Bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.

SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Konsep masyarakat majmuk • 1. KONSEP MASYARAKAT MAJMUK Published by: Mohamad Faiza Ibrahim on 26th May 2011 - View all blogs by Mohamad Faiza Ibrahim UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN PROGRAM KOMUNIKASI DAN DASAR AWAM MOHAMAD FAIZA BIN IBRAHIM TAJUK: KONSEP MASYARAKAT MAJMUK (PLURAL Society) OLEH J.S FURNIVALL KONSEP MASYARAKAT MAJMUK (PLURAL SOCEITY) OLEH J.S FURNIVALL PENGENALAN Masyarakat (Society) bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial dimana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir dari individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.

Masyarakat adalah komuniti yang saling bergantung dan saling perlu memerlukan antara satu sama lain dan secara umumnya istilah masyarakat pada asasnya adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu dalam satu komuniti yang teratur serta berkongsi sumber yang ada dalam kawasan tersebut.

Masyarakat menurut Kamus Dewan (2005), ialah kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota masyarakat.

Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya melalui hubungan bersemuka. Daripada pergaulan ini, terbina pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong-royong, bersama-sama merayakan sesuatu perayaan, melalui rumah terbuka, berkumpul menyambut pembesar yang datang berkunjung, menghadiri kenduri, majlis perkahwinan, membantu mereka yang ditimpa malapetaka atau menziarahi jiran yang sakit tenat atau yang telah meninggal dunia.

Kekerapan pergaulan ini akan terbina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai satu unit sosial. Dalam konteks Malaysia, hubungan harmonis antara pelbagai kumpulan etnik dapat membina sebuah masyarakat Malaysia yang teguh. Selain itu, masyarakat ialah kumpulan manusia yang menetap bersama-sama di sesuatu tempat dengan mengikut peraturan dan cara tertentu dan masyarakat ini pula terdiri daripada beberapa kaum atau bangsa.

Majmuk terbentuk bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia beberapa bahagian yang • 2. merupakan kesatuan ataudalam konteks masyarakat ia terdiri dari beberapa kumpulan etnik. Masyarakat majmuk adalah satu kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa telah membentuk satu kesatuan, khususnya dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial di sesuatu tempat bagi membentuk satu kumpulan yang bersatu padu.

Manakala masyarakat majmuk (Plural society) bermaksud masyarakat pelbagai kaum (Multi-racial society) yang merujuk kepada suasana kepelbagaian bangsa yang bersama-sama atau berkongsi hidup dan tinggal dalam sebuah negara yang sama. Masyarakat majmuk menurut Kamus Dewan membawa maksud masyarakat yang terdiri daripada beberapa kaum.

Menurut sarjana Graham Saunders dalam bukunya bertajuk „‟The Development Of a Plural Society In Malaya’’ beliau menyatakan bahawa masyarakat majmuk terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan. Menurut beliau di Tanah Melayu terdapat tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina, dan India.

Mereka bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Sarjana dalam bidang sosiologi J.E.Goldthorpe “The Sociology Of The Thirdworld”. Beliau mengemukakan pandangan tentang masyarakat majmuk lebih kurang sama degan kedua-dua orang sarjana sebelum ini iaitu, Goldthorpe berpendapat kewujudan masyarakat majmuk sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum-kaum tersebut untuk mamenuhi peluang pekerjaan di sini.

Masyarakat majmuk juga adalah merujuk kepada keadaan masyarakat di tanah jajahan seperti mana yang terdapat di Burma, Indonesia dan juga Malaysia.

Masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal, pengenalan kaum melalui perkerjaan, kekurangan kontrak sosial dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik. CIRI-CIRI MASYARAKAT MAJMUK Malaysia merupakan sebuah negara majmuk yang aman dan makmur.

Keamanan yan g dinikmati dan keharmonian hidup pelbagai kaum telah menjadikan Malaysia sebuah negara yang dihormati oleh pelbagai pihak dan dalam kalangan negara-negara lain. Antara ciri-ciri masyarakat majmuk menurut J.S Furnivall (1956) dalam bukunya bertajukColonial Policy and Practice :A Comparative Study of Burma and Netherlands India (Indonesia) dalam kajiannya di Burma dan Kepulauan Jawa ialah terdapat beberapa jenis manusia seperti Eropah, Cina, India dan penduduk asli (bumiputera).

Masyarakat ini bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Mereka ini hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dalam sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa, idea dan kaedah sendiri.

Tidak dinafikan, Malaysia mempunyai pelbagai suku kaum selain daripada tiga komuniti etnik yang terbesar iaitu kaum Serani, Orang Asli (Semenanjung), Bajau, Kadazan, Murut (Sabah), Kedayan, Melanau dan Iban (Sarawak), dengan pelbagai bahasa dan dialeknya. Penerimaan kontrak sosial yang telah disepakati bersama adalah untuk menjaga hubungan etnik di Malaysia. Masyarakat di Malaysia diberi hak pendidikan dalam • 3. bahasa ibunda mereka tetapi tetap mengiktiraf bahasa melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.

Masyarakat majmuk di Malaysia juga bebas untuk mengamalkan agama dan kepercayaan masing-masing walaupun Islam diberi status sebagai agama rasmi negara. Masyarakat Malaysia menganut agama Islam, Hindu, Kristian, Buddha, Konfusios dan Taois.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Hari ini, di merata negara di dunia terdapat masyarakat majmuk yang menganuti agama-agama yang berlainan tetapi kebanyakan puak minoriti yang terdapat di negara yang memerintah terdedah kepada kezaliman oleh kerajaan.

Di Malaysia, kebebasan beragama yang dilaksanakan tidak menyebabkan masyarakat di dalamnya hidup di dalam keadaan berpecah-belah seperti negara-negara yang dilanda krisis sekarang. Meskipun pelbagai kumpulan etnik hidup pada umumnya secara berasingan dan mengekalkan kebudayaan masing-masing terdapat semangat persefahaman dan keharmonian kaum yang erat.

Konsep akomodasi yang diamalkan di Malaysia menyebabkan hubungan antara etnik saling membuat penyesuaian dan bebas mengamalkan budaya masing-masing dalam keadaan harmoni. Hal itu membuatkan Malaysia mempunyai masyarakat majmuk yang unik.

Walaupun Malaysia mengamalkan konsep akomodasi, masyarakat Malaysia juga berkongsi dari segi perayaan, aktiviti kebudayaan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia makanan. Masyarakat Malaysia berkongsi perasaan gembira apabila tiba musim perayaan sesuatu kaum.

Contohnya perayaan hari RayaAidilfitri yang disambut oleh orang Islam di Malaysia. Aktiviti rumah terbuka yang diamalkan oleh masyarakat melayu Islam turut dirai bersama oleh etnik yang bukan beragama Islam.

Perayaan sambutan Kemerdekaan juga dapat merapatkan lagi hubungan antara etnik melalui aktiviti yang dijalankan dan dapat melahirkan perasaan patriotism dan saling bekerjasama. Rakyat Malaysia juga terkenal dengan pelbagai jenis makanan dan ini dapat melambangkan jati diri rakyat yang berbilang kaum. Makanan-makanan tersebut pada asalnya berasal dari pelbagai negeri dan suku kaum, tetapi kini telah disediakan sebagai hidangan biasa umum di Malaysia.

Di antara makanan tradisi yang terkenal di Malaysia ialah nasi lemak, char koay teow, roti canai dan banyak lagi. Kebanyakan makanan tradisi ini berasal daripada kaum tertentu contohnya nasi lemak, makanan ini bukan hanya digemari oleh kaum melayu sahaja malahan ia turut digemari oleh kaum lain. Kini, masyarakat Malaysia boleh menikmati pelbagai makanan yang sebelum ini berasal daripada kaum tertentu. Selain itu, rakyat Malaysia juga turut mempunyai pakaian tradisi. Pakaian seperti baju kurung, baju melayu, cheong sam dan sari adalah contoh pakaian tradisi masyarakat majmuk di Malaysia.

Cara pemakaian memainkan peranan penting dalam menentukan perbezaan kedudukan atau martabat sesetiap kumpulan dalam kaum Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan kaum etnik kecil yang lain di Malaysia.

Pakaian baju kurung dan melayu adalah berasal daripada kaum melayu tetapi jika kita perhatikan sekarang kaum lain juga turut menggayakan baju tradisional kaum melayu contohnya baju kurung. Contoh keadaan seperti ini boleh didapati di sekolah mahupun di tempat kerja Masyarakat majmuk di Malaysia dicirikan dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal. Pengenalan kaum melalui pekerjaan, kekurangan kontrak sosial dan wujudnya satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik.

Ciri-ciri masyarakat majmuk mengiktiraf adanya keunikan dan sifat khas setiap komponen. Ciri-ciri Malaysia adalah wadah penyatu kumpulan etnik yang sebenar iaitu satu kumpulan etnik, bahasa serta budayanya membentuk kumpulan majoriti, kumpulan etnik yang lain dengan bahasa dan budaya masing-masing juga mendapat tempat.

Dalam konteks masyarakat majmuk • 4. Malaysia, terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan, tetapi di bawah sistem politik yang sama. Tiga etnik terbesar ialah Melayu, Cina dan India yang mana mengamalkan kebudayaan adat resam, agama dan bahasa masing-masing. Tiga etnik ini bersatu di atas satu ikatan kerakyatan dan di bawah sebuah pemerintahan demokrasi beraja berperlembagaan dengan satu cara hidup yang dipersetujui bersama.

SEJARAH KEWUJUDAN MASYARAKAT MAJMUK DI MALAYSIA Tanah Melayu yang merupakan sebuah tempat tumpuan pengembaraan, pelayaran dan pusat perdagangan tentunya pernah menjadi satu tempat persinggahan dan penempatan bagi orang- orang daripada pelbagai kebudayaan dan asal usul.Justeru konsep percampuran populasi bukanlah merupakan satu fenomena baru dan asing di Malaysia.

Kebanyakan ahli sejarah dan antropologi sosial bersetuju bahawa struktur susunan ras etnik dan corak penempatan penduduk masa kini telah ditentukan pada zaman perkembangan kolonial dan eksploitasi orang British di Semenanjung Malaysia. Dalam tahun 1786 hingga 1914 merupakan zaman paling penting dalam menentukan pola-pola etnik, ekonomi dan politik masa kini di Semenanjung Malaysia.

Aspek demografi merupakan perkara yang penting dalam mencorakkan kemajmukan masyarakat Malaysia. Aspek demografi tidak hanya memperlihatkan betapa uniknya masyarakat Malaysia dari segi komposisi etnik tetapi turut mewarnai wajah sosiobudaya, demografi politik dan proses politik di Malaysia. Campur tangan Inggeris di Tanah Melayu bermula apabila Francis Light menduduki Pulau Pinang pada Ogos 1786, menyebabkan kemasukkan migran secara besar-besaran daripada luar. Dalam jangka masa yang panjang semasa pemerintahan kolonial British di Malaysia iaitu selama lebih satu ratus lima puluh tahun bermula 1786 hingga 1957.

Antara tahun itu, Malaysia telah diduduki oleh Jepun semasa perang dunia kedua. Walau bagaimanapun, jangka masa singkat itu dianggap tidak mempunyai signifikan yang besar kepada komposisi dan mobiliti penduduk. Masyarakat homogenis Melayu Tanah Melayu telah mengalami transformasi kepada masyarakat heterogenios Malaysia yang mengandungi etnik-etnik Melayu, Cina dan India sebagai komponen utamanya.

Sebelum abad ke-18, penduduk di Tanah Melayu dan kepulauan borneo ketika itu didominasi oleh orang Asli, orang Melayu dan kaum bumiputera Sabah dan Sarawak. Migrasi daripada luar juga berlaku tetapi jumlahnya terhad. Selain itu, terdapat juga kaum pendatang daripada Sumatera, Indonesia.

Tetapi tidak menjejaskan corak masyarakat ketika itu kerana kaum pendatang ini adalah daripada rumpun bangsa yang sama (James P. Ongkili, 1985:4).

Pada awal abad ke-18, perubahan dalam struktur masyarakat berlaku di Malaysia disebabkan oleh fenomena migrasi dari luar yang berlaku akibat faktor penarik yang ada di bumi mahupun faktor penolak di negara asal masing-masing yang bertanggungjawab mencernakan perubahan yang berkekalan sehingga ke hari ini.

Struktur masyarakat di Malaysia berubah adalah disebabkan migrasi daripada luar dan juga faktor penolak dan penarik.

Migrasi ini berlaku sedikit demi sedikit sebelum penjajahan barat, tetapi berleluasa setelah penjajahan berlaku. Aktiviti ekonomi dan perladangan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia faktor utama dalam aktiviti migrasi daripada luar terutamanya daripada China dan India.

• 5. Hal ini kerana, masyarakat Cina daripada negara China sebenarnya ingin keluar daripada hidup penuh dengan kemiskinan dan penderitaan. Oleh itu, mereka terpaksa keluar berhijrah sehingga ke Tanah Melayu. Kemasukan buruh-buruh Cina ke Tanah Melayu melalui beberapa cara yang dikenalpasti diusahakan oleh orang Cina sendiri yang telah menetap lama di Tanah Melayu. Bilangan buruh Cina yang berhijrah memang ramai dan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa. Namun angka yang tepat sukar ditentukan kerana ketiadaan dokumen yang sah dan kemasukan secara haram ke Tanah Melayu.

Kemasukan masyarakat Cina ke Tanah Melayu menunjukkan bermulanya proses pembentukan masyarakat majmuk daripada pengaruh masyarakat Cina yang semakin bertambah. Pengaruh masyarakat Cina ke Tanah Melayu telah mengubah corak dan sistem sosial Alam Melayu dan juga masyarakat Melayu ketika itu.

Kedatangan masyarakat Melayu ke Tanah Melayu akhirnya telah membentuk satu masyarakat baru iaitu Baba Nyonya dan Cina Muslim. Wujudnya golongan baru ini membawa kepelbagaian atau kemajmukkan masyarakat di Malaysia dan mengambarkan keunikannya pada pandangan masyarakat luar. Migran kedua terbesar selepas China adalah kelompok daripada India. Kebanyakan mereka berasal daripada India Selatan iaitu dari Negapatam dan Madras. India juga mengalami masalahnya tersendiri yang menyebabkan penduduknya berhijrah ke luar.

Suasana di negara itu yang dilanda kemiskinan dan kebuluran yang mendorong penduduknya berhijrah keluar ke negara-negara lain termasuk ke Tanah Melayu ketika itu. Migran India datang sejak pembukaan Pulau Pinang oleh Inggeris. Pada waktu itu bilangan mereka masih kecil dan bertambah setelah Inggeris berjaya benguasai negeri-negeri Melayu.

Selain migran daripada negara China dan India, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak juga menjadi tumpuan daripada masyarakat luar seperti dari Indonesia dan Ceylon.

Namun, bilangan mereka jauh lebih rendah berbanding dengan buruh daripada China dan India. Kebanyakan pendatang Indonesia berasal daripada Jawa, Kalimantan (Banjarmasin), Celebes, Timor dan Sulawesi serta beberapa bahagain kepulauan yang berhampiran dengan Selat Melaka. Pendatang daripada Indonesia juga berbilang suku kaum dan etnik antaranya orang Jawa, Bugis, Minang dan Banjar. Pendatang dari Ceylon kebanyakannya terdiri daripada kaum Sinhalese.

Mereka datang dari kawasan pantai selatan negara tersebut. Mereka datang dengan jumlah yang agak ramai selepas abad ke-19 berterusan hingga abad ke-20an.

Kedatangan berterusan ini disebabkan penjajahan British di Ceylon. Faktor ekomoni adalah bukan faktor utama penghijrahan mereka, sebaliknya mereka ingin mencari rezeki yang lebih berbanding apa yang mereka dapat di negara asal mereka. Setelah kemasukan migran daripada luar, bermulalah proses pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum seperti sekarang. Proses pembentukan masyarakat pada mulanya sukar kerana berbeza fahaman, amalan, ras dan etnik serta kehidupan seharian.

Banyak konflik yang berlaku dalam proses pembentukan ini seperti peristiwa 13 mei 1969. Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk, konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras, bukan garisan kelas. Pengambilan pekerja buruh daripada luar di buat secara tetap sudah pasti akan menimbulkan masalah sosio-ekonomi dan politik yang lebih membimbangkan dan bagi mengelak pembentukan masyarakat majmuk pelbagai etnik atau heterogeneous seperti mana yang cuba dielak oleh negara-negara Eropah Barat dan Telok.

