Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

A. WACAN NARASI (NYERITAKAKE) Wacan naratif yaiku wacan kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya – kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Utawa wacan kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates ing sajroning wektu. wacana narasi iku adate mentingake urutan lan biyasane ana tokoh ing sajroning crita. Wacana Narasi ana warna loro : 1.

Narasi Ekspositoris Narasi Ekspositoris yaiku wacana kang mung menehi katrangan lugu / apa anane. upamane : Siswa nyeritakake kedadeyan ana ing jjero kelas wacana narasi ditulis kanthi urut miturut piwulangan Basa Jawa. utawa Jaksa nyritakake kedadeyan rajapati ing pengadilan. Tuladha : Jam enem Darmi mangkat enyang pasar arep kulakan. teane ngisor wit trembesi dicegat Darmo lan dijaluk dhompete.

Darmi mbengok, Darmo bingung terus njupuk watu dithuthukake sirahe Darmi. Darmi tiba klenger, dipindhoni dithuthuk watu maneh. Ngerti yen Darmi mati, Darmo mlayu ngiprit. 2. Narasi Sugestif Narasi sugestif yaiku wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen – angene waong kang maca. upamane : dongeng ( Aji saka ), cerkak, Novel, Roman. Tuladhane ; Cerkak ( cerita cekak ) Pak Guru Parjó lunggúh ongkang-ongkang ånå lincak karo ngalamún. Sêpédha mótór kridhitané diparkir ånå ngarêpé.

Hèlêm loro ånå jênêngé anaké, Nardi lan Sunarmi dicènthèlaké kiwa têngên sêtang. Kåncå-kancané lagi wédangan ånå warúng mburiné dhèwèké. Ora lêt suwé Nardi nyêdhaki Parjó. “Sês, Pak Guru!?” Nardi nawani rókók. “Matúr nuwún! Aku nggåwå, lha iki!” sêmauré Parjó karo ngrógóh kanthóngan ngêtókaké rókóké. Nardi durúng sêmpat lunggúh ånå swårå rådå bantêr. Suarané Bu Wagiyêm, bakúl bumbón tanggané Nardi. “Ayo Dhík Nardi, gèk ndang ditêrké.

Wís kawanan jé…! Mau tanginé kêrinan, mêngko ibu-ibu sêlak ngêntèni.” Tanpå ngucap Nardi têrús nyandhak karungé Bu Wagiyêm. Disèlèhké ndhuwúr tèngki, têrús bablas. Ninggalké pêlúk síng kêmêndhêng.

Parjó dhèwèkan manèh….ngalamún. Parjó kèlingan ucapané Nardi rikålå nawani rókók. Sêbutan síng diucapké kåncå-kåncå pêngojèk liyané. Pak Guru Parjó, lêngkapé bapak dóktórandús Parjó. Parjó nèk ésúk pancèn guru wacana narasi ditulis kanthi urut miturut SMP íng désané. Lan nyandhang gêlar sarjana. Sarjana PMP. Síng sabêndina nêrangké babagan pêmêrintahan marang muríd-muríd íng sêkolahé, nêrangké babagan pêmêríntahan démokrasi kang njunjúng kêadilan, pêmêríntahan síng adhêdhasar manút amanat pêndêritaan rakyat, pêmêríntahan síng dilandhêsi ukúm kanggo kabèh kawulané ora mandhang pangkat lan drajad kabèh kênå ukúm síng pådhå, Nêgårå kang nganút dhémokrasi.

Anti KKN lan liyå liyané. Sêbutan Pak Guru rikålå nyambi ngojèk janjané rasané risi, níng suwé-suwé sindhirané kåncå-kancané ora dirasakké. Miturút Parjó ngojèk kuwi pêkêrjaan halal lan ora ngrugèkaké liyan. “Pak guru ki ora nguman umani, rêjêki kanggo kancané síng ora duwé gawéan yó… mèlu diarah, lawóng wís digaji gêdhé…préi dibayar.

Lha kók sêmpat-sêmpaté ngojèk. Åpå ora isín nèk kêtêmu muríd-muríd nèng ndalan?” sindhirané kåncå-kåncå pêngojèk karo guyónan. “Ora orané…, rêzêki sing ngatúr Gústi Allah…, rêzêki ora mungkín klèru!” sémauré Parjó sak kêcêkêlé. “Wah nèk ngono kuwi kétók guruné…” suarané kåncå-kancané barêng karo pådhå ngguyu barêng. Pisan manèh Parjó kèlingan limang tahún kêpungkúr. Rikålå isíh kuliah…rikålå isíh sinau. Sêkolah sinambi nggarap sawah sak pathók, dadi burúh lan nyambút gawé sêrabutan sak kêcêkêlé.

Kabèh dilakóni kanti sênêng. Amargå duwé gêgayuhan lan pêngarêp-arêp, mêngko nèk wís nyandhang gêlar sarjana mêsti uripé bakal ånå owah-owahan, dadi wóng síng kajèn kéringan dadi pégawai. Alhamdulillah amargå têkún anggoné sinau akhiré Parjó lulús sarjana. Tahún pisanan nyoba mèlu ndhaftarké dadi pêgawé nêgri.

Awan, ésúk, soré lan bêngi tansah sinau kanggo ngadhêpi mbók mênåwå ånå tèstíng pênêrimaan pêgawé. Dinå kang ditunggu-tunggu têka, dinå kanggo ujian masuk dadi PNS. Mangkat tèstíng kanti gagah sêmangat êmpat lima. Yakin mêsti iså nggarap kabèh…. Têrús tèstíng diwiwiti. Kabèh soal iså dijawab kanti bênêr, kari nunggu pêngumuman…. Ditåmpå, têrús dadi Calón Pégawai Nêgêri Sipil alias CPNS. Tanpå kélangan dhuwit….

Aku êmóh nèk dadi pêgawai nganggo dhuwit, êmóh yèn KKN…. Lha wóng dhuwít kók diwènèhké wóng sugíh. Pådhå waé ngingóni wóng lémpóh…. Ngono pikiré Parjó.

Sak wisé têlúng minggu dinå pêngumuman têkå, têrús mangkat niliki pêngumuman pênêrimaan CPNS. Diatúraké nomêr-nomêr síng ditåmpå, nangíng nomêré Parjó…. blóng…. ora ånå. Taún kapíng loro yå hasilé pådå waé…. Taún kapíng têlu, papat, limå….

Sami mawón…. Mupús. Rikålå ngancík taún kapíng pitu idéalismêné mulai luntúr. Sajaké wís ngancík jaman sak iki kabèh-kabèh kudu nganggo isiné sak alias dhuwit. “Ééé…. Blaik tênan, arêp dadi pêgawé kók angèlé ora jamak,” Parjó grundêlan nèng ngarêpé Drs Parimín kåncå kuliahé rikålå mampir nèng omahé. “Kowé gêlêm åpå piyé? Sasi ngarêp ånå pêndhaptaran manèh. Níng kåyå biasané. Jaman saiki kudu nganggo (Parimín nggèsèkké jêmpól karo drijiné).

Léwat tanggaku síng kêrjå nèng kånå dijamín!” sêmauré Parimín karo ngangkat jêmpól. “Têrús pira?” Parjó nyaút kanti cêkak. “Sak iki pasarané têkan séwidak!” Blaik…. Trèmbèlané, lha kók kåyå wóng bakulan, kåyå blantík! Kuwi yå dhuwít kabèh?!” Parjo sêmaúr karo njêgègès. “Mbúh Jó! Dikandhani kók malah cêngèngèsan,” Parimín sajak anyêl. “Têrús wacana narasi ditulis kanthi urut miturut piyé? Jaminané piyé? Upåmå ora kêtåmpå piyé? Åpå dhuwité iså bali?

Êngko gèk ngapusi?” pitakoné Parjó kåyå udan. “Ora mungkín, piyayiné nèk dibayar sak iki ora gêlêm kuwi jênêngé nyókól! Lha wóng aku kaé mbayaré pênuh nèk wís kêtåmpå, nèk kowé gêlêm ayo njalúk tulúng rånå!

Iki dudu KKN lho, lha wóng njalúk tulúng. Umpåmå nganggo dhuwít mbayaré kuwi nèk wis kêtampå… pinångkå ucapan têrima kasih alias matúr nuwún!” “Kuwi alias ya mbayar…. Ya KKN. Lha kélangan dhuwít!” Parjó nyaút gunémané Parimín.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

“Ya! sak karêpmu síng ngarani!” Parimín rådå anyêl. Êmbúh piyé céritané ngêrti-ngêrti Parjó nyarujuki usulé Parimin. Parjó karo Parimín sidå mêngadakan pêrjanjian tidak têrtulis kathi cathêtan ucapan têrima kasih Rp 60 juta. Ångkå síng cukúp fantastik kanggoné Parjó.

Rikålå ånå pêndhaptaran Parjó ndaptarké manèh sawisé olèh Kartu Pêndaftaran wacana narasi ditulis kanthi urut miturut dipotokopi, dititipaké marang tanggané Parimín.

Wis têkan titi mangsané, pêmêríntah dhaérah nggatèkaké nasibé pårå guru síng wís ngabdi suwé. Pênêrimaan PNS diutamakké síng pêngabdian lan umuré wís akèh, kêrsané Gústi Allah, Parjó mêmênuhi syarat. Parjó ditêtêpaké ditåmpå dadi CPNS. Nangíng ora ngêrti åpå mêrgå bantuan åpå mêrgå liyané, amargå rikålå kabèh kåncå-kancané sak angkatan ditakóni ora ånå síng nganggo dhuwít babar blas. Parjó kêtampa kanthi råså sêtêngah-sêtêngah, yå sênêng, yå susah. Sênêngé mêrgå síng diidham-idhamaké pitúng tahún wís kêcêkêl.

Nangíng síng ndadèkaké susahé, sak iki kudu nggólèk dhuwít sêwidak yutå. Pêrjanjian wis kêbacút ditèkên. Sawisé rêmbugan karo bojoné, diputusaké nyilíh dhuwít marang tanggané síng dódól matêrial, kanthi jaminan sértipikat lêmah warisané.

Lan anakan sabên wulan têlúng pêrsèn. Ditambah adól mangsan sawah sak pathók warisan såkå mårå tuané suwéné limang tahún. Nêm tahún lawasé Parjó wís rêsmi dadi Pégawai Nêgêri Sipil (PNS), nèk mangkat nganggo PSH nècis.

