Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH TINGKATAN BIOLOGI 4 PENULIS Gan Wan Yeat Nor Azlina binti Abd. Aziz Yusmin binti Mohd. Yusuf Noor Haniyatie binti Ibrahim EDITOR Stella Melkion PEREKA BENTUK Siti Aishah binti Mohd ILUSTRATOR Hazli bin Hashim Sara Fateha binti Muhd Kamil Nigel Teoh Tsen Wee Ling Chan Khong Wei Lin Pu Kuan 2019 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA No. Siri Buku: 0114 Penghargaan KPM2019 ISBN 978-967-2250-72-2 Pihak penerbit ingin merakamkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam penerbitan Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Pertama 2019 buku teks ini, iaitu: © Kementerian Pendidikan Malaysia • Pegawai-pegawai Bahagian Sumber dan Hak Cipta Terpelihara.

Mana-mana bahan dalam buku Teknologi Pendidikan, Kementerian ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, disimpan Pendidikan Malaysia. dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang bentuk atau cara, baik • Jawatankuasa Penambahbaikan Pruf Muka dengan elektronik, mekanik, penggambaran semula Surat, Bahagian Sumber dan Teknologi mahupun dengan cara perakaman tanpa kebenaran Pendidikan, Kementerian Pendidikan terlebih dahulu daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia.

Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti • Jawatankuasa Penyemakan Pembetulan Pruf atau honorarium. Muka Surat, Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia oleh: Malaysia. Must Read Sdn. Bhd., No 33 Jalan SBC 6 • Jawatankuasa Penyemakan Naskah Sedia Taman Sri Batu Caves Kamera, Bahagian Sumber dan Teknologi 68100 Batu Caves Pendidikan, Kementerian Pendidikan Selangor Darul Ehsan Malaysia.

No. Tel: 03 – 6187 1611 Fax: 03 – 6187 1613 • Noor Haniyatie binti Ibrahim Reka letak dan atur huruf : • SMK Dato Onn, Batu Pahat, Johor Angevil Design & Marketing • SMK Seksyen 3 Bandar Kinrara, Selangor Muka taip teks : Minion Pro Saiz taip teks : 11 pt.

• Pelajar Pusat Asasi Sains Universiti Malaya Dicetak oleh : Ucapan ikhlas juga ditujukan kepada individu- Aslita Sdn. Bhd., individu yang terlibat secara langsung dan No 10 & 12, Jalan 2/10B, tidak langsung dalam menyempurnakan Spring Crest Industrial Park, penerbitan buku teks Biologi Tingkatan 4.

68100 Batu Caves, Kuala Lumpur. Pendahuluan Buku teks ini ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Biologi Tingkatan 4 terbitan Kementerian Pendidikan Malaysia, berpandukan konsep Kemahiran Saintifik, Kemahiran Proses Sains, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Kemahiran Abad ke-21 dan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran STEM.

Buku teks ini bertujuan melahirkan murid yang seimbang dan harmonis serta melengkapkan mereka dengan kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21. Ciri-ciri istimewa buku teks ini ialah: Lensa Biologi Soalan pemikiran tahap tinggi yang merangkumi soalan mengaplikasi, menganalisis, menilai dan Maklumat tambahan yang berkaitan mencipta dengan konsep atau teori Perhatian!

Dunia Biologi Kita Nota peringatan semasa murid menjalankan Menunjukkan aplikasi konsep atau teori aktiviti atau eksperimen yang dipelajari dalam kehidupan harian Soalan untuk menguji kefahaman murid pada Fikirkan!

akhir setiap subtopik Mencabar murid untuk berfikir secara Praktis Sumatif kritis dan kreatif Soalan yang menguji kefahaman murid pada Inovasi Malaysia akhir setiap bab Kejayaan ahli sains atau perkembangan Rumusan sains dan teknologi di Malaysia yang berkaitan Ringkasan konsep-konsep utama KKeerrjjaayyaa Mileenniiaa Refleksi Kendiri Memerihalkan kerjaya yang berkaitan Senarai semak penguasaan konsep untuk dengan konsep atau topik rujukan murid Buletin STEM 4.2.3 Standard Pembelajaran mengikut Sorotan perkembangan semasa dalam Dokumen Standard Kurikulum dan bidang sains dan teknologi yang berkaitan Pentaksiran (DSKP) Biologi Tingkatan 4 Merentas Bidang iii Menunjukkan perkaitan biologi dengan bidang lain Zon Aktiviti Cadangan aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid Pengalaman Pembelajaran yang lebih Menyeronokkan Buku ini menggunakan sumber-sumber pembelajaran digital dalam talian dalam bentuk kod AR (augmented reality) dan kod QR.

Kandungan digital ini boleh diakses pada muka surat yang mengandungi kod AR atau kod QR dengan mengimbas imej menggunakan peranti elektronik seperti telefon pintar atau tablet elektronik. Panduan mengakses sumber AR 3 1 2 Scan SnapLearn AR SnapLearn iOS 7.0 or Android 4.0 and above Imbas halaman yang mempunyai ikon ini Muat turun aplikasi untuk mengakses SnapLearn ke dalam sumber AR. telefon pintar anda. Tekan butang dan imbas kod QR di atas.

Panduan mengakses sumber QR Pelbagai kandungan pelengkap yang lain seperti video, cadangan aktiviti, kuiz atau maklumat lanjut boleh diakses dengan mengimbas kod QR. Aplikasi pengimbas kod QR perlu dimuat turun terlebih dahulu. TMK 4.4 TMK 7.1 TMK 10.1 Kuiz: Uji Video: Respirasi aerob Aktiviti: Mengkaji kesan pemahaman anda perubahan nisbah jumlah mengenai lipid luas permukaan kepada isi padu (JLP/I) terhadap iv kadar resapan.

