Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Nama : . Kelas : . Hari/tgl : Sen … in, 09 Mei 2022 Soal latihan Sautin pitakén ring sor antuk pesaut sané patut!

1. Tegarang tulis 4 sané rumasuk soroh penganggé ardasuara! 2. Tegarang salin kruna ring sor antuk aksara Bali! a. Puseh b. Pucung c. Bangku d. Cah-cah 3. Tegarang tulis 2 conto ané dadi orahang abungkul ! 4. Tegarang tulis 2 conto kruna sané nganggé tengenan bisah ! 5. I Mémé meli biu aijas aji setiman. Kruna setiman yang tulis baan angka! Bacalah cerita berikut! Pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman.

Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat tama … n yang indah. Semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah Kepompong di atas pohon.

Semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke mana-mana. "Hei, Kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu.

Ayo, jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini! Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" Sang Semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si Kepompong hanya diam saja mendengar ejekan itu.

Tuliskan isi yang tersirat dalam cerita tersebut!​ No. Karakteristik Teks Anekdot Karakteristik Teks Humor 1 Guyonane ngandhut pasemon, Guyonane lugu/ wantah. wewarah, lan utawa wejangan. Isine nyritakake lelakone paraga/ 2 Isine nyritakake lelakone paraga/ wong biasa. Mupangate minangka sarana lelipur wong penting.

utawa hiburan. 3 Mupangate minangka sarana kritik sosial lan hiburan. Tabel 3.1 : Bedane teks anekdot lan teks humor. Sabanjure, supaya para siswa luwih paham ngenani bedane teks anekdot karo teks humor.

Wacanen teks ing ngisor iki kanthi patitis, banjur wangsulana pitakon- pitakone. Teks 1: GARA-GARA TEGESAN ROKOK Sapa sing ngira yen Bandhot (jeneng singlon/samaran) iku bisa dadi anggota DPR saka partai EDST (Esuk Dhele Sore Tempe)? Nalika isih cilik uripe ketula-tula ketali, mula budhal saka kampung biyen, Bandhot mung modhal ijasah SMP. Ananging mbuh kanthi cara piye, sing nyata saiki jenenge Bandhot malih dadi dawa yaiku DR.

Bandhot, MM, M.Si. Kanthi kedhok nindakake studi bandhing, asu belang kalung wang iku blanja lan seneng-seneng ing Singapura. Dhasar Bandhot, senajan saiki wis dadi anggota DPR nanging tindak- tanduke kerep ora ngatonake sikap minangka anggota DPR kang kinurmatan. Ora sadhar yen tingkah polahe kelacak kepathak dening petugas, Bandhot kebal-kebul ngrokok karo lungguh ing bangku pojok taman.

Nalika rokoke wis entek, tegesane dibuwang mak prung ceblok ing sisih tengen sikile. Sabanjure, petugas karo mendelik nakoni Bandhot, “Apa sampeyan ora sadhar yen nglanggar aturan? “Aturan apa sing taklanggar?”, Bandhot balik takon karo malang kerik. “Sampeyan mbuwang sampah sembarangan, mbuwang tegesan iku dhendhane gedhe, sampeyan bisa ditahan!”, petugas mangsuli karo nesu. Kanthi trengginas Bandhot ngecakake akal buluse, tegesan rokok sing dibuwang mau dijupuk maneh banjur disedhot karo muni, “Ooo .

sepurane, rokokku ceblok”. “Ati-ati aja nganti ceblok maneh!”, jawabe petugas karo ngukur sirahe sing ora gatel. 42  Sastri Basa /Kelas 12 Teks 2: GARA-GARA ORA BISA TURU Nalika lagi ngawas Ujian Kenaikan Kelas, guru nggatekake salah siji murid sing mripate katon abang lan bola-bali angop merga ngantuk. Lembar jawaban ing meja murid iku isih katon resik durung ditulisi apa-apa, kejaba jeneng lan nomer ujiane. Guru banjur nyedhak karo takon, “Sirahmu kok theklak-thekluk, ngantuk ya?” “Ngapunten pak, wau dalu kula mboten saged tilem,” jawabe murid tanpa tidha-tidha.

“Yen mengkono, ujianmu diundur minggu ngarep wae!” Pak guru duka karo mentheleng. Mak gragap, murid iku kaget jalaran ora nyangka yen pak guru bakal ngendika mengkono. Kanthi diwanek-wanekake murid nyuwun pirsa marang guru, “Kenging menapa kok mekaten?

“Hla . yen turu sing ora mbutuhake pikiran wae kowe ora bisa, apamaneh nggarap ujian? Mesthi tambah ora bisa!” “Ha.???”, murid iku mlongo ora bisa ngomong apa-apa. Bausastra : : sering, sok, kerep asring : diblakakake, diwalehake, dilairake diwedharake : lumereg, ora lugu, ora wantah entar : ngandharake sipate paraga utawa kahanan janturan : topeng kedhok : kalung dhuwit, sugih dhuwit kalung wang : pinter, gatekan lantip : alasan pawadan : rangu-rangu, samar, ora terang tidha-tidha : paugeran, pranatan wewaton Yen diwaca sakeplasan teks ing dhuwur katone padha lucune, nanging yen digatekake kanthi temen pranyata teks loro iku ana bedane.

Kanggo nemokake bedane, jangkepana tabel lan wangsulana pitakonan ing ngisor iki! Sastri Basa /Kelas 12 43 1. Jangkepana tabel karakteristik teks kanthi irah-irahan ”Gara-gara Tegesan Rokok” iki! No. Karakteristik Teks Bukti Kutipan Teks/Keterangan .

. 2. Kanthi mangkono, teks kanthi irah-irahan ”Gara-gara Tegesan Rokok” kalebu teks apa? 3. Jangkepana tabel karakteristik teks kanthi irah-irahan “Gara-gara Ora Bisa Turu” iki! No. Karakteristik Teks Bukti Kutipan Teks/Keterangan . . 4. Kanthi mangkono, teks kanthi irah-irahan ”Gara-gara Ora bisa turu ” kalebu teks apa?

Garapan 2 : Ndhudhah Struktur Teks Anekdot Teks anekdot kang jangkep lan apik nduweni struktur utawa wangunan kang dumadi saka: a) janturan, yaiku andharan umum kang nggambarake mula bukaning crita, b) pawadan, yaiku perangan kang ngandharake pawadaning (latar belakang) crita, c) prakara, yaiku perangan crita kang nggambarake kahanan kang gawat, aeng 44  Sastri Basa /Kelas 12 ‘aneh’, utawa janggal ‘ora lumrah’ d) tanggapan, yaiku panemune paraga marang kahanan kang dumadi, lan d) wasana, kahanan pungkasaning crita.

Sawise maca kanthi titi teks anekdot basa Jawa kanthi irah-irahan ”Gara-gara Tegesan Rokok” kasebut, tindakna pakaryan-pakaryan ing ngisor iki: a. Gatekna tabel struktur teks iki! No. Struktur Teks Kutipan Teks Sapa sing ngira yen Bandhot (jeneng singlon/samaran) iku bisa dadi anggota DPR saka partai EDST (Esuk Dhele Sore Tempe)?

Nalika isih 1 Janturan cilik uripe ketula-ketula ketali, mula budhal saka kampung biyen, Bandhot mung modhal ijasah SMP. Ananging mbuh kanthi cara piye, sing nyata saiki jenenge Bandhot malih dadi dawa yaiku DR. Bandhot, MM, M.Si. Kanthi kedhok nindakake studi bandhing, asu belang kalung wang iku blanja lan seneng-seneng ing Singapura. Dhasar Bandhot, senajan saiki wis dadi anggota DPR nanging tindak-tanduke kerep 2 Pawadan ora ngatonake sikap minangka anggota DPR kang kinurmatan.

Ora sadhar yen tingkah polahe kelacak kepathak dening petugas, Bandhot kebal-kebul ngrokok karo lungguh ing bangku pojok taman. Nalika rokoke wis entek, tegesane dibuwang mak prung ceblok ing sisih tengen sikile. Sabanjure, petugas karo mendelik nakoni Bandhot, “Apa sampeyan ora sadhar yen nglanggar aturan? 3 Prakara ”Aturan apa sing taklanggar?”, Bandhot balik takon karo malang kerik. ”Sampeyan mbuwang sampah sembarangan, mbuwang tegesan iku dhendhane gedhe, sampeyan bisa ditahan!”, petugas mangsuli karo nesu.

Kanthi trengginas Bandhot ngecakake akal 4 Tanggapan buluse, tegesan rokok sing dibuwang mau dijupuk maneh banjur disedhot karo muni, ”Ooo . sepurane, rokokku ceblok”. 5 Wasana ”Ati-ati aja nganti ceblok maneh!”, jawabe petugas karo ngukur sirahe sing ora gatel. b. Coba tlitinen apa kutipan teks ing dhuwur wis trep karo struktur teks kang ana? Sastri Basa /Kelas 12 45 Yen kaanggep durung trep, apa alasane?

Perangan endi saka kutipan teks kang kaanggep kurang utawa luwih? c. Sawise para siswa niteni struktur teks anekdot basa Jawa mawa irah-irahan ”Gara- gara Tegesan Rokok” kanthi premati, coba critakna maneh teks anekdot kasebut ing ngarep kelas! Njaluka pitulungan kanca-kancamu supaya nyemak teks lesan kang kocritakake, lan jaluka uga panemune!

Rembugen lumantar dhiskusi kelas! Garapan 3 : Ngidhentifikasi Titikan Basa Teks Anekdot Teks anekdot dimanfaatake dening masyarakat, minangka sarana kanggo nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang politik, sosial, lan lingkungan.

Pasemon utawa kritikan yen dibungkus kanthi crita kang ngguyokake lan dibumboni lelewaning basa kang trep, bisa dadi sarana kritik sosial kang dulce et utile ’nyenengake lan migunani’. Akeh kang kandha yen wong saiki ora mudheng yen disemoni, polahe malah sangsaya ndadra. Panemu kang mangkono ora kabeh bener, ananging mbok menawa carane nyemoni kang durung trep, wantah banget. Mula supaya pasemon bisa nuju prana, teks anekdot kang apik kudu migunakake lelewaning basa kang trep.

Lelewane basa ing basa Indonesia diarani gaya bahasa, dene ing basa Inggris diarani language style. Minangka teks kang tujuane kanggo nyemoni utawa nyindir, teks anekdot basa Jawa nduweni titikan yaiku kerep migunakake lelewaning basa kang arupa paribasan, bebasan, lan saloka. S. Padmosoekotjo ing bukune kang asesirah Ngengrengan Kasusastran DJawa jilid I ngendikakake ngenani: 1) paribasan, yaiku unen-unen kang ajeg panganggone, duwe teges entar, nanging ora ngemu surasa pepindhan, 2) bebasan, unen-unen kang ajeg panganggone, duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan, lan kang dipindhakake kahanan utawa sipate manungsa, lan 3) saloka, unen-unen kang ajeg panganggone, duwe teges entar, ngemu surasa pepindhan nanging kang dipindhakake manungsane.

Paribasan, bebasan, lan saloka, padha-padha mujudake unen-unen kang ajeg panganggone lan nduweni teges entar, kang mbedakake yaiku bab surasa pepindhane; ing paribasan surasane tanpa pepindhan, ing bebasan surasane mawa pepindhan babagan kahanan utawa sipate manungsa, lan ing saloka surasane mawa pepindhan babagan manungsane. Kanggo ngundhakake kaweruhing para siswa babagan titikane basa ing teks anekdot basa Jawa, tindakna ayahan iki: 1) Temokake titikane basa ing teks anekdot basa Jawa kanthi irah-irahan ”Gara- gara Tegesan Rokok”kanthi lumantar njangkepi tabel ing ngisor iki!

46  Sastri Basa /Kelas 12 No. Titikan Basa Kutipan Saka Teks Tegese 1 Paribasan 2 Bebasan . . 3 Saloka . . 2) Paribasan, bebasan, lan saloka kang wis kasil kotemokake, sabanjure mekarna kanthi nggawe dadi paragrap anyar kang apik lan bener! Garapan 4 : Mbabar Isine Teks Anekdot Minangka teks sastra, teks anekdot nduweni ajaran moral kang diwedharake pengarang lumantar tingkah polahe para paraga ing crita. Ajaran moral sajeoning teks mujudake wejangan utawa wewarah kang nduweni sipat praktis, jalaran pituduh iku bisa ditrepake ing bebrayan kanthi ndadekake pocapan, polatan, lan tumindake para paraga ing teks minangka kaca benggala.

Teks anekdot isine pasemon utawa sindiran, mula dimanfaatake dening masyarakat minangka sarana kanggo nyemoni tingkah polah para pemimpin (pejabat /wong penting) kang kudune menehi layanan marang masyarakat. Lumantar teks anekdot, masyarakat pengin para pejabat nduweni moral kang apik, bener, lan pener jumbuh karo norma-norma kang diakoni masyarakat. Isine teks anekdot bisa kadudut saka lelewaning basa (paribasan, bebasan, saloka, lan pasemon/sindiran liyane) kang digunakake sajroning teks.

Kanggo mbabar isine apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa anekdot basa Jawa kanthi irah-irahan ”Gara-gara Tegesan Rokok”, tindakna ayahan lan wangsulana pitakon iki: 1) Jangkepana tabel pasemon ing ngisor iki! No. Teks Pasemon Tegese Isi Pasemon 1 Bandhot 2 Ketula-tula ketali Wedhus lanang Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa oknum anggota DPR kang nduweni watak Tansah nandang asor.

reribed . . Sastri Basa /Kelas 12 47 3 jenenge Bandhot malih . Nyemoni wong kang dadi dawa yaiku DR. . padha duwe ijazah palsu. Bandhot, MM, M.Si. 4 Kedhok . 5 . 2) Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa dhasar pasemon ing tabel ndhuwur, jlentrehake isine teks anekdot basa Jawa kanthi irah-irahan ”Gara-gara Tegesan Rokok”! Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Babagan Teks Anekdot Sawise mahami karakteristik, struktur, titikane basa, lan isine teks anekdot basa Jawa, ana ing pasinaon 2 para siswa bakal kaadhepake karo pakaryan kang asipat prodhuktif, yaiku nulis lan mbiwarakake sawijining teks anekdot basa Jawa.

Para siswa kaajab kanthi greget, dhisiplin, lan pracaya marang kabisane pribadhi makarya bebarengan karo kanca ing kelompok, nulis lan mbiwarakake sawijining teks anekdot. Garapan 1 : Nulis Teks Anekdot Miturut andharan ing ngarep, pandhapuke teks anekdot kudu adhedhasar prastawa lan kedadean kang nyata minangka sumber idhe utawa gagasan.

Prastawa lan kedadean kang nyata diolah minangka bahan apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa teks anekdot, banjur dibumboni maneka warna lelewaning basa (paribasan, bebasan, saloka, lan pasemon/sindiran liyane) lan ukara lucu minangka panyedheping rasa basa.

Supaya dhapukan teks anekdot ora nguciwani, tataran utawa trap-trapan iki becik yen katindakake: 1) Milih prastawa utawa kedadean kang nyata minangka sumber idhe utawa gagasan.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Sumber idhe utawa gagasan bisa kajupuk saka pengalaman pribadi utawa pawarta babagan tingkah polahe para priyayi (wong penting/pejabat/tokoh masyarakat) ing ariwarti, kalawarti, radhio, televisi, internet, lan medhia massa liyane. Milih sumber anekdot kudu ati-ati, aja milih bab-bab kang kaanggep sakral dening masyarakat, sabab bisa njalari dumadine cecongkrahan (suku, agama, ras, lan antar golongan). Aja ndhapuk anekdot kang saru (lekoh), jalaran cengkah karo norma lan budaya bangsa kita.

Eling, yen salah siji tujuane teks anekdot yaiku ngajak tumindak becik lumantar pasemon. Supaya luwih aman, apike jenenge paraga lan papan dumadine prakara kasamarake. 2) Ndhapuk cengkorongan teks anekdkot. 48  Sastri Basa /Kelas 12 Supaya teks anekdot kang kasusun bisa apik lan runtut, mula cengkorongan teks anekdot kudu katulis kanthi urut miturut strukture, yaiku janturan, pawadan, prakara, tanggapan, lan wasana.

Mupangate cengkorongan, yaiku kanggo nuntun panulis supaya dhapukane teks ora nyebal saka tema lan ora ndadekake wor- suhing ‘campur-bawur’ bab kang dirembug.

3) Mekarake cengkorongan dadi teks anekdot kang utuh. Saliyane dibumboni maneka warna lelewaning basa (paribasan, bebasan, saloka, lan pasemon/sindiran liyane), teks anekdot bakal luwih ndudut ati yen kabukak kanthi ukara pitakon retoris (ukara pitakon kang ora mbutuhake wangsulan). Kanthi ukara pitakon iki, pandhapuk wis ngajak srawung wong kang nyemak teks anekdot.

Tuladha: (1) Sapa wonge sing ora nggumun weruh tingkah-polahe bupati iki? (2) Apa tumon, pejabat kok tumindake kaya bocah cilik?

Kagetna panyemak anekdot, tegese aja ndeleh lelucon ing awal teks (perangan janturan utawa pawadan)! Aja menehi pituduh marang panyemak, yen dheweke arep nyemak prakara kang lucu! Jarna utawa umbaren panyemak nemokna lelucon iku dhewe! Ing perangan lelucon, gunakna tembung-tembung kang cekak aos, prasaja, lan gampang dimangerteni liyan! 4) Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa teks anekdot.

Sawise teks anekdot rampung kadhapuk, supaya apik lan lucu teks kudu kasunting luwih dhisik. Nyunting tegese ndandani utawa moles isi, tata basa, lan tata tulis.

Kaya dene watu akik, teks kudu diampelas lan dipoles kanthi nastiti lan ati-ati. Tembung-tembunge yen karasa kurang trep bisa kaganti, ukarane yen mbingungake bisa kadandani, lan yen ana kang kurang utawa luwih bisa kasampurnakake. Tindakna pakaryan iki: Kanthi pawitan sakabehing kaweruh kang wis kotampa, saiki para siswa kajaluk makarya bebarengan karo kanca ing sajroning klompok, nulis teks anekdot kang lucu, apik, lan bener adhedhasar pilihan pawarta ing ngisor iki!

Pilihan Teks Pawarta 1: GAGAL DADI CALEG, BANTUAN DITARIK indosiar.com, - Tingkah polahe para caleg kang gagal lolos seleksi pemilu legislatif akeh kang nganeh-anehi. Saperangan bantuan kang sempat dibagi marang masyarakat ditarik balik maneh. Ing sawijining kabupaten kang kalebu tlatah Jawa Timur, ana mantan caleg narik balik sumbangan material kanggo pembangunan mushola. Sastri Basa /Kelas apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa 49 Pembangunan mushola ing RT 2 RW 2 Desa Merem Kecamatan Melek iku bakal kandheg.

Jalaran material bantuan saka Sodron, pawongan mantan caleg Partai Bajul Buntung dijaluk maneh. Gara-gara Sodron kuciwa meruhi oleh-olehane swara ing pemilu legislatif 9 April wingenane ora kaya kang dikarepake. Miturut Bedhor Ketua RT ing kono, material kang arupa bata cacah 2000, semen 10 sak, lan pasir rong truk pancen diwenehake dening Sodron kanggo pembangunan mushola nalika ngepasi mangsa kampanye wingenane lumantar salah siji tim suksese.

Nanging Sodron njaluk maneh bantuane, jalaran ing papan iki dheweke mung oleh swara cacahe 29. (Danu Sukendro/Dony Okto Yudha/Sup) Pilihan Teks Pawarta 2: WALIKOTA NGAMUK Liputan 6.com – Suwasana andum es krim gratis Wall’s ing Taman Bukul ndadak dadi tegang.

Udakara jam 10.30 WIB, Walikota Surabaya, Tri Rismaharini rawuh lan langsung ngamuk, jalaran weruh taman kota rusak. Risma langsung mrentahake Bagian Hukum Pemkot Surabaya nggugat panitia kanthi pidana dan perdhata.

"Iya, ibu duka banget, jalaran panitia ora nggatekake resikone acara, taman sadawaning dalan kiwa-tengene Taman Bungkul kang tumata asri nganti prapatan Al-Falah rusak kabeh, wong kang melu acara iku ana atusan ewu," ujare Kabag Humas Pemkot Surabaya M Fikser, Minggu (11/5). "Nggawe taman iki ora gampang, biayane ya ora sithik, iki mono dhuwite rakyat.

Aku arep nuntut panitia!”, ngendikane Bu Risma karo nuding- nuding panitia. Panitia mung manthuk-manthuk lan ora bisa kumecap apa-apa. Sabanjure ketua panitia janji arep ndandani sakabehe taman lan wangunan kang rusak. 50  Sastri Basa /Kelas 12 Pilihan Teks Pawarta 3: CAK KANDAR, NGLUKIS KARO WONG GENDHENG Apa sesambungane pelukis karo pasien rumah sakit jiwa?

Mbokmanawa sabrebetan pancen ora ana. Mung wae, ana panemu kang ndeleng saka sudut ilmu psikologi, ”seni” bisa digunakake minangka salah sijine ”terapi penyembuhan”. Kanggo mbuktekake iki, ing dina Senen 12 Mei 2006, Cak Kandar, salah sijining pelukis kondhang Surabaya sing wis hijrah menyang Jakarta, blusukan ing Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Surabaya, saperlu ngajari nglukis pasien ing kana.

”Sing gendheng kuwi sejatine ora mung wong sing ana rumah sakit jiwa wae. Koruptor, penyelundup, kang nindakake illegal logging, lan pelaku tindak kriminal sing gedhe-gedhe kae iya kalebu wong gendheng. Wong-wong kuwi gendhenge luwih nemen sebab ngrugekake wong akeh tur mbebayani banget,” kandhane dhiplomatis. Ora nggumunake nalika acara nglukis bareng ing RSJ Menur iku suwasanane malih regeng.

Rata-rata para pasien katon seneng, ana sing nggambar kembang, ana sing nggambar abstrak. Apa maneh nalika diwenehi biji 80, senenge ora jamak, malah ana sing jingkrak-jingkrak kaya bocah cilik. Nanggapi gagasan program nglukis tumrap pasien rumah sakit jiwa iki, dr. Nugroho ES SpKJ, direktur RSJ Menur, nganggep positif lan mbiji yen narik kawigaten banget.

”Iki positif banget lan gedhe banget manfaate tumrap pasien. Dakajab program iki bisa diterusake,” ngendikane. Ature: Endang Irowati/Widodo B JB 43/LX, 25 Juni-1 Juli 2006 Garapan 2 : Mbiwarakake Teks Anekdot Sawise sakabehe proses nulis teks anekdot rampung, supaya asil karyane para siswa bisa dirasakake dening wong akeh, para siswa kaajab bisa macak/ majang teks kasebut ing Mading (majalah dinding) sekolah, lan utawa nggunggah ing internet lumantar website sekolah utawa blog pribadi.

Supaya narik kawigaten, apik banget yen teks anekdot kang kadhapuk kawuwuhi gambar karikatur kang lucu lan warna- warni. Kanggo pakaryanmu: Pajangen tulisan anekdot karyamu ana Mading utawa unggahen menyang internet lumantar web sekolah utawa blog pribadimu! Sastri Basa /Kelas 12 51 Pasinaon 3: Makarya Kanthi Mandhiri Babagan Teks Anekdot Suwasana guyup rukun, pranyata bisa karasakake nalika makarya kanthi bebarengan kanca ing klompok.

Saiki kanggo nuwuhake lan ngrembakakake jiwa mandhiri para siswa, ana ing pasinaon 3 para siswa bakal kaadhepake karo ayahan mandhiri, yaiku maca endah lan nulis teks anekdot kanthi aksara Jawa. Garapan 1 : Maca Endah Teks Anekdot Saben wong mesthi tau maca. Maca warta, maca buku cerita, maca komik, maca buku wulangan, maca kitab suci, lan liya-liyane. Beda kang diwaca, beda uga tatacarane maca. Maca teks anekdot beda karo maca tulesan biasa. Nalika maca teks anekdot, apa maneh maca teks ing ngarepe wong akeh (ing panggung) mesthine kudu migunakake tata cara (teknik) tartamtu.

Supaya bisa maca kanthi endah, pamaca kudu bener lan pener anggone ngucapake lafal, nadha, intonasi, ekspresi, lan gestur jumbuh karo isine teks anekdot. a. Lafal utawa vokal ateges pocapan, yaiku upaya kanggo nuturake tembung utawa ukara kang ndhapuk teks anekdot kanthi pener, jumbuh karo lambang-lambang fonetis basa kang kagunakake. Tuladhane fonem apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kudu dilafalake kanthi pener, ora oleh dilafalake kanthi fonem /dh/ utawi /t/.

b. Nadha, yaiku endhek-dhuwure swara kang dipocapake pamaca teks anekdot jumbuh karo isine teks. Tembung utawa ukara tartamtu kang perlu oleh kawigaten, perlu diucapake kanthi nadha dhuwur. Kosok baline, tembung utawa ukara biasa kang ora perlu oleh kawigaten, cukup diucapake kanthi nadha biasa (lumrah).

Dalasan, kanggo paragrap utawa ukara ing pungkasane teks, apike diucapake kanthi nadha endhek banget. c. Intonasi ing sajrone maca teks anekdot ateges wiramane ukara, yaiku rendhet- cepet lan agal-aluse pocapane pamaca nalika nuturake tembung lan ukara sajrone teks.

d. Ekspresi, yaiku polatane rai kang ngatonake rasa batin. Pamaca teks anekdot kudu ngatonake ekspresi jumbuh karo kandhutane isi teks kang kawaca. Yen teks anekdot iku nduweni nadha susah, mula ekspresi pamaca teks uga kudu ngatonake ekspresi kasusahan. Kosok baline, yen teks anekdot iku nduweni nadha sumringah, mula ekspresi pamaca tesk uga kudu ngatonake ekspresi sumringah. e. Gestur mujudake solah bawa utawa tingkah polahe pamaca jumbuh karo isine teks. Obahe tangan lan sikil ing dhuwur panggung kudu trep karo panjaluke teks.

Tindakna pakaryan iki: Sadurunge ngayahi pakaryan iki, becike para siswa gladhen luwih dhisik ing omah utawa papan liya, awit guru arep mbiji babagan lafal, nadha, intonasi, ekspresi, lan gestur para siswa nalika maca teks. Kanthi linambaran pangreten kasebut, pilihen salah siji teks anekdot ing ngisor iki, banjur wacanen ing ngarep kelas! 52  Sastri Basa /Kelas 12 Teks Anekdot 1: KETHEK BULE Sapa kang durung tau weruh Tunjungan? Iku lho pusat bisnis lan gedhung tua ing Surabaya.

Dina Minggu esuk, Budi karo Wiji arep mlaku-mlaku ngumbah mata ing Tunjungan. Supaya bisa nyawang menjaba kanthi cetha, bocah loro mau anggone numpak angkot saka terminal Bungurasih milih lungguh cedhak lawang. Sajrone angkot wis ana penumpange, kalebu bule (wong barat) loro, katone bos karo anak buahe.

Sadawaning dalan, bule iku tansah cas-cis-cus ngomentari sakabehing sesawangan kang dilewati. Budi lan Wiji mripate bola-bali nglirik marang bule iku mau, batine nggrundhel, “Ngomong apa .

bule iki!”. Tekan Wanakrama, bulene arep mudhun. Budi nendhang sikile Wiji karo mbengok, “Minggir Ji, ana kethek loro arep liwat !”. Sakbanjure bule sing arep mudhun mau karo mesem ngomong marang Budi lan Wiji, “Nuwun sewu Mas, kethekipun badhe mandhap.” Budi lan Wiji ketenggengen karo nyawang bule loro mau. Ora nganti semenit penumpang angkot liyane padha ngguyu kepingkel-pingkel.

”Giri lusi janma tan kena ingina, bule sing tua iku Konjen Amerika, wis suwe dines ing Surabaya. Piyayine sabar njawani, seneng blusukan, lan kerep numpak angkot,” ujare sopir angkot karo noleh mburi. Krungu omongane sopir, bocah loro cep klakep kaya orong-orong kepidak. Sateruse bocah loro mung pandeng-pandengan.

Teks Anekdot 2: 53 MOBIL MURAH Sapa wonge sing pengin duwe urusan karo jaksa? Yen ora kepengin duwe urusan karo jaksa, mula aja nglangar hukum. Luwak mangan tales, awak yen lagi apes. Kaya ngono nasibe Kangsa, mantan bupati kang kudu urusan karo jaksa, jalaran kasus korupsi. Dina Minggu, sedina sadurunge kasuse disidhangake ing pengadilan, Kangsa sowan ing ndaleme jaksa kang Sastri Basa /Kelas 12 arep nangani prakarane.

Kanthi ageman necis, rambut disisir mlipit Kangsa nothok lawang, ”Thok.thok.thok, kula nuwun”. ”Mangga, tengga sekedhap nggih”, keprungu wangsulan saka njero ngomah. Kangsa atine dheg-dhegan. Karo nunggu dibukakake lawang, ukara-ukara kang wis disusun ing omah ditata maneh. Tangane ngapurancang, awake kang gagah prakosa dina iku kapeksa dibungkukake. ”Nuwun sewu, sugeng enjing,” Kangsa uluk salam.

”Ooo.inggih, Pak Kangsa.mangga lenggah, wonten kersa menapa,” Pak Jaksa mbagekake tamune. ”Saderengipun kula matur, kula nyadhong duka mbok menawi kula klentu ing atur,” Kangsa miwiti rembug kanthi alus. Pak Jaksa wis kulina ngadhepi wong kang kena masalah, mula panjenengane tetep anteng merbawani, ”Mboten dados menapa, ngendika blaka suta mawon.” ”Anggen kula sowan menika, kula badhe ngaturaken mobil mewah kagem panjenengan,” ature Kangsa lirih nganti meh ora keprungu swarane.

