Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Top clipped slide • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Nota lengkap tasawwur islam ting 4 • 1.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 1 BABBABBABBAB 1111 ASAS PEMIKIRAN ISLAMASAS PEMIKIRAN ISLAMASAS PEMIKIRAN ISLAMASAS PEMIKIRAN ISLAM Pelajaran 1 Konsep Ketuhanan 3 Pelajaran 2 Konsep Kerasulan 22 Pelajaran 3 Konsep Insan 37 Pelajaran 4 Konsep Alam 46 Pelajaran 5 Tanggungjawab Memelihara dan Memulihara Alam 55 Pelajaran 6 Unit 1 dan 2 - Kedudukan Wahyu 61 Unit 3 - Kedudukan Akal 71 Unit 4 – Islam Agama Syumul 78 Pelajaran 7 Bimbingan Al-Quran 84 Pelajaran 8 Bimbingan Hadis 95 Pelajaran 9 Pengaruh Yang Merosakkan Pemikiran Muslim 104 BAB 2BAB 2BAB 2BAB 2 CIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIMCIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIMCIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIMCIRI PANDANGAN HIDUP MUSLIM Pelajaran 10 Rabaniyyah 118 Pelajaran 11 Syumuliyyah 125 Pelajaran 12 Waqiiyyah 131 Pelajaran 13 Alamiyyah 137 Pelajaran 14 Murunah 143 • 2.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 2 BAB 3BAB 3BAB 3BAB 3 INSTITUSI ISLAMINSTITUSI ISLAMINSTITUSI ISLAMINSTITUSI ISLAM Pelajaran 15 Sistem Pemerintahan Islam Unit 1 – Negara Islam 150 Unit 2 – Khalifah 154 Unit 3 – Rakyat 156 Pelajaran 16 Sistem kehakiman Islam 165 Pelajaran 17 Sistem Sosial Islam 176 • 3.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 3 PELAJARAN 1PELAJARAN 1PELAJARAN 1PELAJARAN 1 KONSEP KETUHANANKONSEP KETUHANANKONSEP KETUHANANKONSEP KETUHANAN KONSEP KETUHANAN MAKSUD TUHAN Allah yang mempunyai kuasa mutlak yang Maha Sempurna, tiada cacat celanya dan dapat di akui sebagai pencipta, pentadbir dan pemilik alam ini. Tiada kuasa lain yang dapat menyamai dan menandingi kuasa AllahSWT. Ciri-Ciri Ketuhanan 1. Rububiyyah 2. Uluhiyyah Manusia memerlukan Tuhan dalam kehidupan mereka kerana; 1.

Fitrah semulajadi manusia yang mempunyai kepercayaan kepada suatu kuasa yang Maha Agung 2. Hanya kepercayaan kepada Tuhan dapat menjadikan kehidupan manusia lebih sempurna dan selamat.

3. Kepercayaan kepada Tuhan menyebabkan manusia sentiasa menjauhkan diri daripada perkara-perkara negatif dalam kehidupan. MAKSUD KKeeyyaakkiinnaann ((iikkttiikkaadd)) ddaallaamm hhaattii sseeccaarraa mmuuttllaakk bbaahhaawwaa AAllllaahh SSWWTT yyaanngg mmeennttaaddbbiirrkkaann ddaann mmeenngguurruusskkaann sseemmuuaa bbeennddaa ddaann ppeerrkkaarraa ddii dduunniiaa iinnii ddaann ttiiaaddaa ppeennttaaddbbiirr llaaiinn, mmeellaaiinnkkaann AAllllaahh SSWWTT yyaanngg mmaahhaa bbeerrkkuuaassaa ddaann EEssaa.

Konsep Rububiyyah 1. Allah SWT Pencipta, Pentadbir dan Pemilik Alam ini. 2. Allah SWT berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendakNya 3. Kekuasaaan Allah SWT meliputi langit dan bumi • 4. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 4 • Mempunyai kuasa mencipta sesuatu daripada tiada kepada ada • Mencipta sesuatu dan mengadakan segala kemudahan untuk ciptaannya hidup dengan selesa • Mencipta sesuatu dengan kehendakNya sendiri tanpa bantuan dan suruhan daripada kuasa lain.

• Menyediakan petunjuk istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut pedoman (agama) kepada makhluk ciptaanNya • Yakin bahawa Allah SWT yang mencipta alam ini • Yakin bahawa setiap manusia telah ditentukan rezekinya oleh Allah SWT • Beriman dengan agama yang telah diturunkan oleh Allah SWT ( Agama Islam) • Yakin bahawa hanya Allah SWT sahaja yang mampu mentadbir alam ini dengan sempurna • 5.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 5 Hanya di percayai dan diyakini oleh orang Islam sahaja. Di percayai dan diyakini oleh semua manusia Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang Maha Esa dan layak di sembah.

Keyakinan dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT sebagai pentadbir, pemilik dan pengurus alam ini. Tauhid UluhiyyahTauhid Rububiyyah Maksud Keyakinan (iktikad) dalam hati secara mutlak bahawa Allah SWT yang Maha Esa yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. Konsep Uluhiyyah Orang yang tidak beriman dengan tauhid Uluhiyyah menjadi sesat Paksi utama keimanan kepada tauhid uluhiyyah ialah kalimah syahadah Mengakui hanya Allah SWT yang layak disembah dan ditaati • Dapat menunaikan segala permintaan hambanya • Berkuasa untuk menghidup dan mematikan hambanya • Berkuasa untuk hukum-hukum yang sesuai dengan kehendak manusia (Islam) • 6.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 6 ASMASMASMASMA ULA ULA ULA UL HUSNAHUSNAHUSNAHUSNA ( NAMA( NAMA( NAMA( NAMA----NAMA ALLAH YANG MULIA )NAMA ALLAH YANG MULIA )NAMA ALLAH YANG MULIA )NAMA ALLAH YANG MULIA ) No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 1 ar-Rahmaan Maha Pengasih ‫א‬ Al-Faatihah: 3 2 ar-Rahiim Maha Penyayang ‫א‬ Al-Faatihah: 3 3 al-Malik Maha Merajai/Memerintah ‫א‬ Al-Mu'minuun: 11 4 al-Qudduus Maha Suci ‫اﻟﻘدوس‬ Al-Jumu'ah: 1 5 as-Salaam Maha Memberi Kesejahteraan ‫اﻟﺳﻼم‬ Al-Hasyr: 23 6 al-Mu'min Yang Memberi Keamanan ‫ﻟﻣؤﻣن‬‫ا‬ Al-Hasyr: 23 Allah SWT mempunyai nama-nama yang indah dan memiliki sifat-sifat yang mulia 99 Nama untuk diriNya 41 sifat 1 sifat harus 20 sifat mustahil 20 Sifat wajib Harus bagi Allah SWT mengadakan atau mentiadakan sesuatu mengikut kehendakNya • 7.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 7 No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 7 al-Muhaimin Maha Pemelihara ‫ﻟﻣﮫﻴﻣن‬‫ا‬ Al-Hasyr: 23 8 al-'Aziiz Maha Gagah ‫ﻟﻌﺰﻳﺰ‬‫ا‬ Aali 'Imran: 62 9 al-Jabbaar Maha Perkasa ‫اﻟﺟﺑﺎر‬ Al-Hasyr: 23 10 al-Mutakabbir Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran ‫اﻟﻣﺘﻛﺑﺮ‬ Al-Hasyr: 23 11 al-Khaaliq Maha Pencipta ‫ﻟﺧﺎﻟق‬‫ا‬ Ar-Ra'd: 16 12 al-Baari' Yang Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan) ‫اﻟﺑﺎرئ‬ Al-Hasyr: 24 13 al-Mushawwir Yang Membentuk Rupa (makhluknya) ‫اﻟﻣﺻور‬ Al-Hasyr: 24 14 al-Ghaffaar Maha Pengampun ‫اﻟﻐﻔﺎر‬ Al-Baqarah: 235 15 al-Qahhaar Yang Memaksa ‫اﻟﻘﮫﺎر‬ Ar-Ra'd: 16 16 al-Wahhaab Maha Pemberi Karunia ‫اﻟوھﺎب‬ Aali 'Imran: 8 17 ar-Razzaq Maha Pemberi Rezeki ‫اﻟﺮزاق‬ Adz-Dzaariyaat: 58 18 al-Fattaah Maha Pembuka Rahmat ‫اﻟﻔﺘﺎح‬ Sabaa': 26 19 al-'Aliim Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu) ‫اﻟﻌﻠﻴم‬ Al-Baqarah: 29 20 al-Qaabidh Yang Menyempitkan (makhluknya) ‫ﺑض‬‫ﺎ‬‫ﻘ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Al-Baqarah: 245 21 al-Baasith Yang Melapangkan (makhluknya) ‫ﻟﺑﺎﺳط‬‫ا‬ Ar-Ra'd: 26 22 al-Khaafidh Yang Merendahkan (makhluknya) ‫ض‬‫ﻓ‬‫ﺎ‬‫ﺧ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Hadits at-Tirmizi 23 ar-Raafi' Yang Meninggikan (makhluknya) ‫اﻟﺮاﻓﻊ‬ Al-An'aam: 83 24 al-Mu'izz Yang Memuliakan (makhluknya) ‫ﻟﻣﻌﺰ‬‫ا‬ Aali 'Imran: 26 25 al-Mudzdzill Yang Menghinakan (makhluknya) ‫اﻟﻣذل‬ Aali 'Imran: 26 26 as-Samii' Maha Mendengar ‫ﻟﺳﻣﻴﻊ‬‫ا‬ Al-Israa': 1 • 8.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 8 No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 27 al-Bashiir Maha Melihat ‫ﻴﺮ‬‫ﺻ‬‫ﺑ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Al-Hadiid: 4 28 al-Hakam Maha Menetapkan ‫ﻟﺣﻛم‬‫ا‬ Al-Mu'min: 48 29 al-'Adl Maha Adil ‫اﻟﻌدل‬ Al-An'aam: 115 30 al-Lathiif Maha Lembut ‫ﻴف‬‫ط‬‫ﻠ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Al-Mulk: 14 31 al-Khabiir Maha Mengetahui Rahasia ‫اﻟﺧﺑﻴﺮ‬ Al-An'aam: 18 32 al-Haliim Maha Penyantun ‫اﻟﺣﻠﻴم‬ Al-Baqarah: 235 33 al-'Azhiim Maha Agung ‫ﻟﻌظﻴم‬‫ا‬ Asy-Syuura: 4 34 al-Ghafuur Maha Pengampun ‫اﻟﻐﻔور‬ Aali 'Imran: 89 35 asy-Syakuur Maha Pembalas Budi (Menghargai) ‫اﻟﺷﻛور‬ Faathir: 30 36 al-'Aliyy Maha Tinggi ‫اﻟﻌﻠﻰ‬ An-Nisaa': 34 37 al-Kabiir Maha Besar ‫اﻟﻛﺑﻴﺮ‬ Ar-Ra'd: 9 38 al-Hafiizh Maha Menjaga ‫ﻟﺣﻔﻴظ‬‫ا‬ Huud: 57 39 al-Muqiit Maha Pemberi Kecukupan ‫ﻟﻣﻘﻴت‬‫ا‬ An-Nisaa': 85 40 al-Hasiib Maha Membuat Perhitungan ‫ﻴب‬‫ﺳ‬‫ﺣ‬‫ﻟ‬‫ا‬ An-Nisaa': 6 41 al-Jaliil Maha Mulia ‫اﻟﺟﻠﻴل‬ Ar-Rahmaan: 27 42 al-Kariim Maha Pemurah ‫اﻟﻛﺮﻳم‬ An-Naml: 40 43 ar-Raqiib Maha Mengawasi ‫ﻟﺮﻗﻴب‬‫ا‬ Al-Ahzaab: 52 44 al-Mujiib Maha Mengabulkan ‫ﻴب‬‫ﺟ‬‫ﻟﻣ‬‫ا‬ Huud: 61 45 al-Waasi' Maha Luas ‫ﻟواﺳﻊ‬‫ا‬ Al-Baqarah: 268 46 al-Hakiim Maka Bijaksana ‫اﻟﺣﻛﻴم‬ Al-An'aam: 18 47 al-Waduud Maha Pencinta ‫اﻟودود‬ Al-Buruuj: 14 • 9.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 9 No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 48 al-Majiid Maha Mulia ‫اﻟﻣﺟﻴد‬ Al-Buruuj: 15 49 al-Baa'its Maha Membangkitkan ‫ﺎﻋث‬‫ﺑ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Yaasiin: 52 50 asy-Syahiid Maha Menyaksikan ‫ﻟﺷﮫﻴد‬‫ا‬ Al-Maaidah: 117 51 al-Haqq Maha Benar ‫ﻟﺣق‬‫ا‬ Thaahaa: 114 52 al-Wakiil Maha Memelihara ‫ﻟوﻛﻴل‬‫ا‬ Al-An'aam: 102 53 al-Qawiyy Maha Kuat ‫اﻟﻘوى‬ Al-Anfaal: 52 54 al-Matiin Maha Kukuh ‫اﻟﻣﺘﻴن‬ Adz-Dzaariyaat: 58 55 al-Waliyy Maha Melindungi ‫ﻟوﻟﻰ‬‫ا‬ An-Nisaa': 45 56 al-Hamiid Maha Terpuji ‫اﻟﺣﻣﻴد‬ An-Nisaa': 131 57 al-Muhshi Maha Menghitung ‫ﻰ‬‫ﺻ‬‫ﺣ‬‫ﻣ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Maryam: 94 58 al-Mubdi' Maha Memulai ‫اﻟﻣﺑدئ‬ Al-Buruuj: 13 59 al-Mu'id Maha Mengembalikan Kehidupan ‫اﻟﻣﻌﻴد‬ Ar-Ruum: 27 60 al-Muhyi Maha Menghidupkan ‫ﻟﻣﺣﻴﻰ‬‫ا‬ Ar-Ruum: 50 61 al-Mumiit Maha Mematikan ‫ﻟﻣﻣﻴت‬‫ا‬ Al-Mu'min: 68 62 al-Hayy Maha Hidup ‫ﻟﺣﻲ‬‫ا‬ Thaahaa: 111 63 al-Qayyuum Maha Mandiri ‫اﻟﻘﻴوم‬ Thaahaa: 11 64 al-Waajid Maha Penemu ‫اﻟواﺟد‬ Adh-Dhuhaa: 6-8 65 al-Maajid Maha Mulia ‫اﻟﻣﺎﺟد‬ Huud: 73 66 al-Waahid Maha Esa ‫اﻟواﺣد‬ Al-Baqarah: 133 67 al-Ahad Maha Esa ‫اﻻﺣد‬ Al-Ikhlaas: 1 68 ash-Shamad Maha Diperlukan, Tempat Meminta ‫ﻟﺻﻣد‬‫ا‬ Al-Ikhlaas: 2 69 al-Qaadir Maha Menentukan, Maha ‫اﻟﻘﺎدر‬ Al-Baqarah: 20 • 10.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 10 No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran Menyeimbangkan 70 al-Muqtadir Maha Berkuasa ‫اﻟﻣﻘﺘدر‬ Al-Qamar: 42 71 al-Muqqadim Maha Mendahulukan ‫اﻟﻣﻘدم‬ Qaaf: 28 72 al-Mu'akhkhir Maha Mengakhirkan ‫ﻟﻣؤﺧﺮ‬‫ا‬ Ibraahiim: 42 73 al-Awwal Maha Awal (Alfa) ‫اﻷول‬ Al-Hadiid: 3 74 al-Aakhir Maha Akhir (Omega) ‫اﻷﺧﺮ‬ Al-Hadiid: 3 75 azh-Zhaahir Maha Nyata ‫ﺎھﺮ‬‫ظ‬‫ﻟ‬‫ا‬ Al-Hadiid: 3 76 al-Baathin Maha Ghaib ‫ﻟﺑﺎطن‬‫ا‬ Al-Hadiid: 3 77 al-Waalii Maha Memerintah ‫اﻟواﻟﻲ‬ Ar-Ra'd: 11 78 al-Muta'aalii Maha Tinggi ‫اﻟﻣﺘﻌﺎﻟﻲ‬ Ar-Ra'd: 9 79 al-Barr Maha Penderma ‫اﻟﺑﺮ‬ Ath-Thuur: 28 80 at-Tawwaab Maha Penerima Tobat ‫اﻟﺘواب‬ An-Nisaa': 16 81 al-Muntaqim Maha Penyiksa ‫اﻟﻣﻧﺘﻘم‬ As-Sajdah: 22 82 al-'Afuww Maha Pemaaf ‫اﻟﻌﻔو‬ An-Nisaa': 99 83 ar-Ra'uuf Maha Pengasih ‫اﻟﺮؤوف‬ Al-Baqarah: 207 84 Maalik al-Mulk Penguasa Kerajaan (Semesta) ‫ﻟك‬‫ﺎ‬‫ﻣ‬‫اﻟﻣﻠك‬ Aali 'Imran: 26 85 Zuljalaal wa al- 'Ikraam Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan ‫ذو‬‫اﻟﺟﻼل‬‫و‬‫اﻹﻛﺮام‬ Ar-Rahmaan: 27 86 al-Muqsith Maha Adil ‫ﻟﻣﻘﺳط‬‫ا‬ An-Nuur: 47 istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut al-Jaami' Maha Mengumpulkan ‫ﻟﺟﺎﻣﻊ‬‫ا‬ Sabaa': 26 88 al-Ghaniyy Maha Berkecukupan ‫ﻟﻐﻧﻰ‬‫ا‬ Al-Baqarah: 267 89 al-Mughnii Maha Memberi Kekayaan ‫ﻟﻣﻐﻧﻰ‬‫ا‬ An-Najm: 48 90 al-Maani' Maha Mencegah ‫اﻟﻣﺎﻧﻊ‬ Hadits at-Tirmizi • 11.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 11 No Nama Maksud Arab Antara lain terdapat dalam Al-Quran 91 adh-Dhaarr Maha Memberi Derita ‫اﻟﺿﺎر‬ Al-An'aam: 17 92 an-Naafi' Maha Memberi Manfaat ‫اﻟﻧﺎﻓﻊ‬ Al-Fath: 11 93 an-Nuur Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya) ‫اﻟﻧور‬ An-Nuur: 35 94 al-Haadii Maha Pemberi Petunjuk ‫اﻟﮫﺎدئ‬ Al-Hajj: 54 95 al-Badii' Maha Pencipta ‫اﻟﺑدﻳﻊ‬ Al-Baqarah: 117 96 al-Baaqii Maha Kekal ‫اﻟﺑﺎﻗﻲ‬ Thaahaa: 73 97 al-Waarits Maha Pewaris ‫اﻟوارث‬ Al-Hijr: 23 98 ar-Rasyiid Maha Pandai ‫ﻟﺮﺷﻴد‬‫ا‬ Al-Jin: 10 99 ash-Shabuur Yang Maha Sabar ‫اﻟﺻﺑور‬ Hadits at-Tirmizi Sumber:http://islam.elvini.ne t/Allah SWT.cgi?asmaulhusna SIFAT 20SIFAT 20SIFAT 20SIFAT 20 Bil Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil Maksud 1.

Wujud Ada Nafsiah Adam Tiada 2. Qidam Dahulu Salbiah Haduth Baharu 3. Baqa Kekal Salbiah Fana Akan binasa 4. Mukhalafatuhu lilhawadith Berlainan dengan ciptaan-Nya Salbiah Mumathalatuhu lilhawadith Menyamai atau bersamaan bagi- Nya dengan suatu yang baru 5. Qiamuhu binafsih Berdiri-Nya dengan sendiri Salbiah Qiamuhu bighairih Berdiri-Nya dengan yang lain 6. Wahdaniat Tunggal Salbiah Ta'addud Berbilang-bilang 7. Qudrat Berkuasa Ma'ani Ajzun Lemah 8. Iradat Berkehendak menentukan Ma'ani Karahah Benci iaitu tidak menentukan 9.

Ilmu Mengetahui Ma'ani Jahlun Bodoh 10. Hayat Hidup Ma'ani Al-Maut Mati 11. Sama' Mendengar Ma'ani As-Summu Pekak • 12. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 12 Bil Sifat Wajib Maksud Sifat Sifat Mustahil Maksud 12. Basar Melihat Ma'ani Al-Umyu Buta 13.

Kalam Berkata-kata Ma'ani Al-Bukmu Bisu 14. Kaunuhu qaadiran Keadaan-Nya yang berkuasa Ma'nawiyah Kaunuhu ajizan Keadaan-Nya yang lemah 15. Kaunuhu muriidan Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan Ma'nawiyah Kaunuhu kaarihan Keadaan-Nya yang benci iaitu tidak menentukan 16. Kaunuhu 'aliman Keadaan-Nya yang mengetahui Ma'nawiyah Kaunuhu jahilan Keadaan-Nya yang bodoh 17. Kaunuhu hayyan Keadaan-Nya yang hidup Ma'nawiyah Kaunuhu mayitan Keadaan-Nya yang mati 18.

Kaunuhu sami'an Keadaan-Nya yang mendengar Ma'nawiyah Kaunuhu asamma Keadaan-Nya yang pekak 19. Kaunuhu basiiran Keadaan-Nya yang melihat Ma'nawiyah Kaunuhu a'maa Keadaan-Nya yang buta 20. Kaunuhu mutakalliman Keadaan-Nya yang berkata-kata Ma'nawiyah Kaunuhu abkam Keadaan-Nya yang kelu Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah SWT.

• Manusia terdorong memohon kepada sesuatu yang dipercayai mempunyai kuasa ghaib yang boleh membantu melindungi dan menunaikan sesuatu hajat mereka. Contohnya masyarakat primatif memuja sungai, semangat dan sebagainya.

• Secara fitrah manusia mengakui kewujudan sesuatu yang berkuasa dan berusaha mencarinya. Contohnya usaha Nabi Ibrahim mencari-cari tuhan yang sebenar untuk di sembah.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Manusia akan kembali mengingati tuhan apabila di timpa bencana dan musibah untuk memohon pertolongan. Kerana mereka yakin hanya kuasa ghaib sahaja yang mampu menolong mereka, iaitu tuhan.

Sifat semulajadi yang ada pada setiap kejadian Allah SWT seperti makanminum, beragama, bekeluarga dan sebagainya • 13. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 13 Berakhlak buruk, suka menimbulkan kekacauan dan hidup untuk dunia semata- mata Memiliki kesempurnaan akhlak, menghormati rakan, jiran dan tidak mencintai dunia Mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang merosakkan Memiliki jiwa yang mantap dan teguh atas prinsip kebenaran Melakukan sesuatu untuk kepentingan diri dan mengharapkan pujian dan sanjungan orang ramai Melakukan sesuatu pekerjaan dengan ikhlas kerana Allah SWT Ingkar dengan ketentuan Allah dan menggunaklan nikmat yang diberikan untuk kepentingan diri sendiri dan maksiat Bersyukur dengan nikmat yang dimiliki dengan cara memanfaatkan kejalan Allah SWT Berasa keluh kesah, kecewa, putus asa dan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri Sentiasa reda dengan ketentuan Allah SWT Orang tidak beragamaOrang Beragama 1.

Menghendaki umat Islam berfikir secara kreatif dan inovatif 2. Mewajibkan umat Islam menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan 3. Islam mengatur peradaban dan akhlak yang terpuji untuk memastikan manusia dapat hidup dengan aman dan bahagia di dunia dan akhirat 4. Menuntut penganutnya beramal dan berusaha untuk memajukan diri, bangsa dan negara • 14. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 14 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Orang yang beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sentiasa _________ A menyayangi Allah s.w.t. B meyakini kekuasaan Allah s.w.t. C mengingkari perintah Allah s.w.t. D menyembah dan mentaati Allah s.w.t. 2 Uluhiyyah ialah percaya ____________ A bahawa Allah s.w.t. Maha Esa B bahawa Allah s.w.t. Maha Berkuasa C bahawa Allah s.w.t. Maha Bijaksana D bahawa Allah s.w.t. Maha Mendengar 3 Kalimah ______________ adalah merujuk kepada tauhid uluhiyyah A sa’adah B syahadah C mahmudah D musyahadah 4 Manakah antara berikut pernyataan yang benar tentang uluhiyyah?.

i Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah sa’adah ii Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah kalimah syahadah iii Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan sesat iv Orang yang tidak beriman dengan tauhid uluhiyyah akan bahagia A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 5 Fitrah beragama ialah naluri semula jadi ____________ A menyayangi Allah s.w.t.

B mengaku adanya Allah s.w.t. C beribadah kepada Allah s.w.t. D menolak kewujudan Allah s.w.t. PELAJARAN 1 : KONSEP KETUHANAN • 15. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 15 6 Berikut adalah nama-nama Allah s.w.t. kecuali A al-Mujib B al-Hasib C al-Kazib D al-Wahab 7 Pernyataan manakah yang menerangkan ciri-ciri Tauhid Rububiyyah i Allah s.w.t. menguasai langit dan bumi ii Allah s.w.t. Pencipta, Pemilik dan Pentadbir alam iii Allah s.w.t. mengakui hanya Dia yang layak disembah iv Allah s.w.t.

berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendaknya A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 8 Berikut adalah cara memelihara agama, kecuali A mengambil tindakan yang tegas terhadap penyeleweng agama B mempertahankan dan mengembangkan agama Islam C mengasihi semua orang yang beragama D menjaga kesucian akidah Islam 9 • al-Azim • al-Hakim • al-Karim • al-Muntaqim Nama-nama di atas merujuk kepada A Waqi’iyyah B Rububiyyah C Asmaul Husna D Asma’ wa-Sifat 10 Silih berganti siang dan malam, Seluruh maya Allah s.w.t.

yang empunya, Dia Pencipta dan Pentadbir alam, Memerintah mengikut kehendak-Nya. Pantun di atas merujuk kepada konsep A Waqi’iyyah B Rububiyyah C Syumuliyyah D Rabbaniyyah • 16. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 16 11 ____________ bermaksud sifat semula jadi yang ada pada setiap kejadian Allah s.w.t. A Fatonah B Fitnah C Fitrah D Fasik 12 Allah s.w.t. memiliki ___________ nama bagi diri-Nya yang dikenali sebagai Asmaul Husna A 25 B 40 C 50 D 99 13 Seseorang itu menolak agama kerana i dorongan nafsu ii inginkan kebebasan iii tiada didikan agama iv mudah menerima kebenaran A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv • 17.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 17 BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 14 hingga 23 Lengkapkan pernyataan berikut. 14 Allah s.w.t. memiliki nama-nama yang indah dan ________________ yang sempurna. 15 Paksi utama tauhid Uluhiyyah ialah _________________________. 16 Umat Islam wajib meyakini _________________ yang layak disembah dan ditaati. 17 Ilmu ______________ wajib dituntut oleh setiap orang Islam. 18 Fitrah ialah naluri semulajadi yang ada pada setiap __________.

19 Fitrah ________________ ialah naluri semulajadi mengaku adanya Allah s.w.t. 20 Orang yang menolak konsep Uluhiyyah akan menjadi ___________. 21 Allah s.w.t. memiliki 20 sifat wajib dan ___________ sifat mustahil.

22 Orang yang beragama akan memiliki ______________ yang mulia. 23 Peradaban yang ditetapkan dalam Islam bertujuan untuk mendapat _______________ di dunia dan akhirat. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 18. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 18 Soalan 24 hingga 27 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

24 Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t. 25 Mengakui bahawa hanya Allah s.w.t. yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. 26 Mengakui hanya Allah s.w.t.

Pencipta, Pentadbir dan Pemilik alam ini. 27 Allah s.w.t. memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna. Soalan 28 hingga 39 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

28 Allah s.w.t. memiliki 99 nama yang indah. 29 Orang yang tidak beragama digelar sebagai mulhid 30 Allah s.w.t. adalah berbilang-bilang 31 Islam tidak menggalakkan umatnya berfikir secara kreatif dan kritis. 32 Setiap manusia mempunyai naluri yang mengaku adanya Tuhan 33 Orang yang beragama mempunyai banyak harta 34 Agama Islam mementingkan hubungan manusia dengan manusia semata-mata 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 19. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 19 35 Orang yang tidak beragama dikasihi oleh musuh Allah s.w.t.

36 Pentadbiran Allah s.w.t. meliputi langit dan bumi. 37 Fatonah ialah sifat semulajadi yang ada pada setiap ciptaan Allah s.w.t. 38 Allah s.w.t. sahaja yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi. 39 Bencana tsunami membuktikan kekuasaan Allah s.w.t. Soalan 40 hingga 44 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Konsep Rububiyyah Y Konsep Uluhiyyah Pernyataan Jawapan 40 Allah s.w.t. pentadbir dan pemilik alam. 41 Mengakui hanya Allah s.w.t. yang layak disembah dan ditaati. 42 Paksi utama keimanan kepada tauhid ini ialah kalimah syahadah. 43 Allah s.w.t. berkuasa memberi sesuatu mengikut kehendak- Nya. 44 Kekuasaan Allah s.w.t.

meliputi langit dan bumi. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 20. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 20 Soalan 45 hingga 46 Carta di bawah berkaitan dengan konsep ketuhanan. 45 Konsep X ialah : _______________ 46 Konsep Y ialah : _______________ soalan 47 hingga 50 Padankan istilah berikut dengan pernyataan yang diberikan dengan cara menulis nombor jawapan pada ruangan yang disediakan.

47 _______________________________________ 48 _______________________________________ 49 _______________________________________ 50 _______________________________________ Konsep Ketuhanan Uluhiyyah X Y (47) Fitrah (a) Mengakui bahawa hanya Allah s.w.t. yang layak disembah, ditaati dan dipatuhi secara mutlak. (48) Uluhiyyah (b) Mengakui hanya Allah s.w.t. Pencipta, Pentadbir dan pemilik alam. (49) Rububiyyah (c) Allah s.w.t. memiliki 99 nama yang indah.

(50) Asma’ wa-sifat (d) Naluri semulajadi manusia yang mengakui adanya Allah s.w.t. • 21. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 21 Soalan 51 hingga 53 Nyatakan bilangan sifat wajib, mustahil dan harus bagi Allah s.w.t. di P, Q dan R. 51 P : ________________________ 52 Q : ________________________ 53 R : ________________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Nyatakan pengertian uluhiyyah 2 Jelaskan tiga konsep Uluhiyyah 3 Nyatakan pengertian Rububiyyah 4 Huraikan tiga konsep Rububiyyah 5 Jelaskan dua perbezaan antara tauhid Rububiyyah dengan tauhid Uluhiyyah 6 Huraikan dua peranan agama dalam membina tamadun yang cemerlang 7 Jelaskan tiga ciri orang yang beragama KONSEP ASMA’ WA SIFAT Asmaul Husna Sifat Wajib Sifat Mustahil Sifat Harus 99 nama Allah P Q R • 22.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 22 PELAJARAN 2PELAJARAN 2PELAJARAN 2PELAJARAN 2 KONSEP KERASULANKONSEP KERASULANKONSEP KERASULANKONSEP KERASULAN Ialah manusia lelaki pilihan Allah SWT yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib disampaikan kepada orang lain. Ialah manusia lelaki yang dipilh oleh Allah SWT dari kalangan para nabi, diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Rasul merupakan utusan Allah SWT kepada seluruh umat manusia, termasuk jin.

Wajib mengetahui bilangan dan nama 25 orang rasul sahaja Umat Islam tidak diwajibkan mengetahui bilangan para nabi secara keseluruhannya Menerima suhuf atau kitab suci untuk disampaikan kepada umatnya Nabi tidak diturunkan kitab suci Seorang rasul adalah juga seorang nabiSeorang nabi tidak semestinya rasul Bilangan rasul hanya 313 orang sahajaBilangannya terlalu ramai Diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada orang lain Diberikan wahyu hanya untuk dirinya sendiri sahaja RASULNABI PERBEZAAN ANTARA NABI DAN RASUL MAKSUD NABI DAN RASUL NABI : RASUL : MAKSUD Ialah para rasul yang memiliki tahap kesabaran yang amat tinggi dalam menghadapi rintangan dan tentangan daripada umatnya ketika menyampaikan ajaran dan seruan kepada umatnya.

Rasul yang bergelar Ulul Azmi : 1. Nabi Muhammad SAW 2. Nabi Nuh a.s 3. Nabi Musa a.s 4. Nabi Ibrahim a.s. 5. Nabi Isa a.s • 23. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 23 Sebab mereka mendapat gelaran Ulul Azmi 1. Sebagai pengiktirafan terhadap Keteguhan hati dan penderitaan yang dihadapi ketika menjalankan dakwah mereka 2. Mereka tidak pernah berputus asa, malah sentiasa berdoa supaya Allah memberi hidayah kepada kaumnya 3.

Mereka memiliki keazaman dan keteguhan jiwa yang tinggi semasa berdakwah SIFAT WAJIB •As-Sidq (benar) •Al-Amanah (Jujur) •At-Tabligh (Menyampaikan) •Al-Fatanah (Bijaksana) SIFAT MUSTAHIL •Al-Kizb (Pendusta) •Al-Khiyanah (Pecah Amanah) •Al-Kitman (Menyembunyikan) •Al-Baladah (Bodoh) SIFAT HARUS • Bersifat seperti manusia biasa yang tidak menjejaskan martabat sebagai utusan Allah SWT.

Maksum adalah salah satu daripada sifat-sifat para rasul. Maksum bermaksud rasul-rasul terpelihara daripada melakukan perkara kejahatan, dosa dan perkara kurang sopan yang boleh merosakkan kehormatannya. Rasul juga terpelihara daripada perkara cacat yang mengurangkan kemuliaan seseorang seperti buta, tuli, bisu, gila atau lain-lain penyakit yang boleh merosakkan darjat kemuliaan seorang rasul • 24. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b.

Zakaria 24 Perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran, kenabian dan kerasulan serta melemahkan musuh-musuh mereka. 1. Membuktikan kebenaran para nabi dan rasul 2. Mengukuhkan keyakinan orang ramai 3. Membantu nabi dan rasul menjalankan tugas 4. Menunjukkan kekuasaan Allah SWT KARAMAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya disisi Allah SWT Contohnya Maryam ( ibu Nabi Isa ) dianugerahi hidangan dari langit ketika beribadat MA’UNAH Perkara luar biasa yang berlaku kepada Umat Islam tanpa diusahakan untuk dipelajarinya.

Perkara tersebut berlaku hanya sekali sahaja. Contohnya seseorang yang terlibat dalam kemalangan yang dahsyat, tetapi beliau tidak mengalami kecederaan yang teruk SIHIR Perkara luar biasa yang berlaku kepada seseorang dengan bantuan daripada syaitan dan boleh dipelajari. Contohnya seseorang yang kebal dan tidak lut oleh sebarang senjata. IRHAS Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah SWT sebagai rasul. Contohnya Nabi Isa boleh bercakap semasa masih bayi ISTIDRAJ Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang tidak taat atau derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi.

Contohnya Qarun yang beroleh kekayaan yang luar biasa telah beransur-ansur menjadi sombong dan kufur • 25. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 25 Daripada Allah SWT untuk menyesatkan lagi seseorang Dari pertolongan syaitan Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Daripada pertolongan dan rahmat daripada Allah SWT Datangnya tanpa dipelajari Keluarbiasanny a berlaku kerana dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Datangnya tanpa dipelajari Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah SWT untuk menyesatkannya lagi Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang mempelajarinya daripada pertolongan syaitan Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diminta dan dipelajari Perkara luar biasa yang berlaku kepada bakal rasul Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya dengan Allah SWT ISTIDRAJSIHIRMA’UNAHIRHASKARAMAH 1.

Menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah SWT. 2. Mengajar dan menerangkan perkara ghaib seperti hakikat ketuhanan, syurga, neraka dan kehidupan di alam barzakh 3.

Menyampaikan berita gembira dan bertindak sebagai pemberi ingatan kepada manusia 4. Menyeru manusia supaya melakukan perkara kebaikan dan membaiki akhlak manusia 5. Menyampaikan segala perintah dan larangan Allah SWT kepada manusia 6. Mengajar manusia cara beribadat yang betul 7. Menunjukkan cara kehidupan Islam yang sebenarnya • 26. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 26 Perbezaan antara Nabi Muhammad dengan rasul-rasul yang lain Sentiasa berselawat kepada rasul Beriman dengan ajaran yang dibawa oleh rasul Mengasihi dan mencintai mereka melebihi mahkluk lain Mengamalkan sunnah rasul dalam kehidupan Mentaati ajaran yang disampaikan oleh para rasul dengan hati yang ikhlas Rasul Terdahulu • Diutuskan untuk mengembalikan kepercayaan dan keyakinan kepada akidah yang benar.

• Diutuskan sesuai dengan zaman, bangsa atau wilayah ketika itu. • Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW tidak bertentangan dengan ajaran rasul terdahulu Rasulullah SAW • Merupakan nabi dan rasul yang terakhir • Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW Memansuhkan syariat para nabi yang terdahulu.

• Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna. • Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Sebab Nabi Muhammad di pilih sebagai Rasul terakhir 1. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lengkap dan sempurna. 2. Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW kekal hingga ke hari akhirat 3.

Syariat yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW telah memansuhkan / membatalkan semua syariat nabi yang terdahulu. 4. Nabi Muhammad SAW merupakan penutup kepada sekelian nabi-nabi • 27. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 27 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Para nabi dan rasul terpelihara daripada dosa dan maksiat Pernyataan di atas merujuk kepada A mukjizat B makrifah C maksum D maunah 2 • Membuktikan kebenaran kerasulan • Menunjukkan kekuasaan Allah s.w.t.

• Menambah keyakinan terhadap rasul Berdasarkan pernyataan di atas, X ialah A maksum B makrifah C mukjizat D maunah 3 Berikut adalah pernyataan yang benar mengenai rasul, kecuali A dianugerahkan wahyu B bilangan rasul 313 orang C setiap nabi adalah rasul D rasul menerima suhuf 4 • Menerima wahyu • Tidak wajib menyampaikannya • Tidak diturunkan kitab Ciri-ciri di atas merujuk kepada A nabi B rasul C wali D imam 5 Rasul Ulul Azmi ialah rasul-rasul yang __________ A memiliki kesabaran paling tinggi B paling disayangi Allah s.w.t.

C tidak mudah putus asa D memimpin umat X PELAJARAN 2 : KONSEP KERASULAN • 28. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 28 6 Berikut adalah rasul Ulul Azmi kecuali i Nabi Nuh a.s. ii Nabi Salleh a.s iii Nabi Zakaria a.s iv Nabi Ibrahim a.s A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 7 Gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul kerana _________ i memiliki kesabaran yang paling tinggi ii memiliki keazaman dan keteguhan jiwa iii sentiasa berdoa untuk kesejahteraan kaumnya iv sentiasa memberi perlindungan kepada kaum mereka A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 8 Antara sifat mustahil bagi rasul ialah A al-Sidq B al-Tabligh C al-Kitman D al-Fatanah 9 Bilangan rasul yang wajib diimani ialah A 313 orang B 99 orang C 25 orang D 5 orang 10 Pilih pernyataan yang salah mengenai rasul.

A Rasul yang wajib diketahui seramai 25 orang B Rasul menyeru kepada perkara mazmumah sahaja C Rasul memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah D Rasul dipilih daripada golongan lelaki yang terbaik sahaja 11 Antara berikut yang manakah tugas rasul?.

i Menyampaikan khabar gembira sahaja ii Menyeru manusia menyembah Allah s.w.t. iii Menerangkan tentang perkara-perkara ghaib iv Mengajar manusia cara beribadat dengan betul A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv • 29.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 29 12 Mukjizat ialah perkara luar biasa kurniaan Allah s.w.t. kepada A wali B nabi C rasul D manusia BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 13 hingga 22 Lengkapkan pernyataan berikut. 13 Perutusan para rasul bermula dengan _________________ dan diakhiri dengan nabi Muhammad s.a.w. 14 __________________ ialah rasul yang terakhir diutuskan oleh Allah s.w.t.

15 Kita hendaklah mengamalkan ______________ rasul dalam kehidupan seharian. 16 Rasul _________________ ialah mereka yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi dugaan dan cabaran. 17 ___________________ yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w wajib diikuti sehingga hari kiamat.

18 Kita hendaklah menyayangi __________________ melebihi makhluk yang lain. 19 Rasulullah s.a.w menyampaikan berita gembira dan buruk kepada umatnya sebagai __________________ 20 Rasul tidak pernah melakukan maksiat kerana mereka memiliki sifat ______________. 21 Nabi Ibrahim a.s menerima sebanyak ________________ suhuf.

22 Rasul yang wajib diimani berjumlah ____________ orang. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 30. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 30 Soalan 23 hingga 29 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 23 Terpelihara daripada dosa kecil dan dosa besar yang boleh mencacatkan kemuliaan mereka sebagai utusan Allah s.w.t.

24 Perkara luar biasa yang dianugerahkan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Allah s.w.t.

kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran dan kerasulan mereka. 25 Perkara luar biasa yang boleh dipelajari dengan bantuan kuasa jahat.

26 Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t. 27 Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa diusahakan untuk mempelajarinya 28 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah s.w.t. 29 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w.t. sebagai rasul. 1 1 1 1 1 1 1 • 31. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 31 Soalan 30 hingga 39 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH. 30 Bilangan nabi sebanyak 313 orang. 31 Nabi Muhammad s.a.w ialah nabi akhir zaman. 32 Nabi Adam a.s adalah salah seorang rasul Ulul Azmi. 33 Mukjizat dianugerahkan kepada para wali.

34 Nabi tidak menerima kitab. 35 Istidraj ialah perkara luar biasa yang boleh dipelajari dengan bantuan jin. 36 Rasul wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. 37 Syariat yang dibawa oleh nabi Muhammad s.a.w belum lengkap sepenuhnya 38 Karamah ialah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t.

39 Kita hendaklah mematuhi semua ajaran yang disampaikan oleh rasul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 32. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 32 Soalan 40 hingga 43 Untuk kegunaan Pemeriksa Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan P, Q, R dan S dalam ruang yang disediakan P Q R S Irhas Maunah Karamah Istidraj Pernyataan Jawapan 40 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang derhaka kepada Allah untuk menyesatkannya lagi.

41 Perkara luar biasa yang berlaku kepada orang yang bakal dilantik oleh Allah s.w.t. sebagai rasul 42 Perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia yang tinggi darjatnya di sisi Allah s.w.t. 43 Perkara luar biasa yang berlaku kepada umat Islam tanpa dipelajarinya Soalan 44 hingga 47 Padankan istilah berikut dengan contoh yang sesuai 44 ___________________________________ 45 ___________________________________ 46 ___________________________________ 47 ___________________________________ 1 1 1 1 44.

Maunah (i) Seorang yang kebal atau tidak lut oleh senjata 45. Sihir (ii) Bulan terbelah dua apabila Rasulullah s.a.w. menunjukkan jarinya. 46. Istidraj (iii) Seorang yang kaya, tetapi beransur-ansur menjadi sombong 47. Mukjizat (iv) Seorang yang terlibat dengan kemalangan yang dahsyat, namun dia selamat. • 33. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 33 Soalan 48 hingga 50 Carta di bawah berkaitan sifat-sifat mustahil bagi rasul 48 X ialah : _______________ 49 Y ialah : _______________ 50 Sifat rasul yang berlawanan bagi berdusta ialah ______________.

Soalan 51 hingga 52 Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan 51 Namakan golongan X __________________ 52 Namakan nabi Y ______________________ Sifat mustahil al-Kizb X Yal-Baladah Nabi Isa a.s X Nabi Musa a.s Nabi Muhammad s.a.w Y Nabi Ibrahim a.s • 34. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 34 Soalan 53 hingga 54 Carta di bawah berkaitan dengan sifat rasul 53 P ialah _______________________ 54 Q ialah ______________________ Soalan 55 hingga 60 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. X Sunnah Rasul Y Bukan Sunnah Rasul Pernyataan Jawapan 55 Bercakap ketika mengambil wuduk.

56 Menyertai perarakan Maulidur Rasul. 57 Berselawat kepada rasul. 58 Berbuka puasa dengan buah tamar. 59 Memotong kuku pada hari Rabu. 60 Memerahkan janggut dengan inai. 1 1 1 1 1 1 Sifat Wajib Rasul P • Berdusta • Menyembunyikan • Khianat • Bodoh Q Sifat Harus • Tidur • Bekerja • 35.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 35 Soalan 61 hongga 62 Carta di bawah berkaitan nabi-nabi yang menerima suhuf.

61 Namakan nabi X ____________________ 62 Jumlah suhuf yang diterima oleh nabi Syis sebanyak ____________ lembaran. Soalan 63 hingga 64 Carta di bawah cara beradab kepada rasul. Nyatakan cara beradab kepada rasul di petak X dan Y. 63 X : _________________________________________ 64 Y : _________________________________________ Nabi Syis a.s Nabi Yang Menerima Suhuf Y Nabi Idris a.s Nabi Musa a.s X 30 Suhuf 10 Suhuf 10 Suhuf CARA BERADAB KEPADA RASUL X Y Mengasihi para rasul Mentaati ajaran rasul • 36.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 36 Soalan 65 hingga 68 Carta di bawah berkaitan dengan konsep kerasulan 65 X ialah : ____________________ 66 Y ialah : ___________________ 67 Bilangan X ialah : ____________________ 68 Bilangan Y ialah : ___________________ KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Nyatakan maksud nabi. 2 Nyatakan pengertian rasul. 3 Jelaskan maksud rasul Ulul Azmi 4 Berikan dua sebab gelaran Ulul Azmi diberikan kepada rasul-rasul tertentu.

5 Huraikan dua perbezaan antara nabi dan rasul 6 Terangkan tiga peranan rasul 7 Jelaskan tiga sebab nabi Muhammad s.a.w.

dipilih sebagai rasul terakhir. UTUSAN ALLAH S.W.T x Y Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t yang diberikan wahyu untuk dirinya dan tidak wajib menyampaikannya kepada orang lain Manusia lelaki pilihan Allah s.w.t.

yang diberikan wahyu untuk dirinya dan wajib menyampaikannya kepada orang lain • 37. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 37 PELAJARAN 3PELAJARAN 3PELAJARAN 3PELAJARAN 3 KONSEP INSANKONSEP INSANKONSEP INSANKONSEP INSAN Pengertian Insan Insan atau manusia ialah mahkluk Allah SWT yang paling istimewa kerana mereka diberikan akal serta boleh berfikir, berkehendak dan boleh menerima dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Keadaan inilah yang membezakan antara manusia dengan haiwan Pati berasal daripada tanah (Nutfah ) ( Air mani ) Proses kejadian Insan Percampuran benih lelaki dan perempuan ) (Ovum + Sperma ) Tulang dibaluti dengan daging ( Fetus ) Seketul tulang (Mudghah ) ( Embrio) Darah beku( Alaqah) ( Zigot) Ditiupkan roh Dilahirkan sebagai manusia KEISTIMEWAAN MANUSIA 1.

Diberikan akal untuk berfikir 2. Diberikan naluri untuk mencipta dan mendapatkan sesuatu. 3. Diturunkan kitab suci Al-Quran dan hadis sebagai panduan untuk hidup. 4. Setiap amalan manusia diberikan ganjaran, samada ganjaran baik (pahala) atau buruk ( dosa) 5. Dilantik sebagai khalifah Allah SWT dimuka bumi • 38. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 38 Malaikat Jin Manusia DDii cciippttaa ddaarriippaaddaa ccaahhaayyaa DDii cciippttaa ddaarriippaaddaa aappii DDii cciippttaa ddaarriippaaddaa ttaannaahh DDiijjaaddiikkaann ttiiddaakk bbeerrnnaaffssuu BBeerrnnaaffssuu ddaann aakkaall BBeerrnnaaffssuu ddaann bbeerraakkaall DDiijjaaddiikkaann ttiiddaakk bbeerrjjiissiimm (( bbeerrttuubbuuhh bbaaddaann )) DDiijjaaddiikkaann ttiiddaakk bbeerrjjiissiimm (( bbeerrttuubbuuhh bbaaddaann BBeerrjjiissiimm (( mmeemmppuunnyyaaii ttuubbuuhh bbaaddaann )) PERBEZAAN ANTARA MANUSIA DENGAN MAHKLUK LAIN TTaanngggguunnggjjaawwaabb iinnssaann 1.

Menyembah / beribadah kepada Allah SWT dengan cara mentaati segala perintahNya 2. Menunaikan amanah dengan sempurna, iaitu mengagungkan Allah SWT, dengan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu yang lain. 3. Mengatur kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. 4. Bersyukur atas rahmatNya dengan cara menggunakan nikmat pemberianNya dengan sebaik-baiknya.

5. Sentiasa berzikir dengan memuji-muji dan menyebut nama-nama Allah SWT sebagai tanda mengingati dan mengasihi-Nya 11. TTEERRHHAADDAAPP AALLLLAAHH SSWWTT 22. TTeerrhhaaddaapp sseessaammaa mmaannuussiiaa 1. Memelihara hak sesama insan seperti memelihara hak-hak jiran, membantu mereka yang memerlukan bantuan, dan menjalinkan hubungan yang baik tanpa mengira keturunan, darjat, warna kulit, dan agama.

2. Sentiasa hormat-menghormati dan bertoleransi, terutamanya di kalangan masyarakat majmuk agar negara sentiasa aman, maju, dan harmonis. 3. Terhadap Alam 1. Memakmurkan alam, iaitu menguruskan alam secara bijaksana seperti membuat pembangunan dengan terancang dan tidak merosakkan persekitaran. 2.

Memelihara dan memulihara alam agar tidak berlaku kepupusan habitat haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan dan perubatan. • 39. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 39 Sebab-sebab manusia perlu memikul tanggungjawab tersebut. • Manusia memiliki akal fikiran yang sempurna • Manusia memiliki fizikal yang sempurna dan menarik • Manusia telah dilantik sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi • Rasul dilantik daripada kalangan manusia • Manusia mahkluk yang berbudaya dan bertamadun • 40.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 40 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Takrif yang tepat bagi perkataan insan ialah A makhluk istimewa yang boleh berfikir dan mempunyai kehendak B makhluk istimewa yang boleh berfikir dan berkemampuan menerima ilmu C makhluk istimewa yang berkemampuan menerima ilmu dan mempunyai kehendak D makhluk istimewa yang boleh berfikir dan, berkemampuan menerima ilmu dan mempunyai kehendak 2 Berikut adalah tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh sesama insan, kecuali A Memelihara hal ehwal rumah tangga jiran B Membantu mereka yang memerlukan pertolongan C Sentiasa hormat menghormati tanpa mengira warna kulit D Menjalinkan hubungan dengan orang Islam dan bukan Islam.

3 Pilih proses yang betul tentang kejadian insan menurut Islam. A Nutfah → mudghah → tulang berbalut daging → alaqah → bayi. B Nutfah → alaqah → mudghah → bayi → tulang berbalut daging.

C Nutfah → mudghah → alaqah → tulang berbalut daging → bayi. D Nutfah → alaqah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut mudghah → tulang berbalut daging → bayi. 4 Antara berikut yang manakah tanggungjawab manusia terhadap Allah s.w.t.?.

i Menjauhi semua suruhan-Nya ii Mentaati segala larangan-Nya iii Menyembah Allah s.w.t dengan ikhlas iv Menggunakan nikmat pemberian-Nya A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 5 Dengan akal manusia dapat melakukan perkara berikut, kecuali A merekacipta sesuatu B memikirkan perkara ghaib C membezakan antara perkara buruk dan baik D membezakan antara kebenaran dengan kebatilan PELAJARAN 3 : KONSEP INSAN • 41.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 41 6 Unsur utama yang membezakan manusia dengan makhluk Allah s.w.t. yang lain ialah A pancaindera Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut hawa nafsu C akal fikiran D fizikal 7 Allah s.w.t.

mencipta manusia untuk A menjadi khalifah mentadbir alam B menghapuskan musuh-musuh Islam C membina bangunan yang canggih D menghapuskan kemungkaran dan maksiat BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 8 hingga 17 Lengkapkan pernyataan berikut. 8 Ketika janin berusia ______________Allah s.w.t. telah meniupkan roh ke dalam jasad. 9 Manusia dikehendaki ________________ Allah s.w.t.

sebagai tanda bersyukur. 10 Manusia ialah makhluk ________________ ciptaan Allah s.w.t. 11 Manusia pertama dicipta daripada _________________. 12 _______________ adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah s.w.t. 13 Allah s.w.t. melantik manusia sebagai _______________ untuk mentadbir dan memakmurkan alam.

14 Nutfah akan bertukar membentuk _________________. 15 Manusia adalah sebaik-baik ______________ Allah s.w.t. 16 ______________ ialah unsur utama yang membezakan antara manusia dengan makhluk lain. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 42. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 42 17 Allah s.w.t. menciptakan ________________ sebagai pasangan nabi Adam a.s. di syurga. Soalan 18 hingga 23 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

18 Perjanjian yang dipersetujui oleh manusia ketika Allah s.w.t. meniupkan ruh ke dalam jasad ialah belajar bersungguh- sungguh mencari ilmu. 19 Allah s.w.t. melantik manusia sebagai khalifah Allah s.w.t. untuk memakmurkan alam. 20 Mudghah terbentuk selepas terbentuknya nutfah. 21 Tanggungjawab manusia kepada Allah s.w.t. ialah menyembah dan mengabdikan diri kepadaNya. 22 Menurut kajian sains, terdapat 105 jenis unsur yang ada pada tanah ditemui juga dalam tubuh manusia.

23 Manusia ialah makhluk yang berbudaya dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 24 Menurut al-Quran, kehidupan bernyawa di muka bumi ini dicipta daripada tanah. 1 1 1 1 1 1 1 1 • 43. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 43 Soalan 24 hingga 32 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X )(Y) dan ( Z ) dalam ruangan yang disediakan. X Tanggungjawab manusia kepada Allah s.w.t.

Y Tanggungjawab manusia kepada sesama manusia Z Tanggungjawab manusia kepada alam Pernyataan Jawapan 25 Merancang pembangunan dengan teliti 26 Menghubungkan tali silaturrahim tanpa mengira pangkat dan keturunan. 27 Mengawal kepupusan haiwan dan tumbuhan 28 Menjaga kebersihan dan keindahan sungai 29 Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam 30 Menunaikan zakat fitrah dan zakat harta 31 Menunaikan haji apabila berkemampuan 32 Membantu jiran yang berada dalam kesusahan 33 Mengiringi jenazah ke kubur Soalan 34 hingga 35 Carta di bawah berkaitan dengan proses kejadian manusia menurut al-Quran Nyatakan peringkat X dan Y 34 X : ____________________ 35 Y : ____________________ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Nutfah X Mudghah YInsan • 44.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 44 Soalan 36hingga 37 Carta di bawah adalah berkaitan ciri-ciri insan Nyatakan ciri X dan Y 36 Ciri X : ____________________ 37 Ciri Y : ____________________ Soalan 38 hingga 40 Carta di bawah merupakan satu laluan yang perlu dilalui oleh setiap insan Nyatakan alam X dan Y 38 X : ____________________ 39 Y : ____________________ 40 Nabi Muhammad s.a.w.

mendiami alam dunia selama __________ tahun. Ciri-ciri insan Mempunyai kehendakX Y Alam Ruh X Alam Dunia YAlam Akhirat • 45. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 45 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Berikan pengertian insan 2 Jelaskan dua tanggungjawab insan terhadap Allah s.w.t.