Setelah kemasukan migran dari luar akhirnya lahirnya kelompok dari keturunan Cina dan India yang berasimilasi dengan budaya tempatan seperti kelompok Baba-Nyonya yang berketurunan Cina dan kelompok Chitty yang berketurunan India. Asimilasi bangsa juga turut • 6. berlaku apabila perkahwinan antara orang asing dengan penduduk tempatan, maka wujud beberapa sub-kategori penduduk berdarah campuran seperti kelompok Peranakan, kelompok Syed dan lain-lain.

Kini kebanyakan penduduk Malaysia mempunyai darah kacukan Melayu- Arab, Melayu-India, Melayu-Cina dan lain-lain.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Hari ini, kaum Melayu, bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia etnik terbesar di Malaysia iaitu merangkumi lebih 50 peratus penduduk negara ini. Di Malaysia, jika merujuk kepada orang Melayu menunjukkan orang itu beragama Islam dan mengamalkan kebudayaan Melayu, berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu. Orang Melayu terkenal kerana peramah dan budaya seni mereka yang sangat kaya. Kaum Cina pula adalah kumpulan etnik kedua terbesar, yang mana kaum Cina merangkumi 25 peratus populasi.

Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke-19.Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. Tiga kumpulan kecil kaum ini yang berbicara dialek Cina berbeza adalah Hokkien yang tinggal di utara Pulau Pinang, Kantonis yang tinggal di Kuala Lumpur dan juga kumpulan bertutur bahasa Mandarin yang tinggal di kawasan selatan tanah air di Johor.

Kumpulan etnik terkecil antara tiga kumpulan etnik utama di negara ini, kaum India merangkumi 10 peratus populasi. Kebanyakan berasal daripada pendatang dari Selatan India yang berbahasa Tamil, yang datang ke Malaysia sewaktu zaman penjajahan British dahulu.

Mereka datang ke sini untuk mencari kehidupan yang lebih baik, luar daripada sistem kasta yang diamalkan di India.Kebanyakan beragama Hindu, mereka turut membawa budaya mereka yang unik serta pembinaan kuil, makanan pedas dan pakaian sari yang mewah. KONSEP MASYARAKAT MAJMUK Menurut J.S Furnivall (1939) sebuah masyarakat majmuk merupakan satu masyarakat yang muncul akibat daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijrahan penduduk mengikut kehendak-kehendak sistem ekonomi, politik dan sosial.

Ini telah mewujudkan kelompok- kelompok yang berbagai ragam dalam satu unit politik. Furnivall menambah bahawa kelompok-kelompok berbagai ragam dalam sebuah masyarakat majmuk itu “bercampur tetapi tidak bergabung”. Setiap kelompok memegang kuat kepada agama, kebudayaan, bahasa, idea-idea dan cara-cara kehidupan sendiri. Komuniti-komuniti dalam masyarakat majmuk itu hidup secara berdekatan, tetapi terpisah dalam unit politik yang sama. Sistem pembahagian buruh dalam bidang ekonomi pula adalah berasaskan ras di mana setiap ras dalam masyarakat itu mempunyai fungsi-fungsi yang berlainan.

Dasar Inggeris terhadap Tanah Melayu dapat dilihat daripada beberapa tindakan pemerintah Inggeris terhadap kedatangan orang-orang asing ke Tanah Melayu. Dalam hal ini ia dapat menentukan persoalan bagaimana Inggeris membantu mewujudkan masyarakat Malaysia yang majmuk. Keadaan ini bukan sahaja memberi kesan terhadap kemajumukan ras, tetapi merangkumi pelbagai aspek dalam politik dan sosial.

Perbincangan mengenai tajuk ini dapat difahami jika kita melihat beberapa dasar Inggeris seperti huraian berikut: i. Politik Sejak tahun 1874 dasar imigrasi Inggeris berbentuk bebas iaitu tidak mempunyai sekatan terhadap kemasukan orang asing. Dalam hal ini Inggeris seolah-olah menggalakkan kemasukan orang asing melalui sistem-sistem kemasukan seperti kontrak, dan bebas.

Hal ini berbeza dengan tindakan Inggeris pada 1930an, dengan Inggeris memperketatkan dan • 7. menguatkuasa dasar imigrasi dengan bertindak menghantar pulang orang-orang imigran balik ke negara asal mereka.

Selain itu, undang-undang imigrasi pada tahun 1930an juga menghalang kemasukan baru orang asing ke Tanah Melayu. Seperkara yang menarik tiadanya sekatan terhadap kemasukan orang asing ke negara ini sebelum undang-undang imigrasi 1930an disebabkan oleh keperluan Inggeris untuk mendapatkan tenaga buruh bagi menrancakkan ekonomi perlombongan dan peladangan selain buruh bagi melaksanakan pembinaan prasarana baru seperti pembinaan jalan keretapi dan jalan raya Keadaan ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan jabatan Perlindungan Orang Asing bagi melindungi para buruh imigran daripada tindasan dan penganiayaan para kongsi gelap mahupun majikan.

Dengan wujudnya jabatan ini, ini bermakna buruh-buruh ini dilindungi oleh pemerintah Inggeris dan ia menunjukkan bahawa seolah-olah kerajaan Inggeris menggalakkan kemasukan buruh asing. Ini juga menjelaskan bahawa terdapat tindakan dan dasar kerajaan Inggeris mempastikan mereka tidak kehilangan buruh bagi menjana ekonomi Tanah Melayu.

Hal ini diperkukuhkan lagi dengan kewujudan undang- undang buruh yang memerlukan para majikan untuk memberikan kemudahan yang sepatutnya kepada buruh imigran ini. Dengan keadaan ini ia bukan sahaja menggalakkan kemasukan buruh asing, tetapi menggalakkan mereka untuk tidak pulang ke negara asal mereka. Hal ini terbukti semasa kemelesetan ekonomi 1927-1932 orang-orang asing ini keberatan untuk pulang ke negara asal mereka dan ini menjadi masalah kepada pemerintah Inggeris. Oleh itu, merujuk dasar-dasar pemerintahan Inggeris ini membuktikan bahawa kewujudan masyarakat majmuk di negara ini adalah hasil pelaksanaan dasar yang berkehendakkan buruh imigran bagi menjana ekonomi dan membolehkan penjajah mendapat keuntungan ekonomi dengan tidak mengambil kira permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi ii.

Ekonomi Dasar ekonomi komersial, kapitalisme dan bebas yang berlaku menyebabkan perubahan sistem daripada sara diri kepada sistem komersial. Oleh hal ini, pembukaan tanah dan ladang serta peningkatan pelombongan bijih timah telah banyak berlaku mendorong kepada wujudnya sistem ekonomi moden berteraskan industri berasaskan buruh.

Disebabkan hal ini maka keperluan pemodenan prasarana baru yang memerlukan tenaga buruh di perkenalkan dan berlakulah kemasukan buruh-buruh asing. iii. Sosial Penekanan aspek ini lebih dijuruskan kepada Dasar pendidikan pemerintahan Inggeris. Melalui dasar ini dapat dijelaskan lagi bagaimana wujudnya masyarakat majmuk di Malaysia.

Melalui dasar pendidikan yang berteraskan negara ibunda, Inggeris menggalakkan lagi perbezaan kaum dan ia juga melebarkan lagi jurang perpaduan di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui tindakan Inggeris yang tidak menyeragamkan sukatan pendidikan dan pendidikan guru. Sebagai kesan daripada keadaan ini wujud sukatan pendidikan yang berbeza serta keperluan guru berasaskan tindakan komuniti setiap kaum di Malaysia.

Sebagai contohnya setiap kaum mengambil inisiatif dengan mengikut sukatan pendidikan serta mengambil para guru dari negara asal mereka. Keadaan ini menjelaskan bahawa Inggeris tidak mempunyai agenda bagi menghalang ketidakseragaman dalam dasar pendidikan mereka.

Bagi orang-orang Melayu ia hanya mendapat pendidikan kemahiran bagi • 8. mengerjakan kerja-kerja sara diri sahaja dan tidak memberi peluang untuk mendapatkan kemahiran dan ilmu akedemik. Walaupun wujud keadaan ini ia dikhaskan kepada anak-anak para bangsawan Melayu sahaja. Dalam hal ini, keadaan dasar ini sebenarnya menggalakkan lagi kemasukan orang asing kerana mereka tahu bahawa mereka masih lagi memperoleh pendidikan walaupun di negara asing. Ini juga menjelaskan lagi bahawa Inggeris sebenarnya menggalakkan kemasukan mereka dan menjaga kebajikan mereka bagi keuntungan ekonomi penjajah.

Konsep masyarakat majmuk juga merujuk kepada etnik iaitu di Malaysia etniknya merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Ras dan bangsa memberikan tekanan pada perbezaan fizikal atau sifat-sifat biologi iaitu keturunan dan pertalian darah yang sama antara sesama manusia (Mansor Abdul Rahman & Mohamad Ainuddin, 2006).

Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan, tetapi di bawah sistem politik yang sama. Etnik dapat dikelaskan melalui perbezaan budaya. Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan mengenai kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi dan hiburan.

Di Malaysia, orang Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Melanau dan pelbagai lagi dianggap sebagai etnik. Etnik pada dasarnya bersikap etnosentrik, iaitu menganggap ciri-ciri budayanya sebagal wajar, betul dan lebih utama daripada budaya etnik lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil ataupun berada pada tahap rendah atau tidak bermoral. Konsep etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrisme.

Etnisiti merujuk kepada rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu. Hal ini bererti wujudnya satu kebudayaan atau sub budaya yang jelas yang menyatukan anggotanya dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yang sama. Etnosentrisme pula merujuk kepada kepercayaan atau rasa bangga yang wujud dalam kalangan anggota sesebuah kelompok etnik bahawa budaya dan etnisiti mereka bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.

Etnosentrisme juga membawa makna suatu perspektif yang melihat kelompok etnik lain menerusi lensa dan kaca mata etnik sendiri. Di Malaysia, konsep-konsep ras dan etnik kerap kali dicampur aduk sehingga maknanya menjadi lebih kurang sama.

Orang Melayu, Cina dan India serta pelbagal etnik lain di Sabah dan Sarawak yang sepatutnya dikenali sebagai etnik, juga dipanggil ras dalam kehidupan seharian. Pada dasarnya, ras boleh dikatakan sebagai sebuah kelompok sosial yang mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal biologikal yang nyata seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya.

Ciri paling ketara yang digunakan untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit. Rasisme ditakrifkan sebagai pandangan, pemikiran, atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial atau para anggotanya terhadap sesuatu kelompok lain berdasarkan pérbezaan wajah fizikal-biologikal atau ras semata-mata dan mi ditunjukkan secara terbuka melalui perilaku atau tindakan terbuka.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Rasisme ialah gabungan prejudis dan kuasa yang diartikulasi melalui diskriminasi berasaskan warna kulit dan ciri-ciri fizikal biologikal yang lain. • 9. Rasisme wujud pada dua tahap: tahap individu dan tahap institusi. Pada tahap individu, rasisme benlaku dalam bentuk kepercayaan bahawa wujudnya ras tertentu yang berstatus lebih tinggi clan ada ras yang berstatus lebih rendah. Rasisme pada peringkat individu ini wujud dalam bentuk kepercayaan dan sikap individu. Pada tahap institusi, rasisme melibatkan dasar dan pelaksanaan yang bersifat diskriminasi, seterusnya membentuk ketidaksamaan bagi masyarakat daripada ras yang berbeza.

Rasisme pada tahap institusi ini dapat dilihat secara tersirat dalam struktur sosial. Kamus Dewan (2005) pula mendefinisikan budaya sebagai kemajuan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia, akal budi atau cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Tegasnya, budaya boleh didefinisikan sebagai suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, dan nilai.

Budaya boleh dibahagikan kepada dua: budaya kebendaan dan budaya bukan kebendaan. Budaya kebendaan ialah peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya. Contohnya, orang Melayu mempunyai rumah yang reka bentuknya berbeza dengan orang lnggeris atau orang Eskimo. Manakala budaya bukan kebendaan ialah kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang.

Setiap masyarakat mempunyal adat istiadat yang tersendiri dalam menjalani kehidupan. Misalnya dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu, pihak lelaki memberi hantaran kepada pihak perempuan manakala bagi masyarakat India hantaran perkahwinan diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak lelaki. Dalam budaya Melayu, faktor agama penting kerana agama bukan sahaja dianggap sebagai satu sistem kepercayaan semata-mata tetapi juga sebagai satu perlembagaan hidup yang meliputi kepercayaan dan amalan hidup.

Bahasa pula penting sebagai alat komunikasi. Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup bermasyarakat clan berbudaya. Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: pertama, membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identity, dan kedua ialah memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

Budaya memberikan identiti kepada sesuatu kelompok dalam aspek cara pengendalian hidup. Budaya diwarisi daripada satu keturunan kepada satu keturunan. Oleh itu, budaya dikatakan sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual clan kebendaan yang dapat memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling (Mohd Taib Osman, 1988).

Menurut J.S Furnival (1948) lagi, konsep Masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa iaitu terdiri dari berbagai ras atau etnik yang berada di bawah satu pemerintahan. Campuran ini dalam erti kata yang sebenar, bergaul tetapi tidak bercantum. Setiap kumpulan mengamalkan agama yang berbeza.

i. Melayu Hari ini, kaum Melayu, kumpulan etnik terbesar di Malaysia iaitu merangkumi lebih 50 peratus penduduk negara ini. Di Malaysia, jika merujuk kepada orang Melayu menunjukkan orang itu mengamalkan kebudayaan Melayu, berbahasa Melayu dan mempunyai keturunan Melayu.

Orang Melayu terkenal kerana peramah dan budaya seni mereka yang sangat kaya. Umumnya, orang Melayu merupakan penganut agama Islam. Pada masa lalu, sebahagian besar orang Melayu di Semenanjung merupakan penduduk luar bandar. Namun, • 10.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

keadaan tersebut mula berubah kerana proses penghijrahan ke bandar yang bermula sejak tahun 1970-an sehingga masa kini. Bagi yang masih tinggal di luar bandar, kebanyakannya terlibat dalam aktiviti ekonomi pertanian dan perikanan, sama ada dalam skala kecil-kecilan atau secara komersial.

Manakala sebahagian besar etnik Melayu di bandar terlibat dalam pelbagai sektor seperti sektor perkhidmatan awam, sektor swasta, dan turut terlibat dalam sektor perdagangan dan perniagaan.

ii. Cina Orang Cina merupakan golongan etnik kedua terbesar di Semenanjung. Masyarakat mi menganuti pelbagai agama seperti Buddhisme, Konfusianisme, Kristian, Taoisme dan Islam. Sebahagian besar etnik Cina tertumpu kepada sektor perdagangan dan perkhidmatan. Dari segi petempatan, sebahagian besar orang Cina tertumpu di bandar-bandar utama, khasnya di Lembah Kiang.

iii. India Orang India pula merupakan golongan etnik ketiga terbesar di Semenanjung. Pada masa lalu, sebahagian besar orang India bekerja dan menetap di estet. Pada masa kini, terdapat kalangan mereka yang berpindah ke bandar-bandar dan menerokai pekerjaan di sektor perdagangan atau perkhidmatan dan menjalani penghidupan bandar.

Dalam kategori etnik India, terdapat golongan subetnik seperti orang Sikh, Tamil, Malayali dan Singhala. Secara umum, etnik India di negara ml merupakan penganut pelbagai agama seperti Hindu, Sikhisme dan Islam.

iv. Etnik-entik lain Golongan etnik terkecil di Semenanjung tetapi terkenal dalam kajian antropologi ialah Orang Asli. Kebanyakan Orang Asli merupakan penduduk di kawasan pedalaman di beberapa negeri di Semenanjung. Mereka menganut kepercayaan tradisional, animisme, Kristian dan Islam. Selain Orang Asli, terdapat kelompok-kelompok kecil seperti masyarakat Baba-Nyonya di Melaka dan Pulau Pinang, masyarakat Portugis di Melaka, dan Thai di beberapa negeri di utara Semenanjung.

Kesemua masyarakat minoriti tersebut mempunyai budaya yang unik, seperti budaya masyarakat Baba-Nyonya. Dalam sektor pekerjaan pula menurut Furnivall, terdapat pembahagian tenaga buruh yang ketara mengikut kaum. Aspek pekerjaan ialah berbeza-beza mengikut kaum iaitu setiap kaum menjalankan kegiatan pekerjaan tertentu untuk mencari sumber pendapatan mereka untuk menyara kehidupan seharian mereka berdasarkan keseuaian dan kemahiran mereka sendiri.