Kandungan Halaman Judul i 5 Metabolisme dan Enzim 84 Halaman Hak Cipta dan Penghargaan ii 5.1 Metabolisme 86 5.2 Enzim 86 Pendahuluan iii 5.3 Aplikasi Enzim dalam Kehidupan Harian 95 6 Pembahagian Sel 98 1 ASAS BIOLOGI 1 6.1 Pembahagian Sel 100 1 Pengenalan kepada Biologi 2 6.2 Kitar Sel dan Mitosis 101 dan Peraturan Makmal 4 6.3 Meiosis 105 1.1 Bidang Biologi dan Kerjaya 1.2 Keselamatan dan Peraturan dalam 6 6.4 Isu Pembahagian Sel terhadap Kesihatan 11 Makmal Biologi 15 Manusia 108 1.3 Berkomunikasi dalam Biologi 1.4 Penyiasatan Saintifik dalam Biologi 7 Respirasi Sel 112 2 Biologi Sel dan Organisasi Sel 20 7.1 Penghasilan Tenaga melalui 114 Respirasi Sel 115 117 7.2 Respirasi Aerob 7.3 Fermentasi 2.1 Struktur dan Fungsi Sel 22 2 FISIOLOGI MANUSIA 2.2 Proses Hidup Organisma Unisel 28 DAN HAIWAN 125 2.3 Proses Hidup Organisma Multisel 30 2.4 Aras Organisasi 37 8 Sistem Respirasi dalam Manusia dan Haiwan 3 Pergerakan Bahan Merentasi 126 8.1 Jenis Sistem Respirasi Membran Plasma 44 8.2 Mekanisme Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah 128 8.3 Pertukaran Gas dalam Manusia 132 3.1 Struktur Membran Plasma 46 8.4 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem 136 49 3.2 Konsep Pergerakan Bahan Merentasi 57 Respirasi Manusia 138 Membran Plasma 65 9 Nutrisi dan Sistem Pencernaan 3.3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma dalam Organisma Hidup Manusia 142 3.4 Pergerakan Bahan Merentasi Membran 9.1 Sistem Pencernaan 144 Plasma dalam Kehidupan Harian 9.2 Pencernaan 144 9.3 Penyerapan 151 4 Komposisi Kimia dalam Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah 70 9.4 Asimilasi 153 9.5 Penyahtinjaan 155 4.1 Air 72 9.6 Gizi Seimbang 156 4.2 Karbohidrat 73 9.7 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem 4.3 Protein 76 161 4.4 Lipid 77 Pencernaan dan Tabiat Pemakanan 4.5 Asid Nukleik 79 v 10 Pengangkutan dalam Manusia 13 Homeostasis dan Sistem Urinari Manusia dan Haiwan 166 244 10.1 Jenis Sistem Peredaran 168 13.1 Homeostasis 246 10.2 Sistem Peredaran Manusia 173 13.2 Sistem Urinari 252 10.3 Mekanisme Denyutan Jantung 180 13.3 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem Urinari 259 10.4 Mekanisme Pembekuan Darah 183 10.5 Kumpulan Darah Manusia 185 14 Sokongan dan Pergerakan 10.6 Isu Kesihatan Berkaitan dalam Manusia dan Haiwan 264 Sistem Peredaran Manusia 187 10.7 Sistem Limfa Manusia 189 14.1 Jenis Rangka 266 10.8 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem Limfa Manusia 193 14.2 Sistem Otot Rangka Manusia 267 14.3 Mekanisme Pergerakan dan Gerak Alih 272 11 Keimunan Manusia 198 14.4 Isu Kesihatan Sistem Otot 277 Rangka Manusia 11.1 Pertahanan Badan 200 11.2 Tindakan Antibodi 204 15 Pembiakan Seks, Perkembangan 11.3 Jenis Keimunan 205 11.4 Isu Kesihatan Berkaitan dan Pertumbuhan dalam Manusia 209 Keimunan Manusia dan Haiwan 284 12 Koordinasi dan Gerak Balas 15.1 Sistem Pembiakan Manusia 286 15.2 Gametogenesis Manusia 288 dalam Manusia 214 15.3 Kitar Haid 293 15.4 Perkembangan Fetus Manusia 297 12.1 Koordinasi dan Gerak Balas 216 15.5 Pembentukan Kembar 300 15.6 Isu Kesihatan Berkaitan 12.2 Sistem Saraf 220 Sistem Pembiakan Manusia 302 15.7 Pertumbuhan dalam Manusia 12.3 Neuron dan Sinaps 223 dan Haiwan 303 12.4 Tindakan Terkawal dan Tindakan 226 Glosari 311 Luar Kawal Senarai Rujukan 314 230 12.5 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem 233 Saraf Manusia 238 12.6 Sistem Endokrin 12.7 Isu Kesihatan Berkaitan Sistem Endokrin Manusia vi 1TEMA ASAS BIOLOGI Tema ini bertujuan untuk memberi pemahaman asas mengenai biologi melalui penyiasatan saintifik dengan kaedah inkuiri.

Tema ini memberi fokus kepada sel sebagai unit asas hidupan, peranan membran plasma dalam fisiologi sel, komposisi kimia dalam sel dan pembahagian sel. Bab 1 Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan Makmal Bab 2 Biologi Sel dan Organisasi Sel Bab 3 Pergerakan Bahan Merentasi Membran Plasma Bab 4 Komposisi Kimia dalam Sel Bab 5 Metabolisme dan Enzim Bab 6 Pembahagian Sel Bab 7 Respirasi Sel BAB Pengenalan kepada Biologi dan Peraturan 1 Makmal Tahukah ANDA… • Apakah maksud biologi?

• Apakah bidang dalam biologi? kajian yang terdapat Apakah kesan • cAepbaukrai hdacloanmtobhidkaenrjgaybaioyloagngi?boleh anda Revolusi Industri • dAaplaakmahmaalkamt kael sbeiolalomgai?tan dan peraturan 4.0 terhadap bidang biologi? • dBaalgaamimbaidnaankgahbicoaloragib?erkomunikasi • mBaeglaaluimi panenakyiaahsapteanngseatainhtuifiakn?diperoleh 2 1.1 Bidang Biologi dan Kerjaya 1.1.1 Menyatakan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah biologi.

1.1.2 Menyenaraikan bidang kajian 1.1.3 biologi, kerjaya dan kemajuan dalam bidang berkaitan. 1.1.4 Menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi.

1.2 Keselamatan dan Peraturan dalam Makmal Biologi 1.2.1 Menjelaskan peralatan 1.2.2 perlindungan diri dan fungsinya. Mengenal pasti dan mewajarkan 1.2.3 bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki.

1.2.4 Mengenal pasti dan mewajarkan 1.2.5 bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. 1.2.6 Memerihalkan kaedah mengurus bahan sisa biologi. Berkomunikasi mengenai langkah- langkah mengurus kemalangan dalam makmal.