3 Senaraikan tiga keistimewaan insan berbanding makhluk yang lain 4 Nyatakan dua amalan yang boleh dilakukan oleh manusia bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 5 Berikan tiga keistimewaan kejadian manusia berbanding dengan makhluk yang lain. 6 Nyatakan perbezaan utama antara manusia dengan haiwan. 7 Jelaskan tiga kebaikan memerhati dan memikir kejadian manusia.

8 Huraikan peranan manusia terhadap alam 9 Terangkan akibat mengabaikan tanggungjawab sebagai insan • 46. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 46 PELAJARAN 4PELAJARAN 4PELAJARAN 4PELAJARAN 4 KONSEP ALAMKONSEP ALAMKONSEP ALAMKONSEP ALAM ALAM MUSYAHADAH ALAM GHAIB Alam yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia Alam yang tidak boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia. Boleh dimanfaatkan untuk kemudahan manusia Alam Ghaib adalah untuk menguji tahap keimanan manusia Alam yang boleh dikaji dan dibuat penerokaan untuk mengetahui kegunaannya.

Akal manusia tidak mampu memikirkan hakikat sebenar alam ghaib Semua manusia dapat melihat alam musyahadah Hanya orang yang mati sahaja akan berada dalam alam ghaib Kenikmatan yang diperolehi di alam ini tidak kekal Kenikmatan yang diperoleh dalam alam ini seperti syurga, neraka akan kekal selama-lamanya Maksud Alam Segala mahkluk yang ada di langit dan di bumi yang diciptakan oleh Allah SWT. Untuk kegunaan dan kemudahan manusia. Penciptaan alam ini adalah untuk menyempurnakan kehidupan manusia di dunia.

Bahagian Alam Bahagian Alam Alam Ghaib Alam nyata yang boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia dan boleh digunakan pada bila-bila masa mengikut keupayaan akal manusia. Contohnya seperti haiwan, tumbuh- tumbuhan, bahan galian dan sebagainya Alam yang tidak dapat ditanggapi oleh pancaindera dan akal manusia. Kewujudan alam ini dapat di fahami melalui keimanan dan keyakinan yang teguh kepada Allah SWT. Contohnya pahala, dosa, Malaikat, alam akhirat, alam arwah, alam arasy dan alam kursi.

Perbezaan antara Alam Musyahadah dengan Alam Ghaib • 47. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 47 • Menjadikan manusia taat dan patuh kepada perintah dan larangan Allah SWT. • Menjadikan manusia takut melakukan maksiat dan kemungkaran kerana menyedari bahawa malaikat sentiasa memerhati perbuatan mereka • Menjadikan manusia sentiasa melakukan ibadat kepada Allah SWT. • Menjadikan manusia melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah SWT.

• Menjadikan manusia sentiasa istiqamah dalam melakukan pekerjaan. • Menjadikan manusia mempunyai motivasi yang tinggi dalam kehidupan seharian. Hikmah kerahsiaan alam ghaib • Menunjukkan kekuasaan Allah SWT. • Menguji keimanan manusia kepada perkara ghaib • Meningkatkan ilmu pengetahuan manusia • Menilai sejauh mana ketaatan manusia kepada perintah Allah SWT.

• Mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Mati Hari Kebangkitan Padang Masyhar KiamatAlam Kubur Syurga Mizan Neraka Titian Sirat • 48. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b.

Zakaria 48 AAllaamm ttaannddaa kkeekkuuaassaaaann AAllllaahh SSWWTT. • Keunikkan alam ini menunjukkan kekuasaan penciptaannya. • Kesempurnaan Alam ini melambangkan kesempurnaan Allah SWT. • Tiada sebarang mahkluk pun yang dapat menandingi kekuasaan Allah SWT.

Cara meningkatkan keimanan dengan melihat Alam ini • Menyakini bahawa semua yang ada dalam alam ini adalah milik Allah SWT • Menyakini alam ini adalah sementara dan akan musnah. • Menyakini bahawa penciptaan alam ini tidaklah sia-sia • 49.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 49 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan.

Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Alam ialah makhluk ciptaan A Allah s.w.t. B malaikat C manusia D jin 2 Berikut adalah jenis alam ghaib, kecuali A alam ruh B alam rahim C alam dunia D alam barzakh 3 Istilah as-Sama’ adalah merujuk kepada sesuatu yang A menerangi di siang hari B menerangi di malam hari C berkerlipan di angkasa raya D terbentang luas dan menaungi sesuatu 4 Manusia menggunakan ___________ untuk berfikir tentang hakikat kewujudan Allah s.w.t. i ilmu ii hati iii harta iv akal A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 5 Alam nyata yang dapat ditanggapi oleh pancaindera dikenali sebagai alam A ghaib B barakah C akhirat D musyahadah PELAJARAN 4 : KONSEP ALAM • 50.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 50 6 Alam ghaib ialah alam yang A boleh dilihat oleh mata kasar B ditanggapi oleh panca indera C tidak boleh diyakini dengan iman D tidak boleh ditanggapi oleh panca indera 7 Syurga adalah sebuah tempat untuk orang yang i beriman dengan Allah s.w.t.

ii patuh dengan Allah s.w.t. iii ingkar dengan Allah s.w.t. iv menzalimi Allah s.w.t. A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 8 Tujuan Allah s.w.t.

merahsiakan perkara-perkara ghaib daripada pengetahuan manusia adalah untuk menguji A keimanan manusia B kekuasaan manusia C kelemahan manusia D kebijaksanaan manusia 9 Perhimpunan di Mahsyar berlaku selepas hari i akhirat ii kiamat iii kebangkitan iv perhitungan A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 10 Pilih pernyataan yang berkaitan dengan hikmat kerahsiaan alam ghaib. i mengukuhkan ketakwaan kepada Allah s.w.t. ii menguji keimanan orang-orang fasik. iii menilai ketaatan hamba-hamba-Nya.

iv meningkatkan ilmu pengetahuan. A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv • 51. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 51 BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 11 hingga 16 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 11 Hari kehancuran dan kemusnahan alam.

12 Tempat sementara menunggu hari akhirat. 13 Tempat yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. 14 Tempat yang penuh dengan siksaan dan azab. 15 Tempat perhimpunan seluruh umat manusia pada hari kiamat. 16 Neraca timbangan yang menghitung amalan manusia. Soalan 17 hingga 22 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Alam Ghaib Y Alam Musyahadah Pernyataan Jawapan 17 Boleh ditanggapi oleh pancaindera. 18 Kewujudannya bertujuan untuk menguji keimanan manusia. 19 Dihuni oleh manusia, haiwan dan tumbuhan. 20 Dihuni oleh manusia yang telah meninggal dunia. 21 Akal tidak mampu memikirkan hakikat kebenarannya.

22 Akal mampu mentafsir, mengkaji dan menyelidik. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 52. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 52 Soalan 23 hingga 32 Kedatangan kiamat tidak diduga, Semua manusia harus bersedia, Antara neraka dan syurga, Yang mana satu pilihan anda?.

Jika berwirid biarlah perlahan, Moga tercapai hasrat idaman, Andainya syurga menjadi pilihan, Ayuh segera tingkatkan iman. Anda dikehendaki menandakan ( X ) atau ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. X Amalan Ke Syurga Y Amalan Ke Neraka Pernyataan Jawapan 23 Menunaikan zakat harta dan zakat fitrah. 24 Merosakkan harta benda sekolah. 25 Melanggar peraturan jalan raya. 26 Melaksanakan amalan-amalan nawafil.

27 Derhaka kepada kedua ibu bapa. 28 Istiqamah dalam beribadat. 29 Mengambil harta orang lain tanpa izin. 30 Berpuasa di bulan Ramadan. 31 Mengerjakan haji di Baitullah. 32 Menonton VCD lucah. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 53. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 53 Soalan 33 hingga 35 Carta di bawah mengenai alam yang dilalui oleh kehidupan manusia. 33 X merujuk kepada ________________________ 34 Kebiasaannya manusia berada di alam X selama ________________________. 35 Malaikat yang bertugas menyoal manusia di alam barzakh ialah ________________. Soalan 36 hingga 40 Lengkapkan carta mengenai jenis-jenis alam di bawah Nyatakan jenis alam P dan Q 36 P : ___________________________ 37 Q : __________________________ Berikan contoh bersesuaian bagi R dan S 38 R : ___________________________ 39 S : __________________________ 40 Hukum beriman dengan alam Q adalah ______________________ Alam Roh X Alam BarzakhAlam Akhirat Alam Dunia Alam P Boleh ditanggapi oleh pancaindera manusia Q Pancaindera manusia tidak mampu menanggapi Contoh Contoh R S • 54.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 54 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Berikan maksud alam. 2 Nyatakan jenis-jenis alam. 3 Terangkan perbezaan antara alam ghaib dan alam musyahadah 4 Syurga dan neraka merupakan sebahagian daripada alam ghaib. Bagaimanakah cara untuk menanam keimanan kepada syurga dan neraka di dalam diri pelajar?. 5 Akal tanpa wahyu tidak akan dapat memikirkan perkara ghaib.

Berikan hujah untuk menyokong pernyataan di atas. • 55. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 55 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 5555 TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAMTANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAMTANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAMTANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM Pengertian memelihara dan memulihara alam bermaksud menjaga, melindungi, dan membela sesuatu dengan baik.

bermaksud memulihkan sesuatu supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Memelihara alam bermaksud menjaga dan melindungi, alam ini daripada dirosakkan Memulihara alam bermaksud mengembalikan alam kepada habitat asalnya seperti menanam semula tumbuh-tumbuhan yang telah di musnah atau di tebang supaya habitat alam kekal dengan baik Memelihara Memulihara Tanggungjawab manusia terhadap alam 1.

Memelihara alam Cara Memelihara Alam • Mengawal penebangan hutan. • Merancang kawasan perindustrian dengan baik. • Memelihara keindahan sungai. • Mengawal pencemaran udara. • Mengekalkan habitat haiwan • Mengawal penggunaan bahan-bahan kimia, racun, galian dan sebagainya. • Menjaga kebersihan alam sekitar. • Mengawal pencemaran sungai dan udara dengan tidak membuang sampah dan sisa toksid di merata-rata tempat.

• Melakukan pembakaran ditempat yang telah dikhaskan. • Mengekalkan habitat semulajadi tumbuhan dan haiwan. • Mencarigali bahan galian seperti petrolium tanpa mencemarkan dan memusnahkan alam sekitar • 56. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 56 2. Memulihara alam Cara Memulihara Alam • Menanam semula pokok-pokok yang telah dimusnahkan.

• Menimbus semula kawasan lombong yang telah ditinggalkan. • Mengawal aktiviti memburu dan membunuh binatang liar. • Membersihkan sungai dan sebagainya. Faedah / Hikmah Memelihara Alam 1. Dapat mengawal suhu dan cuaca bumi 2. Dapat mengawal bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh 3. Dapat mengelakkan pupusnya habitat tumbuhan dan haiwan yang tertentu 4. Dapat mengekalkan keindahan alam sekitar 5. Dapat menjadikan hidup manusia lebih tenteram dan nyaman • 57.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 57 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Memelihara alam bermaksud i menjaga alam ii membela alam iii melindungi alam iv memulihkan alam A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 2 Memulihara istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut bermaksud A menjaga alam daripada pencemaran B membela alam dari sebarang kemusnahan C mengembalikan alam kepada habitat asalnya D melindungi alam daripada sebarang kerosakan 3 Kerosakan alam berpunca daripada i kerosakan tanah dan menebang pokok-pokok ii pengurusan alam menurut peraturan Allah s.w.t.

iii perburuan dan pembunuhan haiwan iv pencemaran air, udara dan bunyi A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 4 Manakah antara berikut merupakan cara memulihara alam?. i Merancang kawasan pembangunan dan perindustrian ii Membersihkan sungai-sungai daripada kekotoran iii Menanam semula pokok-pokok yang ditebang iv Mengawal pencemaran udara A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv PELAJARAN 5 : TANGGUNGJAWAB MEMELIHARA DAN MEMULIHARA ALAM • 58.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 58 5 Berikut adalah cara-cara untuk memelihara alam daripada kemusnahan, kecuali A mengekalkan habitat haiwan B memelihara keindahan sungai C merancang strategi pembangunan D menggalakkan penebangan hutan belantara 6 Keindahan alam bukti kepada i kekuasaan Allah s.w.t ii keampunan Allah s.w.t. iii kebijaksanaan Allah s.w.t. iv kesempurnaan Allah s.w.t. A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 7 hingga 11 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 7 Lapisan atmosfera yang bertindak sebagai perisai sinar ultra ungu. 8 Sistem yang melibatkan interaksi antara suatu komuniti dengan alam persekitarannya. 9 Proses kitaran air yang membentuk hujan. 10 Proses tumbuhan membina makanan. 11 Memanfaatkan semula barang-barang yang terbuang.

1 1 1 1 1 • 59. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 59 Saalan 12 hingga 15 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

12 Sumbangan alam kepada manusia mengawal pencemaran udara 13 Sikap rakus dan tidak amanah dalam mengurus alam adalah punca utama berlakunya kerosakan dan bencana alam. 14 Perbuatan merosakkan alam akan menguntungkan manusia 15 Memulihara alam bermaksud memakmur alam dengan peraturan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t.

Soalan 16 hingga 17 Carta di bawah berkaitan tanggungjawab khalifah Allah s.w.t. terhadap alam. 16 Tanggungjawab X ialah : __________________________________ 17 Tanggungjawab Y ialah : __________________________________ 1 1 1 1 TANGGUNGJAWAB KHALIFAH ALLAH S.W.T. TERHADAP ALAMX Mengawal Pencemaran Alam Menanam semula Pokok Mengawal Penebangan Hutan Membersihkan Sungai Y • 60. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 60 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Terangkan langkah-langkah yang boleh anda lakukan untuk memelihara alam sekitar. 2 Senaraikan bentuk pencemaran alam sekitar.

3 Cadangkan tiga cara untuk mengatasi masalah pencemaran alam 4 Jelaskan faedah yang akan diperoleh oleh generasi yang akan datang jika istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut keindahan alam diteruskan?. 5 Anda terserempak dengan aktiviti pembuangan sisa toksik ke dalam sungai oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Apakah tindakan yang anda lakukan. • 61. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 61 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 6 UNIT 1 & 26 UNIT 1 & 26 UNIT 1 & 26 UNIT 1 & 2 WAHYUWAHYUWAHYUWAHYU Dari segi bahasa : Nasihat dan bimbingan daripada Allah SWT Ciri-Ciri Wahyu : Mengikut Istilah syarak : ilham / perintah/ kalam Allah SWT yang diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan Malaikat Jibril atau secara langsung daripada Allah SWT • Datangnya daripada Allah SWT • Hanya diturunkan kepada nabi dan rasul sahaja • Disampaikan samada melalui mimpi yang benar, di sebalik tabir atau melalui perantaraan Malaikat Jibril • Kandungannya merupakan ajaran yang benar dan sesuai diamalkan di sepanjang zaman.

• Terpelihara kandungan dan kesuciannya sehingga ke hari kiamat. • Telah terhenti penurunannya selepas kewafatan nabi Muhammad • Kebenarannya adalah mutlak Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan beberapa cara, antaranya : • Rasulullah SAW mendengar seperti bunyi loceng yang kuat lalu baginda tidak menyedari apa yang berlaku disekelilingnya, tetapi dapat mengingati apa yang disampaikan kepada nya.

• Malaikat Jibril datang dengan menyerupai manusia lalu mengajar Rasulullah SAW tentang rukun Iman, Islam dan Ihsan di hadapan para sahabat. • Allah SWT berkata-kata dengan Rasulullah SAW dengan bahasa yang difahami oleh baginda, seperti dalam peristiwa israk dan mikraj. • Wahyu disampaikan samada melalui mimpi yang benar, di sebalik tabir atau melalui perantaraan Malaikat Jibril • 62.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 62 Wahyu ( al-Quran) diturunkan secara berperingkat-peringkat dalam tempoh 23 tahun. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW mempunyai beberapa keistimewaanantaranya : 1. Wahyu al-Quran mengandungi pelbagai ilmu pengetahuan 2. Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada orang yang beriman sebagai pegangan hidup 3. Wahyu al-Quran tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kitab lain 4. Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang perubahan atau pemalsuan sehingga ke hari kiamat 5.

Wahyu al-Quran menjawab segala permasalahan manusia Wahyu ( al-Quran) yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW telah dihimpun dan disusun menjadi kitab suci al-Quran yang mengandungi 6336 ayat, 114 surah dan 30 juzuk.

Ada pendapat lain yang mengatakan al-Quran mengandungi 6219 ayat, 6236 ayat dan 6666 ayat. • Memimpin manusia ke jalan yang benar. • Membimbing manusia bagi memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. • Menyuruh manusia melaksanakan syariat Allah SWT • Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia. • Panduan manusia untuk melaksanakan perintah Allah SWT • Menceritakan perkara-perkara ghaib seperti neraka, syurga, pahala, dosa dan lain- lain.

• Mengamalkan segala ajaran wahyu dalam kehidupan • Meninggalkan segala larangan wahyu. • Mendalami dan mengkaji kebenaran wahyu. • Menjaga kesucian wahyu • 63. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 63 • Untuk membetulkan akidah manusia.

• Membawa manusia kejalan yang benar dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. • Membetulkan ajaran agama yang telah diselewengkan. • Menerangkan cara-cara melaksanakan ibadat. • Mendidik akhak manusia. • Panduan kepada manusia dalam melaksanakan perintah Allah SWT • Mendorong akal manusia membina tamadun.

• Rasulullah SAW adalah rasul yang terakhir. • Al-quran telah lengkap dan sempurna. • Ajaran al-Quran adalah sesuai pada setiap waktu dan zaman.

Maksud Azali 1. Ilmu Fardu Ain Ilmu yang berkaitan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut amalan yang wajib diketahui dan diamalkan oleh semua umat Islam yang mukalaf. Contohnya ilmu syariah, akidah dan ilmu akhlak 2. Ilmu Fardu Kifayah Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ini seperti ilmu kedoktoran, kejuruteraan, pertanian dan sebagainya.

Ilmu ini memadai di pelajari dan diamalkan oleh sebahagian daripada umat Islam. Dengan itu terlepaslah yang lain daripada kewajipan tersebut Azali merujuk kepada ilmu Allah SWT yang hakiki, tiada permulaan dan kesudahan, kekal, mutlak dan tidak terbatas kepada sesuatu tempat dan ruang.

Al-Quran Al-Hadis • 64. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 64 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1 Berikut adalah ciri-ciri wahyu, kecuali A Kekal dan terpelihara kesuciannya hingga ke hari kiamat B Menceritakan perkara-perkara ghaib dan samiyat C Kalam Allah yang mengandungi hukum syarak D Diturunkan kepada orang awam 2 Wahyu pertama diturunkan di gua _______________ A Thur B Hira’ C Niah D Tursina 3 Yang berikut contoh-contoh ilmu fardu ain, kecuali ilmu A Syariah B Algebra C Akidah D Akhlak 4 Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu A falak B fekah C fardu ain D fardu kifayah 5 Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s.w.t.

mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu, engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya . (An-Nur :43) Ayat di atas merujuk kepada proses A pembenihan awan B kejadian manusia C persenyawaan D kitar semula 8 Wahyu ialah _____________ A keupayaan berfikir. B ilmu Allah s.w.t. yang hakiki dan kekal. C agama yang mengatur hidup manusia. D kalam Allah s.w.t. kepada nabi dan rasul. PELAJARAN 6 UNIT 1 & 2 : KEDUDUKAN WAHYU • 65. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 65 9 Ciri-ciri wahyu ialah i tidak boleh berubah ii dimiliki oleh semua manusia iii menerangkan perkara samiyat iv disampaikan kepada nabi dan rasul A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 10 Wahyu diturunkan kepada nabi dan rasul melalui _________ i di sebalik tabir ii perantaraan wali iii perantaraan Jibril iv mimpi yang benar A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 11 Wahyu al-Quran terjamin daripada sebarang _______________ i pemalsuan ii perubahan iii penyelidikan iv penambahan A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 12 Tanpa petunjuk wahyu, manusia akan menuju kepada i kesesatan iman ii keruntuhan akhlak iii kejumudan pemikiran iv kecemerlangan dunia dan akhirat A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 13 Wahyu al-Quran merupakan rahmat kepada A mulhid B munafik C musyrik D mukmin 14 Tugas malaikat ______________ ialah membawa wahyu.

A Mikail B Israfil C Jibril D Izrail • 66. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 66 BAHAGIAN B : Respon terhad. Lengkapkan pernyataan berikut. 15 ________________ mengikut istilah syarak ialah ilham atau perintah daripada Allah s.w.t. yang disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantaraan malaikat Jibril atau terus daripada Allah s.w.t.

16 Wahyu-wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad s.a.w. telah dihimpunkan menjadi kitab _______________. 17 ____________________ ialah ilmu yang wajib dituntut oleh umat Islam.

18 ____________________ ialah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan di dunia. 19 Agama ______________ ialah agama yang lengkap dan universal. 20 Agama ______________ ialah agama yang dihasilkan melalui pemikiran manusia. 21 ________________ ialah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. 22 Islam menekankan hubungan sejagat iaitu hubungan manusia dengan ____________, sesama manusia dan dengan alam. 23 Akal tidak mampu memikirkan perkara-perkara ____________.

24 Orang yang keluar daripada ajaran Islam dinamakan _______________. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 67. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 67 Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan. 25 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan 26 Orang yang sentiasa menggunakan akal.

27 Malam Rasululah s.a.w. diangkat ke langit. 28 Ilmu yang harus dipelajari, tetapi haram diamalkan. 1 1 1 1 • 68. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 68 Untuk kegunaan Pemeriksa Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL. Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

29 Wahyu tidak diturunkan selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. 30 Wahyu al-Quran tidak terjamin daripada sebarang perubahan dan pemalsuan hingga hari kiamat. 31 Wahyu al-Quran diturunkan secara berperingkat- peringkat dalam tempoh lebih kurang 23 tahun. 32 Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. seperti bunyi loceng 33 Isi kandungan al-Quran sesuai kepada semua manusia tanpa mengira bangsa, warna kulit dan bahasa.

34 Islam diiktiraf dan diterima oleh Allah s.w.t. 35 Islam bererti kepatuhan, kesejahteraan dan penyerahan diri kepada Allah s.w.t. 36 Islam ialah agama terakhir, lengkap dan terpelihara 37 Wahyu hanya disampaikan kepada nabi dan rasul. 38 Wahyu terdedah kepada salah dan silap.

39 Wahyu ialah hasil pemikiran manusia. 40 Wahyu bersifat kekal. 41 Wahyu diperlukan untuk membimbing akal. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 69. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 69 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. X Ciri Wahyu Y Peranan Wahyu Pernyataan Jawapan 42 Memimpin manusia ke jalan yang benar. 43 Membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. 44 Kebenarannya adalah mutlak, kandungannya adalah benar, sempurna dan lengkap.

45 Mendidik manusia kepada akhlak yang mulia. 46 Diturunkan kepada para nabi dan rasul sama ada melalui mimpi yang benar, di sebalik tabir atau melalui malaikat Jibril Lengkapkan carta di bawah 47 X : ___________________________ 48 Y : ___________________________ 1 1 1 1 1 Ciri-ciri wahyu Disampaikan kepada nabi dan rasul X Y Merupakan kalam Allah s.w.t.

• 70. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 70 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Wahyu diperlukan walaupun manusia dikurniakan akal yang sempurna. Berikan dua sebab mengapa wahyu masih diperlukan oleh manusia?. 2 Berikan pengertian wahyu 3 Jelaskan ciri-ciri wahyu 4 Terangkan cara wahyu diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. 5 Jelaskan hikmat al-Quran diturun secara beringkat-peringkat.

6 Terangkan tiga bidang ilmu yang terdapat dalam al-Quran 7 Jelaskan dua kesan jika undang-undang tidak bersumberkan wahyu 8 Senaraikan dua keistimewaan al-Quran berbanding dengan kitab-kitab sebelumnya • 71. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 71 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 6 UNIT 36 UNIT 36 UNIT 36 UNIT 3 AKALAKALAKALAKAL Daya kemampuan manusia untuk berfikir • Membezakan antara manusia dengan haiwan.

• Akal manusia boleh berkembang mengikut kemampuan manusia berfikir. • Sentiasa berubah dan senang dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran. • Akal tidak mampu memikirkan perkara ghaib.

• Mempelajari dan memahami wahyu Allah SWT • Membezakan antara kebaikan dengan keburukan. • Meletakkan manusia ketahap yang mulia. • Membolehkan manusia memakmurkan alam ini. • Menyelesaikan masalah yang berlaku.

• Mengenal kekuasaan dan keagungan kuasa Allah SWT 1. Sentiasa meningkatkan daya pemikiran dengan menambahkan ilmu pengetahuan 2. Berfikir dengan bijaksana ketika menyelesaikan masalah yang berlaku. 3. Menjaga akal daripada perkara yang boleh merosakkan akal, seperti dadah, arak, pil khayal dan sebagainya. 4. Menjaga akal daripada pengaruh negetif seperti budaya lepak dan sebagainya. 5. Menyumbangkan idea yang baik untuk kebaikan dan kemajuan masyarakat.

6. Memaju dan memakmurkan alam dengan idea-idea yang berguna. 1. Kebenarannya bersifat sementara dan boleh dipertikaikan. 2. Sentiasa berubah-ubah mengikut peredaran masa. 3. Mudah dipengaruhi oleh keadaan dan persekitaran. 4. Kemampuan akal adalah terhad dan tidak mampu memikirkan hakikat sesuatu kebenaran. 5. Terdedah kepada kesilapan dan kesalahan.

• 72. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 72 Perbuatan yang berasakan wahyu Perbuatan yang berasaskan akal Perbuatan tersebut tidak memihak kepada golongan tertentu Berpihak dan berasaskan kepada sentimen bangsa, keturunan dan sebagainy Perbuatan tersebut adalah menyeluruh dan adil kepada semua pihak Perbuatan yang dilakukan tidak menyeluruh dan kadang kala menekan pihak yang lemah Perbuatannya konsisten dan tidak berubah Sentiasa berubah-ubah mengikut perubahan masa dan keadaan 1.

Meminum atau memakan makanan yang memabukkan seperti arak, pil khayal,dadah dan sebagainya 2. Mempelajari ajaran yang sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar 3. Memikirkan perkara-perkara yang negetif yang tidak tercapai oleh akal 1. Menjauhkan diri daripada meminum atau memakan benda-benda yang memabukkan seperti arak, pil khayal, dadah dan sebagainya 2.

Menjauhkan diri daripada ajaran sesat 3. Sentiasa berusaha memupuk perkembangan akal dengan cara membaca, menyelidik, berfikir dan sebagainya 4. Sentiasa berfikiran positif • 73. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 73 • Memikir dan mengkaji segala ciptaan Allah SWT • Menyakini bahawa segala kejadian di dunia ini adalah bukti kekuasaan Allah SWT • Meneroka segala khazanah ilmu pengetahuan bagi mengakui hakikat kekuasaan Allah SWT • Menerima dan mengakui keajaiban alam ini merupakan hasil ciptaan Allah SWT 1.

Memikirkan hakikat ketuhanan yang sebenar 2. Memikirkan Cara-cara beribadat yang sebenar 3. Memikirkan Perkara-perkara ghaib contohnya Malaikat, jin dan sebagainya 4. Memikirkan Perkara-perkara Samiyyat seperti azab kubur, syurga dan neraka 5. Memikirkan nilai-nilai dan akhlak murni yang sebenar 1. Akal manusia sentiasa terdeedah kepada kesilapan dalam membuat keputusan 2.

Kebenaran akal adalam bersifat sementara 3. Kemampuan akal adalah terhad dan hanya mampu memikitkan perkara zahir sahaja 4. Akal manusia mudah dipengaruhi oleh nafsu dan persekitaran • 74. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 74 Hasil pemikiran manusiaKalam Allah SWT Di miliki oleh semua manusiaHanya diturunkan kepada nabi dan rasul sahaja Memikirkan perkara yang zahir sahajaMenerangkan perkara ghaib dan samiyat Bersifat sementaraKekal hingga kehari kiamat Sentiasa berubahTetap dan tidak berubah AkalWahyu • 75.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 75 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1 • Boleh berubah • Bersifat sementara • Dimiliki oleh semua manusia • Terdedah kepada salah dan silap Pernyataan di atas merujuk kepada A Akal B Hadis C Wahyu D al-Quran BAHAGIAN B : Respon terhad. Tuliskan istilah yang bersesuaian dengan pernyataan berikut di dalam ruangan yang disediakan.

2 Ingkar dan tidak percaya kepada Tuhan 3 Orang yang sentiasa menggunakan akal. 1 1 PELAJARAN 6 UNIT 3 : KEDUDUKAN AKAL • 76. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 76 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Akal Y Wahyu Pernyataan Jawapan 4 Membezakan manusia dengan haiwan 5 Bersifat mutlak 6 Sentiasa menerima perubahan 7 Menceritakan perkara-perkara samiyat 8 Kekal dan bersifat syumul Soalan 55 hingga 59 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

X Peranan Akal Y Peranan Wahyu Pernyataan Jawapan 9 Mengenal dan memahami kewujudan, kebesaran dan kekuasaan Allah s.w.t.

10 Memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah s.w.t. 11 Membimbing manusia dalam semua aspek kehidupan di dunia dan di akhirat. 12 Memberi panduan dalam melaksanakan ajaran Allah s.w.t. 13 Meletakkan manusia ke tahap yang mulia. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 77. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 77 Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan. X Ciri-ciri Wahyu Y Ciri-ciri Akal Pernyataan Jawapan 14 Bersifat mutlak 15 Terus berkembang 16 Terdedah kepada salah dan silap 17 Menerangkan perkara samiyat KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut.

Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Nyatakan dua cara bersyukur dengan anugerah akal. 2 Terangkan perbezaan antara wahyu dengan akal 3 Terangkan dua peranan akal kepada manusia 4 Senaraikan tiga amalan yang boleh merosakkan akal 5 Senaraikan dua ciri akal 1 1 1 1 • 78.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 78 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 6 UNIT 46 UNIT 46 Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut 46 UNIT 4 ISLAM AGAMA SYUMULISLAM AGAMA SYUMULISLAM AGAMA SYUMULISLAM AGAMA SYUMUL 1.

Agama Langit 2. Agama Budaya Ialah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia melalui perantaraan Rasul dan Nabi. Contohnya Agama Islam Ialah agama yang diciptakan oleh manusia sendiri hasil daripada pemikiran mereka.

Contohnya fahaman-fahaman seperti komunisme dan sebagainya Ciri-Ciri • Mempunyai kitab suci yang datangnya daripada Allah SWT seperti al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil • Mempunyai Nabi dan Rasul sebagai pembawa agama tersebut. • Ajarannya lengkap dan merangkumi semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, sosial, kerohanian dan sebagainya • Sesuai dengan fitrah semulajadi manusia • Untuk semua manusia tanpa mengira pangkat dan keturunan Ciri-Ciri • Ajarannya berdasarkan pemahaman pengasas ajaran itu sahaja.

• Pengasas ajaran ini adalah terdiri daripada manusia biasa sahaja. • Ajarannya tidak lengkap dan hanya merangkumi bahagian tertentu sahaja seperti kerohanian semata-mata • Bertentangan dengan fitrah semulajadi manusia • Untuk golongan tertentu sahaja • Mempunyai pangkat dan kasta tertentu • 79. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 79 • Ajaran Islam sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. • Islam datangnya daripada Allah SWT • Agama Islam bersifat syumul, universal serta tidak terhad kepada sesuatu bangsa dan kaum tertentu.

• Ajaran Islam merangkumi setiap aspek kehidupan manusia seperti, politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. • Mempunyai kitab suci (wahyu) yang datangnya daripada Allah SWT Islam adalah agama yang mengatur cara hidup yang lengkap dan sempurna. Cara hidup Islam merangkumi akidah, syariat, ibadat dan akhlak. ( Islam adalah satu cara hidup ) Selamat, Sejahtera, Patuh dan menyerah diri.

Tunduk dan patuh serta menyerah diri dengan sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengakui kebesaran dan keagungan-Nya. Segi Bahasa : Segi Istilah : Maksud Ad-din : • Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT • Islam adalah agama yang lengkap dan menyeluruh, yang merangkumi dunia dan akhirat • Islam agama yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia samada dari segi ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. • Ajaran Islam kekal dan tidak berubah hingga ke hari kiamat.

• Agama yang menekankan hubungan sejagat, iaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitar.

• Ajaran Islam merangkumi aspek akidah, syariah dan akhlak. • 80. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 80 • Ajaran Islam lengkap dan memberi rahmat kepada seluruh alam. • Islam menggalakkan pembangunan tamadun manusia. • Islam datangnya daripada Allah SWT • Ajaran Islam mudah diamalkan dan sesuai dengan fitrah semulajadi manusia. • Ajaran Islam kekal hingga kehari akhirat. • Meresapnya fahaman-fahaman yang boleh mengugat akidah umat Islam seperti sekularisme, materialisme, sosialisme, liberalisme, komunisme dan sebagainya • Penularan ajaran sesat dikalangan umat Islam seperti ajaran Qadiani, Bahari, Taslim dan sebagainya • Menyebabkan berlakunya gejala murtad (terbatal akidah dan terkeluar daripada agama Islam) • Wujudnya golongan yang tidak mempercayai Allah SWT dalam masyarakat • Segala amalan kebaikan yang dilakukan akan menjadi sia-sia ( tidak mendapat balasan pahala oleh Allah SWT ) • Dimurkai oleh Allah SWT dan mendapat azab seksaan di akhirat • Kehidupan tidak akan selamat didunia dan di akhirat.

• Berlakunya perpecahan masyarakat. • 81. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 81 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1 Ilmu yang berkaitan dengan kepentingan hidup di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam ialah ilmu A falak B fekah C fardu ain D fardu kifayah 2 Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah s.w.t. mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan, kemudian Dia menjadikannya tebal berlapis-lapis. Selepas itu, engkau melihat hujan turun dari celah-celahnya . (An-Nur :43) Ayat di atas merujuk kepada proses A pembenihan awan B kejadian manusia C persenyawaan D kitar semula 3 Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.

(Ali Imran : 19) Ayat di atas menunjukkan Islam sebagai A Ad-Din B Al-Kitab C Al-Quran D Al-Kalam 4 Perkataan Islam berasal daripada perkataan “Aslama” yang membawa maksud berikut, kecuali A kepatuhan B keyakinan C kesejahteraan D penyerahan diri PELAJARAN 6 UNIT 4 : ISLAM AGAMA SYUMUL • 82. Nota Lengkap Tasawwur Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 82 5 • Hasil daripada pemikiran seseorang • Tidak lengkap dan tidak menyeluruh • Bercanggah dengan pemikiran manusia Pernyataan di atas merujuk kepada agama A Islam B Yahudi C Nasrani D Budaya 6 Antara berikut yang manakah merujuk kepada ajaran Islam.

i Lengkap dan menyeluruh. ii Sesuai dengan fitrah manusia. iii Hasil daripada pemikiran seseorang. iv Diturunkan kepada nabi Muhammad s.a.w. A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv BAHAGIAN B : Respon terhad. Carta di bawah berkaitan jenis agama a.

Tuliskan agama X dan Y 7 X : _______________ 8 Y : _______________ Nyatakan dua buah kitab yang diturunkan dalam agama X 9 i) _________________________ 10 ii) _________________________ Berikan dua contoh agama Y 11 i) _________________________ 12 ii) _________________________ JENIS-JENIS AGAMA Agama X Agama Y • 83.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 83 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan. 1 Jelaskan tiga keistimewaan ajaran Islam 2 Berikan dua contoh hubungan manusia dengan Allah s.w.t. 3 Berikan dua contoh hubungan manusia sesama manusia 4 Senaraikan dua implikasi meragui Islam 5 Nyatakan dua perbezaan antara agama Islam dengan agama budaya 6 Jelaskan dua ciri keunggulan Islam • 84.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 84 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 7777 BIMBINGAN ALBIMBINGAN ALBIMBINGAN ALBIMBINGAN AL----QURANQURANQURANQURAN • Kandungannya merangkumi pelbagai peraturan hidup, akhlak dan ilmu pengetahuan. • Kesucian dan kebenarannya tidak dapat ditandingi oleh manusia dan jin.

• Kandungan al-Quran kekal dan sesuai sehingga ke hari akhirat. • Isi kandungannya tidak bercanggah antara satu sama lain. Maksud al-Quran : Segi Bahasa : Al-Quran bermaksud bacaan. Segi Istilah : Al-Quran ialah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan dan diamalkan oleh manusia.

Al-Quran bermukjizat, lafaznya dalam bahasa arab dan maknanya daripada Allah SWT yang termaktub dalam mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Al-Quran bermula daripada surah al-Fatihah dan berakhir dengan surah an-Nas.

Membacanya adalah ibadat. Al-Quran mempunyai pelbagai nama, antaranya seperti al-Quran. al-kitab, al-Kalam, al- Furqan, al-Zikr dan al-Fasl Faktor penurunan al-Quran kepada manusia ialah 1. Akal manusia adalah terhad 2.

Akal Manusia mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu 3. Akal tanpa bimbingan daripada wahyu akan menjadi sesat 4. Untuk membimbing kehidupan manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat 5.

Akal Manusia tidak mampu memikirkan perkara ghaib. Surah yang terdapat di dalam al-Quran berlainan nama dan berbeza panjang dan pendeknya. Surah yang terpanjang sekali ialah surah al-Baqarah dengan 283 ayat, manakala surah yang terpendek pula ialah surah al-Kausar yang hanya mengandungi 3 ayat.

Surah dan ayat dibahagikan kepada 30 juzuk. Juzuk yang pertama ialah Alif Lam Mim dan juzuk yang terakhir pula ialah juz Amma • 85. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 85 Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril • Untuk memudahkan para sahabat menghafal ayat-ayat yang diturunkan • Untuk menjawab persoalan yang dikemukakan oleh para sahabat pada waktu itu. • Untuk memberi panduan serta mengubah cara hidup zaman jahiliyyah kepada kehidupan yang berasaskan Islam • Untuk memberi ketenangan dan keteguhan pada jiwa Rasulullah SAW.

• Untuk memansuhkan ayat-ayat yang diturunkan terlebih dahulu. Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun melalui perantaraan Malaikat Jibril. Wahyu pertama diturunkan pada bulan Ramadhan di gua Hira ketika Rasulullah SAW berumur 40 tahun.

Ayat pertama yang diturunkan ialah surah al-alaq dan ayat terakhir diturunkan ialah ayat ketiga surah al-Maidah 1. Menjelaskan tentang akidah Islamiah yang sebenar 2. Menerangkan cara-cara beribadat yang betul. 3. Menjelaskan akhlak yang mulia 4. Menerangkan hukum dan peraturan kehidupan manusia di dunia 5. Menerangkan perkara-perkara ghaib dan samiyyat • Lafaz dan makna al-Quran datangnya daripada Allah SWT • Membacanya akan mendapat pahala • Orang yang berhadas tidak boleh menyentuh al-Quran • Lafaznya daripada Rasulullah SAW manakala maknanya daripada Allah SWT • Membaca hadis tidak mendapat pahala • Hadis boleh di sentuh walaupun dalam keadaan berhadas besar • 86.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 86 • Lafaz dan makna al-Quran datangnya daripada Allah SWT • Membacanya akan mendapat pahala • Dijaga oleh Allah SWT sehingga kehari kiamat • Lengkap dan sempurna serta meliputi setiap aspek kehidupan manusia seperti perundangan, ekonomi, politik dan sebagainya • Ayat dan kesucian kandungan al-Quran tidak dapat di tandingi oleh manusia dan jin sehingga ke hari Kiamat • Menjelaskan bentuk-bentuk akidah yang sebenar • Menerangkan tentang kekuasaan Allah SWT melalui bukti yang nyata • Menerangkan bentuk akhlak yang mulia untuk diamalkan oleh manusia • Membuktikan kepada manusia tentang penciptaan alam dan manusia yang serba lengkap dan sempurna • Menjelaskan unsur-unsur yang boleh merosakkan akal seperti arak, dadah dan sebagainya supaya manusia menjauhinya.

Manusia mempunyai 2 unsur iaitu : 1. Unsur tanah : melambangkan keperluan jasad dan aktivitinya menyerupai aktiviti haiwan 2. Unsur roh : Unsur roh menjadikan manusia mempunyai kesedaran tentang kebenaran, kemampuan untuk memahami, mencintai nilai-nilai maknawi seperti cintakan kepada kebaikan 3.

Kedua-dua unsur tersebut menjadikannya sebagai mahkluk Allah SWT yang paling istimewa jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lain • 87. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 87 Bentuk-bentuk pemikiran yang menyalahi syarak atau al-Quran ialah : • Memikirkan cara untuk merosakkan manusia lain, harta benda atau alam ini • Mencipta alatan yang boleh memusnah dan merosakkan manusia dan alam • Berfikir untuk kepentingan diri sendiri • Berfikiran negetif terhadap nikmat Allah SWT 1.

Pemikiran yang menjurus kepada mencari kebenaran. Umpamanya berfikir tentang kebesaran Allah SWT 2. Berfikir untuk memaju dan memakmurkan alam. 3. Berfikir untuk mencipta peralatan baru yang boleh memberi faedah kepada manusia sejagat 4. Berfikir perkara-perkara yang positif istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut mengelakkan daripada fikiran negetif seperti berkhayal 5.

Berfikir untuk memajukan diri, keluarga, agama dan bangsa 6. Berfikir secara rasional. Cara kembali kepada al-Quran : • Menyelesaikan segala masalah yang berlaku dengan berpandukan kepada ajaran al- Quran • Mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu yang terdapat di dalam al-Quran • Menjadikan al-Quran sebagai panduan hidup seharian • Mengamalkan segala ajaran al-Quran dalam kehidupan seharian • Mengkaji kebenaran al-Quran • 88.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 88 KERTAS 1 BAHAGIAN A : Soalan Objektif Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat. 1 Berikut ialah nama al-Quran, kecuali A al-Kalam B al-Furqan C at-Taurat D az-Zikir 2 Penurunan kitab suci al-Quran mengambil tempoh masa selama _________ A 21 tahun B 23 tahun C 25 tahun D 27 tahun 3 Manusia mempunyai dua unsur, iaitu i tanah ii angin iii api iv roh A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv 4 Al-Quran ialah pelengkap kepada semua kitab suci terdahulu khususnya dalam aspek _______ A ayat dan baris B lafaz dan hukum C susunan dan bunyi D kandungan dan hujah 5 Antara perbuatan manusia yang dilarang oleh Allah s.w.t.

ialah i mengambil harta orang lain tanpa kebenaran ii membawa telefon bimbit ke sekolah iii menindik telinga bagi perempuan iv membuang bayi yang baru lahir A i dan ii B ii dan iii C iii dan iv D i dan iv PELAJARAN 7 : BIMBINGAN AL-QURAN • 89.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut : En. Safaee b. Zakaria 89 6 Umat Islam menyambut nuzul al-Quran pada tanggal _________ setiap tahun.

A 27 Rejab B 15 Syaaban C 17 Ramadan D 12 Rabiulawal 7 Berikut merupakan perkara yang berkaitan dengan al-Quran, kecuali A Kalam Allah s.w.t. yang mulia B Dipindahkan secara musyafahah C Lafaz maknanya daripada Allah s.w.t. D Membacanya dianggap sebagai ibadat 8 Isi kandungan al-Quran merangkumi i peraturan hidup ii panduan akhlak iii ilmu pengetahuan iv ilmu menghibur diri A i, ii dan iii B i, ii dan iv C i, iii dan iv D ii, iii dan iv 9 Orang yang tidak beriman dengan al-Quran akan dikasihi oleh ________ A Allah s.w.t.

B iblis dan syaitan C Rasululullah s.a.w. D saudara seagama 10 Wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. adalah berkaitan dengan ________ A menuntut ilmu B menunaikan ibadat C melaksanakan hukum D menjauhi perkara syirik • 90. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 90 BAHAGIAN B : Respon terhad. Soalan 11 hingga 15 Lengkapkan pernyataan berikut. 11 Kitab al-Quran merupakan salah satu daripada kitab ___________ yang diturunkan oleh Allah s.w.t.

12 Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah s.w.t. kepada umat _____________ dan ____________. 13 Membaca _________________ merupakan satu ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

14 _______________ ialah naskah al-Quran yang bertulis tangan atau bercetak. 15 Susunan surah yang pertama di dalam al-Quran ialah surah ___________. Soalan 16 hingga 18 Lengkapkan carta di bawah dengan nama kitab samawi Namakan kitab X dan Y 16 X : __________________________ 17 Y : __________________________ 18 Kitab Taurat diturunkan kepada ________________________.

Kitab Samawi Taurat X Y Al-Quran 1 1 1 1 1 • 91. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut : En. Safaee b. Zakaria 91 Soalan 19 hingga 22 Lengkapkan carta di bawah dengan sejarah penurunan wahyu pertama 19 P : __________________ 20 Q : __________________ 21 R : ___________________ 22 S : ___________________ Soalan 23 hingga 24 Carta di bawah tentang tempoh penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w.

Namakan tempat X dan Y 23 X : _______________ 24 Y : _______________ Umur nabi ketika menerima wahyu SEJARAH PENURUNAN WAHYU P Tempat baginda menerima wahyu Surah pertama yang diterima Q R Tarikh diturunkan S Tempoh Penurunan Wahyu X Y 23 Tahun 13 Tahun 10 Tahun • 92.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 92 Soalan 25 hingga 28 PENGALAMAN RASULULLAH S.A.W. SEWAKTU MENERIMA WAHYU PERTAMA 25 a) Malaikat Jibril datang menemui baginda dengan menyeru kalimah Iqra'. 26 b) Setelah sampai di rumah, Siti Khadijah menenangkan baginda dan berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. 27 c) Setelah Malaikat Jibril menyeru sebanyak tiga kali, barulah baginda dapat menyebutnya dengan lancar. 28 d) Rasul menerima wahyu pertama semasa sedang beribadat dalam Gua Hira'.

Susun semula peristiwa di atas mengikut urutan yang betul Soalan 29 hingga 30 Carta di bawah berkaitan dengan peringkat penurunan wahyu Nyatakan X dan Y 29 X : ___________________ 30 Y : ___________________ 25 26 27 28 X Luh Mahfuz Baitul IzzahY • 93.

Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 93 Soalan 31 hingga 33 Carta di bawah adalah berkaitan nama-nama al-Quran Nyatakan X dan Y 31 X : __________________ 32 Y : ___________________ 33 Kalimah al-Quran disebut sebanyak _________ dalam mushaf al-Quran.

Soalan 34 hingga 35 Lengkapkan carta di bawah dengan bilangan surah dan juzuk dalam al-Quran Nyatakan bilangan X dan Y 34 X : __________________ 35 Y : ___________________ Al-Furqan Nama-nama al-Quran X Y Al-Kalam Kitab pemisah antara yang hak dan batil Kitab yang memberi peringatan Kitab yang memberi penerangan Kata-kata Allah s.w.t. Bilangan Surah al-Quran X Bilangan Juzuk Y • 94. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En.

Safaee b. Zakaria 94 Soalan 35 hingga 42 Teka silangkata di bawah berkaitan pengertian al-Quran. PENGERTIAN AL-QURAN Al-Quran ialah 35 Allah s.w.t. yang 36diturunkan kepada nabi 37 s.a.w. melalui perantaraan malaikat 38 a.s., lafaznya dalam bahasa 39 dan maknanya daripada 40 s.w.t. termaktub di dalam 41dipindahkan secara 42 dan membacanya menjadi satu 43. 35 41 37 42 36 40 39 43 38 KERTAS 2 Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Nyatakan pengertian al-Quran dengan lengkap 2 Terangkan tiga ciri keistimewaan al-Quran 3 Terangkan tiga faktor al-Quran diturunkan kepada seluruh manusia 4 Nyatakan dua kesan penghayatan al-Quran kepada masyarakat 5 Jelaskan dua sebab al-Quran dipelihara oleh Allah s.w.t. sehingga hari kiamat • 95. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 95 PELAJARANPELAJARANPELAJARANPELAJARAN 8888 BIMBINGAN HADISBIMBINGAN HADISBIMBINGAN HADISBIMBINGAN HADIS Hadis bermaksud sesuatu yang diterima daripada Rasulullah SAW sama ada berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan.

Contoh Hadis Perkataan Rasulullah SAW Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud “ Sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat “ Perbuatan Rasulullah SAW Hadis yang menerangkan cara solat sebagaimana Rasulullah SAW solat Pengakuan Rasulullah SAW Pengakuan Rasulullah SAW. terhadap perbuatan sahabat atau orang lain dihadapan baginda SAW • Menguatkan hukum-hukum yang terdapat nasnya dalam al-Quran. • Menghuraikan nas-nas al-Quran yang mujmal ( ringkas) • Mentaksihkan (menentukan ) maksud nas yang umum • Membataskan hukum nas yang mutlak (tidak terbatas) • Menerangkan hukum yang tidak dinyatakan dalam al-Quran Hadis sahih : Hadis yang mempunyai periwayatnya yang bersambung terus dengan Rasulullah SAW.

Periwayatnya seorang yang memenuhi syarat-syarat periwayat hadis, iaitu :- • Seorang yang adil. • Seorang yang kuat ingatannya. • Seorang yang boleh dipercayai. • Seorang yang tidak melakukan sebarang dosa • 96. Nota Lengkap Tasawwur Islam Ting 4 Disediakan Oleh : En. Safaee b. Zakaria 96 Hadis Sahih Hadis Dhaif Dijadikan hujah dalam sesuatu hukum Hujah daripada hadis dhaif tidak boleh diterima pakai. Mengingkari hukum hadis sahih adalah berdosa Meningkari hadis dhaif tidak berdosa Hadis Dhaif Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Sahih dan hadis Hasan.

Contohnya • Periwayat hadis yang tidak disebutkan sebagai periwayat dalam sesetengah hadis, • Periwayatnya tidak menepati syarat periwayat hadis sahih seperti pendusta, pelupa dan sebagainya.

Hadis Sahih. • Hadis diriwayatkan oleh perawi yang boleh dipercayai. ( Thiqah ) • Perawi hadis tersebut adalah seorang yang adil. • Perawi hadis tersebut adalah seorang perawi yang kuat ingatannya.

( Dhabit ) • Hadis tersebut bersih daripada sebarang kecacatan. Hadis Dhaif • Gugur seorang atau beberapa orang periwayat dalam hadis tersebut. • Nama periwayat hadis tersebut tidak di sebut dengan jelas atau tergugur. • Hadis yang diriwayatkan itu bertentangan dengan hadis lain yang menceritakan perkara yang sama.

• Hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang yang pendusta atau pelupa Teori Birokrasi Max Weber; Pengenalan, Struktur, Objektif, Kekuatan dan Kelemahan 1.0 Pengenalan teori Birokrasi Organisasi didefinisikan sebagai satu unit sosial yang sengaja dibentuk (atau pengelompokan manusia) dan dibentuk kembali untuk mencapai matlamat-matlamat tertentu (Etzioni, 1964). Apabila bercakap mengenai organisasi, kita tidak boleh lari daripada membicarakan mengenai teori-teori organisasi yang ada.

Salah satu teori yang paling berpengaruh dalam bidang organisasi dan pentadbiran ialah teori birokrasi. Teori ini diasaskan oleh Max weber, seorang ahli sosiologi dan ekonomi berpengaruh Jerman.

Hasil kerja yang dilakukan olehnya adalah sezaman dengan Frederick W. Taylor dan Henri Fayol, namun beliau bekerja mengikut jalannya yang tersendiri.

Dari segi pengertiannya, birokrasi boleh didefinisikan sebagai satu konsep dalam bidang sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada satu cara perlaksanaan pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sesebuah organisasi. Lazimnya kita menganggap birokrasi sebagai kewujudan pelbagai posisi atau aktiviti dimana fungsinya memberikan khidmat dan mengekalkan organisasi. Sebahagian orang menganggap birokrasi adalah merupakan satu prosedur yang berbelit-belit, menyulitkan dan menjengkelkan.

Bagi sebahagian orang pula, mereka menganggap birokrasi dari sudut positif, iaitu sebagai satu usaha untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat supaya sesuatu proses dapat dijalankan secara teratur. Sebenarnya definisi awal birokrasi menurut Max Weber adalah berbeza dengan pandangan mengenai birokrasi yang ada pada hari ini. Dari segi konsep, Weber merujuk birokrasi sebagai satu jenis struktur pentadbiran yang dibangunkan dalam satu pertubuhan dimana adanya autoriti “rasional-sah” (Scott, 2003).

Weber menerangkan jenis birokrasi yang ideal dari sudut yang positif, beliau menganggap organisasi birokrasi adalah organisasi yang lebih rasional dan lebih cekap. Jenis birokrasi yang ideal termasuklah tidak ada jenis autoriti atau perhubungan yang lain, tidak mempunyai persahabatan dan permusuhan, tidak mempunyai komplot, dan tidak mempunyai badan jawatankuasa.

Sesuatu birokrasi yang dikatakan ideal hanya wujud dimana individu memberi dan menerima arahan sebagai satu peraturan dalam sistem rasional. Weber juga berhujah bahawa jenis birokrasi yang ideal memerlukan alat pentadbiran yang sukar, sifat-sifat alat pentadbiran ini termasuklah ketepatan, kepantasan, tidak ada kekaburan, mempunyai pertimbangan, mengetepikan kepentingan, tidak ada perselisihan, langkah penjimatan, berkesinambungan dan kesepakatan.

Beliau juga mengatakan bahawa organisasi tidak dapat dielakkan dari berubah ke arah jenis ideal yang dikatakan olehnya dalam pencarian proses kecekapan yang sangat berkesan (Sims et al., 1995). Max Weber melihat teori birokrasi dari pelbagai dimensi. Kertas kerja individu ini akan menghuraikan mengenai teori birokrasi ini, huraian ini meliputi idea-idea yang dikemukakan oleh Max Weber mengenai teori birokrasi seperti tipologi autoriti dan karekteristik organisasi jenis birokrasi.

Seterusnya huraian kertas kerja individu ini menyentuh mengenai objektif, kekuatan dan kekurangan teori ini. 2.0 Tipologi autoriti menurut Weber Tipologi autoriti adalah merujuk kepada tiga jenis autoriti yang pertama sekali dikenalpasti oleh Weber. Menurut beliau terdapat tiga jenis autoriti iaitu yang pertama ialah autoriti tradisional, kedua ialah autoriti “rasional-sah” dan ketiga pula ialah autoriti karismatik.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Weber juga ada membuat perbezaan antara ketiga-tiga jenis autoriti tersebut di antara satu sama lain (Scott, 2003). Autoriti tradisional ( Traditional authority) adalah merujuk kepada pemantapan kepercayaan dalam tradisi yang telah diamalkan sejak berzaman-zaman lamanya, perlaksanaan autoriti adalah dibawah seseorang individu untuk membuat legitimasi.