Nangíng nganti saiki, nganti anaké wis loro durúng ngrasakké blanjané, amarga SK pêgawéné dititipaké ånå bank. Jangkané sêpulúh tahún kanggo nutúp utangan rikålå mlêbu dadi pêgawé lan krédhit pit móntóré. “Dhúh Gústi tibaké dadi pêgawé nganggo cårå ngéné iki malah susah, pénak gèk dadi tani biyèn kaé, éntúk sithík wacana narasi ditulis kanthi urut miturut sithík ora dioyak-oyak utang.” Parjó ngunjal ambêgan.

Atiné tambah gêtêm-gêtêm rikålå ånå wartå ing surat kabar, sing nêrangaké manåwå ånå oknum PNS nåmpå sógókan ditangkêp polisi amargå apús-apús. Barêng ditêlusur tibaké óknum mau síng nåmpå dhuwit sêwidak yutå såkå dhèwèké. “Pak Guru tangi! Ayo aku têrké mulíh….

Ngalamún waé!” Sartónó pagawé pabrík tèkstil ing kutha nggugah lamunané Parjó. “Éh…. iyå… iyå…, lho kók yah méné wís mulíh, Sar?” Parjó gêragapan karo nggolèki srandhalé. “Anu Pak guru…. Mau ora dha mlêbu nyang pabrík. Níng dha nyang kabupatèn. Dhémo nuntút kênaikan gaji,” suarané Sartónó katón sêmangat têrús mlumpat nyang sadhêl.

“Mêngko nèk síng dhémo malah dipêcat anakmu tók pakani åpå?” “Êhmmm….” Sartónó ora biså njawab. ::Déning: P Dasihanto FD:: Sumber : Jagad Jawa – Solopos Bedane Narasi Ekspositoris lan Narasi Sugestif : Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 1. Njembarake wawasan utawa pangerten. 2. Mbeberake katrangan bab prastawa. 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk. 4. Basa Informatif, tembung denotatif. 1. Mbeberake makna kang sinandi.

2. Nguripake pangangen – angen (imajinasi) 3. Nalar mung Kanggo nggayuh surasa (makna), yen perlu nalar dilirwakake 4. Basa figuratif, tembunge konotatif. B. WACAN DISKRIPTIF (NGGAMBARAKE). Wacana Diskriptif yaiku wacana kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya – kaya ana ngarepe wong kang maca. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu, kang mapan ana pojok kantor guru, wis rusak. lawange wis ora bisa diinepake, tur teyengen sisan.

Rak- rakane ya wis padha peyok. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku – buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Museum Diponegoro Museum iki manggon ing Magelang, persis ing Jalan Diponegoro no. 1. Gedhunge manggon ing sisih kiwa Pendhapa Karesidhenan Kedu kang dibangun 1810.

Ing kene, mbiyen Pangeran Dipanegara (Diponegoro) diapusi dening Walanda. Ing museum iki kasimpen meja kursi kang ana guratane kuku Pangeran Dipanegara, klambi kang ukuran dhuwure 1,57 meter lan ambane 1,35 meter, digawe seka bakal (kain) shantung.

Ana uga kitab Tahrib, bale kanggo sholat, 7 (pitung) cangkir, lan maneka warna liyane. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Keterangan : Wacana di atas menggambarkan tentang barang-barabg milik pangeran Diponegara yang disimpan di Museum Diponegara, barang yang disimpan antara lain : baju yang tingginya 1,57 meter dan lebarnya 1,35 meter, yang terbuat dari kain Santhung, serta terdapat kitab Tharib, balai untuk sholat, 7 cangkir, dan masih banyak yang lainnya.

C. WACANA EKSPOSISI (NYERITAKAKE PROSES) Sajroing wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Narasai kang mengkono mau diarani narasi ekspositoris/ narasi teknis, awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberake. Dadi ancase wacana eksposisi yaiku maparake, njlentrehake ( menjelaskan), ngaturake informasi, mengajarkan lan nerangake sawijining bab tanpa didhasari supaya pamaos bisa nampa utawa narima. Wacana elsposisi adate digunakake kanggo mbabarake pengetahuan / ilmu, definisi, pengertian, langkah – langkah sawijining kagiyatan, metode, cara, lan proses dumadine sawijining prastawa utawa bab.

tuladhane upamane carane gawe sabuk saka kulit, tas kulit, carane gawe tahu lan sapanunggalane. Tuladha Mendhem ari-ari Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Mendhem ari-ari iku salah sijining upacara kelairan sing umum diselenggara’ake malah uga ana neng dhaerah-dhaerah (suku-suku) liya. Ari-ari iku bagian penghubung antara ibu lan bayi wektu bayi esih neng jero rahim. Istilah liya kanggo ari-ari yaiku: aruman utawa embing-embing (mbingmbing).

Wong Jawa percaya yen ari-ari iku sejatine salah siji sedulur papat utawa sedulur kembar si bayi mulane ari-ari kudhu dirawat lan dijaga misale enggon kanggo mendhem ari-ari iku diwei lampu (umume senthir) kanggo penerangan, iki dadi simbol “pepadhang” kanggo bayi.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Senthir iki dinyala’ake nganti 35 dina (selapan).Ari-ari dikumbah nganti resik dilebo’ake neng kendhi utawa bathok kelapa. Sedurung ari-ari dilebo’ake, alas kendhi diwei godhong senthe banjur kendhine ditutup nganggo lemper sing esih anyar lan dibungkus kain mori. Kendhi banjur digendhong, dipayungi, digawa neng lokasi wacana narasi ditulis kanthi urut miturut. Lokasi penguburan kendhi kudhu neng sisi tengen pintu utama umah. Sing mendhem kendhi kudhu bapak kandung bayi. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Ket: wacana diatas merupakan ekposisi dapat dilihat dari adanya penjeklasan yang merupakan kata kunci dari wacana eksposisi.

Paragraf diatas menjelaskan tentang upacara mendhem ari-ari disitu dijelaskan tentang makna istilah mendhem ari-ari dan juga tata urutan upacara. Dijelaskan pula simbol-simbol yang ada dalam upacara adat tersebut. Gedhang golèkGedhang (ngoko) utawa Pisang (krama) iku sing thukul nglompok ing dhaérah tropis. Tandhuran gedhang kagolong kulawarga Musaceae. Ana pirang jinis gedhang sing warnané werna-werna, ananging mèh kabèh sing didol ing pasar utawa supermarket warnané yèn wis mateng lan rupané nglengkung.

Gedhang akèh ngandhung kalium. Kembang gedhang diarani jantung. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Ket: paragraf diatas termasuk wacana ekposisi.

Wacana tersebut menerangkan tentang buah gedhang atau pisang dari segi asal-usulnya dan juga jenisnya. D. WACANA ARGUMENTASI (PANEMU) Wacana argumentasi yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi panemune wong liya, supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake panulis/ kang ngomong. Tuladha : BASA JAWA LAN BUDI PAKARTI Basa Jawa menika gadhah relevansi kaliyan pendidikan budi pakarti.

Kangge tuladhanipun, lare ingkang nyinau basa Jawi mBoten kraos ugi pikantuk pelajaran budi pakarti. Paling mBoten, lare menika saged mangertosi babagan unggah-ungguh ingkang dados salah satunggaling unsur penting wonten pendidikan budi pakarti. Lare-lare kala wau badhe luwih ngajeni tumrap tiyang sanes, kaliyan tiyang ingkang dipunjak micanten, ugi luwih ngajeni tiyang ingkang luwih sepuh saking piyambakipun.

Wonten ing kabudayan Jawi menika, kususipun ing basa Jawi, wonten kathah sanget bebasan ingkang gadhah unsur pendidikan budi pakarti, etika, moral, ingkang sejatosipun sampun diakui kaliyan bangsa Indonesia. Babagan menika amargi bebasan-bebasan ing basa Jawa menika ngandhut kapribaden manungsa ing Indonesia. Tegesipun, sedaya ingkang wacana narasi ditulis kanthi urut miturut, ingkang endah ing pangraosan dipunungkapaken mawi tetembungan basa Jawi. Isi lan unenipun tetembungan menika saged dipunpahami kaliyan bangsa Indonesia.

Kangge tuladhanipun inggih menika bebasan: 1. “gemi, nastiti, ngati-ati” Gemi menika ateges mboten boros, manungsa menika mBoten pareng boros wonten gesangipun, amargi boros menika kalebet tumindak ingkang mBoten sae. Nastiti menika ateges mBoten nyedhak kaliyan babagan ingkang angel, dados manungsa menika mBoten usah kangelan anggenipun ngadhepi gesang menika, nanging kedah usaha kemawon. Ngati-ati menika ateges ngedohaken awakipun saking tumindak ingkang ala (mBoten sae/kelentu), manungsa menika kedah miturut kaliyan mergi ingkang sae, manut kaliyan moral lan aturan ingkang wonten ing masarakat.

2. “tegen, mugen, rigen” Tegen menika ateges mBoten nDamel tiyang sanes kuciwa_mliginipunipun ingkang dados semahipun, utawa dados tiyang menika kedah kurmat kaliyan garwanipun. Mugen ateges menawi tiyanng menika kedahipun saged dipercaya kaliyan tiyang sanes, utawi manungsa menika kedah saged nDadosaken tiyang sanes percaya kaliyan piyambakipun. Rigen menika ateges menapa ingkang dipuntindakaken menika saged nDadosaken manpangat kangge tiyang sanes.

3. “titi, rukti, rumanti” Titi menika ateges tiyang menika mboten pareng sembrana anggenipun tumindak. Rukti ateges manungsa menika kedah dadhah penampilan ingkang sae, pantes lan mBoten ngisin-isini. Dene rumanti menika ateges saged nyekapi, utawi menawi dados garwa ingkang sae menika kedah saged nyekapi kabetahanipun ngangge penghasilan ingkang punpikantuk. E. WACANA PERSUASI ( PANGAJAK). Paragrap persuasi iku sambugane saka kembangane saka paragrap argumentasi.

persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alesan, bukti, utawa tuladha kanggo nyakinanke pamaos.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan ,rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos. bedane paragrap argumentasi lan paragrap persuasi. paragrap argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan / pendapat. nek paragrap persuasi ngarep – arep supaya pamaos melu karo kekarepane panulis. Tuladha : praktik pidato iku gedhe banget mupangate.

saben praktik pidato iku mesthi duweni pengalaman kang paling nyensemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhen utawa praktik pidato temenan bakal saya akeh pengalaman batin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara – cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos.

wis ora mokal maneh yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana wacana narasi ditulis kanthi urut miturut ( kaya rasa isin ), wedi lan grogi.

percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo ngayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjengan kudu nglakoni praktik pidato. Posted in Milenial December 2018 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « Nov Jan » CATEGORIES • Bootstrap • Budaya • CSS • Jaringan • Komputer • Kuliner • Linux • Milenial • Politik dan Sosial • puisi • recovery • Sejarah • Spritual • Tips & Trick • Tutorial Archives • April 2020 • March 2020 • February 2020 • January 2020 • December 2019 • November 2019 • October 2019 • September 2019 • August 2019 • July 2019 • June 2019 • May 2019 • April 2019 • March 2019 • February 2019 • January 2019 • December 2018 • November 2018 • October 2018 • September 2018 • August 2018 • July 2018 • June 2018 • May 2018 • April 2018 • March 2018 • February 2018 • January 2018 Sharing We use cookies to ensure that we could give you the best experience on our website.

