Ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

• Alwie Natsir The Indonesian Muslims Youth Organization • Tulisan Terbaru • PROFIL PERGERAKKAN SYARIKAT ISLAM INDONESIA • Taudz Pakarang Manusa • Parigeuing Gaya Kapamimpinan (LEADERSHIP) Prabu Siliwangi • Paham Kekuasaan Sunda • Reugepaneun…!!! • Cari Sesuai Tema • ~Aktor Jaman~ • ~Bacot Anak Zaman~ • ~Napak Tilas Jaman~ • ~Rohangan Sunda~ • ~Terapi Zaman~ • ~Torehan Pelaku Zaman~ • Arsip • Januari 2012 (14) • Desember 2011 (13) Kapamingpinan dina masarakat Sunda, nurutkeun Naskah Kuna Sanghiyang Siksa Kandang Ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno.

Ieu naskah kuna teh asli titinggal karuhun Sunda taun 1518 Masehi (Prabu Siliwangi/ Jayadewata pupusna taun 1521 Masehi) anu disundakeun deui kana basa ayeuna ku Drs.

Saleh Danasasmita 1985. Ari aksarana ngagunakeun aksara “Ratu Pakuan”, lain Cacarakan. Basana Basa Sunda Buhun. Dina naskah Kuna ieu teh aya palanggeran, tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masarakat jaman harita. Sanajan kitu eta palanggeran teh tetep gede gunana pikeun jadi palanggeran pamingpin Sunda jaman ayeuna. Eta palanggeran teh disebut PARIGEUING.

A. PARIGEUING Dina Basa Sunda jaman abad ka 15/16 masehi, disebutkeun yen Parigeuing teh nya eta : “Parigeuing mah ngaranna : bisa nitah bisa miwarang, ja sabda arum wawangi, nya mana hanteu surah nu dipiwarang”. Upama ku basa Sunda jaman ayeuna mah hartina : “Nu disebut Parigeuing teh nyaeta bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikagenaheun tepi ka teu matak jengkel nu diparentahna”.

B. DASA PASANTA Pikeun bisa ngalaksanakeun Parigeuing teh carana kudu bisa ngalaksanakeun heula Dasa Pasanta (hartina Sapuluh Panengtrem Hate). Maksudna kumaha carana pikeun nengtremkeun hate jelema nu diparentah supaya dina digawena teh iklas tur sumangetna ngagedur. Ari panengtrem hate anu sapuluh rupa teh nyaeta: • Guna. Tegesna jelema nu diparentah teh kudu ngarti-eun naon gunana tina nu diparentahkeun teh. • Ramah. Parentah kudu ditepikeun kalawan wajar jeung sareh, ramah tamah, amis budi.

Bakal ngarasaeun dihargaan sabage manusa nu boga ajen pribadina. • Hook. Hookeun (B.Ind: kagum). Parentah karasana saperti gambaran hookeunana (kekaguman) kana kabisana (kamampuh) nu diparentahna. • Pesok. Hartina kapikat hatena (reueus). Jadi parentah kudu ditepikeun ku cara nu matak kapikat hate, nu nimbulkeun rasa reueus dina dirina.

• Asih. Nyaeta rasa nyaah. Tepi ka karasaeun yen dirina teh lir ibarat babagian tina diri nu marentahna. Jadi milu tanggungjawabna teh bari gembleng hate. • Karunia/Karunya. Tegesna parentah karasaeunana saperti rasa kanyaah (karunya) jeung oge mangrupa kurnia kapercayaan kana kamampuh dirina. • Mukpruk.

Tegesna kudu bisa ngalelemu. Tepi ka ngarasa yen digawe teh lain kapaksa, tapi geus jadi tugasna. • Ngulas. Ayeuna dina Basa Indonesia disebut mengulas. Tegesna kudu bisa mere komentar (ulasan) kana pagawean bawahan ku cara nu surti tur lantip. • Nyecep. Tegesna bisa niiskeun pikir nu diparentah, supaya genaheun pikirna.

Boh ku lisan komo bari aya lar barangberena mah. • Ngala angen. Nyaeta bisa narik simpati bawahan. Carana ku ngantengkeun silaturahmi nu wajar. Bakalna timbul rasa satia (loyal) ka pamingpinna. C. PANGIMBUHNING TWAH Jaba ti Parigeung jeung Dasa Pasanta teh, dina naskah eta keneh aya nu disebut Pangimbuhning Twah, nyaeta pituduh tatakrama hirup kumbuh sapopoe, sangkan manusa hirupna teh boga pamor (B.Ind: bertuah).

Upama disundakeun ayeuna mah hartina teh Pangjangkep Pikeun Boga Pamor. Aya 12 pangjangkep tatakrama nu kudu dicumponan ku unggal jelema teh nyaeta: • Emet.

Tegesna digunakeun saeutik-saeutik (saemet-emet) supaya kapakena. Hartina henteu konsumtif. • Imeut. Tegesna taliti euweuh nu kaliwat (B.Ind: cermat). • Rajeun. Saharti jeung rajin. Bisa ngamangpaatkeun waktu. • Leukeun. Saharti jeung junun, suhud (B.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Ind : tekun). Bakalna teh tepi ka nu dimaksud jeung loba hasilna. • Pakapradana. Bisa dihartikeun sonagar, wanter. Bisa oge dihartikeun pantes barangpakena. • Morogol-rogol. Hartina boga karep pikeun maju, gede sumanget, henteu elehan.