”Pundi mobilipun? Lan pinten reginipun,” Pak Jaksa pitakon kanthi madhep mantep. Rumangsa pancingane meh ngenani sasaran, Kangsa wiwit pracaya dhiri. Karo nuding mobil sing diparkir ing njaba, Kangsa matur, ”Menika ingkang cemeng! Estunipun regi mobil menika setunggal milyar, nanging menika kula aturaken gratis kagem panjenengan.” ”mBoten.kula mboten purun nampi barang gratisan, awit niku kalebet gratifikasi utawi tindakan korupsi. Ananging, awit kula remen kaliyan mobil menika, kados pundi menawi kula tumbas?” Pak Jaksa ngendika kanthi teges.

”Inggih.mangga kersa, panjenengan pundhut pinten?” Kangsa mangsuli kanthi dheg-dhegan lan kebingungan. ”Kula tumbas Rp 50.000,- menapa angsal?” Pak Jaksa nerusake ngendikane.

”Ooo.inggih.inggih.mangga!” Kangsa tambah bingung. Karo menehake salembar dhuwit Rp 100.000,- Pak Jaksa ngendika, ”Menika artanipun.” Kangsa nampani dhuwit karo matur, ”Nyuwun duka, kula mboten gadhah wangsulanipun? ”Mboten perlu dipunwangsulaken, panjenengan mbenjing sasampunipun sidhang, cekap maringi kula mobil setunggal malih, nanging kula nyuwun warninipun ingkang abrit!” ”Ooo.inggih.inggih., kula nyuwun pamit.” Kangsa mlaku ngloyor kaya Baladewa ilang gapite.

Garapan 2 : Nulis Teks Anekdot Kanthi Aksara Jawa Para siswa kaajab kanthi titi lan tatas, bisa ngowahi (alih wahana) cuplikan teks anekdot ing ngisor iki saka teks aksara Latin dadi teks aksara Jawa. Asil pakaryan 54  Sastri Basa /Kelas 12 para siswa bakal kakumpulake minangka portofolio. Gatekna panganggone pada ing teks!

Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa nganggo aksara Jawa! Tekan Wanakrama, bulene arep mudhun. Budi nendhang sikile Wiji karo mbengok, “Minggir Ji, ana kethek loro arep liwat !”.

Sakbanjure bule sing arep mudhun mau karo mesem ngomong marang Budi lan Wiji, “Nuwun sewu Mas, kethekipun badhe mandhap.” Budi lan Wiji ketenggengen karo nyawang bule loro mau. Ora nganti semenit penumpang angkot liyane padha ngguyu kepingkel-pingkel. Sastri Basa /Kelas 12 55 GLADHEN WULANGAN III I. Pilih wangsulan kang paling bener! 1. Saiki ing layar televisi asring ditayangake acara Stand-up comedy ‘dhagelan ngadeg’, yaiku acara lawak kang .

a. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca. b. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg karo group lan kanca. c. pamaraga dhagelan utawa pelawak muncul ing pangggung kanthi improvisasi. d. pamaraga dhagelan utawa pelawak muncul ing pangggung kanthi ngapalake naskah. e. pamaragane ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg lan ngapalake naskah. 2. Sajrone pasrawungan, wong kang pinter crita biasane akeh kancane, jalaran .

a. critane bisa agawe guyu b. sing diajak jagongan mesthi krasan c. wektu sak jam krasa mung sedhela d. ketrampilan agawe guyu dibutuhake e. pakaryane ngomong ing ngarepe wong akeh 3. Guyon yen kebablasen sok-sok malih dadi tangisan, jalaran . a. yen guyon kudu nganggo wewaton b. bebrayan Jawa nduweni paugeran c.

guyon iki kerep kasebut guyon maton d. gawe lara atine liyan pungkasane dadi tukar padu e. bab guyon, mesthi ana wewatone 4. Guyon maton mujudake adat kebiasan masyarakat Jawa kanggo. a. nerak norma-norma ing masyarakat b. mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan c. ndudut ati lan ora mboseni katampa kanthi ikhlas jalaran ora ngguroni, d. ngguroni masyarakat Jawa babagan norma-norma e.

pralambang kang nglatih lantiping pikir. 5. Para pamicara kerep migunakake teks anekdot sajrone nindakake ayahane, kanggo . a. nabet ing atine para panyemak b. nyemoni para priyayi 56  Sastri Basa /Kelas 12 c. guyon karo para panyemak d.

guyon karo wong penting/pejabat publik e. sarana guyon maton 6. Teks anekdot iku mujudake guyonan inteleks utawa guyonane wong pinter, jalaran . a. akeh sing ngarani yen teks anekdot iku padha wae karo teks humor. b. sejatine teks anekdot iku beda karo teks humor. c. teks anekdot drajate luwih dhuwur yen katandhing karo teks humor. d. teks anekdot drajate pada wae yen kabandhing karo teks humor. e. teks anekdot nduweni isi, lelewaning basa, lan tujuan kang gumathok.

7. Bedane teks anekdot karo teks humor, yaiku . a. Teks anekdot guyonane lugu/wantah, yen teks humor guyonane ngandhut pasemon, wewarah, lan utawa wejangan. b. Teks anekdot isine nyritakake lelakone wong penting, yen teks humor isine nyritakake lelakone wong biasa. c. Teks anekdot mupangate minangka sarana lelipur utawa hiburan, yen teks humor mupangate minangka sarana kritik sosial. d. Teks anekdot kadhapuk adhedhasar khayalan utawa imajinasi, yen teks humor kadhapuk adhedhasar prastawa kang nyata.

e. Teks anekdot guyonan ora migunakake lelewaning basa, yen teks humor guyonane migunakake lelewaning basa. 8. Kanthi trengginas Bandhot ngecakake akal buluse, tegesan rokok sing dibuwang mau dijupuk maneh banjur disedhot karo muni, “Ooo . sepurane, rokokku ceblok”. Punggelan teks kasebut miturut struktur teks anekdot kalebu perangan …. a. janturan b. pawadan c. prakara d. tanggapan e. wasana 9. Teks anekdot dimanfaatake dening masyarakat, minangka sarana kanggo .

a. nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang pertahanan lan keamanan. b. nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang kesenian, budaya, lan hiburan. c. nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang politik, sosial, lan lingkungan. d. nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang ilmu pengetahuan lan tekhnologi. e. nyemoni layanan utawa kebijakan publik ing bidang ekonomi, agama lan kepercayaan. Sastri Basa /Kelas 12 57 10.

Ajaran moral sajeroning teks anekdot mujudake wejangan utawa wewarah kang nduweni sipat praktis, jalaran. a. diwedharake pengarang lumantar para paraga. b. pituduh iku bisa ditrepake ing bebrayan.

c. minangka kaca benggala. d. kanggo nyemoni tingkah polah para pemimpin. e. masyarakat pengin para pejabat nduweni moral kang apik. 11. Minangka teks kang tujuane kanggo nyemoni utawa nyindir, teks anekdot basa Jawa nduweni titikan yaiku . a. migunakake basa baku utawa standar. b. migunakake basa campuran baku lan ora baku. c. migunakake basa kang trep karo unggah-ungguh basa.

d. migunakake paribasan, bebasan, lan saloka. e. migunakake basa standar kaya Jogja-Solo. 12. Supaya bisa dadi sarana kritik sosial kang dulce et utile ‘nyenengake lan migunani’, teks anekdot kudu . a. dibungkus kanthi crita kang ngguyokake lan dibumboni lelewaning basa kang trep.

b. dibungkus kanthi crita horor kang medeni lan dibumboni lelewaning basa kang trep. c. dibungkus kanthi crita kang up to date lan dibumboni lelewaning basa kang trep. d. dibungkus kanthi crita kang lucu lan dibumboni gambar-gambar kang endah.

e. dibungkus kanthi crita kang lucu lan dibumboni prenesan maneka warna. 13. Milih sumber teks anekdot kudu ati-ati, kudu nyiriki …. a. pengalaman pribadi utawa pawarta babagan tingkah polahe para priyayi. b. ariwarti, kalawarti, radhio, televisi, internet, lan media massa liyane. c. bab-bab kang kaanggep sakral dening masyarakat. d. ngajak tumindak becik lumantar pasemon. e. jenenge paraga lan papan dumadine prakara.

14. Tuladha ukara pitakon retoris kang trep kanggo mbukak teks anekdot, yaiku . a. Sapa jenenge tokoh kang paling kok tresnani? b. Sapa kang durung kenal karo tokoh iki? c. Sapa tokoh kang paling gedhe lelabuhane?

d. Sapa arane tokoh kang dikecrek polisi? e. Sapa asmane tokoh kang paling cedhak karo masyarakat? 58  Sastri Basa /Kelas 12 15. Tembung utawa ukara tinamtu kang perlu oleh kawigaten, nalika maca teks anekdot perlu diucapake kanthi . a. nadha kang dhuwur b.

nadha kang bisaa c. nadha endhek banget d. kang bisa nrenyuhake e. kang kepenak dirungokake II. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi bener! 1.

Jlentrehna bedane teks anekdot karo teks humor! 2. Supaya teks anekdot bisa apik lan bener, basa kang dipigunakake kudu kepriye? 3. Apa wae mupangate teks anekdot tumrap masyarakat?

4. Ayahan apa wae kang kudu ditindakake sadurunge nulis teks anekdot? Jlentrehna! 5. Apa jalarane, wong maca teks anekdot kudu nuduhake polatan (ekspresi) kang trep? Sastri Basa /Kelas 12 59 UJI KOMPETENSI SEMESTER GASAL I. Pilih wangsulan kang paling bener! 1. Minangka pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan, jalaran .

a. ing endi lan karo sapa kita rembugan panganggone basa padha wae. b. panganggone basa ing warung kopi padha karo ing arisan ibu-ibu. c. bocah sekolah, bocah kuliahan, para pegawe, yen jagongan basane padha wae.

d. para intelek, pemimpin agama, apa dene politikus, yen jagongan padha wae. e. beda papan lan bab kang dirembug, bisa ndadekake beda panganggone basa. 2.

Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku . a. basa kang digunakake kanggo rembugan ing adicara kaluarga. b. basa kang digunakake kanggo ing adicara pahargyan adat. a. basa kang digunakake kanggo medharake rasa pangrasa. b. basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh. c. basa kang digunakake kanggo guneman ing pasrawungan. 3. Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku.

a. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil b. ragam ngoko lan ragam krama c. ragam krama lugu lan ragam karma inggil d. ragam ngoko lan krama inggil e. ragam krama alus lan krama inggil 4. Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama d. krama lugu e. krama inggil 5.

Yen katandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih . a. kasar lan rumaket b. luwih gampang cak-cakane c. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni d. lugu lan kurang ngajeni liyan e. endhek tataran undha usuke 6. Ibu : Bapak wis dhahar? Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur. 60  Sastri Basa /Kelas 12 Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku ….

a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 7. Wong yen lagi nesu, lumrahe migunakake basa . a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 8. Wong/bocah nom kang nduweni pangkat kang luwih dhuwur marang wong tuwa kang dadi andhahane migunakake basa .

a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 9. Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk.

Wangsulan kang trep yaiku . a. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana. b. Ki sanak menika sinten lan saking pundi?

c. Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane duta. d. Ana wigati apa kowe sowan mrene? e. Pakaryan kang becik kudu kalestarekake! 10. Sapa sing bisa aweh sandhang, yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa gelem didadekne bojo. Ukara ing dhuwur mujudake unine . a. wara-wara b. sayembara c. reklame/iklan d. layang e. lelayu 11. Cerkak mujudake kasusastran gagrag anyar kang nyritakake . a. panguripan sabendina b. epos Ramayana-Mahabarata Sastri Basa /Kelas 12 61 c. prastawa sejarah d.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa sajerone kraton e. kedadeyan apa anane 12. Kanggo nguripake crita, pengarang cerkak migunakake . a. basa baku b. basa standar c. dhialek lan idhiolek d. lelewaning basa e. basa padinan 13.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi . a. coda, orientasi, komplikasi, lan resolusi b. resolusi, coda, orientasi, lan komplikasi c. komplikasi, resolusi, coda, lan orientasi d.

orientasi, komplikasi, resolusi, lan coda e. orientasi, komplikasi, coda, lan resolusi 14. Dumadine perkara kang kudu diadhepi dening para tokoh/paraga, ing struktur teks cerkak diarani …. a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 15.Panintinge dudutan dening para pamaca, ing struktur teks cerkak diarani ….

a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 16.Tuwuh pengarep-arep. Ora wedi ngadhepi pacobaning urip. Ing struktur teks cerkak kalebu ….

a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 62  Sastri Basa /Kelas 12 17.Bedane basa kang digunakake ing teks cerkak lan teks crita wayang, yaiku basa ing cerkak iku nggunakake basa padinan, dene basa ing crita wayang .

a. sinanggit mawa tetembungan basa Kawi b. akeh migunakake basa ngoko a. kacampuran dialek lan idhiolek b. migunakake basa baku utawa standar c. migunakake basa Jogja-Solo 18. Sajrone pasrawungan, wong kang pinter crita bisaane akeh kancane, jalaran . a. critane bisa agawe guyu b. sing diajak jagongan mesthi krasan c.

wektu sak jam krasa mung sedhela d. ketrampilan agawe guyu dibutuhake e. pakaryane ngomong ing ngarepe wong akeh 19. Guyon maton mujudake adat kebiasan masyarakat Jawa kanggo. a. nerak norma-norma ing masyarakat b. mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan c. ndudut ati lan ora mboseni katampa kanthi ikhlas jalaran ora ngguroni, d. ngguroni masyarakat Jawa babagan norma-norma e. pralambang kang nglatih lantiping pikir.

20. Para pamicara kerep migunakake teks anekdot sajerone nindakake ayahane, kanggo . a. nabet ing atine para panyemak b. nyemoni para priyayi c. guyon karo para panyemak d. guyon karo wong penting/pejabat publik e. sarana guyon maton 21. Teks anekdot iku mujudake guyonan inteleks utawa guyonane wong pinter, jalaran . a. akeh sing ngarani yen teks anekdot iku padha wae karo teks humor. b.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

sejatine teks anekdot iku beda karo teks humor. c. teks anekdot drajate luwih dhuwur yen katandhing karo teks humor. d. teks anekdot drajate pada wae yen katandhing karo teks humor. e. teks anekdot nduweni isi, lelewaning basa, lan tujuan kang gumathok.

22. Bedane teks anekdot karo teks humor, yaiku . a. Teks anekdot guyonane lugu/wantah, yen teks humor guyonane ngandhut pasemon, wewarah, lan utawa wejangan. b. Teks anekdot isine nyritakake lelakone wong penting, yen teks humor isine nyritakake lelakone wong biasa.

Sastri Basa /Kelas 12 63 c. Teks anekdot mupangate minangka sarana lelipur utawa hiburan, yen teks humor mupangate minangka sarana kritik sosial. d. Teks anekdot kadhapuk adhedhasar khayalan utawa imajinasi, yen teks humor kadhapuk adhedhasar prastawa kang nyata.

e. Teks anekdot guyonan ora migunakake lelewaning basa, yen teks humor guyonane migunakake lelewaning basa. 23. miturut Kanthi trengginas Bandhot ngecakake akal buluse, tegesan rokok sing dibuwang mau dijupuk maneh banjur disedhot karo muni, ”Ooo . sepurane, rokokku ceblok”. Punggelan teks kasebut struktur teks anekdot kalebu perangan ….

a. janturan b. pawadan c. prakara d. tanggapan e. wasana 24. Ajaran moral sajeroning teks anekdot mujudake wejangan utawa wewarah kang nduweni sipat praktis, jalaran. a. diwedharake pengarang lumantar para paraga. b. pituduh iku bisa ditrepake ing bebrayan. c. minangka kaca benggala.

d. kanggo nyemoni tingkah polah para pemimpin. e. masyarakat pengin para pejabat nduweni moral kang apik. 25. Supaya bisa dadi sarana kritik sosial kang dulce et utile ‘nyenengake lan migunani’, teks anekdot kudu .

a. dibungkus kanthi crita kang ngguyokake lan dibumboni lelewaning basa kang trep. b. dibungkus kanthi crita horor kang medeni lan dibumboni lelewaning basa kang trep.

c. dibungkus kanthi crita kang up to date lan dibumboni lelewaning basa kang trep. d. dibungkus kanthi crita kang lucu lan dibumboni gambar-gambar kang endah. e. dibungkus kanthi crita kang lucu lan dibumboni prenesan maneka warna.

II. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi bener! 1. Jlentrehna pangetrapane (cak-cakane) unggah-ungguh basa! 2. Apa tujuane kabudayan Jawa nyipta (nganakake) unggah-ungguh basa? 3. Gawea teks pacelathon kang diparagani dening bapak camat lan ibu lurah kanthi tema ’Pahargyan dinten kamardikan’!

4. Jlentrehna bedane teks anekdot karo teks humor! 64  Sastri Basa /Kelas 12 5. Supaya teks anekdot bisa apik lan bener, basa kang dipigunakake kudu kepriye? 6. Ayahan apa wae kang kudu ditindakake sadurunge nulis teks anekdot?

Jlentrehna! 7. Apa jalarane, wong maca teks anekdot kudu nuduhake polatan (ekspresi) kang trep? 8. Apa bedane cerkak karo geguritan? 9. Ukara kang digunakake ing cerkak bisa awujud ukara langsung lan ukara ora langsung.

Apa bedane? Kepriye tuladhane? 10. Pethikan teks iki tulisen nganggo aksara Jawa kang trep: ”Nggawe taman iki ora gampang, biayane ya ora sithik, iki mono dhuwite rakyat. Aku arep nuntut panitia!”, ngendikane Bu Risma karo nuding- nuding panitia. Panitia mung manthuk-manthuk lan ora bisa kumecap apa- apa. Sabanjure ketua panitia janji arep ndandani sakabehe taman lan wangunan kang rusak. Sastri Basa /Kelas 12 65 WULANGAN 4 CAKRA MANGGILINGAN Kompetensi Dasar dan Indikator: 3.4.

Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lesan dan tulis. 3.4.1 Mengidentifikasi struktur teks drama. 3.4.2 Menganalisis unsur kebahasaan dalam teks drama. 3.4.3 Memahami langkah-langkah konversi (alihwahana) teks naratif menjadi teks drama. 4.4. Memprodhuksi dan mempublikasikan karya fiksi (naskah drama, cerita pendek, karya terjemahan).

4.4.1 Mengonversi teks naratif menjadi teks drama. 4.4.2 Memperagakan teks drama. 4.4.3 Mengunggah teks drama ke internet. 4.4.4 Menulis aksara Jawa. Sawise sinau wulangan 4 iki, para siswa kaajab bisa: niti struktur teks sandhiwara, ngonceki panganggone basa sakjerone teks sandhiwara, lan mahami tata cara ngowahi teks naratif dadi teks sandhiwara.

Sabanjure, para siswa uga kaajab bisa: nulis teks sandhiwara kanthi babon teks naratif, nggelar sandhiwara, lan ngunggah teks sandhiwara ing internet. Saliyane iku, para Mbsaisbwaar uWgaawbaissaamn igunakake tuladha tumindak spiritual lan sosial sing ana ing wulangan iki minangka kacabenggala (cermin) ing satengahe masyarakat. Mbabar Wawasan Pentas sandhiwara kanthi irah-irahan "Kanjeng Ratu" kaya kacetha ing gambar, nyritakake lelakone sawijining ibu sing tau sukses dadi pengusaha.

Amarga sugihe lan panguwasane ora ana sing nandhingi, mula panjenengane rumangsa kaya dene Kanjeng Ratu. Ananging, amarga urip iku kaya dene ’cakra manggilingan, rodha sing muter’, saiki kahanane Kanjeng Ratu dadi memelas.

Sanajan saiki dadi wong mlarat amarga usahane bangkrut, solah bawane isih tetep kaya ’Kanjeng Ratu’ (seneng prentah, seneng nyalahake, lan seneng pamer), mula tindak-tanduke kerep nuwuhake prakara tumrape liyan. 66  Sastri Basa /Kelas 12 Pentas sandhiwara kanthi irah-irahan ”Kanjeng Ratu” (Sumber foto: WWW.CHIC.ID.COM) Saka nggatekake gambar lan maca andharan ing ndhuwur banjur tuwuh pitakonan. Coba, wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1) Apa ana pawongan ing bebrayan ’masyarakat’ sing sipate kaya ’Kanjeng Ratu’? 2) Kepriye panemumu tumrap wong sing nduweni sipat kaya ’Kanjeng Ratu’? 3) Apa lelakon kaya dene sing dialami dening ’Kanjeng Ratu’ isih cocog yen kaangkat minangka tema sandhiwara ing zaman saiki?

Jlentrehna! 4) Apa jalarane sandhiwara asring ngangkat prastawa ing masyarakat minangka tema? 5) Apa tegese cakra manggilingan? Asil cipta sastra, miturut wujude kaperang dadi telu, yaiku gancaran ’prosa’, guritan ’puisi’, lan sandhiwara ’drama’.

Sandhiwara mujudake genre (jinis) asil cipta sastra sing nggambarake uripe manungsa lumantar solah bawa utawa tindak tanduk. Sandhiwara nggambarake kasunyatan ing masyarakat, watak, sarta tindak tanduk manungsa lumantar paraga lan antawacana ’guneman’ ing pentas.

Bobot ajining teks sandhiwara gumantung marang pasulayan ‘‘konflik’ sing bisa ndudut ati lan nguras emosi utawa pangrasane sing nonton. Pasulayan ’konflik’ bisa wujud social conflict ’pasulayan ing antarane pawongan siji lan pawongan liyane’lan psychological conflict ’pasulayan ing sanjerone batin’ sawijining pawongan.

Pasulayan bisa dumadi ing ngendi-endi, ana ing desa pasulayan antarane perangkat desa karo institusi Dewan Perwakilan Desa, ing kutha ana pasulayan ing antarane pengusaha karo buruh. Kejaba saka iku, ana maneh pasulayan amarga rebutan warisan lan isih akeh maneh jinise pasulayan. Minangka akibat saka pasulayan iku mau, Gusti Allah kang Murbeng Dumadi banjur nitahake owah-owahan nasibe manungsa. Bab iki sing ndadekake mlakune cakra manggilingan ’rodha sing muter’.

Sapa pawongan sing menang sajrone pasulayan, bakal manggon ing papan sing dhuwur (sugih, pangkat, utawa drajat), lan pawongan sing kalah manggon ing papan sing ngisor (mlarat, ina,utawa asor).

Mula yen lagi pinuju ana ing papan sing dhuwur kudu apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa ngedohi sipat adigang, adigung, Sastri Basa /Kelas 12 67 lan adiguna, jalaran cakra manggilingan bakal terus muter, mbarengi pungkasane pasulayan sing terus dumadi.

Cakra ditegesi kaya dene cakram (rodha). Manggilingan asale saka tembung giling (muter/nggerus). Cakra manggilingan gambaran saka cakram/roda sing muter. Ing jagad wayang, cakra manggilingan utawa cakra sing muter dikenal minangka sanjata pamungkase Bathara Kresna. Pasulayan ’konflik’ lan owah-owahan nasibe menungsa sing kaya cakra manggilingan, bakal terus dadi sumbere crita sandhiwara sing ora bakal asat utawa entek. Pasinaon 1: Model Teks Pinilih Teks Sandhiwara Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa pasinaon 1 para siswa bakal kaajak tepungan lan mahami teks sandhiwara sing isine nyritakake lelakone manungsa sing ngalami owah-owahan nasib mubenge kaya cakra manggilingan.

Kanggo mahami teks sandhiwara iku, para siswa bakal nggarap maneka warna ayahan. Garapan 1 magepokan karo maca teks sandhiwara, garapan 2 sesambungan karo niti struktur teks sandhiwara, lan garapan 3 gegandhengan karo ngonceki panganggone basa sajrone teks sandhiwara. Garapan 1: Maca lan Mangsuli Pitakonan Teks Sandhiwara Amarga ing kelas XI para siswa wis cukup anggone sinau bab drama utawa sandhiwara panggung, mula saiki para siswa bakal ditepungake karo jinise sandhiwara liyane, yaiku sandhiwara radhio.

Sandiwara radhio yaiku jinise sandhiwara sing mung bisa kasemak kanthi migunakake indra pangrungu (audio), dadi sandhiwara iki mung murni ngendelake pamer antawacana (dhialog), musik, lan efek swara.

Kanggo mahami teks sandhiwara radhio, ing ngisor iki kapacak teks sandhiwara radhio sing arep koksinaoni. Wacanen teks iki kanthi titi! KEWIRANGAN (Dening Soemardjono) Sumber: http://www.kawuryan.com. Adegan I Gending: ketawang ’Sundari’ (genderan) pelog pathet 5 (saya lirih) (swara kumleseding sandhal: saka adoh, saya cedhak) Bu Sulis : (ngundang) Par! Parinem!

Mrene, Par! Parinem: (nyedhak) Dalem, Bu. Bu Sulis : Kowe sowana Pak Kusuma ya, Par! Parinem: Kok kerep dipunutus sowan Pak Kusuma? Bu Sulis : Waah, aku dhewe ya kepeksa kok, Par. Parinem: Nyaosaken arta malih menapa? BuSulis : Lha, iki mau aku mentas tampa layang apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa, jare si Andri kuwi butuh 68  Sastri Basa /Kelas 12 kanggo … ngrakit gelange.

Jare Andri gelange njaluk ditretes.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Berliyane ana, ming ongkos ndandakke ora ana. Parinem: Kala emben menika jamipun! Wah, lha kok kaping-kaping nggih, Bu? Bu Sulis : Ning kowe ora perlu matur karo Agung lho, Par.

Wis kanggo awake dhewe wae. Meneng wae, ya! Gambar proses rekaman sandiwara radhio ing sawijining studio Sumber foto: http://bizcomm.co.id Parinem: Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa, nanging Bu Sulis menawi kelajeng-lajeng nggih remuk mangke. Bu Sulis : Pancen. Coba ta. Lagi pirang dina nggone tukar cincin si Agung karo Andri, wis pirang ewu dhuwitku bablas. Parinem: Lho, menika Pak Kusuma piyambak menapa Den Andri ingkang mbetahaken, Bu?

Bu Sulis : Yen layange kuwi saka Mas Kusuma, nanging jarene si Andri sin mbutuhake. Parinem: Den Andri ki kok ya piye ngono, wong lagi pepacangan kok wis njaluk kuwi njaluk iki, butuh sithik-sithik nyuwun panjenengan nggih, Bu.

Bu Sulis : Aku ya gumun lan ngungun kok, Par. Lagi saiki wae wis jalukane sing werna-werna, mengko yen wis dadi garwane terus kepriye. Parinem: Wah, nggih cetha ngereti niku, Bu. Bu Sulis : Mangka yen ndeleng bocahe ki rak ya. .

alus, lomah-lameh, kaya ora duwe maksud apa-apa. Lan apa-apa ming ‘nggih’, hiya, ta?! Parinem: Wah, menawi kaliyan Den Andri menika, kula kemawon ingkang lare apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa perlip kok, Bu!

Bu Sulis : Ah! Sssss! Kowe ki sing ora perlip wae apa! Parinem: Lho, inggih kok, Bu. Ayu, alus, lomah-lameh. Wah jan, nggregetke. Kula sok kepengin njiwit pipine. Bu Sulis : Hus! Kok omonganmu terus kaya ngono! Parinem: Inggih. Wah jan, Den Rara Andri niku pun … ! Ha ning kok saiki terus main arta nggih, Bu. Durung dadi garwane wis njaluk iki njaluk kuwi. Niku ingkang mboten nocogi. Bu Sulis : Lha aku sing kojur yen Agung ngerti, Par.

Sebab, Andri rak pilihanku. Aku sing mernahke. Lha Agung ki rumangsa yen kudu manut aku. Ya ming ’nggah-nggih’, ha ning yen Andri kaya ngono aku sing cilaka, Par. Parinem: Mangka ngaten nggih, Bu. Nanging menapa menika namung kabar ngayawara menapa mboten kula piyambak mboten mangertos. Pak Sastri Basa /Kelas 12 69 Kusuma menika kacriyos penjudi ageng! Bu Sulis : Haaa? Ah, kowe krungu saka ngendi, Par?

Wong dheweke ki isih priyayi, isih kalangan ningrat lho, Par. Parinem: Ingkang criyos menika nggih batur sami batur, lajeng dhateng batur malih, lajeng kula mirengipun saking Mbakyu Marta, rencang sebelah, nalika Den Agung tukar cincin ugi mbantu kula. Kacriyos menawi main menika atusan ewon kok, Bu. Bu Sulis : Ah, aku kok lagi krungu saiki, biyen-biyen ya ora, wong dheweke ki rak isih ningrat. Parinem: Ah, ning nggih kathah kok, kalangan ningrat ingkang sami ngaten kok, Bu.

Malah sok langkung ageng, ming ora ketara, nggih ta? Lan, cobi, Bu, nalika tindak mriki dalu-dalu sepisanan kaliyan den Andri menika nitih mobil, ta? Sakmenika rak sampun mboten kagungan mobil. Bu Sulis : Lha, mobile ana ngendi kabare? Parinem: Telas, telas kangge main. Woo, kacriyos menawi main, atusan ewon sampun. Nanging menawi pinuju sasap, wah nggih ketingal mentereng, nanging menawi pinuju kawon, dalemipun menika kemawon rak sampun nate dipungadhekaken ta, Bu.

Bu Sulis : Ah mongsok! Parinem: Lho, menika nggih namung dongenganipun mbakyu Marta, rencang griya sebelah riku. Bu Sulis : Lha kowe kok ora kandha wingi-wingi, Par?

Parinem: Mireng kula inggih nembe kemawon kok, Bu. Namung saking rencang sami rencang. Gumun kula menika nalika rawuh kaliyan Den Rara Andriana menika, rak taksih nitih mobil, kok sakmenika sampun mboten kagungan. Bu Sulis : Wah, mengko terus nurun menyang Andriana ya, Par. Lha wong saiki wae wis kaya ngono.

Lan gumunku ya, Jeng Kusuma kuwi kok ya arang-arang sanjan-sinanjan, malah kaya arang ana ndalem. Parinem: Lho, Bu Sulis menika kados pundi ta? Ingkang putri menika mainipun rak nggih, wah, kiyat sanget! Bu Sulis : Kiyat piye ta, omongmu kuwi?

Parinem: Lho, tegesipun botoh ageng. Bu Sulis : Hiya ta? Dadi ora mung sing kakung, ta? Parinem: Malah ingkang asring dados raosan rencang-rencang menika malah ingkang putri kok, Bu.