Menurut Sims dan rakan-rakannya (1995), autoriti tradisional melibatkan persetujuaan daripada satu budaya dan praktis yang diamalkan, seseorang pemimpin dilihat sebagai waris yang benar daripada barisan autoriti yang terdahulu.

Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa autoriti tradisional ini adalah berlandaskan perwarisan daripada autoriti terdahulu, kemudian orang yang memegang autoriti tersebut mempunyai kuasa membuat legitimasi, subjek yang bersangkutan iaitu orang bawahan pula akan menerima sahaja perintah atasan iaitu orang yang mempunyai autoriti dengan alasan bahawa perkara yang diperintahkan oleh orang atasan itu merupakan cara untuk menyelesaikan semua masalah.

Autoriti rasional-sah ( Rational-legal authority) merujuk kepada kepercayaan dalam “legaliti” sebagai corak dalam peraturan normatif dan mengangkat kebenaran dalam autoriti seperti isu-isu berkenaan arahan. Autoriti “rasional-sah” adalah berdasarkan sistem peraturan yang menghormati arahan, oleh sebab itulah sistem ini disebutkan mempunyai kerasionalan. Perintah atau arahan harus dipatuhi selagi mana mereka konsisten dengan peraturan tersebut.

ciri-ciri autoriti “rasional-sah” mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan organisasi kontemporari, autoriti ini meliputi kepercayaan tentang kebenaran ( right) yang ada pada pejabat tertinggi untuk melaksanakan kuasa terhadap subordinat ataupun orang bawahan.

Cara untuk memahami autoriti “rasional-sah” dengan lebih tepat ialah dengan memikirkan bahawa sesebuah pejabat atau posisi mempunyai autoriti terhadap sebuah pejabat atau posisi yang lain (Hall, 1999). Bagi autoriti karismatik ( charismatic authority) pula, autoriti ini merujuk kepatuhan kepada sifat-sifat yang ada pada seseorang individu yang boleh dicontohi.

Individu yang memegang autoriti seperti ini akan menunjukkan ciri-ciri pemerintahan dalam corak normatif ataupun peraturan. Autoriti ini juga melibatkan kualiti luar biasa yang ada pada pemimpin dimana arahan tidak terikat kepada penghormatan dan kesetiaan.

Ketiga-tiga jenis autoriti tersebut mempunyai perbezaan yang jelas antara satu sama lain. Tidak seperti autoriti tradisional dan autoriti karismatik, autoriti “rasional-sah” dilihat lebih cenderung kepada “calculation” iaitu satu perancangan yang direkabentuk secara teliti untuk mencapai sesuatu yang diharapkan berbanding pengunaan emosi atau tidak dipengaruhi oleh perasaan ( impersonal), hal ini tidak berpunca daripada individu itu sendiri tetapi sebenarnya berpunca daripada posisi yang dijawat oleh individu tersebut.

Bagi autoriti karismatik, Weber pada dasarnya melihat kepemimpinan karismatik sebagai tidak boleh diramalkan dan tidak terkawal. Beliau mendakwa bahawa jenis autoriti karismatik akan secara perlahan-lahan beralih ke arah jenis autoriti “rasional-sah”.

Proses peralihan ini menurutnya disebut sebagai “rasionalisasi” dan dikenalpasti sebagai instituisi prinsipal iaitu birokrasi (Sims et al., 1995). 3.0 Struktur birokasi Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut birokrasi seringkali juga disebut sebagai karekteristik atau ciri-ciri birokasi.

Struktur birokrasi dicipta oleh Weber sebagai cara untuk menjelaskan apa sebenarnya yang disebut sebagai sistem birokrasi bagi membezakannya dengan pentadbiran tradisional. Menurut Amitai Etzioni (1985) dalam bukunya yang bertajuk “ modern organization” terdapat tujuh ciri struktur birokrasi kesemuanya yang telah dijelaskan oleh Weber secara terperinci.

Weber mengatakan bahawa semua ciri tersebut mewujudkan suatu struktur yang sangat rasional. Ciri birokrasi yang pertama ialah suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat dengan peraturan. Sistem peraturan adalah merupakan prinsip utama dalam sebuah sistem birokrasi.

Fungsi utama peraturan yang ditetapkan dalam sesebuah organisasi ialah untuk mempermudahkan standardisasi, dengan adanya proses ini banyak perkara dan kes boleh diselesaikan secara seragam. Sebagai contohnya jika seseorang pekerja dikenakan potongan gaji sebagai hukuman kerana bercuti tanpa makluman pihak atasan, maka hukuman tersebut mestilah sama dengan pekerja lain yang melakukan kesalahan yang sama.

Sistem peraturan yang distandardkan ini juga dirancang untuk menjamin adanya keseragaman dalam menjalankan setiap tugas, dimana peraturan tersebut menentukan tanggungjawab, peranan dan bidang tugas bagi setiap anggota dan hubungan diantara mereka.

Ciri birokrasi yang kedua ialah adanya bidang kecekapan khusus. Hal ini berkaitan dengan bidang kewajipan tugas yang ada pada seorang pekerja mahupun satu bahagian, tujuannya adalah untuk menjalankan pelbagai fungsi yang merupakan satu bahagian daripada proses pembahagian atau pengkhususan kerja yang sistematik.

Dalam menjalankan tugas yang pelbagai, organisasi birokrasi membahagikan kegiatan-kegiatan pentadbiran menjadi bahagian-bahagian yang masing-masing mempunyai fungsi khusus dan berbeza dengan fungsi bahagian lain.

Sebagai contohnya dalam sesebuah organisasi, bahagian kewangan secara khususnya berfungsi untuk membuat ramalan keperluan dana, mendapatkan dana untuk organisasi, menguruskan dana tersebut dan memastikan dana digunakan dengan cara terbaik, manakala bagi bahagian sumber manusia pula fungsi khususnya ialah untuk melakukan pengambilan tenaga kerja, melaksanakan latihan dan pembangunan, membuat penilaian prestasi dan sebagainya lagi yang berkaitan dengan sumber manusia.

Ciri birokrasi ketiga ialah susunan jabatan adalah berdasarkan prinsip hierarki. Setiap jabatan yang tingkatnya lebih rendah dalam hierarki adalah di bawah pengendalian dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Tujuan diwujudkan hierarki ini adalah untuk memastikan setiap jabatan dikendalikan secara sistematik oleh jabatan tertentu yang lain.

Dalam hierarki itu setiap jabatan harus bertanggungjawab kepada atasannya berkenaan keputusan dan tindakannya sendiri ataupun apa yang dilakukan oleh anak buahnya.

Posisi ditubuhkan dalam hierarki dengan rantaian arahan yang jelas (Robbins & Coulter, 2009). Pada setiap tingkat hierarki, setiap jabatan memiliki hak memberi perintah dan arahan pada orang bawahannya, dan orang bawahan pula berkewajipan untuk mematuhinya. Setiap keputusan dan tindakan yang dibuat oleh jabatan bawahan perlu meminta persetujuaan daripada pihak atasan.

Ciri birokrasi keempat ialah peraturan yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan dapat berbentuk peraturan atau norma teknik. Secara umumnya mengikut ciri ini, hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan teknikal yang memadai sahaja dilihat cukup cekap untuk menduduki jabatan staf pentadbiran.

Menurut Weber asas kepada kuasa birokrasi ialah pengetahuan dan latihan yang pernah diterima. Robbins dan Coulter (2009) merujuk ciri ini sebagai pemilihan formal, dimana pemilihan pekerja dijalankan berdasarkan kelayakan teknikal yang ada pada seseorang individu. Situasi ini dapat menguntungkan organisasi kerana mempunyai pekerja berkemahiran yang dapat membantu kelicinan dan kecekapan proses organisasi. Selain itu, keadaan ini juga dapat membawa manfaat kepada individu tersebut kerana diberi kesempatan menunjukkan kemahirannya di dalam organisasi.

Ciri birokrasi kelima ialah menekankan prinsip bahawa anggota staf pentadbiran tidak dapat memiliki saranan produksi dan pentadbiran. Scott (2003) memberikan contoh apakah benda yang tidak boleh dimiliki tersebut, contoh yang dinyatakan olehnya adalah seperti peralatan dan kelengkapan yang ada dalam organisasi serta hak kuasa dan hak istimewa yang ada dalam pentadbiran organisasi.

Kesemua item tersebut adalah hak milik jabatan dan bukannya hak milik kakitangan jabatan. Sebagai contoh disini, seorang pekerja tidak boleh mengambil komputer yang disediakan dalam pejabat untuk dibawa ke rumahnya bagi tujuan peribadi.

Mengikut prinsip ini terdapat pemisahan antara harta milik organisasi yang digunakan secara rasmi dengan harta milik peribadi seorang kakitangan jabatan. Ciri birokrasi yang keenam ialah organisasi perlulah bebas daripada setiap pengendalian luaran. Apa yang dimaksudkan dengan pengendalian luaran ini ialah organisasi tidak dimonopoli oleh mana-mana jabatan yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kebebasan organisasi tersebut. sumber-sumber yang ada harus bebas untuk ditempatkan dan ditempatkan semula ke dalam jabatan-jabatan sesuai dengan keperluan organisasi.

Dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahawa jabatan tidak boleh memiliki organisasi secara rasmi. Ciri birokrasi yang ketujuh ialah segala tindakan, keputusan dan peraturan dalam hal pentadbiran harus dirumus dan dicatatkan secara bertulis. Ramai yang berpendapat bahawa prosedur ini dirasakan tidak penting dan tidak sesuai dipraktikkan dalam sebuah organisasi yang rasional. Sebaliknya sistem pencatatan yang berlebih-lebihan ini dianggap tidak rasioal, hal inilah yang menyebabkan kepada istilah “red tape”.

Istilah ini merujuk kepada urusan dokumentasi yang sering menyebabkan kelewatan proses. Walaubagaimanapun Weber ada menekankan bahawa semua kegiatan organisasi yang penting dan perlaksanaan peraturan harus ditafsirkan secara sistematik, iaitu dengan menggunakan sistem pencatatan.

Semua hal istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut tidak dapat dilakukan melalui komunikasi lisan kerana sistem itu dianggap tidak sistematik.

4.0 Objektif teori Birokrasi Berdasarkan buku-buku pembacaan yang berkaitan dengan teori birokrasi, tidak terdapat satupun buku yang menyatakan secara spesifik mengenai objektif teori birokrasi. Walaubagaimanapun objektif teori ini dapat dikesan daripada beberapa huraian buku-buku yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Sebenarnya birokrasi direka agar pekerjaan dapat dijalankan dengan baik (Hall, 1999).

Menurut J. Hage (1980) pula, birokrasi dibentuk untuk mewujudkan kecekapan dan kebolehpercayaan. Daripada kedua-dua sumber tersebut dapat dikatakan bahawa objektif utama teori birokrasi ialah untuk menjadikan sesebuah organisasi menjadi lebih cekap dan segala urusan pekerjaan di dalam organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Ciri-ciri atau struktur birokrasi yang dianjurkan oleh Weber sebenarnya mencapai ke arah organisasi yang lebih efisien dan sistematik. Kewujudan sistem kawalan iaitu peraturan yang ditetapkan adalah bertujuan untuk mengawal seluruh struktur dan proses organisasi, pengawalan ini juga memerlukan pengetahuan teknikal ke arah mencapai kecekapan yang maksimum (Mouzelis, 1967).

Tujuan diwujudkan sistem hierarki dalam organisasi birokrasi adalah untuk mebina sistem rantaian arahan yang tersusun.

Dengan adanya hierarki ini, segala rancangan dapat disatukan dan pemusatan pembuatan keputusan dapat dijalankan. Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut juga dengan halnya bagi pengkhususan fungsi, dengan adanya pengkhususan setiap jabatan dalam organisasi dapat menjalankan fungsi mereka masing-masing.

Kedua-dua langkah bertujuan mengelak adanya bidang kuasa yang bertindih di antara satu sama lain. Dari segi layanan ke atas pekerja-pekerja pula, teori birokrasi mengambil pendekatan tidak dipengaruhi perasaan dan bersifat peribadi ( impersonal), objektifnya ialah untuk mengurangkan pekerja menghabiskan masanya dengan berborak sahaja serta mengurangkan pekerjaan yang dijalankan dengan sewenang-wenangnya dan tidak konsisten.

Pendekatan ini adalah untuk memastikan setiap pekerja dilayan dan diperlakukan secara sama rata (Sims et al., 1995). 5.0 Kekuatan teori Birokrasi Teori birokrasi ini mempunyai kekuatannya yang tersendiri, walaupun teori ini sering dikaitkan dengan pelbagai streotaip negatif, namun teori birokrasi ini juga banyak memberikan sumbangan kepada teori dalam pengurusan sumber manusia. Menurut Kettner (2002), terdapat tiga pertimbangan yang diambil kira dalam teori birokrasi iaitu pertama ialah kebertanggungjawapan ( accountability), kedua ialah hierarki dan definisi tanggungjawab, manakala yang ketiga pula ialah penyediaan untuk kerja.

Kesemua instrumen tersebut adalah kekuatan kepada teori ini dan inilah yang membezakannnya dengan teori organisasi yang lain. Kebertanggungjawaban adalah merupakan satu identiti dalam birokrasi. Salah satu faktor yang menyebabkan sesebuah organisasi memilih struktur birokrasi ini ialah untuk mengenalpasti dengan lebih tepat tanggungjawab dalam proses pembuatan keputusan. Hal inilah yang menyebabkan selalunya organisasi kerajaan memerlukan struktur birokrasi ini kerana tanggungjawab proses pembuatan keputusan sangat dipentingkan.

Jika ditinjau dalam model teori-teori organisasi yang lain, model teori-teori tersebut mungkin juga lebih banyak mengemukakan syarat-syarat penyusunan kerja dan produktiviti yang fleksibel, namun dalam sesebuah organisasi yang memerlukan kebertanggungjawapan yang tinggi dalam pembuatan keputusan, birokrasi adalah merupakan satu pilihan yang lebih praktikal.

Instrumen kedua iaitu hierarki dan definisi tanggungjawab adalah merupakan ciri penting birokrasi dalam membantu pengurusan tempat kerja yang tersusun. Lakaran prinsipal terhadap semua tugas haruslah jelas dan harus disusun dalam bentuk hierarki. Dengan adanya hierarki dan spesifikasi tugas ini, ianya dapat memberi kekuatan terhadap organisasi birokrasi kerana ia dapat memantapkan lingkungan kuasa yang ada pada jabatan, program, unit kecil dan bagi setiap pekerja itu sendiri.

Salah satu lagi kelebihannya disini ialah setiap pekerja amat jelas serta tahu kerja dan tugas harian yang patut dilakukan oleh mereka, tanpa perlu bergantung kepada arahan untuk melakukan sesuatu tugas daripada pihak lain. Sebagai contohnya disini seorang pekerja yang telah tahu tugas yang harus dilakukannya boleh terus melakukan kerja rutinnya tanpa perlu disuruh atau bertanya berkali-kali kepada orang atasannya tentang apa kerja yang harus dilakukannya lagi.

Bagi instrumen ketiga iaitu penyediaan untuk kerja, Weber menyokong idea yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor bahawa untuk memastikan kecekapan organisasi, penyediaan untuk kerja mestilah berdasarkan kelayakan untuk penempatan pekerjaan di dalam organisasi. Dalam hal ini, sudah menjadi kebiasaan dalam bidang perkhidmatan sosial seseorang pekerja akan diberikan posisi dalam organisasi berdasarkan pendidikan profesional yang diterima oleh mereka, disamping pengalaman yang pernah mereka lalui dalam jangka masa tempoh tertentu.

Hal inilah yang mejadi kekuatan kepada teori birokrasi ini kerana organisasi birokrasi mengamalkan kaedah pemilihan pekerja yang benar-benar layak untuk bekerja di organisasinya dan tujuan utamanya ialah untuk mencapai kecekapan dalam melaksanakan tugas. Kejayaan sesebuah organisasi atau agensi pada hari ini adalah dibantu oleh kesedaran mengenai proses pembuatan analisis kerja secara teliti dan berhati-hati yang dapat menyediakan rangka kerja untuk memutuskan penempatan kerja seseorang pekerja.

Keputusan penempatan kerja itu juga seharusnya adalah penyediaan kerja yang dapat dibuktikan dan bukannya data yang hanya berdasarkan gambaran umum semata-mata tanpa perincian. 6.0 Kelemahan teori Birokrasi Salah satu kelemahan yang sering dikaitkan dengan birokrasi ialah “red tape”. Istilah ini merujuk kepada satu peraturan birokrasi yang sangat berlebihan sehingga menyebabkan kelewatan kepada sesuatu urusan ataupun proses.

Menurut struktur birokrasi Weber yang diberikan oleh Etzioni dalam bukunya, sistem pencatatan perlu dilakukan untuk merekod segala tindakan, keputusan dan peraturan dalam pentadbiran. Peraturan inilah yang sebenarnya menyebabkan “ red tape” kerana ia menyebabkan proses perjalanan urusan dokumentasi menjadi lambat. Peraturan seperti ini dilihat mendatangkan tujuan yang tidak berguna dan sering diberi sindiran dengan istilah “red tape’’ (Sims et al., 1995).

Contoh bagi menggambarkan masalah “red tape’’ disini ialah seseorang individu ingin mendapatkan khidmat bantuan kebajikan daripada sebuah agensi, bagi mendapatkan bantuan tersebut, individu itu perlulah mendapat pengesahan daripada beberapa pihak tertentu dari pihak bawahan sehinggalah ke pihak atasan bagi membuktikan bahawa individu tersebut benar-benar layak menerima bantuan.

Individu tersebut terpaksa menyediakan dokumen, membuat temu janji dengan pihak-pihak tersebut, membuat perjalanan ke hulu dan ke hilir dan akhirnya dalam jangka masa yang panjang barulah permohonan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut tersebut diluluskan dan memperolehi bantuan kebajikan tersebut. kelemahan kedua teori birokrasi ialah organisasi yang mengamalkan sistem ini cenderung kepada amalan pengurusan berbentuk pemusatan kuasa atau oligarki, iaitu autoriti atau kuasa dalam sesebuah organisasi terletak didalam tangan satu golongan kecil.

Pendapat ini disuarakan oleh Robert Michels (1966), dalam memberikan kritikan terhadap teori Birokrasi yang diutarakan oleh Weber, menurut beliau sesiapa saja yang membicarakan mengenai birokrasi, bermaksud membicarakan juga mengenai oligarki.

Hal ini disebabkan pemusatan kuasa di tangan sebahagian kecil individu akan menyebabkan mereka menggunakan kedudukan mereka di dalam bahagian atau pejabat yang mereka ketuai untuk meningkatkan keuntungan dan kepentingan diri mereka sendiri.

Beliau juga mendakwa bahawa organisasi bukannya instrumen yang rasional bagi mencapai matlamat pentadbiran seperti yang disarankan oleh Weber (Sims et al., 1995). Kelemahan teori birokrasi yang ketiga ialah timbulnya ketidakcekapan. Walaupun pada dasarnya matlamat utama teori birokrasi adalah untuk mencapai kecekapan dalam organisasi, namun terdapat juga kesan-kesan negatif yang timbul secara tidak langsung dalam prinsip birokrasi ini. Pendapat ini ditimbulkan oleh Robert Merton (1957) yang memberi kritikan terhadap teori birokrasi Weber.

Merton memperkenalkan konsep trained incompetence atau “ketidakcekapan terlatih”, konsep ini merujuk kepada pekerja yang hanya berfokus kepada apa yang mereka minat sahaja dalam menjalankan pekerjaan mereka, pekerja juga kerap hilang keupayaan untuk mendengar serta memahami masalah dan keperluan pengguna atau orang yang menggunakan perkhidmatan organisasi tersebut. Birokrasi dilihat tidak mempunyai kejayaan yang besar dalam menyesuaikan pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran yang menjadi bahagian penting dalam praktis profesional (Kettner, 2002).

Merton selanjutnya menghuraikan bahawa birokrasi pada hakikatnya memberi pengaruh tertentu bagi keperibadiaan para anggota organisasinya, dimana ia mendorong timbulnya kecenderungan untuk mentaati kaedah dan peraturan organisasi secara kaku demi kepentingan dan keuntungannya sendiri (Etzioni, 1964). Kelemahan teori birokrasi yang keempat ialah birokrasi dilihat sebagai bentuk organisasi yang “mengembung”, istilah mengembung ini diberikan oleh Parkinson (1957) terhadap birokrasi.

Menurut Parkinson individu-individu yang mempunyai autoriti dalam birokrasi cenderung mengembangkan jumlah pekerja yang dirasakan tidak sesuai dengan keadaan keperluan sebenar organisasi (Scott, 2003). Tanggapan Weber yang mennyatakan bahawa birokrasi merupakan satu mekanisme untuk mencapai kecekapan ditolak keras oleh Parkinson, beliau telah memperkenalkan satu konsep yang dikenali sebagai “hukum Parkinson”. Dalam hukum ini terdapat dua ciri yang nyata untuk menerangkan pengembungan birokrasi, pertama ialah orang atasan akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan jumlah orang bawahannya, kedua ialah orang atasan akan selalu mencipta tugas baru bagi dirinya sendiri yang mana tugas tersebut sering diragukan maksud dan kepentingannya.

Hal ini akan mengakibatkan jumlah pekerja meningkat secara automatik dan berlakunya lebihan pekerja untuk melakukan bebanan kerja daripada apa sepatutnya yang ingin dicapai oleh organisasi.

Birokrasi menurut Parkinson cenderung meluas bukanlah kerana meningkatnya beban kerja dalam organisasi tetapi adalah disebabkan oleh orang atasan tersebut yang ingin memperbanyakkan orang bawahan di bawah hierarki mereka.

Kelemahan teori birokrasi yang seterusnya ialah teori ini kurang mengambil kira faktor Manusia. Masalah ini timbul kerana organisasi birokrasi terlalu menekankan prinsip orientasi melakukan tugasan tanpa dipengaruhi oleh perasaan.

Dalam prinsip ini orang atasan harus menghindarkan pertimbangan peribadi dalam hubungannya dengan orang bawahan ataupun orang awam yang dilayaninya. walaupun pada dasarnya prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil terhadap semua orang, namun jika terlalu ditekankan atau tidak disesuaikan mengikut keadaan akan menyebabkan penurunan produktiviti sehingga menyebabkan timbulnya ketidakcekapan.

Sebagai contohnya disini katakan terdapat dua jenis orang bawahan yang mempunyai daya produktiviti yang berbeza, golongan orang bawahan yang pertama mempunyai prestasi kerja yang baik manakala golongan orang bawahan yang kedua pula mempunyai prestasi kerja yang buruk, namun layanan yang diberikan oleh pihak atasan kepada kedua-dua golongan orang bawahan tersebut tetap sama.

Keadaan ini akan menyebabkan timbulnya ketidakpuasan hati kepada orang bawahan yang mempunyai prestasi kerja yang baik itu tadi dan ini boleh mempengaruhi prestasi mereka kerana mereka kurang diberi penghargaan.

Dalam kata lain, teori birokrasi tidak mengambilkira perasaan dan emosi para pekerja, dan inilah apa yang disebutkan sebagai kurang mengambil perhatian terhadap faktor manusia. Weber menyingkirkan perkara ini sehingga menimbulkan kritikan berkaitan kegagalan menghargai kepentingan birokrasi yang tidak mengambilkira soal perasaan dan penambahan kepentingan faktor manusia (Sims et al., 1995).

7.0 Penutup Secara ringkasnya dapatlah disimpulkan bahawa teori birokrasi yang diperkenalkan oleh Max Weber ini telah memberi kesan yang besar dalam bidang organisasi dan pentadbiran. Seperti juga teori-teori organisasi yang lain, objektif utamanya adalah untuk mencapai kecekapan atau efisien dalam kerja. Daripada huraian diatas juga dapat dinilai bahawa teori ini mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri apabila diaplikasikan ke dalam sesebuah organisasi.

Teori birokrasi yang dihuraikan oleh Weber banyak berhubungkait dengan pengurusan saintifik dimana teori ini menekankan kepada rasionaliti, kebolehan untuk diramal, tidak dipengaruhi oleh perasaan, kecekapan teknikal dan autoritarianisme (Robbins & Coulter, 2009). Walaupun teori birokrasi ini lebih sinonim dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan tertentu, namun dalam bidang pengurusan khidmat manusia, masih terdapat pelajaran dan pengetahuan yang kita dapat pelajari daripada teori birokrasi dan seterusnya dapat memberi sumbangan kepada teori pengurusan khidmat manusia.

Menurut Kettner (2002), ramai pekerja kerja sosial profesional dan pengamal perkhidmatan manusia yang lain, termasuk ramai pengurus dapat melaksanakan tugas bahagian mereka dengan baik dan profesional apabila bekerja di dalam sebuah organisasi birokrasi.

Pada hari ini kita dapat melihat bahawa birokrasi banyak dipraktikkan di dalam agensi kerajaan, hospital, instituisi pertahanan, pertubuhan badan bukan kerajaan (NGO), syarikat korporat, kelab-kelab sosial, institusi akademik dan sebagainya lagi.

Hal ini membuktikan bahawa teori birokrasi bukanlah sekadar ideologi semata-mata namun sebenarnya dapat diaplikasikan ke dalam mana-mana jenis organisasi yang ada. Rujukan Etzioni, A. (1964). Modern Organization. United States: Prentice-Hall, Inc. Hall, R. H. (1999). Organizations: Structures, Processes, and Outcomes. (7th ed). United States: Prentice-Hall, Inc. Kettner, P. M. (2002). Achieving Excellence in the Management of Human Service Organizations.

United States: Pearson Education, Inc. Mouzelis, N. P. (1967). Organization and Bureaucracy. Great Britain: Routledge 11 New Fetter lane. Robbins, S. P.

& Coulter, M. (2009). Management. (10th ed). New Jersey: Pearson Education, Inc. Scott, W. R. (2003). Organizations: Rational, Natural, and Open Systems. (5th ed). New Jersey: Pearson Education, Inc. Sims, D., Fineman, S. & Gabriel, Y. (1995). Organizing & Organizations: An Introduction. London: Sage Publications, Ltd. Disediakan oleh: A. Rahman A. N. (September, 2009).
A. Pendahuluan Dalam kehidupan sehari-hari manusia dihadapkan pada kegiatan menyimak.

Namun, terkadang mereka tidak menyadarinya. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai percakapan, baik itu percakapan di lingkungan keluarga, antaranak, antarorang tua, anak dengan orang tua. Kegiatan menyimak lainnya meliputi seminar, pidato, dialog, diskusi, dalam membicarakan suatu permasalahan.

Implementasi dari kegiatan menyimak ini terdiri dari mendengarkan lambang-lambang lisan, memahami maksud yang ingin disampaikan pembicara melalui ujaran, dan menangkap isi atau pesan yang hendak disampaikan seseorang. Oleh karena itu, seseorang dituntut harus terampil menyimak dalam percakapan sehari-hari. Keterampilan menyimak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, makam setiap orang harus terampil dalam menyimak. Bercakap-cakap, seminar, diskusi dalam mengikuti pelajaran sekolah atau pun kuliah sebagai bentuk penyampaian suatu penjelasan pada dunia pendidikan dan pengajaran menuntut seseorang harus mahir dalam menyimak.

Seseorang tidak hanya dituntut untuk terampil menyimak, namun juga harus dapat menguasainya dengan baik. Demikian juga dalam menangkap pesan melalui telepon, radio, dan televisi memerlukan kemahiran menyimak (Tarigan, 1986: 21). Dalam praktik pengajaran di sekolah, tentu tidak terlepas dari kegiatan menyimak, karena kegiatan menyimak sudah menjadi suatu bagian dalam dunia pengajaran, terlebih lagi bagi pengajaran bahasa.

Namun kenyataannya, keterampilan menyimak siswa masih rendah. Purwadi dan Swandono (2000: 4) menyebutkan dalam bukunya Menyimak Bahasa Indonesia, bahwa keterampilan menyimak akan dikuasai dengan sendirinya oleh anak didik jika pengajaran keterampilan berbahasa lainnya sudah berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, dampaknya dalam pengkajian, penelaahan, dan penelitian mengenai keterampilan menyimak pun menjadi jarang dilakukan. Itulah salah satu faktor penyebab keterampilan menyimak siswa masih rendah. Secara garis besar, materi pembelajaran dan bahan ajar mencakupi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa.

Materi pelajaran bahasa Indonesia terdiri atas komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis (Zulaeha dan Rahman 2009). Aspek menyimak merupakan keterampilan berbahasa yang dikuasai anak di awal perkembangannya sehingga menyimak perlu mendapat perhatian lebih, terutama dalam dunia pendidikan.

Kegiatan menyimak harus dikuasai oleh setiap orang karena keterampilan menyimak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi lisan dengan teman, mengikuti kuliah, diskusi, dan seminar menuntut kemahiran seseorang untuk menyimak.

Demikian juga menangkap pesan lewat telepon, radio, televisi memerlukan kemahiran menyimak (Tarigan 1986: 2.1) Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut rendah adalah penyajian materi dan pembelajaran yang masih terpusat pada guru. Selain itu, pembelajaran yang searah menjadikan siswa kurang mampu mengeksplorasi dirinya.

Faktor lain kurang berminatnya siswa mengikuti pembelajaran menyimak di sekolah adalah guru belum dapat mengelola pembelajaran dengan baik. Dalam pembelajaran menyimak, guru masih menggunakan materi yang disampaikan dengan dibacakan kepada siswa. Materi yang ada juga kurang menyajikan muatan yang menarik siswa untuk turut serta aktif dalam pembelajaran.

Permasalahan dalam pembelajaran menyimak informasi disebabkan yang pertama oleh faktor siswa, yaitu (1) pada umumnya siswa kurang antusias dalam pembelajaran menyimak karena materi yang disampaikan dianggap sulit untuk dipahami; (2) tingkat pemahaman, konsentrasi, dan daya analisis siswa yang masih relatif rendah; (3) siswa tidak terbiasa menyimak informasi, dan (4) siswa menganggap pembelajaran menyimak tidak penting.

Kedua adalah faktor guru, yaitu (1) kurangnya kreativitas guru dalam menyajikan dan mengembangkan materi pembelajaran menyimak, (2) guru masih bertindak sebagai sumber utama pemberi informasi tanpa mengajak siswa untuk berusaha mencari informasi sendiri, dan (3) soal-soal yang digunakan dalam evaluasi pembelajaran menyimak cenderung teoretis, padahal untuk mengetahui kemampuan keterampilan menyimak dibutuhkan alat evaluasi yang sesuai dengan kompetensi yang diajarkan.

Tavil (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Integrating Listening and Speaking Skills to Facilitate English Language Learners’ Communicative Competence menyimpulkan bahwa kelompok berlatih keterampilan dalam integrasi menjadi lebih sukses daripada kelompok berlatih keterampilan secara terpisah.

Aslanoglu (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Factors Affecting The Listening Skill menghasilkan bahwa sejumlah buku anak di rumah, jumlah buku di rumah, waktu yang dihabiskan membaca buku, waktu yang dihabiskan membaca koran, dan waktu yang dihabiskan mendengarkan radio berpengaruh signifikan pada keberhasilan siswa dalam upaya mereka mendengarkan.

Penelitian lain mengenai menyimak dilakukan oleh Yildirim (2012) yang berjudul The Factors that Predict The Frequency of Activities Developing Students’ Listening Comprehension Skills. Hasil penelitian tersebut adalah menulis ringkasan tentang membaca teks di dalam kelas, memberikan pekerjaan rumah terkait dengan membaca teks, memberikan waktu membaca gratis untuk siswa, dan frekuensi siswa menggunakan radio, mp3, CD player, dan komputer memiliki peran penting pada pengembangan siswa dalam mendengarkan pemahaman.

Berangkat dari kondisi yang demikian, maka tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia belum dapat terpenuhi terutama mengenai kemampuan siswa menggunakan bahasa Indonesia untuk kemampuan intelektual dan kematangan emosi sosial. Selain itu, kemampuan siswa dalam menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya Indonesia menjadi kurang maksimal karena keterampilan menyimak siswa masih rendah. B. Pembelajaran Menyimak 1. Hakikat Pembelajaran Menyimak Keterampilan menyimak sangat berperan dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat.

Peran penting penguasaan keterampilan menyimak sangat tampak di lingkungan sekolah. Siswa mempergunakan sebagaian besar waktunya untuk menyimak pelajaran yang disampaikan oleh guru. Keberhasilan dalam memahami serta menguasai pelajaran diawali oleh kemampuan menyimak yang baik.

Kemampuan seseorang dalam menyimak dapat dilihat dari latar belakangnya. Latar belakang masing-masing orang mempunyai perbedaan, baik psikologis, sosiologis, maupun pendidikannya. Menurut Rahminah (2005), menyimak dapat diartikan sebagai koordinasi berbagai komponen-komponen keterampilan baik keterampilan mempersepsi, menganalisis, mampu menyintensis.

Apabila seseorang dalam menyimak mampu mengintegrasikan komponen-komponen tersebut maka dapat dikatakan berhasil dalam kegiatan menyimak. Subyantoro dan Hartono (2003: 1-2) menyatakan bahwa mendengar adalah peristiwa tertangkapnya rangsangan bunyi oleh panca indra pendengar yang terjadi pada waktu kita dalam keadaan sadar akan adanya rangsangan tersebut, sedangkan mendengarkan adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja penuh perhatian terhadap apa yang didengar, sementara itu menyimak intensitas perhatiannya terhadap apa yang disimak.

Tarigan (1994: 28) menyatakan bahwa menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Anderson (dalam Tarigan, 1994: 28) menyatakan bahwa menyimak adalah proses besar mendengarkan, mengenal, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan.

Namun, menyimak menurut Akhadiat (dalam Sutari, dkk. 1998: 19) adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya.

Semi (dalam Duiqchoey 2009) Menyimak merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat represif. Menyimak yaitu mendengarkan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterprestasi, menilai dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya.

Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian. Bahkan situasi yang menyertai bunyi bahasa yang dsimak pun harus diperhitungkan dalam menentukan maknanya (Zuhayya, 2010). Menyimak adalah proses memahami ucapan dalam bahasa asal atau bahasa kedua (Helgesen and Brown 2007: 32). Selanjutnya Howatt dan Dakin seperti dikutip oleh Saricoban (2006) menyatakan bahwa menyimak adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami apa yang orang lain katakan.

Nunan (2005: 3) menyatakan bahwa menyimak adalah proses aktif dan berarti dalam memaknai apa yang kita dengar. Menurut Rubin (1995: 7) menyimak diartikan sebagai sebuah proses aktif para pendengar memilih dan menafsirkan informasi yang berasal dari keterangan audio dan visual untuk memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diungkapkan oleh pembicara.

Menurut Rost (2002: 279) menyimak ialah proses mental dalam menafsirkan makna dari input lisan. Richard and Schmidt (2002: 313) menyatakan bahwa menyimak pemahaman adalah proses memahami ucapan dalam bahasa asal atau bahasa kedua. Studi dari pemahaman menyimak dalam pembelajaran bahasa kedua memusatkan pada peran dari masing-masing unit kebahasaan (contohnya fonem, kata, struktur bahasa) dan juga peran dari pendengar harapan situasi dan konteks, pengetahuan dasar dan topik.

Berbeda dengan pendapat Nurhadi (1995: 339) yang membagi pengertian menyimak menjadi dua yaitu pertama menyimak dalam arti sempit mengacu pada proses mental pendengar yang menerima bunyi yang dirangsangkan oleh pembicara dan kemudian menyusun penafsiran apa yang disimaknya, kedua menyimak dalam arti luas mengacu pada proses bahwa si penyimak tidak hanya mengerti dan membuat penafsiran tentang apa yang disimaknya, tetapi lebih dari itu ia berusaha melakukan apa yang diinformasikan oleh materi yang disimaknya.

Menyimak mempunyai arti yang sama dengan mendengarkan. Menyimak dapat pula bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi (Russel & Russel; Anderson dalam Tarigan, 1994: 28). Mendengarkan menurut Subyantoro dan Hartono (2003: 1-2) adalah kegiatan mendengar yang dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian terhadap apa yang didengar.

Dalam hal ini rangsangan bunyi yang dimaksud untuk didengar adalah bunyi-bunyi bahasa yang diucapkan diucapkan oleh seseorang dalam suatu peristiwa komunitas.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan menyimak adalah kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan interprestasi untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna komunikasi, dan merespon yang terkandung dalam lambang lisan yang disimak. Menyimak juga merupakan kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dilakukan dengan sengaja, penuh perhatian disertai pemahaman, apresiasi dan interprestasi untuk memperoleh pesan, informasi, memahami makna komunikasi, dan merespon yang terkandung dalam tuturan lisan.

2. Tujuan Menyimak Secara umum, tujuan menyimak adalah memperoleh pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan secara khususnya, tujuan menyimak adalah (1) untuk memperoleh informasi, (2) untuk menganalisis fakta, (3) untuk mendapatkan inspirasi, (4) untuk mendapatkan hiburan, (5) untuk memperbaiki kemampuan berbicara, dan (6) untuk membentuk kepribadian. Soenardji (dalam Dananjaja, 2002: 10). Tujuan menyimak menurut Logan (dalam Tarigan, 1994:56) adalah sebagai berikut. a. Menyimak untuk belajar, yaitu memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara.

b. Menyimak menikmati keindahan audial, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhdap sesuatu dari materi yang diujarkan atau diperdengarkan atau dipagelarkan. c. Menyimak untuk mengevaluasi, yaitu menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa-apa yang disimak (baik-buruk, indah-jelek, logis tak logis dan lain-lain).

d. Menyimak untuk mengapreasiasikan materi simakan. Orang menyimak agar dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang dinikmati itu (misalnya pembacaan cerita, pembacaan puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, perdebatan). e. Menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide sendiri. Orang menyimak dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan, maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat.

Banyak contoh dan ide yang dapat diperoleh dari sang pembicara dan semua merupakan bahan yang penting dalam menujang. f. Menyimak menbedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Orang menyimak dengan maksud agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, dimana bunyi yang membedakan arti, mana bunyi yang tidak membedakan arti, biasa hanya terlihat seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asyik mendengarkan ujaran pembicara asli ( native speaker).

g. Menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis. Dengan menyimak dari seorang pembicara, seseorang mungkin memperoleh banyak masukan berharga untuk memecahkan masalahnya. h. Menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang diragukan dengan perkataan lain, menyimak secara persuasif.

Dengan menyimak seseorang dapat menyerap informasi atau pengetahuan yang disimaknya. Menyimak juga mempelancar keterampilan berbicara dan menulis. Semakin baik daya simak seseorang maka akan semakin baik pula daya serap informasi atau pengetahuan yang disimaknya. Setiawan (dalam Rahmawati, 2007: 18-19) menjelaskan bahwa tujuan pokok menyimak adalah sebagai berikut. a. Untuk mendapatkan fakta. Banyak cara yang dilakukan oleh orang untuk mendapatkan fakta yaitu pertama, dengan mengadakan eksperimen, penelitian, membaca buku, membaca surat kabar, membaca majalah, dan sebagainya.

Cara yang kedua, untuk mendapatkan fakta sebagian orang melakukannya dengan mendengarkan radio, melihat televisi, berdiskusi dengan sesama, dan lain sebagainya. Dari cara yang kedua tersebut maka menyimak merupakan media untuk mendapatkan fakta atau informasi. b. Untuk menganalisis fakta dan ide. Setelah mendapatkan fakta atau data, penyimak kemudian melakukan analisis terhadap fakta atau ide tersebut dengan mempertimbangkan hasil simakan dengan pengetahuan dan pengalamannya.

c. Untuk mengevaluasi fakta atau ide. Dalam mengevaluasi fakta, penyimak perlu mempertimbangkan sesuatu yang disimak dengan menggunakan pengetahuan dan pengalamannya.

Berdasarkan evaluasi di atas penyimak boleh berpendapat; (1) Fakta yang disimak tersebut benar atau tidak, masuk akal atau tidak sehingga penyimak akan menyetujui atau mungkin menolak apa yang disampaikan oleh pembicara. (2) Fakta yang disampaikan berbeda dengan fakta yang pernah penyimak terima atau berbeda dengan pengalaman penyimak. Dari uraian tersebut, setelah dilakukan evaluasi dapat disimpulkan bahwa penyimak dapat; pertama mengemukakan pendapat, kedua menolak pendapat, ketiga meragukan fakta yang diterima, keempat mempertimbangkan fakta yang diterima, kelima menyimpulkan ide pokok, dan keenam menilai kebenaran fakta yang diterima.

d. Untuk mendapatkan inspirasi. Kita sering dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah-masalah tersebut belum tentu segera dapat kita selesaikan atau kita pecahkan. Untuk keperluan inilah kadang-kadang kita segera melibatkan kegiatan menyimak, baik menyimak pembicaraan seseorang, menyimak pidato seseorang dalam pertemuan, maupun menyimak cerita seseorang tamu tentang pengalaman hidupnya.

Dengan demikian, penyimak bertujuan mendapat sesuatu inspirasi untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. e. Untuk memperoleh hiburan. Dalam kenyataan, kita senantiasa dihadapkan pada beberapa kesibukan dan beberapa masalah.

Setelah pemikiran kita jenuh karena terlalu lelah, kita membutuhkan hiburan. Untuk memperoleh hiburan antara lain dapat kita lakukan dengan menyimak (1) nyanyian-nyanyian langgam Jawa lewat radio, (2) tayangan-tayangan televisi, dan (3) pertunjukan-pertunjukan secara langsung.

f. Untuk memperbaiki kemampuan berbicara. Perlu dipahami bahwa berbicara itu tidak mudah. Oleh karena itu, untuk memperlancar atau tingkatan kemampuan berbicara, antara lain dapat ditempuh lewat menyimak pembicaraan orang lain. Menyimak adalah suatu proses kegiatan menyimak lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interprestasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan.

Menguatkan pendapat-pendapat Setiawan di atas, menurut Sutari (1998:21) tujuan menyimak dapat disusun sebagai berikut. a. Mendapatkan Fakta Kegiatan menyimak dengan tujuan memperoleh fakta di antaranya melalui kegiatan membaca, baik melalui majalah, koran, maupun buku-buku.

Selain itu, mendapatkan fakta secara lisan dapat diperoleh melalui mendengarkan siaran radio, televisi, hadir dalam pertemuan, menyimak ceramah-ceramah, mengikuti rapat-rapat, dan sebagainya b. Menganalisis Fakta Tujuan lain lain menyimak adalah menganalisis fakta, yaitu proses menaksir fakta-fakta atau informasi sampai pada tingkat unsur-unsurnya, menaksir sebab akibat yang terkandung dalam fakta-fakta itu.

Tujuan ini lahir biasanya, karena fakta yang diterima oleh pendengar ingin dipahami maknanya. Maka tujuan menyimak pun menjadi lebih jauh dari hanya menerima fakta-fakta tetapi bertujuan memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam fakta-fakta itu melalui analisis.

c. Mengevaluasi Fakta Dalam mengevaluasi fakta, penyimak harus mempertimbangkan apakah fakta yang diterima sudah cukup dinilai akurat dan relavan dengan pengetahuan dan pengalamannya, berarti fakta itu dapat diterima. Namun, apabila kata yang diterima tidak bermutu, tidak akurat, apalagi kurang relavan dengan pengetahuan dan pengalaman penyimak, maka penyimak akan menolak fakta tersebut. Akhirnya penyimak memutuskan untuk menerima atau menolak materi simakan tersebut. Akhirnya penyimak akan memutuskan untuk menerima atau menolak materi simakannya itu.

Selanjutnya penyimak diharapkan dapat memperoleh inspirasi yang dibutuhkannya. d. Mendapatkan Inspirasi Penyimak bertujuan mendpatkan inspirasi biasanya menulis fakta baru. Mereka perlu dorongan, gairah, semangat, untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya.

Mereka mengharapkan dengan menyimak berbagai hal yang berhubungan dengan profesinya itu mereka mampu mendapatkan inspirasi disamping memelihara pengetahuannya. e. Mendapatkan Hiburan Hiburan merupakan kebutuhan manusia yang cukup mendasar. Dalam berbagai kehidupan yang serba kompleks ini, kita perlu melepaskan diri dari berbagai tekanan, ketegangan dan kejenuhan.

Untuk mendapatkan hiburan tersebut kita biasanya menyimak radio, televisi, film untuk kesenangan batin. f. Memperbaiki Kemampuan Berbicara Dengan menyimak pembicara terpilih dapat memperbaiki kemampuan bicara pembicara.

Karena berbicara adalah suatu hal yang tidak mudah. Misalnya seseorang yang belajar bahasa asing, mereka akan menyimak sambil memperbaiki kemampuan berbicaranya. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak yaitu menyimak untuk belajar, menyimak untuk memperoleh keindahan audial, menyimak untuk mengevaluasi, menyimak untuk mengapresiasikan simakan, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-idenya sendiri, menyimak untuk meyakinkan, mendapatkan fakta, menganalisis fakta, mengevaluasi fakta, mendapatkan inspirasi, dan mendapatkan hiburan.

3. Manfaat Menyimak Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial terkandung suatu maksud bahwa manusia bagaimanapun juga tidak dapat terlepas dari individu yang lain.

Secara kodrat manusia akan selalu hidup bersama. Dalam kehidupan semacam inilah terjadi interaksi dan komunikasi baik dengan alam lingkungan dengan sesamanya maupun dengan Tuhannya. Dalam komunikasi lisan secara timbal balik antara pembicara dengan pendengar terdapat proses menyimak pembicaraan satu sama lain Setiawan (dalam Rahmawati 2007: 20-21) menyatakan bahwa manfaat menyimak sebagai berikut a.

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan sebab menyimak memiliki nilai informatif yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. b. Meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khasanah ilmu. c. Memperkaya kosakata, menambah perbendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu dan puitis. d. Memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup serta membina sifat terbuka dan objektif.

e. Meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. f. Meningkatkan citra artistik jika yang disimak merupakan bahan simakan yang isi dan bahasanya halus. g. Menggugah kreativitas dan semangat cipta untuk menghasilkan ujaran-ujaran dan tulisan-tulisan yang berjati diri. Jika banyak menyimak, kita akan mendapatkan ide-ide yang cemerlang dan segar, pengalaman hidup yang berharga. Semua itu akan mendorong kita untuk giat berkarya dan kreatif. Dalam tulisan ini manfaat utama yang ingin diperoleh adalah memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif.

Hal ini dikarenakan menyimak yang dilaksanakan dalam tulisan ini adalah menyimak informasi yang di dalamnya terdapat ide-ide yang cemerlang serta pengalaman hidup yang berharga, sehingga akan mendorong kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam berkarya.

4. Ragam Menyimak Menyimak ada berbagai macam jenis. Namun beberapa jenis tersebut dibedakan berdasarkan kriteria tertentu, yakni berdasarkan suber suara, berdasarkan bahan simak, dan berdasarkan pada titik pandang aktivitas menyimak.

Ragam menyimak menurut Tarigan (1994: 35-49) sebagai berikut. a. Menyimak ekstensif ( extensive listening) Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru.

Jenis-jenis menyimak ekstensif, antara lain sebagai berikut. 1) Menyimak Sosial ( social listening), atau menyimak percakapan ( conversational listening) atau menyimak sopan ( courteous listening) biasanya berlangsung dalam situasi–situasi sosial tempat orang-orang bercengkerama mengenai hal-hal yang menarik perhatian semua orang yang hadir dan saling mendengarkan satu sama lain untuk membuat responsi-responsi yang wajar, mengikuti hal-hal yang menarik, dan memperlihatkan perhatian yang wajar terhadap apa-apa yang dikemukakan, dikatakan oleh seorang rekan (Dawson dalam Tarigan 1994: 153).

Menyimak sosial dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, seperti di pasar, terminal, stasiun, kantor pos, dan sebagainya. Kegiatan menyimak ini lebih menekankan pada faktor status sosial, unsur sopan santun. dan tingkatan dalam masyarakat. Misalnya: Seorang anak jawa menyimak nasihat neneknya dengan sikap dan bahasa yang santun. Dalam hal ini, nenek memiliki peran yang lebih utama, sedang anak merupakan peran sasaran.

2) Menyimak Sekunder ( secondary listening) adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan (casual listening) dan secara ekstensif ( extensive listening).

Menyimak sekunder terjadi secara kebetulan. Misalnya, jika seorang pembelajar sedang membaca di kamar, ia juga dapat mendengarkan percakapan orng lain, suara siaran radio, suara televisi, dan sebagainya. Suara tersebut sempat terdengar oleh pembelajar tersebut, namun ia tidak terganggu oleh suara tersebut. 3) Menyimak Estetik ( aesthetic listening) ataupun yang disebut menyimak apresiatif ( appreciation listening) adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak kebetulan dan termasuk dalam menyimak ekstensif.

Menyimak estetika sering disebut menyimak apresiatif. Menyimak estetika ialah kegiatan menyimak untuk menikmati dan menghayati sesuatu. Misalnya, menyimak pembacaan puisi, rekaman drama, cerita, syair lagu, dan sebagainya. Kegiatan menyimak itu lebih menekankan aspek emosional penyimak seperti dalam menghayati dan memahami sebuah pembacaan puisi.

Dalam hal ini, emosi penyimak akan tergugah, sehingga timbul rasa senang terhadap puisi tersebut. Demikian pula pembacaan cerita pendek. Hal ini pernah dilakukan oleh seorang pengarang terkenal Gunawan Mohammad yang sering membacakan cerpen-cerpennya melalui radio. Banyak remaja mendengarkan pembacaan tersebut.

Para remaja tampaknya dapat menikmati dan menghayati cerpen yang dibacakan tersebut. 4) Menyimak Pasif, adalah penyerapan suatu ujaran tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita pada saat belajar dengan kurang teliti, tergesa-gesa, menghafal luar kepala, berlatih santai, serta menguasai suatu bahasa. Menyimak pasif ialah menyimak suatu bahasan yang dilakukan tanpa upaya sadar. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang mendengarkan bahasa daerah, setelah itu dalam masa dua atau tiga tahun ia sudah mahir memahami pesan dalam bahasa daerah tersebut.

Kemudian, dia mahir pula menggunakan bahasa daerah tersebut. Kemahiran menggunakan bahasa daerah tersebut dilakukan sebagai hasil menyimak pasif. Namun, pada akhirnya, orang itu dapat menggunakan bahasa daerah dengan baik. Kegiatan menyimak pasif banyak dilakukan oleh masyarakat awam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pendidikan di sekolah tidak dikenal istilah menyimak pasif.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Pada umumnya, menyimak pasif terjadi karena kebetulan dan ketidaksengajaan. b. Menyimak intensif ( intensive listening) Menyimak intensif merupakan kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk menangkap makna yang dikehendaki. Menyimak intensif merupakan kebalikan dari menyimak ekstensif. Jika menyimak ekstensif diarahkan pada kegiatan menyimak secara lebih bebas dan lebih umum serta tidak perlu di bawah bimbingan langsung para guru, maka menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu.

Jenis-jenis menyimak intensif antara lain sebagai berikut. 1) Menyimak Kritis ( critical listening) adalah sejenis kegiatan menyimak yang berupa kegiatan untuk mencari kesalahan atau kekeliruan bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh akal sehat. Menyimak kritis ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguhsungguh untuk memberikan penilain secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran.

dan kelebihan, serta kekurangan-kekurangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimak kritis adalah (a) mengamati tepat tidak ujaran pembicara, (b) mencari jawaban atas pertanyaan mengapa menyimak, dapatkah penyimak membedakan antara fakta dan opini dalam menyimak. dapatkah penyimak mengambil simpulan dari hasil menyimak? dapatkah penyimak menafsirkan makna idium, ungkapan, dan majas dalam kegiatan menyimak” (Kamidjan, 2001:22).

2) Menyimak Konsentrasif ( concebtrative listening). Kegiatan menyimak ini sejenis menyimak telaah. Menyimak konsentratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk memperoleh pemahaman yang baik terhadap informasi yang disimak. Kegiatan menyimak konsentratif bertujuan untuk (a) mengikuti petunjuk-petunjuk, (b) mencari hubungan antarunsur dalam menyimak. (c) mencari hubungan kuantitas dan kualitas dalam suatu komponen.

(d) mencari butir-butir informasi penting dalam kegiatan menyimak, (e) mencari urutan penyajian dalam bahan menyimak, dan (f) mencari gagasan utama dari bahan yang telah disimak (Kamidjan, 2001:23). 3) Menyimak Kreatif ( creative listening) adalah sejenis kegiatan menyimak yang dapat mengakibatkan kesenangan rekonstruksi imajinatif para penyimak terhadap bunyi, penglihatan, gerakan, serta perasaan-perasaan kinestetik yang disarankan atau dirangsang oleh apa-apa yang disimaknya.

Menyimak kreatif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas pembelajar. Kreativitas penyimak dapat dilakukan dengan cara (a) menirukan lafal atau bunyi bahasa asing atau bahasa daerah, misalnya bahasa Inggris, bahasa Belanda. bahasa Jerman. dan sebagainya, (b) mengemukakan gagasan yang sama dengan pembicara. namun menggunakan struktur dan pilihan kata yang berbeda, (c) merekonstruksi pesan yang telah disampaikan penyimak, (d) menyusun petunjuk-petunjuk atau nasihat berdasar materi yang telah disimak.

4) Menyimak Eksploratif ( exploratory listening) adalah sejenis kegiatan menyimak intensif dengan maksud menyelidiki sesuatu yang lebih terarah dan lebih sempit. Menyimak eksploratif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan dengan penuh perhatian untuk mendapatkan informasi baru. Pada akhir kegiatan, seorang penyimak eksploratif akan (a) menemukan gagasan baru.

(b) menemukan informasi baru dan informasi tambahan dari bidang tertentu, (c) menemukan topik-topik baru yang dapat dikembang pada masa yang akan datang. (d) menemukan unsur-unsur bahasa yang bersifat baru. 5) Menyimak Interogatif ( interrogative listening) adalah sejenis kegiatan menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan butir-butir dari ujaran sang pembicara. Dalam kegiatan menyimak ini penyimak akan mengajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada sang pembicara.

Menyimak interogratif ialah kegiatan menyimak yang bertujuan memperoleh informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan kepada pemerolehan informasi tersebut. Kegiatan menyimak interogratif bertujuan untuk (a) mendapatkan fakta-fakta dari pembicara, (b) mendapatkan gagasan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah wacana yang menarik, (c) mendapatkan informasi apakah bahan yang telah disimak itu asli atau tidak. 6) Menyimak Selektif ( selective listening) bertujuan untuk melengkapi menyimak pasif.