Ulah soteh murugul, nyaeta sipat jelema nu hayang meunang sorangan. • Purusa ning Sa. Hartina boga jiwa pahlawan. Wani nangtung panghareupna dina aya kasulitan.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Tara nyalahkeun batur. Gede rasa tulung tinulungna. • Widagda. Tegesna wijaksana. Pikiran jeung rasana (rasio katut rasana) bakal saimbang. Mikirna bisa cekas tur adil.

• Gapitan. Hartina wani bakorban pikeun kayakinan dirina. • Karawaleya. Tegesna balabah (B.Ind: dermawan), resep tulung tinulungan. • Cangcingan. Ayeuna sok disebut cingceung, tangginas (B.Ind : gesit). • Langsitan. Bisa dihartikeun rapekan, terampil, binangkit, binekas.

Ceuk basa ayeuna mah loba niley pleusna. Tapi aya 4 pasipatan (tatakrama nu teu hade, anu non etis), nu dipahing ku para luluhur Urang Sunda, diebutna PAHARAMAN nyaeta: • Pundungan. Ayeuna oge istilah pundungan dipiwanoh keneh. Moal boga sobat. Hirupna moal maju. • Babarian. Ayeuna mah sok disebut gampang kasigeung (B.Ind: mudah tersinggung).

Moal boga sobat. Hese maju. Hese meunang pitulung. • Humandeuar. Aieu teh kaasup pasipatan nu kacida gorengna. Tanda hengker jiwana. Teu mampuh nyanghareupan kasulitan. • Kukulutus. Ieu mah pasipatan anu panggoreng-gorengna, kitu ceuk karuhun baheula.

Hirup bakal munapek. Beungeut nyanghareup ati mungkir, bengkok sembah ngijing sila. Digawena puraga tamba kadengda. Kasatianana saeutik pisan.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Bisa ngahianat ka dunungan atawa ka babaturan. Terkait This entry was posted on Januari 5, 2012 pada 9:34 am and is filed under ~Rohangan Sunda~. Dengan kaitkata: basa sunda, Dasa Pasanta, Gaya Kapamimpinan, hartina, jaman, ka teu, LEADERSHIP, manusa, PARIGEUING, Prabu Siliwangi, sareh. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.

You can leave a response, atau trackback from your own site. Ku Ayatrohaedi *) Fakultas ilmu Pengetahua Budaya UI PAMUKA Tingkahlaku para pamingpin di jaman modern ayeuna teu wudu matak ngabingungkeun rayat. Aya gegeden nu dina unggal kasempetan ngarobah pernyataan nu diomongkeun samemehna. Aya nu mindeng nyebut poho ngeunaan perkara nu sakira nyedekkeun manehna. Aya deui gegeden nu silihtuding, silhihsalahkeun, atawa silihkilungan,gumantung kanyataan situasi.

Sagigireun eta aya para pamingpin nu salawasna ngarasa bener jeung nganggap anakbuahna nu kurang faham kana nasehat atawa parentah. Horeng kabehnanana ngan boga hiji tujuan: Nyalametkeun diri boh sacara kalungguhan atawa pangasilan.

Tur boga sasaran nu sarua: Ngorbankeun anakbuahna. Nu pasti moal aya nu wani ngalawan, da butuh kalungguhan jeung pangasilan. Jadi kudu kamana atiuh neangan conto tuladan? Mungkin eta tuladan bisa kapanggih dina sawarnaning warisan budaya nu geus diapilain sabab teu mere alas kana kahirupan jeung ekonomi nu leuwih ngaronjat. Teu musatahil tuladan the bisa kapanggih di masayarakat “primitif” atawa masyarakat nu “katinggaleun” dibanding jeung gaya hirup sapopoe mangsa kiwari.

Naskah Sajumlah naskah basa Sunda buhun ngandung rucita(konsep) kapamingpinan nu bisa dijieun rujukan dina upaya neuleuman citra kapamingpinan tradisional Sunda dumasar naskah jeung prasasti. Di antara naskah-naskah the aya nu kawilang penting, nya eta Sanghyang Siksa Kanda ng Karesiyan (SSKK) ti taun 1518 M (Atja,1972) jeung Suhamir (1961) disebut minangka “ensiklopedi Sunda”.

Naskah lianna nya eta Carita Parahyangan (CP) ti taun 1580 M (Atja,1967),mangrupa “ihtisar sajarah” Tatar Sunda ti karajaaan Galuh jeung Karajaan Sunda, nepi ka runtagna karajaan Pajajaran (Taun 669-1579), Jeung Sewaka Dharma (SD) tanpa taun (Saleh Danasasmita jsb, 1987). Tapi kirakira saasal tina mangsa nu sarua, ata boa leuwih kolot (Ayatrohaedi,2001). Ieu sababaraha cuplika tina naskah SSKK: Ni han sinangguh dasa prebakti ngarannya anak bakti di bapa,ewe bakti di salaki,hulun bakti di Panyandaan, sisya bakti di guru, wang tanibakti di Wado, Wado bakti di Mantri, Mantri bakti di Nu nangganan, Nu nangganan bakti di Mangkubumi, Mangkubumi bakti di Ratu, Ratu bakti di Dewata, Dewata bakti di Hyang.