Bu Sulis : Wah, yen ngono rewang-rewang kuwi luwih ngerti wewadining tangga- tangga, ya? Parinem: Woo, rencang-rencang menika langkung mat wewadosan setunggal- setunggalipun lho, Bu.

Mila sampun gemampil menawi kaliyan rencang- rencang! Panjenengan badhe priksa apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa tengen mriki, sampun kecathet sedaya. Bu Sulis : (meneng sedhela) … Terus kepriye nggonku mangsuli bab layange mas Kusuma iki. Aku kuwatir yen keterus-terus. Parinem: Utawi ngaten kemawon, Bu. Panjenengan nyerati dhateng Den Rara Andriana. Lha, isinipun sumangga, menapa badhe dipunserayani, menapa badhe dipunparingi.

Bu Sulis : He-eh ya, Par. He-eh, aku tak nulis layang menyang Andriana. Mengko kowe sowan mrana lan kudu kok-wenehke Andriana lan tunggonana, kepriye 70  Sastri Basa /Kelas 12 jawabane.

Syukur yen Mas Kusuma pinuju ora ana ndalem. Parinem: Inggih, sakmenika kemawon. Bu Sulis : Ya wis, taknulis layang dhisik Gending: ‘Gambir Sawit’ pelog patet 5 (nganti entek). Adegan II [swara tumapaking sandhal lan sikil: saka kadohan, saya cedhak] Kusuma: Andri, perhiasan kuwi rak wis dipasrahke aku, lan kanggo peningset ta, Andri.

Lha, malah dibalekke, kepriye karepmu? Andri : Mbenjing kemawon menawi sampun nikah, Pak. Kusuma: Weh … kowe ki wis ngerti sing jenenge peningset durung, Andri? Andri : Menawi kula cekap mawi cincin menika rumiyin, Pak. Kusuma: Sababe? Andri : Sabab kula rumaos dereng nggadhahi hak ngangge perhiasan ingkang saking Mas Agung.

Kusuma: Kuwi wis dadi tata cara, malah yen penganggon kuwi kokenggo, kuwi tegese kowe ngatonake katresnanmu. Andri : Katresnan mboten perlu dipunpamer-pameraken, Pak. [swara kursi digeret] Kusuma: (muntab) Aaah, kok kaya ngono jawabanmu, Andri. Kuwi wis dadi rembugane wong tuwa, ya bapak-ibumu lan tante Sulis.

Saiki barang- barang malah kok-balekke, kuwi mengko dikira kowe arep gawe pokal sing ora-ora. Apa kowe ora seneng karo Masmu Agung? Andri : Inggih, remen. Kusuma: Naaah, kena apa barang-barang peningset kokbalekake? Mengko dikira kowe arep medhot pepacangan iki, Andri.

Andri : Kula mboten saged nyimpen barang-barang ingkang dereng hak kula, Pak. Kusuma: Hiya wis bisa, yen ora gelem nganggo rak bisa koktitipake menyang aku utawa ibumu. Andri : Kadospundi anggen kula nitipaken, menawi bapak ibu tansah mboten wonten ndalem.

Lan, kula kaliyan Mas Agung badhe murnekaken katresnan. Kusuma: Apa katresnanmu ora murni saiki? Andri : Awit, kula kaliyan Mas Agung menika namung dipunpanggihaken dening tiyang sepuh. Mila katresnan menika, kula kinten mboten saged dangu, menawi kula kaliyan mas Agung piyambak mboten madosi katresnan ingkang murni. Kusuma: Terus, carane murnekake katresnan? Andri : Mila perhiasan menika kula wangsulaken, upacara-upacara menika kita anggep mboten wonten.Ingkang wonten namung Agung kaliyan Andriana, cobi kanthi Kanggo ngatonake karaktere, paraga mekaten menapa saged.

Menawi saged ing sandhiwara radhio ora perlu menika ateges kula kaliyan Mas Agung dipaesi, cukup ngolah swarane. saged manggihaken katresnan ingkang Sumber foto: nufusart.blogspot. murni. Sastri Basa /Kelas 12 71 Kusuma: Aaah. kuwi mung apa, Andri! Andri : Panci mboten wonten tegesipun, ketingalipun, nanging tumrap kula kanthi semeleh saged nampi katresnan, Pak.

Kusuma: Ha ning lucu kowe! Barang wis ana tangan kok dibalekke mung alesan sing ora ketemu nalar. Apa ta alesan kaya ngono kuwi, rak mung alesan ah … golek-golek, Andri! Andri : Tumrap bapak mbokmenawi mekaten, nanging tumrap kula wonten kesanipun ingkang langkung lebet, Pak. Kusuma: Ha ning rak dikira sing ora-ora, Terus dikira aku, ibumu, kowe, nyulayani rembug dening tante Sulis.

Apa gela, apa arep medot tunangan … Andri : Menawi dipunkinten kemawon mboten menapa-menapa, Pak. Uger saknyatanipun mboten. Menawi kula sampun saged manggihaken katresnan ingkang murni kula nembe marem. Kusuma: Kowe kudu ngelingi ya, Ndhuk, yen wong tuwamu kuwi duwe panjangka sing mulya, kowe bisa entuk jodho sing bisa gawe mulyamu, mulyaku, lan mulyane famili-famili Kusuma.

Saiki wis entuk pancadan kaya dene karo Masmu Agung. Wis ora perlu sing neka-neka! Andri : Matur nuwun, pak. Kusuma: Ming kari nglanggengake katresnane Masmu Agung, katresnane tante Sulis lan katresnane wong tuwamu, lan katresnanmu dhewe. Andri : Lajeng kadospundi anggen kula saged damel amrih katresnan menika langgeng sedaya?

Kusuma: Yen saiki wis gampang. Kowe ora susah kakehan reka, ora susah. kakehan pikiran! Andri : Dados kula kedah nampi menapa kemawon, inggih saking mas Agung, saking tante Sulis lan ugi saking bapak ibu?

Kusuma: Kudu mengkono kuwi amrih langgenge katresnan! Andri : (unjal napas) … Awrat tumraping kula, Pak. Kusuma: Awrat sing kepriye? Andri : Lajeng kula minangka wayang, nampi menapa kemawon ingkang kedah kula tindakaken!

Ngantos mangke saklami-laminipun kula kedah tansah kendel, nampi menapa ingkang tumanduk wonten dhiri kula pribadi? Kusuma: Kuwi kuwajibanmu, Andri! (meneng sedhela) . Lan saiki mumpung durung kebacut, matura Mas Agung yen perhiasan kuwi arep kokenggo! Andri : Kedah kula suwun malih? Kusuma: Amrih ora nimbulake pandakwa sing ora-ora. Apa maneh yen tante Sulis krungu, mundhak ora seneng.

Jaluken barang-barang kuwi. Yen kowe ora seneng nyimpen, aku sing nyimpen. Andri : Menapa kedah mekaten? Kusuma: Kudu, Andri. Andri : Nanging barang-barang menika sampun ngantos Kusuma: Ngantos apa? Andri : (sajak wedi) … sampun … ngantos … kados dene nasibipun mobil kagunganipun apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa, utawi dalem menika ingkang sampun nate dipuncepengaken gadhen … Kusuma: Ora, Andri.

Aku ngerti yen barang-barang kuwi kudu dirukti sing apik-apik. Andri : Benjing-enjing kula badhe matur Mas Agung. Kusuma: Nhaaa … dadi aja nganti nimbulake pasulayan sing ora apik tumrapku lan tumrape tante Sulis! Wis ya, aku tindakan dhisik. (lunga) 72  Sastri Basa /Kelas 12 (Gending ‘Gambir Sawit’ pelog patet 5) (Meneng sedhela) Parinem: (adoh) Kula nuwuuun … ! Andri : (seru) Ooo, ayo, Par … mlebua wae, Par … wis, terus mlebu … !

Parinem: (nyedhak) Kok sepen ndalem, Den Andri! Andri : He-eh! Lagi padha tindakan bapak ibu. Kono, lingguh kono! … Hus, lingguh ndhuwur wae! Kok terus arep lingguh ngisor. Wis, lingguh ndhuwur, Par! Parinem: Ah, sampun mriki kemawon. Andri : Wong bapak ibu ora ana ndalem kok, Par. Wis, lingguh nduwur wae!

(meneng sedhela) … Ana apa, diutus tante apa Mas Agung? Parinem: Dipunutus Bu Sulis. Menawi kula sowan mriki kok pinuju sami tindakan, ta? Andri : (meneng, unjal napas sedhih) … Ah, ya … Diutus apa, Par? Parinem: Inggih namung nyaosaken serat. Lha Den Andriana dipunajeng-ajeng kok awis-awis rawuh. Andri : Lha kowe ya ngerti dhewe ta, Par, wong aku kudu tunggu omah, kejaba sekolah.

Mas Amarga bapa polah, Agung ora ngarep- arep aku? putra nandang wirang. Parinem: Waaah, menawi Den Agung menika sampun, Sumber foto: detik.com menapa malih sasampunipun dados dhokter sasat mboten nate lenggah apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa ndalem. Rawuh dhog, dhahar, tindakan malih. Andri : Lha, mengko … aku mrana Mas Agung ya ora ana ndalem. Lan Mas Agung dhewe ya wis ngendika, tempone ming malem Minggu. Serat kanggo sapa, Par? Parinem: Kagem panjenengan, Den.

Nanging menawi malem Minggu Den Agung rak tindak mriki, ta? Andri : (ngguyu) Oo … ya mesthi! Parinem: Lho, tegesipun menawi sampun dipunatur mekaten nggih sae kemawon! Lha, nanging mbok nggih panjenengan menika sowan keng tante, senadyan mboten pinanggih Den Agung.

Andri : Aku ya kepengin sowan tante, nanging angger ana ngomah aku terus tunggu omah, bapak ibu mesthi tindakan. Parinem: Tindakan dhateng pundi kemawon, ta? Andri : Ah, ya embuh, Par. Endi layange tante Sulis? Parinem: (meneng sedela) … Nanging ngaten, Den Andri, kula dipunngendikani keng tante … wah priye ya, nggonku matur … Andri : Layang apa ta?

Kok nganti kaya sajak penting! Wis ta, ulungna ta, Par! Parinem: (meneng) … Keng tante ngendika, menawi … wah arep takaturake kok sajak malah meden-medeni, ning yen ora … (meneng) … Ngaten inggih, Den Andri, keng tante namung meling, ditampa lan diwaca kaya dene maca layange tantene dhewe. Mangga, sampun! Andri : (karo mbukak layang) Kok sajak penting banget! (terus meneng) … (kaget) … Tante Sulis??? Aneh! Ah aku ora nate … ah mongsok. . ! Par, kowe Sastri Basa /Kelas 12 73 ngerti isine layang iki?

Parinem: Babar-pisan mboten, Den Andri. Andri : Babar-pisan ora tenan? Nanging aneh, Par! Aku ora nate … ah, aku ora nate … ah, isin aku karo Tante Sulis! Kowe ora nate dijak rasanan bab aku karo tante?

Parinem: Raosan kados pundi? Mboten nate! Andri : (susah) Adhuh! (lunga) Pak! Bapak! Bapak! Parinem: Ngendikanipun keng bapak tindakan!?

Andri : (adoh) He-eh, nanging mau tindak metu wingking … (nyedhak) … Tante Sulis ora ngendika apa-apa nalika kowe arep diutus? Parinem: Inggih namung menika wau welinganipun menawi panjenengan nampi serat menika amrih dipunanggep kados dene maos seratipun ingkeng tante piyambak! Andri : (nirokake) … Kaya dene layange saka tante dhewe? Pancen aku nganggep kaya dene tanteku dhewe, nanging ora bisa takanggep kaya ngono, Par! Iki soal sing gawat, sing nyangkut jenengku, asmane bapak, lan ibu, Par!

(menggeh-menggeh) .soal dhuwit… Aku ora nate …, ora nate matur bapak, lan aku ora nate nyuwun supaya bapak kersa matur marang Tante Sulis. (meneng) … Ah, aneh kahanan iki, Par! (sajak wedi lan bingung). . Ah mesthi Tante Sulis ndakwa aku sing ora-ora, dikira aku mbungahi.

Parinem: (nyabarake) … Sabar! Sabar ta, Den Andri! Keng tante mboten ndakwa mekaten, namung nedha keterangan, menapa leres, Lan kula kinten menawi leres mekaten, ah malah Bu Sulis remen, sabab panjenengan sampun nganggep kados dene ibu piyambak. Andri : Apa yen nganggep kaya dene ibu dhewe, kuwi mesti kudu njaluk apa-apa, njaluk dhuwit? Parinem: Inggih mboten, nanging kanthi nglairaken pepenginanipun menika rak sampun nganggep tiyang sepuh piyambak. Andri : Ah, kanggone aku ora bener, Par.

Salah yen kaya ngono. Apa maneh aku iki lagi pacangan, ora duwe hak tumindak kaya ngono. Parinem: Lajeng kados pundi nggih? Andri : (saya lirih seriyus). . Apa bapakku? Parinem: Menawi seratipun menika kacriyos saking keng bapak. . Kula inggih dipunbektani serat-seratipun ingkang sampun nate dipuntampi bu Sulis. Andri : Coba! . Kokgawa? Parinem:. . Inggih … menika! Andri : (mbukak apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa, meneng).

. Adhuh! (nangis). . Tenan … tenan, Par. Iki serate bapak. Adhuh, bapak tegel karo putrane. . ! Isin aku … wirang aku, Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Bapak. . kok dadi tegel nulis layang kaya ngene! Aku sing kanggo kudhung. . Oouh tegel panjenengan, Pak! Keaangeten panjenengan, Pak! (nangis sesenggrukan) Parinem: Den rara Andri, sampun muwun ta . sampun ngaten ta, kendel ta! Andri : Yooh!… Nanging aku saiki didol jenengku, Par. . ! Aku ora nate kepengin gelang tretes.

Aku ora nate ndandakke jam tangan sing larang regane … ! (terus mingseg-mingseg) Parinem: Menawi mekaten panjenengan kedah nerangaken dhateng Bu Sulis, Den Andri! Temtu mboten menapa-menapa! Woo, Bu Sulis menika longgar penggalihanipun kok, Den Rara. Andri : … Nanging raiku takselehake ana ngendi, Par! 74  Sastri Basa /Kelas 12 Parinem: Lho, menawi panjenengan rak mboten menapa-menapa, ta!

Andri : Nanging, aku putrane bapakku, putrane ibuku, Par. Parinem: Lha inggih, nanging Panjenengan piyambak rak mboten menapa-menapa! Andri : Kowe ora ngerti perasaanku, Par. Aku yen sowan Bu Sulis tegese aku nggawa jenenge wong tuwaku, martabat kehormatan keluwarga Kusuma. Nanging yen kaya ngene iki, apa teges martabat lan kehormatan keluwarga Kusuma sing wis rusak, ancur ana ngarepe Tante Sulis! (mingseg-mingseg) Parinem: (meneng) . Lajeng kados pundi?

Menapa panjenengan atur balesan? Andri : (isih nangis ora mangsuli) Parinem: Saenipun panjenengan nyerat, ngendika menapa wontenipun, Den Andri. Andri : … Nyerat, balesan, bab kuwi gampang taktindakake kanthi sepuluh menit rampung. Nanging soal iki ora mung cukup sepuluh menit rampung, Par. Soal iki dawa gandheng-cenenge. Ora, aku ora arep nulis layang balesan katur Tante Sulis! Aku mung golek tresna kang Parinem: Lajeng kados pundi?

sejati. Andri : Yen perlu aku pedhot karo Mas Agung. Sumber foto: pinterest.com Parinem: (kaget) Den Rara Andri! Ah sampun ngaten! Andri : Wis, muliha, Par! Balia, Par … muliha … ! Parinem: Ah sampun lajeng ngaten ta, Den Rara Andri! Andri : (rada nggetak sithik) Wis ta, balia, muliha! Aku bingung, aku durung bisa matur apa-apa! Nanging soal iki kudu beres! Parinem: Beres ingkang kados pundi! Lajeng kados pundi atur kula? Andri : Kowe ora susah matur apa-apa. Aturna kahananku kaya ngene!

Parinem: Menawi dipunpundhuti priksa keng tante? Andri : Matura aku ora bisa atur balesan! Parinem: Nanging kula temtu dipunpundhuti priksa. Andri : Aturna kahananku, atiku ajur, rasaku wirang! Aku ora. . (terus nangis sesenggrukan) Parinem: (ngerih-erih) Sampun ta!

Menawi mboten leres nggih mangke matur Bu Sulis! … Sampun lajeng ngaten! (arep melu nangis). . Sampun dipun galih ingkang lebet! Mangke kula matur, Den Andri! Andri : Ora, Par! Ora! Iki sawijining pukulan sing hebat tumrapku, Par. Aku wirang banget. Aku isin banget, Par. Jenengku didol dening wong tuwaku dhewe …! Aku wis manut didhawuhi apa wae. Pacangan karo Mas Agung .

Yooh! Tukar cincin.yooh! Aku ora bisa apa-apa. Matura! Wis, balia! Parinem: Ah mbok sampun kagalih mekaten ta! Andri : (ngusir-usir) Wis balia, balia! Matura saksenengmu dhewe! Wis muliha, muliha, Par! Parinem: (gela) Ooo, nggih sampun … pareng … pareng! (Gending: ‘Wirangrong’ pelog patet nem — Suwuk) Sastri Basa /Kelas 12 75 Kanggo njajagi jerone pangertenmu ing babagan isining teks sandhiwara kanthi irah- irahan ”Kewirangan” kasebut, bocah-bocah bisa mangsuli pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi jangkep lan bener.

1) Kepriye watake para tokoh ing teks sandhiwara kanthi irah-irahan ”Kewirangan”? 2) Kepriye status sosiale para tokoh ing crita kasebut? 3) Kepriye urutan kedadeane crita? 4) Apa kang dirasakake dening para tokoh ing teks sandhiwara kasebut? 5) Kepriye pungkasane crita kasebut? Garapan 2: Niti Stuktur Teks Sandhiwara Struktur teks sandhiwara panggung utawa sandhiwara radhio iku pada wae karo strukture teks lakon kaya sing wis para siswa sinaoni ing kelas X, yaiku dumadi saka: a) jejer (orientasi), b) pasulayan (konflik/komplikasi), lan c) pangudhare prakara (resolusi).

Amarga pasulayan/konflik mujudake intisarine drama, mula bab pasulayan ing teks sandhiwara bakal karembug maneh kanthi luwih jembar. Adegan sandhiwara dumadi saka sawenehe kedadean kang padha sesambungan lan rinonce minangka larah-larahing crita kang diarani alur utawa plot.

Kedadean sing siji dadi sabab utawa akibat tumrap kedadean liyane. Umume, sandhiwara migunakake alur maju (kronologis/alamiah) diwiwiti kanthi jejer (orientasi), yaiku adegan metune tokoh-tokoh penting jangkep ciri wancine. Kasusul pasulayan, yaiku timbule prakara jalaran saka bedane panemu ing antarane para tokoh.

Yen pasulayan iku ora bisa dirampungi, bakal mrembet-mrembet, ngombyawara lan apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa ruwet pangudhare. Puncake pasulayan/konflik diarani klimaks, yaiku perangan crita sing paling agawe dheg-dhegan lan biasane paling ditunggu dening penonton.

Crita sajrone sandhiwara ora bakal bisa mlaku, yen sakabehe tokoh nduweni watak, sikep, panemu, lan pepenginan sing padha. Crita bisa mlaku jalaran anane pasulayan sing ditimbulake amarga bedane watak, sikep, panemu lan pepenginan.

Pasulayan bisa wujud eksternal utawa kasebut uga social conflict, yaiku padudon ing antarane tokoh siji lan tokoh liyane ( tokoh protagonis ’awatak apik’ lumawan tokoh antagonis ‘‘awatak ala’). Bisa uga wujud internal utawa kasebut uga psychological conflict, yaiku pasulayan jroning batin sawijining tokoh sing biasane bisa ndadekake owahe tindak-tanduke tokoh.

Kanggo gladhenmu, tindakna pakaryan iki: a. Supaya bisa nemokake lan nganalisis pasulayan utawa konflik ing teks sandhiwara kanthi irah-irahan ”Kewirangan”, jangkepana tabel ing ngisor iki! 76  Sastri Basa /Kelas 12 No. Jinis Pasulayan/ Konflik Bukti Kutipan Teks Analisis . 1 Eksternal utawa .

social conflict . 2 Internal utawa . psychological . conflict . b. Pasulayan utawa konflik njalari mubenge cakra manggilingan. Jangkepana tabel ing ing ngisor iki kanggo mangerteni mubenge cakra manggilingan ing teks sandhiwara kanthi irah-irahan ”Kewirangan”! No. Tokoh Sing Ngalami Owah- Bukti Kutipan Teks Analisis owahan Nasib . . 1. apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa.

2. . 3. . Lst. Garapan 3: Nganalisis Unsur Basa Sajrone Teks Sandhiwara Teks sandhiwara radhio dudu teks sing arep dipentasake ing sandhuwure panggung, ananging cukup kababar ing studio radhio utawa rekaman. Para pemain sandhiwara radhio, ora kudu bisa akting, bloking, utawa prinsip sandhiwara panggung liyane. Mula saka iku, teks sandhiwara radhio ora mbutuhake pituduh laku utawa kramagung, ananging mbutuhake pituduh pocapan.

Unsur musik lan swara tirunan Sastri Basa /Kelas 12 77 (tiron) perlu katulis ing sajrone teks, tuladhane swara jaran, lawang kang dibukak, piring ceblok, lan liya-liyane. Sumber foto: sammy-summer.blogspot.com Tindakna pakaryan iki: a. Kanggo nemokake lan nganalisis keterangan ucap sing dadi titikane sandhiwara radhio, jangkepana tabel ing ngisor iki!

No. Titikane Teks Bukti Kutipan Teks Analisis Sandhiwara Radhio . . 1 Anane Pituduh Pocapan . . 2 Anane Unsur Musik . . 3 Anane Swara Tirunan 78  Sutradhara (ngungkurake kamera) lagi mandhegani rekaman lan teknisi makarya kanthi lungguh ing ngisor Sumber foto: http://armando-abdullah.blogspot.com Sastri Basa /Kelas 12 Amarga antawacana ing teks sandhiwara radhio iku mujudake teks tulis kang arep diucapake kanthi lesan, mula biasane basa sing digunakake ing teks sandhiwara radhio uga basa lesan.

Salah siji titikane basa lesan, yaiku akeh migunakake tembung sing ora standar utawa ora baku lan akeh kecampuran dhialek ’pocapan basa sing beda ing saben panggonan’.

b. Saiki para siswa kaajab bisa nemokake tembung sing ora baku lan dhialek ing teks sandhiwara ”Kewirangan” kanthi njangkepi tabel ing ngisor iki! No. Tembung Ora Tembung Baku Bukti Teks Kutipan Baku Utawa Utawa Standar Dhialek .

. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Kanthi Nulis, Mrodhuksi, lan Nyiarake Teks Sandhiwara Sawise mbedhah sawijining teks sandhiwara radhio, ana ing pasinaon 2 para siswa bakal kaadhepake karo pakaryan kang luwih praktis, yaiku nulis lan nyiarake sawijining teks sandhiwara.

Para siswa kaajab kanthi greget, disiplin, lan pracaya marang kabisane pribadhi makarya bebarengan karo kanca ing klompok nulis, mrodhuksi, lan nyiarake sawijining teks sandhiwara.

Sastri Basa /Kelas 12 79 Garapan 1: Ngonversi (Alih Wahana) Teks Gancaran Dadi Teks Sandhiwara Radhio Maneka warna jinis asil cipta sastra (utamane gancaran), bisa diowahi (dikonversi/alih wahana) dadi teks sandhiwara radhio. Carane gampang, gancaran (prosa) kang wujud formale didhominasi dening janturan (kisah), diowahi dadi teks sandhiwara radhio kang wujud formale didhominasi dening antawacana (dhialog/guneman). Amarga saka iku, ukarane uga kudu diowahi dadi luwih lugas/prasaja lan cekak kaya lumrahe ukarane wong guneman.

Supaya anggone ngonversi ora nguciwani, tataran utawa trap-trapan iki kudu ditindakake: 1) Pahami tema utawa idhe pokok cerkak kang arep dikonversi. 2) Bagenen cerkak miturut urutan wektu lan papan kedadean, banjur owahi dadi babak/ adegan.

3) Owahana janturan pasulayan/konflik antarane para tokoh dadi antawacana. 4) Rancangen pituduh pocapan (kramagung) kang ngandharake tatacarane maca (alus/kasar, seru/lirih, cepet/alon), unsur musik, lan tirunan swara. Tindakna pakaryan iki: Kanthi pawitan sakabehing kaweruh sing wis koktampa, saiki para siswa kajaluk ngowahi teks cerkak ”Topeng” ing ngisor iki dadi teks sandhiwara radhio kang jangkep, apik, lan bener! TOPENG (Anggitane: Djajus Pete) (Kepacak ing majalah Panyebar Semangat, No.25, tanggal 22 Juni 1996) Pasar rakyat digusur minggir saka tengah kutha.

Sawetara bakul-bakul mogok, emoh ngalih menyang pasar anyar sing isih sepi. Sing mogok iku racake bakul-bakul cilik, padha nggelar dagangane kanthi lesehan ing sadawane trotoar ngarep tilase Pasar Rakyat. "Pasar wis apik-apik reja ing kene kok dielih menyang pinggir sawah, nduwe karangan kok ra mathuk blas.

Wong cilik wis angel golek pangan, kok malah disingkirake," mBah Dilah bakul dhawet kresah-kresuh. "Alah, ben, kok nggagas wong ngecemes nganggo corongan. Ngko nek meniren rak meneng karepe dhewe mBah," semaute Tanem bakul gethuk ing sandhinge.

Sing disebut ngecemes iku ora liya Pareres, Dansatpol PP (Komandhan Satuan Pamong Praja). Pareres saka luar Jawa sing ora bisa basa Jawa iku isih terus ngrembugi bakul-bakul nganggo corongan. 80  Sastri Basa /Kelas 12 "Sekali lagi, patuhilah peraturan.

Segeralah ke pasar baru. Dan lagi, sampah di tempat ini mengganggu program kebersihan lingkungan untuk mempertahankan Adipura. Ini peringatan terakhir. Jangan membuat jengkel petugas. Jangan sampai petugas menggunakan kekerasan." "Eh, gak enak buntute," grenenge So Kamin, tukang patri sing lagi nambal panci borot.

"Disadhukana ya gak wedi, kang So. Ya isih wedi nek anake kaliren," semaute Sri bakul buwah sing dodolan apel, jeruk, lan salak. Pareres sing nggawa mobil kijang brundhul isih terus wira-wiri karo ngrembag-ngrembugi bakul. Sateruse, megaphon diulungake marang Kamto, andhahane genti sing omong.

Mubeng-minger rembuge Kamto ora beda kaya sing uwis-uwis, awit wis ping telu Satpol PP ngudhuni pasar trotoar iku. Anane Pareres kepeksa gedandapan melu mudhun, esuk iku, jalaran mentas dibel bupati supaya enggal nertibake bakul-bakul sing disebut gawe rusuhing tengah kutha.

Nanging bakul-bakul iku isih tetep muwel ing kono saben esuk, wiwit jam setengah pitu tekan jam sepuluhan. Selagine bakul cilik sing wis gelem ngalih menyang pasar anyar wiwit dina boyongane pasar, anane mung padha ngresula jalaran ora ana sing ngambus dagangane.

Satemah ora sithik kang mbalik menyang tengah kutha, melu umpel-umpelan ing trotoar. Ing kono pancen laris enggone dodolan, dadi jujugane wong-wong blanja sing wegah yen kudu mbecak menyang pasar anyar kang adoh ing pinggir kutha.

Weruh cacahe bakul saya wuwuh, Pareres misuh-misuh. Kita usir mereka dengan kekerasan, ngono prentahe Pareres jroning rapat ing kantore. Nanging staf Satpol PP cacah sepuluh sing dituding supaya ngobrak-abrik pasar trotoar, akeh sing muni kabotan. Alasane, kabeh padha duwe tangga sing dodolan ana ing kono.

"Rasanya nggak enaklah, Pak, jika misalnya, kami masih diundang kenduri oleh tetangga yang pernah kami obrak-abrik dagangannya," tembunge Sahlan. "Jika sungkan, bisa disiasati pakai topeng," usule Kamto. "Ah, nggak perlu. Seperti mau ngrampok saja." panulake Pareres. "Dalam bertugas, tinggalkan urusan pribadi. Rikuh hanya mengganggu tugas saja." "Tapi rikuh dengan berbagai alasan, telah menjadi bagian dari cara hidup kita, Pak.

Jika kita jujur terhadap kenyataan, penggusuran Pasar Rakyat itu kan juga karena rikuh saja," semambunge Kamto njalari kanca-kancane gumrenggeng, mbenerake. Pareres katon nggragap. Kamto mbacutake rembuge. "Maaf, Pak. Bukannya kami menolak tugas itu. Kami akan melakukannya, tapi apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa dengan wajah asli kami. Kami perlu topeng itu saja." Pareres nyawangi staf-stafe, kaya kepengin ngerti, apa kabeh setuju?

Kabeh staf manthuk. Pareres manut. "Baiklah jika topeng itu menjadi utama untuk kelancaran tugas. Yang penting, kasus pasar liar itu tuntas." Kantor kepeksa cucul wragad kanggo tuku kain lan ongkos kanggo njahitake topeng sing diwangun kaya kanthongan. Kejaba topeng kanthong Sastri Basa /Kelas 12 81 gampang dienggo, uga ora gampang ucul lan bisa brukut nutup sirah engga ora gampang dititeni dening tanggane.

Jam wolu esuk, ketel-ketel pasar trotoar, petugas topengan sing nganggo helm dinas sing ana tulisane SATPOL PP, tumandang ngobrak-abrik. Bakul- bakul padha njelih pating jlerit karo ngukuti dagangane.