Orang Melayu mengurus dalam bidang pertanian dan penangkapan ikan, orang Cina mengurus perlombongan dan perdagangan. Bagi golongan India pula kegiatan perladang getah dan perladangan lain. Kegiatan ekonomi yang di jalankan ini juga terpisah iaitu tempat kediaman mereka berlainan dan mengikut cara kerja yang dilakukan. Golongan Melayu tinggal di kampung berhampiran kawasan pertanian dan pinggir laut, Cina tinggal di perlombongan dan bandar sebagai pusat untuk menjalankan perniagaan, India tinggal di stet-estet dan kelapa sawit.

Oleh itu, taraf kemajuan ketiga-tiga kaum berbeza mengikut jenis pekerjaan. KESIMPULAN • 11. Pada hari ini, Masyarakat majmuk di malaysia terjadi secara tidak sengaja. Pada awal abad ke-19, lebih 90% penduduk di tanah melayu adalah melayu. Namun pada pertengahan abad ke-19, penghijrahan masuk kaum Cina dan India secara beramai-ramai ekoran dasar liberal Inggeris telah mengubah struktur kependudukan asal Tanah Melayu.

Masyarakat majmuk di Malaysia terdiri dari pelbagai etnik yang dikategorikan mengikut cara hidup, pola penempatan, pekerjaan dan pendidikan.Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia.

Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina dan pelbagai etnik yang lain. Pembentukan Masyarakat Majmuk Di Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik inilah maka wujud pula kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam.

Corak masyarakat Malaysia seperti ini berlaku disebabkan oleh perubahan masa dan keadaan, seperti yang berlaku terhadap perubahan struktur politiknya. Sebelum abad ke-18 dan ke-19, masyarakat Malaysia tidak begini coraknya. Sebaliknya boleh dikatakan bahawa, semenanjung Tanah Melayu ketika itu didiami oleh orang Melayu dan Orang Asli bersama sebilangan kecil bangsa atau kaum lain. Apabila bermulanya kemasukan migran daripada luar. Proses ini berterusan sehingga penjajahan British di Tanah Melayu.

Oleh itu, wujud masyarakat berbilang kaum, ras, etnik dan bangsa di Malaysia. Kehadiran kelompok-kelompok ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam, bahasa dan latar belakang kebudayaan yang berlainan. Oleh kerana itu, maka Malaysia merupakan sebuah negara pluralistik yang mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 26.6 juta orang pada tahun 2006. Umumnya, Melayu merupakan kelompok etnik bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia, iaitu mewakili lebih kurang 55 peratus, sementara Cina mewakili lebih kurang 25 peratus, India 7 peratus dan selebihnya adalah terdiri daripada kelompok peribumi kecil seperti Dayak, Bidayuh, Melanau dan Orang Ulu di Sarawak, Kadazan dusun, Murut, dan Bajau di Sabah.Kemajmukan masyarakat Malaysia menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar.

Di sebabkan hal ini,Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Malaysia amat terkenal dengan adanya masyarakat majmuk yang berbilang kaum. Pembentukan masyarakat majmuk yang berbilang kaum di Malaysia pada abad ke-19 adalah kesan daripada Kolonialisme yang mutlak. Dari aspek kesinambungan, kemasukan imigran di dunia Melayu meninggalkan banyak kesan, sama ada kesan positif mahupun kesan negatif.

Ia bergantung kepada cara bagaimana kita melihat dan mentafsir kedatangan mereka. Namun kehadiran masyarakat luar ke Tanah Melayu telah mencorakkan perspektif masyarakat Melayu, membentuk budaya baru, mempertingkatkan daya saing dalam sektor ekonomi, melahirkan dimensi baru struktur politik rakyat dan sebagainya.

RUJUKAN Abdul Rahman Haji Ismail,( 2005), Malaysia: Sejarah Kenegaraan dan Politik, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. A. Aziz Deraman (2001). Masyarakat dan kebudayaan Malaysia (edisi baharu). Kuala • 12. Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Anthony D. Smith, 1986. The Ethnic origins of Nations.BlackWell oxford UK &Cambrige USA.

Chin Yee Wah. 2003. Budaya dan Keusahawanan Cina di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM. Graham Saunders „‟The Development Of a Plural Society In Malaya’’. Harris Md. Jadi. 1990. Etnik, Politik dan Pendidikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. J.E.Goldthorpe “The Sociology Of The Thirdworld”. J.S Furnivall (1956). Colonial Policy and Practice :A Comparative Study of Burma and Netherlands India (Indonesia).

J.S. Furnivall, (1965). Colonial policy and practices. New York: New York University Press. (Asalnya diterbit pada tahun 1948). J.S Furnivall. (1967). Netherlands India: a study of Plural Economy. Cambridge: Cambridge University Press. J.S, Furnivall, Netherlands India: a study of plural economy (Cambridge: at the University Press, 1939 [reprinted 1967]). J.S. Furnivall, (1980). Plural society.

Dalam Hans-Dieters Evers (ed.), Sociology of South- East Asia: Reading on social change and development. Kuala Lumpur: Oxford University. J.S Furnivall, Colonial policy and practice: a comparative study of Burma and Netherlands India (New York: New York University Press, 1948). Jurnal hubungan etnik dalam pembentukan jati diri kebangsaan: perspektif tamadun melayu oleh Abdul Latif Samian.

Shamsul Amri Baharuddin 2007, Modul hubungan etnik. Kementerian pengajian tinggi, Malaysia. Ting Chew Peh. 1987. Hubungan Ras dan Etnik: Suatu Pengantar. Kuala Lumpur: Pustaka Dimensi. Wan Halim Othman. 1992. Asas Hubungan Etnik.

Pulau Pinang: Pusat Penyelidikan Dasar, Universiti Sains Malaysia. LAMPIRAN • 13. Laporan Abdul Rahman Talib (1960) Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:- Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.

Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah,dan menengah atas Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir Memberi penekanan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan kerohanian sebagai teras.

Di antara beberapa perubahan dan pindaan yang dibuat dari Laporan Razak yang dikenali dengan Laporan Rahman Talib ialah: Pelajaran di sekolah rendah adalah percuma • 14. · Sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan. · Sekolah pelajaran lanjutan merupakan persekolahan hingga umur 15 tahun. · Murid naik darjah secara otomatik · Pelajaran agama Islam bagi murid-murid hendaklah sekurang-kurannya 15 orang. · Pendidikan akhlak dititikberatkan.

Selepas itu Sistem Pendidikan Anika Jurusan ditubuhkan pada 1965 bagi Sekolah Menengah Rendah menggantikan Sistem Pelajaran Lanjutan yang dihapuskan. Mata pelajaran aneka jurusan di sekolah menengah pada waktu itu ialah Seni Perusahaan, Sains Rumah tangga, Sains Pertanian dan Perdagangan. Walaupun hasrat dan tujuan Akta Pendidikan 1961 ini untuk menyatukan kaum yang ada di Malaysia ini, tetapi secara praktikalnya, sukar untuk mencapai matlamat itu memandangkan pola tempat tinggal yang berlainan.

Misalnya orang Melayu tinggal di kampung-kampung dan pinggir pantai, kaum Cina tiggal di kawasan perlombongan dan kaum India di kawasan ladang-ladang getah. Dengan ini tentulah amat sukar untuk menyatukan mereka. Selepas dari Laporan Rahman Talib 1960, muncul pula laporan-laporan seperti Laporan Hussein Onn (1971) dan Laporan Mahathir 1976. Kedua-dua Laporan ini adalah untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Negara yang sebelumnya berdasarkan Laporan Razak dan Laporan Rahman Talib.

Posted by I N D A H KEMENKO PMK -- Sudah satu tahun lebih pandemi Covid-19 melanda dunia. Pandemi telah banyak menimbulkan dampak dan perubahan dunia. Di Indonesia sendiri, pagebluk telah memberikan dampak signifikan dalam semua sektor kehidupan bangsa Indonesia.

Mulai dari bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia kesehatan, sektor ekonomi, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor lain terkana imbasnya. Pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi Covid-19. Di sektor kesehatan, pemerintah telah berupaya mempercepat pelaksanaan tracing, testing, dan treatment (3T), memenuhi obat antiviral untuk pengobatan pasien Covid-19, pemenuhan kebutuhan oksigen, percepatan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia.

Di sektor ekonomi, pemerintah telah melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat. Serta di sektor lainnya, pemerintah telah mengeluarkan skema-skema kebijakan untuk meminimalisir dampak pandemi.

Semuanya dilakukan semata-mata untuk melindungi seluruh masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penanganan pandemi Covid-19 ini bukan hanya tugas dari pemerintah pusat. Menurutnya, butuh kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan pandemi di Indonesia. "Kita berupaya bagaimana keterlibatan elemen masyarakat betul-betul optimal.

Sehingga jangan sampai penanganan pandemi ini hanya ditangani negara saja," ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Solidaritas Nasional Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia, secara daring, pada Jumat (6/8). Lebih lanjut, Muhadjir menjelaskan, pemerintah telah mengaktifkan "Klaster Nasional Penanggulangan Bencana" untuk perkuat penanganan pandemi Covid-19. Klaster ini terdiri dari Klaster Kesehatan, Klaster Logistik, Klaster Perlindungan dan Pengungsian, Klaster Pendidikan, dan Klaster Pemulihan Dini.

Muhadjir mengatakan, aktivasi klaster nasional ini akan menjadi dasar pelibatan aktor multipihak secara terkoordinasi dan terarah. Mulai dari pelibatan pihak kementerian dan lembaga dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, organisasi non pemerintah, dan melibatkan masyarakat luas. "Kolaborasi multipihak dengan prinsip gotong royong melalui klaster nasional penanggulangan bencana dan lembaga pendukung dibidang kemanusiaan ini sangat diperlukan," tuturnya.

Muhadjir mengarahkan agar kalster nasional bisa meningkatkan peranannya dalam membantu penanganan Covid-19. Untuk kaster kesehatan, terang Menko Muhadjir, bisa membantu percepatan vaksinasi dan optimalisasi 3T dan sosialisasi protokol kesehatan 5M, dan membantu antisipasi kelangkaan obat, alat kesehatan, serta peningkatan kapasitas tempat isolasi. Untuk klaster logistik, bisa membantu memenuhi kebutuhan logistik dan mengawal distribusi logistik penanganan Covid-19.

Untuk klaster pendidikan, bisa mengawal kebijakan pendidikan seperti pembelajaran tatap muka di masa PPKM, dan membantu pelaksanaan percepatan vaksinasi bagi pelajar dan tenaga pendidikan. Kemudian klaster pengungsian dan perlindungan membantu penguatan manajemen pengungsian di masa pandemi dan tempat isolasi mandiri.

Klaster pemulihan dini bisa membantu pemerintah daerah untuk mengaktivasi posko satgas Covid-19 di hingga level terendah di RT/RW, dan membantu pemulihan dampak Covid-19 di daerah. "Peranan dan andil dari masyarakat dari seluruh komponen bangsa harus kita galakkan terus dan tidak kalah pentingnya dengan peran negara," pungkas Menko PMK.

Sebagai informasi, rapat koordinasi turut dihadiri oleh perwakilan masing-masing klaster nasional dari kementerian dan lembaga, serta organisasi non pemerintah dan pihak swasta. (*)
MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) 5.6.

Sebarkan ini: Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Akhlak – Tujuan, Jenis, Ruang, Lingkup, Faktor, Karimah, Perbedaan Pengertian Gotong Royong Gotong royong merupakan salah satu cirri khas bangsa Indonesia khususnya bulukumba, sebagaimana yang tertuang dalam pancasila yaitu sila ke 3 “persatuan Indonesia”.

Perilaku gotong royong yang dimiliki Bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa dan merupakan budaya yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela agaer kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancer, mudah dan ringan.

Contoh kegiatan yang dapat dilakukan secara bergotong royong antara lain pembangunan fasilitas umum dan membersihkan lingkungan sekitar. Sikap gotong royong itu seharusnya dimiliki seluruh elemen atau lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Karena dengan adanya kesadaran setiap elemen atau lapisan masyarakat melakukan kegiatan dengan cara bergotong royong. Dengan demikian segala sesuatu yang akan dikerjakan dapat lebih mudah dancepat diselesaikan dan pastinya pembangunan di daerah tersebut akan semakin lancar dan maju.

Bukan itu saja, tetapi dengan adanya kesadaran setiap elemen dan lapisan masyarakat dalam menerapkan perilaku gotong royong maka hubungan persaudaraan atau silaturahmi akan semakin erat. Nilai-nilai budaya mulai dengan deras masuk dan menjadi bagian dari hidup masyarakat Indonesia. Kehidupan perekonomian masyarakat berangsur-angsur berubah dari ekonomi agraris ke industri. Industri berkembang maju dan pada zaman sekarang tatanan kehidupan lebih banyak didasarkan pada pertimbangan ekonomi sehingga bersifat materialistis.

Maka nilai kegotong royongan pada masyarakat telah memudar. Contoh – contoh kegiatan gotong royong • Membersihkan jalan • Membersihkan sampah • Membersihkan masjid • Membersihkan lingkungan sekitar Pengertian Gotong Royong Menurut Para Ahli • Pengertian gotong royong dalam KBBI : bekerja bersama-sama (tolong- menolong, bantu-membantu)diantara anggota-anggota suatu komunitas. • menurut Koentjaraningrat (1961: 2), gotong royong adalah kerjasama “Tidak beriman salah seorang diantara kamu sampai ia mencintai bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia sama dengan mencintai dirinya sendiri”.

• Menurut Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo (dalam Selvi S. Padeo, 2012 : 88) mengemukakan gotong royong merupakan adat istiadat tolong menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga kekerabatan yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis dan ada pula aktifitas kerja sama yang lain. • Menurut Koenjaraningrat (dalam Selvi S. Padeo, 2012 : 87) mengemukakan gotong royong merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan masyarakat sebagai petani pada masyarakat agraris.

Gotong royong merupakan suatu sistem pengarahan tenaga tambahan dari luar keluarga untuk mengisi kekurangan dalam rangka aktifitas produksi bercocok tanam. • Gotong Royong menurut Mubyarto adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Definisi Sistem Pemerintahan 2 Kamar Beserta Contohnya Manfaat Gotong Royong : • Agar lingkungan kita dapat dirasakan kebersihan dan keindahannya • Dapat terjalinnya rasa solidaritas dalam lingkungan masyarakat • Supaya kehidupan bermasyarakat itu lebih baik dengan diadakannya gotong-royong • Pekerjaan selesai dengan cepat tanpa harus mengeluarkan biaya ataupun kas RT/RW, dan jika berupa pembangunan fisik gedung akan sangat menghemat anggarankarena biaya untuk tenaga kerja berkurang dengan adanya Gotong Royong.

• Tanpa terasa persaudaraan dan kebersamaan sesama warga semakin erat, yang pejabat kenal dengan tetangga yang pekerja/buruh, yang pedagang kenal dengan yang bekerja sebagai sopir, yang kaya kenal dengan yang miskin, begitu juga sebaliknya.

• Keamanan lingkungan semakin terjamin, dengan rasa persaudaraan dan kebersamaan serta saling kenal diantara warga tentunya jika ada pendatang baru ataupun ada tamu asing yang mencurigakan tentu warga akan cepat mengetahuinya. • Ketentraman dan kedamaian, akan diperoleh jika antar sesama warga saling peduli dan saling membantu dengan sesama warga lainya.

• Gotong royong tidak mengenal perbedaan, sehingga ketika di laksanakan semua bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia terasa sama. Tujuan Gotong Royong nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa mengharap balasan untuk melakukan sesuatu secara bersama” demi kepentingan bersama atau individu tertentu.

adapun nilai” yang terkandung dalam kegotong royongandiantaranya : 1) kebersamaan Gotong royong mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Dengan gotong royong, masyarakat mau bekerja secara bersama” untuk membantu orang lain atau untuk membangun fasilitas yang bisa dimanfaatkan bersama. 2) persatuan Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat. Dengan persatuan yang ada, masyakarat menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi permasalahan yang muncul.

3) rela berkorban Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban. Pengorbanan tersebut dapat berbentuk apapun, mulai dari berkorban waktu, tenaga, pemikiran, hingga uang. Semua pengorbanan tersebut dilakukan demi kepentingan bersama.

Masyarakat rela mengesampingkan kebutuhan pribadinya untuk memenuhi kebutuhan bersama. 4) tolong menolong Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain.

Sekecil apapun kontribusi seseorang dalam gotong royong, selalu dapat memberikan pertolongan dan manfaat untuk orang lain. 5) sosialisasi Gotong royong dapat membuat manusia kembali sadar jika dirinya adalah maskhluk sosial.