Menyimak selektif ialah kegiatan menyimak yang dilakukan secara selektif dan terfokus untuk mengenal, bunyi-bunyi asing, nada dan suara, bunyi-bunyi homogen, kata-kata, frase-frase, kalimat-kalimat, dan bentuk-bentuk, bahasa yang sedang dipelajarinya. Menyimak selektif memiliki ciri tertentu sebagai pembeda dengan kegiatan menyimak yang lain.

Adapun ciri menyimak selektif ialah: istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut menyimak dengan saksama untuk menentukan pilihan pada bagian tertentu yang diinginkan, (b) menyimak dengan memperhatikan topik-topik tertentu, (c) menyimak dengan memusatkan pada tema-tema tertentu.

Dalam tulisan ini ragam menyimak yang diterapkan adalah menyimak kritis, ( critical listening) yang bertujuan untuk mencari kesalahan atau kekeliruan bahkan juga butir-butir yang baik dan benar dari ujaran seorang pembicara sehingga dapat dijadikan teladan.

5. Faktor yang Mempengaruhi Menyimak Beberapa pakar atau ahli mengemukakan beberapa jenis faktor yang mempengaruhi menyimak. Menurut Hunt (dalam Tarigan, 1994: 97) ada lima faktor yang mempengaruhi menyimak, yaitu sikap, motivasi, pribadi, situasi, kehidupan, dan peranan dalam masyarakat, sedangkan Webb (dalam Tarigan, 1994: 98) mengemukakan empat faktor, yaitu lingkungan, fisik, psikologis, dan pengalaman.

Dari persamaan dan perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak oleh tiga ahli di atas, Tarigan (1994: 99-107) menyimpulkan ada delapan faktor yang mempengaruhi menyimak sebagai berikut.

a. Kondisi fisik seorang penyimak merupakan faktor yang penting dalam menentukan keefektifan serta kualitas menyimak. Kesehatan dan kesejahteraan fisik merupakan suatu modal penting yang turut menentukan bagi setiap penyimak. b. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis dibedakan menjadi dua, yaitu faktor psikologis yang positif memberi pengaruh yang baik, dan faktor psikologis yang negatif memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak.

c. Faktor pengalaman, kurangnya minat merupakan akibat dari pengalaman yang kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman dalam bidang yang disimak. Sikap antagonis adalah sikap yang menentang pada permusuhan yang timbul dari pengalaman yang tidak menyenangkan.

d. Faktor sikap, sikap seseorang akan berpengaruh dalam kegiatan menyimak karena pada dasarnya manusia memiliki dua sikap yaitu menerima dan menolak. Kedua sikap tersebut memberi dampak dalam menyimak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

e. Faktor motivasi, merupakan salah satu penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat, maka dapat dipastikan orang itu akan berhasil mencapai tujuannya. Motivasi berkaitan dengan pribadi atau personalitas seseorang. Kalau kita yakin dan percaya bahwa pribadi kita mempunyai sifat kooperatif, tenggang hati, dan analitis, kita akan menjadi penyimak yang lebih baik dan unggul daripada berpikir bahwa diri kita malas, bersifat argumentatif, dan egosentris.

f. Faktor jenis kelamin, Julian Silverman menemukan fakta-fakta bahwa gaya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik, rasional, keras kepala atau tidak mau mundur, menetralkan, intrunsif (bersifat mengganggu), berdikari atau mandiri, sanggup mencukupi kebutuhan sendiri (swasembada), dapat menguasai dan mengendalikan emosi; sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah atau simpatik, difusif (menyebar), sensitif, mudah dipengaruhi, mudah mengalah, reseptif, bergantung (tidak mandiri), dan emosional.

g. Faktor lingkungan, berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Lingkungan sosial mencakup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengalami, mengekspresikan, serta mengevaluasi ide-ide. h. Faktor peranan dalam masyarakat, kemampuan menyimak kita dapat juga dipengaruhi oleh peranan kita dalam masyarakat. Sebagai guru dan pendidik, maka kita ingin sekali menyimak ceramah, kuliah, atau siaran-siaran radio dan televisi yang berhubungan dengan masalah pendidikan dan pengajaran di tanah air kita atau luar negeri.

Perkembangan pesat yang terdapat dalam bidang keahlian kita menuntut kita untuk mengembangkan suatu teknik menyimak yang baik. Jadi, dari beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi menyimak dapat disimpulkan bahwa kegiatan menyimak dipengaruhi oleh faktor fisik, faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor lingkungan, dan faktor peranan dalam masyarakat.

6. Unsur-unsur Menyimak Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berbagai unsur yang mendukung. Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan timbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain. Unsur-unsur dasar menyimak ialah (1) pembicara, (2) penyimak, (3) bahan simakan, dan (4) bahasa lisan yang digunakan.

Berikut ini adalah penjelasan masingmasing unsur itu. a. Pembicara Yang dimaksudkan dengan pembicara ialah orang yang menyampaikan pesan yang. berupa informasi yang dibutuhkan oleh penyimak. Dalam komunikasi lisan, pembicara ialah narasumber pembawa pesan, sedang lawan bicara ialah orang yang menerima pesan (penyimak). Dalam aktivitasnya, seorang penyimak sering melakukan. kegiatan menulis dengan mencatat hal-hal penting selama melakukan kegiatan menyimak.

Catatan tersebut merupakan pokok-pokok pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak. Fungsi catatan tersebut ialah sebagai berikut. 1) Meninjau kembali bahan simakan ( review). Kegiatan meninjau kembali bahan simakan merupakan salah satu ciri penyimak kritis. Pada kegiatan ini, penyimak mencermati kembali bahan simakan yang telah diterima melalui catatan seperti: topik, tema, dan gagasan lain yang menunjang pesan yang disampaikan pembicara.

Di samping itu penyimak dapat memprediksi berdasarkan pesan-pesan yang telah disampaikan pembicara. 2) Menganalisis bahan simakan. Pada dasarnya menyimak ialah menerima pesan namun dalam kenyataannya seorang penyimak tidak hanya menerima pesan begitu saja, ia juga berusaha untuk menganalisis pesan yang telah diterimanya itu.

Kegiatan analisis ini dilakukan untuk membedakan ide pokok, ide bawahan, dan ide penunjang. 3) Mengevaluasi bahan simakan. Pada tahap akhir kegiatan menyimak ialah mengevaluasi hasil simakan. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara: (a) Kekuatan Bukti.

Untuk membenarkan pernyataan pembicara, penyimak harus mengevaluasi buktibukti yang dikatakan pembicara. Jika bukti-bukti itu cukup kuat, apa yang dikatakan pembicara itu benar. (b) Validitas Alasan. Jika pernyataan pembicara diikuti. dengan alasan-alasan yang kuat, terpercaya, dan logis, dapat dikatakan bahwa alasan itu validitasnya tinggi.

(c) Kebenaran Tujuan. Penyimak harus mampu menemukan tujuan pembicara. Di samping itu, ia juga harus mampu membedakan penjelasan dengan keterangan inti, sikap subjektif dengan sikap objektif.

Setelah itu ia akan mampu mencari tujuan pembicaraan (berupa pesan). b. Penyimak Penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas. Jika penyimak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang banyak dan luas, ia dapat melakukan kegiatan menyimak dengan baik.

Selain itu, penyimak yang baik ialah penyimak yang dapat melakukan kegiatan menyimak dengan intensif. Penyimak seperti itu akan selalu mendapatkan pesan pembicara secara tepat. Hal itu akan lebih sempurna jika ia ditunjang oleh, pengetahuan dan pengalamannya.

Kamidjan (2001: 6) rnenyatakan bahwa penyimak yang baik ialah penyimak yang memiliki dua sikap, yaitu sikap objektif dan sikap kooperatif. 1) Sikap objektif. Yang dimaksudkan dengan sikap objektif ialah pandangan penyimak terhadap bahan simakan. Jika bahan simakan itu baik, ia akan menyatakan baik, demikian pula sebaliknya. Penyimak sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar kegiatan manyimak, seperti pribadi pembicara, ruang, suasana, sarana dan prasarana.

2) Sikap kooperatif. Sikap kooperatif ialah sikap penyimak yang siap bekerjasama dengan pembicara untuk keberhasilan komunikasi tersebut. Sikap yang bermusuhan atau bertentangan dengan pembicara akan menimbulkan kegagalan dalam menyimak.

Jika hal itu yang terjadi, maka penyimak tidak akan mendapatkan pesan dari pembicara. Sikap yang baik ialah sikap berkoperatif dengan pembicara. c. Bahan simakan Bahan simakan merupakan unsu terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyimak. Yang dimaksudkan dengan bahan simakan ialah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak.

Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, pesan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam komunikasi. Untuk menghindari kegagalan, perlu dikaji ulang bahan simakan dengan cara berikut. 1) Menyimak tujuan pembicara. Langkah pertama si penyimak dalam melakukan kegiatan menyimak ialah mencari tujuan pembicara.

Jika hal itu telah dicapai, ia akan lebih gampang untuk mendapatkan pesan pembicara. Jika hal itu tidak ditemukan, ia .akan mengalami kesulitan. Tujuan yang akan dicapai penyimak ialah untuk mendapatkan fakta, mendapatkan inspirasi, menganalisis gagasan pembicara, mengevaluasi, dan mencari hiburan.

2) Menyimak urutan. Pembicaraan Seorang penyimak harus berusaha mencari urutan pembicaraan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan penyimak mencari pesan pembicara.

Walaupun pembicara berkata agak cepat, penyimak dapat mengikuti dengan hati-hati agar mendapatkan gambaran tentang urutan penyajian bahan. Urutan penyajian terdiri atasa tiga komponen, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Pada bagian pembukaan lingkup permasalahan yang akan dibahas. Bagian isi terdiri atas uraian panjang lebar istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut yang dikemukakan pada bagian pendahuluan.

Pada bagian penutup berisi simpulan hasil pembahasan. 3) Menyimak topik utama Pembicaraan. Topik utama ialah topik yang selalu dibicarakan, dibahas, dianalisis saat pembicaraan berlangsung. Dengan mengetahui topik utama, penyimak memprediksi apa saja yang akan dibicarakan dalam komunikasi tersebut. penyimak satu profesi dengan pembicara, tidak akan kesulitan untuk menerima topik utama.

Sebuah topik utama memiliki ciri-ciri: menarik perhatian) bermanfaat bagi penyimak, dan akrab dengan penyimak. 4) Menyimak topik bawahan. Setelah penyimak menemukan topik utama, langkah selanjutnya ialah mencari topik-topik bawahan. Umumnya pembicara akan membagi topik utama itu menjadi beberapa topik bawahan.

Hal itu dilakukan agar pesan yang disampaikan dapat dengan mudah dicerna oleh penyimak. Penyimak dapat mengasosiasikan topik utama itu dengan sebuah pohon besar, topik bawahan ialah dahan dan ranting pohon tersebut.

Dengan demikian penyimak yang telah mengetahui topik utama, dengan mudah akan mengetahui topik-topik bawahannya. 5) Menyimak akhir pembicaraan. Akhir pembicaraan biasanya terdiri atas: simpulan, himbauan, dan saran-saran. Jika pembicara menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak ialah mencermati rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut.

Jika pem bicara menyampaikan simpulan, maka penyimak mcncocokkan catatannya dengan simpulan yang disampaikan pembicara. Dalam hal itu perlu dicermati juga tentang simpulan. yang tidak sama, yaitu simpulan yang dibuat pembicara dan penyimak. Jika pembicara hanya menyampaikan himbauan, penyimak harus memperhatikan himbuan itu secara cermat dan teliti. Kegiatan menyimak merupakan kegiatan yang cukup kompleks karena sangat bergantung kepada berhagai unsur dasar yang mendukung.

Yang dimaksudkan dengan unsur dasar ialah unsur pokok yang menyebabkan tirnbulnya komunikasi dalam menyimak. Setiap unsur merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan unsur yang lain.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Unsur-unsur dasar menyimak ialah pembicara, penyimak, bahan simakan, dan bahasa lisan yang digunakan. 7. Kendala Menyimak Dalam proses menyimak ada beberapa kendala yang sering ditemui para penyimak. Russel dan Black (dalam Marlina 2007:27-30) menyatakan ada tujuh kendala dalam menyimak sebagai berikut.

a. Keegosentrisan, yaitu sifat mementingkan diri sendiri (egois) mungkin saja merupakan cara hidup sebagian orang. Dia lebih senang didengar orang daripada mendengarkan pendapat orang lain. Sifat seperti ini merupakan kendala dalam menyimak. b. Keengganan untuk terlibat. Keengganan menanggung resiko, jelas menghalangi kegiatan menyimak karena menyimak adalah salah satu kegiatan yang harus melibatkan diri dengan sang pembicara.

c. Ketakutan dan perubahan. Apabila ingin menjadi penyimak yang baik, harus rela mengubah pendapat bahkan bila perlu harus berani mengubah dan menukar pendapat sendiri kalau memang ada pendapat atau gagasan yang lebih diandalkan dari orang lain. d. Keinginan untuk menghindari pertanyaan, dengan alasan jawaban yang diberikan akan memalukan, hal ini merupakan kendala dalam diskusi, kegiatan berbicara, dan menyimak. e. Puas terhadap penampilan eksternal. Apabila merasa puas dengan tanda simpatik itu maka kita akan gagal menyimak lebih intensif lagi untuk melihat kalau pengertian itu benar-benar wajar.

Orang yang merasa cepat puas karena telah mengetahui maksud pembicara berarti tergolong penyimak yang tidak baik. f. Pertimbangan yang prematur, apabila ada sesuatu yang prematur, maka itu merupakan sesuatu yang tidak wajar.

Hal itu merupakan contoh penyimak yang jelek, dan sifat seperti itu justru menghalanginya menjadi penyimak yang efektif. g. Kebingungan semantik. Makna suatu kata tergantung kepada individu yang memakainya dalam situasi tertentu dan waktu tertentu. Seseorang yang ingin menjadi penyimak yang efektif harus mempunyai kosakata yang memadai.

Jadi, dalam kegiatan menyimak terdapat kendala yang ditemui oleh penyimak. Kendala tersebut, yaitu keegosentrisan, keenganan ikut terlibat, ketakutan akan perubahan, keinginan menghindari pertanyaan, puas terhadap penampilan eksternal, pertimbangan yang prematur, dan kebingungan semantik.

8. Tahap-tahap Menyimak Menyimak adalah suatu preoses kegiatan mendengarkan dengan penuh perhatian dan pemahaman untuk memperoleh suatu informasi dan menangkap isi atau pesan dari objek tertentu, maka dapat diperoleh simpulan bahwa menyimak adalah suatu proses. Tarigan (1991: 15) mengemukakan proses menyimak berdasarkan beberapa para ahli diantaranya, yaitu menurut Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut proses menyimak terbagi atas tiga tahap, yaitu pemahaman, penginterpretasian, dan penilaian, sedangkan menurut Logan dan Greene, membagi proses menyimak atas empat tahap yaitu mendengarkan, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi.

Menurut Welker membagi proses menyimak itu atas lima tahap, yaitu mendengar, memperhatikan, mempersepsi, menilai, dan menanggapi. Dari beberapa pendapat ahli yang saling melengkapi tersebut, maka proses menyimak dapat mencakup enam tahap sebagai berikut. a. Tahap Mendengar Dalam tahap mendengar, penyimak berusaha menangkap pesan pembicara yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa. Untuk menangkap bunyi bahasa itu diperlukan telinga yang peka dan perhatian yang terpusat.

Dalam tahap ini baru mendengar segala sesuatu yang dikemukakan sang pembicara dalam ujaran atau pembicaraannya, jadi kita masih berada dalam tahap hearing. b. Tahap Memahami Bunyi yang sudah ditangkap perlu diidentifikasi, dikenali, dan dikelompokkan menjadi suku kata, kata, kelompok kata, kalimat, paragraf, dan wacana.

Setelah mendengar, tentunya ada keinginan bagi kita untuk mengerti atau memahami dengan baik isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara, sampailah kita pada tahap understanding. c. Tahap Menginterpretasi Penyimak yang baik, cermat dan teliti, belum puas kalau hanya mendengar dan memahami isi ujaran pembicara, dia pasti ingin menafsirkan atau meginterpretasi isi, butir-butir pendapat yang terdapat dan tersirat dalam ujaran pembicara.

Dengan demikian penyimak telah tiba pada tahap interpreting. d. Tahap Mengevaluasi Setelah memahami serta dapat menafsir atau menginterpretasikan isi pembicaraan, penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara, keunggulan dan kelemahan, serta kebaikan dan kekurangan. Penyimak sudah sampai pada tahap evaluating. e. Tahap Menanggapi Setelah semua tahap dilewati, penyimak menyambut, mencamkan, menyerap serta menerima gagasan atau ide yang dikemukakan pembicara dalam ujarannya.

Penyimak sampai pada tahap akhir yakni tahap responding. Akhir pembicaraan biasanya terdiri atas: simpulan, himbauan, dan saran-saran. Jika pembicara menyampaikan rangkuman, maka tugas penyimak ialah mencermati rangkuman yang telah disampaikan pembicara tersebut.

Jika pem bicara menyampaikan simpulan, maka penyimak mcncocokkan catatannya dengan simpulan yang disampaikan pembicara.

Dalam hal itu perlu dicermati juga tentang simpulan. yang tidak sama, yaitu simpulan yang dibuat pembicara dan penyimak. Jika pembicara hanya menyampaikan himbauan, penyimak harus memperhatikan himbuan itu secara cermat dan teliti.Berdasarkan tahap-tahap menyimak di atas, maka tahap menyimak yang dilaksanakan dalam tulisan ini adalah tahap menginterpretasi.

9. Teknik Menyimak Efektif Untuk dapat menyimak dengan baik, perlu mengetahui syarat menyimak efektif. Adapun syarat tersebut ialah: (1) menyimak dengan berkonsentrasi(2) menelaah materi simaka, (3) menyimak dengan kritis, dan (4) membuat catatan.

(Universitas Terbuka, 1985: 35). Berikut ini adalah masing-masing hal itu. a. Menyimak dengan Berkonsentrasi Yang dimaksud dengan menyimak berkonsentrasi ialah memusatkan pikiran perasaan, dan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara. Untuk dapat memusatkan perhatian terhadap bahan simakan yang disampaikan pembicara dengan baik, penyimak harus dapat menghindari gangguan menyimak, baik yang berasal dari dirinya sendiri ataupun yang berasal dari luar.

Beberapa faktor luar yang dimaksudkan di antaranya adalah sebagai berikut. 1) Orang yang datang istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut. Pada prinsipnya orang yang datang terlambat ke tempat ceramah akan mengganggu penyimak yang sedang berkonsentrasi terhadap bahan simakan.

2) Keanehan-keanehan yang terjadi di antara pembicara dan penyimak. Jika terjadi ketidakselarasan antara pembicara dan penyimak, akan terjadi gangguan pada diri penyimak. 3) Metode pembicara yang tidak tepat.

Dalam situasi komunikasi metode yang tidak tepat, akan berakibat gagalnya alur komunikasi pembicaradan penyimak. 4) Pakaian pembicara, Pembicara yang memakai pakaian yang berlebihan akan mengganggu konsentrasi penyimak. 5) Pembicara yang tidak menarik.

b. Menelaah Materi Simakan Untuk menelaah materi simakan, penyimak dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) mencari arah dan tujuan pembicaraan, 2) mencoba membuat penggalan-penggalan pembicaraan dari awal sampai akhir, 3) menemukan tema sentral (pokok pembicaraan. 4) mengamati dan memahami alat peraga (media) sebagai penegas materi simakan.

5) memperhatikan rangkuman (jika pembicara membuat rangkuman) yang disampaikan pembicara. c. Menyimak dengan Kritis Yang dimaksudkan dengan menyimak kritis ialah aktivitas menyimak yang para penyimaknya tidak dapat langsung menerima gagasan yang disampaikan pembicara sehingga mereka meminta argumentasi pembicara. Pada dasarnya penyimak kritis memiliki ciri-ciri: 1) dapat menghubungkan yang dikaitakan pembicara dengan pengetahuan dan pengalamannya, 2) dapat menyusun bahan yang telah disimak dengan baik (reproduksi), 3) dapat menguraikan (menelaskan) apa saja yang telah disampaikan pembicara.

dan 4) dapat melakukan evaluasi terhadap bahan yang telah disimak. d. Membuat Catatan Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal. yang dianggap penting bagi penyimak. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Hal-hal penting yang perlu diketahui penyimak dalam mencatat ialah: 1) catatan boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal.

2) bentuk catatan yang benar ialah singkat, padat, dan jelas. 3) catatan yang baik ialah catatan yang benar artinya catatan itu tidak akan menimbulkan keraguan, 4) catatan yang diberi tanda-tanda tertentu, akan mempermudah penyimak membaca ulang, 5) catatan perlu direviu secara periodik.

Selanjutnva. dalam pencatatan, ada beberapa metode yang dapat diterapkan, di antaranya ialah metode kerangka garis besar, metode precis, metode bukti-prinsip, metode pemetaan Kegiatan menyimak yang baik ialah kegiatan menyimak yang diikuti dengan kegiatan mencatat. Yang perlu dicatat dalam kegiatan menyimak ialah hal-hal. yang dianggap penting bagi penyimak. Catatan itu merupakan langkah awal dalam memahami bahan simakan. Hal-hal penting yang perlu diketahui penyimak dalam mencatat ialah: (a) catatan boleh menggunakan tanda-tanda yang bersifat informal.

(b) bentuk catatan yang benar ialah singkat, padat, dan jelas. (c) catatan yang baik ialah catatan yang benar artinya catatan itu tidak akan menimbulkan keraguan, (d) catatan yang diberi tanda-tanda tertentu, akan mempermudah penyimak membaca ulang, (e) catatan perlu direviu secara periodik. Selanjutnva.

dalam pencatatan, ada beberapa metode yang dapat diterapkan, di antaranya ialah metode kerangka saris bestir, metode precis, metode bukti-prinsip, metode pemetaan. 10. Teknik Peningkatan Daya Simak Telah disebutkan di atas bahwa pada saat menyimak. Anda perlu berkonsentrasi terhadap apa yang Anda simak. Selain konsentrasi, faktor lain yang juga beperan besar dalam kegiatan menyimak adalah penguasan kosakata. Hal ini terjadi karena penangkapan makna merupakan bagian integral dari poses menyimak.

Orang dewasa dikatakan memiliki kosakata minimum apabila ia hanya memiliki rata-rata kosakata sekitar 20.000 kata. Selajutnya. untuk meningkatkan daya simak Anda. ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. di antaranya adalah teknik loci, teknik penggabungan, dan teknik fonetik (Sutari dkk. 1997: 67-70). Berikut ini adalah peniciasan teknik-teknik tersebut.

a. Teknik Loci ( Loci System) Teknik loci merupakan salah satu teknik mengingat yang paling tradisional. Teknik ini pada dasamva merupakan teknik mengingat dengan cara memvisualisasikan materi yang harus diingat dalam ingatan Anda. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara mempelajari urutan informasi dengan informasi lain yang serupa, dan mencocokan hal-hal yang akan diingat dengan lokasi tersebut.

b. Teknik Penggabungan Teknik penggabungan merupakan teknik mengingat dengan cara menghubungkan (menggabungkan) pesan pertama yang akan Anda ingat secara berantai dengan pesan kedua, ketiga. dan seterusnva. Pesan berantai itu dihubungkan pula dengan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut tertentu yang perlu divisualkan secara jelas dalam pikiran Untuk mencegah terjadinya kelupaan pada pesan pertama (pesan yang akan dimatarantaikan), pesan pertama perlu dihubungkan tersebut dengan lokasi yang akan mengingatkan Anda pada item tadi.

c. Teknik Fonetik Teknik fonetik melibatkan penggabungan angka-angka, bunyi-bunvi fonetis, dan kata-kata yang mewakili bilangan-bilangan itu dengan pesan yang akan diingat. Teknik ini dapat membentuk imaji visual yang kuat untuk masing-masing kata yang berhubungan dengan bilangan; dan membentuk penggabungan visual antara masing-masing pesan yang akan diingat secara berurutan dengan masing-masing kata yang terbentuk dari kata-kata yang divisualisasikan.

Penyimak yang baik apabila individu mampu menggunakan waktu ekstra untuk mengaktifkan pikiran pada saat menyimak. Ketika para siswa menyimak, perhatiannya tertuju pada objek bahan simakan. Pada saat itulah akan didapatkan proses menyimak yang efektif, menyimak yang lemah, dan menyimak yang kuat 11. Pemilihan Materi Simakan Bahan simakan merupakan unsur terpenting dalam komunikasi lisan, terutama dalam menyima. Yang dimaksud dengan bahan simakan adalah pesan yang disampaikan pembicara kepada penyimak.

Bahan simakan itu dapat berupa konsep, gagasan, atau informasi. Jika pembicara tidak dapat menyampaikan bahan simakan dengan baik, maka pesdan itu tidak dapat diserap oleh penyimak yang mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam berkomunikasi.

Subyantoro dan Hartono (2003: 5-7) menyatakan bahwa bahan pembelajaran menyimak harus menarik minat dan dekat dengan kebutuhan siswa, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: a. Keluasan Materi Ajar Materi ajar menyimak dapat diambil dari berbagai sumber. Materi ajar hendaknya sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Materi yang sesuai, cocok dengan kemampuan siswa akan menghasilkan proses belajar mengajar yang memuaskan dan menyenangkan, baik bagi siswa maupun guru. Materi menyimak memiliki beberapa tujuan yaitu: 1) materi yang bertujuan untuk mendapatkan respons penyimak berupa bunyi-bunyian, baik berupa suara, suku kata, kata, frasa, klausa, maupun kalimat, 2) materi yang memerlukan pemusatan perhatian, yakni menentukan gagasan pokok pembicaraan dan gagasan penunjang, 3) materi yang bertujuan membandingkan atau mempertentangkan dengan pengalaman atau pengetahuan menyimak, 4) materi yang bertujuan untuk menuntut penyimak berpikir kritis, yakni melalaui proses analisis, 5) materi yang bertujuan untuk menghibur bersifat santai, 6) materi yang bertujuan untuk informatif, dan 7) materi yang bertujuan untuk deskriminatif yakni penyimak setelah mendapat pesan dapat memberikan reaksi yang sesuai dengan keinginan pembicara (Sutari dkk.

1997: 120). b. Keterbatasan Waktu Dalam pembelajaran, guru dituntut untuk dapat menyesuaikan waktu yang tersedia dengan bahan yang akan diajarkan. c. Perbedaan Karakteristik Pembelajar Perbedaan karakteristik pembelajar ditentukan oleh berbagai faktor antara lain minat, bakat, intelegensi, dan sikap. Hal itu merupakan pertimbangan khusus bagi guru untuk memilih bahan simakan yang selaras dengan bakat, minat, dan sikap pembelajar.

d. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni Pada dasarnya, bahan pembelajaran menyimak harus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bahan pembelajaran menyimak harus menarik, selaras, dan autentik.

Menarik yang dimaksud adalah agar siswa tertarik untuk menerima bahan simakan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Selaras, merupakan syarat utama dalam proses pembelajaran menyimak. Kegagalan pembelajaran menyimak lebih banyak disebabkan oleh ketidakmampuan pembelajar terhadap makna, baik makna gramatikal, klasikal maupun kultural dalam bahan ajar. Terakhir adalah autentik (asli), keautentikan bahan menyimak dapat ditemukan di lingkungan sekitar siswa.

Berbagai macam kriteria yang dapat digunakan sebagai patokan dalam memilih bahan simakan. Semakin memenuhi butir-butir di bawah ini maka semakin baiklah bahan simakan tersebut. Kriteria bahan simakan yang baik adalah sebagai berikut. Tema harus up to date. Bahan-bahan mutakhir yang terbaru, yang muncul dalam kehidupan biasanya menarik perhatian.

Oleh sebab itu sang pembicara harus pandai memilih salah satu topik masalah yang masih menjadi buah pembicaraan dalam masyarakat. Kalau hal ini dapat diseleksi dengan baik, tentu pembicaraan yang disajikan pasti menarik perhatian, sebab semua orang ingin tahu akan masalah itu dan bagaimana cara pemecahannya atau penyelesaiannya.

Tema terarah dan sederhana. Tema pembicaraan jangan terlalu luas. Cakupan pembicaraan yang terlalu luas takkan terjangkau oleh para penyimak. Pilihlah salah satu topik yang sederhana, jangan terlalu rumit dan sukar, yang muncul dari kehidupan sehari-hari.

Bahan pembicaraan yang terlalu mengambang serta rumit tidak akan menarik perhatian, malahan membosankan dan membingungkan para penyimak.

Harus diingat bahwa yang sederhana tidak harus diidentikkan dengan jelek dan tidak berguna. Tema dapat menambah pengalaman dan pemahaman. Dari pembicaraan seseorang, biasanya kita mengharapkan adanya hal-hal yang dapat menambah pengetahuan. Topik atau tema yang disajikan dapat memperkaya pengalaman dan mempertajam pemahaman serta penguasaan para penyimak akan masalah itu.

Nah, baik topik, maupun cara penyajiannya harus mampu memenuhi tuntutan itu. Siapa yang mau membuang-buang waktu dan tenaga justru untuk menyimak hal-hal yang tidak berguna, bukan? Tema bersifat sugestif dan evaluatif. Tema atau topik pembicarran haruslah dipilih sedemikian rupa sehingga merangsang penyimak untuk berbuat dengan tepat serta dapat memberi penilaian tepat tidaknya, baik buruknya tindakan yang akan dilaksanakan.

Pokok pembicaraan harus dapat menggugah serta merangsang para penyimak untuk berbuat, bertindak, dan berkata dalam hatinya: Sayapun pasti dapat dan berhasil mengerjakan hal serupa itu. Tema bersifat motivatif. Topik atau tema pembicaraan seyogyanya dapat memberikan dorongan kuat untuk berbuat istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut giat dan lebih baik.

Dapat memotivasi par apenyimak untuk bekerja lebih tekun untuk mencapai hasil yang lebih baik. Tentunya sang pembicara tidak mengharapkan kurangnya motivasi berbuat dan bertindak para penyimak setelah menyimak ceramah atau ujarannya. Pembicara harus dapat menghibur. Manusia hidup membutuhkan hiburan, apalagi setelah bekerja berat seharian. Dengan menyimak sesuatu, maunya orang bisa melupakan kesusahan atau masalah hidup, paling sedikit buat sementara, pada saat menyimak itu.

Oleh sebab itu sang pembicara harus pandai berkelakar, membuat humor yang dapat membuat para penyimak tertawa, kalau perlu sampai terbahak-bahak. Bahasa sederhana mudah dimengerti. Banyak orang beranggapan bahwa suatu ceramah, kuliah, atau pembicaraan yang bermutu harus diiringi oleh kata-kata yang pelik, istilah-istilah baru, dan kalimat-kalimat yang panjang serta rumit.

Anggapan itu keliru. Dengan bahsa yang “sederhana” pun pesan dapat disampaikan kepada para penyimak. Justru dengan bahasa yang sederhana, tema atau topik pembicaraan lebih mudah dipahami, lebih cepat dimengerti, komunikasi berjalan lasncar tanpa kendala kebahsaan. Oleh karena itu sang pembicara harus dapat mempergunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti, serta diselang-seling dengan humor dan petatah-petitih.

Komunikasi dua arah. Alangkah baiknya jika suatu ceramah memberi kesempatan bertanya atau mengemukakan pendapat kepada para penyimak. Jadikanlah forum komunikasi itu menjadi komunikasi dua arah. Sang pembicara harus mengusahakan timbulnya dialog dia dengan partisipan, walaupun hal ini menuntut pengetahuan umum yang luas.

Komunikasi itu jangan dibicarakan menjadi ajang duolog melulu, yang membuat perhatian penyimak pudar atau hilang sama sekali.

Beri kesempatan berbicara juga kepada penyimak, saling berganti agar komunikasi hidup, bersifat dua arah, merupakan dialog 12. Penilaian Keterampilan Menyimak Penilaian keterampilan menyimak dilakukan terhadap proses dan penilaian hasil.

Penilaian hasil hanya merujuk pada hasil simakan siswa yang berupa respon atau jawaban-jawaban terhadap pertanyaan, sedangkan penilaian pada proses dilakukan dengan menggunakan model instrumen penilaian yang dirancang guru.

Nurgiyantoro (1988:218) menyatakan bahwa evaluasi kemampuan menyimak dilaksanakan dengan teknik tes dan nontes. Tes keterampilan menyimak dimaksudkan untuk mengukur kemampuan siswa menangkap dan memahami informasi yang terkandung di dalam wacana yang diterima melalui saluran pendengaran. Untuk tes kemampuan menyimak, pemilihan bahan tes lebih ditekankan pada keadaan wacana, baik dilihat dari segi tingkat kesulitan, isi dan cakupan, maupun jenis-jenis wacana.

a. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Ingatan Tes kemampuan menyimak pada tingkat ini sekadar menuntut siswa untuk mengingat fakta atau menyatukan kembali fakta-fakta yang terdapat di dalam wacana yang telah diperdengarkan. Fakta dalam wacana dapat berupa tanggal, tahun, peristiwa dan sebagainya. Bentuk tes yang dipergunakan dapat berupa bentuk tes objektif, isian singkat, ataupun bentuk pilihan ganda. b. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Pemahaman Tes keterampilan menyimak pada tingkat pemahaman menuntut siswa untuk dapat memahami wacana yang dipergunakan.

Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman terhadap isi wacana, hubungan antar kejadian, hubungan antar ide, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Pemahaman pada tingkat ini belum benar-benar kompleks (belum menuntut kerja kognitif yang tinggi).

Bentuk tes yang digunakan esai ataupun bentuk objektif. c. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Penerapan Diharapkan siswa dapat menerapkan konsep atau masalah tertentu pada situasi yang baru. Misalnya, diperdengarkan beberapa buah wacana dengan gambar yang sesuai.

d. Tes Kemampuan Menyimak Tingkat Analisis Tes keterampilan menyimak pada tingkat analisis menuntut siswa untuk melakukan kerja analisis, untuk memilih alternatif jawaban yang tepat. Analisis yang dilakukan berupa analisis detil-detil informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab-akibat dan lain-lain.

Jawaban terhadap pertanyaan dapat dinilai berdasarkan tepat tidaknya jawaban dengan melakukan penskoran berdasarkan jumlah soal dan bobot soal, sedangkan hasil simakan siswa yang berupa respon dinilai berdasarkan tepat tidaknya respon itu dengan apa yang akan diungkapkan atau diperintahkan dalam bahan simakan (Subyantoro & Hartono, 2003: 14). Aspek-aspek penilaian ditentukan berdasarkan indikator pencapaian hasil belajar. Penilaian proses dapat dilakukan dengan menggunakan model instrumen yang dirancang oleh guru.

Dari beberapa kemungkinan tes yang digunakan untuk mengukur keterampialan siswa dalam menyimak informasi melalui tuturan langsung pada tulisan ini termasuk ke dalam tes keterampilan menyimak tingkat analisis. Tes keterampilan menyimak tingkat analisis digunakan pada tulisan ini karena tes ini menuntut siswa untuk melakukan kerja analisis, untuk memilih alternatif jawaban yang tepat.

Analisis yang dilakukan berupa analisis detil-detil informasi, mempertimbangkan bentuk dan aspek kebahasaan tertentu, menemukan hubungan kelogisan, sebab-akibat, dan simpulan dari informasi yang didengar.

13. Pembelajaran Menyimak Dalam proes pembelajaran di kelas, sebagian besar waktu yang digunakan oleh siswa adalah untuk kegiatan mendengar atau menyimak. Akan tetapi, kegiatan tersebut bukanlah merupakan pengertian kegiatan menyimak dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak yang sedang difokuskan. Purwo (dalam Depdiknas 2003:3) menjelaskan bahwa dalam pembelajaran menyimak yang sedang difokuskan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

Pertama, pembelajaran menyimak perlu diwujudkan ke dalam kegiatan tertentu, misalnya mendengarkan kaset berupa pidato atau ceramah, musik atau dialog, radio atau menyimak seseorang yang membaca teks, bercerita atau menjelaskan sesuatu secara lisan. Jika teks yang dibacakan ada di dalam buku yang dimiliki siswa, maka buku harus ditutup dulu. Macam yang didengar dapat dilakukan secara bervariasi.

Kedua, kegiatan tersebut perlu dibatasi waktunya, misalnya 10-15 menit. Hal ini mengingat menyimak membutuhkan konsentrasi yang penuh, sehingga tidak mungkin berlama-lama tanpa batas waktu. Ketiga, kegiatan menyimak harus mempunyai tujuan yang jelas dan terarah, misalnya untuk menguji pemahaman siswa. Selesai kegiatan menyimak, siswa diuji dengan menjawab pertanyaan (lisan maupun tulis), mengungkapkan kembali (lisan atau tulis), atau mendaftar butir-butir pokok dari teks yang disimak.

Menyimak bisa juga bertujuan untuk mencari istilah tertentu, misalnya istilah-istilah yang terkait dengan tema olahraga, kependudukan, lingkungan, dan sebagainya. Tujuan menyimak sebaiknya sudah disampaikan terlebih dahulu kepada siswa, sebelum kegiatan menyimak dilakukan.

Selain itu, materi dalam pembelajaran menyimak juga harus sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan siswa. Adapun materi pembelajaran menyimak yang sesuai dan layak sebagai berikut. Pertama, materi pembelajaran menyimak yang disajikan dalam bentuk media cetak.

Materi pembelajaran menyimak jenis ini akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Hal ini disebabkan proses menyimak yang siswa lakukan berasal dari materi yang dibacakan oleh guru atau siswa lainnya.

Kedua, materi yang berupa CD interaktif. Materi pembelajaran jenis ini akan mengajak siswa untuk bersama-sama melihat secara langsung audio visual dalam pembelajaran menyimak. Materi pembelajaran menyimak jenis ini akan membuat siswa senantiasa fokus pada pembelajaran. Namun, siswa akan mengalami kejenuhan apabila dihadapkan pada layar monitor selama pembelajaran berlangsung.

Selain itu, guru juga kurang dapat berperan dalam pembelajaran. Ketiga, materi pembelajaran menyimak yang disajikan dalam bentuk cetak dan CD. Materi pembelajaran jenis ini akan membuat siswa belajar dua arah, yaitu belajar pada media cetak dan media audio visual yang telah disediakan. Hal ini diharapkan dapat membuat siswa semakin aktif untuk mengeksplorasi dirinya. Selain itu, guru memiliki peran penting untuk tetap menjadi fasilitator siswa selama pembelajaran.

Daftar Pustaka Aslanoglu, Aslihan Erman dan Omer Kutlu. 2009. Factors Affecting The Listening Skill. Jurnal disampaikan pada World Conference on Educational Sciences 2009.

Dananjaja, James. 2002. Foklor Indonesia: Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Keterampilan Menyimak. Jakarta: Depdiknas. Duiqchoey.

2009. Keterampilan Menyimak. http://duiqchoey.blogspot.com. Nunan, David. 2005. Practical English Language Teaching. Singapore: MCGraw Hill Companies, Inc. Nurgiantoro, Burhan. 2001. Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra. Yogyakarta: BPFE. Purwadi dan Swandono. 2000. BPK Menyimak Bahasa Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta. Richards, Terry George. 1962. Office Management and Control, Fourth Edition.

Homewood: Richard D. Irwin Inc. Subyantoro dan Bambang Hartono. 2003. Pengembangan Kemampuan Berbahasa Pembelajaran Keterampilan Mendengarkan, Berbicara, Membaca, dan Menulis. Makalah Disampaikan pada Pelatihan Terintegrasi Berdasarkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2003. Sutari, Ice, Tiem Kartimi, dan Vismaia.

1997. Menyimak. Jakarta. Depdikbud. Tarigan, Henry Guntur. 1986. Menyimak sebagai Suatu Keterampilan berbahasa. Bandung: Angkasa. Tarigan, Djago. 1991. Metodologi Pengajaran Bahasa. Bandung: Angkasa. Tarigan, Djago. 1994. Menyimak sebagai Suatu Pengantar Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa. Tavil, Zekiye Muge. 2010. Integrating Listening and Speaking Skills to Facilitate English Language Learners’ Communicative Competence. WCLTA 2010. Yildirim, Ozen, Safiye Bilican dan Omer Kutlu. 2012.

” The Factors That Predict The Frequency of Activities Developing Students Listening Comprehension Skills”. WCES 2012 Zualaeha, Ida dan Fathur Rahman. 2009. Pengembangan Inovasi Pembelajaran dan Materi Ajar Bahasa Berbasis Information Communication Technology (ICT) yang Berorientasi pada Kebutuhan Kompetensi Komunikatis Siswa.

Semarang: Unnes. Zuhayya. 2010. Menyimak. http://zujayya.blogspot.com. • Blogroll • Documentation 0 • Plugins 0 • Suggest Ideas 0 • Support Forum 0 • Themes 0 • WordPress Blog 0 • WordPress Planet 0 • Serat Panginggil • Proses Morfofonemik dan Morfologis • Model Pembelajaran Berbasis Portofolio • Kohesi dan Koherensi dalam Wacana • Penilaian, Pengukuran, dan Evaluasi • Variasi Bahasa • Teori Resepsi Sastra dan Penerapannya • Pembelajaran Keterampilan Menyimak • Hubungan Bahasa dengan Kebudayaan • Pembelajaran Berbasis Budaya • Sastra Pedalangan Bagian 1 • Tulisan Terakhir • Pendekatan dalam Resepsi Sastra • BABAD GALUH II • BABAD GALUH I • Sejarah Lisan • Memahami Karakter Dasar Siswa • Photos MENU • Home • SMP • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Kewarganegaraan • IPS • IPA • Penjas • SMA • Matematika • Agama • Bahasa Indonesia • Pancasila • Biologi • Akuntansi • Matematika • Kewarganegaraan • IPA • Fisika • Biologi • Kimia • IPS • Sejarah • Geografi • Ekonomi • Sosiologi • Penjas • SMK • Penjas • S1 • Agama • IMK • Pengantar Teknologi Informasi • Uji Kualitas Perangkat Lunak • Sistem Operasi • E-Bisnis • Database • Pancasila • Kewarganegaraan • Akuntansi • Bahasa Indonesia • S2 • Umum • About Me Untuk pembahasan kali ini kami akan memberikan ulasan mengenai Contoh Teks Eksplanasi yang dimana dalam hal ini meliputi contoh beserta strukturnya [lengkap], nah agar lebih dapat memahami dan mengerti simak ulasan selengkapnya dibawah ini.

Teks adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan “mengapa” dan “bagaimana” terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah dan budaya. Pendapat lain mengatakan bahwa pengertian teks eksplanasi adalah suatu paragraf atau teks yang isinya menjelaskan sebuah informasi mengenai proses terjadinya suatu fenomena, yang dimana baik itu fenomena alam, ilmu pengetahuan, maupun kehidupan sosial dan budaya.

Jenis teks ini pun sering ditemukan dalam buku-buku sains, geografi dan sejarah. 1.22. Sebarkan ini: Berikut ini terdapat beberapa contoh teks eksplanasi, antara lain sebagai berikut: • 1.

Contoh Teks EKsplanasi Tentang Bencana Alam (Tanah Longsor) Longsor adalah sebuah peristiwa dimana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor atau amblas secara garis besar bisa terjadi karena dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor penyebab bergeraknya material tersebut.

Di Indonesia sendiri peristiwa ini hampir sering terjadi. Kebanyakan disebabkan oleh gempa sehingga menggerakkan lempeng bawah tanah sehingga mengakibatkan elemen atau lempeng bawah permukaan menjadi tergeser sehingga menimbulkan pecahan dan terjadinya longsor.

Ada banyak hal lagi yang bisa memicu dan menyebabkan terjadinya kelongsoran. Baik itu diakibatkan oleh alam atau karena ulah manusia itu sendiri, diantaranya Tingginya curah hujan, jika musim penghujan dengan durasi lama maka akan terjadi penguapan air di permukaan tanah dalam jumlah besar. Setelah penguapan maka akan muncul pori-pori atau rongga tanah, kemudian terjadi retakan di permukaan, saat hujan air akan menyusup ke bagian yang retak lalu air akan masuk sehingga terakumulasi di bagian dasar lereng, lalu menimbulkan gerakan lateral kemudian terjadilah longsor.

Untuk pencegahan terjadinya longsor bisa dengan menggunakan pohon, karena akar pohon akan banyak membantu dengan cara menyerap air hujan sehingga bisa meminimalisir. Poin diatas merupakan beberapa penyebab terjadinya kelongsoran. Akibat dari bencana ini tentu tidak sedikit kerugian paling parah adalah korban jiwa, selain itu kerugian materi seperti kehilangan rumah, tanah, harta benda yang harus direlakan karena tetimbun oleh longsoran.

Sangat jarang orang dalam longsor bisa menyelamatkan dirinya karena karena kecepatan tanah longsor diperkirakan kecepatannya bisa mencapai 100 km/jam kecepatan yang mustahil untuk lari bagi manusia tanpa peralatan. Selain itu setelah kejadian pun korban selamat tidak sedikit akan mengalami trauma yang mendalam. Jika mendengar suara gemuruh besar di dekat anda maka segeralah lari menuju ketempat atau wilayah dataran stabil. Jangan pergi ke pinggir tebing atau jurang curam karena itu sama saja seperti bunuh diri.

• 2. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Tsunami Tsunami (tsu= pelabuhan, nami = gelombang, secara harafiah berarti “ombak besar di pelabuhan”) adalah perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan permukaan laut tersebut bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau atau hantaman meteor di laut.

Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau.

Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan kesetimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami.

Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, dimana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya.

Di tengah laut tinggi gelombang tsunami hanya beberapa cm hingga beberapa meter, namun saat mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi penumpukan masa air. Saat mencapai pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer. Gerakan vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar.

Gempa bumi juga banyak terjadi di daerah subduksi, dimana lempeng samudera menelusup ke bawah lempeng benua. Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi. Akibatnya, dasar laut naik-turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi megatsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. • 3. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Banjir Banjir merupakan fenomena alam berupa naiknya air di suatu kawasan sehingga menutupi permukaan kawasan tersebut.

Banjir juga bisa dilihat sebagai bagian dari siklus hidrologi yaitu bagian air di permukaan bumi yang menuju ke laut. Melalui siklus hidrologi tersebut kita melihat bahwa banyaknya air di permukaan bumi dipengaruhi oleh curah hujan dan penyerapan air ke dalam tanah. Secara alamiah banjir disebabkan oleh terjadinya hujan lokal dan propagasi limpasan dari daerah hulu pada satu daerah tangkapan. Secara non ilmiah banjir dapat terjadi karena ulah manusia.

Proses terjadinya banjir secara alamiah itu seperti, turunnya hujan jatuh kepermukaan bumi dan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan setelah itu masuk kepermukaan tanah mengalir ketempat yang lebih rendah setelah itu terjadi penguapan dan keluar kepermukaan daratan. Banjir yang terjadi secara almiah dapat menjadi bancana bagi manusia bila banjir itu mengenai manusia dan menyebabkan kerugian bagi manusia.

Sedangkan proses terjadinya banjir secara non alamiah karena ulah manusia seperti,membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya semakin lama semakin menguap setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir.

Proses banjir itu dapat terjadi secara alamiah dan karena ulah manusia. Manusia dapat mengalami kerugian karena banjir itu karena mereka mendiami tempa tinggal yang secara alamiah merupakan dataran banjir. Jadi bila manusia bertampat tinggal di dataran yg sering terkena banjir bukan banjirlah yg mendatangi manusia tapi manusialah yang mendatangi banjir.

• 4. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Sosial Kemiskinan Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah masyarakat tidak mempu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan.

Biasaya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal dibantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hnaya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia.

Banyak negara berkembang yang juga memiliki permasalah yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Banyak faktor terjadinya kemiskinan atau seseorang menjadi miskin. Faktor keterbatasan alat kelengkapan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, seperti bangkrut, musibah, prilaku pribadi, perbudakan, dan struktur sosial.

Faktor perilaku dan struktur sosial yang lebih banyak mendominasi terjadi kemiskinan secara menglobal. Perilaku manusia yang konsumtif, mementingkan gengsi daripada kebutuhan, dan penggunaan keuangan yang tidak sesuai dengan pemasukan yang diterima. Jumlah keluarga juga dapat mempengaruhi jika pemasukan tidak sebanding dengan kebutuhan untuk semua keluarga.

Faktor struktur sosial lebih mengarah pada turun temurun kemiskinan itu sendiri. Orangtua yang miskin akan besar kemungkinan untuk tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka pun akan sulit menjamah pendidikan.

Dengan demikian, generasi kebodohan dan kemiskinan akan mudah saja menjadi turun kegenerasi dalam keluara miskin. Faktor gengsi adalah faktor yang juga termasuk ke dalam faktor perilaku pribadi. Masyarakat lebih cenderung mementingkan keinginan daripada kebutuhan pokok.

Rokok, Hp, pakaian bermerk, dan jalan-jalan merupakan contoh kesenangan sesaat yang dapat menghabiskan uang yang didapat selama bekerja. Sehingga, uang yang masuk tidak akan cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, banyak juga yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi fenomena kemiskinan ini.

Mulai dari pemerintah menaikan upah minimum pekerja, menyediakan lapangan kerja yang sesuai, memberikan pendidikan gratis, menyediakan tempat tinggal dengan harga terjangkau, dan secara pribadi masyarkat diminta untuk dapat berperilaku sewajarnya.

Tidak menghambur-hamburkan uang, mencari pekerjaan yang sesuai, menghilangkan sedikit gengsi dengan menabung, dan bantuan dari masyarakat sekitar. Kerja sama antara penduduk kalangan sedang atau menengah dan kalangan ekonomi atas terhadap masyarakat kalangan bawah sangatlah penting. Saling mengingatkan, membantu, tetapi juga masyarakat dengan ekonomi rendah tidak lah boleh hanya brpangku tangan saja menerima smeua bantuan yang diberikan.

Seharusnya, kemiskinan tidak perlu menjadi fenomena yang besar di Indonesia maupun dunia. Jika, kita secara pribadi mau menerima dan mensyukuri apa yang kita miliki tanpa membandingkan dan ada perasaan isi di dalamnya. Selain itu, adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sekitar tentang penanggulangan atau memberantas kemiskinan, diharapkan negara kita akan terbebas dari fenomena kemiskinan yang makin lama semakin bertambah.

• 5. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Benca Alam (Gempa Bumi) Pernyataan Umum : Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi.

Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Deretan Penjelasan Sebab Akibat : Gempa bumi terjadi karena pergesaran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat.

Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak sehinggal mengalami pergeseran atau pergerakan.

Teori “Tektonik Plate” menjelaskan bahwa bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan buatan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung dilapisan, seperti istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut salju.

Lapisan ini bergerak sangat lambat sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa gempa bumi dapat terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi dikarenakan adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa tektonik. Interpretasi : Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim.

Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi ditempat-tempat tertentu saja, seperti pada perbatasan plat Pacifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyak terdapat gunung berapi. • 6. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Benca Alam (Gunung Meletus) Pernyataan Umum : Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi akibat adanya endapan magma pada perut bumi dan disemburkan oleh gas yang memiliki kekuatan tinggi.

Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang sangat dahsyat. Walaupun begitu, gunung berapi terbentuk oleh letusan yang sangat dahsyatnya itu. Beberapa gunung berapi di Indonesia adalah Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Toba, Gunung Kerinci, Gunung Tambora, dan masih banyak lagi yang lainnya. Deretan Penjelasan Sebab Akibat : Hampir semua aktivitas gunung berapi berhubungan dengan zona kegempaan yang aktif karena berhubungan langsung dengan batas lempeng bumi. Fenomena gunung meletus diawali dengan aktivitas pada batas lempeng bumi yang mengalami perubahan tekanan dan suhu yang signifikan.

Sehingga mampu melelehkan material batuan di sekitarnya itu, yang biasa disebut dengan magma atau cairan pijar. Magma akan mengintrusi material yang berada disekitarnya melalui rekahan-rekahan yang mendekati permukaan bumi.

Magma dibentuk melalui suhu yang sangat panas di dalam perut bumi. Pada kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi mampu melelehkan seluruh material yang ada didalam perut bumi. Pada saat material-material ini meleleh maka akan menghasilkan gas yang nantinya akan bercampur dengan magma tersebut.

Magma yang akan dikeluarkan oleh gunung meletus terbentuk pada kedalaman kurang lebih 60 sampai 160 KM dibawah permukaan bumi. Kemudian magma yang mengandung gas, berada dibawah tekanan batu-batuan padat yang terdapat disekitar kawah. Tekanan ini menyebabkan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut meletus dan bergerak keluar menuju permukaan bumi.

Gas dan magma ini bersamaan meledak dan membentuk lubang yang biasa disebut dengan lubang utama. Sebagian besar magma dan material vulkanik lainnya kemudian menyembur melalui lubang utama ini. Setelah semburan berhenti, kawah yang menyerupai mangkuk ini biasanya terbentuk pada bagian puncak gunung berapi. Sementara itu, lubang utama berada di dasar kawah tersebut. Dampak dari letusan gunung berapi terhadap lingkungan dapat berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak negatif dari letusan gunung berapi adalah berupa bahaya langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya.

Seperti awan panas, gas beracun, debu vulkanik, dan jatuhan piroklastik yang keluar dari gunung berapi tersebut. Sedangkan bahaya yang tidak langsung setelah erupsi berakhir adalah terjadi hujan lahar, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, serta ancaman berbagai penyakit seperti penyakit saluran pernapasan. Adapun dampak positif yang dapat dirasakan adalah lahan yang subur, material yang keluar dari perut bumi dapat dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, energi panas bumi, areal wisata alam, dan sumber daya air.

Interpretasi : Oleh karena itu, sampai saat ini gunung berapi masih menjadi sebuah momok yang mengerikan untuk masyarakat. Karena kedahsyatan letusan gunung berapi mampu membelah pulau dan membentuk danau. • 7. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Fenomena Alam (Sampah) Pernyataan Umum : Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat disekitar.

Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan.

Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya.

Salah satu untuk meminimalisir, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Deretan Penjelasan Sebab Akibat : Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kali kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat biasa berserakan di sekitar kita, namun sampah tersebut memeberikan dampak yang besar. Seperti sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti muntaber, dan DBD.

Selain itu sampah juga dapat mendatangkan bencana seperti banjir dan tanah longsor.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus, akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir, dan lama-kelamaan air sungai meluap. Apabila banjir, tentu saja akan menyulitkan kita untuk beraktivitas dan bekerja. Selain itu, banjir yang sangat besar dapat menyebabkan tanah longsor.

Interpretasi : Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Untuk itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman dan sampah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi.

• 8. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Sosial (Pengangguran) Pernyataan Umum Pengangguran adalah fenomena sosial yang berhubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi problem di masyarakat. Sudah banyak usaha yang diupayakan untuk mengatasi masalah ini, tetapi belum juga teratasi. Pengangguran tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan hampir di semua negara. Ada yang mengartikan bahwa pengangguran merupakan orang dewasa yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan secara formal dan tidak mendapatkan penghasilan.