Merumuskan amalan-amalan dalam makmal biologi. 1.3 Berkomunikasi dalam Biologi 1.3.1 Berkomunikasi tentang data eksperimen dengan membina 1.3.2 jadual berdasarkan data daripada 1.3.3 eksperimen yang dijalankan. 1.3.4 Melukis graf yang sesuai berdasarkan data daripada eksperimen yang dijalankan. Melakarkan lukisan biologi berdasarkan pemerhatian yang dibuat.

Mengenal pasti satah badan, keratan dan istilah arah dalam organisma. 1.4 Penyiasatan Saintifik dalam Biologi 1.4.1 Mereka bentuk eksperimen untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah penyiasatan saintifik.

3 1.1 Bidang Biologi dan Kerjaya TMK 1.1 Apakah Biologi? Video: Apakah itu Perkataan ‘Biologi’ berasal daripada bahasa Yunani iaitu ‘bios’ yang Biologi? bermaksud kehidupan dan ‘logos’ yang bermaksud kajian. Biologi ialah (Dicapai pada 21 kajian terperinci tentang benda hidup dan persekitaran semula jadi. Biologi membolehkan kita memahami struktur dan fungsi organisma, serta Ogos 2019) hubungan dan interaksi antara organisma dengan alam sekitar.

Beberapa contoh bidang kajian biologi ditunjukkan dalam Gambar foto 1.1. Botani Fisiologi Kajian Kajian mengenai mengenai fungsi dan hidupan mekanisme dalam tumbuhan organisma Ekologi Genetik Kajian mengenai Kajian mengenai interaksi antara pewarisan dan organisma dan variasi genetik persekitarannya Lensa Biologi Mikrobiologi Kajian mengenai Teknik percetakan mikroorganisma bio tiga dimensi (3D) digunakan GAMBAR FOTO 1.1 Contoh bidang kajian biologi untuk mencetak dan membentuk Inovasi Malaysia tisu tiruan dan Salah satu kejayaan inovasi teknologi di Malaysia membantu dalam ialah penghasilan perancah biologi daripada kulit bidang kejuruteraan kerang untuk kegunaan rawatan pergigian.

Inovasi perubatan moden. teknologi di Malaysia diterajui penyelidik daripada universiti dan institusi penyelidikan awam dan 4 swasta. 1.1.1 1.1.2 Sumbangan biologi dalam kehidupan harian BAB 1 Pengetahuan biologi banyak memberi sumbangan kepada manusia. Berikut adalah beberapa contoh sumbangan biologi dalam kehidupan harian (Gambar foto 1.2).

BIDANG PERUBATAN BIDANG FARMASI Kaedah persenyawaan in Pembuatan vitamin sintetik, vitro, perancangan keluarga, vaksin, hormon insulin dan pembedahan plastik dan terapi enzim sintetik. gen. BIDANG PENGHASILAN MAKANAN BIDANG PERTANIAN Penggunaan Tanaman dan haiwan transgenik, mikroorganisma dalam teknologi hidroponik pembuatan keju, kicap, dan aeroponik. tapai dan tempe. GAMBAR FOTO 1.2 Sumbangan biologi dalam kehidupan harian Kerjaya dalam biologi Saya menggunakan teknologi maklumat Saya ingin menjadi seorang ahli untuk menghasilkan ubat-ubatan.

Apakah biologi hidupan liar. Apakah bidang bidang kerjaya saya? biologi yang perlu saya pilih? GAMBAR FOTO 1.3 Kerjaya dalam biologi 1.1Praktis Formatif 3 Pilih satu perkembangan dalam bidang biologi dan bincangkan sumbangan bidang 1 Apakah maksud biologi?

tersebut kepada manusia. 2 Senaraikan tiga bidang biologi dan 4 Namakan lima kerjaya yang berkaitan kemajuan dalam bidang berkenaan. dengan bidang biologi. 1.1.3 1.1.4 5 1.2 Keselamatan dan Peraturan dalam Makmal Biologi Makmal biologi penting untuk menjalankan penyiasatan saintifik. Untuk mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku, kita mestilah sentiasa mematuhi peraturan dan langkah-langkah keselamatan dalam makmal biologi.

Kita juga mesti mengenali peralatan perlindungan diri yang disediakan serta memahami fungsi-fungsinya. STESEN PANCURAN KECEMASAN STESEN PENCUCI MATA Digunakan apabila bahagian Digunakan untuk mencuci mata apabila terkena badan terkena bahan bahan kimia atau bahan-bahan berbahaya kimia atau bahan-bahan berbahaya KEBUK WASAP KABINET ALIRAN LAMINA Untuk mengelakkan Menyediakan aliran daripada terhidu udara yang ditapis gas-gas yang di ruang kerja yang berbahaya seperti bersih di dalam klorin, bromin dan kabinet aliran nitrogen dioksida.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

lamina. KABINET KESELAMATAN BIOLOGI 1.2.1 Menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah (atau berkemungkinan telah) dicemari oleh patogen. GAMBAR FOTO 1.4 Peralatan dan fungsinya di dalam makmal biologi 6 GOGAL BAB 1 Untuk mengelakkan mata daripada terkena bahan kimia berbahaya TOPENG MUKA Untuk melindungi daripada asap, wap dan habuk yang boleh menjejaskan sistem pernafasan SARUNG TANGAN MAKMAL Untuk mengendalikan sampel biologi PENCUCI TANGAN Untuk membasmi kuman pada tangan Fikirkan!

BAJU MAKMAL Mengapa bahan- Untuk melindungi badan dan pakaian bahan tertentu daripada percikan bahan kimia yang boleh dibuang ke berbahaya dalam sinki?

Bahan-bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki • Bahan kimia yang mempunyai nilai pH 5–9 • Cecair dan larutan yang mempunyai kepekatan rendah dan tidak berbahaya kepada pengguna (larutan sukrosa, larutan pewarna, air suling) Bahan-bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki • Sebatian pelarut organik (aseton, alkohol, benzena) • Nilai pH bahan kurang daripada 5 atau lebih daripada 9 • Bahan kimia (asid, gris, minyak) • Sisa pepejal (bahan kimia, kaca, getah) • Logam berat (merkuri) • Bahan meruap KASUT MAKMAL • Bahan toksik Fikirkan!