Wong-wong blanja ambyar, bubar. Gegering pasar gawe maceting dalan sacedhake. Sakehing kendharaan padha mandheg, wong-wong sing ana njero-njero toko padha metu, kabeh kepengin weruh ana apa? Butuhe mung kepengin nonton. Nonton bingunge wong mlayu, nonton wong nangis. Bakul pitik nangisi pitik-pitike sing mati kepidak-pidak polahe wong. Akeh jajan pasar sing numplak keterak-terak, mblasah ora ngukup worsuh karo sawernane dagangan sing ancur.

"Sesuk takgawakake traktor! Takgiles kabeh! Uh! Uh!" Kamto nyadhuki dagangan rinjing, tampah, tumbu lan kukusan. "Iki barang kulakan!

Nganggo dhuwit! Kok dienggo bal-balan!" Bakule muntab, Kamto dikabruk rinjing pas kena raine. Mengkono njalari Kamto peteng pandelenge, ketotoran nganti nerak dhawet dagangane mbah Dilah. Dhawet sapengaron nggoling, juruh salodhong katut kutah. Mangkok-mangkoke pating klenthing tatapan. mBah Dilah njerit," Oalah Gustiiiii.! Kok dha siya-siya nyang wong cilik ta yaaaaa?! Dha gak slamet uripmu!" "Pasotmu gak mandi, mBah! Bakul-bakul iki sing nyepelekna petugas. Wis dielikake ora direken!" semaute saweneh Satpol PP weruh Kamto glenthangan.

Clanane Kamto teles kutahan dhawet. Atine mbah Dilah kaya dirajang, nangis kamisesegen, eluhe pijer diulapi nganggo pucuk slendhang.

Tanem bakul gethuk wis ngethithir nyingkrih, parute ceblok ora dipaelu. So Kamin tukang patri ibut nglebok-nglebokake pirantine menyang njero pethi. Ana apel siji gumlethak ing cedhak pethine. Sawuse rampung ngringkesi pirantine, So Kamin nyelehake apel iku menyang dhasarane Sri buah sing mawut.

"Gawanen kanggo anakmu, kang So," tembung Sri kekembeng mripate karo isih clilengan nggoleki dagangane sing ambyar. So Kamin gedheg. Senajan ing sateruse Sri ngulungake apel iku, ditambah salak rong iji, So Kamin emoh nampani." Apik dolen ae Sri.

Kena kanggo nyuda karugenmu. Nanging aja kokedol maneh ing kene. Tengah kutha iki wis dudu papane wong cilik golek pangan. Wiwit sesuk aku arep midher kampung- kampung," wangsulane So Kamin kang wis mikul pethi abot isi pirantine nyambut gawe. So Kamin weruh para petugas topengan lunga numpak kijang brundhul plat abang.

Nanging So Kamin lan bakul-bakul sing digurak iku padha ora weruh yen atine para petugas iku sejatine perih dene kepeksa nindakake ayahan kasar. Mula sawuse tekan kantore, topeng-topeng dibuwang sebrung. Kamto nguncalake topenge menyang kranjang sampah karo kumecap," Sabenere, raine awake dhewe iki isih luwih apik katimbang topeng-topeng iki. Kepeksa nganggo, dipeksa dening kahanan." "Ya, aku ngerti tegese topeng sing kokkarepake. Ora mung kanggo nutup rasa rikuh marang tangga, nanging luwih saka iku," tumanggape Sahlan.

82  Sastri Basa /Kelas 12 "Yen mung disawang perkasus, pasar liar iku pancen kleru, perlu ditertibake. Nanging yen ditlusur, pasar liar iku ora bakal ana yen Bupati tegas, wani nulak konglomerat sing ngincer lokasi Pasar Rakyat kanggo adeg supermarket iku," semaute kanca liyane, nggepok tuk-sumbering kaluputan.

Bupati rikuh, ora wani nulak awit konglomerat iku isih kulit daginge Pejabat Pusat. Bupati kepeksa samudana kaya kang ditulis wartawan ing koran- koran. Ora ana wartawan sing wani nulis sing sabenere. Samudanane Bupati, Pasar Rakyat wis dianggep rupak saka ajuning jaman ,perlu dijembarake ing papan liya ngiras kanggo pelebaran tata kota, alasane.

"Urip ing jaman sing semrawut iki, akeh prakara sing kwalik-kwalik. Wong arep ngatonake rupane dhewe sing apik, malah ora kebeneran jalaran ora cocog karo kejeming lingkungan sing nguwasani. Senajan cengkah karo batine, raine dhewe sing apik kepeksa dioret-oret. Ya ngene iki, kepeksa nganggo topeng sing ala, embuh kanggo kepentingane sapa," semambunge Sahlan.

Kanca-kanca liyane ora ana sing nrambul gunem. Padha thenger-thenger kaya isih nggagas enggone mentas ngobrak-abrik bangsane dhewe. Ing sateruse lagi ana sing kumecap, grenang-greneng kaya menyang awake dhewe. Tembunge," Karuwan mungsuh Landa utawa Jepang. Utawa ing Timtim kana, mungsuh Fretilin.

Yen menang kondhang, yen mati dadi pahlawan. Menang kok mungsuh wong-wong wadon, bakul gethuk, bakul dhawet." Tembung iku njalari Kamto unjal ambegan awit pancen ana rasa ngganjel ing atine, enggone ora sengaja nerak dhawete mbah Dilah, tanggane.

Kamto malah ora ngerti yen dheweke ana ing sacedhake mbah Dilah, randha tuwa setengah wungkuk sing uripe kesrakat. Senajan ketutup topeng, ora kaweruhan rupane, nanging atine Kamto sawarna manungsa uga dadi kisruh. Ana karep kepengin nglironi karugene kanggo nyuthik rasa kang ora kepenak sing ngganjel ing atine. Nanging Kamto uga dadi gojag-gajeg awit kang mengkono iku ateges miyak wewadine dhewe.

Ing mangka dheweke emoh yen enggone kejem ngobrak-abrik dadi pocapane tangga-teparo. Molak-maliking pikiran mengkono iku njalari Kamto klisikan enggone turu. Nganti esuke, tekan kantore, Kamto isih ewuh aya, durung mutusake. Endi sing dipilih? Kalane Kamto isih mikir-mikir prakara iku, dheweke diundang Pareres, diakon nyekel stir jalaran sopir kantore ora mlebu. Pareres kepengin weruh asile. Yen bakul-bakul isih muwel, langkah sabanjure, bakul-bakul arep digaruk, diangkut menyang kantor lan diwenehi pengarahan.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Weruh wis ora ana bakul siji-sijia, Pareres ayem atine. "Mereka ke pasar baru juga, akhirnya," ujare Pareres tanpa mudhun saka mobil kang diendhegake Kamto ing tilase pasar trotoar. "Ya, mungkin saja ke sana, atau ke tempat lain yang lebih menjanjikan sesuap nasi. Atau bisa jadi masih nganggur di rumah, merenungi modalnya yang mawut," tembunge Kamto, wewayangane mbah Dilah kumlebat ing angen-angene.

Sastri Basa /Kelas 12 83 "Itu salah mereka. Kita kan sudah mengingatkan baik-baik dan sudah kunyalakan lampu merah, peringatan terakhir. Kitalah yang susah, ditegur Bupati, dianggapnya kita tak mampu kerja." Pareres nyulet rokok. sawuse asep dikebulake, Pareres sumambung," Tugas kita sebagai penegak ketertiban makin banyak saja. Berhadapan langsung dengan masyarakat yang komplek.

Menertibkan ini, menertibkan itu, belum menertibkan yang lain, dan yang lainnya lagi. Tukang becak pun liar, mbandel ditertibkan parkirnya." "Jika hanya menertibkan orang kecil saja, tak sulit, meski mereka mbandel pada mulanya. Orang kecil saja, dengan ditendang sudah pada takut dan mulai tertib. Ada satu hal yang paling sulit ditertibkan." "Apa?" "Untung bukan tugas Satpol PP." "Apa itu?" "Menertibkan moral untuk tidak menggusur kepentingan rakyat." Pareres sing rokokan isih terus rokokan, tanpa reaksi, kaya ora kepengin nanggapi rembuge Kamto.

Saka waliking kaca apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa, Kamto nyawangi kios-kios tilasing Pasar Rakyat sing wiwit digempur dening kuli-kuli bangunan.

*** Garapan 2: Mrodhuksi lan Nyiarake Sandhiwara Radhio Saiki wektune para siswa ngatonake sakabehe kawasisan lan kaprigelan mroduksi sandhiwara radhio kanthi bombong lan bungah. Para siswa kudu bisa saiyeg saeka kapti makarya bebarengan mroduksi sandhiwara radhio “Topeng” adhedhasar teks kang wis kagarap kanthi jlimettiti, lan tutug.

Prodhuksi sandhiwara radhio bisa lumaku kanthi lancar lan apik, yen sekabehe pawongan kang kasangkut ing sajrone proses prodhuksi bisa makarya bebarengan kanthi linambaran rasa seneng lan tanggung Jawab. Proses prodhuksi sandhiwara radhio ngliwati telung tataran. Sepisan, tataran pra prodhuksi, yaiku golek lan ngumpulake gagasan, teks/naskah, lan paraga (sutradara, pemain, lan teknisi). Kaloro, tataran prodhuksi, yaiku proses rekaman nggarap sandhiwara radhio. Katelu, tataran pasca prodhuksi yaiku proses editing lan publishing.

Dhalang/sutradara sandhiwara radhio kudu ngelingi, yen panyemak sandhiwara mung migunakake indra pangrungu (kuping/audio) kang nduweni sipat imajinatif (gampang/seneng khayalan) lan ora migunakake mripat kang nduweni sipat kritis/rasional kanggo nikmati ‘ngrasakake’ asil ciptane. Mula, prodhuksi sandhiwara radhio uga kudu kaarahake kanggo nggugah daya khayal panyemak. Supaya asil prodhuksi sandhiwara radhio bisa nduweni kuwalitas sing apik, babagan ing ngisor iki kudu oleh kawigaten kang mirunggan.

(1) Teks/ Naskah Antawacana ing teks kudu cekak aos, terang, apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa padhet. Sabisa-bisane kudu ninggalake/nginggati tembung sing ora umum (istilah asing), ukara kang kedawan lan mbulet supaya panyemak sandhiwara ora bingung lan cepet bosen.

84  Sastri Basa /Kelas 12 (2) Paraga Jalaran mung kanggo dirungu, mula pamaraga/pemain kudu temen-temen nduweni swara kang bisa nggambarake figur/karakter tokoh kang diparagani. Cacahing pamaraga/pemain paling akeh wong lima, awit yen pamaragane kakehan bakal mbingungake panyemak.

(3) Ilustrasi Musik Ilustrasi musik lan sound effect kudu trep karo kahanan kang dikarepake naskah, supaya bisa nguripake suwasana lan mbiyantu panyemak sajrone ngembangake imajinasi/daya khayale. (4) Narator Narator kudu bisa migunakake ukara kang trep kanggo nggambarake suwasana kang dumadi, utamane tumrap adegan lan kahanan kang ora bisa utawa angel diswarakake (umpamane kobongan, banjir, rasa, rupa, lan liya-liyane).

(5) Proses editing Sawise rekaman rampung, teknisi kanthi titi lan titis dituntun sutradhara ndandani asil rekaman. Sajrone proses editing, teknisi bisa ngurangi, ngilangi, utawa ngimbuhi perangan-perangan kang kaanggep kurang trep. Saiyeg saeka kapti makarya bebarengan. Sumber foto: duniaradhio.blogspot.com Pakaryan kanggo siswa: Sawise sakabehe proses prodhuksi rampung, supaya asil ciptane utawa karyane para siswa bisa dirasakake dening masyarakat, para siswa kaajab bisa nggunggah sandhiwara radhio asil prodhuksine ing internet lumantar website sekolah utawa blog pribadi.

Pasinaon 3: Pakaryan Mandhiri Nulis Pasulayan Sajrone Teks Sandhiwara Kanthi Aksara Jawa Makarya kanthi bebarengan pranyata bisa nuwuhake suwasana guyub rukun. Saiki kanggo nuwuh lan ngrembakakake jiwa mandhiri lan daya ciptane, ana ing Sastri Basa /Kelas 12 85 pasinaon 3 para siswa bakal kaadhepake karo pakaryan mandhiri.

Para siswa kaajab kanthi mandhiri, tanpa ngarep-arep pitulungane liyan bisa nulis nganggo aksara latin lan aksara Jawa sing apik lan bener. Kawruh babagan tata tulis aksara Jawa wis disinaoni wiwit isih sekolah ing SD nganti saiki, wiwit aksara legena nganti aksara murda wis nate diwulangake Bapak/Ibu Guru.

Mula saiki wektune kanggo njajagi jerone kawruh lan katrampilan nulis aksara Jawa mau. Sethithik minangka pepeling, yen salah siji gunane aksara murda yaiku kanggo nulis jeneng, tuladhane: (1) %][bo[wo$ubiy[nTo (2) [jo[@owi[fo[fo (3) $ulTnH$nufin ¿ (4) sun [n µo n=, lan para siswa uga kudu eling yen aksara murda ora oleh dipasangi, yen dipasangi bali dadi aksara biasa.

Pakaryan kanggo para siswa: Para siswa kaajab kanthi titi lan tatas, bisa ngowahi (alih wahana) cuplikan teks pasulayan ing sandhiwara radhio saka teks aksara Latin dadi teks aksara Jawa ing ngisor iki. Asil pakaryanmu kakumpulake minangka tugas portofolio! Supaya bisa diwaca, tulesan kudu apik lan bener Sumber foto:andrianakawaiimoeta.blogspot.com Tulisen nganggo aksara Jawa! Andri : Kula mboten saged nyimpen barang-barang ingkang dereng hak kula, Pak. Kusuma : Hiya wis bisa, yen ora gelem nganggo rak bisa koktitipake menyang aku Andri utawa ibumu.

: Kadospundi anggen kula nitipaken, menawi bapak ibu tansah mboten Kusuma Andri wonten ndalem. Lan, kula kaliyan Mas Agung badhe murnekaken katresnan. : Apa katresnanmu ora murni saiki? : Awit, kula kaliyan Mas Agung menika namung dipunpanggihaken dening tiyang sepuh. Mila. Katresnan menika, kula kinten mboten saged dangu, 86  Sastri Basa /Kelas 12 menawi kula kaliyan mas Agung piyambak mboten madosi katresnan ingkang murni.

Sastri Basa /Kelas 12 87 GLADHEN WULANGAN IV I. Pilih wangsulan sing paling bener! 1. Asil cipta sastra, miturut wujude kaperang dadi telu, yaiku. a. gancaran ’prosa’, cerkak ’cerpen’, lan sandhiwara ’drama’ b. gancaran ’‘prosa’, guritan ‘puisi’, lan sandhiwara ‘drama’ c. tembang ‘nyanyian’, guritan ‘puisi’, lan sandhiwara ‘drama’ d. pertunjukan ‘tontonan’, guritan ‘puisi’, lan sandhiwara ‘drama’ e. babad ‘cerita sejarah’, guritan ‘puisi’, lan sandhiwara ‘drama’ 2.

Sandhiwara mujudake genre (jinis) asil cipta sastra sing nggambarake. a. uripe manungsa lumantar solah bawa utawa tindak tanduk. b. uripe manungsa lumantar guyonan lan hiburan c. uripe manungsa lumantar crita ing ndhuwur panggung d. uripe manungsa lumantar kesenian tradhisional e. uripe manungsa lumantar sutradhara 3. Bobot ajining teks sandhiwara gumantung marang. a. jejer (orientasi) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi ‘perasaan’ sing nonton. b. pasulayan (konflik) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi ‘perasaan’ sing nonton.

c. pangudhare prakara (resolusi) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi ‘perasaan’ sing nonton. d. basa rinengga (gaya bahasa) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi ‘perasaan’ sing nonton. e. dhalang (sutradara) sing bisa ndudut ati lan nguras emosi ‘perasaan’ sing nonton.

4. Wujud pasulayan ‘konflik’ yaiku. a. psychological conflict, yaiku pasulayan ing antarane pawongan siji lan pawongan liyane. b. social conflict, pasulayan ing sanjerone batin sawijining pawongan. c. social conflict lan psychological conflict. d. antarane perangkat desa karo institusi Dewan Perwakilan Desa. e. amarga rebutan warisan. 5. Sapa pawongan sing menang sajrone pasulayan. . a. bakal terus melu mubeng cakra manggilingan.

88  Sastri Basa /Kelas 12 b. bakal manggon ing papan sing ngisor (mlarat, ina, utawa asor). c. bakal menang maneh ing pasulayan sabanjure. d.

bakal ora bisa dikalahake ing pasulayan sabanjure. e. bakal manggon ing papan sing dhuwur (sugih, pangkat, utawa drajat). 6. Mula yen lagi pinuju ana ing papan sing dhuwur (menang pasulayan) kudu bisa ngedohi sipat .

a. suradira jayaningrat lebur dening pangastuti b. amemayu hayuning bawana c. sadumuk bathuk sanyari bumi d. adigang, adigung, lan adiguna e. rawe-rawe rantas malang-malang putung 7. Sandiwara radhio yaiku jinise sandhiwara sing mung bisa kasemak kanthi migunakake .

a. antawacana (dhialog) b. indra pangecap utawa pangrasa c. indra pangrungu (audhio) d. audhio visual elektronik e. perkakas kang canggih 8. Pungkasan karampungane pasulayan utawa dredah, ing struktur teks lakon diarani …. a. jejer (orientasi) b. pasulayan (komplikasi) c. pangudhare prakara (resolusi) d. pungkasaning crita (kodha) e. owahing crita (revolusi) 9. Umume, sandhiwara migunakake alur. a. maju b.

flash back c. campuran d. mundur e. wolak-walik 10. Teks sandhiwara radhio ora mbutuhake pituduh laku, ananging mbutuhake. a. kramagung b. pituduh akting c. pituduh pocapan d. pituduh bloking e. pituduh gladhen Sastri Basa /Kelas 12 89 11. Amarga antawacana ing teks sandhiwara radhio iku mujudake teks tulis kang arep diucapake kanthi lesan, mula . a. biasane migunakake basa baku b.

basane kecampuran tembung ora baku c. basane trep karo unggah-ungguh basa d. ukarane dawa lan jangkep e. basane standar kaya basa Jogja-Solo 12. Maneka warna jinis asil cipta sastra (utamane gancaran), bisa diowahi (dikonversi/alih wahana) dadi teks sandhiwara radhio. Carane, yaiku . a. ngowahi gancaran dadi prosa b. ngowahi guneman dadi dhialog c. ngowahi guneman dadi antawacana d.

ngowahi janturan dadi antawacana e. ngowahi antawacana dadi janturan 13. Prodhuksi sandhiwara radhio bisa lumaku kanthi lancar lan apik, yen …. a. sekabehe pawongan kasangkut ing proses prodhuksi kanthi linambaran rasa seneng. b. sekabehe pawongan melu ngatur pakaryan kanthi linambaran rasa seneng. c. sekabehe pawongan makarya kanthi linambaran rasa seneng lan tanggung jawab. d. sekabehe pawongan melu netepake pakaryan kanthi linambaran rasa seneng. e. sekabehe pawongan melu milih pakaryan kanthi linambaran rasa seneng.

14. Jalaran mung disemak kanthi dirungokake, mula pamaraga/pemain sandhiwara radhio kudu temen-temen nduweni swara . a. kang bisa kaprungu endhek-dhuwur dening panyemak. b. kang bisa nggambarake apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa tokoh kang diparagani.

c. kang bisa kaprungu kanthi jelas dening panyemak. d. kang bisa diatur intensitas, intonasi, lan artikulasine. e. kang bisa kepenak dirungokake kaya swarane waranggana. 15. Tumrap adegan lan kahanan kang ora bisa utawa angel diswarakake (umpamane kobongan, banjir, rasa, rupa), bisa dicritakakae dening . a. sutradhara b. pamaraga c. penulis naskah d. narator e. edhitor 90  Sastri Basa /Kelas 12 II. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi bener! 1. Apa gunane nyemak sandhiwara radhio?

2. Apa kang kudu ditindakake dening manungsa nalika manggon ing papan ngisor ing cakra manggilingan? 3. Kepriye carane ngonversi teks gancaran dadi teks sandhiwara radhio? 4. Apa wae kang kudu ditindakake sadurunge proses prodhuksi sandhiwara radhio? 5. Bab apa kang kudu digatekake sutradara nalika milih lan netepake pamaraga/pemain ing sandhiwara radhio? Jlentrehna! Sastri Basa /Kelas 12 91
Malinda Najwah Sifa A.

XII MIPA 5 / 19 Gladhen wulangan I A. 1. Minangka pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan, jalaran .  E. beda papan lan bab kang dirembug, bisa ndadekake beda panganggone basa. 2. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku .  A. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya 3. Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku .  C. basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh. 4. Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku.  B. ragam ngoko lan ragam krama 5.

Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake .  A. rumaket apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa. Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa.

 B. ngoko alus 7. Yen kabandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih .  C. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni 8. Ibu : Bapak wis dhahar? Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur. Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku .  B. ngoko alus 9.

Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin! Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin! Ing punggelan teks kasebut, Ibu migunakake basa ngoko, dene Rina migunakake basa.  C. krama lugu • Company About Us Scholarships Sitemap Q&A Archive Standardized Tests Education Summit • Get Course Hero iOS Android Chrome Extension Educators Tutors • Careers Leadership Careers Campus Rep Program • Help Contact Us FAQ Feedback • Legal Copyright Policy Academic Integrity Our Honor Code Privacy Policy Terms of Use Attributions • Connect with Us College Life Facebook Twitter LinkedIn YouTube Instagram Dalam perkembangan zaman pada masa kini bahasa yang digunakan oleh orang jawa terbagi menjadi ragam bahasa jawa krama dan ragam bahasa jawa ngoko.

Masyarakat Jawa khususnya pada zaman dahulu sudah mengenal yang dinamakan dengan norma. Hal itu bisa dilihat dengan kompleknya tataran bahasa jawa yang digunakan meggunakan aturan-aturan yang ditujukan guna saling menghormati dalam berkomunikasi. Dalam keggunaanya Bahasa Jawa Ngoko maupun Krama sendiri terbagi-bagi menjadi beberapa tingkatan dan oleh siapa serta kepada siapa ragam bahasa itu digunakan.

Dibawah ini akan saya jelaskan tingkatan-tingkatannya : 1. Ngoko Ngoko sendiri terbagi pada ngoko lugu dan ngoko alus, dimana setiap tataran itu diatur kepada siapa dan siapa yang boleh menggunakan. • Ngoko lugu merupakan ragam bahasa ngoko yang kosa katanya tidak tercampur sama sekali dengan kosa kata krama. Biasanya ragam bahasa ini digunakan oleh orang yang lebih tua kepada seorang yang lebih muda dan sudah akrab sebelumnya.

Contohnya yaitu percakapan antara ayah dan anak. Dalam kejadian itu sang ayah akan menggunakan ragam bahasa ngoko lugu. • Ngoko Alus merupakan ragam bahasa apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa yang kosakatanya sudah tercampur dengan kosakata krama inggil.

Biasanya digunakan oleh orang yang sedang berkomunikasi dan menganggap pantas untuk saling dihormati. Biasanya digunakan oleh orang-orang dengan selisih umur yang cukup jauh namun bisa bekerja bersama maka ragam bahasa yang digunakan menggunakan ngoko alus. 2. Krama Sama seperti ngoko, bahasa jawa krama terbagi kedalam ragam bahasa jawa krama lugu dan ragam bahasa krama alus/krama inggil.

• Krama lugu merupakan bahasa jawa yang halus namun masih masuk dalam tingkat menengah. Kenapa saya sebut menengah? Hal ini dikarenakan pada ragam bahasa jawa ini bisa dikatakan versi sopan dengan kosa kata yang cukup mudah dimengerti.

Dalam penggunaanya sendiri biasanya digunakan oleh orang muda kepada yang lebih tua. Namun digunakan pada konteks yang tidak resmi atau bisa disebut saat sedang berbincang-bincang. • Krama alus/Inggil adalah percampuran bahasa krama dengan yang lebih tinggi tingkatannya seperti bahasa kawi/jawa kuna namun memiliki maksud untuk memperhalus ucapan.

ragam bahasa ini biasa digunakan oleh orang yang lebih muda kepada yang lebih tua dalam konteks resmi atau antara bawahan dengan atasan. Sudah jelaskah dengan penjelasan diatas?Untuk contoh pengucapannya sendiri silahkan bisa dilihat pada situs yang lain yang banyak menyediakan contoh bahasanya. Pada saat ini sendiri ragam bahasa krama yang merupakan ucapan-ucapan halus sudah banyak berkurang yang bisa menggunakan. Hal ini dikarenakan masuknya budaya-budaya dari luar yang membawa kebiasaan yang berbeda.

Semoga generasi penerus yang akan datang masih bisa mengenal agar tau bahwa orang jawa membagi mengenai cara sopan dalam berbicara dengan sangat komplit. Sekian, Terima kasih…. ……….salam kabudayanjawi……….
Apa tujuane kebudayaan nyipta (nganakake) unggah-ungguhing basa? Jawaban Pendahuluan Bahasa Jawa iku katah jenise. Wonten Bahasa Jawa Ngoko Lugu, Bahasa Jawa Ngoko Alus, Bahasa Jawa Krama Lugu, lan Bahasa Jawa Krama Alus.

Saben jinising bahasa jawa iku miduweni kagunaan ingkang benten. Ana ingkang digunakake marang sakpadha, ana ingkang digunakake marang wong sing luwih tuwo, ana ingkang digunakake marang wong sing dikurmati, lan ana ingkang digunakake marang wong sing luwih enom. Pembahasan Unggah-ungguhing basa utawa ingkang kasebat undha-usuking basa tegese yaiku tatacaraning matur miturut penganggonane kangge ngawujudake sopan santun, tatasusila, lan tatakrama marang awake dhewe lan wong liya.

Ancasipun utawa tujuanipun dianakake unggah-ungguhing basa, yaiku kangge ngurmati awake dhewe terutama wong liya ingkang senajanipun musti dikurmati lan diajeni, sahingga saged nuwuhake kesan pada saling ngurmati. Kesimpulan Tujuane kebudayaan nganakake unggah-ungguh basa yaiku kangge nuwuhake lan nunjukake rasa ngurmati marang sakpadha utawa marang wong liya. Pelajari Lebih Lanjut : • Unggah-ungguh basa ugi tuladhane undha usuking basa, waca ing brainly.co.id/tugas/4523437 • Tuladhane tembung-tembung krama lan ngoko, waca ing brainly.co.id/tugas/11883324 • Tuladhane tembung Ngoko alus, ngoko lugu, krama alus, krama lugu, waca ing brainly.co.id/tugas/12804045 Detail Jawaban Kelas : VII Kategori : Unggah-Ungguhing Basa Jawa Kode : - Kata Kunci : Tegese, Makna, Tujuan, Ancase, Undha-usuking basa jawa.

Nama : . Kelas : . Hari/tgl : Sen … in, 09 Mei 2022 Soal latihan Sautin pitakén ring sor antuk pesaut sané patut! 1. Tegarang tulis 4 sané rumasuk soroh penganggé ardasuara! 2. Tegarang salin kruna ring sor antuk aksara Bali! a. Puseh b. Pucung c. Bangku d. Cah-cah 3. Tegarang tulis 2 conto ané dadi orahang abungkul !

4. Tegarang tulis 2 conto kruna sané nganggé tengenan bisah ! 5. I Mémé meli biu aijas aji setiman. Kruna setiman yang tulis baan angka! Bacalah cerita berikut! Pada suatu hari yang cerah ada seekor semut berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan melihat tama … n yang indah. Semut berkeliling taman sambil menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu. Ia melihat sebuah Kepompong di atas pohon. Semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi ke mana-mana.

"Hei, Kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa menggantung di ranting itu. Ayo, jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini! Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?" Sang Semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka.

Semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si Kepompong hanya diam saja mendengar ejekan itu. Tuliskan isi yang tersirat dalam cerita tersebut!​
Unggah-Ungguh Basa Jawa yaitu aturan adat masyarakat Jawa perihal sopan santun, tatakrama, tatasusila menggunakan Bahasa Jawa. Macam-macam Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu; • Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).

• Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madyantara. • Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa.

• Bahasa Kedaton • Bahasa Kasar Penjelasan mengenai unggah-ungguh basa Jawa lengkap beserta contoh kalimat unggah-ungguh basa Jawa akan kami ulas pada pembahasan berikut ini. Bahasa Jawa ngoko dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: ngoko lugu dan ngoko andhap. 1. Ngoko Lugu Bahasa ngoko lugu fungsinya untuk berbicara atau dialog antara orang tua dengan anak cucunya, masyarakat umum pada umumnya atau seorang anak dengan temannya.

Bangsawan dengan pelayannya, berbicara sendiri. a. Orang apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa dengan anak/ cucunya Contoh: Orang tua dengan anak/ cucunya Bapak = Le, kapan anggonmu teka? (Ngoko lugu) Anak = Pengestunipun Bapak, wilujeng. Kala wau enjang jam 10 anggen kulo dumugi ing ngriki. (Ngoko lugu) b. Sesama masyarakat biasa atau anak dengan temannya Contoh: A = Mas Agus, aku mbok ya kokwuruki garapan nulis Jawa ndhek wingi kae.

Yen ora, mengko rak aku sida didukani Pak Guru. Dhasar aku ndhek wingi ora mlebu, ora pamit pisan. (Ngoko lugu) B = Lho, ya gene ta, kok ora mlebu barang ki? Enya iki, turunen bae, mumpung isih esuk mengko mundhak selak mlebu. (Ngoko lugu) c. Pejabat/ petinggi dengan bawahannya Contoh: A = Mbok Minah, mengko kowe gawea slametan tumpeng kaya adate nyetauni putumu si thole.

(Ngoko lugu) B = Menika rak dede dinten Rebo Pahing tingalanipun putra sampeyan Ndara Den Bagus ta, Ndara? (Ngoko lugu) d. Orang yang berbicara sendiri Contoh: E, tak turu sedhela, awakku kok kesel, ora kira-kira. (Ngoko lugu) 2. Ngoko Andhap (Ngoko Halus) Ngoko andhap atau ngoko halus dibedakan menjadi dua macam, yaitu: antya-basa dan basa-antya. a. Antya-basa, merupakan bahasa yang digunakan dalam berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya atau satu orang dengan orang lain yang sudah erat sekali pertemanannya.