Badan Pusat Statistik ( BPS) memberikan definisi tentang pengangguran yaitu orang-orang yang bekerja kurang dari 1 jam setiap minggu. Urutan Sebab Akibat Salah satu faktor dasar yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran yaitu kesenjangan antara pencari kerja dan kesempatan kerja.

Perubahan struktural dalam perekonomian juga menjadi sebab pengangguran. Sehingga perubahan tersebut menyebabkan timbulnya kebutuhan kepada tenaga kerja dengan tingkat keterampilan yang beragam. Sehingga pencari kerja tidak bisa mendapat pekerjaan karena tidak sesuai dengan tuntutan. Dan tak jarang pengangguran juga disebabkan karena pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dan buruh. Pengangguran mengakibatkan berbagai persoalan ekonomi dan sosial.

Sehingga apabila jumlah pengangguran banyak, pasti akan timbul kekacauan sosial, jumlah gelandangan meningkatkan dan potensi kriminal semakin tinggi. Interpretasi Sehingga pengangguran merupakan masalah besar yang harus segera diatasi.

Salah satunya dengan memperbaiki kondisi lapangan pekerjaan. Selain itu, memperbaiki komposisi lulusan sarjana yang dihasilkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja bisa mengurangi pengangguran.

Atau kita bisa memberikan keterampilan yang mencukupi untuk mereka sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Dan berbagai cara lain bisa kita lakukan agar pengangguran teratasi. • 9. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Budaya #1. Pernyataan Umum Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan budaya. Kita sebagai warga harus prihatin bahwa orang Indonesia tidak dapat memegang erat budayanya dari genggamannya.

Meskipun budaya kita adalah budaya yang non-modern, kita harus melestarikannya dan memberitahukan kepada bangsa lain. Kebudayaan Indonesia mulai tersisihkan oleh kebudayaan yang datang dari Barat. Sehingga Budaya Indonesia banyak yang diakui oleh negara lain. #2. Deretan Penjelasan A. Penjelasan 1 Pertama, budaya Indonesia merupakan budaya yang terbanyak di dunia dari Sabang sampai Merauke.

Dari ujung timur hingga ujung barat terbentang beribu-ribu pulau. Agar bisa mempertahankannya perlu memahami apa makna dari budaya tersebut. B. Penjelasan 2 Kedua, untuk menonjolkan budaya kita agar tidak lagi di klaim oleh negara lain, kita perlu belajar mengenai beberapa budaya kita dengan cara memakai pakaian adat di hari-hari tertentu ataupun mementaskannya.

C. Penjelasan 3 Selain itu, agar negara lain tidak sewenang-wenang terhadap budaya kita, kita harus bertindak tegas kepada negara lain. D. Penjelasan 4 Terakhir, kita harus bangga terhadap bangsa kita yang mempunyai beragam suku dan budaya, dengan cara mempelajari budaya Indonesia dengan baik dan benar, tinggalkan budaya negatif dari luar agar negara kita tetap menonjol dengan kebudayannya. Boleh mempelajari budaya Barat asalkan sudah disaring terlebih dahulu yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia dan tetap melestarikan budaya Indonesia.

#3. Interpretasi Setelah kita memperhatikan beberapa alasan itu, kita semua sepakat bahwa orang Indonesia harus belajar, melestarikan budaya Indonesia agar kebudayannya tidak hilang di klaim oleh negara lain. • 10. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Pelangi Pernyataan Pembuka Pelangi atau rainbow adalah peristiwa optik dan meteorologi dimana terdapat kumpulan cahaya warna-warni paralel satu dengan yang lainnya yang istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut di langit atau di media lainnya.

Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya yang mengarah ke cakrawala ketika hujan ringan, selain itu pelangi juga bisa dilihat di sekeliling air terjun. Deretan Penjelas (Isi) Terdapat 4 siklus yang membentuk pelangi ini, antara lain: Pembiasan sinar matahari. Pelangi terbentuk karena terdapat pembiasan sinar cahaya matahari yang dibelokkan ketika sedang menuju satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang terdapat pada atmosfer.

Sinar matahari melewati tetesan air. Ketika cahaya matahari melalui tetesan air, cahaya matahari tersebut akan dibelokkan yang membuat warna-warna tadi berpisah dengan sendirinya. Pembelokkan cahaya. Setiap warna-warna pelangi akan dibelokkan pada sudut yang tidak sama yang mana membuat warna pelangi menjadi semakin indah. Terbentuklah warna pelangi. Warna yang dibelokkan pertama kali adalah warna ungu, sedangkan untuk warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Warna pelangi terlihat utuh disebabkan oleh geometri optik dalam proses penguraian warna.

Penutup (Interpretasi) Pelangi cuma bisa kita jumpai ketika hujan bebarengan dengan matahari bersinar, namun dari sisi yang berlawanan dengan kita. Kita harus berada diantara matahari dan tetesan air dengan matahari dibelakang kita. Maka kita dan pusat busur pelangi harus berada disatu garis lurus.

• 11. Contoh Teks Eksplanasi Tentang Pendidikan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Tesis: Sistem pendidikan Indonesia dewasa ini mengalami suatu perubahan yang sangat signifikan. Perubahan tersebut berkaitan dengan kurikulum yang digunakan dalam dunia pendidikan Indonesia. Dimana, kurikulum 2006 yang sejak lama dipakai diganti dengan kurikulum 2013. Walaupun tidak semua sekolah menggunakan kurikulum ini, namun tetap berjalan sebagimana mestinya.

Argumentasi: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam beberapa kesempatan menjelaskan bahwa, kurikulum 2013 diprioritaskan pada sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau sekolah berstandar Internasional, yang biasa disingkat dengan RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional).

Syarat keterjangkauan distribusi buku juga menjadi syarat terhadap sekolah pelaksana kurikulum 2013. Kemendikbud juga menerangkan bahwa kurikulum 2013 ini fokus pada pembangunan sikap, pengetahuan, keterampilan, karakter yang berlandaskan pada pendekatan ilmiah atau scientific approach.

Selain itu, kurikulum 2013 juga menitikberatkan kepada hubungan antara pembelajaran dengan rasa syukur pada pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia selaku pengelola alam sekitar. Khususnya mengacu pada pembelajaran yang dimulai dengan mengamati, menanya, menalar, dan mencoba atau mencipta.

Musliar Kasim selaku wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beranggapan, bahwa Kurikulum 2013 lebih menonjolkan praktik daripada hafalan. Sebab selama ini, peserta didik banyak dibebani hafalan, yang justru dirasa kurang meningkatkan kreativitas. Melalui Kurikulum 2013 ini, pemerintah ingin menghasilkan anak bangsa Indonesia yang produktif, kreatif, dan afektif.

Dalam kurikulum 2013 setiap peserta didik dibentuk agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Meutia Hatta, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden mengungkapkan bahwa kurikulum 2013 ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi berkualitas, cinta tanah air dan bangsanya. Selain itu kurikulum 2013 juga menitikberatkan peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai jati diri bangsa Indonesia dan berkualitas. Penegasan Ulang: Namun, ternyata banyak juga masyarakat yang menolak berlakunya kurikulum 2013 ini.

Perubahan kurikulum ini dianggap sangat mendadak dan di paksakan. Bahkan, ada yang beranggapan kurikulum ini kurang fokus karena menggabungkan dua mata pelajaran istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut memiliki substansi pokok yang berbeda.

Meskipun, mata pelajaran yang akan diajarkan dibuat lebih sederhana, tetapi tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki peserta didik akan semakin berkurang karena mata pelajaran tersebut tidak dipelajari secara utuh, namun secara terpisah-pisah sehingga akan membuat peserta didik menjadi bingung.

Di atas segalanya, harus kita akui bahwa dalam setiap perubahan tentunya memiliki sisi positif dan negatif, serta tidak semua orang suka akan perubahan. Kita berharap dengan perubahan berlakunya kurikulum 2013 ini akan dihasilkan generasi Indonesia menjadi lebih maju, kreatif, inovatif, produktif,dan berkualitas. • 12. Contoh Teks Eksplanasi Kesenjangan Sosial Gadis Penjaja Tikar Suasana Kebun Raya Bogor dipenuhi dengan pengunjung. Laki-laki, perempuan, tua maupun muda semuanya ada disana.

Saat itu adalah hari libur panjang sekolah sehingga banyak pengunjung yang pergi liburan. Mereka ingin menikmati suasana malam dan menghilangkan kejenuhan. Seorang anak kecil tiba-tiba datang. Dengan pakaian sederhana, ia menjajakan tikar dari plastik kepada para pengunjung ke pengunjung lain, ia terus menawarkan tikarnya. “Pak, mau sewa tikar?”katanya pada Pak Umar. “Berapa harga sewa satu lembar tikarnya?”tanya Pak Umar.

“Lima ribu rupiah, Pak!”jawabnya dengan suara lembut. “Bagaimana kalau Bapak ambil tiga puluh ribu rupiah?”tanya Pak Umar lagi. Gadis itu diam sejenak.

Kemudian ia pun berkata,”Baiklah kalau begitu. Silahkan pilih, Pak!”. Pak Umar memilih tikar plastik yang akana disewanya. Dalam hati Pak Umar ada rasa tak tega terhadap gadis itu. Gadis berusia delapan tahun harus bekerja keras untuk mendapatkan uang. “Kamu sekolah?”tanya Pak Umar. “Sekolah, Pak! Saya kelas empat SD. “jawabnya.”Mengapa kamu menyewakan tikar plastik ini?”tanya Pak Umar lagi. “Saya harus membantu ibu saya. “jawab gadis itu. “Kemana ayahmu?”Pak Umar bertanya lagi. “Bapak telah lama meninggal dunia.

Untuk itu, saya harus membantu ibu untuk mencari uang,”jawab gadis itu pelan. Mendengar cerita gadis tersebut, Pak Umar merasa terharu. Pak Umar merasa kasihan terhadap anak tersebut. Diambilnya beberapa lembar uang dua puluh ribuan lalu diberikannya kepada gadis kecil itu.

“Pak maaf, saya tidak boleh menerima uang jika tidak bekerja, “katanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. “Mengapa?”tanya Pak Umar heran. “Kata ibu, saya boleh menerima uang kalau memamg hasil bekerja. Saya tidak boleh meminta belas kasihan dari orang. “Mendengar perkataan gadis itu, Pak Umar makin terharu. Ia tahu kalau ibu gadis kecil itu seorang yang berbudi luhur. “Begini saja, kalau memang harus bekerja, sekarang bantu Bapak beserta keluarga.

Tolong kamu bawakan rantang ini. Kita akan makan bersama di bawah pohon yang rindang itu!” kata Pak Umar ramah. Pak Umar dan keluarga menuju ke bawah pohon yang rindang tersebut. Mereka pun menggelar tikar plastik yang baru saja disewanya. Gadis kecil itu pun diajak untuk makan bersama. • 13. Contoh Teks Eksplanasi Gerhana Bulan Gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Peristiwa alam ini terjadi apabila bulan beroposisi dengan matahari.

Namun, oposisi bulan dengan matahari tidak akan selamanya menghasilkan peristiwa gerhana bulan. Mengapa? Sebab kemiringan bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5°. Akan ada saat dimana terjadi perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika, yang kemudian akan menyebabkan munculnya dua titik yang juga dikenal dengan istilah node.

Nah, gerhana bulan akan terjadi apabila bulan beroposisi dengan titik nude tersebut. Dibutuhkan sekitar 29,53 hari sampai bulan bergerak dari satu titik ke titik oposisi lainnya. Faktanya, ketika terjadi gerhana bulan, sebenarnya terkadang penampakan bulan masih dapat terlihat. Hal ini disebabkan karena sinar matahari yang masih tersisa, berbelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi.

Sinar matahari yang dibelokkan itu tentu memiliki spektrum cahaya kemerahan, yang merupakan alasan mengapa saat peristiwa gerhana bulan, tampilan bulan akan terlihat lebih gelap, biasanya berwarna merah gelap, jingga atau bahkan coklat.

Untuk mengamati gerhana bulan, dapat Anda lakukan dengan mata telanjang tanpa adanya bahaya sedikit pun. Pada saat terjadi gerhana bulan, umat Islam yang melihat dan mengamati peristiwa gerhana tersebut disunnahkan untuk melakukan salat gerhana (salat khusuf).

Ketika bayangan bumi menutupi sebagai atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar Matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. • 14. Contoh Teks Eksplanasi Sosial Proses Pembuatan Tahu Tahu adalah makanan yang dibuat dari kacang kedelai yang difermentasikan dan diambil sarinya.

Berbeda dengan tempe yang asli dari Indonesia, tahu berasal dari Cina, seperti halnya kecap, tauco, bakpau, dan bakso. Tahu adalah kata serapan dari bahasa Hokkian (tauhu) (Hanzi: 豆腐, hanyu pinyin: doufu) yang secara harfiah berarti “kedelai yang difermentasi”. Tahu pertama kali muncul di Tiongkok sejak zaman Dinasti Han sekitar 2200 tahun lalu.

Penemunya adalah Liu An (Hanzi: 劉安) yang merupakan seorang bangsawan, cucu dari Kaisar Han Gaozu, Liu Bang yang mendirikan Dinasti Han.

Di Jepang dikenal dengan nama tofu. Dibawa para perantau China, makanan ini menyebar ke Asia Timur dan Asia Tenggara, lalu juga akhirnya ke seluruh dunia. Di Kediri tahu kuning menjadi makanan khas.

Ada pula mengenai sejarah tahu kuning. Sebagaimana tempe, tahu dikenal sebagai makanan rakyat. Beraneka ragam jenis tahu yang ada di Indonesia umumnya dikenal dengan tempat pembuatannya, misalnya tahu Sumedang dan tahu Kediri. Aneka makanan dari tahu antara lain tahu bacem, tahu bakso, tahu isi (tahu bunting), tahu campur, perkedel tahu, kerupuk tahu, dan lain-lain.

Secara Garis Besar Proses Pembuatan Tahu dapat saya jabarkan sebagai berikut : • Plih kedelai yang bersih dan besar ukurannya, kemudian cuci sampai bersih.

• Rendam kedelai dalam air bersih selama 8 jam, Usahakan seluruh kedelai tenggelam. Dalam proses perendaman ini kedelai akan mengembang. • Bersihkan kembali kedelai dengan cara dicuci berkali kali. Usahakan kedelai ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. • Hancurkan kedelai dengan cara ditumbuk dan secara perlahan tambahkan air sedikit-demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk bubur.

• Masak bubur kedelai dengan hati-hati pada suhu 70-80 derajat (biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak). Ingat untuk menjaga agar kedelai jangan sampai mengental. • Saring bubur kedelai tersebut bersama batu tahu atau asam cukup, sambil diaduk secara perlahan. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu (gumpalan). • Endapan itu kemudian siap untuk di press dan di cetak sesuai ukuran dan keinginan anda • Taruh di dalam cetakan, kemudian taruh pemberat yang berfungsi untuk menekan ampas supaya kandungan airnya benar-benar habis.

• Keluarkan tahu dari cetakan, potong sesuai selera, dan siap dikonsumsi. Sekian postingan tentang Proses Pembuatan Tahu, semoga menambah info bagi kita sehingga mampu mendorong timbulnya ide bisnis baru yang dapat kita kerjakan agar pengganguran di negeri kita berkurang dan ekonomi keluarga kita meningkat. Postingan yang saya jabarkan mungkin saja secara detail kurang lengkap, saran saya bagi yang ingin serius berusaha ada baiknya bertanya kepada penyuluh TTG yang ada didaerah saudara atau membeli buku Membuat Tahu yang dilengkapi gambar sehingga pada prakteknya tidak salah dan merugikan baik untuk pribadi (modal dan waktu) maupun bagi lingkungan.

• 15. Contoh Teks Eksplanasi Kebakaran Hutan Kebakaran hutan adalah peristiwa di mana wilayah yang memiliki banyak tumbuhan lebat (pohon), semak belukar, paku-pakuan, rumput, dan lain-lain atau yang dikenal hutan mengalami perubahan bentuk yang disebabkan oleh aktifitas pembakaran secara besar-besaran.

Kebakaran hutan merupakan suatu keadaan dimana hutan di landa api sehingga memberi dampak negatif maupun positif. Berdasarkan fakta yang ada dampak negatif kebakaran hutan jauh lebih mendominasi dari pada dampak positifnya.

Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan ada dua macam yaitu faktor alam dan faktor manusia. Kebakaran hutan yang terjadi karena faktor alam sering disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan, sambaran petir.

dan aktifitas vulkanik yang biasanya mengeluarkan lahar dan awan panas yang dapat menyebabkan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut kebakaran. Kebakaran hutan di Indonesia, hampir 95 persen kebakaran hutan di sebabkan oleh ulah manusia. Faktor manusia sering kali dilakukan dengan unsur kesengajaan oleh manusia seperti kelalaian membuang putung rokok, membakar hutan dalam rangka pembukaan lahan, api unggun yang lupa dimatikan atau tidak benar-benar mati saat ditinggalkan, pembakaran sampah, dan berbagai kelalaian lainnya.

Kebakaran jenis ini sering terjadi di hutan-hutan di gunung-gunung yang sering dikunjungi pecinta alam (pendaki gunung) di pulau Jawa seperti kebakaran hutan digunung sindoro pada september 2015. Kebakaran hutan berdamapak kegundulan hutan yang bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir menerjang yang di karenakan kegundulan hutan.

Kerusakan ekosistem alam, misalnya musnahnya satwa dan tumbuhan yang hidup didalam hutan. Kadangkala terjadi korban jiwa karena terinfeksi di saluran pernapasan dan biasanya terkena kanker paru-paru terutama untuk yang berusia lanjut dan anak-anak yang menghirup udara yang sudah terkontamisai oleh asap kebakaran hutan. Dengan kesadaran pribadi, kita harus menjaga hutan agar tidak terjadi kebakaran.

Kita bisa mencegah kebakaran hutan dengan cara tidak membuang barang yang mudah terbakar di hutan (putung rokok), tidak membakar hutan untuk pembukaan lahan dan segera mematikan api yang sudah tidak dipakai lagi. Dengan begitu kita telah ikut berpartisipsi melestarikan hutan. • 16. Contoh Teks Eksplanasi Kemarau Kemarau adalah suatu keadaan dimana air yang terkandung di dalam tanah berkurang. Biasanya kemarau terjadi jika tanah terlalu banyak mengeluarkan air.

Hal tersebut disebabkan karena tidak turunnya hujan dalam beberapa waktu dan penggunaan air yang berlebihan oleh manusia. Kemarau terjadi di daerah yang beriklim tropis. Daerah yang beriklim tropis berada di sekitar garis khatulistiwa bumi. Sebagai contoh negara yang memiliki iklim tropis adalah negara-negara di Asia Tenggara, Benua Afrika bagian tengah, dan Amerika Latin bagian utara.

Di daerah itulah sering terjadi kemarau panjang sehingga suhu di daerah tersebut tergolong tinggi. Musim kemarau terjadi saat matahari seolah-olah terbit di sebelah utara atau tepatnya matahari berada di titik 23,5 derajat LU. Matahari saat itu berada seakan di belahan bumi bagian utara, sehingga menyebabkan tekanan udara di bumi utara menjadi rendah. Karena udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke rendah, maka udara dari belahan bumi selatan (Australia) yang bertekanan tinggi dan bersifat kering akan menuju utara.

Udara yang mengalir dari Australia menuju Asia akan melewati Indonesia. Hal ini menjadi penyebab terjadinya musim kemarau di Indonesia. Musim ini memiliki banyak ciri-ciri. Ciri – ciri tersebut ada yang umum dan khusus. Ciri umumnya antara lain hujan semakin jarang, suhu udara naik, sinar matahari bersinar sepanjang hari, dan tanah retak. Sedangkan ciri khusus yang dimiliki oleh musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April-Oktober dan dipengaruhi oleh angin muson timur.

Musim kemarau bisa diidentikan dengan tanaman yang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kondisi kering. Tanaman musim kemarau akan menggugurkan daunnya (meranggas). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat penguapan yang tinggi.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Contoh jenis tumbuhan meranggas adalah pohon jati. Di musim tersebut, banyak hewan yang mati karena kekurangan air. Namun, ada beberapa hewan yang mampu bertahan hidup di musim kemarau ini.

Hewan-hewan tersebut memiliki kemampuan tersendiri yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Seperti unta yang mampu bertahan hidup di daerah yang panas dan tandus dimana jarang sekali terdapat air. Mereka memiliki punuk yang berfungsi untukmenyimpan air dan lemak ,sehingga mereka mampu bertahan hidup tanpa air selama 8 hari.

Selain unta yang memiliki punuk ,adapun hewan-hewan lainnya yang juga mampu bertahan hidup di musim panas ini. Seperti lemur kerdil, kelelawar, dan beberapa tupai. Mereka bertahan hidup dengan cara estivasi, yaitu tidur panjang di musim panas.

Seperti layaknya dimusim hujan, tentu saja dimusim kemarau juga terdapat banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Aktivitas yang sering dilakukan lebih banyak memanfaatkan cuaca yang mendukung. Bagi masyarakat pedesaan, mereka bisa mempersiapkan ladang baru untuk ditanami tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan pokok. Bagi para nelayan mereka pergi untuk melaut karena nelayan lebih mudah mencari ikan, pada musim ini pun tidak ada hujan atau angin kencang sehingga tidak mengganggu perjalanan.

Musim kemarau bukan menjadi halangan untuk tetap pergi berlibur. Pada musim ini kita bisa pergi berlibur ke daerah pantai, didaerah pantai kita bisa pergi bermain air dan melihat pemandangan yang indah. Selain pantai kita juga bisa pergi ke daerah pegunungan disana juga kita bisa menghirup udara sejuk dan banyak aktifitas yang dapat dilakukan. Musim ini juga memberikan keuntungan bagi pencari kayu bakar.

Karena kayu bakar dapat digunakan untuk keperluan memasak, dan lainnya. Lalu, musim ini dapat membuat pakaian lebih cepat kering karena mendapatkan sinar matahari lebih banyak. Panas matahari dapat menguapkan air laut. Jika air laut diuapkan, akan terbentuk garam. Proses pembentukan garam memerlukan sinar matahari atau suhu yang panas untuk hasil lebih baik.

Selain memiliki dampak positif, musim kemarau juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan sehari – hari. Beberapa penyebab yang disebabkan oleh musim kemarau antara lain kekeringan, kekurangan air bersih, dan meningkatnya suhu cuaca.

Akibat dari kekeringan yaitu tanah menjadi gersang, akibat dari kekurangan air bersih yaitu sulit mencari air minum dan air untuk mandi, yang terakhir akibat dari meningkatnya suhu cuaca yaitu banyak menimbulkan penyakit, membuat cuaca menjadi panas, dan masih banyak lagi. Dikarenakan udara yang kering dan tidak sehat, menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) marak terjadi. Begitu pula dengan minimnya air bersih yang ikut andil dalam penyebaran penyakit diare.

Penyakit-penyakit lain seperti campak Jerman dan flu Singapura juga turut datang pada saat musim panas. Belum lagi iritasi pada mata karena terpapar langsung dengan debu dan asap.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Musim kemarau memang membawa berbagai macam penyakit namun kita dapat mengatasinya dengan langkah-langkah tertentu. Untuk mengatasi penyakit mata dan pernafasan, kita dapat menggunakan masker dan pelindung mata saat sedang keluar rumah. Kita juga harus menjaga kebersihan, karena saat musim ini banyak debu bertebaran dimana-mana yang dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit jika masuk ke dalam saluran pernafasan maupun saluran pencernaan.

Kekurangan air bersih adalah hal yang masih sering terjadi di musim ini. Hal tersebut terjadi karena rendahnya curah hujan. Semakin meningkatnya populasi manusia juga hal yang menyebabkan kekurangan air bersih pada musim kemarau.

Penyebab lainnya adalah berkurangnya potensi ketersediaan air bersih secara signifikan sehingga menyebabkan kekurangan air bersih pada saat musim kemarau tiba. Kemarau yang panas membuat banyak orang merubah gaya berpakaian. Mereka berinisiatif untuk menyesuaikan dengan keadaan yang ada.

Kaos oblong adalah salah satu pakaian yang diminati. Modelnya yang sederhana dan berbahan katun, membuat kaos ini lebih mudah menyerap keringat. Kaos tanpa kerah ini bisa dipadukan dengan celana pendek yang berbahan nyaman. Selain itu, Sneakers dan Big Boss pun menjadi urutan pertama trademark musim kemarau. Sneaker adalah sepatu kets casual yang tidak berleher.

Sepatu ini cocok dipakai dimusim yang kering karena bahannya terbuat dari kanvas atau kulit berpori, dan nyaman digunakan. Sedangkan Big Boss adalah sepatu dari kanvas dengan pori besar serta tidak terlalu lebar. Pori yang besar membuat sirkulasi udara menjadi lancar, sehingga sepatu ini banyak menjadi pilihan utama di kalangan anak muda pada musim ini.

Dari semua fakta yang ada, dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya musim kemarau memiliki banyak sekali manfaat.

Tinggal bagaimana kita sebagai manusia mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, karena rata-rata dampak negatife dipicu oleh perilaku manusia sendiri, yang kurang peduli terhadap lingkungan dan semaunya sendiri. • 17. Contoh Teks Eksplanasi Sosial Korupsi Pernyataan Umum: Korupsi adalah bencana terbesar bangsa ini. Secara harfiah korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya yaitu pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Ciri-ciri korupsi, diantaranya: • Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan.

• Penipuan terhadap badan pemerintahan. • Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. • Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan dimana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu.

• Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. • Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain. • Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. • Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. • Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi. Urutan Sebab Akibat: Penyebab terjadinya korupsi pun bermacam-macam, antara lain masalah ekonomi, yaitu rendahnya penghasilan yang diperoleh jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang konsumtif, budaya memberi tips (uang pelicin), budaya malu yang rendah, sanksi hukum lemah yang tidak mampu menimbulkan efek jera, penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, dan kurangnya pengawasan hukum.

Urutan Sebab Akibat: Korupsi memiliki banyak dampak negatif, diantaranya: • Korupsi mendelegetimasikan proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.

• Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal. • Korupsi meniadakan sistem promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan patron-client dan nepotisme. • Korupsi menyebabkan sistem ekonomi tidak kompetitif dan menyebabkan penumpukan hutang luar negeri. Urutan Sebab Akibat: Dalam upaya pemberantasan korupsi, diperlukan kerja sama semua pihak maupun semua elemen masyarakat, tidak hanya institusi saja.

Solusi terbaik memberantas korupsi, diantaranya dengan mengerahkan seluruh stakeholder dalam merumuskan visi, misi, tujuan, dan indikator terhadap makna Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Melaksanakan dan menerapkan seluruh kebijakan yang telah dibuat dengan melaksanakan penegakan hukum tanpa pilih bulu terhadap setiap pelanggaran KKN dengan aturan hukum yang telah ditentukan.

Dan dengan cara melaksanakan evaluasi, pengendalian, dan pengawasan dengan memberikan atau membuat mekanisme yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat, dan pengawasan fungsional lebih independent.

• 18. Contoh Teks Eksplanasi Budaya Batik Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan.

Batik Indonesia, sebagai keseluruhan teknik, teknologi serta pengembangan motif dan budaya yang terkait, oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) sejak 2 Oktober 2009. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak dahulu kala. Perempuan-perempuan Jawa pada dahulu menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga, pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya “Batik Cap” yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam pekerjaan membatik ini.

Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak “Mega Mendung”, dimana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Ragam corak dan warna Batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu.

Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya, para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga memopulerkan corak phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal (seperti bunga tulip) dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah (gedung atau kereta kuda), termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru.

Batik tradisonal tetap mempertahankan coraknya, dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing. • 19. Contoh Teks Eksplanasi Budaya Wayang Wayang adalah seni pertunjukkan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali.

Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya juga memiliki beberapa budaya wayang yang terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan Hindu. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukkan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity).

Sebenarnya, pertunjukan boneka tak hanya ada di Indonesia karena banyak pula negara lain yang memiliki pertunjukan boneka. Namun pertunjukan bayangan boneka (Wayang) di Indonesia memiliki gaya tutur dan keunikan tersendiri, yang merupakan mahakarya asli dari Indonesia. Untuk itulah UNESCO memasukannya ke dalam Daftar Representatif Budaya Takbenda Warisan Manusia pada tahun 2003. Tak ada bukti yang menunjukkan wayang telah ada sebelum agama Hindu menyebar di Asia Selatan. Diperkirakan seni pertunjukan dibawa masuk oleh pedagang India.

Namun, kejeniusan lokal dan kebudayaan yang ada sebelum masuknya Hindu menyatu dengan perkembangan seni pertunjukan yang masuk memberi warna tersendiri pada seni pertunjukan di Indonesia. Sampai saat ini, catatan awal yang bisa didapat tentang pertunjukan wayang berasal dari Prasasti Balitung di Abad ke 4 yang berbunyi si Galigi mawayang.

Ketika agama Hindu masuk ke Indonesia dan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada, seni pertunjukan ini menjadi media efektif menyebarkan agama Hindu. Pertunjukan wayang menggunakan cerita Ramayana dan Mahabharata. Demikian juga saat masuknya Islam, ketika pertunjukan yang menampilkan “Tuhan” atau “Dewa” dalam wujud manusia dilarang, munculah boneka wayang yang terbuat dari kulit istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut, dimana saat pertunjukan yang ditonton hanyalah bayangannya saja.

Wayang inilah yang sekarang kita kenal sebagai wayang kulit. Untuk menyebarkan Islam, berkembang juga wayang Sadat yang memperkenalkan nilai-nilai Islam. Ketika misionaris Katolik, Bruder Timotheus L. Wignyosubroto, FIC pada tahun 1960 dalam misinya menyebarkan agama Katolik, ia mengembangkan Wayang Wahyu, yang sumber ceritanya berasal dari Alkitab. • 20. Contoh Teks Eksplanasi Sosial Cyberbullying Pernyataan Umum : Cyberbullying dalah ancaman atau serangan yang dilakuakan lewat pesan elektronik meida.

Bullying biasanya terjadi hanya di dunia nyata tetapi sekarang sudah ada di dunia maya. Cyberbullying adalah kejadian baru kerana perekembangan teknologi komunikasi.

Sekarang hal ini diartikan sebagai perbuatan menyakiti yang dilakukan terus menerus di sengaja lewat mendia komputer, seluler dan alat elektronik lainnya dan yang dibully tidak bisa membela dirinya.

Sebab Akibat : Cyberbullying dilakukan dengan mengirim komentar yang mengandung kebencian di blog, media sosial, email, dan postingan yang dibuat untuk menghina orang lain. Hal ini bisa menyebabkan kepercayaan diri yang berkurang berujung kecemasan, dan kekhawatiran. Interpretasi : Kasus ini adalah tindak kejahatan yang dihindari. Hal ini adalah ancaman psikologis unutk individu, jadi persiapan mental dan mengatur emosi dibutuhkan.

Demikianlah pembahasan mengenai 20 Contoh Teks Eksplanasi Beserta Strukturnya [LENGKAP] semoga dengan adanya ulasan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua, terima kasih banyak atas kunjungannya. Baca Juga Materi Teks Eksplanasi Adalah : Pengertian, Tujuan Dan (Ciri, Struktur, Kaidah, Jenis) Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Bahasa Indonesia Ditag apa manfaat teks eksplanasi, bagian bagian teks eksplanasi, ciri ciri teks eksplanasi, contoh fenomena alam, contoh teks eksplanasi bencana alam, contoh teks eksplanasi beserta strukturnya, contoh teks eksplanasi brainly, contoh teks eksplanasi budaya, contoh teks eksplanasi budaya tari, contoh teks eksplanasi gerhana bulan, contoh teks eksplanasi hujan, contoh teks eksplanasi kebakaran hutan, contoh teks eksplanasi kriminalitas, contoh teks eksplanasi kronologis, contoh teks eksplanasi panjang, contoh teks eksplanasi pendidikan, contoh teks eksplanasi pengangguran, contoh teks eksplanasi singkat kemarau, contoh teks eksplanasi sosial kemiskinan, contoh teks eksplanasi sosial tawuran, contoh teks eksplanasi tentang gempa bumi, contoh teks eksplanasi tentang hujan deras, contoh teks eksplanasi tentang komputer, contoh teks eksplanasi tentang pahlawan, contoh teks eksplanasi tentang sepeda, contoh teks eksplanasi tsunami, fungsi teks eksplanasi, jelaskan asal usul teks eksplanasi, jenis teks eksplanasi, teks eksplanasi banjir bandang, teks eksplanasi banjir di jakarta, teks eksplanasi gempa bumi, teks eksplanasi sepak bola, teks eksplanasi sosial tentang korupsi, teks eksplanasi sumber daya alam, teks eksplanasi tentang budaya batik, teks eksplanasi tentang kesenjangan sosial, teks eksplanasi tsunami aceh, teks eksplanasi unjuk rasa, tujuan teks eksplanasi, unsur teks eksplanasi Navigasi pos • Contoh Teks Editorial • Contoh Teks Laporan Hasil Observasi • Teks Negosiasi • Teks Deskripsi • Contoh Kata Pengantar • Kinemaster Pro • WhatsApp GB • Contoh Diksi • Contoh Teks Eksplanasi • Contoh Teks Berita • Contoh Teks Negosiasi • Contoh Teks Ulasan • Contoh Teks Eksposisi • Alight Motion Pro • Contoh Alat Musik Ritmis • Contoh Alat Musik Melodis • Contoh Teks Cerita Ulang • Contoh Teks Prosedur Sederhana, Kompleks dan Protokol • Contoh Karangan Eksposisi • Contoh Pamflet • Pameran Seni Rupa • Contoh Seni Rupa Murni • Contoh Paragraf Campuran • Contoh Seni Rupa Terapan • Contoh Karangan Deskripsi • Contoh Paragraf Persuasi • Contoh Paragraf Eksposisi • Contoh Paragraf Narasi • Contoh Karangan Narasi • Teks Prosedur • Contoh Karangan Persuasi • Contoh Karangan Argumentasi • Proposal • Contoh Cerpen • Pantun Nasehat • Cerita Fantasi • Memphisthemusical.Com
SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Top clipped slide • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Tokoh-tokoh Pendidikan Dunia • 1.

TOKOH-TOKOH PENDIDIKAN DUNIA (DARI DUNIA TIMUR, TIMUR TENGAH DAN BARAT) Oleh: Y. SUYITNO SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut 1 • 2. KATA PENGANTAR Telah lama penantian kita untuk memperoleh pandangan-pandangan pemikiran tentang pendidikan dari para tokoh dunia secara lengkap.

Banyak kesulitan yang dihadapi untuk memperoleh referensi yang lengkap, sehingga tulisan ini hanya akan menyajikan sepenggal biografi dan pokok-pokok pikiran dari para tokoh tentang pendidikan. Tokoh-tokoh yang dipilih adalah tokoh yang memang telah memiliki reputasi dunia yang juga memiliki konsep-konsep yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan praktis di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun tokoh-tokoh yang dipilih adalah dari Indonesia sebagai tokoh pendidikan yang telah ikut meletakkan fundasi dan akar sistem pendidikan nasional, dari Jepang, Timur Tengah yang memiliki karakteristik pemikiran pendidikan Islam, Eropa, dan Amerika.

Tulisan ini dikumpulkan dan dikaji ulang dari tulisan para mahasiswa S1, S2, dan S3, yang kemudian di analisis kembali kelayakan tulisan tersebut untuk disajikan. Oleh karena itu, mungkin masih terdapat tulisan yang lengkap dari mahasiswa selama selaras dengan tatacara dan norma penulisan laporan buku. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberi sepenggal pengetahuan yang dapat dijadikan bahan pemikiran dan diskusi, sehingga kekurangannya dapat disempurnakan.

Penulis 2 • 3. Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut. PEMIKIRAN HAMKA TENTANG PENDIDIKAN Pemikiran Hamka tentang pendidikan secara garis besar terbagi menjadi 5 bagian, yaitu : 1. Urgensi Pendidikan Hakekat pendidikan menurut Hamka terbagi menjadi 2 bagian, yaitu : pertama, pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani serta kekuatan jiwa dan akal.

Kedua, pendidikan ruhani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Kedua unsur jasmani dan ruhani tersebut memiliki kecenderungan untuk berkembang, dan untuk menumbuh kembangkan keduanya adalah melalui pendidikan karena pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dalam menentukan perkembangan secara optimal kedua unsur tersebut.

2. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Hamka membedakan makna antara pendidikan dan pengajaran. Menurutnya pendidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan pendidik untuk membantu mendidik watak, budi, akhlak dan kepribadian peserta didik. Sementara pengajaran adalah upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Perbedaan kedua pengertian tersebut sebetulnya hanya pada maknanya saja, namun secara esensi ia tidak membedakannya.

Kedua kata tersebut memuat makna yang integral dan saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan yang sama. Sebab, setiap proses pendidikan, di dalamnya terdapat proses pengajaran. Tujuan dan misi pendidikan akan tercapai melalui proses pengajaran. Demikian pula sebaliknya, proses pengajaran tidak akan banyak berarti apabila tidak dibarengi dengan proses pendidikan. Adapun tujuan pendidikan menurut Hamka memiliki dua dimensi; bahagia di dunia dan di akhirat.

Untuk mencapai tujuan tersebut manusia harus menjalankan tugasnya dengan baik yaitu beribadah. Oleh karena itu segala proses pendidikan pada akhirnya bertujuan agar dapat menuju dan menjadikan anak didik sebagai abdi Allah yang baik. 3. Materi Pendidikan Materi pendidikan dalam pandangan Hamka pada dasarnya berkisar antara ilmu,amal dan akhlak, serta keadilan.

Ketiga ilmu tersebut sangat mendasari dalam proses pendidikan. Ilmu (menurut Hamka) ada dua macam, yaitu ilmu yang bersumber dari wahyu yang mutlak kebenarannya dan ilmu yang bersumber dari akal manusia 3 • 4. yang relatif kebenarannya.

Ilmu harus didasari dengan iman, sebab apabila orang yang berilmu tanpa didasari iman maka ilmunya dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Amal dan akhlak (dalam pandangan Hamka), ternyata bahwa ilmu tidaklah cukup hanya istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut dengan iman, namun harus pula dibarengi dengan amal, kerja atau usaha.

Baginya, ilmu yang tidak diikuti dengan amal perbuatan tidak berguna bagi kehidupan. Ilmu yang baik akan membekas ke luar diri individu dan orang lain. Ilmu pengetahiuan harus diamalkan dan agama Islam adalah agama ilmu sekaligus amal. Keadilan (dalam pandangan Hamka) berarti tegak di tengah, Dan secara lebih lengkap Hamka menjelaskan keadilan sebagai pertahanan yang memikat hati dan menyebabkan orang takluk dan patuh dengan segala kerendahan hati.

Dalam konsep keadilan ini harus terkandung unsur persamaan, kemerdekaan dan kepemilikan. 4. Prinsip Pendidikan Pendidikan menurut Hamka harus memiliki prinsip tauhid.

Pendidikan dengan tauhid sebagai prinsip utama akan memberi nilai tambah bagi manusia dan menumbuhkan kepercayaan pada dirinya serta mempunyai pegangan hidup yang benar. 5. Kurikulum Pendidikan Dalam nuatan kurikulum pendidikan, menurut Hamka, harus mencakup seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia.

Kesimpulan Dari wacana di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa : Hakekat pendidikan bagi Hamka bertujuan untuk membentuk kepribadian manusia yang luhur Pendidikan dan penagajaran sangatlah berbeda secara makna.

Pendidikan mengarah kepada pengembangan values (nilai-nilai) sedangkan pengajaran hanya pada aspek transfer of knowledge. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan wahana yakni dengan diwujudkan lewat pendidikan berasrama. 4 • 5. TANGGAPAN PENULIS ATAS PENDAPAT HAMKA Pendidikan merupakan proses pembelajaran kepada peserta didik (manusia) dalam upaya mencerdaskan dan mendewasakan peserta didik tersebut.

Islam memandang peserta didik sebagai makhluk Allah dengan segala potensinya yang sempurna sebagai khalifah fil ardh dan terbaik diantara makhluk lainnya. Kelebihan manusia tersebut bukan hanya sekedar berbeda susunan fisik, tetapi lebih jauh dari itu, manusia memilki kelebihan pada aspek psikisnya.

Kedua aspek manusia tersebut memiliki potensinya masing-masing yang sangat mendukung bagi proses aktualisasi diri pada posisinya sebagai makhluk yang mulia. Dengan potensi fisik dan psikis, atau dengan kata lain potensi material dan spiritual tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 15 dijelaskan bahwa pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.Dan dijelaskan pula bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah,dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama.

Jelaslah bahwa pendidikan yang dikemukakan oleh Hamka sangat dapat diterapkan di zaman sekarang ini, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, dari mulai tingkat Pendidikan Dasar hingga ke tingkat Pendidikan Tinggi.

5 • 6. B. MOHAMAD SYAFEI A. Daftar Riwayat Hidup Mohammad Syafei lahir tahun 1893 di Ketapang (Kalimantan Barat) dan diangkat jadi anak oleh Ibarahim Marah Sutan dan ibunya Andung Chalijah,kemudian dibawah pindah ke Sumatra Barat dan menetap Bukit Tinggi.Marah Sutan adalah seorang pendidik dan inteletual ternama.Dia sudah mengajar diberbagai daerah di nusantara,pindah ke Batavia pada tahun1912 dan disini aktif dalam kegiatan penertiban dan Indische Partij.Pendidikan yang ditempuh Moh.Syafei adalah sekolah raja di Bukit tinggi,dan kemudian belajar melukis di Batavia (kini Jakarta),sambil mengajar disekolah Kartini.Pada tahun 1922 Moh.Syafei menuntut ilmu di Negeri Belanda dengan biaya sendiri.Disini ia bergabung dengan ”Perhimpunan Indonesia “,sebagai ketua seksi pendidikan .Dinegeri Belanda ini ia akrab dengan Moh.Hatta,yang memiliki banyak kesamaan dan karakteristik dan gagagasan dengannya,terutama tentang pendidikan bagi pengembangan nasionalisme di Indonesia.Dia berpendapat bahwa agar gerakan nasionalis dapat berhasil dalam menentang penjajahan Belanda,maka pendidikan raktyat haruslah diperluas dan diperdalam.

Semasa di negeri Belanda ia pernah ditawari untuk mengajar dan menduduki jabatan disekolah pemerintah.Tapi Syafei menolak dan kembali ke Sumatara Barat pada tahun1925.Ia bertekad bertekad mendirikan sebuah sekolah yang dapat mengembangkan bakat murid-muridnya dan disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Indonesia,baik yang hidup dikota maupun dipedalaman. B. Karya yang fundamental 1.Mohamad Syafei mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesische Nederland School (INS) pada tanggal 31 oktober 1926.

Di Kayu Tanam,sekitar 60 km disebelah Utara kota Padang. Sekolah ini didirikan diatas lahan seluas 18 hektar dan dipinggir jalan raya Padang Bukit Tinggi.Ia menolak subsidi untuk sekolahnya,seperti halnya Thawalib dan Diniyah,tapi ia membiaya sekolah itu dengan menerbitkan buku-buku kependidikan yang ditulisnya.Sumber keuangan juga berasal dari sumbangan –sumbangan yang diberikan ayahnya dan simpatisan-simpatisan serta dari berbagai acara penngumpulan dana seperti mengadakan pertunjukan teater,pertandingan sepak bola,menerbitkan lotere dan menjual hasil karya seni buatan murid-muridnya.Kelas menggunanakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagai pelajaran bahasa asing yang pokok,ditekan pada pelajaran –pelajaran yang akan terpakai oleh murid-murid apabila mereka kelak kembali kekampung halaman dikota –kota kecil dan nagari-nagari di Sumatra Barat.Dengan demikian pendidikan disekolah ini meliputi bidang-bidang : (1) Kerajinan (kerajinan ,tanah liat ,rajutan,rotan,dan seterusnya),(2)Seni(melukis,ukir,tari,dramadanlain-lainya.

(3) grafika (percetakan olahraga,(5)manajemen. ,mengarang,jurnalistik 6 dan lain-lainya,(4)semua jenis • 7. 2.Saat Indonesia merdeka,Moh,Syafei diangkat menjadi Ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan untuk Sumatra dan selanjutnya mendirikan ruang pendidikan dan kebudayaan diPadang Panjang.

3.Mohammad Syafei pernah menjadi Menteri Pengajaran dalam Kabinet Syahril II, 12 Maret 1946 -2 Oktober 1946 sera menjadi anggota DPA. 4.Tahun 1968 atas jasa-jasa yang bersangkutan dibidang pendidikan maka IKIP Padang memberikan gelar Dr.HC. C.FILSAFAT PENDIDIKAN 1.Nasionalisme Mohammad Syafei mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktek penyelenggara pendidikan INS kayu tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersanjatai dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai alam.Semangat nasionalisme Mohammad Syafei dipengaruhi oleh pandangan –pandangan Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker dan Perhimpunan di negeri Belanda.Semangan nasionalismenya yang sedang tumbuh menimbulkan pertanyaan,mengapa bangsa Belanda yang jumlahnya sedikit dapat menguasai bangsa Indonesia yang jumlahnya sangat besar.Pertanyaan ini dapat dipecahkan setelah berada dan hidup tengah tengah masyarakat Belanda.Ternyata faktor alam dan lingkungan masyarakat mempengaruhi jiwa manusia.Bagaimanakah bangsa Indonesia dapat menguasai alam yangkaya raya dengan berbagai macam mineral,dengan tanah yang subur?Hal ini dapat terwujud melalui system pendididkan yang dapat mengembangkan jiwa bangsa yang aktif kreatif.Dengan sistem ini,anak –anak sejak kecil sudah dilatih mempergunakan akal pikiran mereka yang didorong olah kemauan yang kuat untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.Jelas kiranya bahwa nasionalisme Mohammad Syafei adalah nasionalime pragmatis yang didasarkan t.pada agama,yaitu nasionalisme yang tertuju pada membangun bangsa melalui pendidikan agara menjadi bangsa yang pandai berbuat untuk kehidupan manusia atas segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan.Mohammad Syafei menyatakan bahwa Tuhan tidak sia –sia menciptakan manusia dan alam lainnya.Tiap – tiapnya mesti berguna ,dan kalau ini tidak berguna hal itu disebabkan karena kita yang tidak pandai menggunakannya.

2.Developmentalisme Pandangan pendidikan Mohammad Syafei sangat dipengaruhi oleh aliran Develomentalisme ,terutama oleh gagasan sekolah kerja yang dikembangkan John Dewey dan George Kerschensteiner,serta pendidikan alam sekitar yang dikembangkan Jan 7 • 8.

Ligthar.John Dewey berpendapat bahwa pendidikan bahwa pendidikan terarah pada tujuan yang tidak berakkhir,pendidikan merupakan sesuatu yang terus berlangsung,suatu rekonstruksi pengalaman yang terus bertambah .Tujuan pendidikan sebagaimana adanya,terkandung dalam proses pendidikan,dan seperti cakrawala,tujuan pendidikan yang dibayangkan ada sebelum terjadinya proses pendidikan ternyata tidak pernah dicapai seperti cakrawala yang tidak pernah terjangkau.Oleh karena itu,seperti yang dinyatakan oleh John Dewey,rekonstruksi pengalaman kita harus diarahkan pada mencapai efesiensi sosial,dengan demikian pendidikan harus merupkan proses sosial.Sekolah yang baik harus aktif dan dinamis,dengan demikian anak belajar melalui pengalamannya dalam hubungan dengan orang lain.Sehubungan dengan hal ini,John Dewey menyatakan bahwa pendidikan anak adalah hidup itu sendiri.Disini pertumbuhannya terus bertambah,setiap pencapaian perkembangan menjadi batu loncatan bagi perkembangan selanjutnya.Oleh karena itu,proses pendidikan merupakan salah satu bentuk penyesuain diri yang terus menerus berlangsung.Dalam proses tersebut berlangsung proses psikologis (perubahan tingkah laku yang tertuju pada tingkah laku yang canggih,terencana dan bertujuan) dalam proses sosiologis (perubahan adat istiadat ,sikap kebiasaan dan lembaga ) yang tidak terpisahkan.Pandangan John Dewey bahwa pendidikan harus tertuju pada efesiensi sosial,atau kemanfaatan pada kehidupan sosial; dan belajar berbuat atau belajar melalui pengalaman langsung yang lebih dikenal dengan sebutan learning by doing,mempunyai pengaruh besar terhadap konsep pendidikan Muhammad Syafei .George Kerschensteiner mendirikan Arbeit schule atau sekolah Aktivitas.Ia mengartikan sekolah aktivitas sebuah sekolah yang membebaskan tenaga kreatif potensial dari anak.Pada awalnya Kerschensteiner memperkenalkan prinsip aktivitas untuk bidang-bidang industri dan pekerjaan tangan,kemudian memperluasnya pada aspek-aspek tingkah laku mental dan moral.Menurut Kerschensteiner ,tugas utama pendidikan adalah pengembangan warga Negara yang baik,dan sekolah aktivitasnya berusaha mendidik warga Negara yang berguna dengan jalan: 1.Membimbing anak untuk bekerja menghidupi dirinya sendiri; 2.Menanamkan dalam dirinya gagasan bahwa setiap pekerjaan mempunyai tempatnya masing-masing dalam member pelayanan kepada masyarakat.

3.Mengajarkan kepada anak bahwa melalui pekerjaannya,ia akan member sumbangan dalam turut serta membantu masyarakat untuk kearah suatu kehidupan bersama lebih sempurna. Gagasan dan model sekolah yang dikembangkan Kersschenteiner sangat mempengaruhi konsep dan praktek pendidikan Mohammad Syafei di INS Kayu Tanam.

D.TEORI PENDIDIKAN I. Fungsi pendidikan 8 • 9. a.Pendidikan menurut Syafei memiliki fungsi membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa (Thalib Ibarahim,1978: 25).Disini tampak bahwa pendidikan berfungsi sebagai ilnstrumen yang digunakan manusia dalam mengarungi evolusi kehidupan.Manusia tahu kelompok tertentu dalam evolusi kehidupan dapat tersisih atau kalah,seperti bangsa Indonesia kala itu,karena tingkat kesempurnaan hidup dan bainnya memang berada pada tingkat yang rendah.Untuk mengatasi hal itu,mereka membutuhkan pendidikan yang tepat.

b.Manusia dan bangsa yang dapat bertahan ialah manusia dan bangsa yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau zamannya.Untuk kepentingan ini ia mengusulkan konsep sekolah kerja atau sekolah kehidupan atau sekolah masyarakat. 2.Tujuan Personal Pendidikan a.Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk secara terus menerus kesempurnaan lahir dan batin anak agar anak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan atau kemajuan.Kesempurnaan lahir dan batin ini ditafsirkan berlainan antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya,antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya.Namun demikian ,setiap bangsa ataau masyarakat ingin keuar sebagai pemenang dalam perlombaan yang maha seru antara mereka dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin(Thalib Ibrahim 1978:24-25).

b. Pemikiran Syafei diatas menyarankan kesempurnaan lahir dan batin yang harus selalu diperbaharui.Hal ini terungkap dalam pemikiran G.Revesz seperti yang dikutip oleh Syafei :bahwa lapangan pendidikan mesti berubah menurut zamannya,seandainya orang masih beranggapan,bahwa susunan pendidikan dan pengajaran yang berlaku adalah sebaik-baiknya dan tidak akan berubah lagi,maka orang atau lembaga yang berpendirian dan berpikir demikian telah jauh menyimpang dari kebenaran.

Demikianlah,tujuan pendidikan berupa kesempurnaan lahir dan batin,harus selalu terus disempurnakan sesuai dengan tuntutan perubahan zaman.Dan kesempurnaan yang cocok untuk bangsa Indonesia ? Syafei mengajukan pemikiran yang masih relevan untuk zaman kita ini.

c.Manusia yang sempurna lahir dan batin atau aktif kreatif itu,apa saja unsur-unsur atau aspek-aspeknya? Ia menyatakan bahwa yaitu jiwa dan hati yang terlatih dan otak yang berisi pengetahuan (Thalib Ibarahim,1978;20 ).Orang yang jiwa dan hatinya terlatih itu tekun,teliti,rajin,giat,berperhatian,dan apik dalam segala bidang perbuatan.

Dan pelatihan jiwa dan hati ini diperoleh melalui pelatihan bebuat atau bekerja mengerjakan pekerjaan sehari-hari atau bahkan pekerjaan tangan.Bahkan untuk pengisian otakpun,pelajaran pekerjan tangan dapat turut dimanfaatkan. d.Demikanlah,berdasarkan uraian diatas,tujuan personal pendidikan menurut Syafei dapat dideskripsikan dengan ringkas sebagai berikut: Manusia yang sempurna lahir dan batin 9 • 10.

karena jiwa dan hatinya terlatih dan otaknya berisi konsep-konsepilmu,hingga ia berbaut aktif kreatif dalam menghadapi lingkungannya. c.Kurikulum 1.Kurikulum yang dikembangkan Moh.Syafei merupakan kurikulum untuk pendidikan dasar.Meskipun demikian,untuk tahun-tahun awal sekolah dasar ia menghendaki kurikulum nya,berupampendidikan prasekolah.Contohnya kegiatan bermain main dengan pasir,kertas dan lain-lain mendapat perhatian istimewa.Dengan demikian dari segi ini kurikulum pendidikan dasar 2.Beberapa mata pelajaran dibahas Syafei secara khusus,yaitu ibu,menggambar,membersihkan sekolah dan kelas,berkebun dan bemain-main.

bahasa d.Metode Pendidikan 1.Sekolah Kerja Pemikiran Syafei tentang pendidikan banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan awal abad 20 di Eropa,yaitu pemikiran pendidikan yang dikembangkan berdasarkan konsep sekolah kerja atau sekolah hidup atau sekolah masyarakat.Menurut konsep ini sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat.Untuk itu Syafei mengutip pemikiran Guning;”sebagian sekolah,karena kesalahannya sendiri dan ada pula sebagian yangtidak salah ,telah mengasingkan diri dari kehidupan sejati dan telah membentuk dunianya sendiri.Mengukur segala-galanya menurut pahamnya sendiri.Selama hal itu tidak berubah ,maka sekolah tidak dapat memenuhi kewajibannya.Ia selalu memaksakan kehendaknya sendiri kepada masyarakat yang seharusnya ia mengabdi kepada masyarakat.

Pada tempatnyalah “Sekolah cara baru “bukan saja menghendaki sekolah kerja,tetapi akan berubah menjadi “Sekolah hidup” atau “Sekolah Masyarakat”. 2.Pekerjaan tangan Berdasarkan pemikiran diatas ia menghendaki guru mengaktifkan pengajaran,maksudnya membuat murid menjadi aktif dalam proses pengajaran.Metode dari pengajaran demikan ialah pekerjaan tangan.