Untuk mengelakkan kecederaan • Bahan sisa organik Mengapa bahan- daripada serpihan kaca dan (mikroorganisma, bangkai) bahan tertentu tidak tumpahan bahan kimia boleh dibuang ke • Bahan reaktif dalam sinki?

• Bahan radioaktif GAMBAR FOTO 1.5 Peralatan perlindungan diri dan fungsinya di dalam makmal biologi 7 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Kaedah mengurus bahan sisa biologi Selepas menjalankan eksperimen, terdapat bahan sisa yang perlu diuruskan dengan teliti sebelum dibuang.

Kaedah menguruskan bahan sisa biologi yang berlainan mengikut Prosedur Operasi Piawai disenaraikan dalam Jadual 1.1. JADUAL 1.1 Kaedah mengurus bahan sisa biologi Kategori bahan Contoh Kaedah pengurusan sisa biologi Kategori A Peralatan tajam seperti Dimasukkan ke dalam bekas yang disediakan (sisa tajam) picagari, jarum, kaca, skalpel khas bagi sisa tajam.

Bekas ini tidak dan lain-lain alat tajam yang perlu disterilkan. boleh menyebabkan luka Kategori B Sisa pepejal biologi seperti Dibungkus dahulu di dalam beg plastik (sisa tidak tajam) sarung tangan, kertas tisu, biobahaya tahan autoklaf, disterilkan di piring petri, bekas kultur plastik dalam autoklaf untuk nyahkontaminasi, dan Kategori C dan agar yang telah mengeras kemudiannya dimasukkan ke dalam tong (bangkai haiwan) biobahaya (Gambar foto 1.6).

Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong Kategori D sampah biasa. (cecair) Bangkai, organ dan sisa tisu Dibungkus dengan rapi menggunakan bahan haiwan penyerap (seperti kertas tisu), dibungkus dengan rapi di dalam beg plastik biobahaya dan disejukbeku. Kultur kaldu dan medium Semua sisa cecair biologi mesti cecair seperti darah dinyahkontaminasi secara autoklaf sebelum dilupus. Sisa cecair biologi yang telah disterilkan perlu dilupuskan dengan segera.

Beg plastik biobahaya Bekas sisa tajam Perhatian! Tong biobahaya Autoklaf 1.2.4 • Nyahkontaminasi berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah autoklaf dijalankan pada suhu 121 ºC dan tekanan 15 psi selama 20 minit. • Beg plastik biobahaya yang telah disterilkan di dalam autoklaf dan bekas sisa tajam mestilah disimpan sementara di tempat penyimpanan khas yang terkawal sehingga waktu pelupusan yang telah dijadualkan.

GAMBAR FOTO 1.6 Peralatan untuk pengurusan bahan sisa biologi 8 Kemalangan dalam makmal BAB 1 Kemalangan di dalam makmal boleh disebabkan oleh kecuaian, kelalaian atau kurang kemahiran dalam pelaksanaan eksperimen.

Langkah-langkah menguruskan kemalangan dalam makmal adalah seperti berikut. LANGKAH-LANGKAH MENGURUS TUMPAHAN BAHAN KIMIA AM 1. Maklumkan kepada guru. 2. Jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan.

3. Sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir. 4. Kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai. 5. Buang dengan selamat. LANGKAH-LANGKAH MENGURUS GAMBAR FOTO 1.7 Tumpahan bahan TUMPAHAN MERKURI kimia disekat daripada merebak dengan menggunakan pasir 1. Maklumkan kepada guru. 2. Jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan. Zon Aktiviti 3. Tabur serbuk sulfur untuk menutupi tumpahan merkuri. 4. Hubungi pihak bomba.

Amalan-amalan dalam makmal biologi Cari maklumat tentang langkah Makmal biologi ialah suatu tempat pembelajaran dan penyelidikan. mengurus kemalangan Namun begitu, terdapat peraturan keselamatan umum yang perlu dalam makmal yang sentiasa diamalkan oleh murid. ditetapkan oleh agensi: (i) Malaysian Biosafety ETIKA PAKAIAN and Biosecurity Guna baju makmal, sarung tangan, kasut dan gogal Association (MBBA).

keselamatan mengikut kesesuaian. (ii) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). PERATURAN KESELAMATAN MAKMAL LANGKAH KESELAMATAN BERHUBUNG KEBAKARAN • Dilarang bekerja bersendirian di dalam makmal tanpa pengawasan. • Hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik berdekatan serta • Basuh tangan selepas menjalankan cabutkan palam.

eksperimen. • Keluar dari makmal mengikut laluan pelan • Dilarang membawa masuk barang kecemasan yang ditetapkan. yang tidak berkaitan ke dalam makmal. • Hubungi pihak bomba. • Bersihkan tempat bekerja berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah disinfektan.

• Jangan cemas dan tolak-menolak. • Buang sisa mengikut prosedur yang • Jangan berpatah balik untuk mengambil telah ditetapkan. barang yang tertinggal. • Dilarang makan dan minum di dalam makmal. • Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. • Kenal pasti semua simbol keselamatan pada 9 bahan dan peralatan sebelum digunakan. 1.2.5 1.2.6 PENGENDALIAN BARANGAN KACA DAN PENGENDALIAN SPESIMEN HIDUP BAHAN KIMIA • Guna sarung tangan yang sesuai ketika • Berjaga-jaga apabila mengendalikan mengendalikan spesimen biologi.

barangan kaca panas. • Spesimen yang tidak berbahaya dan • Laporkan sebarang kerosakan peralatan telah dibedah hendaklah ditanam atau atau barangan kaca kepada guru disejukbeku. dengan segera. • Cuci tangan dengan bahan pencuci • Jauhkan bahan kimia mudah terbakar antiseptik sebelum dan selepas eksperimen. daripada sumber nyalaan api. • Semua permukaan dan tempat kerja • Dilarang menyentuh, merasa dan menghidu hendaklah dibersihkan dengan disinfektan bahan kimia secara langsung.

sebelum meninggalkan makmal. BANTUAN KECEMASAN Prosedur berikut perlu dipatuhi sekiranya berlaku kemalangan: • Maklumkan kepada guru. • Hubungi talian kecemasan. • Pindahkan mangsa dari tempat kejadian. • Beri rawatan kecemasan. • Jadikan tempat kemalangan kawasan larangan. Amalan Sikap Saintifik dan Nilai Murni Amalan sikap saintifik dan nilai murni semasa • Bertanggungjawab terhadap keselamatan menjalankan penyiasatan saintifik: diri dan rakan serta terhadap alam sekitar.