If you continue to use this site we will assume that you are agree with our decision. Kami menggunakan cookie untuk memastikan bahwa kami dapat memberikan Anda pengalaman terbaik di situs web kami. Jika Anda terus menggunakan situs ini, kami akan menganggap bahwa Anda setuju dengan kami. Accept/Setuju Wacan naratif yaiku wacan kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya - kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau.

Utawa wacan kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates ing sajroning wektu. wacana narasi iku adate mentingake urutan lan biyasane ana tokoh ing sajroning crita. Wacana Narasi ana warna loro : 1. Narasi Ekspositoris Narasi Ekspositoris yaiku wacana kang mung menehi katrangan lugu / apa anane. upamane : Siswa nyeritakake kedadeyan ana ing jjero kelas nalika piwulangan Basa Jawa.

utawa Jaksa nyritakake kedadeyan rajapati ing pengadilan. Tuladha : Jam enem Darmi mangkat enyang pasar arep kulakan. teane ngisor wit trembesi dicegat Darmo lan dijaluk dhompete. Darmi mbengok, Darmo bingung terus njupuk watu dithuthukake sirahe Darmi. Darmi tiba klenger, dipindhoni dithuthuk watu maneh. Ngerti yen Darmi mati, Darmo mlayu ngiprit. 2. Narasi Sugestif Narasi sugestif yaiku wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen - angene waong kang maca.

upamane : dongeng ( Aji saka ), cerkak, Novel, Roman. Tuladhane ; Cerkak ( cerita cekak ) Pak Guru Parjó lunggúh ongkang-ongkang ånå lincak karo ngalamún. Sêpédha mótór kridhitané diparkir ånå ngarêpé.

Hèlêm loro ånå jênêngé anaké, Nardi lan Sunarmi dicènthèlaké kiwa têngên sêtang. Kåncå-kancané lagi wédangan ånå warúng mburiné dhèwèké. Ora lêt suwé Nardi nyêdhaki Parjó. "Sês, Pak Guru!?" Nardi nawani rókók. "Matúr wacana narasi ditulis kanthi urut miturut Aku nggåwå, lha iki!" sêmauré Parjó karo ngrógóh kanthóngan ngêtókaké rókóké.

Nardi durúng sêmpat lunggúh ånå swårå rådå bantêr. Suarané Bu Wagiyêm, bakúl bumbón tanggané Nardi. "Ayo Dhík Nardi, gèk ndang ditêrké. Wís kawanan jé.! Mau tanginé kêrinan, mêngko ibu-ibu sêlak ngêntèni." Tanpå ngucap Nardi têrús nyandhak karungé Bu Wagiyêm.

Disèlèhké ndhuwúr tèngki, têrús bablas. Ninggalké pêlúk síng kêmêndhêng. Parjó dhèwèkan manèh.ngalamún. Parjó kèlingan ucapané Nardi rikålå nawani rókók.

Sêbutan síng diucapké kåncå-kåncå pêngojèk liyané. Pak Guru Parjó, lêngkapé bapak dóktórandús Parjó. Parjó nèk ésúk pancèn guru ånå SMP íng désané. Lan nyandhang wacana narasi ditulis kanthi urut miturut sarjana. Sarjana PMP. Síng sabêndina nêrangké babagan pêmêrintahan marang muríd-muríd íng sêkolahé, nêrangké babagan pêmêríntahan démokrasi kang njunjúng kêadilan, pêmêríntahan síng adhêdhasar manút amanat pêndêritaan rakyat, pêmêríntahan síng dilandhêsi ukúm kanggo kabèh kawulané ora mandhang pangkat lan drajad kabèh kênå ukúm síng pådhå, Nêgårå kang nganút dhémokrasi.

Anti KKN lan liyå liyané. Sêbutan Pak Guru rikålå nyambi ngojèk janjané rasané risi, níng suwé-suwé sindhirané kåncå-kancané ora dirasakké. Miturút Parjó ngojèk kuwi pêkêrjaan halal lan ora ngrugèkaké liyan. "Pak guru ki ora nguman umani, rêjêki kanggo kancané síng ora duwé gawéan yó. mèlu diarah, lawóng wís digaji gêdhé.préi dibayar.

Lha kók sêmpat-sêmpaté ngojèk. Åpå ora isín nèk kêtêmu muríd-muríd nèng ndalan?" sindhirané kåncå-kåncå pêngojèk karo guyónan. "Ora orané., rêzêki sing ngatúr Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut Allah., rêzêki ora mungkín klèru!" sémauré Parjó sak kêcêkêlé.

"Wah nèk ngono kuwi kétók guruné." suarané kåncå-kancané barêng karo pådhå ngguyu barêng. Pisan manèh Parjó kèlingan limang tahún kêpungkúr. Rikålå isíh kuliah.rikålå isíh sinau. Sêkolah sinambi nggarap sawah sak pathók, dadi burúh lan nyambút gawé sêrabutan sak kêcêkêlé.

Kabèh dilakóni kanti sênêng. Amargå duwé gêgayuhan lan pêngarêp-arêp, mêngko nèk wís nyandhang gêlar sarjana mêsti uripé bakal ånå owah-owahan, dadi wóng síng kajèn kéringan dadi pégawai. Alhamdulillah amargå têkún anggoné sinau akhiré Parjó lulús sarjana. Tahún pisanan nyoba mèlu ndhaftarké dadi pêgawé nêgri.

Awan, ésúk, soré lan bêngi tansah sinau kanggo ngadhêpi mbók mênåwå ånå tèstíng pênêrimaan pêgawé. Dinå kang ditunggu-tunggu têka, dinå kanggo ujian masuk dadi PNS. Mangkat tèstíng kanti gagah sêmangat êmpat lima. Yakin mêsti iså nggarap kabèh. Têrús tèstíng diwiwiti. Kabèh soal iså dijawab kanti bênêr, kari nunggu pêngumuman. Ditåmpå, têrús dadi Calón Pégawai Nêgêri Sipil alias CPNS. Tanpå kélangan dhuwit. Aku êmóh nèk dadi pêgawai nganggo dhuwit, êmóh yèn KKN. Lha wóng dhuwít kók diwènèhké wóng sugíh.

Pådhå waé ngingóni wóng lémpóh. Ngono pikiré Parjó. Sak wisé têlúng minggu dinå pêngumuman têkå, têrús mangkat niliki pêngumuman pênêrimaan CPNS. Diatúraké nomêr-nomêr síng ditåmpå, nangíng nomêré Parjó. blóng. ora ånå. Taún kapíng loro yå hasilé pådå waé.

Taún kapíng têlu, papat, limå. Sami mawón. Mupús. Rikålå ngancík taún kapíng pitu idéalismêné mulai luntúr. Sajaké wís ngancík jaman sak iki kabèh-kabèh kudu nganggo isiné sak alias dhuwit.

"Ééé. Blaik tênan, arêp dadi pêgawé kók angèlé ora jamak," Parjó grundêlan nèng ngarêpé Drs Parimín kåncå kuliahé rikålå mampir nèng omahé. "Kowé gêlêm åpå piyé? Sasi ngarêp ånå pêndhaptaran manèh. Níng kåyå biasané.

Jaman saiki kudu nganggo (Parimín nggèsèkké jêmpól karo drijiné). Léwat tanggaku síng kêrjå nèng kånå dijamín!" sêmauré Parimín karo ngangkat jêmpól. "Têrús pira?" Parjó nyaút kanti cêkak. "Sak iki pasarané têkan séwidak!" Blaik. Trèmbèlané, lha kók kåyå wóng bakulan, kåyå blantík! Kuwi yå dhuwít kabèh?!" Parjo sêmaúr karo njêgègès. "Mbúh Jó! Dikandhani kók malah cêngèngèsan," Parimín sajak anyêl. "Têrús carané piyé? Jaminané piyé? Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut ora kêtåmpå piyé?

Åpå dhuwité iså bali? Êngko gèk ngapusi?" pitakoné Parjó kåyå udan. "Ora mungkín, piyayiné nèk dibayar sak iki ora gêlêm kuwi jênêngé nyókól! Lha wóng aku kaé mbayaré pênuh nèk wís kêtåmpå, nèk kowé gêlêm ayo njalúk tulúng rånå! Iki dudu KKN lho, lha wóng njalúk tulúng. Umpåmå nganggo dhuwít mbayaré kuwi nèk wis kêtampå.

pinångkå ucapan têrima kasih alias matúr nuwún!" "Kuwi alias ya mbayar. Ya KKN. Lha kélangan dhuwít!" Parjó nyaút gunémané Parimín. "Ya! sak karêpmu síng ngarani!" Parimín rådå anyêl. Êmbúh piyé céritané ngêrti-ngêrti Parjó nyarujuki usulé Parimin. Parjó karo Parimín sidå mêngadakan pêrjanjian tidak têrtulis kathi cathêtan ucapan têrima kasih Rp 60 juta. Ångkå síng cukúp fantastik kanggoné Parjó. Rikålå ånå pêndhaptaran Parjó ndaptarké manèh sawisé olèh Kartu Pêndaftaran têrús dipotokopi, dititipaké marang tanggané Parimín.

Wis têkan titi mangsané, pêmêríntah dhaérah nggatèkaké nasibé pårå guru síng wís ngabdi suwé. Pênêrimaan PNS diutamakké síng pêngabdian lan umuré wís akèh, kêrsané Gústi Allah, Parjó mêmênuhi syarat. Parjó ditêtêpaké ditåmpå dadi CPNS. Nangíng ora ngêrti åpå mêrgå bantuan åpå mêrgå liyané, amargå rikålå kabèh kåncå-kancané sak angkatan ditakóni ora ånå síng nganggo dhuwít babar blas.

Parjó kêtampa kanthi råså sêtêngah-sêtêngah, yå sênêng, yå susah. Sênêngé mêrgå síng diidham-idhamaké pitúng tahún wís kêcêkêl. Nangíng síng ndadèkaké susahé, sak iki kudu nggólèk dhuwít sêwidak yutå. Pêrjanjian wis kêbacút ditèkên. Sawisé rêmbugan karo bojoné, diputusaké nyilíh dhuwít marang tanggané síng dódól matêrial, kanthi jaminan sértipikat lêmah warisané.