Ya ta sianangguh dasa prebakti ngaranna (ieu nu disebut dasa prebakti “sapuluh kabaktian”: anak bakti ka bapa, ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno bakti ka salaki, abdi bakti ka dunungan,siswa bakti ka guru,patani bakti ka wado, wado bakti ka Nu Nangganan, nu nangganan bakti ka mantri, mantri bakti ka mangkubumi, mangkubumi bakti ka raja, raja bakti ka dewa, dewa bakti ka hyang.

Tah eta nu disebut dasaprebakti ngaranna). Ini twah ing janma,pigunaeun na urang reya ulah mo turut Sanghyang siksa kanda ng karesiyan, jaga ran dek luput ing na pancagati, sangsara mulah carut mulah sarereh,mulah nyangcarutkeun maneh, kalingannya nyangcarutkeun maneh ma ngarannya: nu aya dipajar hanteu nu hanteu dipajar waya, nu inya dipajar lain, nu lain dipajar inya, nya karah edap na ma kira-kira, budi budi ngajerum mijaheutan, eta byaktana, nyangcarutkeun maneh ngaranna,nyangcarutkeun sakalih ma ngaranna, mipit mo amt, ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno mo menta, ngajeput mo sadu: maka nguni tu numpu maling, ngetal,ngabegal,sing sawatek cekap carut, ya nyangcarutkeun sakalih ngaranna ( ieu kalakuan manusa nu bakal mangpaat keur jalma rea.

Tuturkeun sanghyang siksa kanda ng karesiyan waspada ngarah urang leupas tina pancagati (lima panyakit : sarakah, bodo,jahat,takabur,gumede) moal sangsara. Ulah hianat, ulah curaling, ulah ngahianat diri.nu disebut hianat diri nya eta nu aya disebut euweuh nu euweuh diseut aya,nu salah disebut bener nu bener disebut salah.Kitu tekadna pinuh muslihat. Pagawean mitnah, nganyerikeun batur eta kanyataan nu disebut ngahianat diri sorangan.Nu disebut hianat ka batur nya eta, mipit teu amit ngala teu menta nyomot teu bebeja.Nya kitu deui ngarebut,maling, ngarampog, nodong jsb, pagawean nu ngahianat batur.

Ini ujar sang sadu,basana mahayu drebyana.ini tritangtu di bumi.Bayu kita pinaka prebu,sabda kita pinaka rama,hedap kita pinaka resi,ya tritangtu dio bumi ya kangken pineguhning bwana ngaranna (ieu pitutur Sang Budiman dina ngajembarkeun pribadina,ieu tilu katangtuan di dunya, kasantosaan kita kawas raja,ucap kita ibarat sesepuh,budi kita ibarat resi.Eta tritangtu di bumi nu disebut pamageuh dunya).

Ini triwarga di lamba, wisnu kangken prabu,brahma kangken rama,isora kangken resi, nya mana tritangtu paneguh ning bwana, triwarga hurip ning jagat.yasinanggguh tritangtu di nu reya ngaranna(ieu triwarga di lamba ‘tilu golongan dina kahirupan’ Wisnu ibarat raja, brahma ibarat sesepuh (=rama), Isora (iswara) ibarat resi.Eta sababna tritangtu jadi pamageuh dunya, triwarga jadi kahirupan di dunya, eta nu disebut tritangtu di jalma rea ngaranna).

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Teguhkeun pageuhkeun sahingga ning tuhu,pepet, byakta warta mana kreta na bwana,mana hayu ikang jagat,kena twah ning janma kapahayu (teguhkeun kukuhkeun wates-wates bener,pinuh sikep hade dina jiwa,nepi ka dunya jadi hade tina akibat kalakuan hade).

Kitu keh sang pandita pageuh di kapanditaananana, kreta: sang wiku pageuh di kawikuanana,kreta:sang manguyu pageuh di kamanguyuanana,kreta:sang paliken pageuh di kapalikenanana,kreta: sang tetega pageuh di katetegaanana,kreta: sang ameng pageuh di kaamenganana,kreta: sang wasai pageuh di kawasianana,kreta: sang ebon pageuh di kaebonanana,kreta: makanguni sang walka pageuh di kawalkaanana,kreta:sang wang tani pageuh di katanianana,kreta: sang owah pageuh di kaowahanana,kreta: sang gusti pageuh di kagustianana,kreta:sang mantri pageuh di kamantrianana,kreta:sang masang pageuh di kamasanganana, kreta:sang bujangga pageuh di kabujanggaanana,kreta:sang tarahan pageuh di katarahanana,kreta:sang disi pageuh di kadisianana,kreta:sang rama pageuh di kareamaanana,kreta:sang resi pageuh di karesianana,kreta:sang prebu pageuh di kaprebuanana,kreta.

