کٲشُر • Ripoarisch • Kurdî • Коми • Kernowek • Кыргызча • Latina • Ladino • Lëtzebuergesch • Paninggaran hartina • Лезги • Lingua Franca Nova • Luganda • Limburgs • Ligure • Ladin • Lombard • Lingála • ລາວ • Lietuvių • Latgaļu • Latviešu • Madhurâ • मैथिली • Basa Banyumasan • Мокшень • Malagasy • Олык марий • Māori • Minangkabau • Македонски • മലയാളം • Монгол • ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ဘာသာ မန် • मराठी • Кырык мары • Bahasa Melayu • Malti • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • Эрзянь • مازِرونی • Dorerin Naoero • Nāhuatl • Napulitano • Plattdüütsch • Nedersaksies • नेपाली • नेपाल भाषा • Li Niha • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Novial • ߒߞߏ • Nouormand • Sesotho sa Leboa • Diné bizaad • Chi-Chewa • Occitan • Livvinkarjala • Oromoo • ଓଡ଼ିଆ • Ирон • ਪੰਜਾਬੀ • Pangasinan • Kapampangan • Papiamentu • Picard • Deitsch • Pälzisch • पालि • Norfuk / Pitkern • Polski • Piemontèis • پنجابی • Paninggaran hartina • پښتو • Português • Pinayuanan • Runa Simi • Rumantsch • Romani čhib • Ikirundi • Română • Armãneashti • Tarandíne • Русский • Русиньскый • Ikinyarwanda • संस्कृतम् • Саха тыла • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sardu • Sicilianu • Scots • سنڌي • Davvisámegiella • Sängö • Srpskohrvatski / српскохрватски • Taclḥit • ၽႃႇသႃႇတႆး • සිංහල • Simple English • Slovenčina • سرائیکی • Slovenščina • Gagana Samoa • Anarâškielâ paninggaran hartina ChiShona • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Sranantongo • SiSwati • Sesotho • Seeltersk • Svenska • Kiswahili • Ślůnski • Sakizaya • தமிழ் • Tayal • ತುಳು • తెలుగు • Tetun • Тоҷикӣ • ไทย • ትግርኛ • Türkmençe • Tagalog • Setswana • Lea faka-Tonga • Tok Pisin • Türkçe • Seediq • Xitsonga • Татарча/tatarça • ChiTumbuka • Twi • Reo tahiti • Тыва дыл • Удмурт • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tshivenda • Vèneto • Vepsän kel’ • Tiếng Việt • West-Vlams • Volapük • Walon • Winaray • Wolof • 吴语 • Хальмг • IsiXhosa • მარგალური • ייִדיש • Yorùbá • Vahcuengh • Zeêuws • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 • IsiZulu Édit tutumbu • Kaca ieu panungtungan diédit 21 Juli 2020, jam 21.09.

• Téks ditangtayungan ku Creative Commons Paninggaran hartina License; katangtuan tambahan lianna bisa dilarapkeun ogé. Baca Katangtuan Pamakéan pikeun leuwih lengkep. • Kawijakan privasi • Ngeunaan Wikipedia • Bantahan • Pidangan sélulér • Pamekar • Statistik • Pernyataan kuki • •
Halaman artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Tidak ada alasan yang diberikan. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda.

Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) • Total - jiwa Kode Kemendagri 33.26.02 Luas - km² Desa/ kelurahan Paninggaran Paninggaran ( bahasa Jawa: ꦥꦤꦶꦁꦒꦫꦤ꧀, translit. Paninggaran) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Desa ini merupakan Desa dan Kecamatan batas antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. Desa Paninggaran merupakan ibukota Kecamatan Paninggaran yang memiliki warga dengan tingkat perkembangan penduduk yang signifikan. Mayoritas penduduk Desa Paninggaran bekerja sebagai pedagang. Bahasa penduduk Desa paninggaran sudah mengikuti culture budaya ngapak namun berbeda dengan paninggaran hartina ngapak dari daerah lain seperti banyumas atau tegal bahasa ngapak dari Desa Paninggaran cenderung lebih halus dan tidak menggunakan dialek khusus.

Tingkat perekonomian warga Desa Paninggaran bersumber dari hasil Pertanian seperti Palawija berupa jahe, kapulaga serta lainnya yang di tanam penduduk sebagai tanaman pendamping dari kebun penduduk. Selain itu terdapat pertanian sayur dan buah - buahan seperti manggis, pisang, durian, kelapa, dan lainnya. Daftar isi • 1 Kuliner • 2 Wisata • 3 Industri • 3.1 Kerajinan • 4 Angkutan • 5 Desa/kelurahan Kuliner [ sunting - sunting sumber ] Makanan khas di Paninggaran adalah Usek Krenyes, Kerupuk Ilatt, Wajik Klethik, dan Ondol.

Usek krenyes paninggaran hartina Kerupuk pasir yang dibuat khas sejak zaman nenek moyang di Desa Paninggaran yang dibuat dengan media penggorengan menggunakan pasir dan selanjutnya diberi Penambah rasa dengan rasa manis gurih atau pedas gurih. Kerupuk Ilat merupakan kerupuk sejenis usek atau kerupuk pasir namun dengan ukuran yang lebih besar dan rasa yang lebih cenderung merupakan santapan pendamping makanan utama. Ondol adalah jajanan khas Desa Paninggaran berbentuk seperti kelereng yang kebanyakan terbuat dari ketela pohon Berasa gurih dan merupakan camilan wajib pada saat bersantai.