Kata apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa menjadi "sliramu". Berwujud perpaduan bahasa ngoko dan krama inggil, tidak mengkramakan ater-ater dan panambang. Contoh: Ngoko lugu = Kowe apa ora lunga menyang kantor? Antya-basa = Sliramu apa ora tindak menyang kantor? b. Basa-antya, yaitu bahasa yang digunakan untuk berbicara antara orang tua dengan anak muda yang lebih tinggi pangkatnya. Kata "kowe" menjadi "panjenengan". Berwujud perpaduan bahasaa ngoko, krama dan krama inggil, tidak mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh: Ngoko lugu = Yen kowe wis duwe wektu, mbok ya menehi layang. Basa-antya = Yen panjenengan wis kagungan wekdal, mbok ya maringi, serat. Keterangan: Kata-kata yang tidak dikramakan seperti: 1) kata ganti = iki, iku, apa, sapa, endi, pira, kapan, kepriye, yagene; 2) kata sebab = marang, menyang, saka, nganti, utawa, yen; 3) kata-kata keterangan: saiki, mengko, mau, dhek, seprana, seprene, semono, mangkene, mengkono, isih, wis, durung, arep, lagi, maneh.

B. Bahasa Jawa Madya Bahasa madya yaitu salah satu unggah-ungguh bahasa Jawa antara bahasa ngoko dan bahasa krama. Bahasa madya berwujud kata madya yang masih bercampur dengan bahasa ngoko atau bahasa krama. Bahasa madya ngoko biasanya digunakan untuk berbicara oleh orang-orang desa di Jawa pada umumnya.

Bahasa madya dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu madya ngoko, madya krama dan madyantara. 1. Bahasa Madya Ngoko Bahasa madya ngoko yaitu bahasa yang digunakan untuk percakapan antara pedagang dengan sesama pedagang. Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "dika". Berwujud bahasa madya dan ngoko, ater-ater, dan panambang tetap ngoko.

Contoh bahasa Madya Ngoko: Ngoko lugu = Kowe kok sajak kesusu ngajak mulih aku, ana perlune apa, ta? Madya ngoko = Dika kok sajak kesusu ngajak mulih kula, onten perlune napa ta? 2. Bahasa Madya Krama Bahasa madya krama yaitu bahasa percakapan antara istri pejabat dengan suaminya. Berwujud bahasa madya, krama dan krama inggil. Tetapi tidak mengkramakan ater-ater dan panambang. Contoh bahasa Madya Krama: Ngoko lugu = Pakne, wayah ngene kok wis arep menyang kantor, apa akeh gawean?

Madya krama = Pakne, wanci ngeten kok empun ajeng tindak tang kantor, napa kathah padamelan? 3. Bahasa Madyantara Bahasa madyantara yaitu bahasa percakapan antara orang biasa dengan orang biasa, atau petinggi dengan saudara yang lebih rendah pangkatnya. Kata “kowe" menjadi "mang", "samang", atau "sampeyan".

Contoh bahasa Madyantara: Ngoko Lugu = Kowe rak wis duwe tumbak sing luwih apik, ta? Madyantara = Sampeyan rak empun duwe tumbak sing luwih apik ta? C. Bahasa Jawa Krama Bahasa krama dibedakan menjadi lima golongan, yaitu mudha krama, kramantara, wredha krama, krama inggil, dan krama desa. 1. Bahasa Mudha Krama Bahasa mudha krama yaitu bahasanya anak muda dengan orang tua, bahasa murid dengan gurunya, bahasa pejabat dengan pejabat.

Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "panjenengan". Berwujud bahasa krama dan krama inggil, mengkramakan ater-ater dan panambang.

Contoh bahasa Mudha Krama: Ngoko andhap = Menawa panjenengane ibu marengake, aku arep ndherek. Mudha krama = Menawi panjenenganipun ibu marengaken, kula badhe dherek. Keterangan: a. Ater-ater = dak diganti kula, ko diganti dipun b. Panambang = ku diganti kula, mu diganti panjenengan atau sampeyan, e diganti dipun, ake diganti aken 2. Bahasa Kamantara/ Krama Lugu Bahasa kramantara atau krama lugu yaitu bahasa percakapan antara orang tua dengan orang yang lebih muda, merasa menang status sosial atau pangkat yang lebih tinggi.

Kata "aku", menjadi "kula", kata "kowe", menjadi "sampeyan". Contoh bahasa Kramantara: Ngoko lugu = Dhek wingi kowe rak wis dak ngerteni, awit aku ora bisa teka sadurunge jam sepuluh. Kramantara = Kala wingi sampeyan rak sampun kula criyosi, bilih kula boten saged dhateng saderengipun jam sedasa.

Keterangan: a) Ater-ater = dak diganti kula, koe diganti sampeyan, di diganti dipun b) Panambang = ku diganti kula, mu diganti sampeyan, e diganti ipun, ake diganti aken 3. Bahasa Wredha Krama Bahasa wredha krama yaitu bahasa percakapan orang tua dengan orang yang lebih muda. Kata "aku" menjadi "kula", kata "kowe" menjadi "sampeyan".

Bahasa wredha krama berwujud kata-kata krama, tetapi ater-ater dan panambang tidak dikramakan. Contoh bahasa Wredha Krama: Ngoko lugu = Kowe mangkono wis ora kekurangan apa-apa, bebasan kari mangan karo turu. Wredha krama = Sampeyan mekaten sampun boten kekirangan punapa-punapa, bebasane kantun nedha kaliyan tilem.

4. Bahasa Krama Inggil Bahasa krama inggil yaitu bahasa percapakan antara orang tua dengan kaum ningrat, atau orang biasa dengan pejabat/ petinggi, anak muda dengan orang tua. Kata "kula" menjadi "adalem", "abdi-dalem", "kawula", kata "panjenengan" menjadi "panjenengan-dalem". Bahasa krama inggil berwujud bahasa krama semua, seperti bahasa mudha krama.

Contoh bahasa Krama Inggil: Mudha krama = Sowan kula ing ngarsa panjenengan, perlu nyadhong dhawuh panjenengan. Krama inggil = Sowan adalem ing ngarsa panjenengan-dalem perlu nyadhong dhawuh panjenengan-dalem. 5. Bahasa Krama Desa Bahasa krama desa yaitu bahasa percakapan antara orang-orang desa yang biasanya orang-orang tersebut masih butasastra. Kata-kata yang digunakan dalam bahasa krama desa, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini: • Kata krama atau krama-inggil dikramakan lagi, seperti: nama menjadi nami; sepuh menjadi sepah; tebih menjadi tebah, waja menjadi waos, dst.

• Menggunakan kata-kata krama-inggil terhadap dirinya sendiri seperti: asta kula, kula paringi, kula dhahar, dst. • Menggunakan kata-kata kawi, seperti: yoga sampeyan; nem santun; turangga sampeyan, dst. • Sesuai dengan keadaan, seperti: ambetan-duren, pethakan-mori, singetan-pete, samberan-pitik, dst. • Sudah mempunyai arti sendiri, seperti: dhekemen-dhele, watesan-semangka, boga-agung, dst. Contoh bahasa Krama Desa: Ngoko lugu (NL) = Lo, kowe Tin, apa padha slamet?

Krama desa (KD) = Pangestu sampeyan, inggih wilujeng, sowan kula ngaturaken kagungan sampeyan pantun gagi sapunika sampun sepah. NL = Sokur ta, jagung lan kedhele apa during tuwa? KD = Boganipun dereng, dekemanipun kados sepeken engkas sampun sepah. NL = Paestrenmu koktanduri apa? KD = Kula dhawahi walesan, nanging boten cekap, amargi kebenan pejah sedaya.

Keterangan: 1) Kata = aku diganti kula, kowe diganti sampeyan 2) Ater-ater = dak diganti kula, ko diganti sampeyan, di diganti dipun 3) Panambang = ku diganti kula, mu diganti sampeyan, e diganti ipun, ake diganti aken 4) Kata-kata dalam bahasa krama desa diantaranya; kedhele krama desane = kedhangsul, dhekeman kwali krama desane = kwangsul jaran krama desane = kepel belo krama desane = belet mori krama desane = monten kori krama desane = konten ratan krama desane = radosan wedi krama desane = wedos kacang krama desane = kaos tuwa krama desane = sepah jagung krama desane = boga, gandum gaga krama desane = gagi tembako krama desane = santun segelo krama desane = segenten dhuwit krama desane = yatra wani krama desane = wantun duren krama desane = ambetan Imogiri krama desane = Maginten Semarang krama desane = Semawis Wonosaba krama desane = Wonosowan Pati krama desane = Santenan Boyolali krama desane = Bajulkesupen Salatiga krama desane = Salatigen Kendal krama desane = Gajihan Temanggung krama desane = Temanggel Kediri krama desane = Kedinten Karangasem krama desane = Kawisasem Pekalongan krama desane = Pengangsalan Parakan krama desane = Pendetan Banyumas krama desane = Toyajene D.

Bahasa Jawa Kedhaton (Basa Bagongan) Bahasa kedhaton (basa bagongan) yaitu bahasa percakapan para prajurit dan abdi raja di dalam kerajaan dan didepan petinggi kerajaan. Berwujud kata-kata krama dengan kata-kata bahasa kedhaton. Ater-ater dan panambang, jika yang berbicara itu prajurit dengan prajurit, abdi raja dengan abdi raja, tidak dikramakan.

Namun jika abdi raja itu berbicara dengan pangeran-putra, ater-ater dan panambang harus dikramakan. Perbedaan bahasa kedhaton Surakarta dan Ngayogyakarta: Ngayogyakarta : Utawa Purusa/wong kapisan (aku), kedhatone manira Madyama Purusa/wong kapindho (kowe), kedhatone pakenira.

Surakarta : a) Aku bagi para putra-sentana, menjadi mara. Kowe bagi para putra-sentana, menjadi para. b) Aku bagi para punggawa, menjadi manira. Kowe bagi para punggawa, menjadi pakenira. c) Aku bagi para panewu-mantri, menjadi kula. Kowe bagi para panewu-mantri, menjadi jengandika. d) Aku bagi para pujangga, menjadi robaya. Kowe bagi para pujangga, menjadi panten. Keterangan: a) Ater-ater = dak diganti manira, ko diganti pakenira, di tetap di b) Panambang = ku menjadi kula, mu menjadi dalem, e tetap e, ake tetap ake c) Kata-kata kedhaton diantaranya; punapa, kedhatone = punapi iki, kedhatone = puniki iku, kedhatone = puniku ayo, kedhatone = nedha gajah, kedhatone = dirada macan, kedhatone = sardhula ora, kedhatone = boya ana, kedhatone = wenten inggih, kedhatone = enggeh bae, kedhatone = besaos kebo, kedhatone = mundhing jaran, kedhatone = kuda Iya, kedhatone = enggeh doyan, kedhatone = seta seje, kedhatone = seyos dhewe, kedhatone = dhawak isih, kedhatone = meksih weruh, kedhatone = meninga sumangga, kedhatone = wawi kandhane, kedhatone = pojare duwe, kedhatone = darbe keris, kedhatone = curiga cemethi, kedhatone = tembung apa, kedhatone = punapi Contoh: A = Kala wingi ing griya jengandika punapi wonten tamu?

B = Enggeh, adhi kula angka gangsal saking Ngayogyakarta? A = Sajake kok wenten damel ingkang wigatos. B = Boya, namingtuwi besaos, amargi rumaos kangen,sampun lami boya kepanggih.

E. Basa Jawa Kasar Bahasa jawa kasar yaitu pada umumnya berasal dari kata dalam bahasa ngoko dan apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kasar, merupakan bahasanya orang yang yang sedang marah-marah.

Contoh bahasa Jawa Kasar: Lha, wong rupamu, pantes karo dhapure, jegosmu ya mung nguntal karo micek. Contoh Kalimat Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Ngoko Andhap (ngoko Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Ngoko lugu = NL; Ngoko andhap = NA; Krama alus = KM Contoh: 1.

NL = Bapak mulihe jam pira, Di? NA = Bapak kondure jam pira, Di? KM = Bapak konduripun pukul pinten? 2. NL Nar! Layang iki wenehna Pak Guru! NA = Nar! Layang iki caosna Pak Guru! KM = Mas Nar, serat punika caosaken Pak Guru. 3. NL = Yen ora gelem, ya ora dadi ngapa. NA = Yen ora kersa ora dadi ngapa.

KM = Menawi mboten kersa inggih mboten dados punapa. 4. NL = Sing nganggo klambi bathik iku sapa? NA = Sing ngagem klambi bathik iku sapa? KM = Ingkang ngagem ageman bathik punika sinten? Contoh Kalimat Unggah-Ungguh Bahasa Jawa Krama Alus Ngoko andhap = NA; Krama alus = KA Contoh: 1.NA apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Priyayi iku pasuryane bagus.

KA = Priyayi menika pasuryanipun bagus. 2. NA = Jayus didukani Pak Guru amarga ora ngumpulake PR. KA = Jayus dipun dukani Pk Guru amargi mboten ngumpulaken PR. 3. NA = Dhik Hasan ditimbali ibu, diparingi jajan.

KA = Dhik Hasan ditimbali ibu, dipun paringi jajan. 4. NA = Mbak Tutik ditimbali simbah, dingendikani, anggone arep omah-omah. KA = Mbak Tutik dipun timbali Simbah, dipun ngendikani anggenipun badhe emahemah. 5. NA = Rawuhe Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono ing Semarang didherekaken bapak-bapak mentri. KA = Rawuhipun Bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono wonten Semarang dipun dherekaken bapak-bapak mentri.

6. NA = Unjukane Bapak wis adhem. KA = Unjukanipun Bapak sampun asrep. 7. NA = Pak Lurah ngendikane dimidhangetaken wargane kanthi permati. KA = Pak Lurah ngendikanipun dipun midhangetaken warganipun kanthi permati. 8. NA = Titihane Pakdhe diampil Bapak.

KA = Titihanipun Pakdhe dipun ampil Bapak. 9. NA = Adhik ditimbali Bapak, diutus mundhutake rokok. KA = Adhik dipun timbali Bapak, dipun utus mundhutaken ses (rokok).

10. NA = Aku diutus Bapak, supaya nyaosaken layang iki marang Pak Lurah. KA = Kula dipun utus Bapak, supados nyaosaken serat punika dhateng Pak Lurah.

Baca juga: Tembung Camboran: Tegese, Tuladha, lan Wujude (Pengertian, Contoh, dan Jenisnya) Tembung Entar Lan Tegese dalam Bahasa Jawa Tembung Saroja dan Artinya Secara Lengkap Tembung Garba Dalam Bahasa Jawa dan Contohnya Demikian ulasan tentang " Unggah-Ungguh Basa Jawa (Bahasa Ngoko, Bahasa Madya, dan Bahasa Krama)" yang dapat kami sampaikan.

Baca juga artikel Bahasa Jawa dan kebudayaan Jawa menarik lainnya hanya di situs SeniBudayaku.com. Unknown 5 September 2021 08.43 Nama:NAILI SURAYA No:21 Kelas:XI OTKP 2 Catetan hal penting:Macam-macam Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu; 1.Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan 2.Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).

3.Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Krama, dan Madyantara. 4.Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa. 5.Bahasa Kedaton 6.Bahasa Kasar Balas Hapus Unknown 25 September 2021 20.19 Nama=Malikhatul Jannah Kelas=X OTKP 1 Unggah-Ungguh Basa Jawa yaitu aturan adat masyarakat Jawa perihal sopan santun, tatakrama, tatasusila menggunakan Bahasa Jawa .Macam²Bahasa Jawa menurut aturan penggunaannya yaitu; 1.Bahasa Ngoko, dibagi menjadi 2 jenis bahasa, yaitu Ngoko Lugu dan Ngoko Andhap (yang dibagi ke dalam 2 jenis bahasa, yaitu Antya Basa dan Basa Antya).

2.Bahasa Madya, dibagi menjadi 3 jenis bahasa, yaitu Madya Ngoko, Madya Krama, dan Madyantara.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

3.Bahasa Krama, dibagi menjadi 5 jenis bahasa, yaitu Mudha Krama, Kramantara, Wredha Krama, Krama Inggil, dan Krama Desa. 4.Bahasa Kedaton 5.Bahasa Kasar Balas HapusSastri Basa Hak Cipta © 2015 Tim Penyusun: Dra. Mistiyah, M.Pd Drs. Davit Harijono, M.Pd Drs. Bambang Purnomo, Ms Drs. Teguh Prasetyo Wiyono, Msi Ahmad Winarto, S.Pd Rahmat Santosa, S.Pd, MM Dra.

Sri Astuti Editor/Penyelia: Drs. Sukarman, M.Si Penerbit : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Isi : ix, 139 hal ISBN 978-602-xxxx-xx-x Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR Alhamdulillah buku “Sastri Basa” sudah selesai disusun dan diterbitkan.

Buku ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur No. 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah sebagai muatan lokal wajib di Sekolah/Madrasah. Pergub tersebut memberikan pegangan hukum yang kuat bagi guru-guru untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh pembelajaran bahasa daerah.

Sebagai tindak lanjut, buku ini disusun untuk menyelesaikan masalah ketiadakan buku ajar seiring dengan terbitnya Pergub dan diharapkan dapat diterima dan digunakan dalam pembelajaran di sekolah/madarasah di wilayah Jawa Timur. Terima kasih disampaikan kepada tim penyusun yang telah apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kesungguhan menyelesaikan buku ini.

Kerja sama Tim Eksternal sebagai penyusun bersama-sama dengan Tim internal Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah mampu menghasilkan karya yang bermanfaat bagi pembentukkan budi pekerti dan karakter generasi muda lewat jalur pendidikan formal di sekolah/madarasah.

Kesempurnaan buku ini adalah tujuan dari penyusun dan pengguna buku ini. Akan tetapi, buku ini masih memiliki kekurangan. Karena itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap pelestarian, pengembangan, dan pemertahanan bahasa Daerah sebagai salah satu budaya bangsa ini sangat diharapkan.

Insya Allah pada kesempatan lain buku ini akan disempurnakan dengan mengakomodasi masukan dari berbagai pihak. Surabaya, Nopember 2015 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Saiful Rachman, MM.MPd Pembina Utama Madya NIP. 19590503 198503 1 018 Atur Pangiring Puji syukur ingkang tanpa upami katur wonten ngarsanipun Gusti Allah Ingkang Mahaasih, Pangeraning jagad gumelar, ingkang tansah paring sih-tresnanIpun dhumateng titah sedaya.

Awit saking peparing welas asih ingkang tanpa prabeda, sih- tresna ingkang tebih saking watak mban cindhe, mban siladan. pangrantam dalah pandhapukipun buku Sastri Basa menika saged kaleksanan.

Buku basa Jawi kangge siswa kelas 12 SMA/SMK/MA menika kadhapuk wonten salebetipun wekdal dalah kasagedaning panyerat ingkang sarwa winates. Namung greget ingkang makantar-kantar saking para pandhapukipun, mila buku kangge siswa menika saged maujud.

Bab menika saged kaleksanan kanthi panyengkuyung panyerat sedaya, konsultan, dalah paninthing. Kanthi pambudidaya menika, wusananipun Tim Kurikulum Mulok Basa Jawi Propinsi Jawi Wetan saged ngrampungaken panyerating buku menika.

Perlu kawuninganan, buku menika karantam minangka panyengkuyung kaleksanan sarta cak-cakanipun Kurikulum KTSP 2013. Wonten ngriki, mliginipun sesambetan kaliyan Muatan Lokal Basa Daerah Jawi, wonten Jawa Wetan.

Kanthi andharan, pratela, dalah tuladha sawatawis minangka isinipun, buku menika badhe mbuktekaken kados pundi wigatosipun pamucal dalah pasinaon Basa Jawi tumrap para siswa. Laras kaliyan sejatining wonten (hakikat ada, atau keberadaan) dalah wontenipun Basa Jawi minangka basa budaya (cultural language), Basa Jawa nggadhahi kagunan lan piguna minangka basa pangembaning seserepan (carrier of knowlegde) Kanthi lelandhesan paradigma enggal menika, Tim Panyerat nyobi ngaturaken pamarsudi Basa Jawi ingkang asipat kotemporer, progresif dalah kultural.

Tamtu kanthi pangajab, sageda para siswa wonten Jawi Wetan remen migunakaken Basa Jawi, saged mujudaken kagunaning Basa Jawi minangka basa seserepan (pengetahuan), kanthi boten nilar watak budayanipun. Tundhanipun saged kaginakaken kangge nggayuh kautamening ngagesang. Saking andharan menika, saged dipun aturaken bilih wonten ewah-ewahan sawatawis salebetipun gelaring pasinanon Basa Jawi. Ewah-ewahan menika saged ketingal bilih dipun tandhingaken kaliyan buku-buku ingkang kababar saderengipun.

Ewah- ewahan menika saged katitipriksa wonten cak-cakaning buku ingkang karantam minangka pasinaon kanthi aleladhesan teks menika. Perlu kawuninganan, pasinaon Basa Jawi lelandhesan teks, tegesipun kaleksanan kanthi nengenaken sarta ngetrapaken sawenehing prinsip bilih: (1) basa ingkang dados punjering pasinaon, samesthinipun kedah kawawas minangka setunggaling teks, sanes minangka kekempalaning tetembungan utawi satunggaling pranatan kabasan tartamtu, (2) panganggenipun basa mujudaken setunggaling proses pamilah saha pamilihing wewangunan kabasan, ingkang dipun ginakaken kangge mbabar kekajengan dalah makna ingkang kinandhut, (3) ing ngriki basa nggadhahi sipat fungsional, tegesipun trap-trapanipun basa Jawi boten saged uwal saking konteksipun.

Sesambetan kaliyan bab menika, wonten salebetipun buku Sastri Basa kangge kelas 12 SMA/SMK/MA menika, dipun andharaken saserepan tartamtu ing salebetipun maneka-warnining teks. Ing ngriki siswa kaajab saged ngertos kanthi tumemen, kados pundi jinising teks, kaidah utawi pranataning teks, saha konteks -ing teks kasebat. Saking menika kaajab siswa saged kanthi gampil maknani setunggaling teks, prigel ngandharaken pamawasipun ngengingi bab tartamtu lumantar teks seratanipun.

Tamtu kemawon seratanipun para siswa wau kaajab gampil tinampi pamaosipun. Lumantar pasinaon salebetipun buku menika, dipun ajab para siswa saged ngasilaken sarta ngginakaken teks, laras kaliyan ancas (tujuwan) lan fungsi sosiokulturalipun.

Miturut Kurikulum KTSP 2013 ingkang nengenaken pasinaon basa alelandhesan teks, basa boten namung dipun sinau minangka basa kawruh (knowlegde language).

Basa Jaw kawawas minangka setunggaling teks ingkang migunani tumrap gesang samadyaning bebrayan. Ing ngriki teks seratan dalah lisan, kawawas minangka wewujudaning basa ingkang kontekstual pangginanipun.

Perlu kawuninganan, irah-irahaning buku: Sastri Basa, gegayutan kaliyan ancas utawi tujuwan panyerating buku, inggih menika nikelaken kasagedan (kemampuan) dalah kagunan (kompetensi) basanipun siswa. Tembung sastri, asalipun saking basa Jawi Kina lan Sansekerta, ingkang wosipun nggadhahi utawi nguwaosi kagunan sastra.

Dene sastra, nunggil teges kaliyan tembung ‘seratan’ utawi tulisan, asalipun saking tembung Sansekerta √sãs lan tra, ingkang tegesipun ‘sarana kangge sinau’. Ing tembe, laras kaliyan kalungguhanipun minangka setunggaling teks, genre, utawi wacana, tembung sastra menika lajeng dipun maknani, ‘sarana panggulawenthah’. Wondene tembung basa Jawi wonten kalodhangan menika, nggadhahi teges, wujud utawi jinising basa tumrap bebrayan Jawi.

Dados irah-irahan Sastri Basa, saged dipun maknani “kagunan sastra (sastra = kawruh, sarana panggulawenthah) abasa Jawi, ingkang kedah dipun sinaoni para siswa. Lumantar kagunan menika, para siswa saged migunakaken Basa Jawi kanthi gampil, leres, lan laras, wonten madyaning bebrayan”. Awit saking rampung lan maujudipun buku Sastri Basa menika, gunging panuwun ingkang tanpa upami dipun aturaken dhumateng: 1. Dr. H. Soekarwo, Msi. minangka Gubernur Kepala Daerah Tk I Propinsi Jawa Timur ingkang sampun paring kalodhangan kangge lumampahipun pasinaon Basa Jawi wonten laladan Jawi Wetan; 2.

Dr. Saiful Rachman, MM, M.Pd, minangka Ka DinDik Propinsi Jawi Timur, ingkang sampun paring kalodhangan lan panyengkuyung kangge Tim, salebetipun ngrampunaken pandhapuking Kurikulum KTSP 2013 Mulok Basa Jawi, sarta panyerating buku siswa menika; 3. Profesor Dr. Abdul Syukur Gazaly, MPd. saking Universitas Negeri Malang, minangka Tim Ahli; Drs. Sukarman, MSi lan Dra. Sri Sulistani, MPd, sedaya saking Universitas Negeri Surabaya, minangka Tim Ahli lan Panitipriksa buku Sastri Basa menika, sarta Drs.

Heru Asri, MSi. MPd saking Kantor Diknas Propinsi Jawa Timur, minangka Tim Ahli. 4. Kanca-kanca nunggil Tim, Drs. Teguh Prasetyo Wiyono. Msi; Dra. Mistiyah, MMPd.; Drs. Davit Harijono, MPd; Ahmad Winarto, SPd; sarta Rahmat Santosa,SPd., MM.

Matur nuwun awit saking greget lan tulus, lila legawa makarya sesarengan kanthi silih ‘asah, asih, asuh’. 5. Bpk/Ibu Guru Basa Jawa ing laladan Jawi Wetan minangka panyengkuyung sarta paraga utami ingkang mujudaken pamucal lan pasinaon Basa Jawi wonten sekolah. Kanthi ngrumaosi bilih buku kangge siswa menika taksih tebih saking kasampurnan, taksih kathah lepat saha kekiranganipun, kula minangka Tim ngaturaken agunging pangaksami. Kangge panyampurnaning buku menika, sedaya panyaruwe sarta pamrayoga saking para pamaos, kula antu-antu.

Surabaya, September 2015 Koordinator Tim Panyerat Daftar Isi Prawacana . v iii Atur Pangiring . 1 Daftar Isi . 1 1 WULANGAN 1 LURUHING DRAJAT GUMANTUNG ILAT. 4 4 Kompetensi Dasar dan Indikator . 5 7 Mbabar Wawasan . 10 12 Pasinaon 1. Modhel Pinilih Teks Pacelathon 13 14 Garapan 1 : Njlentrehake Unggah-ungguh Basa . 14 14 Garapan 2 : Njlentrehake Karakteristik Unggah-ungguh Basa . 15 16 Garapan 3 : Njlentrehake Panganggone Unggah-ungguh Basa . 20 Garapan 4 : Njlentrehake Isine Pacelathon/Drama .

20 20 Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Babagan Teks Drama . 21 22 Garapan 1 : Ngrakit Teks Pacelathon . 25 26 Garapan 2 : Maragakake Teks Drama . 28 30 Pasinaon 3 : Makarya Kanthi Mandhiri. 31 32 Garapan 1 : Nanggapi Pamaragan Teks Pacelathon . Garapan 2 : Latihan Nulis Teks Pacelathon/Drama . Gladhen Wulangan 1 . WULANGAN 2 NULAD LAKU UTAMA . Kompetensi Dasar dan Indikator .

Mbabar wawasan . Pasinaon 1. Modhel teks pinilih . Garapan 1 : Ngidhentifikas Struktur Teks Cerkak . Garapan 2 : Nganalisis Struktur Teks Cerkak . Garapan 3 : Nganalisis Unsur Basa ing Teks Cerkak . Garapan 4 : Mbandhingake Basane Cerkak lan Basa Kasusastran Liyane Garapan 5 : nNdhudhah Pesan Moral Sajrone Cerkak . Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Bab Crita Cekak . Garapan 1 : Ngrakit Cerkak Kanthi Klompok .

Garapan 2 : Ngunggah Cerkak . 33 Pasinaon 3 : Ngrakit Cerkak Kanthi Mandhiri . 33 apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Garapan 1 : Njarwake cerkak . 34 Garapan 2: Maca Cerkak . 34 Garapan 3 : Mbiwarakake Cerkak . 35 Gladhen Wulangan 2 . 39 WULANGAN 3 GUYON MATON . 39 Kompetensi Dasar lan Indikator .

39 Mbabar Wawasan . 41 Pasinaon 1 Modhel Teks Pinilih Anekdot . 41 Garapan 1 : Njlentrehake Karakteristik Teks Anekdot Kabandhingake 44 karo Teks Liyane. 46 47 Garapan 2 : Ndhudhah Struktur Teks Anekdot . 48 Garapan 3 : Ngidhentifikasi Titikan Basa Teks Anekdot. 48 Garapan 4 : Mbabar Isine Teks Anekdot. 51 Pasinaon 2 : Makarya BebarenganMangun Babagan Teks Anekdot . 52 Garapan 1 : Nulis Teks Anekdot . 52 Garapan 2 : Mbiwarakake Teks Anekdot .

54 Pasinaon 3 : Makarya Kanthi Mandhiri Babagan Teks Anekdot . 56 Garapan 1 : Maca Endah Teks Anekdot . 60 Garapan 2 : Nulis Teks Anekdot Kanthi Aksara Jawa . Gladhen Wulangan III . 66 Uji Kompetensi . 66 66 WULANGAN 4 CAKRA MANGGILINGAN . 67 67 Kompetensi Dasar dan Indikator . 76 77 Mbabar Wawasan . Pasinaon 1 :Modhel Teks Pinilih Teks Sandiwara.

Garapan 1 : Maca lan Mangsuli Pitakonan Teks Sandhiwara. Garapan 2 : Niti Stuktur Teks Sandhiwara . Garapan 3: Nganalisis Unsur Basa Sajrone Teks Sandhiwara . Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Kanthi Nulis, Mrodhuksi, lan Nyiarake Teks Sandhiwara .