(Nya kitu sang pandita kukuh di kapanditaanana,sajahtra.Sang wiku (ahli agama) kukuh dina kawikuanana,sajahtra. Sang manguyu (ahli gamelan) kukuh dina kamanguyuanana,sajahtra. Paliken(ahli senirupa) kukuh dina kapalikenanana,sajahtra. Ameng (pelayan biara)kukuh dina kaamenganana,sajahtra. Wasi (catrik,murid agama) kukuh dina kawasianana,sajahtra. Ebon (biarawati) kukuh dina kaebonanana,sajahtra. Tetega (biarawan) kukuh dina katetegaanana,sajahtra.

Nya kitu sang walka (pertapa make baju kulit kai) kukuh dikaalkaanana,sajahtra.patani kukuh dina katanianana,sajahtra. Owah (nu ngajaga huma)kukuh dina kaowahanana,sajahtra. Gusti (nu boga lahan) kukuh dina kagustianana,sajahtra.

Mantri (mentri) kukuh dina kamantrianana,sajahtra. Sang masang (tukang miatapak sato) kukuh dina kamasanganana,sajahtra. Bujangga (ahli agama) kukuh dina kabujanggaananan,sajahtra. Sang tarahan (nu ngamudi parahu)kukuh dina katarahaanana,sajahtra. Disi (ahli obat) kukuh dina kadisinanana,sajahtra. Rama (pupuhu desa) kukuh dina karamananan,sajahtra. Resi (utama) kukuh dina karesianana,sjahtra.prebu(raja ) kukuh dina kaprebuanana,sajahtra.) Nguni sang pandita kalawan sang dewaratu pageuh ngretakeun ing bwana,nya mana kreta lor kidul kulon wetan, saka kasangga dening pretiwi,saka kakurung dening akasa,pahi manghurip ikang sarwo janma kabeh (kitu deui, mun apndita jeung raja enya-enya dina ngusahakeun kasjahtraan dunya, mangka sajahtralah di di kaler,kidul,kulon,wetan, kabeh kasangga (kacukupan) ku bumi, kabeh nu kaiuhan langit, sajahtra hirupna sakur mahluk manusa).

Disagigireun eta, paparan naskah Sewaka Dharma (SD),umumna ngeunaan kahirupan kaagamaan.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

SD jadi hiji bukti yen di Sunda kungsi sumebar aliran Tantrayana, eta aliran mangrupa campuran tina Siwasidanta, nu nganggap kabeh ddewa mamalihan Siwa, jeung agama Budha Mahayana. Diantara karajaan di Tatar Sunda, nu nganut eta aliran nya eta karajaan Talagamanggung nu ngadeg abad ka 14 mangrupa karajaan agama Budha aliran Sthawirawada; di daerah puseur karajaan Sunda kapanggih aya batu mandala, hiji bukti yen kungsi mekar aliran Buda Wajrayana (Saleh Danasasmita sbb,1987:2).

Campuran agama Siwa jeung Budha nu nyampur keneh jeung agama pribumi (Sanghyang? Pan.) sabab keukeuh aya unsur HYANG dibedakeun ( malah leuwih luhur.pan) batan dewata, najan caricingna dewata the di kahyangan. Mun diteuleuman leuwih jero kapanggih yen kalungguhan Hyang jeung dewata dina naskah SD (kropak 408) rada saimbang.

Sedengkeun dina SSKK (kropak 630) geus kanyahoan aya kalimah; dewa bakti di hyang. Jadi bukti yen basa SSKK ditulis, anasir Hindu geus kadeseh ku anasir pribumi atawa Nusantara,sakaligus jadi putuduh yen najan tanpa angka taun, SD leuwih kolot batan SSKK(ayatrohaedi 1978:52).

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Kahirupan Masyarakat jeung Kapamingpinan Naskah SSKK jadi salasahiji sumber penting dina raraga neuleuman kahirupan masyarakat Sunda bihari. Utamana dina jaman samemeh asupna pangaruh Islam.Dieuyeuban ku sawarnaning embaran dina nashkah sejen(Carita Parahyangan,Sewaka Dharma,Ratu Pakuan,Amanat Galungung,Bujangga Manik,Waruga jagat, Waruga Guru)bisa meunang gambaran halihwal ngeunaan kahirupan masyrakat Sunda samemeh Islam. Perkara nu tembong jelas ngeunaan “birokrasi”,bagian kakawasaan,lapisan masyarakat,ksehatan,lingkungan ,jeung hubungan tata masyarakat harita.

Nurutkeun sumber Portugis, perjanjian antara Sunda jeung Protugis lumangsung tanggal 22 Agustus taun 1522. Ti pihak Sunda nu nandatangan nya eta Ratu Samiam, nu samemehna ngawasa di daerah Sanghyang jeung bandar Kalapa, dikaitkeun jeung Carita Parahyangan hartina Ratu Samiam, atawa Ratu Sanghyang, teh PRABU SURAWISESA nu ngawas salila 14 taun (1521-1535) di karajaan Sunda.