Jajanan ini biasanya dijual di Pasar Paninggaran dengan jajanan khas lain seperti jalabia, gemblong dan banyak jajan khas lainnya. Wisata [ sunting - sunting sumber ] Wisata favorit di Desa Paninggaran adalah WBA (Watu Bangkong Adventure) yang merupakan wisata alam bernuansa kan keindahan sungai yang masih alami dan bersih. Wisata ini merupakan wisata keluarga untuk anak bermain river tubing dengan jalur mudah serta untuk orang dewasa yang menyukai olahraga air menantang menyusur deras air Sungai Kali Genteng menggunakan perahu karet dan atau ban sebagai pelampung.

Wisata lain sekitar desa Paninggaran di wilayah kecamatan Paninggaran adalah Kali Paingan, Curug Siwatang, Bukit Trianggulasi, Curug Silangsih Sawangan, Pendakian Puncak Anjir, Candi Trenggolek Botosari, Kebun Teh Kaliboja, Wisata geologi Paninggaran hartina Sigeong dusun Bandingan, dan Wisata Religi makam Mbah Wali Tanduran, mbah wali karomah, makam Bupati Pejarakan di Desa Domiyang, makam Waliyullah Syaikh Ahmad Badarudin di botosari.

Industri [ sunting - sunting sumber ] Terdapat beberapa industri di Desa Paninggaran antara lain Pengolah Kerupuk Usek, Pembuat tempe dan Tahu. Serta Pabrik Teh Pagilaran di Kaliboja,PT. Gondorukem, PGT Perhutani di Domiyang, Penggergajian Kayu, dan juga beberapa pabrik penyulingan minyak cengkih atau Atsiri. Kerajinan [ sunting - sunting sumber ] Di Paninggaran terdapat sebuah desa pengrajin sapu yaitu desa Botosari.

Sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai pembuat atau pengrajin sapu yang bernama Sapu Songketan serta pembuat Reyeng. Angkutan [ sunting - sunting sumber ] Angkutan di Desa Paninggaran sudah maju karena Jalan Raya Paninggaran merupakan Jalan pintas dari Kota Pekalongan menuju Banjarnegara. Angkutan umum yang digunakan oleh penduduk adalah bus dan ojek. Namun bus umum di Desa Paninggaran terbilang masih sedikit dikarenakan medan yang dilalui merupakan pegunungan dan hutan.

Namun disisi lain bagi pengguna kendaraan pribadi jalur ini merupakan jalur favorit yang memanjakan mata karena sepanjang perjalanan akan disuguhi pemandangan alam yang luar biasa indah.

Desa/kelurahan [ sunting - sunting sumber ] Kategori tersembunyi: • Halaman dengan argumen formatnum non-numerik • Paninggaran hartina artikel yang perlu dirapikan • Artikel yang belum dirapikan Agustus 2021 • Pages using infobox settlement with no coordinates • Semua kecamatan di Indonesia • Semua daerah tingkat III di Indonesia • Artikel mengandung bahasa Jawa • AC dengan 0 elemen • Semua artikel rintisan • Rintisan kecamatan di Indonesia • Semua artikel rintisan Agustus 2021 • Rintisan kecamatan Agustus 2021 • Halaman ini terakhir diubah pada 5 Agustus 2021, pukul 05.32.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •istilah paninggaran hartina dina basa sunda *dihandap ieu aya conto istilah patukangan contona: 1.

pamayang : hartina tukang ngala lauk di laut 2. palika. : hartina tukang teleum di leuwi 3.

paninggaran hartina

paninggaran : hartina tukang moro sato di leweung 4. kamasan. : hartina tukang nyieun emas 5.

paninggaran hartina

panday. : hartina tukang nyieun barang tina beusi. jsb *tugas: pek ku hidep teangan conto istilah patukangan lain anu laina #tugas di paninggaran hartina ka ibu(085692091820) Gerak Tari Tradisional Berdasarkan Pola Lantai *Uraian Materi seni tari merupakan karya seni yang menggunakan gerak tubuh sebagai media ekspresinya. Gerak yang dimaksud adalah gerak berirama yang indah dengan iringan musik yang mendukungnya. seni tari membutuhkan unsur-unsur pendukung tari, seperti: 1.

busana 2. properti, dan 3. musik pengiringnya Paninggaran hartina perpaduan yang serasi antara unsur-unsur tersebut, gerak dalam tarian menjadi indah dan tampil meyankinkan karya seni tari setiap daerah memiliki ciri khas, kreasi,dan pola yang berbeda-beda. setiap daerah menampilkan tari dengan gaya dan caranya masing-masing sesuai dengan kreasi yang mereka sampaikan.

Dengan beragamnya pola gerak tari tersebut, kalian harus memahami pola gerak apa yang digunakan oleh setiap tarian yang dibawakan, pola gerak yang dimaksud adalah pola lantai. Tari tradisional sudah ada seiring dengan sejarah perkembangan tari itu sendiri. kita dapat belajar dan mengamati dari sejarah perkembangan tari di indonesia yang telah diwariskan oleh para seniman tari sebagai hasil karya daya cipta, yaitu tari tradisional.

TUGAS 1.Sebutkan 10 tarian daerah beserta nama daerahnya * tugas dikumpulkan ke nomor wa ibu bu cucu ( 085692091820)

අද රෑ ගහයිද? අරගල බිමේ හදිසි මාධ්‍ය හමුවේදී රැට්‍ටා
2022 www.videocon.com