• Minat dan sifat ingin tahu tentang • Menghargai dan mengamalkan kehidupan alam sekeliling. yang bersih dan sihat. • Jujur dan tepat dalam merekod serta • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. mengesahkan data. • Berfikiran kritis dan analitis. • Rajin dan tabah dalam menjalankan sesuatu kajian.

1.2Praktis Formatif 3 Suatu kemalangan telah berlaku di dalam makmal melibatkan tumpahan merkuri. 1 Nyatakan tiga contoh peralatan Terangkan langkah-langkah menguruskan perlindungan diri di dalam makmal serta tumpahan merkuri. fungsinya. 4 Bahan kimia perlu dikendalikan dengan 2 Selepas menjalankan eksperimen, anda cermat untuk mengelakkan daripada diberi tugasan untuk menguruskan bahan terjadinya kemalangan yang tidak diingini.

sisa biologi kategori B (sisa tidak tajam). Senaraikan langkah-langkah pengendalian Fikirkan cara yang terbaik agar bahan bahan kimia yang betul. sisa biologi tersebut tidak menjejaskan alam sekitar. 1.2.6 10 1.3 Berkomunikasi dalam Biologi Ahli biologi yang menjalankan penyelidikan perlu berkomunikasi mengenai hasil-hasil penemuan mereka.

Komunikasi dalam biologi banyak melibatkan jadual, graf dan lukisan biologi. Isi padu oksigen yang dibebaskan (cm3) BAB 1Jadual Jadual digunakan untuk merekod dan mempersembahkan data. Apabila anda menjalankan penyiasatan, data eksperimen perlu direkod dalam jadual yang sesuai.

Jadual membolehkan anda menyusun data secara sistematik untuk memudahkan perbandingan. TMK 1.2 Tajuk-tajuk dalam jadual terdiri daripada pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas berserta unit. Video: Cara melukis graf a. Pemboleh ubah dimanipulasikan diletakkan dalam lajur di (Dicapai pada 21 sebelah kiri. Ogos 2019) b. Pemboleh ubah bergerak balas diletakkan dalam lajur di sebelah kanan.

JADUAL 1.2 Isi padu oksigen yang dibebaskan Jadual 1.2 menunjukkan contoh jadual untuk eksperimen oleh tumbuhan air pada suhu berlainan kesan suhu berlainan (pemboleh ubah dimanipulasikan) terhadap isi padu oksigen (O2) yang dibebaskan oleh Suhu Isi padu oksigen yang tumbuhan air (pemboleh ubah bergerak balas).

(°C) dibebaskan (cm3) 30 2.0 Graf 40 14.0 Hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasikan dan 50 12.0 pemboleh ubah bergerak balas dapat digambarkan dalam bentuk graf. Terdapat beberapa jenis graf seperti graf garis, 60 6.0 carta bar dan histogram. Graf garis yang ditunjukkan di 70 3.0 dalam Rajah 1.1 adalah berdasarkan data Jadual 1.2.

Isi padu oksigen yang dibebaskan melawan suhu KAEDAH UMUM MELUKIS GRAF 18 16 • Pemboleh ubah bergerak 14 X balas diwakili oleh paksi menegak (paksi-y) 12 X dan pemboleh ubah 10 dimanipulasikan diwakili oleh paksi mendatar 8 (paksi-x). 6X • Skala pada paksi harus seragam. 4 X 2X • Tanda titik dengan simbol yang sesuai seperti ‘x’. 0 10 20 30 40 50 60 70 • Tajuk untuk graf: “Graf Suhu (°C) (pemboleh ubah bergerak balas) melawan (pemboleh RAJAH 1.1 Contoh graf garis ubah dimanipulasikan)”.

1.3.1 1.3.2 11 Bilangan murid Tingkatan Bilangan murid Tingkatan 4 Sains Carta bar (carta palang) mempersembahkan 4 Sains melawan kumpulan darah data menggunakan palang menegak yang tidak bercantum antara satu sama lain.

30 26 KAEDAH MELUKIS CARTA BAR (CARTA PALANG) 25 • Lukis dua paksi iaitu paksi mendatar/X 20 untuk mewakili pemboleh ubah dimanipulasikan dan paksi menegak/Y 15 bagi menunjukkan pemboleh ubah bergerak balas. 10 7 5 5 • Setiap lebar palang perlu seragam. 0 • Tinggi palang bergantung pada A 2 kekerapan atau frekuensi sesuatu data.

B AB O • Carta bar digunakan untuk membuat Kumpulan darah perbandingan antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. RAJAH 1.2 Contoh carta bar Bilangan murid melawan ketinggian Perhatian! 10 Tajuk graf mesti ditulis iaitu “

Ketinggian(cm) RAJAH 1.3 Contoh histogram • Masukkan label dan unit paksi. 115 - 120 • Saiz atau lebar palang hendaklah sama 121 -125 126 - 130 untuk semua sela kelas dan tiada jarak 131 - 135 antara palang. 136 - 140 141 - 145 Lukisan biologi 146 - 150 151 - 155 156 - 160 161 - 165 Lukisan biologi mestilah tepat untuk memberi gambaran tepat sesuatu spesimen yang diperhatikan.

Ciri-ciri lukisan biologi • Besar dan tepat; gunakan pensel yang tajam dan bukan pensel warna atau pen. • Tidak berlorek secara artistik. • Garisan lukisan perlulah jelas, bersih, berterusan dan tidak terputus-putus. Jangan gunakan pembaris untuk melukis garis bentuk spesimen. 12 1.3.2 1.3.3 • Lukisan mesti berlabel. Garis label mesti tertuju pada struktur yang BAB 1 betul, tiada kepala anak panah, mestilah lurus dan tidak bersilang antara satu sama lain.

• Lukisan harus mempunyai tajuk. • Setiap struktur dalam lukisan mesti terletak pada kedudukan yang betul dan saiznya berkadaran dengan semua struktur yang lain. • Lukisan pelan ialah lukisan garisan yang menunjukkan garis bentuk struktur. • Lukisan terperinci menunjukkan sel-sel dalam struktur. • Faktor pembesaran lukisan mesti dinyatakan, misalnya Panjang lukisan dalam cm = 2.4 = 2x Panjang spesimen dalam cm 1.2 Jadi, faktor pembesaran adalah 2x.

floem xilem empulur floem korteks xilem empulur (b) Lukisan terperinci (a) Lukisan pelan satah frontal RAJAH 1.4 Contoh (a) lukisan pelan dan (b) lukisan terperinci keratan rentas batang dikotiledon Satah, keratan dan arah satah melintang Dalam bidang biologi, kajian dan pemerhatian struktur satah sagital organisma dilakukan berdasarkan satah, keratan dan arah.