(dina carita Pantun, disebut Mundinglaya Di Kusumah.pan). Tina sumber Carita Parahyangan,kanyahoan yen karajaan Sunda ngadeg salila 900 taun (669-1579) eta karajaa the diwangun ku puluhan karajaan leutik (42 karajaan?

Pan)tapi tetep ngaku kana kakawasaan karajaan Sunda.Dina dasarna karajaan Sunda mangrupa “nagara kembar”, ajeg dina dua nagara nu mibanda lega saimbang, Sunda di kulon, Galuh di wetan. Di dua wilayah ieu teh loba nagara jeung raja bawahan, nu umumna masih keneh baraya raja “pusat”.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Malah nagara bawahan mindeng dipake “diklat/magang” putra mahkota samemeh jadi raja di Sunda. Rucita Dasaprebakti dina SSKK ngagambarkeun birokrasi, yen gegeden nu pangdeukeutna sahandapeun raja Mangkubumi (perdanamentri). Mangkubumi nu tanggungjawab kana sagala kajadian atawa naon nu dipilampah ku bawahanana, Nu Nangganan, tuluy mapay ka handap, aya mantri jeung wado.

Pangkat/kalungguhan Nu Nangganan oge di sebut dina naskah Carita Ratu Pakuan:/10b.(…)tan liyan girang nangganan nu /11a/nangganan para putri nu geulis(…) taya lian girang nangganan nu nguruskeun/ngasuh para putri geulis (Atja,1970:35-6) jadi Nu nangganan nya eta pejabatan nu jadi kapercayaan raja. Ku kituna struktur karajaan Sunda bisa dibinaulang: Di tingkat pamarentah pusat, ,boga sababaraha urang Nu Nangganan.

Di sagigireun eta aya putra makuta, nu bakal ngagantui raja mun tilar dunya, atawa ngundurkeun diri. Keur ngolah/ngurus wilayah nu sakitu legana, raja dibantu ku raja-raja daerah. Dina ngalaksanakeun tugasna raja-raja daerah teh bertindak sakumaha raja merdeka (otda?pan) tapi tetep taat jeung ngaku Raja Sunda jungjunganana.

Lamun raja teu boga anak awewe, mangka nu boga hak ngagantina engke nya eta minantuna. Mun putra makuta budak keneh can waktuna diistrenan jadi raja, ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno Mangkubuni bisa nyuluran, nepi ka putra makuta dewasa.

Ngeunaan kahirupan ekonomi atawa buniaga, raja dibantu ku sahbandar nu bertindak atasnama raja, di daerah bandar nu dikawasakeun ka manehna.

Eta struktur karajaan the dianggap hade/cocok keur karajaan Sunda.(Dina carita-carita pantun umuna ngadongengkeun putra makuta nu nyamur, ngalalana, nalukkeun raja-raja leutik. Ke dimana geus eleh, eta raja teh dijungjung lungguh jadi raja deui, make syarat kudu taat tur ngaku yen kakawasaan pangluhurna teh raja Pakuan Pajajaran). Dina CP (carita Parahyangan), diembarkeun yen dina waktu sakitu panjangna, aya sababaraha urang raja Sunda nu mawa nagara kana jaman ka-emas-an,kajayaan, kena rampes na agama,kretayuga ‘sabab sampurna ngamalkeun agama, kahontal kabagjaan/ kasajahtraan’(Saleh Danasasmita 1984:43).

Sacara khusus ngeunaan pamarentahan Niskala Wastukancana, CP ngembarkeun:…. Nya mana sang rama enak amangan,sang resi enak ngaresianana,ngawakan nu purbatisti-purbajati,sang disri enak masini ngawakan na manusasana,ngaduman alas parialas, ku beet hamo diukih,ku gede hamo diukih nya mana sang tarahan enak lalayaran ngawakan manurajasasana.sanghyang apah,teja,bayu,sang bu enak-enak ngalungguh disanghyang jagatpalaka,ngawakan sanghyang rajasasana,angadeg di sanghyang linggawesi,brata siya puja tan palum, sang wiku enak ngadewasasana.ngawakansanghyang watang ageung,enak mangadeg manurajasuniya.’….Kitu Sang rama (sesepuh desa) laluasa ngabimbing rahayat,sang resi laluasa ngalaksanakeun tugas jadi pandita ngamalkeun ajaran,adat istiadat karuhun.Sang Disri laluasa ngatur pangbagian wilayah,ngamalkeun hukum Manu,ngabagikeun leuweung jeung tanah sabudeureunana (ka rayat) nu leutik boh nu gede taya nu ngaguga/ protes.nya kitu sang tarahan laluasa,ngambah cai lalayaran ngamalkeun parentah raja.

Cai,cahaya,angin,angkasa,eter, ngarasa betah aya dina auban papayung dunya (Wastu Kancana), nu laluasa nerapkeun undang karajaan,ngancik di sanghyang Linggaqwesi (Astana Gede?) inyana milampah tapa jeung puja salilana.Sang Wiku (Wastu Kancana) laluasa ngalaksanakeun undang-undang dewa,ngamalkeun sanghyang watang ageung (ajaran nu disusun ku Sang Kandiawan, bapa Sang Wretikandayun), kalawan tenang milampah manurajasuniya (tapa sanggeus turun tahta).