3.Produksi/kreasi Dalam menjelaskan metode tangan ini,ia berkali-kali menggunakan konsep-konsep respsi,reproduksi,dan produksi atau kreasi.Resepsi produksi adalah metode lama,anak sebagai obyek dan pasif,serta umumnya verbalistis.

Sedangkan metode produksi ini,anak diberi kesempatan untuk aktif berbuat atau mencipta.Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi ,pemikiran,dan tubuh.Secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin pada 10 • 11.

siswa.Pengajaran jangan terperangkap dan berhenti dalam bentuk reseptif dan reproduktif. E.IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN Dasar pendidikan yang dikembangkan oleh Moh.Syafei adalah kemasyarakatan,keaktifan ,kepraktisan,serta berpikir logis dan rasional.Berkenan dengan itulah maka isi pendidikan yang dikembangkannya adalah bahan bahan yang dapat mengembangkan pikiran,perasaan,dan ketrampilan atau yang dikenal dengan istilah 3 H,yaitu Head,Heart dan Hand.

Implikasi terhadap pendidikan adalah ; 1. 2. 3. 4. 5. Mendidik anak-anak agar mampu berpikir secara rasional Mendidik anak-anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh. Mendidik anak –anak agar menjadi manusia yang berwatak baik. Menanamkan rasa cinta tanah air. Mendidik anak agar mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Dalam pelajaran,anak hendaknya menjadi subyek(pelaku) bukan dikenai ( obyek).Dengan menjadi subyek seluruh tubuh anak terlibat,juga emosi,dan pemikiran dan daya khayalnya.Keasyikan emosi ,dan spontanitas anak ketika bermain hendaknya dapat dialihkan kedalam proses belajar mengajar.

Peranan guru adalah sebagai manajer belajar yang mengupayakan bagaimana menciptakan siatuasi aga siswa menjadi aktif berbuat.Dengan demikian, guru juga berperan sebagai fasilator belajar yang memperlancar aktivitas anak dalam belajar.Guru yang demikian dituntut untuk memahami anak sebagai makhluk yang selalu bergerak dan memahami psikologi belajar,serta psikologi perkembangan.

I.KESIMPULAN Mohammad Syafei adalah tokoh pendidikan Nasional yang berasal dari Sumatra Barat,perjuangan beliau juga dititik beratkan pada bidang pendidikan.

Pendidikan yang ditempuhnya adalah sekolah raja di Bukit tinggi,kemudian belajar melukis diBatavia tahun 1914 dan mengajar disekolah Kartini.Tahun 1922 ia menuntuk ilmu di Negeri Belanda.Tahun 1925 ia kembali ke tanah air dan bertekad ingin mendirikan sebuah sekolah.

Karyanya yang fundamental adalah mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Indonesische Nederland School (INS) di Kayu tanam,Sumatra Barat pada tanggal 31 oktober 1926.Saat Indonesia merdeka ia diangkat menjadi ketua Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dan mendirikan ruang pendidikan dan kebudayaan di 11 • 12.

Padang.Disamping itu Moh.Syafei pernah diangkat menjadi menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam kabinet Syahril II,serta pernah menjadi angggota DPA. Filsafat pendidikan Moh.Syafei mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme dalam arti konsep dan praktek penyelenggara pendidikan INS kayutanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara mempersenjatai dirinya denan alat daya upaya yang dinamakan akktif kreatif untuk menguasai alam.Pandangan pendidikan Moh.Syafei sangat dipegaruhi oleh aliran Devolepmentalisme,terutama oleh gagasan sekolah kerja yang dikembangkan oleh John Dewey dan George Kerschensteiner,serta pendidikan alam sekira yang dikembangkan oleh Jan Ligthart.

Fungsi pendidikan menurut Moh.Syafei adalah membantu manusia keluar sebagai pemenang dalam perkembangan kehidupan dan persaingan dalam penyempurnaan hidup lahir dan batin antar bangsa ( Thalib Ibrahim,1978:25).Manusia dan bangsa yang dapat bertahan ialah manusia dan bangsa yang dapat mengikuti perkembangan masyarakat atau zamannya.Tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk secara terus menerus kesempurnaan lahir dan batin anak dapat mengikuti perkemangan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan kemajuan.

Kurikulum yang dikembaangkan adalah kurikulum pendidikan dasar dan beberapa mata pelajran yang khusus.Sedangkan metode pendidikannya adalah sekolah kerja,pekerjaan tangan dan produksi kreasi. Dasar pendidikan yang dikembangkannya adalah kemasyarakatan ,keaktifan,kepraktisan serta berpikir logis dan rasional.Mendidik anak agar mampu bekerja secara teratur dan bersungguh-sungguh,menjadi anak yang berwatak baik dan mandiri.Dalam pelajaran anak diperlakukan sebagai subyek bukan obyek.Guru berperan sebagai manajer belajar menciptakan situasi agar siswa aktif berbuat.

12 • 13. C .K i Hadjar Dewantara Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Sekilas Perjalanan Hidup Ki Hadjar Dewantara Lahir dengan nama asli Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, Ki Hadjar Dewantara terlahir dalam keluarga kraton Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959.

Sebagai golongan ningrat, Ki Hadjar Dewantara memperoleh hak untuk mengeyam pendidikan yang layak dari kolonial Belanda. Setelah menamatkan ELS ( Sekolah Dasar Belanda), beliau meneruskan pelajarannya ke STOVIA (Sekolah Dasar Bumiputera), sayang sekali karena sakit ia tidak dapat meneruskan pendidikannya di STOVIA.

Pada tanggal 3 Juli 1922 beliau mendirikan Perguruan Taman Siswa dan sampai saat wafatnya terus memimpin perguruan tersebut. Taman Siswa merupakan sebuah perguruan yang bercorak nasional yang menekankan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta semangat berjuang untuk memperoleh kemerdekaan.

Perjuangan Ki Hadjar Dewantoro tak hanya melalui Taman Siswa, sebagai penulis, Ki Hadjar Dewantara tetap produktif menulis untuk bebagai surat kabar. Tulisan Ki Hadjar Dewantoro berisi konsepkonsep pendidikan dan kebudayaan yang berwawasan kebangsaan, dan melalui konsepkonsep itulah dia berhasil meletakkan dasar-dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia.

Konstruktivisme dalam Pemikiran Ki Hadjar Dewantara Membaca tulisan-tulisan Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan, teringat pada pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan.

Keduanya sama-sama menekankan bahwa titik berat proses belajar mengajar terletak pada murid. Pengajar berperan sebagai fasilitator atau instruktur yang membantu murid mengkonstruksi konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi pembelajaran yang optimal adalah pembelajaran yang berpusat pada murid (student center learning).

13 • 14. Konstruktivisme yang sudah besar pengaruhnya sejak periode 1930-an dan 1940-an di Amerika, juga di Eropa, secara langsung atau tidak langsung dasar-dasarnya pernah dipelajari oleh Ki Hadjar Dewantara.

Dasar pertama dari pendekatan konstruktivisme dalam pendidikan adalah “teori konvergensi” yang menyatakan bahwa “pengetahuan manusia merupakan hasil interaksi dari faktor bawaan (nature) dan faktor pengasuhan (nurture).

Menurutnya, baik “dasar” (faktor bawaan) maupun “ajar” (pendidikan) berperan dalam pembentukan watak seseorang. Dari Teori Konvergensi ke Sistem Merdeka Dalam penerapannya di bidang pendidikan, oleh Ki Hadjar teori konvergensi diturunkan menjadi sistem pendidikan yang memerdekakan siswa atau yang disebutnya “sistem merdeka”.

Ki Hadjar menunjukkan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tujuan membantu siswa menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, serta mampu memberi konstribusi kepada masyarakatnya. Menjadi manusia merdeka berarti : (a) tidak hidup terperintah; (b) berdiri tegak karena kekuatan sendiri; dan (c) cakap mengatur hidupnya dengan tertib.

Singkatnya, pendidikan menjadikan orang mudah diatur tetapi tidak dapat disetir. Pandangan konstruktivisme tentang pendidikan sejalan dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pentingnya siswa menyadari alasan dan tujuan ia belajar.

Ki Hadjar mengartikan mendidik sebagai “berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti dan badan anak dengan jalan pengajaran, teladan dan pembiasaan” Ki Hadjar dan konstruktivisme sama-sama memandang pengajar sebagai mitra siswa untuk menemukan pengetahuan. Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke murid melainkan kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya.

Pengajar ikut aktif bersama siswa dalam membentuk pengetahuan, mencipta makna, mencari kejelasan, bersikap kritis dan memberikan penilaian-penilaian terhadap berbagai hal.

Mengajar dalam konteks ini adalah membantu siswa untuk berpikir secara kritis, sistematis dan logis dengan membiarkan mereka berpikir sendiri. Sejalan dengan itu, Ki Hadjar Dewantara memakai semboyan “Tut Wuri Hanadayani” (dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan), ing madya 14 • 15. mangun karsa (di tengah atau di antara murid, pendidik harus menciptakan prakarsa dan ide), dan ing ngarsa sung tulada ( di depan, seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan baik).

Semboyan ini masih tetap dipakai hingga kini dalam dunia pendidikan dan terutama di sekolah-sekolah Taman Siswa. Analisis Kritis Menurut Ki Hajar Dewantoro, manusia memilki daya cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual saja hanya akan mejauhkan peserta didik dari masyarakatnya.

Ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika ini berlanjut akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.

Implementasi Dalam Dunia Pendidikan Perjuangan Ki Hajar Dewantoro terhadap pendidikan Indonesia membuat beliau layak di anugerahi gelar pahlawan pendidikan Indonesia.  Tidak berlebihan jika tanggal lahir beliau, 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional untuk mengenang dan sebagai penyemangat bagi kita untuk meneruskan prakarsa dan pemikiran-pemikiran beliau terhadap pendidikan Indonesia.  Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan tut wuri handayani, ing madya mangun karsa dan ing ngarsa sung tulada.

Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan.  Pendidikan yang humanis menekankan pentingnya pelestarian eksistensi manusia, dalam arti membantu manusia lebih manusiawi, lebih berbudaya sebagai manusia yang utuh berkembang ( menurut Ki Hajar Dewantara menyangkut daya cipta (kognitif), daya rasa (afektif), dan daya karsa (konatif). Singkatnya, “educate the head, the heart, and the hand” 15 • 16. D. BIOGRAFI AL-GHAZALI A. Riwayat Hidup Al-Ghazali Nama lengkap Al-Ghazali adalah Muhammad bin Muhammad, mendapat gelar Imam besar Abu Hamid Hujjatul Islam yang dilahirkan pada tahun 450 H/ 1085 M, di suatu kampung Ghazalah, Thusia, suatu kota di Khurasan, Persia.

Ia keturanan Persia dan mempunyai hubungan keluarga dengan raja-raja saljuk yang memerintah daerah Khurasan, Jibal, Irak, Persia, dan Ahwaj. Ayahnya seorang miskin yang jujur, hidup dari usaha mandiri, bertenun kain bulu dan ia sering kali mengunjungi rumah 'Alim ulama, menuntut ilmu dan berbuat jasa kepada mereka.

Ayah Al-Ghazali sering berdo'a kepada Allah agar diberikan anak yang pandai dan berilmu. Akan tetapi belum sempat menyaksikan (menikmati) jawaban Allah atas do'anya, ia meninggal dunia pada saat putera idamannya masih usia anak-anak (Zainuddin:1991:7).

Al-Ghazali mempunyai seorang adik yang bernama Ahmad, keduanya menjadi ulama besar dan pengagum serta pecinta ilmu. Berkat bantuan seorang sufi sederhana dengan sedikit harta yang diwariskan oleh orang tuannya, Al-Ghazali dan saudaranya memasuki Madrasah Tingkat Dasar (Madrasah Ibtidaiyah) dengan memahami ilmu-ilmu dasar. Gurunya yang utama di madrasah itu adalah Yusuf Al-Nassaj, seorang sufi yang kemudian disebut juga dengan nama Imam Al-Haramain, Al-Nassajlah yang pertama kali meletakan dasar-dasar pemikiran sufi pada diri Al-Ghazali (Bahri Ghazali, 2001:24).

Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqih, mantiq, dan ushul. Ia pun mempelajari antara lain : filsafat dari risalah-risalah ikhwanusshofa karangan Al-Farabi dan Ibnu Maskawaih, sehingga melalui ajaran-ajaran ahli filsafat itu, Al-Ghazali dapat menyelami faham-faham Aristoteles dan pemikir Yunani yang lain. Ia pun mempelajari ajaaran Islam dari imam Syafi'i, Haramlah, Jambad, Al-Muhasibi, dan lain-lain.

Al-Ghazalipun berguru pada imam Abu Ali Al-Faramzi, murid Al-Qusyairi yang terkenal dan shabat Al-Subkhi, ia memiliki jasa yang besar dalam mengajar ilmu tasawuf pada Al-Ghazali. Suatu ketika, Al-Ghazali ikut serta dalam perdebatan dengan sekumpulan ulama dan para intelek yang dihadiri oleh Nidham AlMulk. Berkat penguasaan himat wawasan ilmu yang luas, kelancaran berbahasa dan kekuatan argumentasinya. Al-Ghazali berhasil memenangkan perbedaan ilmiah itu.

Kemampuannya itu dikagumi Nizham Al-Mulk, sehingga menteri ini berjanji akan mengangkatnya menjadi guru pada sekolah yang didirikannya di Baghdad. Rangkaian peristiwa yang bersejarah bagi Al-Ghazali ini tejadi pada tahun 484 H, atau 1091 M (Fathiyah Hasan Sulaiman, 1993:10).

16 • 17. Pada usia 33 tahun, Al-Ghazali diangkat menjadi Profesor pada Universitas Nizhamiyah di Baghadad, dan ia memperoleh suatu kedudukan yang tinggi dalam dunia ilmu pengetahuan pada masanya. Nizhamul Mulk makin tertarik dengan kemampuan Al-Ghazali, maka diundangnya Al-Ghazali supaya pindah ke Mu'askar, tempat kediaman perdana menteri itu dan tempat tinggal pembesar-pembesar Negara serta ulama dalam bagian ilmu.

Al-Ghazali dikenal sebagai tokoh yang agung, mudah mpunyai martabat tinggi dan populer, di samping setiap ucapan dan tulisannya mudah disimak, bahkan pada zamannya tidak ada yang menandinginya. Namun kemasyhuran yang diperolehnya itu ditinggalkan begitu saja oleh Al-Ghazali. Ia keluar dari lingkaran Nazahmiyah menuju Baitullah di Mekkah untuk menunaikan ibadah haji tepatnya tahun 448 H (Hasan Asari, 1999:21).

Sepulang dari Mekkah, Al-Ghazali menuju Damaskus, di sana ia berkontemplasi di menara Barat, di sebuah mesjid jami' bahkan menetap disana pula. Keadaan ini berlangsung selama sepuluh tahun sejak pindah ke Damsyik.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Dalam masa ini ia menuliskan buku-buku yang dikenal diantaranya Ihya 'Ulum Al-Din. Karena desakan penguasa yaitu Muhammad, saudara Barkijaruk Al-Ghazali mau kembali mengajar di sekolah Nizhamiyah di Naisabur pada tahun 499 H, tetapi pekerjaan ini hanya berlangsung dua tahun. Akhirnya ia kembali ke kota Thus lagi. Di sana ia mendirikan sebuah sekolah untuk para fuqaha dan sebuah biara untuk para Mutawassifin.

Di kota itu pula ia meninggal dunia pada tahun 505 H / 111 M/ dalam usia 54 tahun (M. Solihin, 2001:22). B. KARYA-KARYA AL-GHAZALI Dalam muqaddimah kitab "Ihya 'Ulum Al-Din. Badawi Thabana, menulis hasil-hasil karya Al-Ghazali yang berjumlah 47 kitab, Zainudin (1991:19), telah menyusunya menurut kelompok ilmu pengetahuan sebagai berikut : a. Kelompok filsafat dan Ilmu Kalam, yang meliputi : 1) Maqashid al-Falasifah (tujuan para filosof) 2) Tahaful al- Falasafah (kerancuan para filosof) 3) Al-Iqtishad al-I'tiqad (moderasi dalam aqidah).

4) Al-Munqidz min al-Dhalal (pembebas dari kesesatan). 17 • 18. 5) Al-Maqashidul asna fii m'aani asmaaillah al-Husna (arti nama tuhan yang Hasan). 6) Faishalut tafriqoh bainal Islam wa al-zindiqah (perbedaan antara Islam dan zindiq). 7) Al-Qishasul Mustaqiin (jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat). 8) Al-Mustadhiri (penjelasan-penjelasan) 9) Hujaitul Haq (argument yang benar). 10) Mufsilul khilaf fi ushuluddin (memisahkan perselisihan danal ushuluddin) 11) Al-Muntahal fi'ilmi jidal (tata cara dalam ilmu diskusi).

12) Al-Madhnun bin'Ala ghairi ahlihi (persangkaan pada bukan ahlinya). 13) Mahkum nadhlar (metodologika). 14) Asraar"Ilmi al-ddin (rahasia ilmu agama).

15) Al-Arba'in fi ushuluddin (40 masalah ushuluddin). 16) Iljam al-awam 'an al-ilmil al-kalam (menghalangi orang awam dari ilmu kalam). 17) Al-Qulu al-jamil fi ar-ar-Raddi 'ala man ghayar al-Injil (kata yang baik untuk orangorang yang mengubah injil). 18) Mi'yaaru al-'Ilmi (timbangan ilmu). 19) Al-Intishar al-lam (rahasia-rahasia alam). 20) Isbatun Nadhlar (pemantapan logika) b. Kelompok Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih yang meliputi 1) Al-BBasith (pembalasan yang mendalam).

2) Al-Wasith (perantara). 3) Al-Wajiz (surat-surat wasiat). 4) Khulashatu al-Mukhtashar (intisari ringkasan karangan). 5) Al-Mustasufa (pilihan). 6) Al-Mankhul (adat kebiasaan). 7) Syifahul 'Aah fi al-Qiyas wa at-Ta'liil (penyembuh yang baik dalam qiyas dan ta'alil).

8) Adz-Dzari'ah ila Makaarim asy-Syari'ah (jalan kepada kemuliaan syari'ah). c. Kelompok ilmu akhlak dan tasawuf, yang meliputi : 1) Ilya 'Ulum al-Ddin (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama).

2) Mizan al-Amal (timbangan amal). 3) Kimiyaa as-Sa'aadah (kandungan kebahagian). 4) Misykaat al-Anwar (relung-relung cahaya). 5) Minhaaj al-Abidin (pedoman beribadah).

6) Ad-Dharar al-Fakhirah fi kasyfi 'ulum al-Khirah (mutiara penyikap akhirat) 7) Al-Layyini fi al-Wahdah ( lembut-lembut dalam kesatuan ) 8) Al-Qurabah 'Azza Wazalla (mendekatkan diri kepada Allah) 18 • 19. 9) Ahlu Al-abrar wa An-Najaat min Al-Asraar (ahklak yang lurus dan menyelamatkan dari keburukan) 10) Bidaayat Al-Hidayah (permulana mencapai petunjuk) 11) Al-Mabadi wa Al-Ghaayah (permulaan dan tujuan).

12) Talbis Al-Iblis (tipu daya syaithan) 13) Nasihat Al-Mulk (nasihat untuk raja-raja) 14) Al-'Uhum Al-Laduniyyah (ilmu-ilmu ladunia) 15) Al-Risalah Al-Qudsyih (risalah suci) 16) Al-Makhadz (tempat pengambilan) 17) Al-Amali (kemuliaan) d. Kelompok ilmu Tafsir, yang meliputi : 1) Yaquu at-Ta'wil fi tafsir at-Tanzil (metodologi ta'wil di dalam tafsir yang diturunkan).

2) Jawaahir al-Qur'an (rahasia yang terkandung dalam al-Qur'an). E. KONSEP PENDIDIKAN MENURUT ALGHAZALI Untuk mengetahui konsep pendidikan Al-Ghazali dapat diketahui antara lain dengan cara mengetahui dan memahami yang berkenaan dengan berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidkan, yaitu aspek tujuan pendidikan, kurikulum, metode, etika guru, dan etika murid berikut ini.

1. Tujuan Pendidikan Al-Ghazali berkata: “hasil dari ilmu sesungguhnya ialah mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam, dan menghubungkan diri dengan para malaikat yang tinggi dan bergaul dengan alam arwah, itu semua adalah kebesaran, pengaruh, pemerintahan bagi raja-raja dan penghormatan secara naluri.” Selanjutnya dari kata-kata berikut dapat diartikan bahwa tujuan pendidikan menurut AlGhazali dapat dibagi menjadi dua bagian, tujujan jangka panjang dan tujuna jangka pendek.

19 • 20. A. Tujuan Jangka Panjang Tujuan pendidikan jangk panjang ialah pendekatan diri kepada Allah. Pendidikan dalam prosesnya harus mengarahkan manusia menuju pengenalan dan kemudian pendekatan diri kepada Tuhan pencipta alam. Selajutnya Al-Ghazali mengutip sebuah hadis sebagai berikut. ”barang siapa menambah ilmu (keduniawian) tetapi tidak menambah hidayah, ia tidak semakin dekat dengan Allah, dan justru semakin jauh dari-Nya.” (H.R.

Dailami daRI Ali) Menurut konsep ini, dapat dinyatakan bahwa semakin lama seseorang duduk dibangku pendidikan, semakin bertambah ilmu pengetahuannya, maka semakin mendekat kepada Allah.

Tentu saja, untuk menentukan itu tujuan itu bukanlah sistem pendidikan sekular yamg memisahkan antara ilmu-illmu keduniaan dari nilai-nilai kebenaran dan sikap religius, juga bukan sistem islam yang konservatif.

Tetapi, sistem pendidikan yang integral. Sistem inilah yang dapat membentuk manusia melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. B. Tujuan Jangka Pendek Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan jangka pendek ialah diraihnya profesi manusia sesuai dengan bakat dan kemampuannya.

Selanjutnya Al-Ghazali juga menyinggung masalah pangkat, kedudukan, kemegahan, popularitas, dan kemulian dunia secara naluri. Semua itu bukan merupakan tujuan dasar seseorang yang melibatkan diri di dunia pendidikan. Seorang penuntut ilmu, seorang yang terdaptar sebagai siswa, mahasiswa, dosen, guru dan sebagainya, mereka akan memperoleh derajat, pangkat, dan segala macam kemulian hendak meningkatkan kualutas dirinya melalui ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan itu untuk diamalkan.

Karena itulah, Al-Ghajali bahwa langkah seseorang dalam belajar adalah untuk mensucikan jiwa dari kerendahan budi dan sifat-sifat tercela, dan motivasi pertama adalah untuk menghidupkan syariat dan misi Rasulallah, bukan untuk mencari kemegahan duniawi, mengejar pangkat, atau popularitas.

Dari pemaparan diatas dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pendidika menurut AL-Ghazali adalah. Pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara kepada pendekatan diri kepada Allah, dan kedua, kesempurnaan insani yang bermuara kepada kebahagian dunia dan akhirat. 20 • 21. 2. Konsep Kurikulum Konsep kurikulum yang dikemukan oleh Al-Ghazali terkait erat dengan konsep mengenai ilmu pengetahuan.

Dalam Pandangan Al-Ghazali ilmu terbagi kepada tiga bagian, sebagai berikut. A. Ilmu-ilmu yng terkutuk baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya, baik di dunia maupun di akhirat, seperti ilmu ilmu sihir, ilmu nujum dan ilmu ramala.

B. Ilmu-ilmu yang terpuji baik sedikit maupun banyak, yaitu ilmu-ilmu yang erat hubungannya dengan peribadatan dan macam-macamnya, seperti ilmu yang berkaitan dengan kebersihan diri dari cacat dan dosa serta ilmu-ilmu yang dapat menjadi bekal bagi seseorang untuk mengetahui yang baik dan melaksanakannya,ilmu-ilmu yang mengajarkan manusia tentang cara-cara mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan sesuatu yang diridhai-Nya, serta dapat membekalinya hidup diakhirat. C. Ilmu-ilmu terpuji dalam kadar tertentu, atau sedikit, dan tercela jika dipelajarinya secara mendalam, karena dengan mempelajarinya secara mendalam dapat menyebabkan terjadinya kekacauan dan kesemarutan antara keyakinan dan keraguan serta dapat pula membawa kepada kekafiran, seperti ilmu filsafat.

Dalam penyusuna kurikulum pelajaran didasarkan pada dua kecenderunga sebagai berikut. a) Kecenderungan agama dan tasawuf. Yang artinya menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya, dan memandangnya sebagai alat untuk mensucikan diri dan membersihkannya dari pengaruh kehidupan dunia.

b) Kecenderungan pragmatis. Yang artinya penilaian terhadap ilmu berdasarkan manfaatnya bagi manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. 3. Metode Pengajaran Perhatian Al-Ghazali terhadap metode pengajaran lebih dikhususkan bagi pengajaran pendidikan agama untuk anak-anak. Untuk ini ia telah mencontohkan suatu metode keteladanan bagi mental anak-anak, pembinaan budi pekerti, dan penanaman sifat-sifat keutamaan pada diri mereka. Selanjutnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Abidin (1998: 97) bahwa ”metode pengajaran menurut Al-Ghazali dapat dibabgi menjadi dua bagian antara pendidikan agama dan pendidkan akhlak”.

21 • 22. Metodik pendidikan agama menurut Al-Ghazali, pada prinsipnya dimulai dengan hapalan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan keyakinan dan pembenaran, setelah itu penegakan dalil-dalil dan keterengan-keterangan yang menguatkan akidah.

Selanjutnya Sulaiman (1993: 61) ”Al-Ghazali berpendapat bahwa pendidikan agama harus mulai diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin. Sebab yang demikian lantaran dalam tahun-tahun tersebut, seorang anak mempunyai persiapan menerima kepercayaan agama sematamata dengan mengimankan saja dan tidak di tuntut untuk mencari dalilnya”.

Semenara itu berkaitan dengan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut akhlak, bahwa pengajran harus mengarah kepada pembentukan akhlak yang mulia. Sehingga Al-Ghazali mengatakan bahwa ”ahklak adalah suatu sikap yang mengakar di dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa perlu pemikiran dan pertimbangan”.

Selanjutnya, menurut Zaenudin (1990: 75), prisip metodologi pendidikan modern selalu menunjukan aspek berganda. Suatu aspek menunjukan proses anak belajar dan aspek lainnya menunjukan aspek guru mengajar dan mendidik. A.Asas-asas metode belajar a) Memusatkan perhatian sepenuhnya b) Mengetahui tujuan ilmu pengetahuan yang akan dipelajari c) Mempelajari ilmu pengetahuan dari yang sederhana menuju yang komplek d) Mempelajari ilmu pengetahuan dengan sistimatika pembehasan B.

Asas-asas metode mengajar a) Memperhatikan tingkat daya pikir anak b) Menerangkan pewlajaran dengan cara yang sejelas-jelasnya c) Mengajarkan ilmu pengetahuan dari yanag konkrit kepada yang abstrak d) Mengajarkan ilmu pengetahuan dengan berangsur-angsur C.

Asas metode mendidik a) Memberikan latihan-latihan b) Memberikan pengertian dan nasihat-nsihat c) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk 4. Kriteria Guru yang Baik Al-Ghazali tidak pernah menggunakan istilah-istilah guru dan murid dalam arti keahlian dan akademis yang tegas.

Menurut pendapatnya, Guru atau ulama adalah seseorang yang 22 • 23. memberikan apapun yang bagus, positif, kreatif atau bersifat membangun kepada manusia yang sangat menginginkan, di dalam tingkat kehidupan yang manapun, dengan jalan apapun, dengan cara apapun, tanpa mengharapkan balasan uang kontan setimpal apapun, (Shafique Ali Khan, 2005: 62).

Al-Ghazali secara terinci telah menetapkan syarat-syarat guru dan juga tugasnya dalam Ihya 'Ulum Al-Din, Moh Zuhri (2003: 171: 181) merinci persyaratan tersebut sebagai berikut : a. Guru harus belas kasih kepada orang-orang yang belajar dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak-anaknya. Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya saya bagimu adalah seperti orang tua kepada anaknya". (H.R. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Al-Ghazali 1:171) b.

Guru harus mengikuti pemilik syara' (Nabi) SAW. Ia tidak meminta upah karena memberikan ilmu, dan tidak bermaksud balasan dan terima kasih dengannya. Tetapi ia mengajar karena mencari keridhaan Alla Ta'ala dan mencari pendekatan diri kepada-Nya (Al-Ghazali 1:172) c.

Guru tidak boleh meninggalkan sedikitpun dari nasihat-nasihat guru(Al-Ghazali 1:174). d. Guru harus mencegah murid-muridnya dari akhlak yang buruk dengan jalan sindiran, sedapat mungkin dengan terang-terangan, dengan jalan kasing sayang, tidak dengan jalan membukakan rahasia. Karena terang-terangan itu termasuk tirai kewibawaan dan menyebabkan berani menyerang karena perbedaan pendapat, dan menggerakan kelobaan untuk terus-menerus (Al-Ghazali 1:175).

e. Guru harus menghormati ilmu-ilmu yang dimiliki orang lain, di luar pengetahuannya dan keahliannya di kalangan muridnya. (Al-Ghazali 1:176). f. Guru harus mengukur kemampuan muridnya, sehingga memberikan ilmu itu sesuai dengan kadar kemampuan murid, dan pemahamannya.

(Al-Ghazali 1:177). g. Guru seyogyanya menyampaikan kepada murid yang pendek (akal) akan sesuatu yang jelas dan patut baginya, dan ia tidak menyebutkan kepadanya bahwa di balik ini ada sesuatu yang ditilai dimana ia menyimpannya dari padanya (Al-Ghazali 1:179). h. Guru harus mengamalkan ilmunya. Janganlah ia mendustakan perkataanya karena ilmu itu diperoleh dengan pandangan hati sedangkan pengamalan itu diperoleh dengan pandangan mata.

Padahal pemilik pandangan mata itu lebih banyak (AlGhazali 1:180). 23 • 24. Al-Ghazali berpendapat bahwa bahwa pada prinsipnya guru yang sempurna akalnya dan terpuji akhlaknya layak diberi amanat mengajar anak-anak atau peserta didik. Guru wajib memiliki sifat-sifat yang khusus.

Menurutnya guru harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut : a) Rasa kasih sayang istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut simpatik ; Al-Ghazali memberi nasihat kepada guru untuk berlaku sebagai seorang ayah terhadap anaknya, bahkan ia berpendapat bahwa hak seorang guru itu lebih besar ketimbang seorang ayah terhadap anaknya.

b) Tulus Ikhlas; Al-Ghazali berpendapat bahwa guru itu tidak layak menuntut honorarium sebagai jasa tugas mengajar dan tidak patut menunggu-nunggu pujian, ucapan terima kasih atau balas jasa dari muridnya. c) Jujur dan terpecaya; Seorang guru seyogyanya menjadi seorang penunjuk terpercaya dan jujur terhadap muridnya.

Sebagai penunjuk (penasehat) yang terpercaya, maka guru tidak membiarkan muridnya memulai pelajaran yang tinggi sebelum menyelesaikan pelajaran sebelumnya. Ia selalu mengingatkan pada muridnya bahwa tujuan akhir belajar ialah tqarrub kepada Allah, bukan bermegah diri atau mengejar pangkat dan kedudukan.

d) Lemah lembut dalam memberi nasihat; Al-Ghazali memberi nasihat kepada guru supaya istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut berlaku kasar terhadap murid dalam mendidik tingkah laku.

e) Berlapang dada; Al-Ghazali mengatakan, " Seorang guru tidak pantas mencela ilmu-ilmu yang berada diluar tanggung jawabnya dihadapan murid-muridnya.

Seperti pada umumnya guru bahasa mencela ilmu fiqih menghina ilmu hadits dan tafsir " f) Memperlihatkan perbedaan individu; kata Al-Ghazali; "Guru hendaknya membatasi murid kepada kecerdasan pemahamannya. Karena itu tidak boleh memberikan pelajaran yang tidak mampu dicapai oleh kemampuan akalnya, yang menyebabkan ia menjauhinya dan memerosotkan daya pikirnya. g) Mengajar tuntas; tidak pelit terhadap ilmu, Al-Ghazali menganjurkan:"Hendaknya seorang guru menyampaikan kepada muridnya yang kurang cerdas ilmu pengetahuan secara jelas dan tuntas sesuai dengan umur muridnya.

Tidak perlu dikemukakan kepadanya panjelasan bahwa di balik ilmu yang telah diberikan itu masih terdapat ilmu yang sangat pelik lagi rumit yang masih tersimpan didadanya. Yang demikian ini akan melemahkan semangatnya, menambah kebingungan, dan menimbulkan perasaan bahwa gurunya itu kikir dalam memberikan ilmu kepadanya".

h) Mempunyai idealisme; Al-Ghazali membuat perumpamaan: "Perumpamaan guru dengan murid adalah bagaikan ukiran dengan tanah liat dan bayang-bayang dengan sepotong kayu, maka bagaimanakah tanah liat itu bisa terukir indah, padahal ia material yang tidak sedia diukir dan bagaimana pula bayang-bayang itu menjadi lurus padahal kayu yang bersinar itu bengkok" (Fatiyah Hasan, 1964:49-56).

24 • 25. 5. Sifat Murid yang Baik Selanjutnya Al-Ghazali mengemukakan kriteria murid yang baik dalam kitab Ihya 'Ulum Al-Din, Abuddinata, (2003, 99-101). a) Seorang murid harus berjiwa bersih b) Seorang murid yang baik jugaharus menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi c) Seorang murid hendaknya mempunyai sifat rendah hati atau tawadhu d) Bagi murid yang baru jangan mempelajari ilmuyang bertentangan e) Seorang murid yang hendaknya mepelajari yang wajib f) Seorang murid yang baik hendaknya mempelajri ilmu secara sistimatis g) Seorang murid hendaknya tidak mempelajari satu disiplin ilmu saja h) Seorang murin hendaknya juga mengenal nilai-nilai ilmu yang dipelajarinya ANALISIS Rumusan tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah bagian dari pembahasan filsafat atau pemeikiran yang mendalam tentang pendidikan.

Menurut Al-Ghazali tujuan akhlir dari pendidikan itu adalah tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendketan diri kepada Allah serta kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagian dunia dan akhirat. Ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Atiyah Al-Abrasi yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah. 1. Pembinaan akhlak 2. Menyiapkan anak didik untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat 3.

Penguasaan keilmuan 4. Keterampilan bekerja dalam masyarakat Selanjutnya klau kita lihat dari tujuan pendidikan nasional yang teretera dalam USPN BAB II pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,berakhlak mulia, sehat, berilmucakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dari beberapa pendapat diatas tentang tujuan pendidikan, ternyata tujuan pendidikan Al-Ghazali adalh merupakan konsep tujuan pendidikan yang sempurna sehingga kalau lita lihat dengan tujuna pendidiakan Nasional ada sebuah kesamaan yaitu bentuk ketakwaan kepada Tuhan serta pengembangan potensi manusia menuju manusia yang sempurna, sehingga secara konseptual hal tersebut bisa dijadikan salahsatu dasar pemikiran bagi tujuan pendidikan di Indonesia.

25 • 26. Paparan konsep kurikulum menurut Al-Ghazali lebih cenderung kepada terhadap konsap mengenai ilmu pengetahuan.Dari coark pemikiran Al-Ghazali tentang kurikulum dapat disimpulkan bahwa dalam bidang kurikulum AL-Ghazali cenderung terhadap dua hal yaitu, pertama, kecenderungan agama dan tasawuf yang terlihat dari ketika Al-Ghazali menempatkan ilmu-ilmu agama di atas segalanya, sebagai alat mensucikan diri dan dunia.

Dengan kecenderungan ini, maka Al-Ghazali mementingkan pendidikan etika yang erat kaitannya dengan agama. Kedua, kecenderungan pragmatis yang terlihat dari setiap pemaparnnya tentang ilmu akan ada kata yang menyangkut terhadap manpaat dari mempelajari tentang ilmu tersebut. Sehingga pada hal ini Al-Ghazali dapat digolongkan kepada seseorang yang menganut paham pragmatis teologis.

Dan teori dari Al-Ghazali terlihat berjalan secara sinergis dengan kerangka pembentukan kurikulum Nasional yang menyebutkan bahwa peningkatan iman dan takwa menjadi kerangka pertama dalam pengembangan kurikulum.

Sehingga kalu kita teliti lebih mendalam akan terlihat bahwa konsep kurikulum menurut Al-Ghazali tertanan dalam nilai-nilai pengembangan kurikulum Nasional.

Metode pengajaran menurut Al-Ghazali adalah salah satu metode pengajaran yang ideal, ini terlihat ketika Al-Ghazali mampu menunjukan asas mendidik, asas mengajar, dan asas belajar. Dalam asas belajar Al-Ghazali menyarankan agar konsentrasi dalam belajar, mengetahui tujuan pembelajaran, dan belajara secara sistimatis. Konsentrasi adalah memusatkan perhatian sehingga akan lebih fokus terhadap apa yang sedang di pelajari, pengetahuan terhadap apa yang akan dipelajari dapat memicu motivasi siswa dalam belajar.

Sisitimatis adalah pembelajaran yang terencana dan teratur dengan baik, sehingga anak didikmampu belajar mulai dari yang termudah menuju yang sukar. Selanjutnya dalam asas mengajar adalah memperhatikan tingkat daya pikir anak, menerangkan pelajaran dengan sejelas mungkin, dan mengajarkan ilmu pengetahuan dari yang konkrit menuju yang abtrak.

Adapun mengenai konsep Al-Ghazali menjadikan guru sebagai profesi yang mulia dan mempunyai derajat yang tinggi duihadapan Tuhannya. Suatu konsep yang ideal tentang guru, dimana Al-Ghazali mampu mengugkapkan ciri-ciri guru yang baik, atau bhasa profesi disebut sebagai guru yang profesional, sehingga kalau diurutkan akan sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kompetensi akademik, kompetensi propesional, kompetensi sosil, dan kompetensi kepribadian.

Konsep guru menurut Al-Ghazalia adalah konsep guru yang sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat di alam nyata guru-guru banyak yang belum mempunyai sifat dan ciri guru yang sebenarnya. Akan tetapi ada satu yang menjadi krtidak setujuan penulis, dimana Al-Ghazali menyebutkan bahwa seorang guru tidak boleh menerima upah dari hasil mengajar.

Hal ini juga ditentang oleh salahsatu tokoh pendidikan (Ibnu Khaldun) yang mengatakan bahwa pendidikan adalah pabrik, sementara itu murid adalah produk, sehingga guru 26 • 27.

adalah pekerja yang membuat pruduk tersebut, maka guru berhak menerima upah dari hasil mengajarnya. Salahsatu ciri dari pendidikan Al-Ghazali adalah kecenderungan terhadap pendidikan akhlak, sehingga sngatlah menjadi perhatian dari pemikiran Al-Ghazali tentang peserta didik yang akan menjadiakn mereka lebih terarahkan dalam proses pembelajaran. Hal ini juga menjadi salahsatu bentuk yang menjadikan Al-Ghazali terkenal dengan pendidikan anak.

Maka melalui kitab yang pundamental menjadikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan, khususnya pendidikan di Indonesia SIMPULAN Dari hasil analisis terhadap konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dapat disimpilkan bahwa secara filosofis konsep ini adalah merupakan konsep yang ideal, yang menekankan pada aspek-aspek religius sebagai dasar pengembangan potensi manusia (peserta didik) tentunya suatu konsep yang dapat diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia. Secara kontektual negara kita didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, tentunya mereka membutuhkan sebuah konsep pendidikan yang mampu mengembangkan nilai-nilai spiritual, intelektual dan emosional.

Maka konsep pendidikan menurut Al-Ghazali bisa dijadikan sebagai salah satu konsep dasar pendidikan di Indonesia. DAFTAR FUSTAKA AL-Ghazali. (2003). Ihya ulumuddin. Asy Syfa, Semarang Abidin.

(1998). Pemikiran Al-Ghazali tentang pendiikan. Pustaka Pelajar, Jogyakarta Nata Abuddin. (1997). Filsafat Pendidikan Islam. Logos wacana ilmu, Cipitat Nata Abuddin. (2003). Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam. Raja Grafindo Persada, Jakarta Sulaiman Hasan Fatiyah. (1993). Pendidikan Al-Ghazali. D arul Maarif, Bandung Ali Khan Shafique. (2005). Filsafat Pendidikan Al-Ghazali.Pustaka setia, Bandung Fokus Media Redaksi.

(2005). Himpunan Peraturan Perundang-undangan Standar Pendidikan Nasional. Fokus Media, Bandung 27 • 28. E. IBNU KHOLDUN A. Autobografi Salah satu tokoh pemikir pendidikan islam adalah Ibnu Khaldun, yang memang sejak kecil haus akan ilmu pengetahuan, selalu tidak puas dengan ilmu yang telah diperolehnya, sehingga memungkinkan beliau mempunyai banyak guru yang telah mengajarinya. Tidak heran jika beliau termasuk orang yang pandai dalam ilmu islam, tidak saja dalam bidang agama, tetapi juga bidang- bidang ilmu umum, seperti sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan lain-lain.

Ibnu Khaldun, seorang cendikiawan muslim yang sangat populer ini mempunyai nama lengkap Abdu Ar-Rahman bin Al-Hasan bin Khaldun, dilahirkan di Tunisia pada tahun 732 H/1332 M dan wafat di Mesir pada tahun 808 H (1406). Nama lengkapnya Abu Zaid Abdurahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Waliyudin al Tunisi al Hadramy al Asbili al Miliki. Dia berasal dari keluarga Andalusia yang berdomisili di Silvia.

Nenek moyangnya berasal dari kabilah bani Wa-il yang berasal dari negeri Hadramaut Yaman, yang diduga berhijrah ke Andalusia pada abad ke-3 H. Pada abad ke-7 H keluarga Ibnu Khaldun dari Silvia ke Tunis.

Ibnu Khaldun dibesarkan di Tunis. Sejak kecil beliau telah mendapat didikan langsung dari orang tuanya untuk mempelajari dasar-dasar pemahan Al-qur’an. Tidak sedikit guru-guru yang telah beliau timba ilmunya, antara lain: Syaikh Abu Abdilah bin Araby Al-Hashoyiry, Abu Abdillah Muhammad bin Asy-Syawas AzZarzaly, Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Qashar dan Abu Abdillah Muhammad bin Bahr.

Mereka semua merupakan guru- guru yang mengajarkan bahasa arab. Hal ini tidak mengherankan jika Ibnu Khaldun termasuk pemikir yang interaktif dan mudah diterima hasil-hasil pemikirannya karena kepiawaian beliau dalam menggunakan bahasa. B. Teori dan Prinsip-prinsip Pemikiran Ibnu Khaldun Salah satu pemikiran beliau tentang pendidikan Islam terlihat pada peletakan dasar-dasar proses belajar mengajar sebagai sesuatu yang sangat mendasar dalam mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik.

Prinsip- prinsip tersebut secara garis besarnya meliputi beberapa hal sebagai berikut : a. Adanya penahanan dan pengulangan secara berproses. 28 • 29. b. Seorang guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya harus mengerti psikologi murid-muridnya c. Dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya guru memfoluskan pada satu masalah, jangan mencampuraduk d. Dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya seorang guru jangan terlalu lama mengulur waktu sehingga menganggu jadwal belajar seharusnya.

Ini akan menimbulkan sifat pelupa pada anak, sehingga memutuskan berbagai ilmu yang di pelajari. e. Utamakan pemahaman pelajaran, jangan hanya hafalan f. Seorang guru hendaknya bersikap kasih sayang terhadap anak didiknya. C. Menganalisis Pemikiran Ibnu Khaldun a.

Adanya penahanan dan pengulangan secara berproses yang harus disesuaikan dengan kemampuan siswa SD dan materi yang diajarkan secara bersamaan. Dimana seorang guru dituntut hendaknya memberikan pemahaman secara bertahap mengenai masalah yang terdapat dalam setiap pelajaran, setelah itu memberikan penjelasan yang disesuaikan dengan keterangan pada materi yang diajarkan dan juga hendaknya seorang guru didalam menjelaskan materi jangan yang bersifat umum dan global, serta tidak meninggalkan hal-hal yang sulit dipahami serta tidak menutup-nutupi, kecuali menjelaskan hal-hal yang masih belum dipahami b.

Seorang guru dalam melaksanakan tugas kependidikannya harus mengerti psikologi murid-muridnya khususnya siswa di tingkat SD. Oleh karena itu seorang guru hendaknya selalu mempersiapkan cara yang akan dipergunakan dan dikembangkan dalam proses memberikan pemahaman dan penerimaan ilmu secara bertahap, terutama ketika guru memberikan materi baru atau pengetahuan baru, yang tentunya akan memberikan beban tambahan dalam proses penerimaan pengetahuan dan materi lainnya c.

Dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya guru memfokuskan pada satu masalah, jangan dicampur aduk. Dalam proses belajar mengajar siswa merupakan objek, jadi seorang guru tidak dianjurkan berpindah pada materi yang baru 29 • 30. sebelum ia yakin bahwa siswanya telah paham terhadap materi pelajaran sebelumnya. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa dan daya kesiapan yang dimilikinya.

Dua hal inilah yang membentuk pemahaman yang dapat memberikan pengaruh tehadap kemapuan dan watak baru yang dapat mendukung prestasi siswa. d. Dalam menyajikan materi pelajaran, hendaknya seorang guru jangan terlalu lama mengulur waktu sehingga menganggu jadwal belajar seharusnya.

Ini akan menimbulkan sifat pelupa pada anak, sehingga memutuskan berbagai ilmu yang di pelajarinya, hendaknya di dalam proses belajar mengajar seorang guru agar memperhatikan proses pendidikan potensi yang dimiliki seorang siswa.

Adapun potensi pada diri seorang siswa akan terbentuk melalui proses perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan dengan melakukan pengulangan. e. Utamakan pemahaman pelajaran, jangan hanya hafalan.

Diharapkan supaya guru menghindari menyusun materi-materi ringkasan dan jangan membebani murid dengan hafalan yang ringkas serta menarik kesimpulannya, karena hafalan yang ringkas umumnya sulit, dan lebih sulit lagi memahami dan menarik kesimpulan yang benar.

Ternyata berakibat rusaknya proses pengajaran dan tergganggunya terhadap usaha di dalam memahami isi materi pelajaran. f. Seorang guru hendaknya bersikap kasih sayang terhadap anak didiknya.

dimana guru hendaknya cinta kasih kepada anak-anak didiknya, membina mereka dengan penuh keakraban, lemah lembut, jangan keras dan kasar.

Karena tindakan keras dalam pendidikan merugikan anak didik dan merusak mental mereka. Hukuman yang keras di dalam pengajaran, berbahaya bagi anak didik, khususnya bagi anakanak di tingkat SD karena itu termasuk tindakan yang dapat menimbulkan kebiasaan buruk.

Sikap keras dalam pengajaran terhadap anak didik, dapat mengakibatkan kekerasan itu sendiri akan menguasai jiwa dan mencegah perkembangan pribadi anak didik tersebut. Kekerasan membuka jalan ke arah kemalasan dan penipuan dan kelicikan. Namun seorang guru jangan terlalu lemah lembut bila seumpama anak didiknya bersifat acuh terhadap pelajaran, maka sebisa mungkin perbaiki anak didiknya dengan kasih sayang dan lemah lembut.

Namun jika anak didiknya tidak mengindahkan dengan cara itu maka seorang 30 • 31. guru harus bersikap keras. Dengan demikian sikap keras adalah tindakan yang terakhir setelah sikap lemah lembut tidak dapat menyelesaikan masalah. D. Mengkritisi Pemikiran Tokoh pendidikan Pokok-pokok pekiran yang telah dikemukakan oleh Ibnu Khaldun sungguh sangat brilian, di mana pada saat tokoh-tokoh lain belum sampai pada kajian ini, beliau dengan sangat yakin menjelaskan pemikirannya.

Namun pada pokok pikiran pertama Ibnu Khaldun, hendak menjadikan siswa tersebut benar-benar menguasai materi tertentu sebelum materi lain di berikan. Hal ini, barangkali memegang prinsip ”sedikit tetapi mengerti”.

Pada kondisi sekarang pengulangan yang terlalau lama pada satu tema tertentu dapat memakan waktu dan tentunya juga biaya penyelanggaraan pendidikan menjadi besar. Selain itu juga proses belajar mengajar seperti ini lebih berpusat pada teacher center, bukan pada siswa aktif.

Jadi, peran guru memang sangat dituntut untuk memberikan pembelajaran paripurna, peran guru tidak hanya terbatas sebagai madiator namaun juga sebagai executor yang menentukan berhasil tidakanya belajar anak didik tersebut. Selain itu juga ada pendapat yang dikemukakan Ibnu Khaldun yang tidak relevan dengan dunia pendidikan modern, seperti tidak memperbolehkan memberi selang waktu ketika pelajaran sedang diajarkan, hal ini menurutnya dapat mengakibatkan pelajaran terpisah-pisah sehingga pelajar cepat lupa.

Sementara para ahli didik modern memberikan tenggang waktu untuk istirahat dalam pemberian pelajaran, terutama diantara dua mata pelajaran yang berbeda untuk menghilangkan rasa kejenuhan dan untuk memantapkan mata pelajaran yang baru diberikan ke dalam jiwa siswa, disamping itu pula pelajaran harus bervariasi supaya pelajar lebih rekreatif. E. Kesimpulan Prinsip-prinsip metode pengajaran yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun masih banyak yang relevan dengan kondisi pendidikan yang sekarang khususnya untuk Pendidikan Dasar.

Di mana Ibnu Khaldun menekankan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru harus secara bertahap dan pengulangan materi. Dalam hal ini diharapkan ilmu pengetahuan yang diajarkan mengarah dalam bentuk pengajaran tuntas.

Karena Ibnu Khaldun mengutamakan pemahaman terhadap suatu bidang ilmu yang 31 • 32. dipelajari, sebelum betul-betul memahaminya belum boleh pindah ke bidang ilmu yang lain. Kemudian, Ibnu Khaldun juga menekankan sikap yang lemah lembut dan kasih sayang terhadap anak didiknya, dan melarang sikap keras dan kasar terhadap anak didiknya terutama untuk Pendidikan Dasar. Tindakan kasar dan kekerasan adalah alternatif terakhir jika sikap kasih sayang tidak memecahkan masalah.

Selain itu juga ada pula prinsip Ibnu Khaldun yang tidak relevan dengan pendapat para ahli pendidikan sekarang, seperti pengulangan yang terlalu lama pada satu tema tertentu dapat memakan waktu dan tentunya juga biaya penyelanggaraan pendidikan menjadi lebih besar, selain itu juga proses pembelajarannya berpusat pada guru, bukan pada siswa aktif.

Ibnu Khaldun tidak memperbolehkan memberi selang waktu ketika proses pembelajaran berlangsung karena dapat mengakibatkan sifat lupa. 32 • 33. F. Prof. Dr. M.J. (Martinus Jan) Langeveld (1905-1989) I. BIOGRAFI Prof.

Langeveld belajar Sejarah dan bahasa Inggris di Universitas Utrecht, tapi gelar PhD. diperoleh dari Linguistics tahun 1934. Berkat dorongan dari gurunya Philip Kohnstamm, Langeveld berhasil memperoleh gelar Profesor dibidang Pedagogi dari Univ.

Utrecht dari 1939-1971. Bersama Buytendijk, Rumke en Pompe, Langeveld mendirikan program studi IVLOS sekarang bernama ilmu sosial. II. BUKU-BUKU KARYA M.J LANGEVELD The Future is tomorrow: 17 prospective studies - Halaman 412 oleh Henri Janne - 1972 GROWING-UP - GUIDING - CHOOSING by MJ LANGEVELD I.

SHIFTS IN CHARACTERISTIC PHASES OF LIFE* 1. Shifts in the physical maturing process At the end of the Paedagogica Europaea: the European yearbook of educational research oleh M.J. Langeveld, F. Bacher, H. Aebli, Council of Europe - 1967 - 321 halaman The Educational forum - Halaman 439 oleh Alfred Lawrence Hall-Quest, Kappa Delta Pi (Honor society), Kappa Delta Pi (Honor society).

Executive Council - 1952 Educational Developments in the Benelux Countries since the Second World War MJ LANGEVELD . LANGEVELD. Revue internationale de pédagogie - Halaman 14 oleh Unesco Institute for Education - 1967 SOME PRELIMINARY CONSIDERATIONS FROM A PEDAGOGICAL POINT OF VIEW by MJ LANGEVELDUtrecht 1. "Programmed" learning is in a similar position to many other .

Universities quarterly - Halaman 292 1952 UNIVERSITIES AND THE EDUCATION OF CITIZENS MJ Langeveld Professor of Education and Genetic Psychology, University of Utrecht THE university in our time. . 33 • 34. Philosophy and education: Proceedings of the international seminar, March 23 .

- Halaman 81 1967 - 157 halaman MJ LANGEVELD Professor of Education, General Didactics, and Genetic Psychology Pedagogical Institute, State University, Utrecht Some Recent Developments in . The New universities quarterly - Halaman 292 oleh Wiley InterScience (Online service) - 1952 UNIVERSITIES AND THE EDUCATION OF CITIZENS MJ Langeveld Professor of Education and Genetic Psychology, University of Utrecht THE university in our time. . Changing the rules: psychology in the Netherlands, 1900-1985 - Halaman 180 oleh Trudy Dehue - 1995 - 204 halaman 71 MJ Langeveld, "De Opvoeding van de Student aan de Universiteit," in MJ .

73 MJ Langeveld (1948) at a conference of the International Association of . Columbus Picture Analysis of Growth Towards Maturity: A Series of 24 . oleh M. J. Langeveld - 1976 - 76 halaman The Slow learner: segregation or integration - Halaman 69 oleh Fred Joyce Schonell, John McLeod, R. G. Cochrane - 1962 - 92 halaman 14 SEPARATE SCHOOLS FOR THE FEEBLE-MINDED Professor MJ Langeveld, University of Utrecht, Holland.

The question as to whether the "slow learning" child. . III. RANGKUMAN ISI Langeveld mendefinisikan pendidikan adalah sebagai suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.

Langeveld mengartikan pedagogic sebagai ilmu pendidikan, yang lebih menitikberatkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Pedagogic merupakan suatu teori yang secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsepkonsepnya mengenai hakekat manusia, hakekat anak, hakekat tujuan pendidikan serta hakekat proses pendidikan.

Berkenaan dengan alat pendidikan Langeveld mengemukakan bahwa “suatu alat pendidikan hanyalah suatu tindakan/perbuatan atau situasi, yang dengan sengaja untuk menciptakan tujuan pendidikan”.