Satah merujuk kepada permukaan rata bayangan 13 yang melintasi badan. Tiga satah utama yang digunakan (Rajah 1.5): • satah sagital (membahagikan tubuh kepada bahagian kiri dan kanan) • satah frontal (membahagikan tubuh kepada bahagian depan dan belakang) • satah melintang (membahagikan tubuh kepada bahagian atas dan bawah) RAJAH 1.5 Satah sagital, frontal dan melintang 1.3.4 Keratan rentas membahagikan struktur kepada bahagian atas dan bawah secara melintang manakala keratan membujur membahagikan struktur kepada bahagian kiri dan kanan (Gambar foto 1.8).

Keratan membujur GAMBAR FOTO 1.8 Keratan rentas/melintang Keratan membujur dan keratan rentas lobak merah Banyak lukisan anatomi haiwan dan tumbuhan perlu dilabelkan dengan arah.

Semua vertebrata mempunyai pelan badan asas yang sama dan bersifat simetri. Arah terdiri daripada anterior, ventral, posterior, dorsal, superior, inferior dan lateral. Dengan mempelajari arah dalam biologi, anda boleh mengenal pasti orientasi vertebrata yang dinyatakan.

superior SUPERIOR VENTRAL DORSAL Bahagian yang berada Menuju ke arah Menuju ke arah di atas bahagian lain bawah jasad atas jasad atau menuju ke arah kepala dorsal LATERAL lateral Berada di bahagian posterior jauh dari garisan tengah atau berada anterior pada bahagian tepi jasad INFERIOR ANTERIOR ventral POSTERIOR Berada di bawah Menuju ke arah bahagian lain atau depan jasad Menuju ke arah menuju ke arah kaki belakang jasad inferior RAJAH 1.6 Arah dalam biologi 14 1.3.4 1.4 Penyiasatan BAB 1 Saintifik dalam Biologi Penyiasatan saintifik membuktikan kesahihan sesuatu hipotesis yang telah dibuat.

Berikut adalah langkah-langkah untuk menjalankan penyiasatan saintifik. 1 Mengenal pasti masalah yang boleh 5 Mengumpul data diuji dengan penyiasatan saintifik 6 Menginterpretasi data 2 Membina hipotesis dan keputusan melalui 3 Mengenal pasti dan mengawal penaakulan saintifik pemboleh ubah serta kaedah 7 Membuat kesimpulan pengumpulan data 8 Menulis laporan 4 Merancang dan menjalankan penyiasatan saintifik Setelah selesai menjalankan eksperimen, anda perlu menulis laporan untuk membuktikan bahawa eksperimen berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dijalankan.

Jika laporan tidak dibuat, eksperimen anda tidak akan bermakna. Berikut ialah satu contoh kerangka laporan eksperimen.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

1.2 1.1AktivitiitivitkAKesan aktiviti terhadap kadar denyutan nadi Eksperimen murid Pernyataan masalah Apakah kesan aktiviti cergas terhadap kadar denyutan nadi murid? Hipotesis Kadar denyutan nadi murid meningkat selepas aktiviti cergas.

Pemboleh ubah Dimanipulasikan: Aktiviti cergas Bergerak balas: Kadar denyutan nadi murid Dimalarkan: Murid Bahan dan radas Mengukur kadar denyutan nadi Jam randik Spesimen Murid Prosedur 1 Hitung denyutan nadi murid selama seminit sebelum menjalankan aktiviti.

2 Denyutan nadi dihitung dengan meletakkan dua jari di atas pergelangan tangan. 3 Murid melakukan aktiviti cergas selama tiga minit.

4 Selepas aktiviti cergas dijalankan, hitung denyutan nadi murid semula selama seminit. 5 Rekodkan keputusan dalam jadual berikut. 1.4.1 15 Keputusan Murid Kadar denyutan nadi (bilangan denyutan nadi per minit) Perhatian! Sebelum aktiviti cergas Selepas aktiviti cergas Pastikan murid duduk dalam A keadaan senyap semasa denyutan B nadi diambil. Perbincangan Perhatian! 1 Nyatakan hubungan antara kadar denyutan nadi murid dengan aktiviti cergas.

Pastikan murid yang mempunyai 2 Terangkan mengapa kadar denyutan nadi meningkat selepas melakukan masalah kesihatan aktiviti cergas. seperti masalah pernafasan dan Kesimpulan kardiovaskular Berdasarkan keputusan, nyatakan sama ada hipotesis diterima tidak mengambil atau ditolak.

bahagian dalam aktiviti ini. Laporan Sediakan laporan lengkap berdasarkan eksperimen yang dijalankan. 1.3Praktis Formatif 1 Jadual di bawah menunjukkan keputusan eksperimen kesan kepekatan substrat terhadap kadar tindak balas biokimia. Tabung uji Kepekatan Tempoh masa untuk hidrolisis Kadar hidrolisis kanji kanji (%) kanji lengkap (minit) (% minit-1) A 0.4 B 1.0 2.5 0.7 C 2.0 3.0 0.9 D 3.0 3.5 1.0 4.0 4.0 (a) Berdasarkan jadual berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah atas, kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas.

(b) Lukiskan graf kadar hidrolisis kanji melawan kepekatan kanji dengan skala dan unit yang betul. 2 Nyatakan lima ciri yang perlu ada dalam lukisan biologi. 3 Nyatakan tiga jenis satah utama yang digunakan untuk pemerhatian struktur organisma. 4 Senaraikan langkah-langkah yang terdapat dalam penyiasatan saintifik.