Sakumaha geus dieceskeun dina SSKK, kapangih aya “trias politika” Sunda mangsa bihari. Eta Padoman the disebut TRITANGTU (di bumi) nu realitasna muncul dina TRIWARGA DILAMBA.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

padoman nu ngatur jeung nata fungsi,kalungguhan,peran nu napel kanaunsur Tritangtu.Tujuanana nyantosakeun pribadi(individu) Kudu santosa kawasraja, omongan kudu bisa dicekel/dipercaya kawas tuah para sesepuh/rama, sedegkeun budi kudu kawas budi resi.

Tritangtu eta kitu. Dina kahirupan sapopoe ge aya tilu hal wujud tritangtu nu dibalikeun kana simbul trimurti (btrahma,wisnu,siwa), luyu jeung fungsina; RAJA IBARAT WISNU, PARA KETUA IBARAT BRAHMA, RESI IBARAT ISWARA/SIWA.Tritangtu jadi pamageuh dunya, Triwarga jadi kahirupan dunya. Ngarah kabeh jalan sacara hade,mangka unggal jelema luyu jeung darajat kalungguhanana, kudu kukuh, tangoh nyekel jeung ngalaksanakaeun tugas tanggungjawab jeung kudratnasewang-sewangan.

Pandita kudu kukuh dina kapanditaan, raja kudu kukuh dina karajaan,resi kudu kukuh dina karesian Horeng rucita TRITANGTU angger hirup tur lumangsung nepika mangsa jauh ka hareup, malah aya kalimah dina basa Jawa: Guru Ratu Wong Atua karo wajib sinembah. Loba nu nyangka eta the ti jaman Mataram nu karek 400 taunan (Mataram Peretengahan abad ka 17), padahal ti jaman Wastukancana, saumur jeung Majapahit.Naon bedana jeung PREBU – raja, RAMA- dua kolot,RESI-guru nurutkeun SSKK. Pamunah Mangka sakumaha kakuatan urang nyekel padoman heubeul nu masih angger ANYAR.

Mun upaya nyadarkeun kana warisan budaya (boh jasadi atawaruhani) tetep dipilampah kawas ayeuna,boa moal kungsi lila, urang bakal poek mo bisa ngungkulan dina nyanghareupan kakucrutan nu beuki mahabu.

Prof.Dr. Ayatrohaedi alm.Guru Besar Fak Ilmu Budaya UI, Budayawan Sunda. Pupus di Depok taun 2010. Disundakeun tina makalah Saresehan Kebudayaan, di Bandung tgl. 29 Agustus 2002.(Asep Idjuddin). 1. Patik = paranti nuar tatangkalan jeung meulahan suluh anu galede 2. Baliung = paranti nuar tatangkalan 3. Kampak = paranti meulahan suluh anu laleutik (dahan) 4. Balincong = matana dua, anu lancip pikeun nugar barangkal, bagian anu rubak pikeun ngagalo taneuh 5.

Parang = paranti babad galeng, rubak ka tungtungna 6. Arit = paranti ngala jukut 7. Bedog = paranti nuar awi, paranti nutuhan dahan kai 8. Gobang = leuwih panjang ti bedog 9. Pedang= leuwih panjang ti gobang, sok dipake parabot perang 10. Kolewang = pedang pulisi jaman belanda, dina gagangna make panghalang 11. Betekok = bedog pondok (bedog si cepot) 12.

Abir = peso rubak paranti nyacag daging 13. Kujang = peso anu seukeut tukang jeung hareupna 14. Sekin = bedog kapalang, lencop ka congona 15. Balati = sarua jeung sekin *SISINDIRAN* Sisindiran téh asalna tina kecap sindir, anu ngandung harti omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun, henteu togmol. Luyu jeung éta, dina sastra Sunda anu disebut sisindiran téh nyaéta karya sastra nu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun.

Dina sisindiran, eusi atawa maksud anu dikedalkeun téh dibungkus ku cangkangna. Wangunan sisindiran téh kauger ku purwakanti, jumlah engang dina unggal padalisan, jeung jumlah padalisan dina unggal padana.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Ku kituna, sisindiran téh kaasup kana wangun ugeran (puisi). Upama ditilik tina wangun jeung cara ngébréhkeunana, sisindiran dibagi jadi tilu golongan nyaéta: (1) rarakitan; (2) paparikan, jeung (3) wawangsalan. Ditilik tina eusina, rarakitan jeung paparikan bisa dipasing-pasing jadi tilu golongan, nyaéta: (1) silihasih; (2) piwuruk; jeung (3) sésébréd.

Conto sisindiran: Aya roda na tanjakan, katinggang ku pangpung jengkol. Aya ronda gogoakan, katinggang ku hulu kohkol. Nyanggakeun bilih aya nu peryogi kanggo conto pidato dina raraga masrahkeun calon panganten pameget, dihandap aya 3 (tilu) conto anu tiasa di angge, wilujeng : Conto ka-1 Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr.Wb. Alhamdulillahi rabbil 'alamiin, washalatu wasalamu ala asrofil anbiyai walmursalin wa'ala alihi washohbihi ajmain.