Lan anakan sabên wulan têlúng pêrsèn. Ditambah adól mangsan sawah sak pathók warisan såkå mårå tuané suwéné limang tahún. Nêm tahún lawasé Parjó wís rêsmi dadi Pégawai Nêgêri Sipil (PNS), nèk mangkat nganggo PSH nècis.

Nangíng nganti saiki, nganti anaké wis loro durúng ngrasakké blanjané, amarga SK pêgawéné dititipaké ånå bank. Jangkané sêpulúh tahún kanggo nutúp utangan rikålå mlêbu dadi pêgawé lan krédhit pit móntóré. "Dhúh Gústi tibaké dadi pêgawé nganggo cårå ngéné iki malah susah, pénak gèk dadi tani biyèn kaé, éntúk sithík dipangan sithík ora dioyak-oyak utang." Parjó ngunjal ambêgan.

Atiné tambah gêtêm-gêtêm rikålå ånå wartå ing surat kabar, sing nêrangaké manåwå ånå oknum PNS nåmpå sógókan ditangkêp polisi amargå apús-apús. Barêng ditêlusur tibaké óknum mau síng nåmpå dhuwit sêwidak yutå såkå dhèwèké. "Pak Guru tangi! Ayo aku têrké mulíh. Ngalamún waé!" Sartónó pagawé pabrík tèkstil ing kutha nggugah lamunané Parjó.

"Éh. iyå. iyå., lho kók yah méné wís mulíh, Sar?" Parjó gêragapan karo nggolèki srandhalé. "Anu Pak guru. Mau ora dha mlêbu nyang pabrík. Níng dha nyang kabupatèn. Dhémo nuntút kênaikan gaji," suarané Sartónó katón sêmangat têrús mlumpat nyang sadhêl. "Mêngko nèk síng dhémo malah dipêcat anakmu tók pakani åpå?" "Êhmmm." Sartónó ora biså njawab. ::Déning: P Dasihanto FD:: Sumber : Jagad Jawa - Solopos Bedane Narasi Ekspositoris lan Narasi Sugestif : Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 1.

Njembarake wawasan utawa pangerten. 2. Mbeberake katrangan bab prastawa. 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk. 4. Basa Informatif, tembung denotatif. 1. Mbeberake makna kang sinandi. 2. Nguripake pangangen - angen (imajinasi) 3. Nalar mung Kanggo nggayuh surasa (makna), yen perlu nalar dilirwakake 4. Basa figuratif, tembunge konotatif.

B. WACAN DISKRIPTIF (NGGAMBARAKE). Wacana Diskriptif yaiku wacana kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya - kaya ana ngarepe wong kang maca.

Tuladha : Lemari wesi kelir klawu, kang mapan ana pojok kantor guru, wis rusak. lawange wis ora bisa diinepake, tur teyengen sisan. Rak- rakane ya wis padha peyok. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku - buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono.

Museum Diponegoro Museum iki manggon ing Magelang, persis ing Jalan Diponegoro no. 1. Gedhunge manggon ing sisih kiwa Pendhapa Karesidhenan Kedu kang dibangun 1810. Ing kene, mbiyen Pangeran Dipanegara (Diponegoro) diapusi dening Walanda. Ing museum iki kasimpen meja kursi kang ana guratane kuku Pangeran Dipanegara, klambi kang ukuran dhuwure 1,57 meter lan ambane 1,35 meter, digawe seka bakal (kain) shantung.

Ana uga kitab Tahrib, bale kanggo sholat, 7 (pitung) cangkir, lan maneka warna liyane. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Keterangan : Wacana di atas menggambarkan tentang barang-barabg milik pangeran Diponegara yang disimpan di Museum Diponegara, barang yang disimpan antara lain : baju yang tingginya 1,57 meter dan lebarnya 1,35 meter, yang terbuat dari kain Santhung, serta terdapat kitab Tharib, balai untuk sholat, 7 cangkir, dan masih banyak yang lainnya.

C. WACANA EKSPOSISI (NYERITAKAKE PROSES) Sajroing wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi.

Narasai kang mengkono mau diarani narasi ekspositoris/ narasi teknis, awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberake. Dadi ancase wacana eksposisi yaiku maparake, njlentrehake ( menjelaskan), ngaturake informasi, mengajarkan lan nerangake sawijining bab tanpa didhasari supaya pamaos bisa nampa utawa narima. Wacana elsposisi adate digunakake kanggo mbabarake pengetahuan / ilmu, definisi, pengertian, langkah - langkah sawijining kagiyatan, metode, cara, lan proses dumadine sawijining wacana narasi ditulis kanthi urut miturut utawa bab.

tuladhane upamane carane gawe sabuk saka kulit, tas kulit, carane gawe tahu lan sapanunggalane. Tuladha Mendhem ari-ari Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Mendhem ari-ari iku salah sijining upacara kelairan sing umum diselenggara'ake malah uga ana neng dhaerah-dhaerah (suku-suku) liya.

Ari-ari iku bagian penghubung antara ibu lan bayi wektu bayi esih neng jero rahim. Istilah liya kanggo ari-ari yaiku: aruman utawa embing-embing (mbingmbing). Wong Jawa percaya yen ari-ari iku sejatine salah siji sedulur papat utawa sedulur kembar si bayi mulane ari-ari kudhu dirawat lan dijaga misale enggon kanggo mendhem ari-ari iku diwei lampu (umume senthir) kanggo penerangan, iki dadi simbol "pepadhang" kanggo bayi.

Senthir iki dinyala'ake nganti 35 dina (selapan).Ari-ari dikumbah nganti resik dilebo'ake neng kendhi utawa bathok kelapa. Sedurung ari-ari dilebo'ake, alas kendhi diwei godhong senthe banjur kendhine ditutup nganggo lemper sing esih anyar lan dibungkus kain mori.

Kendhi banjur digendhong, dipayungi, digawa neng lokasi penguburan. Lokasi penguburan kendhi kudhu neng sisi tengen pintu utama umah. Sing mendhem kendhi kudhu bapak kandung bayi. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Ket: wacana diatas merupakan ekposisi dapat dilihat dari adanya penjeklasan yang merupakan kata kunci dari wacana eksposisi.

Paragraf diatas menjelaskan tentang upacara mendhem ari-ari disitu dijelaskan tentang makna istilah mendhem ari-ari dan juga tata urutan upacara. Dijelaskan pula simbol-simbol yang ada dalam upacara adat tersebut.

GolèkGedhang (ngoko) utawa Pisang wacana narasi ditulis kanthi urut miturut iku sing thukul nglompok ing dhaérah tropis. Tandhuran gedhang kagolong kulawarga Musaceae. Ana pirang jinis gedhang sing warnané werna-werna, ananging mèh kabèh sing didol ing pasar utawa supermarket warnané yèn wis mateng lan rupané nglengkung. Gedhang akèh ngandhung kalium. Kembang gedhang diarani jantung.

Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Ket: paragraf diatas termasuk wacana ekposisi. Wacana tersebut menerangkan tentang buah gedhang atau pisang dari segi asal-usulnya dan juga jenisnya. D. WACANA ARGUMENTASI (PANEMU) Wacana argumentasi yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi panemune wong liya, supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake panulis/ kang ngomong.

Tuladha : BASA JAWA LAN BUDI PAKARTI Basa Jawa menika gadhah relevansi kaliyan pendidikan budi pakarti. Kangge tuladhanipun, lare ingkang nyinau basa Jawi mBoten kraos ugi pikantuk pelajaran budi pakarti.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Paling mBoten, lare menika saged mangertosi babagan unggah-ungguh ingkang dados salah satunggaling unsur penting wonten pendidikan budi pakarti. Lare-lare kala wau badhe luwih ngajeni tumrap tiyang sanes, kaliyan tiyang ingkang dipunjak micanten, ugi luwih ngajeni tiyang ingkang luwih sepuh saking piyambakipun. Wonten ing kabudayan Jawi menika, kususipun ing basa Jawi, wonten kathah sanget bebasan ingkang gadhah unsur pendidikan budi pakarti, etika, moral, ingkang sejatosipun sampun diakui kaliyan bangsa Indonesia.

Babagan menika amargi bebasan-bebasan ing basa Jawa menika ngandhut kapribaden manungsa ing Indonesia. Tegesipun, sedaya ingkang sae, ingkang endah ing pangraosan dipunungkapaken mawi tetembungan basa Jawi.

Isi lan unenipun tetembungan menika saged dipunpahami kaliyan bangsa Indonesia. Kangge tuladhanipun inggih menika bebasan: 1. “gemi, nastiti, ngati-ati” Gemi menika ateges mboten boros, manungsa menika mBoten pareng boros wonten gesangipun, amargi boros menika kalebet tumindak ingkang mBoten sae.

Nastiti menika ateges mBoten nyedhak kaliyan babagan ingkang angel, dados manungsa menika mBoten usah kangelan anggenipun ngadhepi gesang menika, nanging kedah usaha kemawon.

Ngati-ati menika ateges ngedohaken awakipun saking tumindak ingkang ala (mBoten sae/kelentu), manungsa menika kedah miturut kaliyan mergi ingkang sae, manut kaliyan moral lan aturan ingkang wonten ing masarakat. 2. “tegen, mugen, rigen” Tegen menika ateges mBoten nDamel tiyang sanes kuciwa_mliginipunipun ingkang dados semahipun, utawa dados tiyang menika kedah kurmat kaliyan garwanipun.

Mugen ateges menawi tiyanng menika kedahipun saged dipercaya kaliyan tiyang sanes, utawi manungsa menika kedah saged nDadosaken tiyang sanes percaya kaliyan piyambakipun.

Rigen menika ateges menapa ingkang dipuntindakaken menika saged nDadosaken manpangat kangge tiyang sanes. 3. “titi, rukti, rumanti” Titi menika ateges tiyang menika mboten pareng sembrana wacana narasi ditulis kanthi urut miturut tumindak. Rukti ateges manungsa menika kedah dadhah penampilan ingkang sae, pantes lan mBoten ngisin-isini. Dene rumanti menika ateges saged nyekapi, utawi menawi dados garwa ingkang sae menika kedah saged nyekapi kabetahanipun ngangge penghasilan ingkang punpikantuk.