16 1.4.1 Rumusan PENGENALAN KEPADA BIOLOGI DAN PERATURAN MAKMAL Bidang Biologi dan Keselamatan dan Berkomunikasi Penyiasatan Kerjaya Peraturan dalam dalam Biologi Saintifik dalam Makmal • Jadual Biologi • Graf • Maksud biologi • Peralatan • Carta bar Langkah-langkah • Kemajuan dalam perlindungan diri • Histogram dalam penyiasatan dan fungsinya • Lukisan biologi saintifik bidang biologi • Satah, keratan • Sumbangan • Kaedah mengurus bahan sisa biologi dan arah biologi dalam kehidupan • Amalan-amalan • Kerjaya dalam keselamatan biologi dalam makmal biologi Refleksi Kendiri Adakah anda telah menguasai konsep penting yang berikut?

• Maksud biologi • Bidang kajian biologi, kerjaya dan kemajuan dalam bidang berkaitan • Perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia • Kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi • Peralatan perlindungan diri serta fungsinya • Bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki • Bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki • Kaedah mengurus bahan sisa biologi • Langkah-langkah mengurus kemalangan dalam makmal • Amalan-amalan dalam makmal biologi • Jadual berdasarkan data eksperimen yang dijalankan • Graf yang sesuai berdasarkan data eksperimen yang dijalankan • Lukisan biologi berdasarkan pemerhatian yang dibuat • Satah badan, keratan dan istilah arah dalam organisma • Eksperimen untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan kaedah penyiasatan saintifik 17 Praktis Sumatif 1 1 Kenapa anda tidak dibenarkan memakai selipar ketika berada di dalam makmal?

2 Berikan maksud (a) keratan rentas (b) keratan membujur 3 Bincangkan kaedah-kaedah pengurusan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah sisa biologi. 4 Huraikan peringkat-peringkat yang terlibat dalam penyiasatan saintifik.

5 (a) Satu eksperimen telah dijalankan untuk menunjukkan hidrolisis kanji oleh enzim amilase. Radas eksperimen disediakan seperti dalam Rajah 1.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Selepas 1 jam, sampel daripada setiap tabung uji diuji menggunakan ujian iodin. A B termometer 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 kukus air (37ºC) -10 0 1 ml larutan kanji + 1 ml larutan kanji 1 ml amilase 0.1% +1 ml air suling RAJAH 1 (i) Kenal pasti pernyataan masalah untuk eksperimen ini. (ii) Nyatakan hipotesis yang sesuai untuk eksperimen ini.

(iii) Kenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan.

(b) Seorang murid telah menumpahkan asid hidroklorik semasa menjalankan eksperimen. Apakah tindakan yang seharusnya diambil oleh murid tersebut? 18 Soalan Esei 6 RAJAH 2 (a) Rajah 2 menunjukkan kemalangan di dalam makmal biologi akibat dua orang murid bermain api semasa menjalankan eksperimen. Kemalangan itu menyebabkan baju salah seorang murid itu terbakar. Terangkan apa yang harus dilakukan oleh rakan mangsa.

(b) Azlin sedang menjalankan satu eksperimen yang melibatkan penggunaan termometer. Secara tidak sengaja, dia telah menjatuhkan termometer ke lantai dan termometer tersebut pecah. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh Azlin dalam mengendalikan sisa merkuri yang tertumpah? Terangkan jawapan anda. (c) Rancang satu eksperimen untuk mengkaji kesan kehadiran gula terhadap pertumbuhan yis. Sudut Pengayaan 7 Kemunculan Revolusi Industri 4.0 sudah mula mengubah cara kita bekerja dan cara hidup kita.

Pelbagai industri kini mengalami perubahan mendadak dan sekali gus mengubah bentuk pekerjaan yang berkaitan. Pada pendapat anda, apakah kesan Revolusi Industri 4.0 terhadap kehidupan harian?

Wajarkan pendapat anda. 8 Sekiranya anda diberi satu tugasan oleh guru anda untuk mengumpul maklumat tentang perkembangan teknik kultur tisu di Malaysia, cadangkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyiapkan tugasan anda. Jawapan lengkap boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan 19 BAB Biologi Sel dan 2 OrganisasiSel Tahukah ANDA. • tAupmabkuahhaknodmapnosneelnhsaeiwl an? • kAdAhpipjuaaaslkakuanashkhadhpneurnoobgslueeahnsngohfrukigdanauigtnpsissiytmsaruenaklg?tuunrisseel?l Sel manakah • mempunyai jangka hayat paling lama?

• dAaplaakmahorguaruntiasmn aarmasuoltirsgealn?isasi 20 2.1 Struktur dan Fungsi Sel 2.1.1 Menyediakan slaid sel haiwan dan 2.1.2 sel tumbuhan. 2.1.3 Mengenal pasti struktur sel haiwan dan 2.1.4 sel tumbuhan berdasarkan pemerhatian 2.1.5 menerusi mikroskop cahaya.

Menganalisis komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf. Menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan seperti yang dilihat pada mikrograf.

Membanding dan membezakan komponen antara sel haiwan dengan sel tumbuhan. 2.2 Proses Hidup Organisma Unisel 2.2.1 Mengkonsepsikan proses hidup 2.2.2 organisma unisel seperti Amoeba sp. dan Paramecium sp. Mengitlak proses hidup organisma unisel yang dilihat menerusi mikroskop cahaya. 2.3 Proses Hidup Organisma Multisel 2.3.1 Menghubung kait keunikan struktur sel 2.3.2 khusus dengan fungsi sel dalam 2.3.3 organisma multisel.

2.3.4 Mengenal pasti sel khusus dalam organisma multisel. Mencerakinkan kepadatan komponen sel tertentu dengan fungsi sel khusus dalam organisma multisel. Menghuraikan kesan kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi suatu komponen sel bagi sel tertentu dalam organisma multisel.

2.4 Aras Organisasi 2.4.1 Membuat urutan aras organisasi dalam 2.4.2 organisma multisel. 2.4.3 Mengenal pasti sel, tisu atau organ dalam suatu sistem organ. Berkomunikasi tentang sistem organ dengan fungsi utamanya dalam organisma multisel.

21 2.1 Struktur dan Fungsi Sel Anda tentu masih ingat bentuk sel yang anda pelajari di Tingkatan 1. Seperti sarang lebah yang terdiri daripada unit-unit berbentuk heksagon yang bercantum, semua benda hidup juga dibina daripada sel-sel yang bergabung bersama. Sel merupakan unit asas semua benda hidup. Mari kita mengkaji struktur sel haiwan dan sel tumbuhan menerusi mikroskop cahaya.