Robbisrohli sodri, wayasirli amri wahlul ukdatamillisaani yafqohu qouli. Para wargi anu sami dimulyakeun ku Alloh, sumangga urang sami-sami nagdo'a ka nu kagungan ieu alam katut sapangeusina, urang neda jiad ijabahna mugia ieu pamaksadan ginanjar karahayuan.

Dulur-dulur anu sami kumpul, sanak baraya nu pada aya, sepuh anom jaler istri, kalayan asmana sepuh miwah kulawargina cep.Tipayun mugi sih panghaksami, reh sim kuring saabringan, cunduk rusuh datang geura, tanding walik muru pasir, tanding julang ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno rangrang, tanding jogjog moro mondok, moro panonobanana.

Dupi anu dimaksad, ieu nganteur nu teu lu
Breaking News • Best 6 Aplikasi Edit Video iOS Terbaik • 7 Best Game Android Online Multiplayer, Bisa Mabar Sama Teman! • Cara Main Thetan Arena Agar Selalu Menang, 7 Hari Bisa Jadi Best Player!

• Top 7 Rekomendasi Game Android Adaptasi Anime Terpopuler Tahun ini • Terbaru! Settingan Terbaik PUBG New State • Rekomendasi 10 Game Strategi Offline Android Bikin Nagih • Best 5 Game RPG Android Terbaik Ringan Di Mainkan • Top 10 Best Offline Survival Game Untuk Android & iOS • Proses bertambah atau berkurangnya warga disebut • Anggota dewan keluar dari ruang sidang karena beda pendapat dengan anggota yg lain sebelum sidang b GLADHEN Salinen Teks ing ngisor iki mawa Aksara Jawa, kanthi nerapake Aksara Murda miturut syarat- syarate.

Lintang Mahardika iku salah siji siswa kan … g sregep. Lair ing Bandung, Jawa Barat. Nanging wong tuwane saka Medan lan Palembang. Dheweke duwe simbah kang wis kondhang ing kuthane. Asmane yaiku Ki Sudarmo Gandung.​ Jalma Cacad iku kabeh jalma duwe Emane nora ngrumangsani Dadi kang katon duweke wong liyan Hara, rak ya mangkono ta? Anane hamung ngrasani wong llya K … ekurangane dhewe den tutup-tutupi Watak wus dadi ciri wanci Anane hamung aku kang bener Tundhone banjur akeh satrune Umuk, sapa sira sapa ingsun Ananging apa ora ngrumangsani Dene jalmo mono, hamung saka siti Ora duwe daya, lamun wis titi wanci Hamung nglampuruk bali kaya wingi uni Rasah umu, lamun dadi jalmal Apa gawanmu teka mring donya Tinimbang mati ngantuk, apa aluwung mati umuk?

Umuk ananing hamung nyamudana lan lamis 1. Apa irah-irahan geguritan kasebut? Wangsulan: 2.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Ana pirang pupuh/bait geguritan kasebut? Wangsulan : 3. Apa tegese ngalumpruk ing geguritan kasebut? Wangsulan: 4. Kepriye isi pupuh sepisan? Wangsulan: 5. Apa piwulang becik sing tinemu ana ing geguritan kasebut? Wangsulan:plis bantu jawab​
TerjemahanSunda.com (terjemahan bahasa Sunda ke Indonesia) merupakan sebuah sistem terjemahan yang memungkinkan Anda menerjemahkan dari semua bahasa ke dalam banyak bahasa lainnya.

terjemahansunda.com juga mendukung anda dalam proses pembelajaran bahasa asing, terjemahansunda.com juga dapat memberikan Anda solusi praktis dan cepat untuk kebutuhan penerjemahan yang Anda lakukan dalam hal pekerjaan dan pembelajaran di kehidupan Anda, hal Ini juga memungkinkan anda untuk menerjemahkan ke dalam banyak bahasa asing popular lainnya seperti bahasa Sunda dan Indonesia, serta Bahasa-bahasa daerah lainnya yang tidak banyak digunakan di dunia juga dapat terjangkau oleh terjemahansunda.com.

Cara termudah dan paling praktis untuk menerjemahkan teks online adalah dengan terjemahan Sunda-Indonesia.

Gaya Kapimimpinan Sunda Ngeunaan tipe jeung gaya kapamimpinan ( leadership ) Sunda kapanggih dina naskah kuno Sanghiyangan Siksa Kandang Karesian.

Ieu naskah kuna teh asli titinggal karuhun Sunda taun 1518 Masehi. Ieu naskah ditulis make aksara jeung basa Sunda kuno, disundakeun deui kana basa ayeuna ku Atja jeung Saleh Danasasmita dina taun 1981. Ceuk eta naskah, kaharmonisan pamarentahan teh nyaeta Tritangtu di bumi 'Tilu Panangtu Kahirupan di Bumi' : Sang Prabu, Sang Rama, jeung Sang Resi. Sang Prabu mangrupa pamingpin roda pamarentahan (eksekutif), pamingpin formal, birokrat, pamarentah, nu nyokot kawijakan, serta sakabeh unsur trias politica.