E. WACANA PERSUASI ( PANGAJAK). Paragrap persuasi iku sambugane saka kembangane saka paragrap argumentasi. persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alesan, bukti, utawa tuladha kanggo nyakinanke pamaos. banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan ,rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos. bedane paragrap argumentasi lan paragrap persuasi. paragrap argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan / pendapat.

nek paragrap persuasi ngarep - arep supaya pamaos melu karo kekarepane panulis. Tuladha : praktik pidato iku gedhe banget mupangate. saben praktik pidato iku mesthi duweni pengalaman kang paling nyensemake ati. saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhen utawa praktik pidato temenan bakal saya akeh pengalaman batin kang diduweni.

saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara - cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos. wis ora mokal maneh yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mangun rasa percaya dhiri. yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha ( kaya rasa isin ), wedi lan grogi.

percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo ngayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjengan kudu nglakoni praktik pidato. Copy Saja Code dibawah tinggal pilih diantara tiga code dan paste kembang api kembang api2
A.

WACAN NARASI (NYERITAKAKE) Wacan naratif yaiku wacan kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya - kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau.

Utawa wacan kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates ing sajroning wektu. wacana narasi iku adate mentingake urutan lan biyasane ana tokoh ing sajroning crita. Wacana Narasi ana warna loro : 1. Narasi Ekspositoris Narasi Ekspositoris yaiku wacana kang mung menehi katrangan lugu / apa anane. upamane : Siswa nyeritakake kedadeyan ana ing jjero kelas nalika piwulangan Basa Jawa. utawa Jaksa nyritakake kedadeyan rajapati ing pengadilan.

Tuladha : Jam enem Darmi mangkat enyang pasar arep kulakan. teane ngisor wit trembesi dicegat Darmo lan dijaluk dhompete. Darmi mbengok, Darmo bingung terus njupuk watu dithuthukake sirahe Darmi. Darmi tiba klenger, dipindhoni dithuthuk watu maneh. Ngerti yen Darmi mati, Darmo mlayu ngiprit. 2. Narasi Sugestif Narasi sugestif yaiku wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen - angene waong kang maca. upamane : dongeng wacana narasi ditulis kanthi urut miturut Aji saka ), cerkak, Novel, Roman.

Tuladhane ; Cerkak ( cerita cekak ) Pak Guru Parjó lunggúh ongkang-ongkang ånå lincak karo ngalamún. Sêpédha mótór kridhitané diparkir ånå ngarêpé. Hèlêm loro ånå jênêngé anaké, Nardi lan Sunarmi dicènthèlaké kiwa têngên sêtang. Kåncå-kancané lagi wédangan ånå warúng mburiné dhèwèké. Ora lêt suwé Nardi nyêdhaki Parjó. "Sês, Pak Guru!?" Nardi nawani rókók. "Matúr nuwún! Aku nggåwå, lha iki!" sêmauré Parjó karo ngrógóh kanthóngan ngêtókaké rókóké. Nardi durúng sêmpat lunggúh ånå swårå rådå bantêr.

Suarané Bu Wagiyêm, bakúl bumbón tanggané Nardi. "Ayo Dhík Nardi, gèk ndang ditêrké. Wís kawanan jé.! Mau tanginé kêrinan, mêngko ibu-ibu sêlak ngêntèni." Tanpå ngucap Nardi têrús nyandhak karungé Bu Wagiyêm. Disèlèhké ndhuwúr tèngki, têrús bablas. Ninggalké pêlúk síng kêmêndhêng. Parjó dhèwèkan manèh.ngalamún. Parjó kèlingan ucapané Nardi rikålå nawani rókók. Sêbutan síng diucapké kåncå-kåncå pêngojèk liyané.

Pak Guru Parjó, lêngkapé bapak dóktórandús Parjó. Parjó nèk ésúk pancèn guru ånå SMP íng désané. Lan nyandhang gêlar sarjana. Sarjana PMP. Síng sabêndina nêrangké babagan pêmêrintahan marang muríd-muríd íng sêkolahé, nêrangké babagan pêmêríntahan démokrasi kang njunjúng kêadilan, pêmêríntahan síng adhêdhasar manút amanat pêndêritaan rakyat, pêmêríntahan síng dilandhêsi ukúm kanggo kabèh kawulané ora mandhang pangkat lan drajad kabèh kênå ukúm síng pådhå, Nêgårå kang nganút dhémokrasi.

Anti KKN lan liyå liyané. Sêbutan Pak Guru rikålå nyambi ngojèk janjané rasané risi, níng suwé-suwé sindhirané kåncå-kancané ora dirasakké. Miturút Parjó ngojèk kuwi pêkêrjaan halal lan wacana narasi ditulis kanthi urut miturut ngrugèkaké liyan. "Pak guru ki ora nguman umani, rêjêki kanggo kancané síng ora duwé gawéan yó.

mèlu diarah, lawóng wís digaji gêdhé.préi dibayar. Lha kók sêmpat-sêmpaté ngojèk. Åpå ora isín nèk kêtêmu muríd-muríd nèng ndalan?" sindhirané kåncå-kåncå pêngojèk karo guyónan. "Ora orané., rêzêki sing ngatúr Gústi Allah., rêzêki ora mungkín klèru!" sémauré Parjó sak kêcêkêlé.

"Wah nèk ngono kuwi kétók guruné." suarané kåncå-kancané barêng karo pådhå ngguyu barêng. Pisan manèh Parjó kèlingan limang tahún kêpungkúr.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Rikålå isíh kuliah.rikålå isíh sinau. Sêkolah sinambi nggarap wacana narasi ditulis kanthi urut miturut sak pathók, dadi burúh lan nyambút gawé sêrabutan sak kêcêkêlé.

Kabèh dilakóni kanti sênêng. Amargå duwé gêgayuhan lan pêngarêp-arêp, mêngko nèk wís nyandhang gêlar sarjana mêsti uripé bakal ånå owah-owahan, dadi wóng síng kajèn kéringan dadi pégawai. Alhamdulillah amargå têkún anggoné sinau akhiré Parjó lulús sarjana. Tahún pisanan nyoba mèlu ndhaftarké dadi pêgawé nêgri. Awan, ésúk, soré lan bêngi tansah sinau kanggo ngadhêpi mbók mênåwå ånå tèstíng pênêrimaan pêgawé.

Dinå kang ditunggu-tunggu têka, dinå kanggo ujian masuk dadi PNS. Mangkat tèstíng kanti gagah sêmangat êmpat lima. Yakin mêsti iså nggarap kabèh. Têrús tèstíng diwiwiti. Kabèh soal iså dijawab kanti bênêr, kari nunggu pêngumuman. Ditåmpå, têrús dadi Calón Pégawai Nêgêri Sipil alias CPNS.

Tanpå kélangan dhuwit. Aku êmóh nèk dadi pêgawai nganggo dhuwit, êmóh yèn KKN. Lha wóng dhuwít kók diwènèhké wóng sugíh. Pådhå waé ngingóni wóng lémpóh. Ngono pikiré Parjó. Sak wisé têlúng minggu dinå pêngumuman têkå, têrús mangkat niliki pêngumuman pênêrimaan CPNS. Diatúraké nomêr-nomêr síng ditåmpå, nangíng nomêré Parjó. blóng. ora ånå. Taún kapíng loro yå hasilé pådå waé.

Taún kapíng têlu, papat, limå. Sami mawón. Mupús. Rikålå ngancík taún kapíng pitu idéalismêné mulai luntúr. Sajaké wís ngancík jaman sak iki kabèh-kabèh kudu nganggo isiné sak alias dhuwit.

"Ééé. Blaik tênan, arêp dadi pêgawé kók angèlé ora jamak," Parjó grundêlan nèng ngarêpé Drs Parimín kåncå kuliahé rikålå mampir nèng omahé. "Kowé gêlêm åpå piyé? Sasi ngarêp ånå pêndhaptaran manèh. Níng kåyå biasané. Jaman saiki kudu nganggo (Parimín nggèsèkké jêmpól karo drijiné). Léwat tanggaku síng kêrjå nèng kånå dijamín!" sêmauré Parimín karo ngangkat jêmpól.

"Têrús pira?" Parjó nyaút kanti cêkak. "Sak iki pasarané têkan séwidak!" Blaik.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Trèmbèlané, lha kók kåyå wóng bakulan, kåyå blantík! Kuwi yå dhuwít kabèh?!" Parjo sêmaúr karo njêgègès. "Mbúh Jó! Dikandhani kók malah cêngèngèsan," Parimín sajak anyêl.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

"Têrús carané piyé? Jaminané piyé? Upåmå ora kêtåmpå piyé? Åpå dhuwité iså bali? Êngko gèk ngapusi?" pitakoné Parjó kåyå udan. "Ora mungkín, piyayiné nèk dibayar sak iki ora gêlêm kuwi jênêngé nyókól!

Lha wóng aku kaé mbayaré pênuh nèk wís kêtåmpå, nèk kowé gêlêm ayo njalúk tulúng rånå! Iki dudu KKN lho, lha wóng njalúk tulúng. Umpåmå nganggo dhuwít mbayaré kuwi nèk wis kêtampå. pinångkå ucapan têrima kasih alias matúr nuwún!" "Kuwi alias ya mbayar. Ya KKN. Lha kélangan dhuwít!" Parjó nyaút gunémané Parimín. "Ya! sak karêpmu síng ngarani!" Parimín rådå anyêl.

Êmbúh piyé céritané ngêrti-ngêrti Parjó nyarujuki usulé Parimin. Parjó karo Parimín sidå wacana narasi ditulis kanthi urut miturut pêrjanjian tidak têrtulis kathi cathêtan ucapan têrima kasih Rp 60 juta.

Ångkå síng cukúp fantastik kanggoné Parjó. Rikålå ånå pêndhaptaran Parjó ndaptarké manèh sawisé olèh Kartu Pêndaftaran têrús dipotokopi, dititipaké marang tanggané Parimín. Wis têkan titi mangsané, pêmêríntah dhaérah nggatèkaké nasibé pårå guru síng wís ngabdi suwé.

Pênêrimaan PNS diutamakké síng pêngabdian lan umuré wís akèh, kêrsané Gústi Allah, Parjó mêmênuhi syarat. Parjó ditêtêpaké ditåmpå dadi CPNS. Nangíng ora ngêrti åpå mêrgå bantuan åpå mêrgå liyané, amargå rikålå kabèh kåncå-kancané sak angkatan ditakóni ora ånå síng nganggo dhuwít babar blas. Parjó kêtampa kanthi råså sêtêngah-sêtêngah, yå sênêng, yå susah. Sênêngé mêrgå síng diidham-idhamaké pitúng tahún wís kêcêkêl. Nangíng síng ndadèkaké susahé, sak iki kudu nggólèk dhuwít sêwidak yutå.

Pêrjanjian wis kêbacút ditèkên. Sawisé rêmbugan karo bojoné, diputusaké nyilíh dhuwít marang tanggané síng dódól matêrial, kanthi jaminan sértipikat lêmah warisané.