79 Garapan 1 : Ngonversi (Alih Wahana) Teks Gancaran Dadi 80 84 Teks Sandhiwara Radhio . 85 Garapan 2 : Mrodhuksi lan Nyiarake Sandhiwara Radhio . 87 91 Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri Nulis Pasulayan Sajrone Teks Sandhiwara 91 91 Kanthi Aksara Jawa . 96 97 Gladhen Wulangan 4 . 103 WULANGAN 5 KRIDHANING BUDAYA .

104 114 Kompetensi Dasar dan Indikator . 116 Mbabar Wawasan . 116 Pasinaon 1 Modhel Teks Pinilih Teks Sandiwara Ludruk. 114 118 Garapan 1 : Maca lan Mangsuli Pitakonan Teks Sandhiwara Ludruk. 118 Garapan 2 : Ngonceki Titikane Basa lan Sastra ing Teks Sandhiwara 116 121 Ludruk . 124 129 Garapan 3 : Maca lan Maragakake Teks Sandhiwara Kethoprak . Garapan 4 : Nemokake Mupangate Teks Sandhiwara Kethoprak . Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Nyiapake lan Nggelar Tontonan Sandhiwara Tradhisional .

Garapan 1 : Nyiapake lan Mranata Tontonan Sandhiwara Tradhisional Garapan 2 : Nggelar Tontonan Sandhiwara Tradhisional Lan Ngunggah ing Internet. Pasinaon 3 : Pakaryan Mandhiri Babagan Tontonan Sandhiwara Tradhisional . Garapan 1 : Menehi Tanggapan Tontonan Sandhiwara Tradhisional. Garapan 2 : Nulis Aksara Jawa Babagan Tontonan Sandhiwara Tradhisional.

Gladhen Wulangan 5 . UJI KOMPETENSI SEMESTER GENAP . DAFTAR PUSTAKA . WULANGAN 1 LUHURING DRAJAT GUMANTUNG ILAT Kompetensi Dasar dan Indikator 3.1. Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis penggunaan bahasa lesan dalam berbagai situasi sesuai tatakrama.

3.1.1 Menjelaskan unggah-ungguh basa. 3.1.2 Menjelaskan karakteristik unggah-ungguh basa. 3.1.3 Menjelaskan penggunaan unggah-ungguh basa dalam teks pacelathon.

3.1.4 Menjelaskan isi teks drama. 4.1 Melakukan simulasi penggunaan bahasa daerah dalam berbagai konteks sesuai apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa tatakrama. 4.1.1 Menulis teks percakapan sesuai dengan kaidah. 4.1.2 Mendramatisasikan teks percakapan yang telah ditulis.

4.1.3 Memberikan komentar atau tanggapan tentang penampilan temannya dalam bermain teks pacelathon. Sawise sinau wulangan iki, para siswa kaajab bisa: njlentrehake bab unggah- ungguh basa, nggoleki karakteristike, panganggone, sarta ngonceki isine sawenehe teks drama. Sabanjure, para siswa uga kaajab bisa: nulis teks pacelathon kanthi kaidah kang trep, maragakake teks pacelathon kaya satatane teks drama, lan menehi panyaruwe marang tampilan teks pacelathon.

Minangka asil karya kang karakit kanthi kebak rasa sengsem marang basa lan budaya Jawa, teks pacelathon kang diparagakake bisa karekam apa dene kasoting. Mbabar Wawasan Wulangan iki ngrembug babagan unggah-ungguh basa.

Wulangan iki nduweni ancas utawa tujuan murih para siswa bisa migunakake basa ing parembugan saben dina, lan bisa gawe teks pacelathon kanthi migunakake basa kang trep mungguhe pranatan ing masyarakat Jawa. Sadurunge nyinau babagan unggah-ungguh basa Jawa, coba semaken gambar ing ngisor iki! Sastri Basa /Kelas 12 1 Gambar 1.1 Gambar 1.2 Gambar 1.3 Gambar 1.4 Gambar 1.5 Gambar 1.6 Gambar 1.7 Gambar 1.8 http://www.indonesiakaya.com Sastri Basa /Kelas 12 2 Yen para siswa maspadakake gambar-gambar kasebut mesthine bisa ngggraita, pawongan kang kacetha ing gambar kira-kira lagi nindakake apa?

Wangsulane: jagongan, ana uga kang ngarani cangkrukan. Sajerone acara jagongan, lumrahe banjur padha imbal wacana. Ana jagong bayi, apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa manten, jagong boyongan omah, utawa mung waton jagongan/cangkrukan. Mesthi wae paraga sarta bab kang dirembug saben jagongan beda-beda.

Kita, minangka Wong Jawa kang kaloka nduweni pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan. Ing endi, lan karo sapa kita rembugan kudu ana bedane. Jagongane wong ing warung kopi, ibu-ibu arisan, bocah sekolah, bocah kuliahan, para pegawe, para intelek, apa dene politikus, mesthine beda babagan kang dirembug lan beda panganggone basa. Coba setitekna maneh patrap solah bawa kang ana sajroning gambar ing dhuwur! Sabanjure wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1) Manut pamawasmu gambar nomer 1.1, 1.2, 1.3, lan 1.4 ngrembug apa? 2) Manut pamawasmu sing rembugan ing gambar nomer 1.1 iku sapa wae? 3) Manut pamawasmu gambar nomer 1.5 lan 1.6, ngrembug apa? 4) Manut pamawasmu sing rembugan ing gambar nomer 3 iku sapa wae? 5) Manut pamawasmu kang kacetha ing gambar nomer 1.7 lan 1.8 sing rembugan sapa? 6) Manut pamawasmu kang kacetha ing gambar 1.7 lan 1.8 kahanane piye? 7) Manut pamawasmu apa saben paraga ing gambar olehe rembugan nganggo basa kang padha?

Geneya mangkono? Adhedhasar pamawasmu ngenani gambar ing dhuwur, pangetrape basa ing saben patemon, pacelathon, janggongan, utawa cangkrukan beda-beda. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku: GUNANE BASA BASA IBU BASA ILMU BASA BUDAYA Katrangan: Basa Jawa minangka basa ibu (jarwan bebas saka kamus basa Indonesia), jalaran basa Jawa minangka basa asli kang digunakake dening para penutur basa wiwit lair, awit saka sesambungan kulawarga utawa masyarakat sakiwa tengene.

Lumrahe panganggone basa ibu kanthi lesan. Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku basa digunakake kanggo medharake sawenehe kawruh. Bisa awujud basa lesan lan basa tulis. Sastri Basa /Kelas 12 3 Basa Jawa minangka basa budaya, jalaran basa Jawa mujudake salah sijine asil budaya Indonesia kang diakoni adiluhunge dening wong Jawa apa dene wong-wong manca negara.

Adhedhasar gunane basa kasebut, njalari thukule ragam basa Jawa kang cundhuk karo tataran utawa unggah-ungguhe. Dene unggah-ungguh iku apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa marang sapa, apa kang dirembug, ing endi, sarta ing kahanan kepriye basa iku digunakake.

Pasinaon 1: Modhel Pinilih Teks Pacelathon Ing pasinaon iki para siswa bakal kaajak ngidhentifikasi, mahami, lan nganalisis panganggone basa lesan ing sadhengah kahanan kanthi trep tatakramane. Kanthi rasa seneng kaajab para siswa bisa mangerteni unggah- ungguh, karakteristik, lan panganggone basa ing teks pacelathon, sarta mangerteni isine teks.

Garapan 1: Njlentrehake Unggah-Ungguh Basa Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku ragam ngoko lan ragam krama. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake rumaket. Yen tetembungane mung awujud ngoko lugu utawa wantah apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa basa ngoko lugu, menawa tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa ngoko alus.

Dene yen tetembungane mligi krama kagolongake basa krama. Ragam basa krama utawa basa kurmat iku basa kang nduweni drajad sadhuwure basa ngoko. Basa krama luwih alus lan nduweni surasa luwih ngajeni. Gatekna tuladha ing ngisor iki! Tuladha 1 Bagus : Drun, nyang ndi? Badrun : Lapangan, melu ta? Bagus : Gak, kadhung semayan karo Adul. Badrun : Ana acara, ta? Bagus : Biasa, motor anyar, Mas Brow. Badrun : Ati-ati, aja ugal-ugalan!

Bagus : Weleh, kaya wong tuwek ae, tutur-tutur! Badrun : (nggremeng) Diomongi kon ngati-ati kok malah begejegan! Bagus : Cah enom ki, ya ngene iki. Badrun : Cah enom iku, kudu berprestasi! 4  Sastri Basa /Kelas 12 Tuladha 2 Ibu : Rin, sinaumu wis rampung? Rina : Sampun, Buk. Ibu : Kok sik umeg, nyapa kowe? Rina : Punika ringkes-ringkes, Buk. Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin! Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin!

Tuladha 3 Ibu : Bapak wis dhahar? Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur. Ibu : Lagi wae, Pak. Kanca-kanca ngajak mampir daleme Bu Wira.

Bapak : Lo, Bu Wira wis kondur ta? Ibu : Mau awan. Didherekake putra ragile. Bapak : Mas Banu ta? Ibu : Ya. Bapak : Mas Banu kae sida ngasta na ndi ta Bu? Ibu : Dinas Pariwisata kota, Pak. Sarampunge nyemak andharan lan tuladha ing dhuwur, rampungna garapan ngisor iki! 1. Pacelathon ing tuladha 1 nggunakake ragam basa apa? 2. Pacelathon ing tuladha 2 nggunakake ragam basa apa? 3. Pacelathon ing tuladha 3 nggunakake ragam basa apa? 4. Kena apa saben pacelathon nggunakake ragam basa kang beda-beda?

Garapan 2: Njlentrehake Karakteristik Unggah-Ungguh Basa Kanggo nyumurupi ragam basa Jawa, kita kudu weruh tatanan tembung- tembung kang nduweni karakteristik kang beda-beda. Gatekna tabel ing ngisor iki! UNGGAH-UNGGUH BASA BASA NGOKO BASA KRAMA NGOKO LUGU NGOKO ALUS KRAMA LUGU KRAMA ALUS Sastri Basa /Kelas 12 5 Tuladha: TEMBUNG MANUT UNGGAH-UNGGUHE Ngoko Lugu Krama Lugu Krama Alus (Inggil) aku kula kula kowe sampeyan panjenengan lungguh linggih/ lenggah pinarak nulis nulis nyerat maca maca maos gelem purun kersa mulih wangsul kondur lara sakit gerah mangan nedha dhahar turu tilem sare adus adus siram lunga kesah tindak teka dugi rawuh ngomong matur ngendikan nggawa mbekta ngasta Tembung-tembung kang ana ing sajrone tabel kepriye mungguh pangrakite dadi ukara?

Bab iku gumantung marang sapa sing rembugan, apa sing dirembug, ing endi olehe rembugan, kepriye kahanane, lan apa tujuane. a. Kanggo sarana gladhen, rampungana garapan ing ngisor iki! 1) Gawea ukara nganggo tembung-tembung ngoko 3 wae! 2) Gawea ukara nganggo tembung-tembung krama lugu 3 wae! 3) Gawea ukara nganggo tembung-tembung krama alus (inggil) 3 wae! 4) Gawea ukara nganggo tembung ngoko kacampur tembung krama alus 3 wae!

b. Jangkepana tabel ing ngisor iki! Tembung Ngoko Tembung Krama Lugu Tembung Krama Alus mlaku . tindak arep . badhe numpak . nitih . gadhah . . ngretos . . nyipeng . midhanget . . mriksani . . ngagem tangi . .

tuku . . anak . . 6  Sastri Basa /Kelas 12 Garapan 3: Njlentrehake Panganggone Unggah-Ungguh Basa Adhedhasar garapan 2, kita bisa mbedakake jinise tembung kang ndhapuk anane ragam basa ngoko lan krama. Kepriye carane mbedakake panganggone unggah-ungguh basa? Setitekna tuladha pacelathon ing ngisor iki! 1 Vivi : Assalamualaikum.Ibu, badhe pinanggih Devi. 2 Ibu : Waalaikumsalam.O, Mbak Vivi, kene!

Kae Devi ing mburi. 3 Vivi : Inggih. Ibu badhe tindak pundi? 4 Ibu : Daleme Pak RT, arisan. Wis tutugna jagongane! 5 Vivi : Inggih, sampun kesupen, mangke kondur ngasta jajan, inggih, 6 Ibu Ibu. 7 Vivi : Ya. 8 Devi : Dev, piye rasane dinobatne penari cilik sa-kabupaten?

9 Vivi : Wah.seneng banget! 10 Devi : Dev, sapa sing ngajari kowe nari? 11 Vivi : Ibuku. 12 Devi : Wiwit kapan kowe latihan nari? 13 Vivi : TK. Yen ibuku ngajari muride aku ndeleng, ngrusuhi, lan tiru-tiru.

14 Devi : Ngrusuhi? Gak didukani? : Ya jelas didukani. Nanging bareng ibu pirsa aku pinter, malah 15 Vivi 16 Devi diajari. 17 Vivi : Kowe wis tau pentas ping pira ? 18 Devi : Gak kena dietung. 19 Vivi : Wah, akeh no tarine? 20 Devi : Genah. 21 Vivi : Apa wae?

: Gambyong, Srimpi, Remo, Golek, Sekar Kirana, Tunggulwulung, Sekarwilis, Giring Caplokan, Seruni, Sekarpegon, lan liya-liyane. : Sing paling kosenengi tari apa? Sastri Basa /Kelas 12 7 22 Devi : Sekar Kirana Vivi Nyapa? 23 Devi Nyritakake wong wadon sing ayu nanging gagah, dadi teliksandi : 24 25 Vivi kanggo nglawan penjajah. : Dev, apa cita-citamu?

26 Devi : Penari kondhang, nyipta tari khas saka desaku, sukses sing 27 Vivi penting bisa dadi dermawan. : Sukses ya Dev. Setitekna pethikan pacelathon/drama ing ngisor iki! 1 Dayang Ceplis : “Ndara Putri, kok Panjenengan ketingal sayah. Kula pijeti kersa?” 2 Nyai Baka : “Yo kene ndang pijetana. Karo aku ki pengin takon.” 3 Dayang Ceplis : “nDangu menapa ta, Ndara Putri?” 4 Nyai Baka : “Aku ki arep takon.

Jamu nggo diet ki apa ta?” 5 Dayang Ceplis : “Lah kok Panjenenganipun mundhut pirsa kula ta, Ndara?” 6 Nyai Baka : “Ya, aku ki kepengin kaya awakmu sing singset kuwi lo!” 7 Dayang Ceplis : “O, kula niki mboten diet Ndara, namung sregep Senin Kemis. Kenging napa Ndara kok ngersakaken diet niku?” 8 Nyai Baka : “Ngene lho, Ndara Kakung ki ngersakne aku diet, ngendikane, lha pipiku ketok ginuk-ginuk saiki.” 9 Dayang Ceplis : O.? Sarampunge nyetitekake pacelathon/pethikan drama ing dhuwur, jangkepana tabel ing ngisor iki!

No Ukara Ragam Basa 1 Assalamualaikum.Ibu, kula kepengin pinanggih Devi. . 2 Waalaikumsalam.O, Vivi, kene! Kae Devi ana mburi. . 3 Inggih, Ibu badhe tindak dhateng pundi? . 4 Daleme Pak RT, arisan. . 5 Wis, tutugna jagongane! . 6 Inggih, sampun kesupen, mangke kondur ngasta jajan.

. inggih, Ibu. 8  Sastri Basa /Kelas 12 7 Dev, sapa sing ngajari kowe nari? . 8 Ya jelas didukani. . 9 Nanging bareng ibu pirsa aku pinter, malah diajari. . 10 Ndara Putri, kok Panjenengan ketingal sayah. Kula pijeti . kersa? 11 Aku ki arep takon. Jamu nggo diet ki apa ta? . 12 “Ngene lho, Ndara Kakung ki ngersakne aku diet. . ngendikane, lha pipiku ketok ginuk-ginuk saiki.” Adhedhasar wangsulanmu, para siswa bisa nggolongake panganggone basa manut unggah-ungguhe.

No Jinise Pangetrape ing Tuladha unggah-ungguh rembugan Wong tuwa marang Ibu marang Vivi: wong enom Wis, tutugna jagongane! Wong/bocah sabarakan/ Vivi marang Devi: 1 Ragam ngoko meh padha umur- Wiwit kapan kowe latihan nari ? lugu umurane Wong sing luwih dhuwur Nyi Baka marang Ceplis: pangkate marang sing Aku ki arep takon. Jamu nggo luwih asor utawa diet ki apa ta? bendara marang abdine. Wong tuwa marang Ceplis marang Bendarane: wong enom kang luwih nDangu menapa ta, Ndara dhuwur kalungguhane.

Putri? Ngrembug wong liya Devi ngrembug ibune: kang perlu diajeni. Nanging bareng ibu pirsa aku 2 Ragam ngoko pinter, malah diajari. alus nDara Putri ngrembug Ndara Kakung: ”Ngene lho, Ndara Kakung ki ngersakne aku diet, ngendikane, lha pipiku ketok ginuk-ginuk saiki.” Sastri Basa /Kelas 12 9 Wong/bocah nom kang Putri ratu marang abdi kang nduweni pangkat kang luwih tuwa: 3 Ragam krama luwih dhuwur marang Yung, sampeyan tumbasne lugu wong tuwa kang dadi jajan.

andhahane Kang, kula nedhi pari sampeyan. Abdi marang bendara Ceplis marang Bendarane: utawa wong asor 4 Ragam krama marang wong sing luwih “O, kula niki mboten diet alus dhuwur pangkat utawa Ndara, namung sregep Senin drajate. Kemis. Kenging napa Ndara kok ngersakaken diet niku?” Garapan 4: Njlentrehake Isine Pacelathon/Drama Sawise ngrembug babagan unggah-ungguh basa, jinis, karakteristik, sarta panganggone.

Ing garapan iki ayo bebarengan nyurasa isine pacelathon/teks drama! Semaken teks drama ing ngisor iki, banjur wangsulana pitakon-pitakone! SRI HUNING MUSTIKANING TUBAN Adegan I : Kadipaten Bojonegoro Pasewakan Kadipaten Bojonegoro nampi rawuhipun utusan saking Tuban nanjihaken perkawis dhaupipun R.Wiratmaya lan Retna Kumala.

Adegan kawitan kanthi sungkeming para nayaka dhumateng Adipati Sasranagara. Raden Sadara : Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi Adipati konjuk.

Sasranagara Raden Sadara : Ya ngger, Sadara. Daktampa, ora liwat pamujiku tampanana. Adipati Sasranagara : Inggih, kula pundhi mugi ndadosaken jimat paripih, Paman. Raden Sadara : Njanur gunung dene kowe sowan ana ing Bojonegoro, apa Adipati pancen ana wigati? Sasranagara : Inggih, sowan kula estunipun mundhi dhawuh Rama Siralawe Raden Sadara ing Tuban saperlu nanjihaken bab jejodhoan antawisipun Kakang Wiratmaya kaliyan Kangmbok Retna Kumala, Paman.

Adipati : Ha.ha.ha.ha.pancen nalika semana aku klawan ramamu duwe kekarepan bakal ngraketake paseduluran kanthi njodhokake Wiratmaya klawan putriku Retna Kumala. Apa pancen ramamu ngersakake jejodhoan iki dibacutake? : Punten Dalem Sewu, Paman. Sedaya menika leres. Nyatanipun Rama Adipati Siralawe, ngutus kula sowan, saperlu nyuwunaken pirsa babagan jejodhoan menika. Saha minangka duta saking Tuban asung panglamaripun Kakang Wiratmaya, Paman.

: Ya…ndadekake bungahing atiku yen pancen kaya mangkono. 10  Sastri Basa /Kelas 12 Sasranagara Sadara… Raden Sadara : Katimbalan Paman Adipati… Adipati : Aturna marang ramamu, dene aku nampa panglamare Sasranagara Wiratmaya, lan aku wis netepake yen dhauping Wiratmaya lan Retna Kumala, ing dina Anggara Kasih, telung candra saka kalungguhan iki.

(Kadadak rawuhipun utusan Adipati Indrakatong saking Lamongan. Pasewakan kaget, suwasana sereng.) Patih Indrasekti : Ha.ha.ha.ha. nuwun sewu, napa leres ngriki menika Kadipaten Bojonegoro. Adipati : Mangke ta kisanak, leres menawi menika pendhapi agung Sasranagara kadipaten Bojonegoro. Lajeng ki sanak menika sinten lan saking pundi? Patih Indrasekti : Ha.ha.ha.ha. tepangaken kula Patih Indrasekti, utusane Gusti Adipati Indrakatong saking Lamongan. Menawi mekaten sampeyan menika Adipati Sasranegara?

Adipati : Kepara pancen nyata, Ingsun Adipati Sasranagara, songsong Sasranagara agung ing Bojonegoro. Ana wigati apa dene nganti tumeka ing Bojonegoro? Patih Indrasekti : Kula mundhi dhawuh junjungan kula, Adipati Indrakatong saperlu ngaturaken panglamaripun Gusti Adipati dhumateng kusumaning nagari Dewi Retna Kumala.

Adipati : Ora ana jamake wong nglamar kanthi nggelar prajurit kang Sasranagara jangkep lan ngunus sanjata. Patih Indrasekti : Kula pinangka duta kedah saged ngrampungi damel, mila kula kabetanan purba wasesa lan sabregada prajurit kangge ngawekani menawi panglamar sarana aris katampik, boten wonten sanes amung kanthi cara kagecaking perang kanthi ngrebat putri boyongan.

Adipati : Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane dutaning kabeh Sasranagara mau duwe apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kang kudu ditetepi dhewe-dhewe anut papan dumadine. Patih Indrasekti : Syukur, bilih Sang Adipati pirsa? Adipati : Ora teges aku nampik, ning iki mau kena sinebut sira barung Sasranagara sinang, amarga ana utusan saka Tuban kang wis teka luwih dhisik, kang nunggal karep klawan sira. Patih Indrasekti : Cethanipun? Adipati : Ingsun durung bisa wangsulan, nanging entenana ing alun-alun Sasranagara Bojonegoro.

Patih Indrasekti : Menawi pancen menika karampunganipun, kepareng kula medal pasilan. Adipati : Sadara… Rembugan prakara Wiratmaya lan Retna Kumala wis Sasranagara rampung. Prakara mbalikake Patih Indrasekti saka Lamongan mangsa borong dakpasrahake marang kowe. Raden Sadara : Ngestokaken dhawuh Paman Adipati. Menawi mekaten kula nyuwun pamit. (Ing Alun-alun, rombongan Patih Indrasekti nengga putusan saking Adipati Sasranagara. Katungka rawuhipun Raden Sadara lajeng dados pasulayan.) Sastri Basa /Kelas 12 11 Patih Indrasekti : O, iki ta duta saka Tuban?

Ha.ha.ha. Raden Sadara : Ngertenana, yen ta cethane Kangmbok Retna Kumala bakal Patih Indrasekti didhaupake karo kakangku, Wiratmaya. Malah wis ditetepake yen ta dina dhauping penganten nuju dina Anggara Kasih.

Raden Sadara : Kuwi rak rembugmu karo Adipati Sasranegara. Saiki rembugmu Patih Indrasekti karo aku sing bakal kanggo, kowe balia kandhaa yen ta Retna Kumala wis dadi garwane Adipati Indrakatong. : Kekarepanmu bisa klakon yen wis bisa nyempal bau kanan keringku. : Patembayamu dakwujudi. Perang. Bausastra : : kadingaren njanur gunung : ngestokake dhawuh, mundhi dhawuh : nakokake, njaluk katrangan nanjihaken : nyela-nyela wong guneman barung sinang : metu saka pisowanan medal pasilan : dina selasa kliwon hari anggara kasih : utusan duta Pitakonan-pitakonan ing ngisor iki ana gegayutane karo wacan, wangsulana kanthi patitis.

Pawangsulan kang bener bakal nambahi kawruhmu babagan jinis lan karakteristik unggah-ungguh basa ing pacelathon! 1) Drajate paraga Raden Sadara karo Adipati Sasranegara iku luwih luhur sing endi ? Coba kanthenana bukti kanggo nyengkuyung wangsulanmu iku! 2) Kepriye wujude basa kang dianggo ing pacelathon antarane Raden Sadara karo Adipati Sasranagara mau? Apa sebabe kok basa kang dianggo paraga loro mau beda? 3) Apa sebabe nalika sepisanan rembugan karo Patih Indrasekti, Adipati Sasranegara migunakake basa krama, lan sabanjure nganggo basa ngoko?

4) Basa apa sing digunakake nalika lagi nesu? 5) Ing pacelathon mau ana rakitane tembung kang kadhapuk saka tembung krama lan ngoko. Coba golekana, banjur terangna apa sebabe kok mangkono mau! 6) Saka wacan ing dhuwur, ana telung jinis ragam basa kang digunakake, coba aranana lan wenehana tuladha ukarane!

Pasinaon 2: Makarya Bebarengan Babagan Teks Drama Supaya pasinaon luwih grengseng, saiki para siswa kaajak makarya bebarengan sajroning klompok. Garapan kang bakal katindakake awujud ngrakit teks pacelathon utawa teks drama lan maragakake teks drama kang wis karakit.

12  Sastri Basa /Kelas 12 Garapan 1 : Ngrakit Teks Pacelathon Sajerone garapan iki para siswa kaajak ngrakit teks pacelathon kanthi makarya bebarengan ing saben klompok. Para siswa wis dicepaki ngengrengan adegan kang mujudake alure crita. Kanthi rasa tanggung jawab anduma gawe nulis pacelathone! Ngengrengan adegan kanthi lakon ”Jaka Tarub” iki jangkepana pacelathon utawa dhialoge bebarengan karo klompokmu!

Adegan 1 : Ing omahe, Mbok Tarub karo Jaka Tarub lagi ngrembug babagan pepinginane Mbok Randha Tarub enggal duwe putu, nanging Jaka Tarub isih durung pengin palakrama. Kapara malah ora kepengin palakrama yen ora oleh widadari. Katungka tekane Soma Kampret kang ngajak Jaka Tarub golek manuk ing alas. No. Paraga : Ukara . . Adegan 2 : Ing tengah alas, Jaka Tarub karo Soma Kampret lagi golek manuk. Dumadakan weruh ana kumlebate para widadari kang tumuju ing sawijining tlaga.

Jaka Tarub karo Soma Kampret nginceng saka grumbulan lan sabanjure Jaka Tarub nyolong salah sijine slendhange widadari. Widadari sing kelangan slendhang lan ditinggal widodari liyane bali menyang kahyangan nangis-nangis banjur gawe sayembara. Sapa sing bisa aweh sandhang, yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa didadekne bojo.

Jaka menehi sarung marang Dewi Nawang Wulan. Adegan 3 : Ing omahe Nyi Tarub. Jaka Tarub oleh restu lan sida urip bebrayan karo Dewi Nawang Wulan. Sastri Basa /Kelas 12 13 Garapan 2: Maragakake Teks Drama Sarampunge ngrakit pacelathon ing garapan 1, saiki para siswa kaajak sinau maca teks kanthi patrap kang trep.

Yen olehmu maca trep sasolah-bawane, paragan mau bisa wujud satatane drama. Yen wis apal paragakna ing ngarep kelas kanthi klompok. Asil paraganmu saklompok bisa karekam utawa kasoting banjur kaunggah ing internet minangka asil karya klompokmu. Pasinaon 3: Makarya Kanthi Mandhiri Makarya kanthi mandhiri iki kanggo ngundhakake kawasisanmu nyinaoni babagan teks pacelathon utawa teks dhialog.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Garapan 1: Nanggapi Pamaragan Teks Pacelathon Ayahan kang kudu katindakake ing garapan iki minangka jangkepane garapan kapisan lan kapindho ing pasinaon sadurunge.

Nalika kanca saklompok maragakake teks pacelathone kaya satatane pamaragan drama, siswa liyane bisa nyemak lan menehi panyaruwe. Tindakna kanthi jujur lan tanggung jawab. Pirantine kacawisake kaya ing ngisor iki: Lembar Ayahan Menehi Pambiji, Panemu, Lan Panyaruwe Pamaragan Teks Drama Jeneng : …………………………….

Kelas/No. Absen: ……………………………. No. Jeneng Peran Solah Polatan Swara Dudutan Siswa Bawa . . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 14  Sastri Basa /Kelas 12 9 . . 10 . . lst. Garapan 2: Latihan Nulis Teks Pacelathon/Drama Nulis teks pacelathon/drama sejatine ora angel, jalaran sumbere crita wis sumadya.

Sumbere crita bisa saka cerkak, novel, lan uga saka prastawa kang nyata ing masyarakat. Dene, carane ngarang teks drama bisa nurut trap- trapan ing ngisor iki: (1) Nemtokake tema utawa idhe pokoke apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa (2) Nemtokake paraga lan watake; (3) Nggawe alure crita utawa adegan kanthi dhialoge para paraga; (4) Nemtokake latar/ setting crita; (5) Nulis naskah awal teks drama kanthi mbayangake kepriye yen dipentasake; (6) Naskah awal banjur diedhit supaya dadi naskah sing apik.

Tindakna pakaryan iki: (1) Kanggo gegladhen, gawea teks pacelathon/ drama saka salah sijine crita cekak kang kang kapacak ing Panjebar Semangat, Jayabaya, utawa kalawarti liyane.

Dawane teks drama kang kokkarang paling sethithik 2 kaca kertas folio. (2) Karanganmu wenehna kancamu supaya diwenehi komentar/ panyaruwe supaya dadi luwih apik maneh. (3) Yen wis didandani kumpulna minangka tugas portofolio. Sastri Basa /Kelas 12 15 GLADHEN WULANGAN 1 I. Pilih wangsulan kang paling bener!