Salaku prabu kueu boga palisapah ngaguran batu’boga watek kukuh(teguh)’, nyaeta taat tur patuh dina ngajalankeun hukum, tanpa ayana rekayasa. Sang Rama mangrupa golongan masarakat nu dipikolot minangka wawakil rahayat (legislatif), kaasup di jerona pamingpin kulawarga jeung masarakat. Salaku rama kudu boga palisapah ngagurat lemah boga watek nu kudu dipake titincakan, nyaeta ngawujudkeun kulawarga mung jeung masarakat anu ayem tengtrem.

Sang Resi mangrupa golongan masarakat anu pancenna ngaberdayakeun hukum agama, darigama jeung nagara (yudikatif).

Sang rama dihartikeun jalma nu weruh ku elmu jembar ku pangabisa, kudu boga palasipah ngagurat cai 'boga warek nengtremkeun dina kaadilan’, nyaeta mawa masarakat dina ngahontal kasugeman lahir batin. Jaba ti era, dina eta naskah teh aya palanggeran tuduh laku tatakrama pikeun jadi pamingpin di masarakat jaman harita. Sanajan kitu, eta palanggeran teh tetep gede gunana dijadikeun palanggeran ku urang Sunda nu jadi pamingpin dina jaman ayeuna.

Ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno palanggeran teh disebutna Parigeuing, nyaeta "bisa marentah bisa miwarang ku caritaan nu pikagenaheun tepi ka teu jaheut nu diparentahna". Gaya Kepemimpinan Sunda Tentang jenis dan gaya kepemimpinan (kepemimpinan) R yang ditemukan dalam naskah kuno Sanghiyangan Siksa Kandang Karesian. Naskah kuno ini adalah sisa-sisa asli nenek moyang kita pada 1518 Masehi. Naskah ini ditulis dalam aksara dan bahasa kuno, diterjemahkan kembali ke bahasa saat ini oleh Atja dan Saleh Danasasmita pada tahun 1981.

Menurut naskah itu, keharmonisan pemerintah adalah Tritangtu di bumi 'Tiga Penjaga Kehidupan di Bumi': Sang Raja, Sang Bapa, dan Resi. Raja adalah roda pemerintahan (eksekutif), pemimpin formal, birokrat, pemerintah, pembuat kebijakan, serta semua elemen trias politica.

Karena raja kue memiliki palisapah untuk mengeluarkan batu 'memiliki kebiasaan (perusahaan) yang kuat', patuh dan patuh dalam menjalankan hukum, tanpa kehadiran rekayasa.

ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno

Bapa adalah sekelompok orang yang diasuh sebagai wakil rakyat (legislatif), termasuk keluarga dan tokoh masyarakat. Sebagai seorang ayah, ia harus memiliki selera humor yang lemah dan memiliki kebiasaan yang harus dijadikan pedoman, yaitu mewujudkan keluarga saja dan masyarakat yang damai.

Resi adalah sekelompok orang yang benar-benar memberdayakan hukum agama, agama dan negara (peradilan). Sang ayah didefinisikan sebagai orang yang berpengetahuan luas dengan ilmu kemampuan, harus memiliki palasipah yang membawa air ‘memiliki kedamaian pikiran dalam keadilan’, adalah membawa masyarakat dalam mencapai kepuasan batin yang lahir.Di luar era, dalam naskah itu ada pelaku yang dituduh etiket sebagai pemimpin di ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno saat itu.

Namun, pelaku tetaplah sangat berguna untuk menjadi pelaku oleh orang-orang yang merupakan pemimpin di zaman sekarang. Pelaku disebut Parigeuing, adalah "mampu memerintah dapat ditanyakan oleh sebuah cerita yang menarik ke ujung tidak untuk dipesan". TerjemahanSunda.com - Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Sunda-Indonesia?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim.

Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com.

anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman.

Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di → "Kontak" Kebijakan Privasi Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain.

Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)
TerjemahanSunda.com (terjemahan bahasa Sunda ke Indonesia) merupakan sebuah sistem terjemahan yang memungkinkan Anda menerjemahkan dari semua bahasa ke dalam banyak bahasa lainnya.

terjemahansunda.com juga mendukung anda dalam proses pembelajaran bahasa asing, terjemahansunda.com juga dapat memberikan Anda solusi praktis dan cepat untuk kebutuhan penerjemahan yang Anda lakukan dalam hal pekerjaan dan pembelajaran di kehidupan Anda, hal Ini juga memungkinkan anda untuk menerjemahkan ke dalam banyak bahasa asing popular lainnya seperti bahasa Sunda dan Indonesia, serta Bahasa-bahasa daerah lainnya yang tidak banyak digunakan di dunia juga ngeunaan tipe jeung gaya kapamingpinan sunda bisa kapanggih dina naskah kuno terjangkau oleh terjemahansunda.com.

Cara termudah dan paling praktis untuk menerjemahkan teks online adalah dengan terjemahan Sunda-Indonesia. TerjemahanSunda.com - Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Sunda-Indonesia? Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database.

Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya.

Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di → "Kontak" Kebijakan Privasi Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain.

Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)

Trik mudah menjawab soal eps topik 2022
2022 www.videocon.com