Lan anakan sabên wulan têlúng pêrsèn. Ditambah adól mangsan sawah sak pathók warisan såkå mårå tuané suwéné limang tahún. Nêm tahún lawasé Parjó wís rêsmi dadi Pégawai Nêgêri Sipil (PNS), nèk mangkat nganggo PSH nècis. Nangíng nganti saiki, nganti anaké wis loro durúng ngrasakké blanjané, amarga SK pêgawéné dititipaké ånå bank. Jangkané sêpulúh tahún kanggo nutúp utangan rikålå mlêbu dadi pêgawé lan krédhit pit móntóré. "Dhúh Gústi tibaké dadi pêgawé nganggo wacana narasi ditulis kanthi urut miturut ngéné iki malah susah, pénak gèk dadi tani biyèn kaé, éntúk sithík dipangan sithík ora dioyak-oyak utang." Parjó ngunjal ambêgan.

Atiné tambah gêtêm-gêtêm rikålå ånå wartå ing surat kabar, sing nêrangaké manåwå ånå oknum PNS nåmpå sógókan ditangkêp polisi amargå apús-apús. Barêng ditêlusur tibaké óknum mau síng nåmpå dhuwit sêwidak yutå såkå dhèwèké.

"Pak Guru tangi! Ayo aku têrké mulíh. Ngalamún waé!" Sartónó pagawé pabrík tèkstil ing kutha nggugah lamunané Parjó. "Éh. iyå. iyå., lho kók yah méné wís mulíh, Sar?" Parjó gêragapan karo nggolèki srandhalé. "Anu Pak guru. Mau ora dha mlêbu nyang pabrík. Níng dha nyang kabupatèn. Dhémo nuntút kênaikan gaji," suarané Sartónó katón sêmangat têrús mlumpat nyang sadhêl. "Mêngko nèk síng dhémo malah dipêcat anakmu tók pakani åpå?" "Êhmmm." Sartónó ora biså njawab. ::Déning: P Dasihanto FD:: Sumber : Jagad Jawa - Solopos Bedane Narasi Ekspositoris lan Narasi Sugestif : Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 1.

Njembarake wawasan utawa pangerten. 2. Mbeberake katrangan bab prastawa. 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk. 4. Basa Informatif, tembung denotatif. 1. Mbeberake makna kang sinandi.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

2. Nguripake pangangen - angen (imajinasi) 3. Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut mung Kanggo nggayuh surasa (makna), yen perlu nalar dilirwakake 4.

Basa figuratif, tembunge konotatif. B. WACAN DISKRIPTIF (NGGAMBARAKE). Wacana Diskriptif yaiku wacana kang nggambarake kanthi cetha salah sawijining kahanan (objek), objek mau kaya - kaya ana ngarepe wong kang maca. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu, kang mapan ana pojok kantor guru, wis rusak. lawange wis ora bisa diinepake, tur teyengen sisan. Rak- rakane ya wis padha peyok.

Mula ya wis ora kuwat nyangga buku - buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono. Museum Diponegoro Museum iki manggon ing Magelang, persis ing Jalan Diponegoro no. 1. Gedhunge manggon ing sisih kiwa Pendhapa Karesidhenan Kedu kang dibangun 1810. Ing kene, mbiyen Pangeran Dipanegara (Diponegoro) diapusi dening Walanda. Ing museum iki kasimpen meja kursi kang ana guratane kuku Pangeran Dipanegara, klambi kang ukuran dhuwure 1,57 meter lan ambane 1,35 meter, digawe seka bakal (kain) shantung.

Ana uga kitab Tahrib, bale kanggo sholat, 7 (pitung) cangkir, lan maneka warna liyane. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Keterangan : Wacana di atas menggambarkan tentang barang-barabg milik pangeran Diponegara yang disimpan di Museum Diponegara, barang yang disimpan antara lain : baju yang tingginya 1,57 meter dan lebarnya 1,35 meter, yang terbuat dari kain Santhung, serta terdapat kitab Tharib, balai untuk sholat, 7 cangkir, dan masih banyak yang lainnya.

C. WACANA EKSPOSISI (NYERITAKAKE PROSES) Sajroing wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. Narasai kang mengkono mau diarani wacana narasi ditulis kanthi urut miturut ekspositoris/ narasi teknis, awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberake. Dadi ancase wacana eksposisi yaiku maparake, njlentrehake ( menjelaskan), ngaturake informasi, mengajarkan lan nerangake sawijining bab tanpa didhasari supaya pamaos bisa nampa utawa narima.

Wacana elsposisi adate digunakake kanggo mbabarake pengetahuan / ilmu, definisi, pengertian, langkah - langkah sawijining kagiyatan, metode, cara, lan proses dumadine sawijining prastawa utawa bab. tuladhane upamane carane gawe sabuk saka kulit, tas kulit, carane gawe tahu lan sapanunggalane. Tuladha Mendhem ari-ari Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Mendhem ari-ari iku salah sijining upacara kelairan sing umum diselenggara'ake malah uga ana neng dhaerah-dhaerah (suku-suku) liya.

Ari-ari iku bagian penghubung antara ibu lan bayi wektu bayi esih neng jero rahim. Istilah liya kanggo ari-ari yaiku: aruman utawa embing-embing (mbingmbing). Wong Jawa percaya yen ari-ari iku sejatine salah siji sedulur papat utawa sedulur kembar si bayi mulane ari-ari kudhu dirawat lan dijaga misale enggon kanggo mendhem ari-ari iku diwei lampu (umume senthir) kanggo penerangan, iki dadi simbol "pepadhang" kanggo bayi.

Senthir iki dinyala'ake nganti 35 dina (selapan).Ari-ari dikumbah nganti resik dilebo'ake neng kendhi utawa bathok kelapa.

Sedurung ari-ari dilebo'ake, alas kendhi diwei godhong senthe banjur kendhine ditutup nganggo lemper sing esih anyar lan dibungkus kain mori. Kendhi banjur digendhong, dipayungi, digawa neng lokasi penguburan. Lokasi penguburan kendhi kudhu neng sisi tengen pintu utama umah. Sing mendhem kendhi kudhu bapak kandung bayi. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Jawi Ket: wacana diatas merupakan ekposisi dapat dilihat dari adanya penjeklasan yang merupakan kata kunci dari wacana eksposisi.

Paragraf diatas menjelaskan tentang upacara mendhem ari-ari disitu dijelaskan tentang makna istilah mendhem ari-ari dan juga tata urutan upacara. Dijelaskan pula simbol-simbol yang ada dalam upacara adat tersebut. Gedhang golèkGedhang (ngoko) utawa Pisang (krama) iku sing thukul nglompok ing dhaérah tropis.

Tandhuran gedhang kagolong kulawarga Musaceae. Ana pirang jinis gedhang sing warnané werna-werna, ananging mèh kabèh sing didol ing pasar utawa supermarket warnané yèn wis mateng lan rupané nglengkung. Gedhang akèh ngandhung kalium. Kembang gedhang diarani jantung. Saka Wikipédia, Ènsiklopédhi Bébas ing basa Jawa / Saking Wikipédia, Bauwarna Mardika mawi basa Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut Ket: paragraf diatas termasuk wacana ekposisi.

Wacana tersebut menerangkan tentang buah gedhang atau pisang dari segi asal-usulnya dan juga jenisnya. D. WACANA ARGUMENTASI (PANEMU) Wacana argumentasi yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi panemune wong liya, supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake panulis/ kang ngomong.

Tuladha : BASA JAWA LAN BUDI PAKARTI Basa Jawa menika gadhah relevansi kaliyan pendidikan budi pakarti. Kangge tuladhanipun, lare ingkang nyinau basa Jawi mBoten kraos ugi pikantuk pelajaran budi pakarti.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Paling mBoten, lare menika saged mangertosi babagan unggah-ungguh ingkang dados salah satunggaling unsur penting wonten pendidikan budi pakarti. Lare-lare kala wau badhe luwih ngajeni tumrap tiyang sanes, kaliyan tiyang ingkang dipunjak micanten, ugi luwih ngajeni tiyang ingkang luwih sepuh saking piyambakipun. Wonten ing kabudayan Jawi menika, kususipun ing basa Jawi, wonten kathah sanget bebasan ingkang gadhah unsur pendidikan budi pakarti, etika, moral, ingkang sejatosipun sampun diakui kaliyan bangsa Indonesia.

Babagan menika amargi bebasan-bebasan ing basa Jawa menika ngandhut kapribaden manungsa ing Indonesia. Tegesipun, sedaya ingkang sae, ingkang endah ing pangraosan dipunungkapaken mawi tetembungan basa Jawi.

Isi lan unenipun tetembungan menika saged dipunpahami kaliyan bangsa Indonesia. Kangge tuladhanipun inggih menika bebasan: 1. “gemi, nastiti, ngati-ati” Gemi menika ateges mboten boros, manungsa menika mBoten pareng boros wonten gesangipun, amargi boros menika kalebet tumindak ingkang mBoten sae. Nastiti menika ateges mBoten nyedhak kaliyan babagan ingkang angel, dados manungsa menika mBoten usah kangelan anggenipun ngadhepi gesang menika, nanging kedah usaha kemawon.

Ngati-ati menika ateges ngedohaken awakipun saking tumindak ingkang ala (mBoten sae/kelentu), manungsa menika kedah miturut kaliyan mergi ingkang sae, wacana narasi ditulis kanthi urut miturut kaliyan moral lan aturan ingkang wonten ing masarakat. 2. “tegen, mugen, rigen” Tegen menika ateges mBoten nDamel tiyang sanes kuciwa_mliginipunipun ingkang dados semahipun, utawa dados tiyang menika kedah kurmat kaliyan garwanipun.

Mugen ateges menawi tiyanng menika kedahipun saged dipercaya kaliyan tiyang sanes, utawi manungsa menika kedah saged nDadosaken tiyang sanes percaya kaliyan piyambakipun. Rigen menika ateges menapa ingkang dipuntindakaken menika saged nDadosaken manpangat kangge tiyang sanes. 3. “titi, rukti, rumanti” Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut menika ateges tiyang menika mboten pareng sembrana anggenipun tumindak. Rukti ateges manungsa menika kedah dadhah penampilan ingkang sae, pantes lan mBoten ngisin-isini.