Gotong royong membuat masyarakat saling mengenal satu sama lain sehingga proses sosialisasi dapat terus terjaga keberlangsungannya. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : 25 Contoh Lembaga Pendidikan : Fungsi, Pengertian, Ciri Tujuan Gotong Royong Bagi Diri Sendiri Dan Masyarakat • tujuannya yaitu untuk mengajak kita semua untuk selalu bekerja bersama-samauntuk lebih meningkatkan kebersamaan.

karena kita sebagai makhlukn sosial tidak bsa hidup tanpa bantuan orang lain.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

• bergotong royong juga bisa membuat kita menjadi lebih kompak dan juga bisa lebih mengenal satu sama yang lainnya. Dengan bergotong royong kita bisa saling tolong menolong misalkan, saat kita ingin mendirikan rumah, mengerjakan sawah, membantu tetangga yang sedang berduka, hingga saling bahu mambahu untuk mempejuangkan negaranya. Dengan bergotong royong semua tugas yang kita lakukan akan menjadi ringan. • Membuat Setiap Pekerjaan Menjadi Lebih Ringan. • Mempererat Rasa Persatuan dan Kesatuan.

• Menghemat Pengeluaran. • Bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia menyelesai kan pekerjaan dengan cepat. • untuk mengikat tali erat persaudaraan antar sesamaBisa berkumpul dengan Tetangga / siapa saja yg ada dalam pelaksanaan Gotong royong. Upaya Melestarikan Gotong Royong Sudah menjadi harapan semua pihak agar semangat gotong royong yang semakin lama semakin memudar seiring dengan kemajuan dalam dunia digital, maka setidaknya perlu diperhatikan beberapa hal berikut agar kelestarian perilaku gotong royong dapat bertahan.

Adapun beberapa upaya yang dimaksudkan tersebut sebagai berikut. • Pihak masyarakat • Meminimalisir atau bahkan menghilangkan anggapan yang menyatakan bahwa perilaku gotong royong tidak penting. Dengan cara seperti ini maka dapat dimungkinkan akan terbangun motivasi internal pada masyarakat lapisan bawah untuk menanamkan semangat melestarikan perilaku kegotongroyongan. • Tidak memanfaatkan berbagai macam kasus tertentu (RAS) sebagai upaya untuk menunggangi dengan perilaku gotongroyong. Aapabila hal ini dilakukan akan menciderai nilai dari gotong royong tersebut.

• Meminimalisir jarak yang jauh antar lapisan masyarakat. Dengan cara ini maka dimungkinkan apabila ada gotong royong yang dilakukan tidak semakin canggung dilakukan. • Pihak Pemerintah • Mampu memberi contoh atau ketedanan bagi masyarakat agar senantiasa mengaktifkan kebiasaan gotong royong dengan terjun langsung ke lapangan. • Memberikan reward bagi pihak tertentu yang senantiasa melestarikan tradisi gotong royong. Hal ini apabila dilakukan akan memberikan motivasi positif dan atau rangsangan agar senantiasa memasyarakat.

Kendala Gotong Royong di Era Digital Membuat sesuatu yang baik dan melestarikan hal tersebut bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, salah satunya semangat untuk melestarikan perilaku atau semangat kegotongroyongan di tengah masyarakat.

Berikut ini akan disajikan sejumlah kendala yang dihadapi terkait dengan perilaku gotong royong yang ada di tengah masyarakat. Terdapat anggapan bahwa gotong-royong yang dimiliki bangsa ini hanya bersifat aman dan menguntungkan bersama. Sementara gotong-royong yang susah bersama adalah sesuatu yang sulit diperoleh. Gotong-royong yang dimiliki bangsa ini adalah gotong-royong yang harus mempunyai feed back. Adanya trend mengenai peningkatan intensitas jumlah kasus konflik/ kekerasan yang bernuansa agama dari tahun 2009 hingga 2012 menjadi catatan sendiri.

Perlu dipahami bahwa adanya konflik berbasis keagamaan ini akan menjadi ancaman serius dimasa mendatang bagi keutuhan bangsa Indonesia. • Nilai-nilai karakter gotong royong yang dikembangkan di sekolah belum terjabarkan secara menyeluruh, sehingga berdampak pada pemahaman setengah yang dimiliki siswa mengenai perilaku gotong royong tersebut.

• Kurangnya pemahaman pihak masyarakat bahwa saat ini tidak relevan ketika harus menggunakan prinsip gotong royong, sehingga pemahaman seperti ini akan dianggap sama dan tidak ada kesalahan di dalamnya. • Mulai memudarnya rasa sosial yang tertanam di masyarakat, baik wilayah di pedesaan maupun di perkotaan. Kalau diperkotaan sudah bisa kita maklumi, karena tantangan hidup sangat berat, tanpa uang bisa mati kelaparan. Sedangkan di desa masih punya kemudahan untuk bertahan hidup.

• Kurangnya keteladanan dari pihak pemerintah sendiri, umumnya tidak pernah turun tangan ke dalam masyarakat untuk membangkitkan rasa sosial yang sudah lama hilang di dalam masyarakat.

Demikian sejumlah yang mungkin akan dapat dikaji ulang terkait dengan semakin memudarnya semangat gotong royong di masyarakat. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Makalah Teks Debat Azas Kegotong Royongan Sekarang mari kita lihat pengamalan azas gotong royong dalam berbagai kehidupan!

Perwujudan partisipasi rakyat dalam reformasi merupakan pengabdian dan kesetiaan masyarakat terhadap program reformasi yang mana senantiasa berbicara, bergotong royong dalam kebersamaan melakukan suatu pekerjaan. Sikap gotong royong memang sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara, akan tetapi arus kemajuan ilmu dan teknologi ternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan kepribadian suatu bangsa, serta selalu diikuti oleh perubahan tatanan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Adapun nilai-nilai gotong royong yang telah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, tentu tidak akan lepas dari pengaruh tersebut. Namun syukurlah bahwa sistem budaya kita dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan yang merupakan benteng kokoh dalam menghadapi arus perubahan jaman. Untuk dapat meningkatkan pengamalan azas kegotongroyongan dalam berbagai kehidupan perlu membahas latar belakang dan alasan pentingnya bergotong rotong yaitu: • Bahwa manusia membutuhkan sesamanya dalam mencapai kesejahteraan baik jasmani maupun rohani.

• Manusia baru berarti dalam kehidupannya apabila ia berada dalam kehidupan sesamanya. • Manusia sebagai mahluk berbudi luhur memiliki rasa saling mencintai, mengasihidan tenggang rasa terhadap sesamanya. • Dasar keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mengharuskan setiap manusia untuk bekerjasama, bergotong royong dalam mencapai kesehjahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.

• Usaha yang dilakukan secara gotong royong akan menjadikan suatu kegiatan terasa lebih ringan, mudah dan lancar. Faktor Pendorong Gotong – bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia • a)Manusia sebagai makhluk sosial. • b)Keikhlasan berpartisipasi dan kebersamaan/persatuan. • c)Adanya kesadaran saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama/umum. • d)Peningkatan/pemenuhan kesejahteraan.

• e)Usahaha penyesuaian dan integrasi/penyatuan kepentingan sendiri dengan kepentingan bersama. Upaya dan Peranan Gotong Royong • Peranan Masyarakat Masyarakat di kelurahan sayang sebenarnya sangat antusias jika ada kegiatan bersama (gotong-royong), namun mungkin karena faktor penghambat di atas tidak sedikit masyarakat yang tidak ikut serta dalam kegiatan.

Perlu adanya perbaikan pada sistem masyarakat itu sendiri, hal ini dapat dilakukan oleh pemimpin seperti ketua RT, RW dan Lurah/Kades untuk lebih mengoptimalkan sosialisati tentang persatuan dan kebersamaan.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

• Peranan Tokoh Masyarakat Peranan tokoh di masyarakat kelurahan sayang sebenarnya sudah maksimal, mulai dari RT, tokoh agama sampai Kepala kelurahan. Peranan yang di berikan misalnya dalam bentuk sosialisasi.

Misalnya, dari tokoh RT ada sosialisasi bahwa bergotong-royong adalah cerminan kerukunan antar tetangga, dari tokoh agama bahwa gotong-royong adalah ciri manusia yang patuh terhadap sunah rosul yaitu “sebaik-baiknya warga ialah warga yang bisa berkerja sama tanpa memandang suatu perbedaan” dan “bergotong-royonglah kamu dalam kebaikan dan jangan bergotong-royong kamu sekalian dalam keburukan”.

• Peranan Pemerintah Dalam hal ini pemerintah sudah mewadahi dan menyediakan sarana dan prasarana untuk berbagai kegiatan, diantaranya menyediakan gerobak pengangkut tambahan, memberikan alat kebersihan. Bahkan pemerintah sering menerjunkan langsung aparat pemerintahan seperti Polisi Militer untuk ikut serta dalam kegiatan itu, misalnya dalam kegiatan kerja bakti kebersihan.

• Karakteristik Gotong royong Perilaku gotong royong bukan sesuatu yang terjadi tanpa dapat diidentifikasi. Dengan adanya perilaku ini, maka secara tidak langsung masyarakat secara umum diberikan beberapa wacana terkait dengan karakteristik yang melekat pada perilaku gotong royong tersebut. Berikut penjelasan yang dimaksudkan. Gotong-royong sudah tidak dapat dipungkiri lagi sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang turun temurun, sehingga keberadaannya harus dipertahankan.

Pola seperti ini merupakan bentuk nyata dari solidaritas mekanik yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, sehingga setiap warga yang terlibat di dalamnya memiliki hak untuk dibantu dan berkewajiban untuk membantu, dengan kata lain di dalamnya terdapat azas timbal balik. Beberapa karakteristik yang dimungkinkan cukup merepresentasikan perilaku gotong-royong dapat dinyatakan sebagai berikut. • Sebagai sifat dasar bangsa Indonesia yang menjadi unggulan bangsa dan tidak dimiliki bangsa lain.

• Terdapat rasa kebersamaan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sebagai bahan pertimbangan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang selama ini ada perlu senantiasa dijunjung tinggi dan dilestarikan agar semakin lama tidak semakin memudar. • Memiliki nilai yang luhur dalam kehidupan. • Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena di dalam kegiatan gotong-royong, setiap pekerjaan dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang kedudukan seseorang tetapi memandang keterlibatan dalam suatu proses pekerjaan sampai sesuai dengan yang diharapkan.

• Mengandung arti saling membantu yang dilakukan demi kebahagiaan dan kerukunan hidup bermasyarakat. • Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan sifatnya sukarela tanpa mengharap imbalan apapun dengan tujuan suatu pekerjaan atau kegiatan akan berjalan dengan mudah, lancar dan ringan.

Demikian beberapa karakteristik yang cukup representasif terkait dengan seluk beluk perilaku gotong royong yang ada di masyarakat. • Pendekatan Gotong Royong Melalui Pendidikan Rasa kesadaran untuk bergotong royong yang mulai hilang harus ditumbuhkan. Rasa gotong royong dapat distimulasi dan ditumbuhkan lagi mulai dari sistem pendidikan. Dari pendidikan dimulai untuk diajarkan seberapa pentingnya gotong royong.

Dengan penanaman dan pengenalan nilai gotong royong sebagai nilai pokok akan membawa ke arah pemahaman konsep dan pengertian manfaat dari gotong royong itu sendiri. Sehingga gotong royong menjadi nilai luhur yang terus dijaga dan diturunkan untuk generasi seterusnya. Salah satu saran untuk menanamkan nilai gotong royong melalui system pendidikan yaitu memasukkan materi gotong royong pada salah satu mata pelajaran pokok.

Bukan hanya berhenti disitu, namun materi ini terus ada pada setiap tahunnya sehingga nilai-nilai dari gotong royong tidak mudah terlupakan. Lebih baik lagi apabila ada praktik langsung untuk materi gotong royong karena segala sesuatu lebih mudah dipahami dan diambil hikmahnya apabila kita langsung melaksanakannya. Diharapkan dengan ini dapat ditanamkan nilai gotong royong dengan baik. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : Pengertian Sistem Sosial Budaya Indonesia Menurut Para Ahli Budaya • Pendekatan Gotong Royong Melalui Pekerjaan Kebutuhan akan sehari-hari dari setiap individu akan membuat salah satu nilai gotong royong memudar.

Tidak memikirkan kepentingan bersama melainkan bekerja sendiri untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau bahkan saling “membunuh” satu sama lain untuk mencapainya. Pada zaman modern ini rasa gotong royong sebenarnya masih ada dalam setiap diri masyarakat Indonesia tetapi gotong bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia sekarang adalah menjadi sarana untuk mencapai keinginannya sendiri.

Contohnya, seseorang memerlukan bantuan meminta tolong pada orang lain untuk membantu dia. Ketika pekerjaannya sudah selesai tidak ada tidak ada terjadi suatu hubungan antara orang yg minta tolong dengan orang yang diminta tolong karena hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan itu saja.

Hal ini membuktikan bahwa gotong royong adalah salah satu perekat bangsa ini telah hilang, karena ingin mencari keinginan sendiri. Salah satu cara untuk menumbuhkan gotong royong ini pada bidang pekerjaan adalah dengan mengadakan suatu event pada setiap kegiatan perkantoran.

Event tersebut bukan hanya event tahunan biasa, melainkan event dimana dapat mempererat ikatan persaudaraan satu sama lain. Event seperti Family day pada bidang pekerjaan akan, cukup membantu untuk menumbuhkan dan memperkuat silaturahmi dan persaudaraan serta menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Mungkin hal ini sepele, tapi jika dilakukan secara teratur akan menimbulkan kembali gotong royong tersebut. Baca Juga Artikel Yang Mungkin Berhubungan : √ Pengertian Integrasi Nasional Menurut Para Ahli Serta Contohnya Lengkap Contoh Gotong Royong Contoh Pasca letusan Gunung Kelud, mereka pun mulai berbenah Sejumlah siswa SDN 02 Sumberari membersihkan pasir dan abu vulkanik erupsi Gunung Kelud di sekolah mereka, Nglegok, Blitar, Jawa Timur, Senin (17/2).

Pada hari pertama masuk sekolah pasca erupsi Gunung Kelud, kegiatan belajar mengajar digantikan dengan bergotong royong membersihkan material vulkanik. ANTARA FOTO/Sahlan Kurniawan. Contoh Membersihkan Lingkungan Sekolah Menjelang Libur Semester Tidak terasa ulangan semester telah selesai, tidak lama lagi bagi raport dan liburan.

Sebelum liburan, di sekolah diadakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Seluruh warga sekolah ikut serta dalam kegiatan tersebut, ada yang mencangkul, memotong rumput, menyapu, dan membuang sampah.

Semua siswa terlihat bersemangat bekerja karena sebentar lagi liburan, Sebagian ada yang bekerja sambil bercanda dengan teman temannya juga. Contoh Warga di Kecamatan Eris Gotong Royong Bersihkan Trotoar Jalan Sejumlah warga di kecamatan Eris, Jumat (14/06), terlihat bergotong royong untuk membersihkan ruas jalan raya yang menghubungkan kecamatan Eris dan kecamatan Kakas. Camat Kecamatan Eris Dedy Tumarar menjelaskan, pemerintah kecamatan memang telah memberikan instruksi kepada para hukum tua desa di kecamatan Eris, agar supaya menghimbau warga untuk bersama-sama gotong royong membersihkan jalan tersebut.

Menurutnya, selain untuk memelihara kebersihan lingkungan, pembersihan semak-semak yang tumbuh disisi jalan juga dapat mengurangi resiko kecelakaan. “Semak yang tumbuh disisi jalan, apalagi yang ada ditikungan jalan, bisa menghalangi pandangan pengendara kendaraan bermotor, dan itu berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya kecelakaan,” ucap Tumarar. Dia menambahkan, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan pada setiap hari Jumat, memang sudah menjadi agenda mingguan di kecamatan Eris.

Selain itu, dia juga berharap, kegiatan seperti ini dapat memberi manfaat yang baik serta mendorong semangat warga, untuk lebih giat menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan. (Jeksen Kewas). Contoh yang kedua, ialah kerja bakti kebersihan. Masyarakat di Kelurahan sayang sadar betul bahwa kebersihan itu adalah keindahan, kedamaian dan kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman, maka dari itu pada saat diadakan kerja bakti kebersihan antusias warga masyarakan sangat tinggi.