1. Minangka pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan, jalaran . a. ing endi lan karo sapa kita rembugan panganggone basa padha wae. b. panganggone basa ing warung kopi padha karo ing arisan ibu-ibu. c. bocah sekolah, bocah kuliahan, para pegawe, yen jagongan basane padha wae. d. para intelek, pemimpin agama, apa dene politikus, yen jagongan padha wae.

e. beda papan lan bab kang dirembug, bisa ndadekake beda panganggone basa. 2. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku . a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya b. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulan c.

basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakat d. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budaya e. basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra 3. Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku .  basa kang digunakake kanggo rembugan ing adicara kulawarga.  basa kang digunakake kanggo ing adicara pahargyan adat.  basa kang digunakake kanggo medharake rasa pangrasa.

 basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh.  basa kang digunakake kanggo guneman ing pasrawungan. 4. Undha-usuk ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku. a. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil b. ragam ngoko lan ragam krama c. ragam krama lugu lan ragam karma inggil d. ragam ngoko lan krama inggil e.

ragam krama alus lan krama inggil 5. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake . a. rumaket b. apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa c. guyonan d. penting e.

mirunggan 16  Sastri Basa /Kelas 12 6. Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama d. krama lugu e. krama inggil 7.

Yen kabandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih . a. kasar lan rumaket b. luwih gampang cak-cakane c. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni d. lugu lan kurang ngajeni liyan e. endhek tataran undha-usuke 8. Ibu : Bapak wis dhahar? Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur.

Basa apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku …. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 9. Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin! Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin!

Ing punggelan teks kasebut, Ibu migunakake basa ngoko, dene Rina migunakake basa. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 10. Wong yen lagi nesu, lumrahe migunakake basa . a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama Sastri Basa /Kelas 12 17 11. Wong/ bocah sabarakan/ meh padha umur-umurane migunakake basa . a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 12. Wong/bocah nom kang nduweni pangkat kang luwih dhuwur marang wong tuwa kang dadi andhahane migunakake basa .

a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 13. Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk. Wangsulan kang trep yaiku . a. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana. b. Ki sanak menika sinten lan saking pundi?

c. Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane duta. d. Ana wigati apa kowe sowan mrene? e. Pakaryan kang becik kudu kalestarekake! 14. Sapa sing bisa aweh sandhang, yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa gelem didadekne bojo.

Ukara ing dhuwur mujudake unine . a. wara-wara b. patembaya c. reklame/iklan d. layang e. lelayu 15. Minangka basa ibu, Basa Jawa lumrahe panganggone . a. alus b. kasar c.

kanthi tinulis d. kanthi lisan e. kanthi resmi 18  Sastri Basa /Kelas 12 II. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi bener! 1. Aranana undha-usuk Basa Jawa! 2. Jlentrehna pangetrapane unggah-ungguh basa! 3. Apa tujuane kabudayan Jawa nyipta (nganakake) unggah-ungguh basa? 4. Ayahan apa wae kang kudu ditindakake nalika ngarang teks drama? Jlentrehna! 5. Gawea teks pacelathon kang diparagani dening bapak lan ibu kanthi tema ’Milih Sekolah Kanggo Putrane’!

Sastri Basa /Kelas 12 19 WULANGAN 2 NULAD LAKU UTAMA Kompetensi Dasar dan Indikator: 3.2 Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan nonfiksi secara lesan dan tulis 3.2.1 Mengidentifikasi struktur teks cerita pendek (cerkak). 3.2.2 Menganalisis struktur teks cerita pendek (cerkak). 3.2.3 Menganalisis unsur kebahasaan teks cerita pendek (cerkak). 3.2.4 Membandingkan karakteristik bahasa teks cerita pendek (cerkak) dengan teks sastra lainnya. 3.2.5 Menjelaskan pesan moral teks cerita pendek (cerkak).

4.2 Memproduksi dan mempublikasikan karya fiksi (naskah drama, cerita pendek, karya terjemahan) 4.2.1 Menulis teks cerita pendek (cerkak). 4.2.2 Mempublikasikan teks cerita pendek (cerkak) hasil karangannya.

4.2.3 Menerjemahkan teks cerita pendek (cerkak) ke atau dari bahasa yang berbeda. 4.2.4 Membaca teks cerita pendek (cerkak) hasil terjemahan. 4.2.5 Mempublikasikan teks cerita pendek (cerkak) hasil terjemahan. 4.2.6 Mengunggah cerpen hasil karangan dan hasil terjemahan ke internet. Mbabar Wawasan Wulangan Jawa akeh kang nuntun supaya padha nindakake laku (brata) sing apik, becik, utama sing beda karo lakune kewan.

Amarga manungsa iku tinitah supaya drajate luwih dhuwur-luhur katimbang kewan. Wulangan, pituduh, pitutur ngenani laku utama ana ing budaya lan sastra Jawa akeh banget. Ana laku apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kudu dilakoni dening para santana, para punggawa apa dene para kawula marang gustine.

Kejaba saka iku ana laku tumrap murid marang gurune, para putra marang wong tuwane. Mangkono uga tumrap bebrayan supaya duwe nalar sing wening lan landhesan hukum agama lan 20  Sastri Basa /Kelas 12 negara. Kabeh isine apik-apik, ora gampang di cakake nanging nuntun marang tumindak utama. Minangka asil cipta sastra, cerkak uga ngandhut piwulang utama kang bisa tinulad minangka sangune urip ing bebrayan.

Cerkak bisa kanggo kaca benggala (cermin kehidupan), jalaran seperangan gedhe cerkak katulis lelandhesan kedadeyan ing bebrayan kang nyata. Pasinaon iki bakal ngajak para siswa nyurasa crita cekak. Sarampunge pasinaon kaajab bisa nganalisis struktur teks, unsur basane, mbandhingake karo wujud sastra liyane, njarwakakake, lan ngrakit crita cekak.

Kanthi linambaran rasa tresna marang sastra Jawa, para siswa uga kaajab bisa mamerake crita cekak anggitane ing internet. Wondene pasinaone bisa katindakake kanthi makarya bebarengan apa dene mandhiri. (http://luk.staff.ugm.ac.id/itd/, http://luk.tsipil.ugm.ac.id/itd/) Yen para siswa maspadakake gambar ing ndhuwur, kita bisa nggraita kepriye sangganing urip kang dirasakake dening para paraga ing gambar mau.

Mungguh panemumu, kepriye kahanane paraga ing gambar mau? Manut panemumu wong- wong kang uripe kaya kacetha ing gambar iku apa uripe sarwa kecukupan? Apa mesthi yen ngalami kasangsaran? Manut panemumu apa paraga kasebut ya kober mikirake bab politik, pendhidhikan, lan kabudayan?

Kena apa wangsulanmu mangkono? Pasinaon 1 : Modhel Teks Pinilih Sastri Basa /Kelas 12 21 Ing pasinaon siji iki para siswa bakal diajak nyurasa crita cekak kang nggambarake uripe pengamen lan pemulung cilik. Garapan 1: Ngidhentifikasi Struktur Teks Cerkak Wacanen cerkak ing ngisor iki kanthi kebak pangrasa!

ING ANTARANE LANGIT LAN BUMI Emteye Anggoro Mak Gi, wong wadon sing umure wis panglong kuwi ngenteni anak-anake kanthi sabar, sinambi lempit-lempit sandhangan kang mentas dipulung saka memehan. Ing pojoke gubug ana celengan saka kendhi sing sasuwene iki dadi gandhulane ati.

Ya celengan iku kang bisa aweh panjurung uripe lan anak-anake. Tangane kang wis kisut dipangan wektu kanthi kebak rasa welas asih wis rampung nyawisake mangan kanggo anak-anake. Bocah papat kang racak umur-umurane kuwi olehe ngopeni ngungkuli jabang bayi sing diprejelne dhewe.

Mak Gi pancen uripe tanpa bandha, nanging katresnane kang tulus bisa kanggo nggedhekake bocah-bocah senajan kudu medhot olehe padha sekolah. Sauntara iku Pinah lan Parmin reruntungan lagi golek urip, ngoyak playune dhuwit. Bocah loro iku merlokake leren. Parmin ngglandhang tangane Pinah menyang ngisor wit trembesi.

Wis ora nggagas butuh lemek lungguh apa ora, bocah loro banjur ndhoprok. Panase srengenge kang sumelet kaya ora direwes. Kringete dleweran ing pilingane. Gulune kang asat ora kilenan banyu wiwit esuk ora dirasakne.

Butuhe mung oleh rongsok, nimbang na juragan, nampa dhuwit, seger waras. ”Enak tenan.peh, yen bendina ngene iki.” grenenge Pinah sinambi nglendhet wit trembesi. Mbukak topine sing wis amoh kanggo kipas-kipas. ”Edan tenan!” Semaute Parmin karo nututi lungguh ing jejere. ”Nyapa kok edan?” ”Ya, edan, mosok saben dina wong kon ngrongsok barang-barange?” ”Yen pancen wis ora kanggo, mosok arep ditumpuk terus, tiwas mubazir, nggo sarang tikus.” ”Urusane sing duwe barang, ta?” ”Wis-wis aja nggedabrus!

Muni mangkono Parmin karo ngetokake dhuwit kang disuwelke ing sak kang mentas ditampa saka juragan rongsok. Parmin banjur ngethungake dhuwite menyang Pinah. Kanthi mesam-mesem Pinah nampani njur genti mblesekake ing sak roke. ”Peh.emak mesthi sueneng dina iki.” ”Mesthi seneng, la setorane awake dhewe akeh.” ”Pin, apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa dhuwit wetengku dadi perih.” Muni mangkono Parmin karo nyekeli wetenge kang durung diisi wit esuk. “Njajan apa piye? Ya, gak pa-pa ta njajan, yen pengin gak duwe celengan” kandhane Pinah.

”Jane ya puingin njajan, kaya bocah-bocah kae” omongane Parmin sajak ora direwes Pinah. ”Ya wis, gak sah nggladrah, ayo gek mulih, tiwas dienteni emak!” Bocah loro nglentreng ninggalake wit trembesi ngampluk kampli ing pundhake. Panase srengenge wis ora dirasakake sing penting ndang ketemu emake.

22  Sastri Basa /Kelas 12 Lagi tekan lambene omah, sing pantes karan gubug iku Parmin karo Pinah wis mbengok. ”Mak, iki dhuwite, Maaak!” Pambengoke Pinah clingukan nggoleki emake.

Beda karo Parmin, bocah lanang sing kudune wis kelas pitu iku njujug gubug sisih mburi perlu nggoleki ganjel weteng sing wis suwe kluruk. ”Luwe, Mak! Mangaan!” Mbengok ngono Parmin wis nyidhuk sega ana cething. Sawuse ngulungake dhuwite menyang make ing mburi gubug, Pinah uga enggal-enggal nututi Parmin. Bocah loro wis nyekel piring isi sega lawuh gerih.

Olehe mangan nggethu ora noleh ngiwa nengen. Sawetara ing njaba gubug Ika karo Desi sing mentas mulih ngamen rumangsa bungah amarga ngamene oleh akeh. Anggone ngetung dhuwit sinambi tetembangan. ”Weh-weh bingung aku ngetunge.uakeh banget.” kandhane Ika nyengar- nyengir. ”Kene taketunge, dhasar gak tau mangan sekolahan!” Kandhane Desi karo nyaut dhuwit saka tangane Ika.

”Nyoooh.sing tau mangan sekolahan!” ”Ya, sekolahane mbahmu.” bocah loro jegagakan. ”Pira?” Pitakone Ika ndengongok nyawang dhuwit muwel ing tangane Desi. ”Alhamdulillah . rejeki nomplok! Ngimpi apa sewengi?” ”Weh, isa sekolah meneh rasane.” ”Ya, ning apa cukup?” ”Ya, nglumpukne terus!” ”Ya, kari tuweke, durung sida sekolah!” Bocah loro cengingisan.

Lagi arep mlebu gubug Desi nyawang sedulur-sedulure wis nyangga piring. Desi nggeblas nyang mburi gubug ngulungake dhuwit olehe ngamen menyang emake. Sedhela wae Ika wis nggawa piring isi sega lan gerih. Ing njero gubug sisih mburi, Desi gembreneng rumangsa kurang lawuhe. Ora sranta Desi metu nggawa piringe langsung nyaut gerih ing piringe Parmin karo mbengok, ”Enak tenan!” ”Heh, nyapa lawuhku kokjupuk?” Parmin mbengok karo nangis.

”Maaak.lawuhku.Maaak” Parmin kesel-kesel kelangan lawuh. Sing nyaut ora ngrewes, malah telap-telep olehe mangan. Parmin ngglolo nangisi lawuhe sing diemplok Desi. Ika lan Pinah nuturi Desi amarga welas nyawang Parmin. Sing dituturi malah nyingkrih.

Sing ditinggal padha pating domblong. Parmin isih nangisi lawuhe. Krungu anak-anake regejegan Mak Gi metu. Mak Gi ora kuwawa ngrasakake tingkahe anak-anake. Mentas wae katon olehe beneh-beneh bisa golek urip.

Nanging sedhela maneh wis regejegan prakara lawuh gerih. Kanthi sareh semanta, ”Ana apa ta? Pin, Ka, sedulur-sedulure kerah kok meneng wae ta?” ”Percumah, Mak. Dituturi gak kenek, kupinge buntet. Diomongi gak nggungu!” ”Ya, wis, yen tukaran wae emak dakminggat!” ”Maaak.” krungu semantane emake kang ora dinyana-nyana, bocah-bocah klepat ninggalake piringe, nubruk emake karo pating jlerit. ”Maaak.aja minggat, Mak!” ”Ya wis.wis,kowe aja sok aji mumpung !

Emak seneng ndeleng kowe sregep nyambut gawe, kaya-kaya sesuk ora bakal mati. Nanging, isih ana kewajiban penting utama kang isih kudu kok tindakake.” “Maaak….!” Krungu omongane emake bocah-bocah padha ngruket sikile emake. Sastri Basa /Kelas 12 23 ”Sejatine kowe kuwi anake sapa, ora penting.

Sing penting tugasmu ndongakake, muga-muga wong tuwamu dingapura Gusti Allah, sih urip apa dene wis mati.” Muni mangkono sajake emak ora nggagas sing dirasakake anak-anake. ”Maaaak.” bocah-bocah mbengok banter. ”Emak seneng ndeleng kowe kabeh sregep lan rukun. Ngetus kringet trutusan turut lurung. Amarga kringete dhewe mono luwih seger tinimbang nyecep kringete wong liya.” Kaya nggrantes perih batine si bocah.

Senajan isih kepara bocah nanging krungu omongane emake kang kaya mangkono jebul uga tuwuh rasa welas trenyuhe. Bocah papat Sangsaya ngruket sikile emak. Bebarengan rebutan ngranggeh tangane emak saperlu njaluk ngapura. ”Maaak.sepurane ya, Maak.!” bocah papat sesenggukan. Kabeh wis ora mikiri panganane. ”Ngrumangsani luput kuwi luwih penting tinimbang mung ngajak salaman wae! Ya wis, kae ….upa-upa sing kececeran kae jumputana, yen kokpangan kanthi kebak rasa syukur bakal akeh pigunane.

Ora usah mewek nangis terus. mesema. amarga mesem iku nuwuhake rasa ayem tentrem, ngguyu bisa nuwuhake bagya mulya!” Bocah papat ngusapi luhe kang isih dleweran. Kanthi kebak rasa syukur padha brangkangan njumputi upa kang kececeran ing jogan.

Ing antarane rasa trenyuh kang ana jroning gubug dikagetake swara sempritan dawa, ”priiiit.!!!” sakala kabeh njenggirat mbengok kaya koor. ”Maaaak.obrakan!” “Maaak.obrakan, Maaaak!” Mak Gi age-age mlebu nyaut celengan kendhi ing pojokan dibuntel gombal. Tangane kang kisut kiyeng ndhelikake kendhi ing njero gombal dipondhong kaya dene donya kang ajine pitung gunung anakan.

Bocah papat ngrempol ing bokonge Mak Gi. Wong tuwa kang wis kulina urip rekasa iku ora giris ngadhepi obrakan kang saben wektu kedadean. Ora genah sejatine sing ngobrak iku petugas apa penjahat. ”Sampah masyarakat, nyingrih-nyingkrih, ngreged-ngregedi sesawangan!” kandhane pawongan gedhe dhuwur apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa nggawa penthung.

Mripate clilingan kaya nggoleki barang ilang. Lagake pethitha-pethithi kaya njejegake adil tenan. ”Kowe sing nyingkrih!” pambengoke bocah papat bareng karo ngruket make. ”Yen ora gelem nyingkrih dakobrak-abrik gubug iki!” muni mangkono karo nyaut kendhi sing dibuntel gombal sing wiwit mau dipondhong emak. Sajake pawongan gedhe dhuwur sing lagake kaya penjaga ketertiban iku wis ngincer celengane emak sasuwene iki. Tekade Mak Gi lan bocah-bocah kaya pejuang kang ndhepani jejege adil, tangane ngruket keket celengan kendhi kang dibuntel gombal.

Bocah papat tangane sraweyan, njongkrokake pawongan gedhe dhuwur iku lan uga nggondheli emake. Nanging kabeh keponthal. Dikipatake sepisan wae, Mak Gi glangsaran. Celengan kendhi kang dipeni-peni kasil disaut. Sabanjure mak klepat, ninggalake papan karo ngguyu jegagakan.

Bocah papat mung bisa nangis nggetuni celengane kang sasuwene iki didama- dama arep dinggo nyambung urip. Mak Gi krekalan tangi saka jrambah lemah. Bocah papat nangis sesenggukan, ngruket, lan ngrangkul emake. Mak Gi sumendhal atine. Kaya pepes gegadhangane. Kepriye bisane nyambung urip karo anak-anake. Bocah papat nangis ngglolo ana jogan lemah. Awake padha lemes kaya wis kelangan pangarep-arep.

24  Sastri Basa /Kelas 12 Wadon tuwa kang wis wareg rekasa iku unjal ambegan dawa banjur semanta, ”Bocah-bocah, aja mung nggetuni apa kang wis dumadi. Ora-orane kita bakal mati mung krana kedadean iki. Kae lo sawangen, langite isih jembar. Dakkira kita isih bisa urip, kanthi ati kang sabar. Wis, kana apa-apa kang kena diringkesi, ringkesana! Ayo nyenyuwun ngarsaning Gusti muga-muga kita tansah diparingi kekuwatan lair kalawan batin, saengga bisa nutugake urip ing antarane langit lan bumi.” *** Kanggo nyumurupi apa pamacamu nuwuhake pangrasa marang surasane crita, wangsulana pitakon-pitakon babagan unsur instrinsike cerkak ing ngisor iki!

1. Sapa wae paragane cerkak ”Ing Antarane Langit lan Bumi”, terangna watake! 2. Sapa kang kalebu paraga utama? 3. Apa konflik kang dialami dening paraga utama? 4. Sebutna setting-ing crita cekak mau! 5.

Kepriye pungkasane crita? 6. Apa amanat kang bisa kapethik saka cerkak ”Ing Antarane Langit lan Bumi”? 7. Kepriye upama para siswa ngalami lelakon kaya bocah papat ing cerkak mau? Garapan 2 : Nganalisis Struktur Teks Cerkak Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi: 1) orientasi/ pambuka, arupa perangan pambukane crita; 2) komplikasi/ konflik/ pasulayan, arupa perangan teks kang isine bab ngrembakane prakara; 3) resolusi/ pangudhare kabeh prakara kang dumadi.

Perangan iki arupa pungkasane pasulayan utawa dredah jrone crita, sarta 4) coda/panutup arupa panintinge dudutan dening para pamaca. Kanggo sarana nganalisis struktur teks cerkak, jangkepana tabel struktur teks cerkak ”Ing Antarane Langit lan Bumi” ing ngisor iki kaya tuladhane! No. Struktur Cuplikan saka Teks 1 Orientasi Mak Gi wong wadon sing wis panglong kuwi ngenteni anak-anake kanthi sabar sinambi lempit-lempit sandhangan kang mentas dipulung saka memehan.

Ing pojoke gubug ana celengan saka kendhi sing sasuwene iki dadi gandhulane ati. Ya celengan iku kang bisa aweh panjurung uripe lan anak- anake. Tangane kang wis kisut dipangan wektu kanthi kebak rasa welas asih wis rampung nyawisake mangan kanggo anak- anake. Bocah papat kang racak umur-umurane kuwi olehe ngopeni ngungkuli jabang bayi sing diprejelne dhewe. Mak Gi pancen uripe tanpa bandha, nanging katresnane kang tulus bisa kanggo nggedhekake bocah-bocah senajan kudu medhot olehe padha sekolah.

Sastri Basa /Kelas 12 25 2 Komplikasi Sauntara iku Pinah lan Parmin reruntungan lagi golek 3 Resolusi urip, ngoyak playune dhuwit. Bocah loro iku merlokake leren. 4 Koda Parmin ngglandhang tangane Pinah menyang ngisor wit trembesi. Wis ora nggagas butuh lemek lungguh apa ora, bocah loro banjur ndhoprok. Panase srengenge kang sumelet kaya ora direwes. Kringete dleweran ing pilingane.

Gulune kang asat ora kilenan banyu wit esuk ora dirasakne. Butuhe mung oleh rongsok, nimbang na juragan, nampa dhuwit, seger waras. . apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa. Garapan 3 : Nganalisis Unsur Basa ing Teks Cerkak Cerkak mujudake kasusastran gagrag anyar kang nyaritakake panguripan sabendina, kawangun kanthi basa padinan.

Ewadene kanggo nambah kaendahane cerkak, pangripta migunakake basa kang mirunggan. Tegese kanggo nguripake crita uga mentingake lelewaning basa. Bab iki kanggo narik kawigatene pamaca lan nambahi daya sastra. Kang kalebu lelewaning basa yaiku; tembung entar, tembung saroja, purwakanthi, tembung Kawi, pepindhan, bebasan, lan sapanunggalane. Unsur basa sajroning teks cerkak “Ing Antarane Bumi lan Langit” kang bakal karembug ing garapan iki yaiku lelewaning basa.

Gatekna tuladha ing ngisor iki! 1. Tembung Entar  umure wis panglong = umure wis tuwa banget; panglong iku tegese rembulan kang wis ora katon wutuh maneh 26  Sastri Basa /Kelas 12  Gulune kang asat = ngelak banget; kang asat iku lumrahe tuk, sumber, blumbang, tlaga, kali lsp 2.

Tembung Saroja  ayem tentrem  bagya mulya 3. Purwakanthi  Bocah loro iku merlokake leren = Purwakanthi guru sastra, kang ngambali aksara konsonan l (la)  Enak tenan; Edan tenan = Purwakanthi guru lumaksita, kang ngambali tembung tenan.

 Ngamene oleh akeh; weh-weh = Purwakanthi guru swara, kang ngambali swara eh.  lsp Goleka cerkak liyane ing majalah utawa ngundhuh ing internet, banjur jangkepana tabel ing ngisor iki! No. Jinis Lelewaning Ukara ing Teks Basa 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . Lsp. . Kajaba migunakake basa rinengga kang wis kaprah kaya tuladha ing dhuwur, cerkak uga mbutuhake lelewaning basa kang bisa nggambarake latar/setting lan wewatakane paraga kaya dene janturan ing pewayangan. Tuladha: ”. Sauntara iku Pinah lan Parmin reruntungan lagi golek urip, ngoyak playune dhuwit.

Bocah loro iku merlokake leren. Parmin ngglandhang tangane Sastri Basa /Kelas 12 27 Pinah menyang ngisor wit trembesi. Wis ora nggagas butuh lemek lungguh apa ora, bocah loro banjur ndhoprok. Panase srengenge kang sumelet kaya ora direwes.

Kringete dleweran ing pilingane. Gulune kang asat ora kilenan banyu wit esuk ora dirasakne. Butuhe mung oleh rongsok, nimbang na juragan, nampa dhuwit, seger waras.” Paragrap ing dhuwur nggambarake latar/ setting: 1) wektu; wayah awan kang panas banget, 2) papan; ing tengah dalan, ngisor wit trembesi, lan 3) kahanan; ngelak banget, nganti ing gulu kaya asat.

Gegambaran watak: sengsara banget, nganti kudu kangelan kanggo golek dhuwit. Golekana lelewaning apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa liyane kang nuduhake latar/ setting lan wewatakane paraga ing cerkak apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Antarane Langit lan Bumi”!

No. Setting lan Ukara ing Teks Wewatakan 1 . 2 . 3 . 4 . Lsp. . Garapan 4 : Mbandhingake Basane Cerkak lan Basa Kasusastran Liyane Kaya kang wis kaandharake ing dhuwur, lumrahe cerkak migunakake basa padinan nanging ora ninggalake kaendahane basa, kang sinengkuyung mawa basa rinengga.

Kepriye yen kita nyurasa basa kang digunakake ing kasusastran liyane? Cerkak Crita Wayang Kaya nggrantes perih batine si “Heh Adhiku, Dhi Bratajaya, ana bocah. Senajan isih kepara bocah kedadean apa dene si adhi ngrungkebi 28  Sastri Basa /Kelas 12 nanging krungu omongane emake padane pun Kakang lan katon melar mingkus ambeganmu kaya candrane kang kaya mangkono jebul uga sinamber gelap, tuna tinubruking sima luput Yayi?” tuwuh rasa welas trenyuhe.

Bocah . papat sangsaya ngruket sikile Suka jroning wardaya Raden Premadi, nalika mulat pangupaya boga wus katon emak. Bebarengan rebutan marak kanthi nggawa buntelan. Nanging saiba dukane Risang Premadi, nalika ngranggeh tangane emak saperlu mirsani kahananing si buntelan, katon carup wor dadi sawiji. Sega campur enjet, njaluk ngapura. carup kembang, kesiram banyu kembang, lan sapiturute. Njenggirat Raden Premadi . ngunus curiga brabat lumayu nggendring pulih bebayuning sanalika. Kang tinuju nora Ing antarane rasa trenyuh liya papan padunungane kang asung boga marang Lurah Semar.

kang ana jroning gubug dikagetake Endhang Bratajaya wus katon lenggahan den rubung dening para abdi swara sempritan dawa, endhang pratapan. Durung mandheg getering panggalih awit gila nyumurupi ”priiiit.!!!” sakala kabeh wujuding ula daden-daden, katungka praptane Premadi kang ngagar curiga bakal njenggirat mbengok kaya koor. mrajaya Endhang Bratajaya kang rinasa hanggegabah marang sarirane. Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa ”Maaaak.obrakan!” Bratajaya lumayu sarwi jerit-jerit tumuju sanggar pamelengan.

Ing kana ingkang Mak Gi age-age mlebu nyaut raka ya Wasi Jaladara lagya semedi ayoga brata. Jugar denira meleng cipta, nalika celengan kendhi ing pojokan padane den rungkebi dening ingkang rayi sarwi tawang-tawang tangis. Gragapan dibuntel gombal. Tangane kang Sang wasi mudha. kisut kiyeng ndhelikake kendhi ing njero gombal dipondhong kaya dene donya kang ajine pitung gunung anakan. Bocah papat ngrempol ing bokonge Mak Gi.

Wong tuwa kang wis kulina urip rekasa iku ora giris ngadhepi obrakan kang saben wektu kedadean. Ora genah sejatine sing ngobrak iku petugas apa penjahat. ”Sampah masyarakat, nyingkrih-nyingkrih, ngreged- ngregedi sesawangan!” kandhane pawongan gedhe dhuwur karo nggawa penthung. Mripate clilingan kaya nggoleki barang ilang. Lagake pethitha-pethithi kaya njejegake adil tenan.

”Yen ora gelem nyingkrih dakobrak-abrik gubug iki!” muni mangkono karo nyaut kendhi sing dibuntel gombal sing wiwit mau dipondhong emak. Sajake pawongan gedhe dhuwur sing lagake kaya penjaga ketertiban iku wis ngincer celengane emak sasuwene iki. Adhedhasar tuladha ing dhuwur kacetha bedane basa kang digunakake ing teks cerkak lan teks crita wayang.

Basa ing cerkak iku nggunakake basa padinan, dene Sastri Basa /Kelas 12 29 basa ing crita wayang iku sinanggit mawa tetembungan basa Kawi lan basa pedhalangan. Basa Kawi kang dikarepake yaiku basane para pujangga, basa kang akeh tinemu ing kasusastran Jawa klasik, uga basa kang ing wektu iki ana ing kraton. Tindakna pakaryan iki: 1) Kanggo gladhenmu. Goleka tuladha cerkak lan kasusastran liyane! Tuduhna bedane basa kang digunakake ing teks lelorone! 2) Tumpuken garapanmu marang Bapak/Ibu Gurumu minangka salah sijine tugas portofolio!

Garapan 5 : Ndhudhah Pesan Moral Sajrone Cerkak Pesan moral kang aneng sajroning crita akeh jinise. Bab iki gumantung marang sing nyurasa lan ngrasakake isine crita. Umpamane pesan moral bab religi, sosial, pribadi, pendhidhikan, lan sapanunggalane. Sawise bisa meruhi pesan moral kang ana ing sajroning crita, kaajab para siswa bisa njupuk amanate. Tuladhane kaya ing ngisor iki: No.

Pesan Moral Ukara Sajroning Teks Amanat 1 Religi ”Bocah-bocah, aja mung Urip iku kudu nduweni rasa 2 Pendhidhikan percaya marang Gusti Kang nggetuni apa kang wis Murbeng Dumadi. 30  Ngadhepi kahanan apa bae, dumadi. Ora-orane kita kudu sabar lan narima. Gusti mesthi paring bakal mati mung krana pitulung. kedadean iki. Kae lo sawangen, langite isih jembar. Dak kira kita isih bisa urip, kanthi ati kang sabar. Wis, kana apa-apa kang kena diringkesi, ringkesana!

Ayo nyenyuwun ngarsaning Gusti muga-muga kita tansah diparingi kekuwatan lair kalawan batin, saengga bisa nutugake urip ing antarane langit lan bumi.” ”Weh-weh bingung Sekolah iku penting, aja aku ngetunge.uakeh nganti ora sekolah. banget.” kandhane Ika nyengar- nyengir. ”Kene taketunge, Sastri Basa /Kelas 12 dhasar gak tau mangan sekolahan!” Kandhane Desi karo nyaut dhuwit saka tangane Ika.