Beliau mengelompokan lima jenis alat pendidikan, yaitu ; 1) perlindungan, 2) kesepahaman, 3) kesamaan arah dalam pikiran 34 • 35. dan perbuatan, 4) perasaan bersatu, dan 5) pendidikan karena kepentingan diri sendiri. M.J.Langeveld, mengemukakan 6 jenis tujuan pendidikan, yaitu sebagai berikut; a. Tujuan akhir (umum, universal, dan total), b. Pengkhususan tujuan umum, c. Tujuan tak istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut (sementara/dalam salah satu aspek kehidupan), d.Tujuan incidental (menyangkut peristiwa khusus) e.Tujuan tentative (langkah yang ditempuh dalam mencapai tujuan umum) f.

Tujuan intermedier (mediator tujuan pendidikan) Pengetahuan tentang anak didik tidak lebih penting kedudukannya sebagian dari ilmu mendidik daripada pengetahuan tentang pendidik sendiri.

Dilapangan inipun ilmu mendidik meneliti fakta-fakta karena hanya ilmu itu yang mengetahui tentang apa dan untuk apa pendidikan itu dilakukan, bukankah hanya ilmu mendidik yang dapat menentukan, siapa yang sebenarnya dapat disebut “pendidik”? Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau tugas ilmu mendidik ialah juga mengumpulkan fakta tentang pendidik, mengaturnya dan menginterpratiirnya dalam hubungan dengan situasi pendidikan pada umumnya dan dengan situasi pendidikan ini pada khususnya.

Sudah dari sendirinya, bahwa tugas ilmu mendidik ialah mempelajari proses2 pendidikan. Suatu “Psycologis tentang belajar “ belum tentu mempunyai arti pedagogis dan sering juga hampir tidak mempunyai arti demikian, tetapi suatu psycologis tentang belajar oleh anak dalam situasi pendidikan disebut suatu pekerjaan pedagogis.

Hubungan ilmu mendidik dengan “filsafat” dalam semua yang diuraikan di atas ini tidak seberapa penting, kalau dibandingkan dengan hubungan nyata, antara pendidikan yang sebenarnya dalam suatu jaman tertentu dengan pengetahuan orang dari jaman itu tentang “manusia” berdasarkan pengalamannya.

Baik mengenai pedagogik teoritis – sistematis, maupun mengenai pedagogik historis, hubungan ilmu mendidik sebagai pikiran tentang pekerjaan mendidik, pemberian bentuk kepada pendidikan dan pimpinan dalam pendidikan pada satu pihak dan filsafat pada pihak lain tidak perlu dilebih35 • 36. lebihkan. Akan tetapi istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut soal lain tentang guna pelajaran dan pendidikan anthropologi filsafat bagi pedagogik sosiolog, dsb.

Karena pelajaran itu memberikan kesempatan baginya lebih memperdalam pemikiran rasionil tentang kemungkinan hubunganhubungan dan tentang struktur dasar daripada persoalan2 pendidikan, yang mungkin dalam realitet pendidikan tidak pernah muncul seperti yang dipikirkan. Maka dengan anthropologi filsafat itu mungkin didapat kejelasan pandangan, ketegasan penyadaran tentang kedudukan pendidikan dan tindakan/perbuatan pendidikan.

Apabila kita hendak memasukan pedagogik dalam klsifikasi yang demikian maka ilmu mendidik itu termasuk ilmu pengetahuan empiris, ilmu pengetahuan rohaniah, dan normative, yang dilakukan dengan intensi praktis. Pedagogik sebagai ilmu empiris karena objeknya (situasi pendidikan) dijumpainya didunia pengalaman. Disebut pengetahuan rohaniah karena situasi pendidik didasarkan pada intensi manusia untuk tidak membiarkan makhluk (anak) ini pada nasibnya menurut alam dan intensi untuk menginterpretirnya dengan tepat, yakni bukan sebagai suatu objek alam, melainkan sebanyak-banyaknya sebagai hasil aktivitas rohaniah manusia sehingga menjadi pula kebudayaan.

Ilmu mendidik bersifat istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut karena didasarkan pada pemilihan yang membedakan antara yang dianggap baik atau tidak baik untuk ini dan untuk serta terhadap manusia. Ilmu bersifat praktis karena pendidikan memahami tindakan serta pengarahan dalam pendidikan itu. IV. ANALISIS Berdasarkan analisis saya, buku karya Langeveld ini agak berbelit-belit dalam konsep atau dengan kata lain banyak konsep yang tersirat daripada tersurat sehingga hanya orang-orang yang paham dengan filsafat yang dapat memahami kandungan isi dari buku yang berjudul “ Pedagogi Teoritis Sistematis ” ini.

Buku ini banyak mengaitkan makna pendidikan sebenarnya dengan pengetahuan manusia berdasarkan pengalamannya atau 36 • 37. dengan kata lain bahwa Langeveld menggunakan filsafat anthropologi dalam memaknai dari pendidikan. Beliau menggolongkan pengertian ilmu mendidik ke dalam tiga sifat yaitu ilmu mendidik bersifat empiris, ilmu mendidik bersifat rohaniah dan ilmu mendidik bersifat normative.

Alangkah lebih baik apabila konsep pendidikan dan ilmu mendidik dikaji dengan beberapa jenis filsafat supaya sudut pandang dari konsep pendidikan dan ilmu mendidik tersebut lebih jelas dan bisa dipahami oleh semua orang. Tetapi saya sependapat dengan buku ini bahwa manusia itu adalah “homo educandum” bukan sebagai “animal educandum” seperti yang disebutkan oleh para ahli yang lain. Manusia bukan hewan,sangat berbeda jadi tidak bisa disamakan manusia dengan hewan. 37 • 38.

G. PAULO FREIRE KONSEP PENDIDIKAN PEMBEBASAN DALAM PEMIKIRAN PAULO FREIRE A. Biografi Singkat Paulo Freire Membaca pemikiran Paulo Freire tidak bisa dipisahkan dari sejarah hidupnya di masa kecil.

Maka, dengan mengetahui biografi hidupnya akan semakin memperjelas pembacaan terhadap alur pemikiran Paulo Freire. Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife, sebuah kota pelabuhan bagian selatan Brasil.

Recife merupakan sebuah kota yang terbelakang dan miskin. Ayahnya bernama Joaquim Temistocles Freire, berprofesi sebagai polisi militer di Pernambuco yang berasal dari Rio Grande de Norte. Dia, ayahnya, adalah seorang pengikut aliran kebatinan, tanpa menjadi anggota dari agama resmi. Baik budi, cakap, dan mampu untuk mencintai. Ibunya, Edeltrus Neves Freire, berasal dari Pernambuco, beragama Katolik, lembut, baik budi, dan adil.

Merekalah yang dengan contoh dan cinta mengajarkan kepada Paulo Freire untuk menghargai dialog dan menghormati pendapat orang lain. Pada tahun 1929 krisis ekonomi melanda Brasil. Orang tuanya, yang termasuk kelas menengah terkena imbas krisis itu dan mengalami kejatuhan financial yang sangat hebat.

Akibat kondisi seperti itu, Freire terpaksa belajar mengerti apa artinya menjadi lapar bagi seorang anak sekolah. Sehingga pada umur sebelas tahun, karena pengalaman yang mendalam akan kelaparan, bertekad untuk mengabdikan kehidupannya pada perjuangan melawan kelaparan, agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yang tengah dialaminya.

Paulo Freire kuliah di Universitas Recife pada fakultas hukum. Dia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa sambil menjadi guru penggal waktu Bahasa Portugis di karya-karya di bidang yang diminatinya tersebut. Paulo Freire pernah bekerja sebagai bahkan ia menjadi Direktur Bagian pendidikan dan Kebudayaan SESI (Pelayanan Sosial) di Negara Bagian Pernambuco. Paulo Freire mendapatkan gelar doktor di Universitas Recife pada tahun 1959. Paulo Freire mendapat undangan dari Amerika Serikat untuk Tenaga Ahli Pusat Studi Pembangunan Dan Perubahan Sosial serta Guru Besar Tamu di Pusat Studi Pendidikan dan Pembangunan, Universitas Harvard.

38 • 39. Amerika saat itu tengah dilanda banyak huru-hara, mulai dari bentrokanbentrokan rasial merebak sejak 1965 sampai oposisi terhadap keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam perang di Asia. Keadaan tersebut sangat mempengaruhi Freire. Dia melihat gejala dikucilkannya orang-orang yang tak berdaya, baik di bidang ekonomi, social, budaya maupun politik, bukan hanya merupakan monopoli Dunia Ketiga, tetapi juga terdapat di Negara maju.

Dia juga memliperluas pengertian dunia ketiga dari ke pengertian politis. Dia juga bekerja sebagai penasihat khusus di Kantor Pendidikan Dewan Gereja se-Dunia di Jenewa.

Freire mendapat kesempatan mengadakan perjalanan keliling ke nagara lain, dan banyak membaktikan kegiatan untuk mendampingi pelbagai program yang dijalankan Negara-negara sedang berkembang. Beberapa karya Paulo Freire yaitu: 1. Pedagorgy of the Oppressed 2. Pedagogy of the City 3. Pedagogy istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Hope 4.

Pedagogy of the Heart 5. Pedagogy of Freedom 6. Pedagogy of Indignation B. Konsep Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Ada beberapa tema sentral dalam konsep pendidikan pembebasan dalam pemikiran Paulo Freire, yaitu Humanisasi, pendidikan hadap masalah (problem-posing education), konsientisasi, dialog. Masalah sentral bagi manusia adalah humanisasi. Humanisasi merupakan sesuatu hal yang wajib diperjuangkan, karena sejarah menunjukkan humanisasi dehumansisi merupakan alternative yang real.

Akan tetapi, hanya humanisasi saja yang merupak. dan panggilan manusia sejati. Dehumanisasi tidak hanya mewarnai mereka yang kemanusiaannya dirampas, tetapi juga mereka yang merampasnya. Dalam perjuangan humanisasi itu manusia tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas. Pembebasan sejati terjadi kalau tangan-tangan yang terangkat mengemis itu diubah menjadi tangan-tangan yang mampu mengubah dunia. Kaum tertindas mampu memahami penindasan yang mengerikan, karena merekalah yang menanggung dan mengalami beban penindasan.

Merekalah yang lebih memahami keharusan pembebasan. 39 • 40. Paulo Freire menyebutkan bahwa pendidikan lama itu adalah pendidikan dengan system bank.

Dalam pendidikan itu guru merupakan subyek yang istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut pengetahuan yang diisikan kepada murid. Murid adalah wadah atau suatu tempat deposit belaka. Dalam proses belajar itu murid hanya sebagai objek belaka.

Sangat jelas dalam pendidikan semacam itu, bagi Freire, tidak terjadi komunikasi yang sebenarnya antara guru dan murid. Praktik pendidikan semacam itu mencerminkan penindasan yang terjadi di masyarakat sekaligus memperkuat struktur-struktur yang menindas.

Untuk mengganti system pendidikan seperti itu, Freire mempunyai alternative yaitu system baru yang dinamakan "problem-posing education" atau "pendidikan hadap masalah" yang memungkinkan konsientisasi. Dalam konsientisasi, guru dan murid bersama-sama menjadi subyek yang disatukan oleh obyek yang sama. Tidak ada lagi yang berpikir memikirkan dan yang tinggal menelan, tetapi mereka berpikir bersama.

Guru dan murid harus secara serempak menjadi murid dan guru. Dialog menjadi unsur sangat penting dalam pendidikan. Skema system Pendidikan Paulo Freire Dunia, pengetahuan, situasi, problem Subyek Obyek Bersama-sama guru Obyek murid Refleksi, dialog, observasi tantangantan Subyek perubahan Dalam pendidikan "hadap masalah" itu guru belajar dari murid dan murid belajar dari guru.

Guru menjadi rekan murid yang melibatkan diri dan merangsang daya pemikiran kritis para murid. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama 40 • 41.

mengembangkan kemampuan untuk mengerti secara kritis dirinya sendiri dan dunia tempat mereka berada. Pengetahuan adalah keterlibatan. Bagi Freire dialog adalahsalah satu unsure penting dalam pendidikan kaum tertindas. Inti dialog adalag kata. Kata mempunyai dua dimensi refleksi dan aksi yang berada dalam interaksi yang radikal. Tanpa refleksi hanya akan terjadi aktivisme, dan taksi dan refleksi, kata menjadi benar-benar kata yang sejati.

Kata sejati adalah kata yang memungkinkan mengubah dunia. Dialog adalah pertemuan antara kata dengan tujuan "member nama kepada dunia". Dialog mengandaikan kerendahan hati, yaitu kemauan untuk belajar dari orang lain meskipun menurut perasaan kebudayaan lebih rendah; memperlakukan orang lain sederajat; keyakinan bahwa orang lain dapat mengajar kita.

Artinya bahwa tindakan dialogic selalu bersifat kooperatif. Itu berarti adanya kesatuan antara bawahan dan atasan dalam usaha memacu proses perubahan. C. Ulasan Terhadap Konsep Pendidikan Pembebasan Paulo Freire Bagi Freire pendidikan merupakan sentral dalam membebaskan manusia dari keterbelakangan. Karena pendidikan yang ada telah menjadi sarana pembodohan itu.

Paulo Freire mengajak kita untuk bersikap kritis, jeli, dan waspada terhadap kebijakan pendidikan yang hampir selalu diwacanakan seakan-akan objektif.

JOHN LOCKE ( 29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704 )Filosuf aliran empirismen yang dikenal dengan teori tabularasa sebagai tokoh pendidikan Dunia 1. Biografi John Locke lahir pada tanggal 29 Agustus 1632 di sebuah kota WringtonSomersetshire kira-kira dua belas mil dari Bristol Inggris, sebagai anak seorang sarjana hukum bernama Lockeayahnya seorang pengacara Negara dan pegawai kepada Hakim perdamaian di Chew Magna yang pernah menjabat sebagai kapten kavaleri untuk parlemen pasukan pada awal bagain dari perang saudara Inggris.

Ibunya Agnes Keene ,adalah putri seorang penyamak kulit dan terkenal sangat cantik. 41 • 42. John Locke mendapat pendidikan di rumah. Pada usia 14 tahun ia sekolah Westminster untuk persipan ke Oxford. Locke belajar ilmu alam dan kedokteran serta mencapai gelar kesarjaan tahun 1658. Kemudian masuk dunia diplomasi dan ditempatkan di Brandenburg tahun 1665. Karena profesi diplomatnya ini, ia lalu mengunjungi banyak Negara. Dia pernah ke Paris dan Belanda pada masa Stanhourder Koning Willm III, kemudian kembali ke oxfordbelajar lagi dan menjadi dokter.

Ia membaca tulisan-tulisan Descrates dan merasa sangat tertarik pada filsafatnya. Pada tahun 1683 ia pergi ke pengasingan di Belandadi sana ia ikut serta dalam gerakan politik yang menepatkan William dari orange atas takhta Inggris.

Setelah pencapaian Wiliam dari Orangeia kembali ke Inggris, Pensiun untuk kehidupan pribadi, dan mengabdikan diri untuk studinya. Dia meninggal pada tahun 1704. Locke adalah wakil dari kebudayaan Inggris pada masanya.

Dengan pikiran terbuka untuk masalahmasalah yang paling beragam. Locke adalah seorang filsuf, seorang dokter medis, pendidik ,dan seorang politikus 2. Aliran John Locke adalah filsuf dari Inggris dengan pandangan empirismeIa sering disebut sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam perkembangan psikologi. Menurut empirismeyang menjadi sumber pengetahuan adalah empiri, atau pengalaman, baik pengalaman batiniah maupun pengalaman lahiriah, Pengikut empirisme tidak puas dengan teori pengetahuan rasionalis, mereka mencoba untuk mencari teori pengatahuan lainnya yang konsisten dengan pengalaman manusia dalam kehidupannya sehari-hari.

Kaum empiris bertitik tolak dari pengalaman alat dria sebagai sumber dan dasar bagi apa yang kita ketahui.Selanjutnya pengalaman mengajarkan bahwa prinsif-prinsif moral tertentu dan pengertian tentang Allah, jauh dari bawaan, berbeda dengan orang yang berbeda dan pada waktu yang berbeda.

Oleh karena itu tidak terdapat ide bawaan; intelek kita, pada saat pertama keberadaanya. Oleh karena itu tidak terdapat ide bawaan ; intelek kita, pada saat pertama keberadaannya adalah sebuah tabularasasebuah kertas bersih yang belum ditulis. Semua tayangan kita kemudian menemukan diatasnya ( yang bagi Locke adalah ide-ide ) berasal dari pengalaman. Locke menjelaskan bahwa pengalaman ada dua yaitu eksternal dan internal. 1. Pengalaman eksternal, yang disebut sensasi, member kit aide-ide yang seharusnya obyek eksternalsperti warna, suara, ekstensi, gerak.

dll Locke mengatakan “ seharusnya objek “ karena keberadaan mereka belum terbukti ( 42 • 43. Dalam teori pengetahuan terbatas pada pengalaman konten mental, seperti Locke adalah sangat tidak mungkin untuk membuktikan keberadaan actual seharusnya ini objek ) 2.

Pengalaman internal, yang disebut refleksi, membuat kita memahami pengoperasian sangat pada objek sensasi, seperti tahu, ragu, percaya dsb. Bagi Lockesensasi dan refleksi diklasifikasikan sebagai sederhana dan kompleks, menurut nya dapat diminimalkan unsure, seperti warna putihkegendutan atau dikembalikan pada elemen lebih sederhana.

Dengan demikian gagasan mengenai sebuah apel itu kompleks karena merupakan kombinasi dari ide-ide sederhana warna, bulat, rasa dan sebagainya. Semangat regards pasif sebagai ide sederhanatidak ada yang bias memiliki ide suara, misalnya, jika tidak dilengkapi kepadanya.

Sebaliknyasemangat aktif tentang ide – ide kompleks karena dapat mengurangi mereka untuk unsure-unsur istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut sederhana dan dapat membuat ide-ide kompleks baru dari elemen-elemen ini Locke membedakan 3 kelas ide kompleks : 1. Ide substansimewakili konstan atau stabil kumpulan ide-ide sederhana yang berkaitan dengan substratum misterius yang merupakan pusat mempersatukan mereka 2.

Ide – ide modeyang menghasilkan dari kombinasi oleh intelek dari beberapa ide-ide, sedemikian rupa untuk membentuk suatu hal yang tidak pada dirinya sendiri, tetapi sebuah property atau modus hal yang ada – sebagai contohsebuah segitiga, rasa, syukur.

3. Ide hubunganyang timbul dari perbandingan antara satu ide dengan yang lain, seperti hubungan temporal dan spasial, atau hubungan sebab Selain ide-ide yang rumit, ada jug aide-ide umum, yang dihasilkan dari isolasi ide sederhana dari kompleks – misalnyaputih – dan dari ide universal sejauh ini merupakan karakteristik umum untuk beberapa sensasi serupa.

Maka ide-ide umum adalah ide abstrak, dan berguna untuk menandakan koleksi sensasi umum Teori yang sangat penting darinya adalah tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saat mula-mula seseorang dilahirkan bersih bagaikan sebuah tabularasa 3.

Karya yang fundamental Dalam Buku Yang berjudul “ essay concerning human understanding “, Locke menjelaskan terungkapnya bertahap pikiran sadar ini.Berdebat melawan baik Agustinian pandangan manusia sebagai awalnya berdosa dan cartesia posisi, yang menyatakan bahwa 43 • 44. orang bawaan tahu dasar proposisi logis. Locke berpendapat sebuah “ kosong “ pikiran, tabularasa, yang dibentuk oleh pengalaman ; sensasi dan refleksi menjadi dua sumber dari semau ide.

Pemikiran mengenai pendidikan adalah garis besar tentang bagaimana mendidik pikiran ini, ia mengungkapkan keyakinan bahwa pendidikan yang menerbitkan orang itu atau lebih mendasar bahwa pikiran adalah sebuah “ lemari kosong “ dengan pernyataan, “ Dalam teori tabularasa yang menyatakan bahwa kita dilahirkan dengan keadaan jiwa yang bersihseperti kertas putih tanpa sifat dan tanpa idea.

Apa yang kita ketahui atau kita pikirkan datang dari pengalaman. Semua informasi berdasarkan pengalamanbaik melaui alat dria kita ataupun melalui refleksi yang seterusnya sampai kepada jiwa kita.Karena itu locke ada dua sumber pengetahuanyaitu “ pengindraan “ dan “ refleksi “.

Pengatahuan pengindraan berhubungan dengan pengalaman lahiriahsedangkan refleksi berhubungan dengan pangalaman batiniah.

Semua pengetahuan kita kaya dengan gagasan – gagasan ( ide – ide ) yang kita peroleh melalui pengalaman dalam kejadian hidup sehari – hari. Pengetahuan merupakan hasil pengujian terhadap ide. Kemudian timbul pertanyaan apakah antara idea yang satu dengan idea yang lainnya ada persesuaian. Dalam hal ini ada empat bentuk yang muncul, yaitu : 1) dalam bentuk identitas atau perbedaan2) dalam bentuk hubungan3) dalam bentuk koeksistensi atau berada bersama-sama4) dalam bentuk kenyataan.

Dalam bentuk yang pertamapengetahuan diperoleh dengan cara memeriksa dua idea atau lebih, untuk melihat apakah ada persamaan atau perbedaan. Dalam pengetahuan yang kedua yaitu ada dua atau lebih idea yang berhubungan satu sama lain.

Dalam bentuk yang ketigayaitu pengetahuan yang berpangkal pada kecocokan antara idea yang satu dengan yang lainnya. Bentuk yang terakhiryakni pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pada pengalaman yang berada di luar jiwa kita.

Mayer menyimpulkan dari buku “ essay concerning human understanding “ sebagai berikut: Menurut John Lockekita dapat menyatakan dunia luar secara pasti tanpa penyataan logika. Logika silogisme dari Aristoteles tidak membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan. Memang dala matematik terdapat silogismenamun hal itu tumbuh dari dalil-dalil matematik yang bertautan.

Kita harus selamanya dibimbing oleh pengalamandan probabilitas merupakan penunjuk jalan bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan. Locke juga mengemukakan bahwa ada perbedaan antara pikiran kita 44 • 45.

dengan dunia obyektif. Kita tidak dapat mengenal esensi yang sebenarnya ( hakikat istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut dari phenomena material maupun spiritual.

Ada hubungan yang erat antara sebab dan akibat. John Locke sebagai penganut teori tabularasateori kertas putih, kertas tidak tertulis. Dalam bidang pendidikania menganjurkan pengamatan gejala-gejala psikis, manurutnyasegala sesuatu.

Melalui pengalaman inderawilah helai-helai kertas itu diisi. Artinya pengamatan dengan pancaindera akan mengisi jiwa dengan kesan-kesan ( sensation ) yang dengan jalan sistesis, analisis dan perbandingan diolah menjadi pengetahuan ( reflexion ). Sebagai pendidikJohn Locke mengutamakan pendidikan jasmani.

Dia juga menganjurkan pakaian yang cocoktidak terlalu panas dan tidak terlalu sempitmakanan sehat tanpa pedas, sering menghirup udara segar, melakukan gerak olah ragaserta kapala dan kaki harus selalu dingin. John Locke mengutamakan pendidikan di rumah daripada di sekolah, karena pendidikan di rumah member kesempatan mengenal dari dekatkepribadian anak. Ciri didaktik John Locke adalah : 1). Belajar seperti bermain, 2). Mengajarkan mata pelajaran berturut-turuttidak sama3).

Mengutamakan pengalaman dan pengamatan4). Mengutamakan pendidikan budi pekerti Perihal pendidikan budi pekertiJohn Locke menekankan soal menahan diri dan membangkitkan rasa harga diri,pendapat orang harus menjadi salah satu alas an penting untuk perbuatan susila. Selain itu anak harus memperhatikan apakah orang lain menyetujui atau mencela. John Locke mementingkan kepatuhan si anak. Dari permulaan anak harus dibiasakan kepada yang baik – baik. Pendidikan harus dapat mempertahankan kewibawaannya.

Ia menolak hukuman – hukuman dan hadiah. Ia pun menolak pendidikan agama yang berlebihan. John Locke tidak setuju anak diberi Kitab Injil. Menurutnyaanak lebih baik disuruh membaca cerita-cerita Bibel 4.

Kritisi John locke adalah filusuf yang mengabdikan dirinya bukan hanya kepada dunia kedokteran tetapi ia juga pakar dalam pendidikania sangat tertarik dalam pembentukan kemampuan yang dimiliki oleh anak, bahwa segala sesutu sangat dipengaruhi oleh lingkungang yang memadai baik dari sarana maupun oleh latih yang terus nerus. Itu 45 • 46.

semua dianggap benar karena tanpa ada lingkungan luar anak tidak akan kelihatan kemampuan baik kemampuan nyata ( actualty ability ) yang langsung dapat diketahui pada saat individu telah mengalami proses belajarmaupun kemampuan bakat ( potencial ability ) yaitu kemampuan potensi individu yang dimiliki secara khusus tidak dimiliki oleh individu lainhanya mungkin di sini john terlalu mengabaikan lingkungan alami ( natural ) yang dimiliki oleh setiap anak, karena setiap individu, heriditas yang dimiliki oleh individu oleh john locke sangat diabaikan, beliau memandang bahwa pembawaan yang dimiliki oelh individu itu tidak adasemua yang dimiliki oleh anak sekarang hanyalah pengaruh atau didikan dari luar semata.

Sementara menurut aliran holistik bahwa manusia ( human being ) itu merupakan kesatuan jiwa raga ( a whole being ) yang tak terpisahkan satu sam lain, bahwa di dalam organisme itu terdapat dorongan ( drives ) yang bersumber pada kebutuhan dasarnya ( basic needs ) yang merupakan daya penggerak ( motives ) untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Holistik menekankan bahwa prilaku itu bertujuan ( purposive )yang berarti aspek instrinsik ( niat, tekad, azam ) dari dalam individu merupakan factor penentu yang penting untuk melahirkan prilaku tertentu meskipun tanpa adanya perangsang ( stimulus ) yang datang dari lingkungan 5.

Kesimpulan Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pendidikan sangat didominan dipengaruhi oleh lingkungan luar 2.

Individu memiliki pengetahuan hasil dari pengalaman 3. Pendidikan yang digagas oleh John Locke bersifat utilistis, yang didasarkan pada kegunaan 4. Proses pendidikanlah yang memberi banyak hal kepada anak. DAFTAR PUSTAKA Baihaqi, MIF,(2007) Ensiklopedia Tokoh Pendidikan. Bandung: Nuansa SadulohUyoh,(1993), Pengantar Filsafat Pendidikan, Bandung :Publikasi Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan FIP IKIP Syamsudin .M, Abin, ( 2000 ), Psikologi PendidikanBandung : PT Remaja Rosdakarya 46 • 47.

Wikipedia Bahasa IndonesiaEnsiklopedia Bebas http://en.wikipedia.org/wiki/John_Locke 47 • 48. H. PLATO Plato lahir sekitar 427 SM - dari keluarga terkemuka di Athena, ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Periktione.

Ketika bapaknya meninggal ibunya nikah lagi dengan adik ayahnya Plato yang bernama Pyrilampes yang tidak lain adalah seorang politikus, dan Plato banyak terpengaruh dengan kehadiran pamannya ini. Karena sejak kehadiran pamannya ini ia banyak bergaul dengan para politikus Athena.

Plato adalah filsuf Yunani yang sangat berpengaruh, murid Socrates dan guru dari Aristoteles. Karya Plato yang paling terkenal ialah Republik, di mana ia menguraikan garis besar pandangannya pada keadaan "ideal". Plato terkenal dengan ajarannya tantang cita-cita yang disebut “dunia cita-cita”, yang antara lain menyatakan : (a) Dalam alam yang ada di luar pancaindera kita dan yang hanya dapat dicapai dengan pikiran, terdapat cita-cita yang mempunyai bentuk-bentuk sendiri, tidak berubah dan tidak terdiri dari zat; (b) Dalam keadaan aslinya, sebelum manusia diturunkan ke dunia, ia melihat bentuk-bentuk itu dalam alam aslinya.

Jika manusia kemudian memperoleh badan jasmaniahnya, maka ia melalui pancainderanya akan ingat kembali cita-cita itu.

Dengan demikianpenginderaan tidak memberi pengetahuan baru, tetapi hanya ingatan saja kepada cita-cita yang telah ada di dalam asalnya. FILSAFAT PENDIDIKAN PERENIALISME PLATO Perenialisme merupakan filsafat pendidikan yang lahir pada abad kedua puluh, sebagai suatu kritik terhadap pendidikan progresif. Perenialisme menentang pandangan progresivisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Teori dan konsep pendidikan perenialisme dilatarbelakangi oleh filsafat-filsafat Plato sebagai Bapak Realisme Klasik.

Plato berpandangan bahwa realitas yang hakiki itu tetap tidak berubah. Realitas atau kenyataan-kenyataan itu telah ada pada diri manusia sejak dari asalnya, yang berasal dari realitas yang hakiki. Menurut Plato, “dunia idea”, bersumber dari ide mutlak,yaitu Tuhan. Kebenaran, pengetahuan, dan nilai sudah ada sebelum manusia lahir yang semuanya bersumber dari ide yang mutlak tadi. Manusia tidak mengusahakan dalam arti menciptakan kebenaran, 48 • 49.

pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia menemukan semuanya itu. Dengan menggunakan akal atau rasio, semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. Kebenaran itu ada yaitu kebenaran yang bulat dan utuh. Manusia dapat memperoleh kebenaran tersebut dengan jalan berpikir, bukan dengan pengamatan indera, karena dengan berpkir itulah manusia dapat mengetahui hakikat kebenaran dan pengetahuan (Uyoh Sadulloh, 2007).

Dalam pendidikan, perenialis berpandangan bahwa dalam dunia yang tidak menentu, penuh kekacauan, serta membahayakan, seperti yang kita hadapi dewasa ini, tidak ada satupun yang lebih bermanfaat daripada kepastian tujuan pendidikan, serta kestabilan dalam perilaku pendidikan. KONSEP PENDIDIKAN PLATO Menurut Plato, pendidikan didasarkan pada pengertian logis psikologi manusia. Ia memberikan ilustrasi logis psikologi manusia. Ia memberikan ilustrasi : pengalaman bayi atas segala sesuatu bermula dengan sensasi kenikmatan dan rasa sakit.

Anak harus belajar merasakan kenikmatan daan rasa sakit, mencintai dan membenci secara tepat. Ketika tumbuh mereka akan memahami alasan yang mendasari latihan yang telah diterima. Sistem pendidikan yang logis memerlukan integrasi intelek dan emosi. Cita-cita pendidikan plato adalah: (a) Tugas individu mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi.

Pendidikan harus diselenggarakan untuk dan oleh Negara. Jenis pedagogiknya adalah pedagogik Negara yang diarahkan kepada Negara yang susila; (b) Plato membedakan tiga fungsi pada manusia: pikiran, keinginan, dan kemauan. Di mana ketiga fungsi itu disejajarkan dengan tiga golongan dalam masyarakat, yaitu : (1) golongan yang mengutamakan pikiran yaitu golongan pengajar, (2) golongan yang mengutamakan keinginan yaitu golongan pegusaha, (3) golongan yang mengutamakan kemaunan yang membawa mereka pada keberanian yaitu golongan militer.

Melalui pendidikan, Plato bermaksud mendapatkan (a) orang-orang yang baik, (b) orang-orang yang baik itu untuk menduduki tempatnya (the right men in the right place) dalam golongannya masing-masing.

49 • 50. Menurut Plato, dalam pendidikan bisa membuka pengertian kebijakan. Pengertian yang baik membawa akibat perbuatan yang baik pula. Perbuatan yang tidak baik adalah akibat dari pengertian yang salah. Plato menempatkan kebijakan intelektual di tempat tertinggi. Dalam rencanarencana pendidikannya kemukakan, ditekankan pula kebijakan moral dan latihan kemauan. Juga pendidikan-pendidikan fisik dan jasmani seperti gimnastik, menari dan permainan-permainan sebab mereka berpendapat bahwa kekuatan jasmani membantu kekuatan moral dan intelektual.

Karena, semuanya berhubungan dengan kebaikan, disiplin dan keselarasan dalam fikiran dan tabiat dengan keutamaan yang sama dalam tubuh manusia.

Di antara kebijakan-kebijakan intelektualnya, Plato masukkan juga kepandaian (kesanggupan untuk membuat barang) dan kebijakan praktis (kesanggupan menimbang secara tepat terutama dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik dalam kehidupan seharihari).

Kebijakan praktis atau prudensia merupakan hal yang esensial dalam kehidupan moral dan dalam diri seorang warga negara yang bertanggung jawab.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

IMPLIKASI TERHADAP PENDIDIKAN Pendidikan dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut pandang masyarakat dan sudut pandang individu. Pendidikan dilihat dari sudut pandang masyarakat merupakan pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda agar nilai-nilai yang ada tetap terjaga kelestariannya, sehingga identitas suatu masyarakat tetap lestari. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan proses pengembangan potensi-potensi yang terpendam dalam setiap individu, sehingga individu tersebut mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi dalam interaksi kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan pandangan pendidikan tersebut seyogianya pendidikan dijadikan pijakan konkrit dalam upaya membangun karakter bangsa (nation character building). Sudah saatnya konsep pendidikan modern dan terarah yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat diterapkan oleh pemerintah. Sejak zaman dahulu hingga saat ini prinsip pendidikan tidak ada perbedaan yang signifikan.

Prinsip pertama pendidikan adalah pewarisan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat dari generasi ke generasi. Kedua, pemindahan (transfer) ilmu dan keterampilan dari generasi ke generasi. Plato berpendapat, bahwa tujuan akhir dari pendidikan adalah meningkatkan 50
• العربية • Asturianu • Aymar aru • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • বাংলা • བོད་ཡིག • Català • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • کوردی • Čeština • Чӑвашла • Cymraeg • Dansk • Dagbanli • Deutsch • Zazaki • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Français • Frysk • Gaeilge • Gàidhlig • Galego • ગુજરાતી • 客家語/Hak-kâ-ngî • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Kreyòl ayisyen • Հայերեն • Interlingua • Íslenska • Italiano • 日本語 • La .lojban.

• Jawa • ქართული • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • कॉशुर / کٲشُر • Kurdî • Latina • Lingála • Lietuvių • Latviešu • मैथिली • Олык марий • Македонски • മലയാളം • मराठी • Bahasa Melayu • Malti • မြန်မာဘာသာ • नेपाली • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • پنجابی • Português • Runa Simi • Română • Русский • Русиньскый • संस्कृतम् • Sicilianu • Scots • Davvisámegiella • Srpskohrvatski / српскохрватски • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • ChiShona • Istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut • Shqip • Српски / srpski • SiSwati • Sunda • Svenska • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Xitsonga • Татарча/tatarça • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Vèneto • Tiếng Việt • Walon • Winaray • 吴语 • მარგალური • ייִדיש • Vahcuengh • 中文 istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Bân-lâm-gú • 粵語 Guru di afrika sedang melakukan kegiatan mengajar di luar ruangan Guru ( bahasa Sanskerta: गुरू yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah "berat") adalah seorang pengajar suatu ilmu.

Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. [1] [2] [3] Secara formal, guru adalah seorang pengajar di sekolah negeri ataupun swasta yang memiliki kemampuan berdasarkan latar belakang pendidikan formal minimal berstatus sarjana, dan telah memiliki ketetapan hukum yang sah sebagai guru berdasarkan undang-undang guru dan dosen yang berlaku di Indonesia.

[4] Daftar isi • 1 Arti umum • 2 Arti khusus • 3 Guru di Indonesia • 3.1 Kode etik • 3.2 Guru tetap dan honorer • 4 Tokoh guru di Indonesia • 5 Lihat pula • 6 Referensi • 7 Pranala luar Arti umum [ sunting - sunting sumber ] Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru dapat juga dianggap seorang guru.

[2] Arti khusus [ sunting - sunting sumber ] Dalam agama Hindu, guru merupakan simbol bagi suatu tempat suci yang berisi ilmu ( vidya) dan juga pembagi ilmu. Seorang guru adalah pemandu spiritual atau kejiwaan murid-muridnya. Dalam agama Buddha, guru adalah orang yang memandu muridnya dalam jalan menuju kebenaran.

Murid seorang guru memandang gurunya sebagai jelmaan Buddha atau Bodhisattva. Dalam agama Sikh, guru mempunyai makna yang mirip dengan agama Hindu dan Buddha. Namun, posisinya lebih penting lagi dikarenakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut satu inti ajaran agama Sikh adalah kepercayaan terhadap ajaran sepuluh guru Sikh.

Hanya ada sepuluh guru dalam agama Sikh. Guru pertama, Guru Nanak Dev adalah pendiri agama ini. Orang India, Cina, Mesir, dan Israel menerima pengajaran dari guru yang merupakan seorang imam atau nabi.

Oleh sebab itu, seorang guru sangat dihormati dan terkenal di masyarakat serta menganggap guru sebagai pembimbing untuk mendapat keselamatan dan dihormati bahkan lebih dari orang tua mereka.

Guru di Indonesia [ sunting - sunting sumber ] Kode etik [ sunting - sunting sumber ] Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merumuskan sejumlah poin kode etik seorang guru di Indonesia.

[5] [6] • Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. • Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. • Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.

• Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar. • Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggungjawab bersama terhadap pendidikan.

• Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan mutu dan martabat profesinya. • Guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. • Guru secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. • Guru melaksakanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Guru tetap dan honorer [ sunting - sunting sumber ] Guru tetap adalah guru yang telah memiliki status minimal sebagai calon pegawai negeri sipil dan telah ditugaskan di sekolah tertentu sebagai instansi induknya.

Selaku guru di sekolah swasta, guru tersebut dinyatakan guru tetap jika telah memiliki kewewenangan khusus yang tetap untuk mengajar di suatu yayasan tertentu yang telah diakreditasi oleh pihak yang berwenang di pemerintahan Indonesia. [7] Sementara itu, guru tidak tetap, atau sering disebut guru honorer, [8] adalah guru yang belum berstatus minimal sebagai calon pegawai negeri sipil.

[9] Seringkali muncul beberapa kontroversi mengenai kedua status ini. Sebagian guru honorer digaji di bawah upah minimum (UMR) yang telah ditentukan oleh undang-undang. [10] Meskipun demikian, Kementerian Pendidikan mulai mengangkat guru honorer menjadi pegawai negeri sipil. [11] Tokoh guru di Indonesia [ sunting - sunting sumber ] • Abdurrahman Wahid • Ki Hadjar Dewantara • Ki Sarmidi Mangunsarkoro • Dewi Sartika • Haji Abdul Malik Karim Amrullah • Maria Ulfah Santoso • Sartono Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Persatuan Guru Republik Indonesia • Ikatan Guru Indonesia • Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia • Perkumpulan Guru Madrasah Penulis Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Jabatan fungsional guru dan angka kreditnya • ^ a b Taniredja, Tukiran; Sumedi, H.

Pudjo; Abduh, Muhammad (30 Januari 2017). Guru yang Profesional. Bandung: Alfabeta. ISBN 978-602-289-223-6. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Peraturan pemerintah no.74 Tahun 2008 Tentang Guru.

Jakarta : Depdiknas • ^ Depdiknas. (2005). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 TentangGuru Dan Dosen. Jakarta: Depdiknas. • ^ Muhammad Ahyan, Yusuf Sya'bani. Profesi Keguruan: Menjadi Guru yang Religius dan Bermartabat. Ceremedia Communication. ISBN 9786025683152. • ^ (PGRI), Persatuan Guru Republik Indonesia (01 Desember 2020). "AD/ART PGRI Tahun 2019" (PDF). pgri.or.id. Diakses tanggal 08 Februari 2021. Periksa nilai tanggal di: -access-date=, -date= ( bantuan) • ^ "Istilah".

www.bps.go.id. Diakses tanggal 2021-07-15. • ^ Rifa'i, Bahtiar. "Guru Honorer SD di Pandeglang Tinggal di WC, Camat Janji Carikan Tempat Layak". detiknews. Diakses tanggal 2019-08-06. • ^ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum • ^ Media, Kompas Cyber. "15 Tahun Jadi Guru Honorer, Ini Alasan Nining Tetap Bertahan dan Tinggal di Toilet".

KOMPAS.com. Diakses tanggal 2019-08-06. • ^ Isnanto, Bayu Ardi. "Mendikbud: Tiap Tahun Akan Ada 110 Ribu Guru Honorer Diangkat Jadi PNS". detiknews. Diakses tanggal 2019-08-06. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Teacher. • (Indonesia) Situs web jejaring sosial guru Indonesia • (Indonesia) Situs web Persatuan Guru Republik Indonesia • (Indonesia) Situs web Ikatan Guru Indonesia • (Indonesia) Wali Kelas Kategori tersembunyi: • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Galat CS1: tanggal • Artikel mengandung aksara Sanskerta • Pranala kategori Commons ditentukan secara lokal • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda LCCN • Artikel Wikipedia dengan penanda NDL • Artikel Wikipedia dengan penanda HDS • Artikel Wikipedia dengan penanda NARA • Artikel Wikipedia dengan penanda ganda • Halaman ini terakhir diubah pada 5 Mei 2022, pukul 07.06.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 5.8.

Sebarkan ini: Dalam arti luas Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal.

Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 5 Pengertian dan Karakteristik Profesi Menurut Para Ahli Ada orang yang bekerja untuk menyambung nyawa dari hari ke sehari.

Bagi mereka, tidak bekerja sehari berarti tidak bisa makan sehari. Bisa dibayangkan susahnya hidup mereka jika mereka sakit selama berhari-hari. Sementara bagi orang lainnya, bekerja berarti mengejar kekayaan.

Mereka mungkin belum kaya atau sudah kaya, tetapi ingin mendapatkan lebih banyak uang. Ada yang bekerja untuk melayani orang lain. Ini terutama mereka yang berjiwa sosial.

Ada yang bekerja sebagai perwujudan hobi. Asal batin puas, cukuplah sudah. Memang dengan bekerja kita akan mendapatkan uang. Dengan bekerja kita akan bisa mengembangkan diri dan menggunakan segenap kemampuan yang telah Allah berikan. Dengan bekerja kita bisa mendapatkan kepuasan batin. Maka jika dalam suatu wawancara kita ditanya berapa gaji yang ingin kita peroleh, kita bisa menjawab, “Saya tidak bekerja untuk gaji.

Saya akan bekerja sebaik mungkin demi perusahaan ini supaya perusahaan ini menyejahterakan banyak orang.” Kita juga tidak gelisah jika gaji kita tidak naik-naik karena kita tidak bekerja karena gaji.

Tujuan Bekerja Tujuan bekerja adalah demi kesejahteraan sesama manusia dan mengelola alam sebagai pengurus yang telah dipercaya Allah. Sejak mandat kerja diberikan kepada Adam, Allah menyuruh manusia untuk mengurus bumi ini dan memanfaatkannya sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia dan seisi bumi. Manusia tidak boleh merusak alam. Manusia tidak boleh menggunakan segala cara untuk memenuhi ambisi dan menambah pundi-pundi emasnya.

Dengan bekerja, manusia melayani Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Di dalam agama Islam tidak membiarkan seorang muslim kebingungan dalam berusaha mencari nafkah, bahkan telah memberikan solusi tuntas dan mengajarkan etika mulia agar mereka mencapai kesuksesan dalam mengais rizki dan membukakan pintu kemakmuran dan keberkahan.

Kegiatan usaha dalam kaca mata Islam memiliki kode etik dan aturan, jauh dari sifat tamak dan serakah sehingga mampu membentuk sebuah usaha yang menjadi pondasi masyarakat madani dan beradab.

Sebagai mana firman Allah SWT sebagai berikut: Seluruh harta kekayaan milik Allah sementara manusia hanya sekedar sebagai pengelola, maka orang yang bertugas sebagai pengelola tidak berhak keluar dari aturan Pemilik harta (Allah), maka sungguh sangat menyedihkan bila terdapat sebagian orang yang berpacu untuk meraih kenikmatan dunia dengan menghabiskan seluruh waktunya, sementara mereka melupakan tujuan utama penciptaan, yaitu beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.

Aku tidak menghendaki rezki sedikitpun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya memberi Aku makan. Sesungguhnya Allah Dialah Maha Pemberi rezki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (QS. 51:56-58). Sehingga tujuan akhir dari bekerja adalah memuliakan nama Allah melalui pekerjaan itu.

Memuliakan Allah melalui menyejahterakan sesama manusia. Memuliakan Allah melalui mengurus alam semesta. Orang yang bekerja dalam bidang seni, dalam segala bentuknya, berusaha membuat orang lain yang menikmati seni itu melihat kemuliaan Allah. Orang yang bekerja dalam bidang bahasa, membuat karya-karya tulis yang membuat orang bisa memahami kemuliaan Allah.

istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut

Orang yang bekerja di bidang ekonomi, memampukan pengelolaan sumber daya dan pemanfaatannya untuk memuliakan Allah. Ini semua terdengar idealis, tetapi orang Kristen memang dituntut untuk menjadi berbeda dengan dunia dan melakukan apa yang dianggap ideal oleh Allah.

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dengan berbagai tujuan. Ada yang melakukan pekerjaan dengan terpaksa ada juga yang ikhlas. Ada yang melakukan pekerjaan karena memang dia membutuhkan pekerjaan itu, ada juga yang melakukan pekerjaan itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Ada yang melakukan pekerjaan itu dengan senang hati karena memang menyukai pekerjaan itu. Ada juga yang melakukan suatu pekerjaan dengan terpaksa karena dia tidak menyukai pekerjaan itu. Pekerjaan adalah sebuah azas bagi setiap manusia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan berkewajiban menjalani pekerjaan dengan sepenuh hati. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Fungsi, Tugas, Dan Tanggung Jawab Supervisor Secara Lengkap Jenis-Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan ada bermacam-macam.

Ada pekerjaan menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menyediakan jasa. Pekerjaan menghasilkan barang dapat dilihat hasilnya. Adapun pekerjaan memberikan jasa hanya dapat dirasakan manfaat dari layanannya. Berikut ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang biasa kita temui dalam keseharian kita.

• Insinyur Dari sejak jaman dulu, menjadi insinyur adalah cita-cita hampir semua anak Indonesia. Terlebih sekarang. Kebutuhan akan tenaga ahli di bidang teknik sangat dibutuhkan. Namun akibatnya juga banyak lulusan insinyur yang menganggur. • Tenaga Pengajar Dari jaman penjajah sampai kapan pun kebutuhan akan seorang pendidik masih sangat dibutuhkan.

Namun tidak mudah untuk menjadi pengajar yang professional dan pengajar yang baik adalah bagaimana membuat peserta didiknya menjadi manusia yang berguna bukan sekedar pandai, juga mempunyai sikap yang baik juga. • Petani Petani adalah orang yang bekerja di bidang pertanian. Selain di sawah, usaha pertanian juga istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut dilakukan di ladang atau di pegunungan.

Hasil yang diperoleh dari lahan perladangan berupa tanaman palawija, seperti kacang-kacangan, jagung, dan ubi. Hasil yang diperoleh dari daerah pegunungan di antaranya adalah sayuran dan buah-buahan. • Nelayan Nelayan bekerja mencari ikan di laut. Ikan hasil tangkapan mereka kemudian dibawa ke tempat pelelangan ikan atau untuk dikonsumsi sendiri. • Peternak Orang yang pekerjaannya beternak disebut peternak. Kegiatan beternak merupakan kegiatan memelihara dan mengembangbiakkan hewan ternak, Dll.

Kebutuhan Yang Terpuaskan Melalui Pekerjaan Secara garis besar, kebutuhan manusia dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu: • Kebutuhan phisik • Kebutuhan rasa aman • Kebutuhan sosial • Kebutuhan ego Cara lain untuk mengelompokkan kebutuhan manusia adalah berdasarkan sarana, dengan hal apa kebutuhan-kebutuhan ini terpuaskan. Beberapa bentuk kepuasan dinikmati di luar kerja, misalnya, seseorang membelanjakan gajinya di luar tempat kerjanya.

Kebutuhan lainnya terpuaskan melalui lingkuangn kerja yang menggembirakan dan memuaskan di sekitar pekerjaan. Bentuk kepuasan ketiga dapat diperoleh hanya melalui proses bekerja dan dengan demikian dapat disebut kepuasan intrinsik atau melalui pekerjaan. Pengelompokan menjadi tiga kategori ini sangat penting artinya bagi motivasi para pekerja.

Bila manajemen menekankan pemenuhan kepuasan di luar pekerjaan, maka pada hakekatnya manajemen menciptakan keadaan dimana karyawan akan menganggap bahwa pekerjaan adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut hukuman yang harus ditanggung para pekerja.

Bila para manajer menekankan kepuasan di sekitar pekerjaan, berusaha membuat lingkungan kerja menjadi suatu yang menyenangkan, hal itu tidak memberikan motivasi positif yang langsung pada orang, agar terdorong untuk bekerja lebih giat. Bila pemenuhan kebutuhan (kepuasan) dilakukan melalui pekerjaan, maka para pekerja akan bekerja keras. Makin giat mereka bekerja, makin besar kepuasan mereka. Sampai suatu batas tertentu, kebutuhan phisik terpuaskan di luar pekerjaan, kebutuhan sosial terpuaskan melalui hubungan pribadi di sekitar pekerjaan, sedangkan kebutuhan ego terutama terpuaskan melalui pekerjaan.

Tetapi tentunya ada banyak pengecualian atas “kaidah” ini. Misalnya, status adalah kebutuhan sosial, tetapi diperoleh melalui pekerjaan bilamana mendapat jabatan penting. Status tersebut dinikmati baik di luar pekerjaan maupun di dalam pekerjaan. Seorang wiraniaga dapat memenuhi kebutuhan sosialnya melalui pekerjaan, semakin sering dia menawarkan dagangannya makin besar pula peluangnya untuk bertemu dengan orang lain.

Dengan mengingat hal-hal di atas, sekarang kita tinjau berbagai bentuk pemuasan kebutuhan yang diperoleh dari pekerjaan. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian, Fungsi Dan Tugas Customer Service Secara Lengkap • Kebutuhan Phisik Tanyalah seseorang, mengapa dia bekerja. Pada umumnya akan dijawab “untuk mencari uang”. Memang kebutuhan mencari nafkah adalah alasan satu-satunya yang paling kuat mendorong orang untuk bekerja, walaupun sebagaimana yang dapat kita lihat, rangsangan yang bukan uang juga adalah penting.

Uang dapat memuaskan hampir segala jenis kebutuhan. Manfaat yang paling utama adalah memenuhi kebutuhan phisik, tetapi status sosial dalam masyarakat juga tergantung pada besarnya penghasilan seseorang. Lalu, dengan memiliki penghasilan yang baik, banyak orang merasa kebutuhan ego, yaitu rasa berhasil, juga telah terpenuhi.

Namun, sebagian orang menolak promosi dengan gaji lebih besar, hanya karena promosi melibatkan “terlalu” banyak tanggung jawab. Walaupun dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas, penghasilan mungkin hanya menjadi ukuran kasar untuk status, tetapi di dalam pabrik, uang menjadi alat ukur yang paling tepat akan pentingnya suatu pekerjaan. Bahkan, selisih sebesar satu sen pun dalam upah, dapat mempunyai arti penting. The National War Labor Board mengatakan, “tidak ada satu faktor pun dalam seluruh bidang hubungan kerja yang lebih merusak semangat kerja, menciptakan ketidak puasan individu, mendorong kemangkiran, mempertinggi tingkat keluarnya karyawan, dan menghambat produktivitas, selain dari perbedaan yang jelas-jelas tidak adil dalam tingkat upah.

• Kebutuhan Rasa Aman Keamana kerja (job security) merupakan kebutuhan dasar manusia, dan bagi kebanyakan orang, bahkan lebih penting daripada besarnya gaji atau promosi. Dorongan keinginan untuk membentuk Serikat Buruh, masalah yang paling serius pada hubungan atasan dan bawahan, ketakutan akan perobahan teknologi, semua bersumber dari dari kebutuhan akan rasa aman. Orang belum cukup puas dengan terpenuhinya kebutuhan phisik dari hari ke hari, setiap orang ingin kepastian bahwa kebutuhan tersebut akan tetap terpenuhi di masa mendatang.

• Kebutuhan Sosial Manusia adalah mahluk sosial, menghasratkan persahabatan, tidak berbahagia bila ditinggal sendirian atau terasing dari lingkunaannya. Manusia selalu berusaha bergaul karena haus dan butuh komunitas. Terutama bagi pekerja yang tidak memperoleh kepuasan dalam rumah tangganya, pekerjaan memberikan sebagian besar kepuasan akan kebutuhan sosial mereka. Karena senda gurau (canda) sosiallah maka banyak pekerjaan jadi dapat dipikul.

Bila tidak ada lagi pembicaraan yang konstruktif (bermanfaat), masalah kecil dapat dibesar-besarkan dan kebosanan dan atau kejenuhan dapat disalurkan dengan saling menyebarkan desas desus. Pekerjaan sering memuaskan kebutuhan sosial lain disamping kebutuhan akan persahabatan. Bergabung dalam suatu kelompok khusus, memberikan suatu rasa identifikasi dan keikut sertaan pada pekerja, dan mereka memaksakan terbentuknya “kelompok informasl” walaupun terkadang harus menghadapi tentangan manahemen.

Bila mereka tidak dapat mencapai identifikasi tadi, pekerjaan menjadi kurang menggairahkan. Memang ada bukti bahwa pekerja yang bergabung dalam kelompok kerja kecil dan terpadu, mempunyai semangat yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang bekerja sendiri atau mereka yang bekerja diantara kelompok yang besar, dengan siapa mereka mempunyai hubungan yang kurang akrab.

Hanya dengan bekerjasama saja, atau bergotong royong, sudah membantu membangkitkan semangat kerja. Kebanyak orang, senang membantu orang lain. Juga pada saat kita membutuhkan, kita merasa senang bila dibantu oleh prang lain. Rangkaian kebutuhan sosial lainnya, berkembang dari hubungan antara bawahan dan atasannya. Biasanya bawahan ingin diperhatikan dan diperlakukan secara adil.

Ia mengharapkan dengar pendapat yang adil, bila pada dasarnya atasan telah mengambil keputusan yang keliru, dan dia ingin memperoleh hak untuk mengajukan pendapat. Pada umumnya orang akan merasa senang mendapat pujian bila mereka mengerjakan sesuatu dengan baik. Pekerja juga mengharapkan pengakuan dari atasannya.

Akhirnya, ia ingin mengetahui posisinya. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD • Kebutuhan Ego Merasa “berarti” “Yang menjadi persoalan dalam pekerjaan ini adalah, bahwa saya tidak berarti, tidak mengerjakan sesuatu yang bernilai, tidak mempunyai arah.

Peranan saya sangat kecil, sedemikian kecilnya sehingga orang tidak merasa kehilangan atau tidak memperhatikan bila saya tidak ada.