Antusias warga itu terlihat dari banyaknya warga masyarakat yang turun langsung ke lapangan untuk membersihkan sampah, rumput liar, memperbaiki selokan, dan masih banyak kegiatan lainnya. Dan ada juga warga masyarakat yang dengan sengaja dan ikhlas memberikan makanan dan minuman kepada warga lainnya yang sedang bekerja, sehingga rasa persatuan dan kebersamaannya pun menjadi semakin tinggi dan baik.

Contoh Kegiatan Kerja bakti di hari minggu • Membangun rumah bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia satu warga, hal ini banyak dilakukan pedesaan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan yang terkadang membangun rumah hanya dalam waktu satu hari saja, namun sayangnya gotong royong yang di jawa disebut sebagai sambatan ini telah banyak ditinggalkan seiring maraknya orientasi kehidupan materialistis sehingga setiap pekerjaan dinilai dengan uang atau benda yang dapat dirasakan nilainya secara langsung.

• Membangun masjid sebagai tempat ibadah, puji syukur karena kegiatan ini tidak terkikis oleh zaman sehingga banyak ditemukan bangunan masjid berarsitektur indah sebagai bukti berjalanya kegiatan kerja bakti ini, salah satu bangunan hasil gotong royong yaitu masjid agung demak yang telah berusia ribuan tahun.

• Membersihkan lingkungan, pembersihan got dan sampah lingkungan bisa menjadi bagian dari kegiatan gotong royong kerja bakti di hari minggu untuk mempererat kebersamaan warga seperti daerah perumahan di kota besar yang bepotensi memunculkan gaya hidup individualis atau istilah umumnya tidak kenal tetangga.

• Membangun jalan sebagai fasilitas umum, ternyata banyak ditemukan jalan yang dibangun hasil swadaya iuran dan dikerjakan oleh masyarakat. • Membangun sarana olahraga bersama seperti lapangan sepak bola dan tempat olahraga jenis lainya. • Membangun pagar umum, pada lingkungan perumahan yang belum dilengkapi pagar oleh pihak developer terkadang terjadi inisiatif warga untuk mndirikan pagar dengan alasan estetika atau keamanan lingkungan.

• Menanam pohon untuk penghijauan lingkungan. • Melakukan rapat warga dihari minggu juga bisa dikategorikan sebagai bagian dari gotong royong. Apapaun tipe gotong royong atau kerja bakti yang dilakukan semoga bisa membawa kebaikan bagi seluruh warga. hendaknya kegiatan ini dilakukan tanpa rasa terpaksa karena rasa ikhlas akan membuat suatu kenyamanan dalam bekerja, dan yang tak kalah penting adalah bukanlah bagaimana wujud kerja bakti itu namun lebih utama pada nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Kewarganegaraan Ditag 10 manfaat gotong royong, 5 contoh gotong royong di sekolah, apa istilah nama gotong royong di daerah bali, apa makna dari kerjasama, Apa pengertian dari kerja bakti?, apa pengertian kerjasama, apa saja manfaat gotong royong mikirbae, Apa yang dimaksud dengan gotong royong?, apa yang kamu ketahui mengenai ppki, apa yang kamu ketahui tentang musyawarah, apakah yang dimaksud iklan elektronik, arti kata malang, bagaimana ciri masyarakat indonesia ditunjukan melalui kebiasaan gotong royong bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia, bagaimana ciri masyarakat indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong, bagaimana ciri masyarakat indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut, bagaimana sikap gotong royong itu, bentuk gotong royong dalam masyarakat indonesia, bentuk kerjasama di indonesia, berikan contoh gotong royong di sekolah, berikan contoh gotong royong pada saat ini, ciri ciri gotong royong, contoh gotong royong, contoh gotong royong dalam masyarakat, contoh gotong royong di rumah, contoh gotong royong di sekolah, contoh kerjasama di berbagai bidang kehidupan, contoh nilai musyawarah, contoh sikap bersatu di kelas, contoh sikap menjaga keutuhan nkri, dengan bergotong royong dapat menghemat dan, faktor penghambat gotong royong, gambar gotong royong, gambar gotong royong di masyarakat, gambar sikap gotong royong, gotong royong dalam kehidupan, gotong royong dalam keluarga, gotong royong dapat mempererat tali, gotong royong di rumah, gotong royong in english, gotong royong kartun, gotong royong kbbi, gotong royong malang, gotong royong pdf, gotong royong terbagi menjadi berapa macam, gunane gotong royong bahasa jawa, istilah gotong royong di 34 provinsi, istilah gotong royong di berbagai daerah, istilah gotong royong di sumatera barat yaitu, jelaskan mengenai definisi persatuan, jelaskan pengertian gotong royong dalam ranah budaya indonesia, jelaskan pengertian iklan internet, jurnal gotong royong pdf, kata gotong royong memiliki arti, kata kata gotong royong, kesimpulan gotong royong, keterangan nilai keadilan, keterangan nilai musyawarah, landasan teori gotong royong, latar belakang dan pentingnya gotong royong, macam macam gotong royong, macam macam gotong royong di berbagai daerah, macam macam kegiatan gotong royong, makalah gotong royong pdf, manfaat gotong royong, manfaat gotong royong adalah, manfaat gotong royong dalam aspek ekonomi, manfaat gotong royong di sekolah, manfaat gotong royong membangun rumah, manfaat gunung berapi, manfaat kerja bakti memperbaiki jembatan, materi makalah artikel gotong royong dalam masyarakat, menyebutkan bentuk kerjasama di indonesia, musyawarah bertujuan mencapai, nama lain gotong royong di palembang, nilai nilai gotong royong, nilai pancasila dalam gotong royong, pengertian gotong royong brainly, pengertian gotong royong dan contohnya, pengertian gotong royong membangun jembatan, pengertian gotong royong menurut para ahli, pengertian gotong royong menurut para tokoh, pengertian kerja bakti dan contohnya, pengertian perwakilan, rasa yang timbul karena gotong royong adalah, salah satu manfaat gotong royong adalah, sebutkan contoh sikap bersatu di kelas, sebutkan isi uu no bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia tahun 2009, sebutkan manfaat dari gotong royong, sebutkan manfaat gotong royong, sebutkan manfaat sikap gotong royong, sebutkan manfaat toleransi hidup beragama, sejarah gotong royong, sejarah gotong royong di indonesia, sikap gotong royong, sintuwu nosiolopale adalah kegiatan, tabel 5.1 dinamika gotong royong, tujuan dan manfaat gotong royong, tujuan gotong royong, tujuan gotong royong bagi masyarakat, tujuan gotong royong brainly, tujuan kerjasama di lingkungan masyarakat, tuliskan faktor pendorong gotong royong, unsur unsur gotong royong, unsur unsur gotong royong meliputi Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Pengertian Saraf Parasimpatik – Fungsi, Simpatik, Perbedaan, Persamaan, Jalur, Cara Kerja, Contoh • Higgs domino apk versi 1.80 Terbaru 2022 • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com Visi Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong Misi • Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia • Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa • Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga • Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan • Berita 9 Mei 2022 • Siaran Pers/Peringatan Publik Intensifikasi Pengawasan Pangan Ramadan dan Jelang.

• Berita Aktual KASN Apresiasi BPOM untuk Capaian Indeks Maturitas. • Siaran Pers/Peringatan Publik Pengawalan Badan POM Bangun Akses Vaksin COVID-19 • Siaran Pers/Peringatan Publik Badan POM Resmikan Vaksin Sinopharm sebagai Boost. • Berita Aktual Berikan Pelayanan Terbaik, Badan POM Berbenah Ting. • Berita Aktual Menghadapi Tantangan Baru, Badan POM Terus Perkuat.

• Siaran Pers/Peringatan Publik Badan POM Perkuat Koordinasi dan Kerja Sama dengan. • Siaran Pers/Peringatan Publik Badan POM Terbitkan EUA Vaksin Covovax Sebagai Vak. • Siaran Pers/Peringatan Publik PEKAN GELAR PENDAMPINGAN UMK FROZEN FOOD PADA MASA. • Siaran Pers/Peringatan Publik Persetujuan Penggunaan Vaksin Sinovac untuk Anak U. • • • • • • • ENG • • FAQ Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai berikut: Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang diselenggarakan oleh BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan post-market. Sistem itu terdiri dari: • standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. • Penilaian (pre-market evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.

• Pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar/Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM). • Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu.

Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia digunakan sebagai untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran.

• Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal.

Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah.

Untuk itu perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, khasiat/bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai dengan ketentuan.

Tanpa meninggalkan tugas utama pengawasan, BPOM berupaya memberikan dukungan kepada pelaku usaha untuk memperoleh kemudahan dalam usahanya yaitu dengan memberikan insentif, clearing house, dan pendampingan regulatory. Untuk mendorong kemitraan dan kerjasama yang lebih sistematis, dapat dilakukan melalui tahapan identifikasi tingkat kepentingan setiap lembaga/institusi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan kelompok masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi BPOM, identifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing institusi tersebut dalam mendukung tugas yang menjadi mandat BPOM, dan menentukan indikator bersama atas keberhasilan program kerjasama.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Komunikasi yang efektif dengan mitra kerja di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan, baik oleh Pusat maupun BB/Balai POM sebagai tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk itu, 5 (lima) tahun ke depan, BB/Balai POM perlu melakukan pertemuan koordinasi dengan dinas terkait, setidaknya dua kali dalam satu tahun. Hal ini diutamakan untuk pertemuan koordinasi dalam pengawalan obat dalam JKN. Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Selain itu, untuk mendukung Sasaran Strategis 1 dan 2, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Arah Kebijakan dan Strategi Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sebagaimana visi dan misi pembangunan nasional periode 2015-2019, untuk mewujudkan visi dilaksanakan 7 (tujuh) misi pembangunan yang salah satunya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

Visi-misi ini selanjutnya dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yang disebut Nawa Cita. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPOM pada periode 2015-2019, maka BPOM utamanya akan mendukung agenda Nawa Cita ke-5 meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan obat dan makanan.

Dalam Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019, BPOM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu 1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat, dan 2) Bidang Ekonomi- Sub bidang UMKM dan Koperasi. Bidang Sosbud dan Kehidupan Beragama - Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kebijakan : Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Bidang Ekonomi - Subbidang UMKM dan Koperasi Kebijakan : Meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat tahun 2015-2019, ditetapkan satu arah kebijakan pembangunan di bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang terkait dengan BPOM adalah "Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan", melalui strategi: • Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; • Peningkatan sumber daya manusia pengawas Obat dan Makanan; • Penguatan kemitraan pengawasan Obat dan Makanan dengan pemangku kepentingan; • Peningkatan kemandirian pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia usaha; • Peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan; dan • Penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian Obat dan Makanan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM • Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial dan spasial.

Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah, dan penduduk miskin.

• Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan.

Pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

• Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan Menyadari keterbatasan BPOM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan.

Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut.

Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

• Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada 8 (delapan) area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan/agenda prioritas.

Strategi Strategi BPOM mencakup eksternal dan internal: Eksternal: • Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan; • Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan; Internal: • Penguatan Regulatory System pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko; • Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja individu/pegawai; • Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai; • Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan daerah secara lebih proporsional dan akuntabel; • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama dalam mendukung tugas Pengawasan Obat dan Makanan.
Perubahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda.

Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu, Indonesia. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Sumpah pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Peristiwa sejarah Soempah Pemoeda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari Pemuda – Pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa.

Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemoeda – Pemoedi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan yang bersifat local kedaerahan berubah menjadi perjuangan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia bersifat nasional.

Para pemuda sadar bahwa perjuangan yang bersifat local adalah sia – sia. Mereka juga sadar bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan cita – cita kemerdekaan dapat diraih.

Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Dharmo mengubah namanya menjadi Jong Java.Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi, dari semula organisasi non politik menjadi organisasi politik.

Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerja sama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk ke – Indonesiaan.

Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa – sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda – pemuda bukan Jawa.

Organisasi kepemudaan Persatuan Pemuda – Pelajar Sumatera atau Jong Sumateranen Bond, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada Kongres ketiga, Jong Sumateranen Bond melontarkan pemikiran Moh. Yamin, yaitu anjuran agar penduduk nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumateranen Bond melahirkan tokoh – tokoh besar seperti Moh. Hatta, Moh.

Yamin dan Bahder Johan. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia paling gencar mengumandangkan persatuan bangsa Indonesia di Belanda. Perhimpunan Indonesia beranggotakan para pemuda dari berbagai suku dan pulau di Indonesia. Lahirnya berbagai organisasi pemuda dan adanya keinginan pemuda untuk bersatu, para pemuda menghimpunkan dirinya dalam Kongres Pemuda.

Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I, telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar – dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi dua (2) hal berikut : Kongres Pemuda II atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober 1928, dilaksanakan dalam tiga sesi di tiga tempat berbeda oleh penggagasnya, organisasi perhimpunan Pelajar – Pelajar Indonesia (PPPI) yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia.

Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumateranen Bond, Jong Islamieten Bond, Jong ambon dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwee Thiam Hong, John Lauw Tjoan Hok, Oey Kay Siang dan Tjoi Djien Kwie. Rapat Pertama, Sabtu 27 Oktober 1928, di Gedung Katholieke Jongenlingen Bond (KJB) Waterlooplein, dulu Lapangan Banteng.

Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Djojopoespito berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan denga uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda.

Menurutnya ada lima faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu Sejarah, Bahasa, Hukum Adat, Pendidikan dan Kemauan. Rapat Kedua, Minggu, 28 Oktober 1928, di Gedung Oost Java Bioscoop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Poernomo Woelan dan Sarmidi Mangoensarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah.

anak juga harus dididik secara demokratis. Pada Rapat Penutup, di gedung Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional.

Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak – anak disiplin bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia mandiri, hal – hal yang dibutuhkan dalam perjuangan.

Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Soepratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sin Po dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan.

Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah colonial Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Gema Sumpah Pemuda terus menjalar dalam dada generasi muda Indonesia pada waktu itu, termasuk para pemuda keturunan Arab yang ada di Indonesia.

Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh AR Baswedan melaksanakan Kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda – pemuda peranakan Arab pada tanggal 4 – 5 Oktober 1934. dalam kongres ini, mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah air mereka karena sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air mereka adalah negeri – negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab.

Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda.

Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita – cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai suatu bangsa, satu tanah air yang pertama – tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 agustus 1945 ketika Soekarno – hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia terdiri atas berbagai etnis, agama dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 LU (Lintang Utara) – 11 LS (Lintang Selatan) dan antara 95 BT (Bujur Timur) – 141 BT (Bujur Timur). Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya.

Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia lain.

Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan.Pahamkebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untukmenjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.

Kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI). Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis, karena masih banyak potensi bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha – usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri.

Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan.

Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah dan bahkan antar budaya. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional (terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional), sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Kita semua tentunya sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa.

Dalam kamus bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki – laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang – Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Dilihat dari definisi tersebut hanya menunjukkan pada definisi pemuda dengan ukuran biologis semata. Pemuda bukanlah kategori universal biologis, melainkan suatu keadaan sosial yang berubah yang muncul pada waktu tertentu dan pada kondisi yang jelas. Anak muda mendapatkan lebih banyak tanggung jawab dibandingkan anak – anak, namun masih terikat control orang dewasa.

Pada fase dari anak – anak menuju dewasa biasanya melibatkan fase pemberontakan. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah mencatat organisasi pergerakan nasional pertama, yaitu Boedi Oetomo, didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda. Gelora untyk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya seperti Jong Java, jong Celebes, jong Sumateranen Bond, dan lain – lain. Makin banyaknya organisasi pemuda yang bermunculan seperti Budi Utomo mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada dan turut ambilbagian dalam sejarah pergerakan nasional.

Berawal dari aktivis Perhimpunan Pelajar di negeri Belanda dan klub belajar (Aglemen Studie Club) yang dipimpin Soekarno di Bandung, dibentuklah Partai Nasional Indonesia. Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya yang berasal dari Indische Studie Club di Surabaya. Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan pada tahun 1927.

Digawangi oleh tokoh – tokoh besar seperti Ir. Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Ir. Anwari, Sartono SH, Budiarto SH dan Dr. Samsi, PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik.

PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan.

badan tersebut diberi nama PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Selanjutnya, pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita – cita sosialisme dan semangat non koperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan colonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yakni : Namun, karena lemahnya posisi bangsa Bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Ir.

Soekarno dengan 4 tahun penjara, Maskun 2 tahun penjara, gatot mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara dan Suriadinata 1 tahun 3 bulan penjara. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 oktober 1928. pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesische Clubhuis. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul “Indonesia” melalui gesekan biola.

Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini, lagu ciptaan Supratman berjudul “Indonesia Raya” menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat itu, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. Mudah – mudahan semangat lagu Indonesia Raya dapat membangun jiwa dan badan bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

Chairil Anwar adalah penyair angkatan ’45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul “Aku”. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan “Si Binatang Jalang”. Chairil lahir di Medan, 26 Juli 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri, Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri Pertama Indonesia, Sutan Sjahrir. Ia bersekolah bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia Hollandsch – Inlandsche School (HIS) yang kemudian dilanjutkan di MULO, tetapi tidak sampai tamat.

walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Chairil Anwar menguasai tiga bahasa, yaitu Inggris, Belanda dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat dalam majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya.

Chairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal bahkan sampai saat ini seperti “Krawang Bekasi” dan “Aku”. Belum genap 27 tahun, Chairil meninggal dunia. walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Chairil Anwar dan karya – karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Karya – karya Chairil juga banyak diterjemahkan kedalam bahasa asing, antara lain bahasa Inggris, Jerman dan Spanyol.

Sebagai tanda penghormatan, dibangun patung dada Chairil Anwar di Jakarta. Wolter Monginsidi merupakan Pahlawan Nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado, pada 14 Februari 1925 dan wafat di usia 24 tahun pada 5 September 1949.

Semangat juang Wolter muda muncul karena melihat penjajahan di Bumi Pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi – jadi. Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Tanggal 17 Oktober 1948, bersama dengan Abdullah Hadade, HM Yoseph dan Lewang Daeng Matari, Wolter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali, Wolter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari.

Wolter divonis hukuman mati pada tanggal 26 maret 1949. Robert Wolter Monginsidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap ibu Pertiwi.

“Raga boleh mati, Tapi perjuangan jalan terus”, Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian meskipun belum semua tenagaku kukeluarkan”.

“Memang betul, bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa …”. Hari Senin tanggal 05 September 1949, Robert Wolter Monginsidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata “Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku”. Lalu, Wolter berteriak “Merdeka … merdeka … merdeka …!. dan peluru menghantam tubuhnya.

Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, 24 tahun. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat Petang, I Gusti Ngurah Palung. Tertarik dengan dunia militer sejakkecil, ngurah Rai bergabung dengan HIS Denpasar, lalu melanjutkan dengan MULO yang ada di Malang.

Tak cukup sampai disana, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer, Prayodha bali, Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps Opleiding Voor Reserve Officieren (CORO), Magelang dan pendidikan Artileri, Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara keamanan Rakyat (TKR) sunda kecil.

Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat dimana saat itu bermarkas di Yogjakarta. Sampai di Yogjakarta, Ngurah rai dilantik menjadi Komandan resimen Sunda Kecil berpangkat letnan colonel. Kembali dari Yogjakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja – raja Bali.

Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil Ngurah rai, pada tanggal 18 November 1946, menyerang Tabanan yang menghasilkan satu datasemen belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Ciung Wanara, Desa Margarana, Ngurah Raid an pasukannya meninggal semua. Perang tersebut dikenal dengan perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata “Puputan” yang berarti perang habis – habisan.

Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapatkan dengan mudah. Pemaparan diatas menggambarkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemuda.

Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang digambarkan diatas berjuang karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda 28 oktober 1928. Isi teks Sumpah pemuda memiliki peranan yang sangat penting.

Melalui sumpah pemuda, tanah air, bangsa dan bahasa dapat diwujudkan untuk bersatu. Dengan sumpah pemuda pula, perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi sifatnya sudah nasional hingga akhirnya kemerdekaan dapat dicapai.

Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Inilah wujud dari rasa cinta bangsa dan tanah air (nasionalisme) yang dinyatakan para pemuda di tahun 1928. Cinta terhadap bangsa dan tanah air artinya kita setia dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Ikrar ini kemudian dilanjutkan dalam bentuk bersatu padu untuk berjuang melawan penjajah demi mendapatkan kemerdekaan. Para pemuda benar – benar sadar jika berjuang tanpa persatuan, tak akan menang dan berhasil. Penjajahan tak mungkin berakhir jika rasa persatuan tidak tercipta antar pemuda dan pemudi di seluruh tanah air Indonesia. “Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh”, itulah gambaran pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia.

Perbedaan latar belakang daerah, suku dan agama peserta kongres Pemuda tidak menyurutkan tekad pemuda untuk bersatu. Berbagai perbedaan bukan untuk dipermasalahkan melainkan untuk diterima dan dihargai sebagai sebuah kekayaan bangsa Indonesia.

Pemuda menerima dan menghargai perbedaan demi terwujudnya satu bangsa, yaitu Indonesia. Semangat persaudaraan dilandasi oleh semangat kekeluargaan. Kekeluargaan didasarkan saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai – nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah.

Sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia adalah bersaudara sehingga harus saling menghormati dan tolong – menolong dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Dengan tingginya semmangat kekeluargaan tersebut, pemuda – pemudi Indonesia berikrar mengantarkan bangsa Indonesia untuk berbangsa dan bertanah air yang satu. Gotong - royong berarti bekerja bersama – sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan.

Gotong - royong merupakan budaya bangsa Indonesia. gotong - royong merupakan suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing – masing. Gotong – royong juga memiliki nilai kerja sama. para pemuda telah bergotong – royong secara sukarela menurut kemampuannya masing – masing. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan bukti nyata dari gotong – royong dan kerja sama yang dilakukan bangsa Indonesia.

Pemuda adalah mereka yang memiliki keinginan kuat, semangat tinggi, cita – cita yang digantungkan di bintang, memiliki semangat yang terus berkobar. Pemuda adalah mereka yang berjuang dengan semangat menggapai nilai – nilai luhur bangsa dan agamanya. Pemuda adalah mereka yang mempunyai cita – cita dan bersungguh – sungguh untuk mewujudkannya.

Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti dan generasi pembaharu pendahulu mereka.

Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Baik buruknya suatu bangsa dapat dilihat dari pemudanya. Pasal 1 Ayat 1 UU No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Kemudian, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita – cita pemuda. Menurut UU, Pemuda itu usianya 30 tahun ke bawah.

Apabila berusia 31 tahun keatas, tidak lagi disebut pemuda. Kalaupun ada yang usianya antara 40 – 50 tahun menganggap diri mereka masih muda, itu mungkin mendefinisikan pemuda tidak dibatasi usia.

Selama masih memiliki semangat muda, berapapun usianya, masih bisa dianggap sebagai pemuda. Siswa SMP Kelas 8 berusia diantara 13 dan 14 tahun, belum dapat dinyatakan sebagai pemuda, tetapi semangat, potensi, karakter dan cita – cita haruslah dipupuk dan ditetapkan mulai dari sekarang. Aktualisasi diri adalah ketepatan seseorang didalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada didalam dirinya.

Pemuda di tahun 1928 telah mampu mengaktualisasikan dirinya dengan baik. Aktualisasi diri tersebut bukan untuk hasrat dan kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Perjuangan pemuda di masa lalu, tentulah berbeda dengan perjuangan generasi muda zaman sekarang. Pemuda zaman sekarang hidup dengan aman dan bebas, tidak ada tekanan dan peperangan. Dalam menuntut ilmu pun, semua warga negara dapat mendapatkan pendidikan yang sama dan sederajat.

Tidak terlalu sulitnya tantangan yang dihadapi pemuda sekarang. Hal yang dibutuhkan dari peran generasi muda, yaitu isi kemerdekaan ini dengan kegiatan – kegiatan yang bersifat positif. Kegiatan positif pemuda terutama pelajar di samping giat belajar diantaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, seperti PMR, OSIS, Pramuka, Paskibra.

Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patur dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Pemuda seharusnya memahami symbol- symbol negara dan bagaimana memperlakukan symbol – symbol negara tersebut. Memahami symbol negara bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan NKRI dan menciptakan ketertiban, kepastian dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan.

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih. Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua - pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama.

Pengibaran atau pemasangan dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam. Bendera negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum dan transportasi pribadi di seluruh wilayah NKRI dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera negara dikibarkan pada waktu peringatan hari – hari besar nasional atau peristiwa lain.

Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 UUD NKRI Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah.

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bahasa media massa.

Lambang Negara Kesatuan Republic Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher garuda dan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditulis diatas pita yang dicengkeram oleh Garuda.Memiliki paruh, sayap, ekor dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

Garuda memiliki sayap yang masing – masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19 dan leher berbulu 45. Di tengah – tengah perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No.

24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan, terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut : Soal dan Jawaban Pkn Kelas 7 Semester 2 – Halaman 150 dan 151 Tabel 6.2 Isi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah No Isi Uraian 1 Arti Otonomi Daerah Hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan terhadap bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

2 Arti Daerah Otonom Selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 Arti Desentralisasi Penyerahan urusan pemerintahan oleh P Bagian – bagian yang menyusun Sel Tumbuhan Bagian – bagian yang menyusun Sel Tumbuhan, diantaranya : A. Inti sel (Nucleus). Inti Sel adalah organel sel yang sangat khusus, Inti sel menyimpan komponen genetik (kromosom) pada sel tertentu. Inti sel berfungsi sebagai pusat administrasi utama dari sel dengan mengkoordinasikan proses metabolisme seperti pertumbuhan sel, pembelahan sel, dan sintesis protein.

Kumpulan inti sel beserta isinya disebut sebagai nukleoplasma. B. Kromatin (Chromatin). Kromatin adalah kompleks dari asam deoksiribonukleat, protein histon dan protein non histon yang ditemukan pada inti sel eukariota. Salah satu fungsi utamanya adalah mengkondensasi DNA untuk mengaktifkannya masuk dalam inti sel. C. Nukleolus (Nucleolus).

Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel (nukleus). D. Membran Inti (Nuclear Envelope). Membran Inti merupakan suatu membran ganda fosfolip Seni Patung (Materi Pelajaran Seni Budaya - SMP Kelas IX (9) – Hal 25 s/d 35) A. Pengertian dan Fungsi Patung. Patung diartikan juga sebagai Plastic Art atau Seni Plastik karena patung identic dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan (estetik).

Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apa pun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bias dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang Seni Patung, diantaranya : 1. Mike Susanto (2011 : 296). Seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif (mengurangi bahan seperti memotong, menatah) atau aditif (membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak).

2. Soenarso dan Soeroto (1996 : 6) Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. 3. Menurut Kamus Besar Indonesia Patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan
• Tebar Hikmah Ramadan • Life Hack • Ekonomi • Ekonomi • Bisnis • Finansial • Fiksiana • Fiksiana • Cerpen • Novel • Puisi • Gaya Hidup • Gaya Hidup • Fesyen • Hobi • Karir • Kesehatan • Hiburan • Hiburan • Film • Humor • Media • Musik • Humaniora • Humaniora • Bahasa • Edukasi • Filsafat • Sosbud • Kotak Suara • Analisis • Kandidat • Lyfe • Lyfe • Diary • Entrepreneur • Foodie • Love • Viral • Worklife • Olahraga • Olahraga • Atletik • Balap • Bola • Bulutangkis • E-Sport • Politik • Politik • Birokrasi • Hukum • Keamanan • Pemerintahan • Ruang Kelas • Ruang Kelas • Ilmu Alam & Teknologi • Ilmu Sosbud & Agama • Teknologi • Teknologi • Digital • Lingkungan • Otomotif • Transportasi • Video • Wisata • Wisata • Kuliner • Travel • Pulih Bersama • Pulih Bersama • Indonesia Hi-Tech • Indonesia Lestari • Indonesia Sehat • New World • New World • Cryptocurrency • Metaverse • NFT • Halo Lokal • Halo Lokal • Bandung • Joglosemar • Makassar • Medan • Palembang • Surabaya • SEMUA RUBRIK • TERPOPULER • TERBARU • PILIHAN EDITOR • TOPIK PILIHAN • K-REWARDS • KLASMITING NEW • EVENTMAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA Ujian Tengah Semester (UTS) DEMOKRASI PANCASILA Sejarah Perkembangan Demokrasi Indonesia Dan Peran Demokrasi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bangsa Oleh : PIUS KAREL RUMLUS NE1C ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG 2016 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungan-Nya makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Emei Dwinanaharti selaku dosen Pendidikan Pancasila yang telah memberikan tugas ini kepada kami, sehingga secara langsung menambah pengetahuan kami. Tak lupa kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam terselesaikannya makalah ini. Makalah ini membahas tentang Demokrasi yang mana merupakan suatu hal yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan, tak lupa kami juga memasukan sejarah perkembangannya di Indonesia. Demokrasi ini menjadi suatu pegangan bagi kita dalam kehidupan, baik yang berkaitan dengan politik, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain, pentingnya demokrasi bagi sebuah negara memaksa kita juga untuk mempelajari dan memahami secara utuh apa itu demokrasi.

Dengan terselesainya makalah ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan pembelajaran yang baik bagi kita semua dalam peningkatan pengetahuan terkait dengan demokrasi. Harapan kami juga semoga apa yang tulis didalamnya memiliki bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia akademis yang dapat menunjang pengetahuan akademisi kita, untuk itu mari kita menambah dan meningkatkan pengetahuan kita demi terwujudnya bangsa Indonesia yang edukatif.

Kami juga menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun untu lebih meningkatkan lagi pemahaman kita semua, baik terkait dengan isi maupun sistematika dan cara penulisannya.

Akhir kata kami ucapkan selamat membaca. Malang, November 2016 Penulis DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………… i KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………… ii DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………………. iii BAB 1 : PENDAHULUAN ……………………………………………………………… 1 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………… 1 1.2.

Tujuan …………………………………………………………………………………. 1 1.3. Rumusan Masalah ………………………………………………………………… 2 BAB 2 : TINJAUAN PEMBAHASAN ……………………………………………. 3 2.1. Hakikat Demokrasi ……………………………………………………………… 3 • Pengertian Demokrasi Secara Etimologi …………………………. 3 • Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli ………………………. 3 2.2. Model-model Demokrasi ……………………………………………………… 5 2.3. Unsur Penegak Demokrasi …………………………………………………… 8 • Negara Hukum ………………………………………………………………… 8 • Masyarakat Madani ………………………………………………………….

10 • Infrastruktur Politik …………………………………………………………. 11 2.4. Prinsip dan Parameter Demokrasi ………………………………………… 13 2.5. Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup …………………………………. 16 2.6. Hakikat Pancasila ………………………………………………………………… 17 2.7.

Fungsi dan Kedudukan Pancasila ………………………………………… 18 2.8. Hubungan Antara Pancasila dan Demokrasi…………………………. 21 BAB 3 : PEMBAHASAN ………………………………………………………………… 23 3.1. Demokrasi Pancasila ……………………………………………………………. 23 • Pengertian Demokrasi Pancasila ……………………………………… 23 • Ciri dan Isi Pokok Demokrasi Pancasila …………………………. bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia • Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila …………………………….

25 3.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi Di Indonesia …………………. 27 • Masa Deokrasi Revolusi Kemerdekaan …………………………… 27 • Masa Demokrasi Parlamenter …………………………………………. 28 • Masa Demokrasi Terpimpin ……………………………………………. 29 • Masa Demokrasi Orde Baru ……………………………………………. 30 • Masa Demokrasi Reformasi – Sekarang …………………………… 32 3.4. Peranan Demokrasi Dalam Bidang Kehidupan Bangsa ………… 34 bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia Bidang Politik ………………………………………………………………….

34 • Bidang Ekonomi ……………………………………………………………… 34 • Bidang Sosial …………………………………………………………………. 35 3.5. Wujud Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari ………………… 35 3.6. Membangun Sikap Positif Terhadap Demokrasi Pancasila …… 37 BAB 4 : Penutup ………………………………………………………………………………. 40 4.1.Kesimpulan …………………………………………………………………………. 40 4.2. Saran …………………………………………………………………………………… 40 DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………….

v BAB 1 PENDAHULUAN • Latar Belakang Demokrasi di Indonesia telah semakin berkembang seiring dengan pergantian pemimpin serta pergantian masa, mulai dari masa penjajahan, orde lama sampai kepada masa reformasi sekarang.

Demkorasi kini telah sangat akrab dengan kehidupa masyarakat Indonesia. Penerapan demokrasipun telah merambat sampai hampir ke semua aspek, tak terkecuali hal-hal besar seperti pemilihan kepala daerah maupun hal-hal kecil seperti pemilihan ketua kelas, karena fungsinya yang begitu dekat dengan keseharian maka demokrasi kini semakin gencar dipelajari.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara.

Seperti diakui oleh Moh. Mahmud MD, ada dua alasan demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya.

Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi. • Tujuan • Untuk menambah pemahaman tentang demokrasi • Untuk mengetahui sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia • Untuk mengetahui peranan demokrasi dalam berbagai bidang kehidupan bangsa • Sebagai bahan pemenuhan tugas UTS Pendidikan Pancasila • Rumusan Masalah • Apa itu Demokrasi Pancasila ?

• Bagaimana sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia ? • Apa saja peranan Demokrasi dalam bidang-bidang kehidupan kangsa ? • Bagaimana Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ?

• Bagaimana membangun sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi di berbagai bidang kehidupan ? BAB 2 TINJAUAN PEMBAHASAN 2.1. Hakikat Demokrasi • Hakikat Demokrasi Secara Etimologi Pengertian Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis). Secara etimologis “demokrasi” terdiri atas dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “ cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan.

Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat-rakuat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. • Hakikat Demokrasi Menurut Para Ahli Pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut : • Menurut Joseph A. Schmeter Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

• Menurut Sidney Hook Demokrasi adalah untuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. • Menurut Philipie C. Schmitter dan Terry Lynn Karl Menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil yang telah dipilih.

• Henry B. Mayo Menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. • Affan Gaffar (2000) Memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu, pemaknaan secara normatif (demokrais normatif) dan empirik (demokrasi empirik).

Demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudannya pada politik praktis.

Dari beberapa pendapat diatas diperoleh kesimpulan bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal : Pertama, pemerintah dari rakyat (Governmenet of the People); Kedua, Pemerintah oleh rakyat (Government by people); Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (Government for people); Jadi hakikat suatu pemerintahan yang demokratis bila ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakan dalam tata pemerintahan.

2.2. Model-model Demokrasi Sklar mengajukan lima corak atau model demokrasi yakni : • Demokrasi Liberal Demokrasi liberal yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajeg.

Banyak negara Afrika menerapkan model ini hanya sedikit yang bisa beratahan. • Demokrasi Terpimpin Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. • Demokrasi Sosial Demokrasi Sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. • Demokrasi Partisipasi Demokrasi partisipasi menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasi.

• Demokrasi Konstitusional Demokrasi konstitusional menekankan pratiksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat diantara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. • Demokrasi Parlamenter Di dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan/DPR/Senat.

Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh Dewan/DPR/Senat dengan mosi tidak percaya. • Demokrasi Rakyat Demokrasi ini terdapat dalam negara-negara komunis yang totaliter. Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis.

Mereka ini yang memegang dan mempergunakan kekuasaan menurut ideologi totaliter komunis: Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya di dapat dalam sistem demokrasi lainnya. • Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Paneasila dan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemu¬ngutan suara (Pasal 2, Ayat (3), WD 1945).

Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Domiinasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil.

Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar. Selanjutnya pembagian demokrasi dilihat dari segi pemeliharaan menurut Inu Kencana terdiri dari dua model yaitu : • Demokrasi Langsung (Direct Democracy) Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung.

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota ) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPP, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

• Demokrasi Tidak Langsung (Indirect Democracy) Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidk secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lebaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pemerintahan atau negara.

Dengan demikian demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan 2.3. Unsur Penegak Demokrasi • Negara Hukum (Rechtsstaat and The Rule Of Law) Istilah Rechtsstaat and The Rule Of Law yang diterjemahkan menjadi negara hukum menurut Moh. Mahfud MD pada hakikatnya mempunyai makna berbeda. Istilah Rechtsstaat banyak dianut di negara-negara eropa kontinental yang bertumpuh pada sistem Civil Law, sedangkan The Rule Of Law banyak dikembangkan di negara-negara angolo saxson yang bertumpuh pada common law.

Civil Law menitik beratkan pada Administration Law sedangkan Common Law menitik beratkan pada Judicial Law. Konsep Rechtsstaat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : • Adanya perlindungan terhadap HAM • Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM • Pemerintahan berdasarkan peraturan • Adanya peradilan administrasi. Adapun The rule Of Law dicirikan oleh : • Adanya supremasi aturan-aturan hukum • Adanya kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law) • Adanya jaminan perlindungan HAM.

Dengan demikian konsep negara hukum sebagai gabungan dari kedua konsep diatas dicirikan sebagai berikut : • Adanya jamiman perlindungan terhadap HAM • Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan • Adanya pemisahan dan pembagian kekusaan negara • Adanya lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Selanjutnya dalam konferensi International Commission Of Jurist di Bangkok disebutkan bahwa ciri-ciri negara hukum adalah sebagai berikut : • Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus menentukan cara prosedural untuk memperoleh atas hak-hak yang dijamin (due process of law).

• Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

• Adanya pemilu yang bebas. • Adanya kebebasan menyatakan pendapat. • Adanya kebebasan beserikat/berorganisasi dan berposisi • Adanya pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu istilah negara hukum di Indonesia dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”.

Penjelasan tersebut merupakan gambaran sistem pemerintahan negara Indonesia. Dalam kaitan dengan istilah negara hukum Indonesia, Padmo Wahyono menyatakan bahwa konsep negara hukum Indnonesia yang menyebut rechtsstaat dalam tanda kurung memberi ati bahwa negara huku Indonesia mengambil pola secara tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya (genusbegrip) yang kemudian disesuaikan dengan keadaan Indonesia.

B.Masyarakat Madani (Civil Society) Masyarakat Madani (Civil Society) dicirikan dengan masyarakat terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh dan tekanan negara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

Masyarakat madani (Civil Society) mensyaratkan adanya civic engagement yaitu keterlibatan warga negara dalam asosiasi-asosiasi sosial. Civil Engagement ini memungkinkan tumbuhnya sikap terbuka, percaya, dan toleran antar satu dengan yang lain yang sangat penting artinya bagi bangungan politik demokrasi (Saiful Mujani : 2001). Masyarakat madani (Civil Society) dan demokrasi bagi Gellner merupaka dua kata kunci yang tidak dapat dipisahkan.

Demokrasi dapat dianggap sebagai hasil dinamika masyarakat yang menghendaki adanya pertisipasi. Selain itu demokrasi merupakan pandangan mengenai masyarakat dalam kaitan dengan pengungkapan kehendak, adanya perbedaan pandangan, adanya keragaman konsesus. Tatanan nilai-nilai masyarakat tersebut ada dalam masyarakat madani. Karena itu demokrasi membutuhkan tatanan nilai-nilai sosial yang ada pada masyarakat madani.

Lebih lanjut menurut Gellner, masyarakat madani (Civil Society) bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (Civil Society) seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan antar sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertikal yaitu hubungan negara dan pemerintahan dengan masyarakat atau sebaliknya).

Sebagai perwujudan masyarakat madani secara kongkrit dibentuk berbagai organisasi-organisasi diluar negara yang disebut dengan nama NGO (Non Government Organization) yang di Indonesia dikenal dengan nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Masyarakat madani (Civil Society) dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dan partner kerja lembaga eksekutif dan legislatif serta yudikatif, juga dapat melakukan kontrol sosial (Social Control) terhadap pelaksanaan kerja lembaga-lembaga tersebut.

Dengan demikian masyarakat madani (Civil society) menjadi sangat penting keberadaannya dalam mewujudkan demokrasi. C.Infrastruktur Politik Infrastruktur Politik terdiri dari partai politik (Politic Party), kelompok gerakan (Movement Group) dan komponen penekan atau kelompok kepentingan (Pressurelintrest Group).

Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya. Kelompok gerakan yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi masyarakat merupakan sekumpulan orang-orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pembedayaan warganya seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Perti, Nahdatul Wathon, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Jamiatul Khair dan sebagainya.

Sedangkan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (Pressurelintrest Group) merupakan sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu seperti AIPI (Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia), IKADIN, KADIN, ICMI, PGRI, LIPI, PWI dan sebagainya. Menciptakan dan menegakan demokrasi dalam tata kehidupan kenegaraan dan pemerintahan, partai politik seperti yang dikatakan oleh Miriam Budiarjo mengemban beberap fungsi : • Sebagai sarana komunikasi politik • Sebagai sarana sosialiasi politik • Sebagai sarana rekrutmen kader dan anggota politik • Sebagai sarana pengatur konflik Keempat fungsi partai politik tersebu merupakan pengejawatan dari nilai-nilai demokrasi yaitu adanya partisipasi, kontrol rakyat melalui partai poltik terhadap kehidupan kenegaraan dan pemerintahan serta adanya pelatihan penyelesaian konflik secara damai (Conflic Resolution).

Aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan dan kelompok penekan yang merupakan perwujudan adanya kebebasan berorganisasi, kebebasan menyampaikan pendapat dan melakukan opisis terhadap negara dan pemerintahan.

Hal itu merupakan indikator bagi tegaknya sebuah demokrasi. Kaum cendekiawan, kalangan sivitas akademika kampus, kalangan pers bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia kelompok penekan signifikan untuk mewujudkan sistem demokratis dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Begitu pula aktivitas yang dilakukan oleh kelompok gerakan merupakan wujud keterlibatan dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan yagn diambil oleh negara.

Dengan demikian partai politik, kelompok gerakan dan kelompok penekan sebagai infrastruktur politik menjadi salah satu pilar tegaknya demokrasi. 2.4. Prinsip dan Parameter Demokrasi Menurut Masykuri Abdillah (1999) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan pluralisme. Sedangkan dalam pandangan Robert A. Dahl terdapat enam prinsip yang harus ada dalam sistem bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia yaitu : • Hak memilih dan dipilih • Kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman • Kebebasan mengakses informasi • Kebebasan berserikat • Kontrol atas keputusan pemerintah • Pemilihan yang teliti dan jujur Sementara itu Inu kencana lebih memerinci lagi tentang prinsip-prinsip demokrasi yakni sebagai berikut : • Adanya pembagian kekuasaan • Adanya pemilihan umum yang bebas • Adanya manajemen yang terbuka • Adanya kebebasan individu • Adanya peradilan yang bebas • Adanya pengakuan hak minoritas • Adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum • Adanya pers yang bebas • Adanya beberapa partai politik • Adanya musyawarah • Adanya persetujuan parlemen • Adanya pemerintahan yang konstitusional • Adanya ketentuan tentang pendemokrasian • Adanya pengawasan terhadap administrasi publik • Adanya perlindungan hak asasi • Adanya pemerintahan yang bersih • Adanya persaingan keahlian • Adanya mekanisme politik • Adanya kebijaksanaan negara • Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab.

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebut di atas kemudian dituangkan dalam konsep yang lebih paktis untuk dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Untuk mengukur suatu negara atau pemerintahan dalam menjalankan tata pemerintahannya dikatakan demokratis dapat dilihat dari empat aspek : Pertama, masalah pembentukan negara.

Kita percaya bahwa proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Untuk sementara ini, pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting guna memungkinkan berlangsungnya suatu proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakayat.

Ketiga, susunan kekuasaa negara. Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu “tangan/wilayah”. Penyelenggaraan kekuasaan negara sendiri haruslah diatur dalam suatu tata urutan yang membatasi dan sekaligus memberikan koridir dalam pelaksanaannya. Aturan yang ada patut memastikan dua hal utama,yakni : • Memungkinkan terjadinya desentralisasi, untuk menghindari sentralisasi.

• Memungkinkan pembatasan, agar kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas. Keempat, masalah kontrol rakyat. Apakan dengan berbagai koridor tersebut sudah dengan sendirinya akan berjalan suatu proses yang memungkinkan terbangun sebuah relasi yang baik, yakni suatu relasi kuasa yang simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan check and balance terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legsilatif. Sementara menurut Djuanda Widjaya kehidupan demokratis di suatu negara ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut : • Dinikmati dan dijalankan hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasa, kemerdekaan, dan rasa merdeka.

• Penegakan hukum yang mewujud pada asas supremasi penegakan hukum (Supremacy Of Law), kesamaan di depan hukum (Equality Before The Law), dan jaminan terahadap HAM. • Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat. • Kebebasan pers dan pers yang bertanggungjawab. • Pengakuan terhadap hak minoritas • Pembuatan kebijakan negara yang berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan. • Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.

• Keseimbangan dan keharmonisan. • Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan. Dan, • Lembaga peradilan yang independen. • Demokrasi Sebagai Pandangan Hidup Pemerintahan demokratis membutuhkan kultur demokrasi untuk membuatnya performed (eksis dan teagak). Kultur demokrasi itu berada dalam masyarakat itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil apabila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi.

Karena itu harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sitem pemerintahan lainnya (Saiful Mujani : 2002). Untuk itu, masyarakat harus mejadikan demokrasi sebagai way of life yang menuntun tata kehidupan kemasyarakat, kebangsaan, pemerintahan dan kenegaraan.

Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi lebih merupakan kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Karen itu demokrasi harus diupayakan. Demokrasi dalam kerangka di atas berarti sebuah proses melaksanakan nilai-nilai civility (keadaban) dalam bernegara dan bermasyarakat. Demokrasi adalah proses mennuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya meralisasikan nilai-nilai demokrasi (Sukron Kamil, 2002).

Menurut Nurcholish Madjid pandangan hidup demokratis berdasrkan pada bahan-bahan telah berkembang, baik secara teoritis maupun pengalaman praktis di negeri-negeri yang demokrasinya cukup mapan paling tidak mencakup tujuh norma. Ketujuh norma tersebut yakni sebagai berikut : • Pentingnya kesadaran akan pluralisme • Musyawarah • Pertimbangan Moral • Permufaktan yang jujur dan sehat • Pemenuhan segi-segi ekonomi • Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai i’tikad baik masing-masing • Padangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan.

• Hakikat Pancasila Menurut ilmu asal usul kata (etimologi), Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pancar dan sila. Panca berarti lima, sila artinya satu sendi, dasar, atau alas. Sedangkan menurut peristilahan (terminologi)Pancasila telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit pada abad XIV. Dalam buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, Pancasila merupakan ajaran tentang penuntun kesusilaan antara lain, jangan melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, dan mabok akibat minuman keras.

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei-1 Juni 1945) Ir.Soekarno mengusulkan tentang lima asas sebagai dasar negara, yaitu Pancasial.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diterima dan disahkan oleh PPKI bersamaan dengan disahkannya UUD 1945. Kata atau istilah Pancasila sendiri tidak tertera dalam Pembukaan UUD 1945, namun telah tersirat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. • Fungsi dan Kedudukan Pancasila • Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia Dasar negara merupakan fundamen atau Alas yang dijadikan pijakan serta dapat memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu alas atau landasan yaitu Pancasila.

Pancasila pada fungsinya sebagai dasar negara, adalah sumber kaidah hukum yang mengatur Bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni rakyat, pemerintah dan wilayah.

Pancasila pada posisi seperti inilah yang merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara serta seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

• Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Pandangan hidup merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur.

Pandangan hidup berguna sebagai pedoman / tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan lingkungan.

• Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Indonesia Ideoligi berasal dari kata “Idea” yang berarti konsep, gagasan, pengertian dasar, cita-cita dan logos yang berarti ilmu jadi Ideologi dapat diartikan adalah Ilmu pengertian-pengertian dasar. Dengan demikian Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dimana pada hakikatnya adalah suatu hasil perenungan atau pemikiran Bangsa Indonesia.

Pancasila di angkat atau di ambil dari nilai-nilai adat istiadat yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia, dengan kata lain pancasila merupakan bahan yang di angkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia. • Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan yang ada di masyarakat indonesia, hal tersebut melalui penjabaran instrumental sebagai acuan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia yang merupakan cita-cita yang ingin digapai serta sesuai dengan jiwa Indonesia serta karena pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya Indonesia.

Menurut Von Savigny bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volkgeist, artinya Jiwa Rakyat atau Jiwa Bangsa. Pancasila sebagai jiwa Bangsa lahir bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia yaitu pada jaman dahulu kala pada masa kejayaan nasional.

• Pancasila merupakan Sumber dari segala sumber tertib hukum Poin ini dapat diartikan bahwa segala peraturan perundang-undangan / hukum yang berlaku dan dijalankan di Indonesia harus bersumber dari Pancasila atau tidak bertentangan (kontra) dengan Pancasila.

Karena segala kehidupan negara indonesia berdasarkan pancasila. • Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.

dan Pancasila Merupakan wujud peran dalam mencerminkan adanya kepribadian Negara Indonesia yang bisa mem bedakan dengan bangsa lain, yaitu amal perbuatan, tingkah laku dan sikap mental bangsa Indonesia. • Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia Dalan Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.

dimana tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai masyarakat adil, makmur yang merata baik materiil maupun spiritual yang berdasarkan Pancasila. • Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Karena saat berdirinya bangsa indonesia, Pancasila merupakan perjanjian luhur yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa untuk dilaksanakan, di lestarikan dan di pelihara.

Artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18-Agustus-1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia), PPKI ini merupakan wakil-wakil dari seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur (Pancasila) tersebut.

• Pancasila sebagai Falsafah Hidup yang Mempersatukan Bangsa Indonesia Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan Bangsa Indonesia.

Karena Pancasila merupakan palsafah hidup dan kepribadian Bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh Bangsa Indonesia diyakini paling benar, bijaksana, adil dan tepat bagi Bangsa Indonesia guna mempersatukan Rakyat Indonesia.

• Hubungan Antara Pancasila dan Demokrasi Di Indonesia berdasarkan Pancasila demokrasi dilaksanakan melalui Musyawarah untuk Mufakat. Jadi bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia tidak benar bahwa pihak yang sedikit jumlahnya dapat di”bulldozer” oleh pihak yang besar jumlahnya. Itu berarti bahwa demokrasi Indonesia pada prinsipnya mengusahakan Win-Win Solution dan bukan karena faktor manfaat semata-mata.

Namun demikian, kalau musyawarah tidak kunjung mencapai mufakat sedangkan keadaan memerlukan keputusan saat itu, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian didasarkan jumlah suara.

Maka dalam hal ini voting dilakukan karena faktor Manfaat, terbalik dari pandangan demokrasi Barat. Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor Politik yang perlu ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak sebagaimana dikehendaki sila kelima Pancasila. Jadi demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial.

Bahkan sesuai dengan Tujuan Bangsa dapat dikatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan dan bukan demokrasi kekuasaan seperti di Barat. Hal itu kemudian berakibat bahwa pembentukan partai-partai politik mengarah pada perwujudan kehidupan sejahtera bangsa (lihat makalah sebelumnya : Pancasila dan Partai Politik).

Karena demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan, maka wahana pelaksanaan demokrasi Indonesia tidak hanya partai politik. Banyak anggota masyarakat mengutamakan perannya dalam masyarakat sebagai karyawan atau menjalankan fungsi masyarakat tertentu untuk membangun kesejahteraan, bukan sebagai politikus.

Mereka tidak berminat turut serta dalam partai politik. Karena kepentingan bangsa juga meliputi mereka, maka selayaknya mereka ikut pula dalam proses demokrasi, termasuk demokrasi politik. Oleh sebab itu di samping peran partai politik ada peran Golongan Fungsional atau Golongan Karya (Golkar).

Demikian pula Indonesia adalah satu negara yang luas wilayahnya dan terbagi dalam banyak Daerah yang semuanya termasuk dalam Keluarga Bangsa Indonesia. Oleh sebab itu di samping peran partai politik dan golkar, harus diperhatikan juga partisipasi Daerah dalam mengatur dan bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia bangsa Indonesia sebagai satu Keluarga. Karena itu ada Utusan Daerah yang mewakili daerahnya masing-masing dalam menentukan jalannya Bahtera Indonesia.

Sebagaimana prinsip Perbedaan dalam Kesatuan, Kesatuan dalam Perbedaan menjamin setiap bagian untuk mengejar yang terbaik, maka Daerah yang banyak jumlahnya dan aneka ragam sifatnya perlu memperoleh kesempatan mengurus dirinya sesuai pandangannya, tetapi tanpa mengabaikan kepentingan seluruh bangsa dan NKRI.

Otonomi Daerah harus menjadi bagian penting dari demokrasi Indonesia dan mempunyai peran luas bagi pencapaian Tujuan Bangsa. BAB 3 PEMBAHASAN • Demokrasi Pancasila • Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila.

Mengenai rumusan singkat demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila keempat Pancasila. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian yang bulat dan utuh antara sila satu dengan sila lainnya. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian demokrasi Pancasila. Beberapa penertian tersebut yaitu : • Menurut Ensiklopedia Indonesia Demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mncapai mufakat.

• Menurut Prof. Dardji Darmadiharja, S.H. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan Pembukaan UUD 1945. • Menurut Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijkasanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-KeTuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa pada hakikatnya demokrasi pancasila merupakan saran atau alat bagi bangsa Indnonesia untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan negara tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Inti dari demokrasi Pancasila adalah paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya.

• Ciri dan Isi Pokok Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan ide atau gagasan yang ingin ditetapkan oleh para pendiri negara sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demokrasi Pancasila yang berintikan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan berapaham kekeluargaan dan kegotong royongan mempunyai ciri khas yang membedakan dengan demokrasi yang lainnya, yaitu sebagai berikut : • Demokrasi Pancaila bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia kekeluargaan dan kegotong royongan yang bernafaskan KeTuhanan Yang Maha Esa.

• Demokrasi Pancasila harus mengahragai HAM serta menjami adanya hak-hak minoritas. • Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. • Demokrasi Pancasila harus bersendikan hukum, rakyat sebagai subjek demokrasi berhak untuk ikut secara efektif untuk menentukan kehidupan bangsa dan negara.

Sementara isi pokok demokrasi Pancasila yaitu : • Pelaksanaan Pembukaan UUD 1945 dan penjabarannya yang dituangkan dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945. • Demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi HAM. • Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. • Demokrasi Pancasila harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokratis.

• Prinsip dan Asas Demokrasi Pancasila Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila terdiri dari : • Demokrasi yang Ber-KeTuhanan Yang Maha Esa, maksudnya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia nilai-nilai KeTuhanan Yang Maha Esa.

• Demokrasi yang menjunjung tinggi HAM, maksudnya dalam demokrasi Pancasila negara/pemerintah menghargai dan melindungi HAM. • Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, maksudnya kepentingan rakyat banyak harus diutamakan dari pada kepentingan pribadi. • Demokrasi yang didukung oeh kecerdasan warga negara, maksudnya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi.

• Demokrasi yang menerapkan prinsip prinsip pemisahan kekuasaan, maksudnya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. • Demokrasi yang menjamin perkembangan otonomi daerah, maksudnya bahwa negara menjamin berkembagnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, maksudnya bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. • Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak, maksudnya badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

• Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, maksudnya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamindan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan baik lahir maupun batin. • Demokrasi yang berkeadilan sosial, maksudnya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sistem demokrasi Pancasila, ada dua asas yaitu : • Asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.

• Asas Musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratandalam rangka membahas untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapai kebahagiaan bersama. 3.2. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia • Perekembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia.

Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden denan dibantu oleh KNIP.

Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut pemerintah mengeluarkan : • Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. • Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang Pembentukan Partai Politik. • Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan sistem pemerintahn presidensil menjadi parlementer Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal mendasar.

Pertama, pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi dictator. Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi system kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. B.Masa Demokrasi Parlementer Periode pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai 1959 menggunakan UUD Sementara (UUDS) sebagai landasan konstitusionalnya.

Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepad pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950-1959 bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal yang parlementer, dimana presiden sebagai Kepala Negara bukan sebagai kepala eksekutif.

Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan : • Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik • Landasan sosial ekonomi yang masih lemah • Tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 • Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan Atas dasar kegagalan itu maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 : • Bubarkan konstituante • Kembali ke UUD 1945 tidak berlaku UUD S 1950 • Pembentukan MPRS dan DPAS C.Masa Demokrasi Terpimpin Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No.

VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri: • Dominasi Presiden • Terbatasnya peran partai politik • Berkembangnya pengaruh PKI Sejak berakhirnya pemillihan umum 1955, presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik.

Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.disamping itu Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain: • Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan • Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPRGR • Jaminan HAM lemah • Terjadi sentralisasi kekuasaan • Terbatasnya peranan pers • Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur) Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G 30 September 1965 oleh PKI, menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama.

D.Masa Demokrasi Orde Baru Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Ir. Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru ini menerapkan Demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan disegala bidang melalui Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: • Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada • Rekrutmen politik yang tertutup • Pemilu yang jauh dari semangat demokratis • Pengakuan HAM yang terbatas • Tumbuhnya KKN yang merajalela • Sebab jatuhnya Orde Baru: • Hancurnya ekonomi nasional ( krisis ekonomi ) • Terjadinya krisis politik • TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba • Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan kekuasaan danproses formulasi kebijakan. Kedaan ini adalah dampak dari : • Kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yangkuat kepada negara; • Dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokratisasai, depolitisasai, dan institusionalisasi; • Dipakai pendekatan keamanan; • Intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepda negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi; • Tersedianya sumber biaya pembangunan, baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas nonmigas dan pajak domestik, mauppun yang berasal dari bantuan luar negeri, dan akhirnya • Sukses negara orde baru dalam menjalankan kebijakan pemenuhan kebutuhan pokok rakya sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural.

E.Masa Demokrasi Reformasi – Sekarang Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru, sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.

Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan di amandemennya UUD 1945 (bagian Batangtubuhnya) karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru.

Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain: • Keluarnya Ketetapan MPR RI No.

X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi • Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum • Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN • Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI • Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV • Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemiluhan umum sudah dua kali yaitu tahun 1999 dan tahun 2004.

Demokrasi yang diterapkan Negara kita pada era reformasi ini adalah demokresi Pancasila, namun berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi perlementer tahun 1950 1959.

Perbedaan demkrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah: • Pemilu yang dilaksanakan (1999-2004) jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. • Ritasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampi pada tingkat desa. • Pola rekruitmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. • Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat • Peranan Demokrasi Dalam Bidang-Bidang Kehidupan Bangsa • Bidang Politik Oleh karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan maka kebijak dijalankan oleh para wakil rakyat dalam menetapkan berbagai kebijakan peme¬rintahan dalam bentuk peraturan perun¬dangan.

Dalam melakukan tugasnya, para wakil rakyat harus mampu memikirkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan aneka-ragam kepentingan rakyat agar keputusan-keputusan yang diambilnya benar-benar bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia aspirasi selu¬ruh lapisan masyarakat dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Tentu tidak hanya wakil rakyat yang harus menjalankan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semua penye¬lenggara negara (para penegak hukum, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR, para anggota BPK, dan seluruh aparat pemerintahan lain, baik di pusat maupun di daerah) wajib menjalan¬kan atau menunaikan tugasnya dengan penuh hikmat kebijaksanaan.

• Bidang Ekonomi Pancasila dan UUD 1945 menggaris¬kan dua prinsip pokok demokrasi ekono¬mi. Prinsip itu adalah sebagai berikut. 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama at as dasar semangat kekeluargaan. 2) Segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Dua prinsip pokok ini menunjukkan bahwa kemakmuran seluruh rakyat harus menjadi tujuan utama pelaksanaan Demo¬krasi Pancasila dalam bidang ekonomi Oleh karena itu, tidak diperbolehkan se¬orang pun menguasai bidang-bidang eko¬nomi yang menguasai hajat (kepentingan) orang banyak.

Perlulah digariskan peme¬rataan kesempatan-kesempatan ekonornis dan kesejahteraan bagi setiap warga bangsa ini. Itu semua hanya bisa dicapai apabila semua pihak menggunakan sanaan sebagai pedoman dalam bersikap maupun berkiprah dalam pereekonomian bangsa dan dan negara Indonesia.

• Bidang Sosial Dalam kehidupan bermasyarakat, De¬mokrasi Pancasila menggariskan penting ”hikmat k¬ebijaksanaan” sebagai pe¬nuntut hubungan antar manusia Indonesia dengan bangsa lain.

Dengan demikian, bukan hanya wakil rakyat atau pejabat/aparat pemerintah yang dituntut untuk selalu meng¬unakan hikmat kebijaksanaan dalam mengusrus kepentingan bersama. Seluruh bangsa Indonessia baik anak dan orang tua dalam keluarga, warga dan pengurus RT dan RW, murid, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya di sekolah, maupun kemasyarakatan, partai politik, instansi pemerintah, perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dituntut melakukannya.

• Wujud Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Untuk melaksanakan Demokrasi Pan¬casila dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengamalkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Adapun bentuk-bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut: 1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, kita hendaknya menya¬dari setiap manusia Indonesia mem¬punyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

2. Kita hendaknya tidak boleh memaksa¬kan kehendak kepada orang lain. 3. Kita hendaknya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. 5. Kita hendaknya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. 6. Kita hendaknya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7. Kita hendaknya menyadari bahwa di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. 8. Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan se cara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, men¬junjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

• Membangun Sikap Positif Terhadap Demokrasi Pancasila Demokrasi dengan segala cirinya itu perlu diwujudkan menjadi suatu kenyataan hidup dalam bidang apapun. Semua warga negara tanpa kecuali, baik penguasa maupun rakyat biasa, harus membiasakan hidup demokratis. Sikap positif terhadap budaya demokrasi Pancasila dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut: • Menghormati hak, kewarganegaraan serta tugas tanggung jawab sendiri, sesama masyarakat dan lembaga masyarakat serta negara • Saling menghargai pikiran dan pendapat orang lain kita harus menyadari dalam bermusyawarah ,beda pendapat itu wajar, asalkan masing-masing berpegang teguh pada norma yang berlaku, tidak ingin menang sendiri,menggunakan kata-kata yang sopan.

• Menghormati pemimpin dan lembaga-lembaga sosial serta negara merupakan kesadaran setiap warga negara untuk melestarikannya. Berbagai sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia kehidupan adalah sebagai berikut: • Lingkungan Kehidupan keluarga, misalnya anggota keluarga bertekad untuk: • Membiasakan tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga.

• Membiasakan bermusyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. • Mengembangkan diri agar lebih berguna untuk kepentingan keluarga. • Saling menghormati hak dan kewajiban anggota keluarga. • Lingkungan kehidupan sekolah, misalnya tiap warga sekolah bertekad bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia • Memilih pengurus kelas denga musyawarah mufakat dan/atau voting.

• Menyelesaikan masalah bersama setiap warga sekolah dengan mengutamakan kepentingan bersama. • Melaksanakan kegiatan gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan. • Mendiskusikan materi pelajaran yang sulit untuk dibahas bersama-sama. • Lingkungan kehidupan bermasyarakat, misalnya semua warga masyarakat bertekad untuk: • Memilih pengurus RT dan RW secara demokratis.

• Mengambil keputusan secara musyawarah dalam menentukan bantuan untuk meringankan warga yang tertimpa musibah gempa bumi. • Melaksanakan tugas gotong royong dalam membersihkan sampah di lingkungannya. • Melaksanakan siskamling yang telah disetujui dengan penuh tanggung jawab. • Lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga Negara bertekad untuk • Melaksanakan kegiatan pemilu dengan penuh tanggung jawab.

bagaimana pelaksanaan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat indonesia

• Menghormati hak asasi manusia. • Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Memberikan pendapat/usul yang membangun kepada pemerintah BAB 4 PENUTUP 4.1.Kesimpulan Demokrasi Pancasila ialah suatu sistem demokrasi yang berpedoman pada paham-paham yang terkandung dalam sila-sila dan nilai-nilai Pancasila. Dimana dalam berjalannya demokrasi di Indonesia dalam bentuk apapun harus memperhatikan norma-norma yang dimuat dalam Pancasila. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, Demokrasi Pancasila juga turut berkembang seiring dengan pergantian masa dan kepemimpinan, mulai dari masa revolusi kemerdekaan sampai kepada masa reformasi.

Namun meskipun terjadinya pergantian masa dan kepemimpinan demokrasi dengan peham pancasila tetap dipertahankan, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam menjalankannya yang bergantung pada pemimpin negara serta bentuk negara pada waktu itu. Demokrasi Pancsila ini juga ternyata memiliki peran yang sangat sakral dalam kehidupan bangsa Indonesia baik secara nasional mapun dalam keseharian, seperti pada bidang Politik, Sosial, dan Ekonomi. 4.2.Saran Sebagai warga negara Indonesia yang sejatinya sejak lahir sampai sekarang ini selalu berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, sebaikya kita lebih meningkatkan kesadaran kita untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam keseharian kita, sehingga pemahaman yang kita punya tidak hanya sebatas prasyarat pengetahuan dan ilmu belaka.

DAFTAR PUSTAKA Buku : Dede Rosyada. Dkk. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah. 2003). Prof. Dr. H. Kaelan, MS. Pendidikan Pancasila. (Yogyakarta : PARADIGMA. 2014) Diktat : Ignatius Adiwidjaja, S.Sos., M.Si. Pengantar Ilmu Politik. (Malang : Diterbitkan Sendiri. 2016). Internet : Namakuvee. Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. • http://www/wordpress.com. 8 November 2016 Isti Funny Assyidig.

Pelaksanaan Demokrasi Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. 2013. http://www.wordpress.com. 8 November 2016

Berkeliling Nusantara Mengenal Budaya Gotong Royong #GemaPertiwi2020
2022 www.videocon.com