Dene rumanti menika ateges saged nyekapi, utawi menawi dados garwa ingkang sae menika kedah saged nyekapi kabetahanipun ngangge penghasilan ingkang punpikantuk. E. WACANA PERSUASI ( PANGAJAK). Paragrap persuasi iku sambugane saka kembangane saka paragrap argumentasi. persuasi sepisanan ngandharake gagasan nganggo alesan, bukti, utawa tuladha kanggo nyakinanke pamaos. banjur dibarengi nganggo ajakan, bujukan ,rayuan, imbauan utawa saran marang pamaos.

bedane paragrap argumentasi lan paragrap persuasi. paragrap argumentasi kang dadi bakune yaiku salah benere gagasan / pendapat. nek paragrap persuasi ngarep - arep supaya pamaos melu karo kekarepane panulis. Tuladha : praktik pidato iku gedhe banget mupangate. saben praktik pidato iku mesthi duweni pengalaman kang paling nyensemake ati.

saya kulina anggone praktik pidato, mbuh iku gladhen utawa praktik pidato temenan bakal saya akeh pengalaman batin kang diduweni. saka pengalaman batin mau pamicara nemokake cara - cara pidato sing efektif lan nyenengake. saya akeh daya pikat kang ditemokake lan saya kerep dipraktike, bakal saya akeh pengalaman pamaos. wis ora mokal maneh yen praktik pidato iku kaya obat kuwat kanggo mangun rasa percaya dhiri.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

yen rasa percaya dhiri mau wis gedhe, pamicara bisa ngayahi tugas kanthi tenang tanpa ana godha ( kaya rasa isin ), wedi lan grogi. percaya dhiri mau kang dadi modal pisanan kanggo ngayuh keberhasilan pidato. mula supaya mahir lan trampil pidato, panjengan kudu nglakoni praktik pidato. Sumber : http://googleweblight.com • wacana narasi ditulis kanthi urut miturut 2018 (1) • ► Januari (1) • ▼ 2017 (11) • ▼ November (11) • Kumpulan Foto Siswa/i XI TKR 1 (2016/2017), SMK MA.

• Aku Menikah Denganmu Karena Aku Mencintainya • Lirik Sholawat : Annabi Shollu ‘Alaih • Hadist Arbain : Dalil Haram dan Halal Telah Jelas • Atur Panampi Pasrah Penganten • Tuladha Teks Sesorah Nampi Calon Penganten Kakung • WACANA NARASI, DISKRIPSI, EKSPOSISI, ARGUMENTASI. . • Sesorah • Dialog Wanita Gaul dengan Pemuda Soleh • "Terbaru" AYO MOVE ON - Voc. Gus Azmi feat Hafidz . • Wisata Kebumen Eksplore by Setyo • ► 2018 (1) • ► Januari (1) • ▼ 2017 (11) • ▼ November (11) • Kumpulan Foto Siswa/i XI TKR 1 (2016/2017), SMK MA.

• Aku Menikah Denganmu Karena Aku Mencintainya • Lirik Sholawat : Annabi Shollu ‘Alaih • Hadist Arbain : Dalil Haram dan Halal Telah Jelas • Atur Panampi Pasrah Penganten • Tuladha Teks Sesorah Nampi Calon Penganten Kakung • WACANA NARASI, DISKRIPSI, EKSPOSISI, ARGUMENTASI. . • Sesorah • Dialog Wanita Gaul dengan Pemuda Soleh • "Terbaru" AYO MOVE ON - Voc.

Gus Azmi feat Hafidz . • Wisata Kebumen Eksplore by Setyo Narasi dalam sebuah wacana naratif biasanya terungkap dalam urutan kronologis. Wacana naratif adalah jenis komunikasi tertulis atau verbal yang melibatkan narasi, atau dengan kata lain, menceritakan sebuah cerita.

Ini adalah salah satu jenis wacana klasik yang membantu orang mengidentifikasi berbagai cara komunikasi dan berbagai jenis fungsi untuk berbicara atau menulis. Wacana naratif merupakan hal yang umum dalam jenis media tertentu. Wacana naratif hadir dalam berbagai bentuk, seperti pengisi suara untuk media visual. Ada beberapa karakteristik dan fitur utama dari wacana naratif. Salah satunya adalah bahwa narasi biasanya terungkap dalam urutan kronologis. Narasi atau bercerita bekerja dengan cara ini untuk menginformasikan pendengar atau pembaca, membawa mereka melalui rantai peristiwa secara berurutan, sehingga mereka secara alami dapat membangun pemahaman mereka tentang situasi atau skenario yang sedang dinarasikan.

Wacana naratif seringkali berbentuk monolog orang pertama. Karakteristik lain dari narasi adalah bahwa mereka sering ditulis atau diucapkan sebagai orang pertama atau ketiga. Beberapa narasi ini dapat menggunakan sudut pandang orang kedua, tetapi ini tidak biasa. Sebuah narasi mahatahu menggunakan orang ketiga; misalnya, seseorang yang mengatakan, “kelinci memantul ke halaman,” sedang membangun narasi orang ketiga.

Sebaliknya, seseorang yang mengatakan, “Saya melihat kelinci melambung ke halaman,” menggunakan sudut pandang orang pertama. Situs jejaring menjadi bagian yang lebih integral dari wacana naratif. Dalam berbagai media, wacana naratif juga hadir dalam berbagai bentuk. Dalam fiksi dan beberapa jenis media teks lainnya, narasi sering muncul dalam bentuk narasi orang ketiga yang serba tahu dan kronologis. Dalam beberapa bentuk media visual, seperti televisi dan bioskop, narasi sering kali muncul dalam monolog orang pertama, yang kadang-kadang merupakan “pengisi suara”.

Dalam sulih suara, suara di luar layar memberikan narasi, ditumpangkan di atas gambar jarak jauh, tetapi sering kali terkait.

Menganalisis narasi dan mengidentifikasi wacana naratif wacana narasi ditulis kanthi urut miturut orang luar untuk mengevaluasi dan menganalisis komunikasi tertulis atau lisan. Mahasiswa di berbagai departemen akademik mungkin menggunakan evaluasi narasi untuk mempelajari lebih lanjut tentang media dan komunikasi. Misalnya, penggunaan narasi dalam periklanan, di mana bentuk wacana ini sering bercampur dengan bentuk fundamental lainnya, dapat memberikan banyak wawasan tentang strategi pemasaran perusahaan di balik periklanan.

Beberapa jurnalis cararn, pakar, dan lainnya yang terlibat dalam komentar sosial bahkan menyebut “narasi” sebagai unsur utama dari sebuah isu, di mana pihak-pihak berjuang untuk mengontrol narasi untuk membentuk persepsi kolektif tentang suatu peristiwa. Memahami kekuatan narasi adalah bagian penting dari mempelajari dunia media yang kompleks saat ini.
A. tentukan berada pada tahap apa produk semen instan ""lima roda"" dalam daur hidup produknya? jelaskan jawaban saudara!

b. strategi pemasaran apakah … yang diterapkan pt. lima roda pada daur hidup semen instan tersebut? jelaskan jawaban saudara! 2. analisislah jumlah pembelian paling optimal dengan metode eoq untuk bahan baku utama tersebut! 4. Isi kandungan yang sesuai penggalan ayat di bawah adalah . * Gambar Tanpa Teks A. dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu B. dan Aku telah ridh … ai islam sebagai agamamu C.

janganlah kamu takut kepada mereka tetapi takutlah kepada-Ku. D. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu.
A. WACAN NARASI (NYERITAKAKE) Wacan naratif yaiku wacan kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya - kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. Utawa wacan kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa, kang winates ing sajroning wektu.

wacana narasi iku adate mentingake urutan lan biyasane ana tokoh ing sajroning crita. Wacana Narasi ana warna loro : 1. Narasi Ekspositoris Narasi Ekspositoris yaiku wacana kang mung menehi katrangan lugu / apa anane. upamane : Siswa nyeritakake kedadeyan ana ing jjero kelas nalika piwulangan Basa Jawa. utawa Jaksa nyritakake wacana narasi ditulis kanthi urut miturut rajapati ing pengadilan.

Tuladha : Jam enem Darmi mangkat enyang pasar arep kulakan. teane ngisor wit trembesi dicegat Darmo lan dijaluk dhompete. Darmi mbengok, Darmo bingung terus njupuk watu dithuthukake sirahe Darmi. Darmi tiba klenger, dipindhoni dithuthuk watu maneh. Ngerti yen Darmi mati, Darmo mlayu ngiprit.

2. Narasi Sugestif Narasi sugestif yaiku wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen - angene waong kang maca. upamane : dongeng ( Aji saka ), cerkak, Novel, Roman. Tuladhane ; Cerkak ( cerita cekak ) Pak Guru Parjó lunggúh ongkang-ongkang ånå lincak karo ngalamún. Sêpédha mótór kridhitané diparkir ånå ngarêpé. Hèlêm loro ånå jênêngé anaké, Nardi lan Sunarmi dicènthèlaké kiwa têngên sêtang.

Kåncå-kancané lagi wédangan ånå warúng mburiné dhèwèké. Ora lêt suwé Nardi nyêdhaki Parjó. "Sês, Pak Guru!?" Nardi nawani rókók. "Matúr nuwún! Aku nggåwå, lha iki!" sêmauré Parjó karo ngrógóh kanthóngan ngêtókaké rókóké.

Nardi durúng sêmpat lunggúh ånå swårå rådå bantêr. Suarané Bu Wagiyêm, bakúl bumbón tanggané Nardi. "Ayo Dhík Nardi, gèk ndang ditêrké. Wís kawanan jé.! Mau tanginé kêrinan, mêngko ibu-ibu sêlak ngêntèni." Tanpå ngucap Nardi têrús nyandhak karungé Bu Wagiyêm. Disèlèhké ndhuwúr tèngki, têrús bablas. Ninggalké pêlúk síng kêmêndhêng. Parjó dhèwèkan manèh.ngalamún. Parjó kèlingan ucapané Nardi rikålå nawani rókók.

Sêbutan síng diucapké kåncå-kåncå pêngojèk liyané. Pak Guru Parjó, lêngkapé bapak dóktórandús Parjó. Parjó nèk ésúk pancèn guru ånå SMP íng désané. Lan nyandhang gêlar sarjana. Sarjana PMP. Síng sabêndina nêrangké babagan pêmêrintahan marang muríd-muríd íng sêkolahé, nêrangké babagan pêmêríntahan démokrasi kang njunjúng kêadilan, pêmêríntahan síng adhêdhasar manút amanat pêndêritaan rakyat, pêmêríntahan síng dilandhêsi ukúm kanggo kabèh kawulané ora mandhang pangkat lan drajad kabèh kênå ukúm síng pådhå, Nêgårå kang nganút dhémokrasi.

Anti KKN lan liyå liyané. Sêbutan Pak Guru rikålå nyambi ngojèk janjané rasané risi, níng suwé-suwé sindhirané kåncå-kancané ora dirasakké. Miturút Parjó ngojèk kuwi pêkêrjaan halal lan ora ngrugèkaké liyan. "Pak guru ki ora nguman umani, rêjêki kanggo kancané síng ora duwé gawéan yó. mèlu diarah, lawóng wís digaji gêdhé.préi dibayar.