Golekana pesan moral lan amanat liyane saka teks “Ing Antarane Langit lan Bumi”! No. Pesan Moral Ukara Sajroning Teks Amanat 1 . 2 . Pasinaon 2 : Makarya Bebarengan Bab Crita Cekak Ngesokake panemu, gagasan, idhe, sarta rasa pangrasa tumrap sakabehe manungsa kuwi penting. Supaya ing pasinaon iki bisa gayeng, ayo ajar ngesokake uneg-uneg kanthi wujud cerkak bebarengan. Kanggo nggampangake pangrakitmu bisa mupangatake pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi asring kita critakake marang kanca kanthi lesan.

Mula umpama pengalaman pribadi dicritakake kanthi tulesan dakkira luwih gampang. Carane bisa kanthi direka-reka cengkorongane luwih dhisik, banjur dikembangake nganggo imajinasi.

Latare dicethakake nganggo tembung-tembung kang endah. Konflike bisa diulur utawa dicekakake, satatane crita cekak. Cerkak pancen crita fiksi tegese dudu bab kasunyatan. Nanging critane bisa wae wujud pengalaman pribadi kang anggone mbabarake dikembangake sarana imajinasi.

Supaya bisa dirasakake kaendahane, aja lali nggunakake basa rinengga sarta njlentrehake latar/ setting kang cetha. Apa bisa ngrakit cerkak bebarengan? Cerkak ”Ing Antarane Langit lan Bumi” iku asale saka struktur teks lan gagasan pokok kaya ing ngisor iki.

Sastri Basa /Kelas 12 31 No. Struktur Katrangan Gagasan 1 Orientasi jejer, tetepungan Mak Gi sing wis tuwa ngopeni 2 Komplikasi tuwuh pasulayan bocah papat. Uripe rekasa. Bocah-papat mau, Pinah, Parmin, 3 Resolusi pangudhare crita Desi, lan Ika nyambut gawe golek 5 Koda pungkasane crita rosok lan ngamen. Dhuwite dicelengi lan kanggo kebutuhan urip. Pangarep-arepe bisaa sekolah maneh. Bocah papat mau ora bisa sekolah amarga kahanan. Uripe mlarat lan kesrakat. Kadhangkala tukaran karo sedulure dhewe.

Ana obrakan kang sejatine mung ngarah dhuwit celengan. Atine pepes lan kekes, ilang pangarep-arepe bocah papat mau. Mak Gi aweh pitutur marang bocah papat mau. Urip kudu nduweni iman lan sabar. Tuwuh pengarep-arep. Ora wedi ngadhepi pacobaning urip. Garapan 1: Ngrakit Cerkak Kanthi Klompok Ing pasinaon sadurunge wis karembug bab struktur teks cerkak, yaiku orientasi, komplikasi, resolusi, lan koda. Ing sajroning struktur teks cerkak kasebut bakal tinemu unsur instriksike cerkak, yaiku paraga lan watake, alur, latar/ setting, tema, lan amanat senajan kanthi implisit.

Tindakna kegiyatan ing ngisor iki! 1. Gawea apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa kang anggotane cacah bocah lima! 2. Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa tabel ing ngisor iki nganggo gagasan pokok! 3. Saben anggota ngisi sagagasan wae, dijaga murih runtute!

4. Aja lali ing struktur teks cerkak kudune wis katon ana paraga lan wewatakane, alur, latar/ setting, tema, dene amanat bisa tuwuh kanthi implisit. No. Struktur Gagasan 1 Orientasi jejer, tetepungan . . 2 Komplikasi . tuwuh 32  Sastri Basa /Kelas 12 pasulayan . 3 Resolusi pangudhare . crita . 4 Koda pungkasane . crita . Sarampunge nulis gagasan pokok, struktur cerkak bisa dikembangake dadi cerkak kang wutuh! Sabisa-bisa saben anggota dhapuk dadi paraga!

Garapan 2: Ngunggah Cerkak Supaya pakaryanmu dingerteni lan bisa diwaca wong liya kudu dipublikasekake. Kejaba lumantar dipajang ana mading, bocah-bocah bisa nyoba ngunggah menyang medhia sosial liyane, kaya ta internet. Cerkak kang wus rampung karakit kanthi kelompok sabanjure unggahen ing internet! Pasinaon 3: Ngrakit Cerkak Kanthi Mandhiri Sajrone pasinaon sadurunge para siswa wis kaajak ngrakit cerkak kanthi klompok.

Ing pasinaon iki para siswa kudu ajar ngrakit cerkak kanthi mandhiri. Kanggo nggampangake, ing tugas mandhiri iki para siswa kejaba ngrakit cerkak dhewe, uga bisa kanthi cara njarwakake cerkak kang bisa mawa basa Indonesia utawa basa liyane, lan bisa uga nyadhur saka jinis sastra liyane, umpamane crita film, drama, lan sapanunggalane.

Pepeling! Sawetara bab njarwakake lan gawe sadhuran Njarwakake utawa nerjemahake cerkak katindakake kanthi ngowahi basa liya menyang basa Jawa, tanpa ngowahi runtute crita. Nyadhur cerkak, katindakake adhedhasar cerkak/wujud liyane kang dicritakake nganggo basane dhewe. Bab kang perlu digatekake isi critane, latar (panggon, wektu, lan kahanane), lan paraga sarta wewatakane aja nganti owah.

Dijaga isi lan rasane crita panggah. Garapan 1: Njarwakake Cerkak Tembung njarwakake ing kene ngemu teges ngelih sawijing teks mawa basa tartamtu menyang basa Jawa. Kejaba ngarang dhewe, bocah-bocah bisa njarwakake karangan cerkak menyang basa Jawa.

Kanggo gladhen ngrakit cerkak kanthi mandhiri, tindakna kanthi njarwakake cerkak: Sastri Basa /Kelas 12 33 1) Goleka cerkak basa Indonesia, banjur jarwakna menyang basa Jawa kang trep! 2) Kajaba njarwakake cerkak saka basa liya, para siswa uga kena nyadhur saka asil sastra liya umpamane saka teks drama dadi cerkak. 3) Garapanmu lan garapane kancamu kumpulna dadi sawijining antologi bebarengan, banjur kumpulna marang Bapak/ Ibu Gurumu! Garapan 2 : Maca Cerkak Maca cerkak kajaba bisa katindakake kanthi klompok, uga bisa katindakake kanthi mandhiri.

Kepriye carane? Tindakna pakaryan iki: 1. Cerkak kang wis dipilih, diwaca batin dhewe-dhewe. 2. Dititi paragane ana pira, ditambah siji minangka narator, banjur didum. 3. Ajar maca cundhuk karo bageane dhewe-dhewe.

4. Yen pamacane wis cocog karo karaktere paraga bisa dipraktekake. 5. Praktekmu maca cerkak rekamen! 6. Kanggo meruhi asile, rekaman bisa disetel ing kelas, kanca liyane sing ngomentari. Garapan 3 : Mbiwarakake Cerkak Mbiwarakake asil gladhen bisa lumantar madhing, antologi, lan uga media sosial internet. Asil karya cerkak jarwan lan utawa sadhuran kang wis kotindakake mau unggahen menyang internet ! 34  Sastri Basa /Kelas 12 GLADHEN WULANGAN 2 I. Pilihen wangsulan sing paling bener!

1. Cerkak mujudake kasusastran gagrag anyar kang nyritakake . a. panguripan sabendina b. epos Ramayana-Mahabarata c. prastawa sejarah d. kedadean sajeone kraton e.

kedadean apa anane 2. Kanggo nguripake crita, pengarang cerkak migunakake . a. basa baku b. basa standar c. dhialek lan idhiolek d. lelewaning basa e. basa padinan 3. Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi . a. coda, orientasi, komplikasi, lan resolusi b. resolusi, coda, orientasi, lan komplikasi c. komplikasi, resolusi, coda, lan orientasi d. orientasi, komplikasi, resolusi, lan coda e. orientasi, komplikasi, coda, lan resolusi 4. Perangan wiwitane crita kanggo nepungake tokoh/paraga, swasana, lan bibit kawit tumuju crita sabanjure, ing struktur teks cerkak diarani ….

a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 5. Dumadine prakara kang kudu diadhepi dening para tokoh/paraga, ing struktur teks cerkak diarani …. a. resolusi b. coda c. orientasi Sastri Basa /Kelas 12 35 d. komplikasi e. klimaks 6. Pungkasan karampungane pasulayan, ing struktur teks cerkak diarani …. a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 7. Panintinge dudutan dening para pamaca, ing struktur teks cerkak diarani ….

a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa. Tuwuh pengarep-arep.

Ora wedi ngadhepi pacobaning urip. Ing struktur teks cerkak kalebu …. a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 9. Bedane basa kang digunakake ing teks cerkak lan teks crita wayang, yaiku basa ing cerkak iku nggunakake basa padinan, dene basa ing crita wayang .

a. sinanggit mawa tetembungan basa Kawi. b. akeh migunakake basa ngoko. c. kacampuran dhialek lan idhiolek. d. migunakake basa baku utawa standar. e. migunakake basa Jogja-Solo. 10.Kang diarani Basa Kawi yaiku . a. basa kang akeh tinemu ing kasusastran Jawa gagrak anyar. b. basa kang akeh tinemu ing kasusastran Jawa modern.

c. basa kang akeh tinemu ing kasusastran Jawa klasik. d. basa kang dipigunakake ing kraton Jogja – Solo. e. basa kang dipigunakake ing masyarakat saiki. 11. Pesan moral kang ana ing sajroning crita akeh jinise. Bab iki gumantung marang . a. sing ngarang lan sing maca.

36  Sastri Basa /Kelas 12 b. sing nyurasa lan ngrasakake isine crita. c. kahanan masyarakat kang kacrita. d. kahanan masyarakat wong kang maca. e. ing ngendi crita kasebut kawaca. 12. Cerkak pancen crita fiksi tegese dudu bab kasunyatan. Nanging critane bisa wae wujud . a. pengalaman pribadi kang anggone mbabarake dikembangake sarana imajinasi. b. sejarah kepahlawanan kang sumbere saka tuturane pelaku sejarah.

c. dongeng kang wis sumebar turun-temurun. d. crita babad tanah Jawi kang wis diakoni dening masyarakat. e. asal-usul panggonan kang dibumboni daya khayal pengarang. 13. Pakaryan ngowahi basa liya menyang basa Jawa, tanpa ngowahi runtute crita diarani . a. njarwakake b. nyadhur c.

ngerpek d. njiplak e. nganggit 14. Nalika nyadhur cerkak, ora kena ngowahi . a. basane cerkak b. lelewaning basa cerkak c. isi lan rasane crita d. titikan basane cerkak e. kaendahan basane cerkak 15. Nalika sinau nulis cerkak apike diwiwiti kanthi nulis cengkorongan dhisik, gunane . a. nuntun panulis supaya bisa mahami urutane crita sing sawutuhe. b. nuntun panulis supaya asil ciptane bisa luwih apik lan tumata urut-urutane.

c. nuntun panulis supaya bisa maca cengkorongan kanthi gampang. d. nuntun pamaca supaya bisa mahami urutane crita sing sawutuhe. e. nuntun pamaca supaya bisa maca cengkorongan kanthi gampang. II. Wangsulana pitakon-pitakon iki kang patitis! 1. Apa bedane cerkak karo geguritan? 2. Cerkak nduweni unsur intrinsik apadene ekstrinsik.

Apa iku? 3. Ukara kang digunakake ing cerkak bisa awujud ukara langsung lan ukara ora langsung. Apa bedane? Kepriye tuladhane? Sastri Basa /Kelas 12 37 4. Kejaba iku, cerkak uga nggunakake unggah-ungguh basa. Basa apa kang digunakake? Kepriye tuladhane? 5. Pethikan teks iki tulisen nganggo aksara Jawa kang trep: ”Yen ora gelem nyingkrih dakobrak-abrik gubug iki!” muni mangkono karo nyaut kendhi sing dibuntel gombal sing wiwit mau dipondhong emak.

Sajake apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa gedhe dhuwur sing lagake kaya penjaga ketertiban iku wis ngincer celengane emak sasuwene iki.

38  Sastri Basa /Kelas 12 WULANGAN 3 GUYON MATON Kompetensi Dasar dan Indikator: 3.3. Mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis karya fiksi dan non fiksi secara lesan dan tulis. 3.3.1 Menjelaskan karakteristik teks anekdot dibandingkan teks lain yang sejenis. 3.3.2 Menganalisis struktur teks anekdot. 3.3.3 Mengidentifikasi ciri bahasa teks anekdot. 3.3.4 Menjelaskan isi teks anekdot.

4.3. Menyusun dan mempublikasikan karya nonfiksi (artikel, laporan, opini, anekdot, dan atau kritik) sesuai kaidah. 4.3.1 Menuliskan sebuah teks anekdot. 4.3.2 Mempublikasikan teks anekdot.

4.3.3 Membaca teks anekdot. 4.3.4 Mengunggah teks anekdot ke internet.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

Sawise sinau wulangan 3 iki, para siswa kaajab bisa: njlentrehake titikane teks anekdot, ngonceki struktur teks anekdot, niti titikane basa teks anekdot, lan njlentrehake isine teks anekdot. Sabanjure, para siswa uga kaajab bisa: nulis teks anekdot, mbiwarakake teks anekdot, maca teks anekdot, lan ngunggah teks anekdot menyang internet. Saliyane iku, para siswa uga bisa migunakake tuladha tumindak spiritual lan sosial sing ana ing wulangan iki minangka kacabenggala ing satengahe masyarakat.

Mbabar Wawasan Sastri Basa /Kelas 12 39 Para pelawak asring migunakake teks anekdhot (crita singkat kang lucu) minangka bahan dhagelan. Sumber foto: maneka laman ing internet Saiki ing layar televisi asring ditayangake acara Stand-up Comedy, yaiku salah sawijining jinis pakaryan nglawak kang pamaragane anggone ngayahi kewajiban ing panggung kanthi ngadeg dhewekan tanpa kanca. Pamaraga dhagelan utawa pelawak muncul ing panggung kanthi nyritakake teks anekdot utawa humor kang wis diapalake.

Sawise nggatekake gambar lan maca andharan ing dhuwur banjur wangsulana pitakon iki! 1) Sapa pelawak favoritmu? Ge Pamungkas, Cak Lonthong, Percil, Kirun, apa Cak Kartolo? 2) Apa awakmu tau nonton acara Stand-up Comedy ing televisi? Yen tau, kepriye panemumu ngenani acara kasebut? apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa Apa gunane nonton acara lawak utawa dhagelan? 4) Apa bedane Stand-up Comedy ’dhagelan ngadeg’ karo dhagelan konvensional ’biasa’?

5) Teks anekdot luwih kerep digunakake dening pelawak Stand-up Comedy ’dhagelan ngadeg’ utawa dhagelan konvensional ’biasa’?

Jlentrehna wangsulanmu! Sajrone pasrawungan, wong apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa pinter crita biasane akeh kancane. Apa maneh yen critane bisa agawe guyu, sing diajak jagongan mesthi tambah krasan. Wektu sajam krasa mung sedhela. Mula katrampilan agawe guyu ora mung dibutuhake dening para dhagelan ing panggung hiburan wae, ananging uga dibutuhake dening sakabehe pawongan kang pakaryane ngomong ing ngarepe wong akeh, tuladhane: guru, juru dakwah, dhalang, jurkam, lan panatacara.

40  Sastri Basa /Kelas 12 Guyon yen kebablasen sok-sok malih dadi tangisan, jalaran gawe lara atine liyan pungkasane dadi tukar padu. Supaya ora kebablasen, bebrayan Jawa nduweni paugeran, yaiku: ”Aja waton ngomong, ning yen ngomong kudu nganggo wewaton”.

Dadi, yen bab ngomong wae ana wewatone, apa maneh bab guyon, mesthi ana wewatone. Guyon kang nganggo wewaton (aturan) iki kerep kasebut guyon maton. Guyon maton yaiku guyon kang ora nerak norma-norma ing masyarakat. Guyon maton mujudake adat kebiasan masyarakat Jawa kanggo mulangake wejangan utawa ilmu pengetahuan kanthi gampang lan nyenengake.

Kanthi lumantar guyon maton, wejangan (wewarah utawa ajaran) kang diwulangake bisa: 1) ndudut ati, 2) ora mboseni, 3) katampa kanthi ikhlas jalaran ora ngguroni, lan 4) nglantipake pikir jalaran kebak pralambang kang nglatih lantiping pikir.

Kanggo sarana guyon maton, para pamicara (guru, juru dakwah, dhalang, jurkam, panatacara, lan liya-liyane) kerep migunakake teks anekdot sajrone nindakake ayahane. Teks anekdot yaiku crita lucu (ngandhut guyonan) kang bisa nabet ing ati, isine minangka pasemon marang lelakone tokoh/wong penting, pandhapuke teks adhedhasar prastawa lan kedadean kang nyata.

Pasinaon 1 : Modhel Teks Pinilih Teks Anekdot Sajrone pasinaon 1 para siswa bakal kaajak tepungan lan mahami teks anekdot kang isine nyritakake lelakone manungsa kang aneh utawa ora umum, mula bisa agawe guyu. Kanggo mahami teks anekdot iku, para siswa bakal nggarap maneka warna ayahan. Garapan 1 magepokan karo maca lan nemokake titikane teks anekdot kabandhingake karo teks humor, garapan 2 sesambungan karo ndhudhah struktur teks anekdot, lan garapan 3 gegandhengan karo ngonceki panganggone basa sajrone teks anekdot.

Garapan 1: Njlentrehake Karakteristik Teks Anekdot Kabandhingake karo Teks Liyane Akeh sing ngarani yen teks anekdot iku padha wae karo teks humor, kamangka sejatine beda. Sanajan padha mujudake teks kang isine guyonan, teks anekdot nduweni drajad kang luwih dhuwur yen kabandhingake karo teks humor, jalaran teks anekdot nduweni isi, lelewaning basa, lan tujuan kang gumathok.

Dadi ora kleru, yen ana kang ngarani teks anekdot iku mujudake guyonan inteleks utawa guyonane wong pinter. Kanggo ngerteni bedane teks anekdot karo teks humor, gatekna tabel ing ngisor iki Sastri Basa /Kelas 12 41
Rina Masriyani Selasa, 02 Agustus 2011 13.24.00 WIB Menurut saya krama inggil masuk dalam tataran basa Krama bukan hanya leksikon pembentuk krama.

Krama Inggil itu merupakan bahasa jawa yang paling tinggi, biasanya digunakan untuk meninggikan orang yang diajak bicara atau orang yang dibicarakan, untuk menghormati orang-orang yang lebih tua dan para priyayi. Ada 2 jenis krama yaitu krama inggil (alus) dan krama madya. Krama madya itu sendiri lebih sering disebut sebagai krama saja. anda guru bahasa Jawa juga??

menurut ada apa masih ada yang kurang dengan tulisan saya? saya masih termasuk guru baru, jadi tulisan ini pasti masih banyak kekurangannya, harap maklum :)) Balas Hapus
Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 12 SMA / MA Semester 1 dan 2 - Halo semua, Selamat siang pagi sore maupun petang bagi pembaca semuanya, apa kabarnya? Semoga masih semangat dalam melakukan aktifitas sehari-hari tanpa ada halangan sedikitpun, dan bila ada rintangan makan dapat segera teratasi dengan baik, pada kesempatan ini kami akan memberikan info menarik untuk anda yang sedang membaca tulisan kita ini, yaitu Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 12 SMA / MA Semester 1 dan 2 Kurikulum 2013 Dan Kunci Jawaban, Pembahasan Revisi Terbaru yang mana banyak sekali yang membutuhkan tentunya untuk berbagai keperluan Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 12 SMA / MA Semester 1 dan 2 Kurikulum 2013 Dan Kunci Jawaban, Pembahasan Revisi Terbaru yang kita berikan ini kita ambilkan dari beberapa sumber terpercaya yang tidak dapat kita sebutkan satu-persatu disini, karena saking banyaknya, dan jangan ragu anda untuk menggunakannya, baik untuk latihan ujian atau ulangan siswa/ murid di sekolahan, atau bisa juga dijadikan sebagai bahan belajar soal online, karena sudah sesuai dengan materi buku pelajaran siswa dan juga buku guru ( buku yang dipegang guru/tenaga pengajar ) dan anda semua bebas download atau mengunduhnya Ketika MID atau Pertengahan maupun dipenghujung smstr 1 maupun smstr 2 para tenaga pengajar atau pendidik guru sibuk dengan pekerjaan administrasinya, yaitu membuat kartu soal, kisi-kisi soal dan juga naskah soal, baik berupa pilihan ganda, isian atau jawaban singkat, essay maupun uraian, yang bertujuan untuk uji kompetensi anak didiknya ( murid / siswa siswinya ) sejauh mana telah menguasai materi yang pernah diajar dan dipelajarinya, dan yang nantinya sebagai bahan evaluasi penilaian, juga disibukkan membuat soal ulangan harian untuk murid-muridnya Istilah Kurikulum 2013 sering disingakat dengan K 13 ( kurtilas ) merupakan salah satu kurikulum nasional (kurnas) yang dikembangkan setelah KTSP ( kurikulum 2006 ) dan sampai saat tulisan kami buat setiap sekolahan formal yang berada pada naungan kemendiknas (kementrian pendidikan nasional) maupun kemenag ( kementrian Agama / depag ) baik dalam jenjang SD ( sekolah Dasar ) atau MI ( madrasah Ibtidaiyah, SMP ( Sekolah menengah pertama ), MTs ( Madrasah Tsanawiyah ), SMA ( sekolah menengah Atas ) MA ( Madrasah Aliyah ) mauapun SMK ( sekolah Menengah Kejuruan ) semuanya harus menggunakan kurikulum 13 Mata Pelajaran yang ada dalam kurikulum 2013 ini berbeda dengan KTSP, seperti IPA.

IPS, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, telah berubah menjadi tematik, untuk jenjang SD dan untuk jenjang SMP dan SMA hanya sedikit yang berubahnya, sedangkan untuk pelajaran seperti PAI dan PJOK masih sama ( perubahnnya sedikit ) dan untuk sekolah madrasah mapel Fikih, Quran Hadis, Bahasa Arab, maupun Akidah Akhlak masih tetap namnya Cuma buku dan materinya yang berubah, dan untuk muatan lokal seperti bahasa Jawa, Bahasa Sunda maupun yang lainnya masih tetap sama saja, Cuma buku materi yang berubah, Soal lengkap ke Soal Rahasia Kata Soal PTS adalah singkatan dari Penilaian Tengah Semester, yang diadakan setiap mid semester 1 ( gasal / ganjil ) dan juga pada pertengahan semester 2 ( genap ) yang berada pada kurikulum 2013 atau ada yang menyebutnya Kurtilas / K13, yang merupakan rengkarnasi dari UTS ( ualangan tengah semester atau MID semester ) ketika KTSP ( Kurikulum tingkat satuan Pendidikan 2006 ), sedangkan PAS adalah kepanjangan dari Penilaian Akhir Semester, merupakan penilaian dan ulangan yang dilakukan oleh guru di akhir semester 1 maupun semester 2, yang merupakan sebutan lain dari UAS ( Ualangan Akhir Semester ketika kurikulum 2006 ), Soal soal yang kita siapkan akan disesuaikan dengan KI ( Kompetensi Inti ) KD ( Kompetensi Dasar ) Per Indikator Soal, lalu kisi kisi soal dan Buku materi siswa baik tematik maupun per sub tema untuk mata pelajaran SD dan tentunya beda lagi untuk SMP dan SMA, dan soal yang biasanya ada di internet tidak berupa PDF atau Doc word drive, biasanya langsung atau juga disajikan sediakan link download Soal UTS / PTS Bahasa Jawa Kelas 12 SMA / MA Semester 1 dan 2 Kurikulum 2013 Dan Kunci Jawaban, Pembahasan Revisi Terbaru SOAL Kelas 12 Semester 1 I.

Pilih wangsulan kang paling bener! 1. Minangka pribadi kang lantip, yen rerembugan kudu bisa empan papan, jalaran . a. ing endi lan karo sapa kita rembugan panganggone basa padha wae.

b. panganggone basa ing warung kopi padha karo ing arisan ibu-ibu. c. bocah sekolah, bocah kuliahan, para pegawe, apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa jagongan basane padha wae. d. para intelek, pemimpin agama, apa dene politikus, yen jagongan padha wae. e. beda papan lan bab kang dirembug, bisa ndadekake beda panganggone basa.

2. Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan, yaiku . a. basa ibu, basa ilmu, lan basa budaya b. basa ibu, basa ilmu, lan basa pergaulan c. basa ibu, basa kulawarga, lan basa masyarakat d. basa ibu, basa komunikasi, lan basa budaya e. basa ibu, basa ilmiah, lan basa sastra 3. Basa Jawa minangka basa ilmu, yaiku . a. basa kang digunakake kanggo rembugan ing adicara kulawarga. b. basa kang digunakake kanggo ing adicara pahargyan adat. c. basa kang digunakake kanggo medharake rasa pangrasa.

d. basa kang digunakake kanggo medharake saweneh kawruh. e. basa kang digunakake kanggo guneman ing pasrawungan. 4. Apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa ing basa Jawa iku bakune mung ana loro yaiku. a. ragam ngoko alus lan ragam krama inggil b. ragam ngoko lan ragam krama c. ragam krama lugu lan ragam karma inggil d.

ragam ngoko lan krama inggil e. ragam krama alus lan krama inggil 5. Basa ngoko iku basa kang kaprah digunakake ing padinan lan watake . a. rumaket b. ngajeni c. guyonan d. penting e. mirunggan 6. Basa ngoko yen tetembungane kacampuran tembung-tembung krama kagolongake basa. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama d. krama lugu e. krama inggil 7.

Yen kabandhingake karo basa ngoko, basa krama luwih . a. kasar lan rumaket b. luwih gampang cak-cakane c. alus lan nduweni surasa luwih ngajeni d. lugu lan kurang ngajeni liyan e.

endhek tataran undha-usuke 8. Ibu : Bapak wis dhahar? Bapak : Wis, ngenteni Ibu kesuwen. Dakkira durung kondur. Basa kang digunakake ing punggelan teks kasebut yaiku …. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 9. Ibu : Aja kesusu turu, solat isyak dhisik, Rin! Rina : Inggih, Buk. Kula sampun solat. Menawi Ibuk sampun sayah, mangga sare rumiyin!

Ing punggelan teks kasebut, Ibu migunakake basa ngoko, dene Rina migunakake basa. a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 10. Wong yen lagi nesu, lumrahe migunakake basa . a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 11. Wong/ bocah sabarakan/ meh padha umur-umurane migunakake basa .

a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 12. Wong/bocah nom kang nduweni pangkat kang luwih dhuwur marang wong tuwa kang dadi andhahane migunakake basa .

a. ngoko lugu b. ngoko alus c. krama lugu d. krama alus e. ngoko lan krama 13. Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk. Wangsulan kang trep yaiku . a. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana. b. Ki sanak menika sinten lan saking pundi? c. Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane duta.

d. Ana wigati apa kowe sowan mrene? e. Pakaryan kang becik kudu kalestarekake! 14. Sapa sing bisa aweh sandhang, yen wadon dipek sedulur, yen lanang arep disuwitani utawa gelem didadekne bojo. Ukara ing dhuwur mujudake unine . a. wara-wara b.

patembaya c. reklame/iklan d. layang e. lelayu 15. Minangka basa ibu, Basa Jawa lumrahe panganggone . a. alus b. kasar c. kanthi tinulis d. kanthi lisan e. kanthi resmi 16. Cerkak mujudake kasusastran gagrag anyar kang nyritakake . a. panguripan sabendina b. epos Ramayana-Mahabarata c. prastawa sejarah d. kedadean sajeone kraton e. kedadean apa anane 17. Kanggo nguripake crita, pengarang cerkak migunakake . a. basa baku b. basa standar c. dhialek lan idhiolek d. lelewaning basa e.

basa padinan 18. Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi . a. coda, orientasi, komplikasi, lan resolusi b. resolusi, coda, orientasi, lan komplikasi c. komplikasi, resolusi, coda, lan orientasi d. orientasi, komplikasi, resolusi, lan coda e. orientasi, komplikasi, coda, lan resolusi 19. Perangan wiwitane crita kanggo nepungake tokoh/paraga, swasana, lan bibit kawit tumuju crita sabanjure, ing struktur teks cerkak diarani ….

a. resolusi b. coda c. orientasi d. komplikasi e. klimaks 20. Dumadine prakara kang kudu diadhepi dening para tokoh/paraga, ing struktur teks cerkak diarani …. a. resolusi b. coda c.

apa tujuane kabudayan jawa nyipta unggah ungguh basa

orientasi d. komplikasi e. klimaks II. Wangsulana pitakonan ing ngisor iki kanthi bener! 1. Aranana undha-usuk Basa Jawa! 2. Jlentrehna pangetrapane unggah-ungguh basa! 3. Apa tujuane kabudayan Jawa nyipta (nganakake) unggah-ungguh basa? 4. Ayahan apa wae kang kudu ditindakake nalika ngarang teks drama?

Jlentrehna! 5. Gawea teks pacelathon kang diparagani dening bapak lan ibu kanthi tema ’Milih Sekolah Kanggo Putrane’! Nah, demikianlah, ulasan tentang kumpulan contoh Soal UTS / PTS Boso Jawa Kelas 12 SMA / MA Semester 1 dan 2 Kurikulum 2013 Dan Kunci Jawaban, Pembahasan Revisi Terbaru yang dapat kita sajiakn untuk anda semuanya, bila ada visit link yang kurang bekerja, maka berarti belum kita temukan kumpulan soal-soal, mungkin ada soal yang akan kita berikan kunci jawaban dan pembahasan dan juga tidak disertai kunci jawaban dan pembahasannya, dan bila ada link yang eror maka segera beritahukan kepada kami boleh melalui kolom komentar maupun melalui email, dan bila ada waktu lagi akan segera kita perbaiki, dan akhhir kata bila anda rasakan artilek atau tulisan kita ini bernmanfaat maka sekiranya bagikan kepada teman, sahabat, atau rekan guru di sekolahan agar info ini bisa menjangkau mereka semua, terimakasih sudah berkunjung moon maaf bila ada suatu kesalahan dari kami sebagai manusia biasa ini yang tak luput dari kesalahan.

BASA JAWA Kelas 3 - (part4) UNGGAH-UNGGUH BASA (Basa Ngoko lan Basa Krama)
2022 www.videocon.com