Seseorang akan merasa tidak senang dengan pekerjaannya bila mengalami hal demikian. Dua orang peneliti bangsa Inggeris, dalam penelitian di sebuah pabrik permen, pernah menemukan bahwa pusat ketidak-puasan terbesar adalah suatu kelompok kerja kecil, yang pekerjaannya terdiri dari membuka kembali bungkus coklat yang kurang baik, yang merupakan bagian dari operasi penyelamatan produk.

Para pekerja merasa bahwa pekerjaan mereka jauh kurang bermanfaat dibandingkan dengan pekerja lainnya. Operator tangga berjalan, penjaga pintu dan penjaga lantai dasar — semua ingin merasa bahwa pekerjaan mereka penting. Merasa “berhasil” Saya tidak tahu mengapa saya tidak pernah dianggap berprestasi dalam pekerjaan saya.

Saya merasa tidak pernah berhasil mencapai sesuatu, padahal orang lain selalu mendapat penghargaan”. Salah satu kebutuhan manusia yang paling kuat adalah merasa berhasil.

Seseorang yang merasa berhasil dalam pekerjaannya, akan merasa bangga pada pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang tampaknya tanpa tujuan, biasanya menimbulkan frustrasi. Salah satu hukuman yang paling tidak enak dalam kalangan militer adalah disuruh menggali lubang kemudian harus ditutup kembali. Bandingkan ini dengan penghargaan besar yang diterima oleh orang yang mengerjakan tugas kasar sekalipun dalam sebuah rumah sakit, karena merasa “menolong sesamanya” Pekerja akan merasa bangga dan puas pada waktu melihat hasil kerjanya: “Saya merasa sangat puas tiap kali saya melihatnya dipajang di dalam toko” demikian dia akan berkata dengan bangga, atau: “Buatan kami adalah yang terbaik dari seluruh barang sejenis dengan produk kami”.

Otonomi (Kebebasan Atas Diri Sendiri). Ada suatu hal yang aneh. Saya bekerja sepanjang hari di pabrik, kemudian saya pulang, dan apa yang saya lakukan?. Saya bekerja lagi di bengkel dalam gudang saya, saya senang mengerjakan sesuatu dengan tangan saya sendiri. Aneh, itu yang saya lakukan di pabrik, tetapi saya merasa berbeda. Di rumah saya menjadi majikan sendiri — dan itu betul-betul nikmat. Kebanyakan orang suka menjadi majikan bagi dirinya sendiri.

Tetapi dalam industri modern hanya sedikit pekerja yang benar-benar memiliki perasaan ini. Proses spesialisasi telah mengakibatkan individu pekerja kehilangan kebebasan untuk merencanakan dan mengorganisasikan pekerjaan sendiri. Akibatnya, banyak pekerjaan kehilangan kesempatan akan spontanitas dan kreativitias pekerja. Terkadang, ada obrolan iseng yang dituturkan oleh para pekerja, yang menunjukkan adanya keinginan mereka yang tersembunyi, untuk melakukan pekerjaan dengan cara mereka sendiri.

Ada cerita di pabrik gelas, seorang peniup gelas mulai merasa bosan membuat gelas berbentuk kelinci dengan telinga tegak. Suatu hari ia memutuskan untuk membiarkan telinga kelinci terkulai. “Saya pikir ini mungkin merupakan perubahan yang manis” demikian pernyataannya kepada manajemen yang tercengang melihat bentuk baru produk mereka.

Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 6 Lembaga Agama : Pengertian, Contoh, Macam, Tujuan (LENGKAP) Hal Yang Dibutuhkan ( Kamampuan ) Dalam Pekerjaan Beberapa kemampuan yang di butuhkan untuk mendapatkan keberhasilan dalam bekerja, diantaranya seperti: Skill Skill ialah kemahiran yang di miliki setiap orang, skill umumnya bisa di peroleh melalui pelatihan dan pendidikan, Contoh keterampilan atau skill misalnya seseorang yang mampu menoprasikan komputer atau mesin produksi, seseorang yang mampu membuat program komputer dan memperbaiki komputer jika terjadi masalah atau bahkan memiliki kemampuan untuk memperbaiki mesin produksi jika terjadi masalah pada mesin tersebut.

Pengetahuan Dapat dikatakan pengetahuan merupakan pondasi dasar yang harus di miliki dalam bekerja, karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja dan tentunya pengetahuan juga istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut membantu menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi. Dapat Bekerjasama Bisa bekerjasama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri jadi untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan bekerja sama.

Kemampuan bekerjasama juga harus di iringi dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dan dapat menghargai pendapat orang lain dalam suatu tim. Karena dengan bekerjasama umumnya pekerjaan dapat di selesaikan dengan mudah dan lebih cepat. Memiliki Sikap Jujur Kejujuran sangat penting dalam bekerja kenapa? karena dengan kejujuran kita dapat dipercayai oleh banyak orang dan tentunya orang yang jujur sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan serta lebih di hormati dalam bekerja.

Sikap Sopan Santun Sopan santun sangat perlu juga untuk mendapatkan keberhasilan kerja, karena dengan sikap ini seseorang akan selalu di hargai dalam bekerja. Sikap Pantang Menyerah Dan Berdaya Juang Sikap pantang menyerah atau sikap yang memiliki daya juang tinggi merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja karena sikap ini sangat penting sekali untuk mencapai keberhasilan kerja.

Selalu ada permasalahan tidak hanya dapat diselesaikan dengan skill dan pengetahuan saja, tapi dalam menyelesaikan masalah harus di dukung juga dengan sikap pantang menyerah dan berdaya juang tinggi. Contoh Pekerjaan Yang Menghasilkan Jasa Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang hasilnya dapat di rasakan oleh orang lain beberapa contohnya seperti: • Guru • Dokter • Sopir • Tukang service • Dan lain-lain Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Inilah Macam-Macam Profesi Akuntan Yang Perlu Diketahui Sebarkan ini: • • • • • Posting pada S1, SMA, SMK, SMP, Umum Ditag apa tujuan bekerja, arti pekerja, ciri-ciri pekerjaan, contoh pekerjaan, daftar jenis pekerjaan, definisi bekerja, definisi pekerjaan, definisi pekerjaan menurut depkes, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut pekerjaan yang layak, definisi terhadap menurut para ahli, jelaskan pengertian kata karir, jenis pekerjaan, jenis pekerjaan adalah, jenis-jenis pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan dan penjelasannya, jurnal tentang pengertian pekerjaan, kebalikan dari amal saleh adalah amal, kerja artinya bahasa inggris, kerja dalam pengertian khusus, kerja dalam pengertian luas, lawan kata pekerjaan, macam-macam pekerjaan, makalah pengertian pekerjaan, manfaat pekerjaan, materi berbagai pekerjaan, pekerjaan adalah brainly, pengertian bantuan menurut para ahli, pengertian jabatan, pengertian kerja secara umum dan khusus, pengertian pekerja adalah, pengertian pekerjaan, pengertian pekerjaan adalah, pengertian pekerjaan halal adalah, pengertian pekerjaan jasa, pengertian pekerjaan menurut para ahli, pengertian pekerjaan montir, pengertian profesi, pengertian profesionalisme, pengetahuan tentang pekerjaan, pentingnya pekerjaan dalam kehidupan, perbedaan pekerjaan dan profesi, persamaan kata pekerjaan, polisi merupakan pekerjaan yang menghasilkan, sebutkan minimal tiga tujuan orang bekerja, sebutkan sumber informasi lowongan pekerjaan, sifat pekerjaan adalah, teori pekerjaan, teori profesionalisme menurut para ahli, tujuan pekerjaan, unsur pengertian pekerjaan Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
• Acèh • Afrikaans • Alemannisch • አማርኛ • Aragonés • العربية • ܐܪܡܝܐ • الدارجة • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Авар • अवधी • Aymar aru • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Boarisch • Žemaitėška • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • भोजपुरी • Banjar • বাংলা • བོད་ཡིག • Brezhoneg • Bosanski • Буряад • Català • Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ • Нохчийн • Cebuano • کوردی • Corsu • Čeština • Чӑвашла • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Zazaki • डोटेली • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Võro • Føroyskt • Français • Nordfriisk • Furlan • Frysk • Gaeilge • 贛語 • Kriyòl gwiyannen • Gàidhlig • Galego • گیلکی • Avañe'ẽ • ગુજરાતી • Hausa • 客家語/Hak-kâ-ngî • עברית • हिन्दी • Fiji Hindi • Hrvatski • Kreyòl ayisyen • Magyar • Հայերեն • Igbo • Ilokano • ГӀалгӀай • Ido • Íslenska • ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut • 日本語 • Patois • La .lojban.

• Jawa • ქართული • Taqbaylit • Kongo • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Перем коми • कॉशुर / کٲشُر • Ripoarisch • Kurdî • Коми istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut Kernowek • Кыргызча • Latina • Лакку • Лезги • Lingua Franca Nova • Luganda • Limburgs • Ligure • Ladin • Lingála • ລາວ • Lietuvių • Latgaļu • Latviešu • मैथिली • Basa Banyumasan • Мокшень • Malagasy • Олык марий • Minangkabau • Македонски • മലയാളം • Монгол • मराठी • Bahasa Melayu • Malti • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • Эрзянь • Nāhuatl • Nedersaksies • नेपाली • नेपाल भाषा • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Occitan • ଓଡ଼ିଆ • Ирон • ਪੰਜਾਬੀ • Kapampangan • Papiamentu • पालि • Norfuk / Pitkern • Polski • Piemontèis • پنجابی • پښتو • Português • Runa Simi • Rumantsch • Romani čhib • Română • Armãneashti • Русский • संस्कृतम् • Саха тыла • ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ • Sicilianu • Scots • سنڌي • Davvisámegiella • Srpskohrvatski / српскохрватски • Taclḥit • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • ChiShona • Soomaaliga • Shqip • Српски / srpski • Sunda • Svenska • Kiswahili • Ślůnski • Sakizaya • தமிழ் • Tayal • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Xitsonga • Татарча/tatarça • ChiTumbuka • ئۇيغۇرچە / Uyghurche • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Vepsän kel’ • Tiếng Việt • West-Vlams • Walon • Winaray • 吴语 • IsiXhosa • მარგალური • ייִדיש • Yorùbá • Vahcuengh • 中文 • 文言 • Bân-lâm-gú • 粵語 • IsiZulu Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan.

Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Manusia" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR ( Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) Manusia [1] Manusia dewasa pria (kiri) dan wanita (kanan) dari suku Akha, Thailand Utara Data Cara bergerak bipedalisme Waktu kehamilan 280 hari Sumber dari Air susu ibu, Kulit manusia dan Rambut kepala Status konservasi Risiko rendah IUCN 136584 Taksonomi Kerajaan Animalia Filum Chordata Kelas Mammalia Ordo Primates Famili Hominidae Genus Homo Spesies Homo sapiens Linnaeus, 1758 Sinonim spesies [1] • aethiopicus Bory de St.

Vincent, 1825 • americanus Bory de St. Vincent, 1825 • arabicus Bory de St. Vincent, 1825 • aurignacensis Klaatsch & Hauser, 1910 • australasicus Bory de St. Vincent, 1825 • cafer Bory de St. Vincent, 1825 • capensis Broom, 1917 • columbicus Bory de St. Vincent, 1825 • cro-magnonensis Gregory, 1921 • drennani Kleinschmidt, 1931 • eurafricanus (Sergi, 1911) • grimaldiensis Gregory, 1921 • grimaldii Lapouge, 1906 • hottentotus Bory de St.

Vincent, 1825 • hyperboreus Bory de St. Vincent, 1825 • indicus Bory de St. Vincent, 1825 • japeticus Bory de St. Vincent, 1825 • melaninus Bory de St. Vincent, 1825 • monstrosus Linnaeus, 1758 • neptunianus Bory de St. Vincent, 1825 • palestinus McCown & Keith, 1932 • patagonus Bory de St. Vincent, 1825 • priscus Lapouge, 1899 • proto-aethiopicus Giuffrida-Ruggeri, 1915 • scythicus Bory de St.

Vincent, 1825 • sinicus Bory de St. Vincent, 1825 • spelaeus Lapouge, 1899 • troglodytes Linnaeus, 1758 • wadjakensis Dubois, 1921 Subspesies • † Homo sapiens idaltu White et al., 2003 • Homo sapiens sapiens Distribusi Dua bocah cilik. Manusia atau orang ( Homo sapiens, bahasa Latin yang berarti "manusia yang tahu") adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki serta otak yang kompleks yang mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit.

Kebanyakan manusia hidup dalam struktur sosial yang terdiri atas kelompok-kelompok tertentu yang pada gilirannya dapat bersaing atau membantu satu sama lain mulai dari kelompok keluarga kecil dengan hubungan kekerabatan hingga kelompok politik yang besar atau negara. Interaksi sosial antarmanusia membuat keberagaman nilai, norma, dan ritual di dalam masyarakat manusia. Keinginan manusia untuk tahu dan memengaruhi lingkungan sekitarnya memunculkan perkembangan dalam filsafat, ilmu, mitologi, dan agama.

Penggolongan lainnya adalah berdasarkan usia, mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil balik, pemuda/i, dewasa, dan (orang) tua. Selain itu masih banyak penggolongan-penggolongan yang lainnya, berdasarkan ciri-ciri fisik (warna kulit, rambut, mata; bentuk hidung; tinggi badan), afiliasi sosio-politik-agama (penganut agama/kepercayaan XYZ, warga negara XYZ, anggota partai XYZ), hubungan kekerabatan (keluarga: keluarga dekat, keluarga jauh, keluarga tiri, keluarga angkat, keluarga asuh; teman; musuh), dan lain sebagainya.

Tokoh adalah istilah untuk orang yang tenar dan berpengaruh misalnya 'tokoh politik', 'tokoh yang tampil dalam film', 'tokoh yang menerima penghargaan', dan lain-lain.

Daftar isi • 1 Biologi • 1.1 Ciri-ciri fisik • 1.2 Ciri-ciri mental • 1.3 Habitat • 1.4 Populasi • 1.5 Asal Mula • 2 Kerohanian dan Agama • 2.1 Animisme • 2.2 Mistikme • 2.3 Politheisme • 2.4 Monotheisme • 3 Sang Individu • 3.1 Hati dan kesadaran • 3.2 Emosi • 3.3 Seksualitas • 3.4 Tubuh • 3.5 Kelahiran dan kematian • 4 Masyarakat • 4.1 Bahasa • 4.2 Agama • 4.3 Keluarga dan teman sepergaulan • 4.4 Suku, bangsa dan negara bagian • 4.5 Kebudayaan dan peradaban • 5 Renungan diri • 6 Lihat pula • 7 Referensi • 8 Pustaka • 9 Pranala luar Biologi [ sunting - sunting sumber ] Ciri-ciri fisik [ sunting - sunting sumber ] Dalam biologi, manusia biasanya dipelajari sebagai salah satu dari berbagai spesies di muka Bumi.

Pembelajaran biologi manusia kadang juga diperluas ke aspek psikologis serta ragawinya, tetapi biasanya tidak ke kerohanian atau keagamaan. Secara biologi, manusia diartikan sebagai hominid dari spesies Homo sapiens. Satu-satunya subspesies yang tersisa dari Homo Sapiens ini adalah Homo sapiens sapiens.

Mereka biasanya dianggap sebagai satu-satunya spesies yang dapat bertahan hidup dalam genus Homo. Manusia menggunakan daya penggerak bipedalnya (dua kaki) yang sempurna. Dengan adanya kedua kaki untuk menggerakkan badan, kedua tungkai depan dapat digunakan untuk memanipulasi objek menggunakan jari jempol (ibu jari).

Rata-rata tinggi badan perempuan dewasa Amerika adalah 162 cm (64 inci) dan rata-rata berat 62 kg (137 pound). Pria umumnya lebih besar: 175 cm (69 inci) dan 78 kilogram (172 pound). Tentu saja angka tersebut hanya rata rata, bentuk fisik manusia sangat bervariasi, tergantung pada faktor tempat, dan sejarah.

Meskipun ukuran tubuh umumnya dipengaruhi faktor keturunan, faktor lingkungan dan kebudayaan juga dapat memengaruhinya, seperti gizi makanan. Anak manusia lahir setelah sembilan bulan dalam masa kandungan, dengan berat pada umumnya 3-4 kilogram (6-9 pound) dan 50-60 sentimeter (20-24 inci) tingginya.

Tak berdaya saat kelahiran, mereka terus bertumbuh selama beberapa tahun, umumnya mencapai kematangan seksual pada sekitar umur 12-15 tahun. Anak laki-laki masih akan terus tumbuh selama beberapa tahun setelah ini, biasanya pertumbuhan tersebut akan berhenti pada umur sekitar 18 tahun.

Sebuah kerangka manusia. Warna kulit manusia bervariasi dari hampir hitam hingga putih kemerahan. Secara umum, orang dengan nenek moyang yang berasal dari daerah yang terik mempunyai kulit lebih hitam dibandingkan dengan orang yang bernenek-moyang dari daerah yang hanya mendapat sedikit sinar matahari. (Namun, hal ini tentu saja bukan patokan mutlak, ada orang yang mempunyai nenek moyang yang berasal dari daerah terik, dan kurang terik; dan orang-orang tersebut dapat memiliki warna kulit berbeda dalam lingkup spektrumnya).

Rata-rata, wanita memiliki kulit yang sedikit lebih terang daripada pria. Perkiraan panjang umur manusia pada kelahiran mendekati 80 tahun di negara-negara makmur, hal ini bisa tercapai berkat bantuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jumlah orang yang berumur seratus tahun ke atas di dunia diperkirakan berjumlah [1] Diarsipkan 2006-06-19 di Wayback Machine. sekitar 50,000 pada tahun 2003.

Rentang hidup maksimal manusia diperhitungkan sekitar 120 tahun. Sementara banyak spesies lain yang punah, Manusia dapat tetap eksis, dan berkembang sampai sekarang.

Keberhasilan mereka disebabkan oleh daya intelektualnya yang tinggi, tetapi mereka juga mempunyai kekurangan fisik. Manusia cenderung menderita obesitas lebih dari primata lainnya.

Hal ini sebagian besar disebabkan karena manusia mampu memproduksi lemak tubuh lebih banyak daripada keluarga primata lain. Karena manusia merupakan bipedal semata (hanya wajar menggunakan dua kaki untuk berjalan), daerah pinggul, dan tulang punggung juga cenderung menjadi rapuh, menyebabkan kesulitan dalam bergerak pada usia lanjut. Juga, manusia perempuan menderita istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut melahirkan anak yang relatif (kesakitan karena melahirkan hingga 24 jam tidaklah umum).

Sebelum abad ke-20, melahirkan merupakan siksaan berbahaya bagi beberapa wanita, dan masih terjadi di beberapa lokasi terpencil atau daerah yang tak berkembang di dunia saat ini. Ciri-ciri mental [ sunting - sunting sumber ] Banyak manusia menganggap dirinya organisme terpintar di antara makhluk lainnya, meski ada perdebatan apakah cetacea seperti lumba-lumba dapat saja mempunyai intelektual sebanding.

Tentunya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Manusia memiliki perbandingan massa otak dengan tubuh terbesar di antara semua makhluk besar ( Lumba-lumba memiliki yang kedua terbesar hiu memiliki yang terbesar untuk ikan dan gurita memiliki yang tertinggi untuk invertebrata).

Meski bukanlah pengukuran mutlak (sebab massa otak minimum penting untuk fungsi "berumah tangga" tertentu), perbandingan massa otak dengan tubuh memang memberikan petunjuk baik dari intelektual relatif.

( Carl Sagan, The Dragons of Eden, 38) Kemampuan manusia untuk mengenali bayangannya dalam cermin, merupakan salah satu hal yang jarang ditemui di antara makhluk lainnya. Manusia adalah satu dari empat spesies yang lulus tes cermin untuk pengenalan pantulan diri yang lainnya adalah simpanse, orang utan, dan lumba-lumba.

Pengujian membuktikan bahwa sebuah simpanse yang sudah bertumbuh sempurna memiliki kemampuan yang hampir sama dengan seorang anak manusia berumur empat tahun untuk mengenali bayangannya di cermin. Pengenalan pola (mengenali susunan gambar, dan warna serta meneladani sifat) merupakan bukti lain bahwa manusia mempunyai mental yang baik. Kemampuan mental manusia, dan kepandaiannya, membuat mereka, menurut Pascal, makhluk tersedih di antara semua makhluk. Kemampuan memiliki perasaan, seperti kesedihan atau kebahagiaan, membedakan mereka dari organisme lain, walaupun pernyataan ini sukar dibuktikan menggunakan tes.

Keberadaan manusia, menurut sebagian besar ahli filsafat, membentuk dirinya sebagai sumber kebahagiaan. Lihat pula Berpikir, IQ, Ingatan, Penemuan, IPA, Filsafat, Pengetahuan, Pendidikan, Kesadaran. Habitat [ sunting - sunting sumber ] Pandangan konvensional dari evolusi manusia menyatakan bahwa manusia berevolusi di lingkungan dataran sabana di Afrika.

(lihat Evolusi manusia). Teknologi yang disalurkan melalui kebudayaan telah memungkinkan manusia untuk mendiami semua benua dan beradaptasi dengan semua iklim. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, manusia telah dapat mendiami sementara benua Antartika, mendiami kedalaman samudera, dan ruang angkasa, meskipun pendiaman jangka panjang di lingkungan tersebut belum termasuk sesuatu yang hemat. Manusia, dengan populasi kurang lebih enam miliar jiwa, adalah salah satu dari mamalia terbanyak di dunia.

Sebagian besar manusia (61%) berkediaman di daerah Asia. Mayoritas sisanya berada di Amerika (14%), Afrika (13%) dan Eropa (12%), dengan hanya 0.3% di Australia.

Gaya hidup asli manusia adalah pemburu, dan pengumpul, yang diadaptasikan ke sabana, adegan yang disarankan dalam evolusi manusia. Gaya hidup manusia lainnya adalah nomadisme (berpindah tempat; kadang-kadang dihubungkan dengan kumpulan hewan) dan perkampungan menetap yang dimungkinkan oleh pertanian yang baik.

Manusia mempunyai daya tahan yang baik untuk memindahkan habitat mereka dengan berbagai alasan, seperti pertanian, pengairan, urbanisasi dan pembangunan, serta kegiatan tambahan untuk hal-hal tersebut, seperti pengangkutan dan produksi barang.

Perkampungan manusia menetap bergantung pada kedekatannya dengan sumber air dan, bergantung pada gaya hidup, sumber daya alam lainnya seperti lahan subur untuk menanam hasil panen, dan menggembalakan ternak atau, sesuai dengan musim tersedianya mangsa/makanan.

Dengan datangnya infrastruktur perdagangan, dan pengangkutan skala besar, kedekatan lokasi dengan sumber daya tersebut telah menjadi tak terlalu penting, dan di banyak tempat faktor ini tak lagi merupakan daya pendorong bertambah atau berkurangnya populasi.

Habitat manusia dalam sistem ekologi tertutup di lingkungan yang tidak akrab dengannya ( Antartika, angkasa luar) sangatlah mahal, dan umumnya mereka tak dapat tinggal lama, dan hanya untuk tujuan ilmiah, militer, atau ekspedisi industri.

Kehidupan di angkasa sangatlah sporadis, dengan maksimal tiga belas manusia di ruang angkasa pada waktu tertentu. Ini adalah akibat langsung dari kerentanan manusia terhadap radiasi ionisasi.

Sebelum penerbangan angkasa Yuri Gagarin tahun 1961, semua manusia 'terkurung' di Bumi. Di antara tahun 1969 dan 1974, telah ada dua manusia sekaligus yang menghabiskan waktu singkatnya di Bulan. Sampai tahun 2004, tak ada benda angkasa lain telah dikunjungi manusia. Sampai tahun 2004, telah ada banyak keberadaan manusia di ruang angkasa berkelanjutan sejak peluncuran kru perdana untuk meninggali Stasiun Luar Angkasa Internasional, pada 31 Oktober 2000.

Populasi [ sunting - sunting sumber ] Dalam kurun waktu 200 tahun dari 1800 sampai 2000, populasi dunia telah bertambah pesat dari satu hingga enam milyar.

Diperkirakan mencapai puncaknya kira-kira sepuluh miliar selama abad ke-21. Sampai 2004, sebuah minoritas yang cukup besar — sekitar 2.5 dari jumlah 6.3 miliar jiwa — tinggal di sekeliling daerah perkotaan.

Urbanisasi diperkirakan akan melonjak drastis selama abad ke-21. Polusi, kriminal dan kemiskinan hanyalah beberapa contoh dari masalah yang dihadapi oleh manusia yang tinggal di kota dan permukiman pinggiran kota.

Asal Mula [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Evolusi manusia Hewan terdekat dengan manusia yang masih bertahan hidup adalah simpanse; kedua terdekat adalah gorila dan ketiga adalah orang utan. Sangat penting untuk diingat, namun, bahwa manusia hanya mempunyai persamaan populasi nenek moyang dengan hewan ini, dan tidak diturunkan langsung dari mereka.

Ahli biologi telah membandingkan serantaian pasangan dasar DNA antara manusia, dan simpanse, dan memperkirakan perbedaan genetik keseluruhan kurang dari 5% Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5%, counting indels. Telah diperkirakan bahwa garis silsilah manusia bercabang dari simpanse sekitar 5 juta tahun lalu, dan dari gorila sekitar 8 juta tahun lalu.

Namun, laporan berita terbaru dari tengkorak hominid berumur kira-kira 7 juta tahun sudah menunjukkan percabangan dari garis silsilah kera, membuat gagasan kuat adanya percabangan awal silsilah tersebut. Berikut beberapa gejala penting dalam evolusi manusia: • perluasan rongga otak dan otak itu sendiri, yang umumnya sekitar 1,400 cm³ dalam ukuran volumnya, dua kali lipat perluasan otak simpanse, dan gorila. Beberapa ahli antropologi, namun, mengatakan bahwa alih-alih perluasan otak, penyusunan ulang struktur otak lebih berpengaruh pada bertambahnya kecerdasan.

• pengurangan gigi taring. • penggerak bipedal (dua kaki) • perbaikan laring/pangkal tenggorokan (yang memungkinkan penghasilan bunyi kompleks atau dikenal sebagai bahasa vokal). Bagaimana gejala-gejala ini berhubungan, dengan cara apa mereka telah menyesuaikan diri, dan apa peran mereka dalam evolusi organisasi sosial, dan kebudayaan kompleks, merupakan hal-hal penting dalam perdebatan yang berlangsung di antara para ahli antropologi ragawi saat ini.

Selama tahun 1990an, variasi dalam DNA mitochondria manusia diakui sebagai sumber berharga untuk membangun ulang silsilah manusia, dan untuk melacak perpindahan manusia awal.

Berdasarkan perhitungan-perhitungan ini, nenek moyang terakhir yang serupa manusia modern diperkirakan hidup sekitar 150 milenium lalu, dan telah berkembang di luar Africa kurang dari 100.000 tahun lalu. Australia dijelajahi relatif awal, sekitar 70.000 tahun lalu, Eropa +/- 40.000 tahun lalu, dan Amerika pertama didiami secara kasarnya 30.000 tahun lalu, serta kolonisasi kedua di sepanjang Pasifik +/- 15.000 tahun lalu (lihat Perpindahan manusia).

Baru-baru ini, beberapa penelitian pada tahun 2019 dan 2020 dari "Central South University" (CSU; 中南 大学), telah menyajikan bukti kuat untuk asal muasal multiregional manusia. Bukti genetik menunjukkan bahwa populasi terkait Asia Timur (orang Asia Timur, orang Siberia, orang Asia Tengah, orang Asia Tenggara, orang Polinesia, dan orang Amerika Pribumi) secara genetik berbeda dari orang Eropa atau Afrika. Mereka selanjutnya menyarankan bahwa bukti ini bertentangan dengan migrasi keluar dari Afrika.

Mereka menyimpulkan bahwa populasi terkait Asia Timur (juga dikenal sebagai ras Mongoloid) berasal dari suatu tempat di Asia Timur (Tiongkok selatan).

[3] [4] Macam-macam kelompok agama telah menyatakan keberatan atas teori evolusi umat manusia dari sebuah nenek moyang bersama dengan hominoid lainnya. Alhasil, muncullah berbagai perbedaan pendapat, percekcokan, dan kontroversi. Lihat penciptaan, argumen evolusi, dan desain kepandaian untuk melihat pola pikir yang berlawanan. Kerohanian dan Agama [ sunting - sunting sumber ] Bagi kebanyakan manusia, kerohanian, dan agama memainkan peran utama dalam kehidupan mereka.

Sering dalam konteks ini, manusia tersebut dianggap sebagai "orang manusia" terdiri dari sebuah tubuh, pikiran, dan juga sebuah roh atau jiwa yang kadang memiliki arti lebih daripada tubuh itu sendiri, dan bahkan kematian. Seperti juga sering dikatakan bahwa jiwa (bukan otak ragawi) adalah letak sebenarnya dari kesadaran (meski tak ada perdebatan bahwa otak memiliki pengaruh penting terhadap kesadaran).

Keberadaan jiwa manusia tak dibuktikan ataupun ditegaskan; konsep tersebut disetujui oleh sebagian orang, dan ditolak oleh lainnya. Juga, yang menjadi perdebatan di antara organisasi agama adalah mengenai benar/tidaknya hewan memiliki jiwa; beberapa percaya mereka memilikinya, sementara lainnya percaya bahwa jiwa semata-mata hanya milik manusia, serta ada juga yang percaya akan jiwa kelompok yang diadakan oleh komunitas hewani, dan bukanlah individu.

Bagian ini akan merincikan bagaimana manusia diartikan dalam istilah kerohanian, serta beberapa cara bagaimana definisi ini dicerminkan melalui ritual dan agama. Animisme [ sunting - sunting sumber ] Animisme adalah kepercayaan bahwa objek, dan gagasan termasuk hewan, perkakas, dan fenomena alam mempunyai atau merupakan ekspresi roh hidup. Dalam beberapa pandangan dunia animisme yang ditemukan di kebudayaan pemburu, dan pengumpul, manusia sering dianggap (secara kasarnya) sama dengan hewan, tumbuhan, dan kekuatan alam.

Sehingga, sikap memperlakukan benda-benda tersebut secara hormat dianggap suatu kewajiban moral. Dalam pandangan dunia ini, manusia dianggap sebagai penghuni, atau bagian, dari alam, bukan sebagai yang lebih unggul atau yang terpisah darinya. Dalam kemasyarakatan ini, ritual/upacara agama dianggap penting untuk kelangsungan hidup, karena dapat memenangkan kemurahan hati roh-roh sumber makanan tertentu, roh tempat bermukim, dan kesuburan serta menangkis roh berhati dengki.

Dalam ajaran animisme yang berkembang, seperti Shinto, ada sebuah makna yang lebih mendalam bahwa manusia adalah sebuah tokoh istimewa yang memisahkan mereka dari segenap benda, dan hewan, sementara masih pula menyisakan pentingnya ritual untuk menjamin keberuntungan, panen yang memuaskan, dan sebagainya.

Kebanyakan sistem kepercayaan animisme memegang erat konsep roh abadi setelah kematian fisik. Dalam beberapa sistem, roh tersebut dipercaya telah beralih ke suatu dunia yang penuh dengan kesenangan, dengan panen yang terus-menerus berkelimpahan atau bahkan permainan yang berlebih-lebih. Sementara di sistem lain ( misal: agama Nawajo), roh tinggal di bumi sebagai hantu, sering kali yang berwatak buruk.

Kemudian tersisa sistem lain yang menyatukan kedua unsur ini, mempercayai bahwa roh tersebut harus berjalan ke suatu dunia roh tanpa tersesat, dan menggeluyur sebagai hantu. Upacara pemakaman, berkabung dan penyembahan nenek moyang diselenggarakan oleh sanak yang masih hidup, keturunannya, sering dianggap perlu untuk keberhasilan penyelesaian perjalanan tersebut. Ritual dalam kebudayaan animisme sering dipentaskan oleh dukun atau imam ( cenayang), yang biasanya tampak kesurupan tenaga roh, lebih dari atau di luar pengalaman manusia biasa.

Pemraktikan tradisi penyusutan kepala sebagaimana ditemukan di beberapa kebudayaan, berasal dari sebuah kepercayaan animisme bahwa seorang musuh perang, jika rohnya tak terperangkap di kepala, dapat meloloskan diri dari tubuhnya dan, setelah roh itu berpindah ke tubuh lain, mengambil bentuk hewan pemangsa, dan pembalasan setimpal.

Mistikme [ sunting - sunting sumber ] Barangkali merupakan praktik kerohanian, dan pengalaman, tetapi tidak harus bercampur dengan theisme atau lembaga agama lain yang ada di berbagai masyarakat. Pada dasarnya gerakan mistik termasuk Vedanta, Yoga, Buddhisme awal (lihat pula Kerajaan manusia), tradisi memuja Eleusis, perintah mistik Kristiani, dan pengkhotbah seperti Meister Eckhart, dan keislaman Sufisme.

Mereka memusatkan pada pengalaman tak terlukiskan, dan kesatuan dengan supranatural (lihat pencerahan, kekekalan). Dalam mistikme monotheis, pengalaman mistik memfokuskan kesatuan dengan Tuhan. Politheisme [ sunting - sunting sumber ] Konsep dewa sebagai makhluk yang sangat kuat kepandaiannya atau supernatural, kebanyakan dikhayalkan sebagai anthropomorfik atau zoomorfik, yang ingin disembah atau ditentramkan oleh manusia, dan ada sejak permulaan sejarah, dan kemungkinan digambarkan pada kesenian Zaman Batu pula.

Dalam masa sejarah, tatacara pengorbanan berevolusi menjadi adat agama berhala dipimpin oleh kependetaan (misal: agama Vedik, (pemraktekan kependetaan berkelanjutan dalam Hinduisme, yang namun telah mengembangkan teologi monotheis, seperti penyembahan berhala theisme monistik, Mesir, Yunani, Romawi dan Jerman).

Dalam agama tersebut, manusia umumnya diciri-cirikan dengan kerendahan mutunya kepada dewa-dewa, kadang-kadang dicerminkan dalam masyarakat berhierarki diperintah yang oleh dinasti-dinasti yang menyatakan keturunan sifat ketuhanan/kedewaan. Dalam agama yang mempercayai reinkarnasi, terutama Hinduisme, tak ada batasan yang kedap di antara hewan, manusia, dan dewa, karena jiwa dapat berpindah di seputar spesies yang berbeda tanpa kehilangan identitasnya.

Monotheisme [ sunting - sunting sumber ] Gagasan dari suatu Tuhan tunggal yang menggabungkan, dan melampaui semua dewa-dewa kecil tampak berdiri sendiri dalam beberapa kebudayaan, kemungkinan terwujud pertama kali dalam bida’ah/klenik Akhenaten (lebih dikenal sebagai Henotheisme, tahap umum dalam kemunculan Monotheisme).

Konsep dari kebaikan, dan kejahatan dalam sebuah pengertian moral timbul sebagai sebuah konsekuensi Tuhan tunggal sebagai otoritas mutlak. Dalam agama Yahudi, Tuhan adalah pusat dalam pemilihan orang Yahudi sebagai rakyat, dan dalam Kitab Suci Yahudi, takdir komunitas, dan hubungannya dengan Tuhan mempunyai hak istimewa yang jelas (harus diutamakan) di atas takdir individu.

Kekristenan bertumbuh keluar dari agama Yahudi dengan menekankan takdir individual, khususnya setelah kematian, dan campur tangan pribadi Tuhan dengan adanya inkarnasi, yaitu dengan menjadi manusia selama sementara. Islam, walaupun menolak kepercayaan kristiani untuk Tritunggal dan inkarnasi ketuhanan, islam dalam melihat manusia sebagai Khalifah (Pemimpin) dari segala makhluk Tuhan yang memiliki keutamaan dari segala makhluk, dan satu-satunya makhluk yang memiliki akal dan nafsu.

Julukan yang diberikan kepada manusia dalam Islam adalah Bani Adam. Dalam semua agama Abrahamik, manusia adalah penguasa, atau pengurus, di atas seluruh muka Bumi, dan semua makhluk lain, dan memiliki moral hati nurani yang unik. Hinduisme, juga belakangan mengembangkan teologi monotheis seperti theisme monistik, yang berbeda dari pikiran Barat mengenai monotheis.

Agama monotheistik mempunyai kemiripan dalam kepercayaan bahwa umat manusia diciptakan oleh Tuhan, diikat oleh kewajiban kasih sayang, dan dirawat oleh pemeliharaan baik kaum/pihak ayah. Sang Individu [ sunting - sunting sumber ] Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Ini diikatkan dengan lingkungannya melalui indra mereka, dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin mereka serta status sosial.

Selama kehidupannya, ia berhasil melalui tahap bayi, kanak-kanak, remaja, kematangan dan usia lanjut. Deklarasi universal untuk hak asasi diadakan untuk melindungi hak masing-masing individu. Hati dan kesadaran [ sunting - sunting sumber ] Pengalaman subjektif dari seorang individu berpusat di sekitar kesadarannya, kesadaran-diri atau pikiran, memperbolehkan adanya persepsi eksistensinya sendiri, dan dari perjalanan waktu.

Kesadaran memberikan naiknya persepsi akan kehendak bebas, meskipun beberapa percaya bahwa kehendak bebas sempurna adalah khayalan yang menyesatkan, dibatasi atau dilenyapkan oleh penentuan takdir atau sosial atau biologis. Hati manusia diperluas ke luar kesadaran, mencakup total aspek mental, dan emosional istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut.

Ilmu pengetahuan psikologi mempelajari hati manusia (psike), khususnya alam bawah sadar ( tak sadar). Praktik psikoanalisis yang dirancang oleh Sigmund Freud mencoba menyingkap bagian dari alam bawah sadar. Freud menyusun diri manusia menjadi Ego, Superego, dan Id.

Carl Gustav Jung memperkenalkan pemikiran alam bawah sadar kolektif/bersama, dan sebuah proses pengindividuan, menuangkan keragu-raguan untuk ketepatan pendefinisian individu ‘yang dapat diartikan’. Emosi [ sunting - sunting sumber ] Individu manusia terbuka terhadap emosi yang besar memengaruhi keputusan serta tingkah laku mereka.

Emosi menyenangkan seperti cinta atau sukacita bertentangan dengan emosi tak menyenangkan seperti kebencian, cemburu, iri hati atau sakit hati. Seksualitas [ sunting - sunting sumber ] Seksualitas manusia, di samping menjamin reproduksi, mempunyai fungsi sosial penting, membuat ikatan/pertalian, dan hierarki di antara individu.

Hasrat seksual dialami sebagai sebuah dorongan/keinginan badani, sering disertai dengan emosi kuat positif (seperti cinta atau luapan kegembiraan) dan negatif (seperti kecemburuan/ iri hati atau kebencian).

Tubuh [ sunting - sunting sumber ] penampilan fisik tubuh manusia adalah pusat kebudayaan dan kesenian. Dalam setiap kebudayaan manusia, orang gemar memperindah tubuhnya, dengan tato, kosmetik, pakaian, perhiasan atau ornamen serupa. Model rambut juga mempunyai pengertian kebudayaan penting. Kecantikan atau keburukan rupa adalah kesan kuat subjektif dari penampilan seseorang.

Kebutuhan individu terhadap makanan dan minuman teratur secara jelas tercermin dalam kebudayaan manusia (lihat pula ilmu makanan). Kegagalan mendapatkan makanan secara teratur akan berakibat rasa lapar dan pada akhirnya kelaparan (lihat juga malagizi). Rata-rata waktu tidur (dengan nilai minimal) adalah 8 jam per hari untuk dewasa, dan 10 jam untuk anak-anak.

Orang yang lebih tua biasanya tidur selama 6 jam. Sudah umum, namun dalam masyarakat modern bagi orang-orang untuk istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut waktu tidur kurang dari yang mereka butuhkan. Tubuh manusia akan mengalami proses penuaan dan penyakit.

Ilmu pengobatan adalah ilmu pengetahuan yang menelusuri metode penjagaan kesehatan tubuh. Kelahiran dan kematian [ sunting - sunting sumber ] Kehidupan subjektif individu berawal pada kelahirannya, atau dalam fase kehamilan terdahulu, selama janin berkembang di dalam tubuh ibu. Kemudian kehidupan berakhir dengan kematian individu.

Kelahiran, dan kematian sebagai peristiwa luar biasa yang membatasi kehidupan manusia, dapat mempunyai pengaruh hebat terhadap individu tersebut. Kesulitan selama melahirkan dapat berakibat trauma dan kemungkinan kematian dapat menyebabkan rasa keberatan (tak mudah) atau ketakutan (lihat pula pengalaman hampir meninggal). Upacara penguburan adalah ciri-ciri umum masyarakat manusia, sering diinspirasikan oleh kepercayaan akan adanya kehidupan setelah kematian.

Adat kebiasaan warisan atau penyembahan nenek moyang dapat memperluas kehadiran sang individu di luar rentang usia fisiknya. (lihat kekekalan) Masyarakat [ sunting - sunting sumber ] Meskipun banyak spesies berprinsip sosial, membentuk kelompok berdasarkan ikatan/pertalian genetik, perlindungan-diri, atau membagi pengumpulan makanan, dan penyalurannya, manusia dibedakan dengan rupa-rupa, dan kemajemukan dari adat kebiasaan yang mereka bentuk entah untuk kelangsungan hidup individu atau kelompok, dan untuk pengabadian, dan perkembangan teknologi, pengetahuan, serta kepercayaan.

Identitas kelompok, penerimaan, dan dukungan dapat mendesak pengaruh kuat pada tingkah laku individu, tetapi manusia juga unik dalam kemampuannya untuk membentuk, dan beradaptasi ke kelompok baru. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan interaksi antar manusia. Bahasa [ sunting - sunting sumber ] Kecakapan ber pidato adalah sebuah unsur pendefinisian umat manusia, mungkin mendahului pemisahan populasi modern filogenetik (lihat Asal usul bahasa). Bahasa adalah pusat dari komunikasi antar manusia.

Kata Yahudi untuk "binatang" ( behemah) berarti "bisu", menggambarkan manusia sebagai "binatang berbicara" ( kepandaian bercakap hewani). Bahasa adalah pusat dari sentuhan identitas ‘khas’ berbagai kebudayaan atau kesukuan dan sering diceritakan mempunyai status atau kekuatan supernatural (lihat Sihir/ Gaib, Mantra, Vac). Penemuan sistem penulisan sekitar 5000 tahun lalu, yang memungkinkan pengabadian ucapan, merupakan langkah utama dalam evolusi kebudayaan.

Ilmu pengetahuan Linguistik ( ilmu bahasa) menjelaskan susunan bahasa, dan keterkaitan antara bahasa-bahasa berbeda. Diperkirakan ada 6000 bahasa yang diucapkan manusia saat ini. Manusia yang kekurangan kemampuan berkomunikasi melalui ucapan, umumnya bercakap-cakap menggunakan Bahasa Isyarat. Agama [ sunting - sunting sumber ] Dalam setiap kebudayaan manusia, kerohanian dan ritual mendapat ekspresi dalam bentuk tertentu.

Elemen-elemen ini dapat menggabungkan secara penting pengalaman pribadi dengan pengalaman penyatuan, dan komunal, sering kali membangkitkan emosi yang sangat kuat, dan bahkan luapan kegembiraan. Kekuatan pengikat yang kuat dari pengalaman tertentu dapat kadang-kadang menimbulkan kefanatikan atau agresi kepada manusia lain yang tidak termasuk dalam kelompok agamanya, berakibat perpecahan atau bahkan perang. Teokrasi adalah masyarakat yang dibentuk secara dominan oleh agama, diperintah oleh pemimpin suci atau oleh seorang pemuka agama.

Agama dapat pula berperilaku sebagai alat penyaluran, dan pengaruh dari norma budaya dunia, dan tingkah laku yang wajar dilakukan manusia. Keluarga dan teman se pergaulan [ sunting - sunting sumber ] Saudara kandung Individu manusia dibiasakan untuk bertumbuh menjadi seorang pelengkap yang berjiwa kuat ke dalam suatu kelompok kecil, umumnya termasuk keluarga biologis terdekatnya, ibu, ayah dan saudara kandung.

Sebagai seorang pelengkap berjiwa kuat yang serupa dapat dikelirukan dengan suatu kelompok kecil yang sama, yaitu teman sepergaulan sebaya sang individu, umumnya berukuran antara sepuluh hingga dua puluh individu, kemungkinan berkaitan dengan ukuran optimal untuk gerombolan pemburu.

Dinamika kelompok dan tekanan dari teman dapat memengaruhi tingkah laku anggotanya. Seorang individu akan mengembangkan perasaan kesetiaan yang kuat kepada kelompok tertentu. Kelakuan manusia yang wajar termasuk seringnya hubungan sosial, dinyatakan dalam obrolan/percakapan, dansa, menyanyi atau cerita (dikenal dengan curhat). Suku, bangsa istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak disebut negara bagian [ sunting - sunting sumber ] Kelompok manusia yang lebih besar dapat disatukan dengan gagasan kesamaan nenek moyang ( suku, etnis) atau kesamaan fokus budaya atau materi ( bangsa atau negara bagian), sering dibagi lebih lanjut menurut struktur kelas sosial dan hierarki.

Sebuah suku dapat terdiri dari beberapa ratus individu, sementara negara bagian modern terbesar berisi lebih dari semilyar. Konflik kekerasan di antara kelompok-kelompok besar disebut peperangan. Kesetiaan/pengabdian untuk kelompok yang besar seperti ini disebut nasionalisme atau patriotisme.

Dalam keekstreman, perasaan pengabdian terhadap sebuah lembaga atau kewenangan dapat mencapai keekstreman pathologi, yang berakibat hysteria massa (gangguan saraf) atau fasisme. Antropologi budaya menjelaskan masyarakat manusia yang berbeda-beda, dan sejarah mencatat interaksi mereka berikut kesuksesan yang dialami. Organisasi, dan pemerintahan bentuk modern dijelaskan oleh Ilmu Politik dan Ekonomi.

Kebudayaan dan peradaban [ sunting - sunting sumber ] Sebuah peradaban adalah sebuah masyarakat yang telah mencapai tingkat kerumitan tertentu, umumnya termasuk perkotaan dan pemerintahan berlembaga, agama, iptek, sastra, serta filsafat.

Perkotaan paling awal di dunia ditemukan di dekat rute perdagangan penting kira-kira 10.000 tahun lalu ( Yeriko, Çatalhöyük). Kebudayaan manusia, dan ekspresi seni mendahului peradaban, dan dapat dilacak sampai ke palaeolithik ( lukisan goa, arca Venus, tembikar/pecah belah dari tanah).

Kemajuan pertanian memungkinkan transisi dari masyarakat pemburu dan pengumpul atau nomadik menjadi perkampungan menetap sejak Milenium ke-9 SM.

Penjinakan hewan menjadi bagian penting dari kebudayaan manusia ( anjing, domba, kambing, lembu). Dalam masa sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang bahkan lebih pesat (lihat Sejarah iptek). Renungan diri [ sunting - sunting sumber ] Umat manusia selalu mempunyai perhatian yang hebat akan dirinya sendiri. Kecakapan manusia untuk mengintrospeksi diri, keinginan individu untuk menjelajahi lebih mengenai intisari diri mereka, tanpa terkecuali menghasilkan berbagai penyelidikan mengenai kondisi manusia merupakan pokok jenis manusia secara keseluruhan.

Renungan diri adalah dasar dari filsafat dan telah ada sejak awal pencatatan sejarah. Artikel ini misalnya, karena ditulis oleh manusia, dengan sendirinya tak dapat luput dari contoh refleksi diri. Manusia kerap menganggap dirinya sebagai spesies dominan di Bumi, dan yang paling maju dalam kepandaian, dan kemampuannya mengelola lingkungan. Kepercayaan ini khususnya sangat kuat dalam kebudayaan Barat, dan berasal dari bagian dalam cerita penciptaan di Alkitab yang mana Adam secara khusus diberikan kekuasaan atas Bumi, dan semua makhluk.

Berdampingan dengan anggapan kekuasaan manusia, kita sering menganggap ini agak radikal karena kelemahan, dan singkatnya kehidupan manusia (Dalam Kitab Suci Yahudi, misalnya, kekuasaan manusia dijanjikan dalam Kejadian 1:28, tetapi pengarang kitab Pengkhotbah meratapi kesia-siaan semua usaha manusia).

Ahli filsafat Yahudi, Protagoras telah membuat pernyataan terkenal bahwa "Manusia adalah ukuran dari segalanya; apa yang benar, benarlah itu; apa yang tidak, tidaklah itu".

Aristotle mendeskripsikan manusia sebagai "hewan komunal" (ζωον πολιτικον), yaitu menekankan pembangunan masyarakat sebagai pusat pembawaan alam manusia, dan "hewan dengan sapien" (ζωον λογον εχων, dasar rasionil hewan), istilah yang juga menginspirasikan taksonomi spesies, Homo sapiens. Pandangan dunia dominan pada abad pertengahan Eropa berupa keberadaan manusia yang diciri-cirikan oleh dosa, dan tujuan hidupnya adalah untuk mempersiapkan diri terhadap pengadilan akhir setelah kematian.

Pencerahan/pewahyuan digerakkan oleh keyakinan baru, bahwa, dalam perkataan Immanuel Kant, "Manusia dibedakan di atas semua hewan dengan kesadaran-dirinya, yang mana ia adalah 'hewan rasionil'". Pada awal abad ke-20, Sigmund Freud melancarkan serangan serius kepada positivisme mendalilkan bahwa kelakuan manusia mengarah kepada suatu bagian besar yang dikendalikan oleh pikiran bawah sadar.

Dari titik pandang ilmiah, Homo sapiens memang berada di antara spesies yang paling tersama-ratakan di Bumi, dan hanya ada sejumlah kecil spesies tunggal yang menduduki lingkungan beraneka-ragam sebanyak manusia.

Rupa-rupa usaha telah dibuat untuk mengidentifikasikan sebuah ciri-ciri kelakuan tunggal yang membedakan manusia dari semua hewan lain, misal: Kemampuan untuk membuat, dan mempergunakan perkakas, kemampuan untuk mengubah lingkungan, bahasa, dan perkembangan struktur sosial majemuk.

Beberapa ahli antropologi berpikiran bahwa ciri-ciri yang siap diamati ini (pembuatan-perkakas, dan bahasa) didasarkan pada kurang mudahnya mengamati proses mental yang kemungkinan unik di antara manusia: kemampuan berpikir secara simbolik, dalam hal abstrak atau secara logika. Adalah susah, namun, untuk tiba pada suatu kelompok atribut yang termasuk semua manusia, dan hanya manusia, dan harapan untuk menemukan ciri-ciri unik manusia yang adalah masalah dari renungan-diri manusia lebih daripada suatu masalah zoologi.

Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Antropologi • Homo, Humanoid • Rakyat • Ras manusia • Bologi manusia • Evolusi manusia • Populasi dunia • Tuhan • Jiwa • Atman • Karma • Mistik • Ritual • Kegembiraan meluap • Pengorbanan • Korban • Keselamatan • Kebangkitan • Inkarnasi • Reinkarnasi • Doa • Pemujaan • Moralitas • Hati nurani Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ a b Groves, C.P.

(2005). Wilson, D.E.; Reeder, D.M., ed. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference (edisi ke-3). Baltimore: Johns Hopkins University Press.

ISBN 0-801-88221-4. OCLC 62265494. • ^ Global Mammal Assessment Team (2008). " Homo sapiens". The IUCN Red List of Threatened Species. 2008: e.T136584A4313662. doi: 10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T136584A4313662.en. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 December 2017. Diakses tanggal 12 May 2020. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ Yuan, Dejian; Lei, Xiaoyun; Gui, Yuanyuan; Wang, Mingrui; Zhang, Ye; Zhu, Zuobin; Wang, Dapeng; Yu, Jun; Huang, Shi (2019-06-09).

"Modern human origins: multiregional evolution of autosomes and East Asia origin of Y and mtDNA". bioRxiv (dalam bahasa Inggris): 101410. doi: 10.1101/101410. • ^ Chen, Hongyao; Zhang, Ye; Huang, Shi (2020-03-11). "Ancient Y chromosomes confirm origin of modern human paternal lineages in Asia rather than Africa". bioRxiv (dalam bahasa Inggris): 2020.03.10.986042. doi: 10.1101/2020.03.10.986042.

Pustaka [ sunting - sunting sumber ] • Jablonski, N.G. & Chaplin, G. "Evolusi pewarnaan kulit manusia." Catatan Teratur Evolusi Manusia 39 (2000) 57-106. ( dalam bentuk pdf Diarsipkan 2012-01-14 di Wayback Machine.) • Robins, A.H.

Perspektif Biologis pada Pigmentasi Manusia. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Wikimedia Commons memiliki media mengenai Manusia.

Wikispecies mempunyai informasi mengenai Homo sapiens. • Sekilas Asal Mula Manusia Modern • Pohon Kehidupan • Nicholas Wade. " Mengapa Manusia Terpisah Dengan Bulunya." New York Times (Science Times), 19 Agustus 2003.

Ringkasan petunjuk untuk hikayat di mana manusia berevolusi hingga luput dari rambutnya, dan harus menyesuaikan, termasuk perubahan dari kulit putih ke kulit hitam, bersama dengan perkiraan waktu ketika manusia menemukan pakaian.

• W. Gitt. Keinginan Manusia Diarsipkan 2007-10-01 di Wayback Machine. (1999) Sebuah buku yang mendukung pandangan penciptaan Kristiani dari biologi manusia. ( PDF, 9 MB) • Wikidata: Q15978631 • Wikispecies: Homo sapiens • ADW: Homo_sapiens • BOLD: 12439 • EoL: 327955 • EPPO: HOMXSA • Fossilworks: 83088 • GBIF: 2436436 • iNaturalist: 43584 • IRMNG: 10857762 • ITIS: 180092 • IUCN: 136584 • MSW: 12100795 • NBN: NHMSYS0000376773 • NCBI: 9606 • NZOR: d83185ac-1aa6-4f59-8645-fe8c040857b3 • TSA: 8319 • uBio: 109086 • WoRMS: 1455977 • ZooBank: 58D31D52-713D-44B4-9FE9-CB2D9249C422 Kategori tersembunyi: • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • CS1 sumber berbahasa Inggris (en) • Artikel yang membutuhkan referensi tambahan April 2022 • Semua artikel yang membutuhkan referensi tambahan • Infobox yang menggunakan parameter tidak dikenal • Templat webarchive tautan wayback • Pranala Commons ditentukan secara lokal • Taxonbar pada halaman yang kemungkinan non-takson • Artikel Wikipedia dengan penanda GND • Artikel Wikipedia dengan penanda BNF • Artikel Wikipedia dengan penanda EMU • Artikel Wikipedia dengan penanda NLI • Artikel Wikipedia dengan penanda NARA • Artikel Wikipedia dengan penanda TDVİA • Halaman ini terakhir diubah pada 5 April 2022, pukul 08.02.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •

24 Mei 2021
2022 www.videocon.com