Lha kók sêmpat-sêmpaté ngojèk. Åpå ora isín nèk kêtêmu muríd-muríd nèng ndalan?" sindhirané kåncå-kåncå pêngojèk karo guyónan. "Ora orané., rêzêki sing ngatúr Gústi Allah., rêzêki ora mungkín klèru!" sémauré Parjó sak kêcêkêlé. "Wah nèk ngono kuwi kétók guruné." suarané kåncå-kancané barêng karo pådhå ngguyu barêng. Pisan manèh Parjó kèlingan limang tahún kêpungkúr. Rikålå isíh kuliah.rikålå isíh sinau. Sêkolah sinambi nggarap sawah sak pathók, dadi burúh lan nyambút gawé sêrabutan sak kêcêkêlé.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Kabèh dilakóni kanti sênêng. Amargå duwé gêgayuhan lan pêngarêp-arêp, mêngko nèk wís nyandhang gêlar sarjana mêsti uripé bakal ånå owah-owahan, dadi wóng síng kajèn kéringan dadi pégawai.

Alhamdulillah amargå têkún anggoné sinau akhiré Parjó lulús sarjana. Tahún pisanan nyoba mèlu ndhaftarké dadi pêgawé nêgri. Awan, ésúk, soré lan bêngi tansah sinau kanggo ngadhêpi mbók mênåwå ånå tèstíng pênêrimaan pêgawé.

wacana narasi ditulis kanthi urut miturut

Dinå kang ditunggu-tunggu têka, dinå kanggo ujian masuk dadi PNS. Mangkat tèstíng kanti gagah sêmangat êmpat lima. Yakin mêsti iså nggarap kabèh. Têrús tèstíng diwiwiti. Kabèh soal iså dijawab kanti bênêr, kari nunggu pêngumuman. Ditåmpå, têrús dadi Calón Pégawai Nêgêri Sipil alias CPNS. Tanpå wacana narasi ditulis kanthi urut miturut dhuwit. Aku êmóh nèk dadi pêgawai nganggo dhuwit, êmóh yèn KKN.

Lha wóng dhuwít kók diwènèhké wóng sugíh. Pådhå waé ngingóni wóng lémpóh. Ngono pikiré Parjó. Sak wisé têlúng minggu dinå pêngumuman têkå, têrús mangkat niliki pêngumuman pênêrimaan CPNS. Diatúraké nomêr-nomêr síng ditåmpå, nangíng nomêré Parjó. blóng. ora ånå. Taún kapíng loro yå hasilé pådå waé. Taún kapíng têlu, papat, limå. Sami mawón. Mupús. Rikålå ngancík taún kapíng pitu idéalismêné mulai luntúr.

Sajaké wís ngancík jaman sak iki kabèh-kabèh kudu nganggo isiné sak alias dhuwit. "Ééé. Blaik tênan, arêp dadi pêgawé kók angèlé ora jamak," Parjó grundêlan nèng ngarêpé Drs Parimín kåncå kuliahé rikålå mampir nèng omahé. "Kowé gêlêm åpå piyé? Sasi ngarêp ånå pêndhaptaran manèh. Níng kåyå biasané. Jaman saiki kudu nganggo (Parimín nggèsèkké jêmpól karo drijiné). Léwat tanggaku síng kêrjå nèng kånå dijamín!" sêmauré Parimín karo ngangkat jêmpól.

"Têrús pira?" Parjó nyaút kanti cêkak. "Sak iki pasarané têkan séwidak!" Blaik. Trèmbèlané, lha kók kåyå wóng bakulan, kåyå blantík! Kuwi yå dhuwít kabèh?!" Parjo sêmaúr karo njêgègès. "Mbúh Jó!

Dikandhani kók malah cêngèngèsan," Parimín sajak anyêl. "Têrús carané piyé? Jaminané piyé? Upåmå ora kêtåmpå piyé? Åpå dhuwité iså bali? Êngko gèk ngapusi?" pitakoné Parjó kåyå udan. "Ora mungkín, piyayiné nèk dibayar sak iki ora gêlêm kuwi jênêngé nyókól!

Lha wóng aku kaé mbayaré pênuh nèk wís kêtåmpå, nèk kowé gêlêm ayo njalúk tulúng rånå! Iki dudu KKN lho, lha wóng njalúk tulúng.

Umpåmå nganggo dhuwít mbayaré kuwi nèk wis kêtampå. pinångkå ucapan têrima kasih alias matúr nuwún!" "Kuwi alias ya mbayar. Ya KKN. Lha kélangan dhuwít!" Parjó nyaút gunémané Parimín. "Ya! sak karêpmu síng ngarani!" Parimín rådå anyêl.

Êmbúh piyé céritané ngêrti-ngêrti Parjó nyarujuki usulé Parimin. Parjó karo Parimín sidå mêngadakan pêrjanjian tidak têrtulis kathi cathêtan ucapan têrima kasih Rp 60 juta. Ångkå síng cukúp fantastik kanggoné Parjó. Rikålå ånå pêndhaptaran Parjó ndaptarké manèh sawisé olèh Kartu Pêndaftaran têrús dipotokopi, dititipaké marang tanggané Parimín.

Wis têkan titi mangsané, pêmêríntah dhaérah nggatèkaké nasibé pårå guru síng wís ngabdi suwé. Pênêrimaan PNS diutamakké síng pêngabdian lan umuré wís akèh, kêrsané Gústi Allah, Parjó mêmênuhi syarat.

Parjó ditêtêpaké ditåmpå dadi CPNS. Nangíng ora ngêrti åpå mêrgå bantuan åpå mêrgå liyané, amargå rikålå kabèh kåncå-kancané sak angkatan ditakóni ora ånå síng nganggo dhuwít babar blas. Parjó kêtampa kanthi råså sêtêngah-sêtêngah, yå sênêng, yå susah.

Sênêngé mêrgå síng diidham-idhamaké pitúng tahún wís kêcêkêl. Nangíng síng ndadèkaké susahé, sak iki kudu nggólèk dhuwít sêwidak yutå. Pêrjanjian wis kêbacút ditèkên. Sawisé rêmbugan karo bojoné, diputusaké nyilíh dhuwít marang tanggané síng dódól matêrial, kanthi jaminan sértipikat lêmah warisané.

Lan anakan sabên wulan têlúng pêrsèn. Ditambah adól mangsan sawah sak pathók warisan såkå mårå tuané suwéné limang tahún. Nêm tahún lawasé Parjó wís rêsmi dadi Pégawai Nêgêri Sipil (PNS), nèk mangkat nganggo PSH nècis. Nangíng nganti saiki, nganti anaké wis loro durúng ngrasakké blanjané, amarga SK pêgawéné dititipaké ånå bank. Jangkané sêpulúh tahún kanggo nutúp utangan rikålå mlêbu dadi pêgawé lan krédhit pit móntóré.

"Dhúh Gústi tibaké dadi pêgawé nganggo cårå ngéné iki malah susah, pénak gèk dadi tani biyèn kaé, éntúk sithík dipangan sithík ora dioyak-oyak utang." Parjó ngunjal ambêgan.

Atiné tambah gêtêm-gêtêm rikålå ånå wartå ing surat kabar, sing nêrangaké manåwå ånå oknum PNS nåmpå sógókan ditangkêp polisi amargå apús-apús. Barêng ditêlusur tibaké óknum mau síng nåmpå dhuwit sêwidak yutå såkå dhèwèké. "Pak Guru tangi! Ayo aku têrké mulíh. Ngalamún waé!" Sartónó pagawé pabrík tèkstil ing kutha nggugah lamunané Parjó. "Éh. iyå. wacana narasi ditulis kanthi urut miturut, lho kók yah méné wís mulíh, Sar?" Parjó gêragapan karo nggolèki srandhalé.

"Anu Pak guru. Mau ora dha mlêbu nyang pabrík. Níng dha nyang kabupatèn. Dhémo nuntút kênaikan gaji," suarané Sartónó katón sêmangat têrús mlumpat nyang sadhêl.

"Mêngko nèk síng dhémo malah dipêcat anakmu tók pakani åpå?" "Êhmmm." Sartónó ora biså njawab. ::Déning: P Dasihanto FD:: Sumber : Jagad Jawa - Solopos Bedane Narasi Ekspositoris lan Narasi Sugestif : Narasi Ekspositoris Narasi Sugestif 1.

Njembarake wawasan utawa pangerten. 2. Mbeberake katrangan bab prastawa. 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk. 4. Basa Informatif, tembung denotatif. 1. Mbeberake makna kang sinandi. 2. Nguripake pangangen - angen (imajinasi) 3. Nalar mung Kanggo nggayuh surasa (makna), yen perlu nalar dilirwakake 4. Basa figuratif, tembunge konotatif. • ▼ 2013 (15) • ▼ Februari (10) • MU • persiku kudus • comtoh surat izin tidak masuk sekolah resmi • wacana persuasi bahasa jawa • wacana argumentasi bahasa jawa • wacana eksposisi bahasa jawa • wacana diskripsi bahasa jawa • wacana narasi bahasa jawa • Cara Mempercepat Koneksi Internet • hidup sehat • ► Januari (5)Wacana Diskripsi Tembung deskripsi asale saka basa Latin yaiku descripcere kang tegese nulis utawa njlentrehake sakwijining bab/perkara.

Wacana deskripsi yaiku wacana kang nggambarake objek kanthi tujuan supaya wong kang maca ngrasa kaya nyawang dhewek objek kang digambarake. Dadi, tegese teks deskripsi yaiku wacan kang nggambarake sawijining bab kang adhedhasar kasunyatan, nggunakake tetembungan cetha lan kaprinci.

Ancase saka teks deskripsi yaiku menehi penerangan utawa peprincen sawijining obyek saengga pamaca kaya- kaya melu weruh, ngrungokake, ngrasakake, utawa ngalami apa kang dijlentrehake ing teks kasebut. Tuladhane, arep nggawe teks deskripsi babagan panganan tradisonal, mesti kang digambarake yaiku, wujude panganan, gedhene panganan, kagawe saka apa panganane lan bab liyane kang bisa nggambarake panganan kasebut. kanthi cara mangkono, pamaca bisa mangerteni panganan tradisional lumantar teks kang ana.

Deskripsi uga duwe teges perincian utawa gambaran. Mrinci tegese gambarake perkara tartamtu. Carane nulis deskripsi, siswa ngamati (ngemati kanthi premati) objek kang didadekake sumber tulisan.

Objek sing dirinci/digambarake bisa samubarang; prastawa, pawongan, kawanan, tanduran, lingkungan, alam, lsp. • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Wacana narasi ditulis kanthi urut miturut Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Cara Menandai Sebuah Sel
2022 www.videocon.com