1.2 2.1AktivitiitivitkA Menyediakan dan mengkaji slaid sel tumbuhan Pemerhatian Bahan Sebiji bawang besar, larutan iodin, air suling dan kertas turas Radas Slaid kaca, penutup slaid kaca, mikroskop cahaya, skalpel, forseps, penitis dan jarum tenggek Prosedur 1 Dapatkan sehelai daun sisik daripada sebiji bawang besar (a). 2 Tanggalkan epidermis lutcahaya dari sebelah dalam daun sisik itu dengan menggunakan skalpel. 3 Letakkan setitis air pada bahagian tengah slaid dan letak epidermis bawang dalam air (b).

4 Dengan bantuan jarum tenggek, tutup epidermis bawang dengan penutup slaid kaca yang diletak pada sudut 45° kepada slaid dan turunkan secara perlahan-lahan. Slaid sementara spesimen ini disebut lekapan basah.

Pastikan tiada gelembung udara terperangkap di dalam lekapan basah (c) slaid dan epidermis daun tidak berlipat. 5 Titiskan setitis larutan iodin di satu sisi penutup slaid kaca.

Letak kertas turas di hujung penutup slaid kaca yang bertentangan untuk menarik titisan larutan iodin supaya meresap dan mewarnakan keseluruhan epidermis bawang. Teknik ini dikenali sebagai teknik pengairan (d). bawang bbeessaarr forsrseeppss eepidermis eeppiiddeermis slaid kaca sseetiitiiss aair (a) (b) Perhatian! Gelembung udara jarum tenggek lalarruutatannioioddinin yang terperangkap penuatuap psleanid kpaca di bawah penutup slaid kaca boleh kertas turas (d) dikeluarkan dengan (c) mengetuknya dengan bahagian Penyediaan slaid sel tumbuhan hujung pensel.

22 2.1.1 2.1.2 6 Gunakan sehelai kertas turas untuk menyerap larutan iodin dan air yang BAB 2 berlebihan. 7 Perhatikan slaid menerusi mikroskop cahaya dengan kanta objektif kuasa rendah dan kemudian dengan kanta objektif kuasa tinggi. 8 Lukis struktur sel epidermis yang dapat diperhatikan dan labelkan dengan lengkap.

Rekod kuasa pembesaran yang digunakan. Perbincangan 1 Apakah komponen sel yang dapat diperhatikan menerusi mikroskop cahaya? 2 Adakah sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap?

3 Namakan satu lagi jenis tumbuhan yang boleh digunakan dalam aktiviti ini untuk menggantikan bawang. Kesimpulan Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai untuk pemerhatian ini. Dengan menggunakan kaedah penyediaan slaid yang sama, sediakan slaid sel Pemerhatian pipi (slaid haiwan) dengan menggunakan larutan metilena biru sebagai pewarna.

1.2 2.2AktivitiitivitkA Menyediakan dan mengkaji slaid sel haiwan Bahan Sel haiwan (sel pipi), larutan metilena biru, air suling, kertas turas dan pencungkil gigi Radas Slaid kaca, penutup slaid kaca, mikroskop cahaya, penitis dan jarum tenggek Prosedur 1 Kikis bahagian dalam pipi secara perlahan-lahan menggunakan sebatang pencungkil gigi yang tumpul.

2 Pindahkan kikisan ke dalam titisan air di atas slaid kaca yang bersih dan tutup dengan penutup slaid kaca. 3 Warnakan sel pipi dengan larutan metilena biru larutan kertas menggunakan teknik pengairan.

metilena biru turas 4 Periksa sel pipi menerusi mikroskop cahaya. Lukis sel pipi Penyediaan slaid sel haiwan dan struktur sel yang dapat diperhatikan. Rekod kuasa pembesaran yang digunakan. Perbincangan 1 Apakah struktur sel yang boleh diperhatikan menerusi mikroskop cahaya? 2 Adakah sel pipi manusia mempunyai bentuk tetap? 3 Bolehkah anda melihat bintil berwarna biru tua pada sel pipi? 4 Apakah persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan?

Apakah struktur yang hadir dalam sel bawang tetapi tidak hadir dalam sel pipi? Kesimpulan Cadangkan satu kesimpulan yang sesuai untuk pemerhatian ini.

2.1.1 2.1.2 23 Komponen dalam sel haiwan dan sel tumbuhan MITOKONDRION • Komponen sel berbentuk rod atau sfera • Terdiri daripada dua lapisan membran, iaitu membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat • Mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel Fungsi: • Tapak penjanaan tenaga melalui proses pengoksidaan glukosa semasa respirasi sel • Tenaga dijana dalam bentuk molekul ATP (adenosina trifosfat) untuk digunakan oleh sel SENTRIOL sitoplasma lisosom nukleus mitokondrion nukleolus • Struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan sentriol • Terdiri daripada susunan jasad mikrotubul kompleks Golgi • Tidak wujud dalam sel tumbuhan Fungsi: Membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan JASAD GOLGI ribosom • Terdiri daripada satu timbunan kantung pipih membran plasma jalinan jalinan selari yang setiap satunya dilapisi oleh membran endoplasma endoplasma unit tunggal licin kasar • Membran baharu ditambah pada satu hujung RAJAH 2.1 Sel haiwan jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi.

Fungsi: Memproses, mengubah suai, membungkus dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat dan glikoprotein (gabungan karbohidrat dengan protein) MEMBRAN PLASMA • Membran luar yang menyelaputi keseluruhan kandungan sel persekitaran luar • Dibina daripada protein dan fosfolipid • Selaput nipis dan kenyal membran • Bersifat telap memilih plasma Fungsi: sitoplasma • Mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar • Mengawal pergerakan bahan ke dalam dan ke luar sel • Membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya 24 2.1.3 2.1.4 LISOSOM lisosom • Kantung sfera kecil yang diselaputi oleh membran tunggal BAB 2 • Mengandungi enzim lisozim (enzim pencernaan) Fungsi: • Menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik dan lipid • Menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak NUKLEUS RIBOSOM • Komponen paling besar dalam sel • Granul kecil, padat dan berbentuk sfera • Berbentuk sfera, padat dan dilingkungi • Terdiri daripada protein dan asid membran nukleus yang mempunyai liang ribonukleik (RNA) • Nukleus mengandungi kromosom, nukleolus • Ribosom terdapat pada permukaan dan nukleoplasma.

jalinan endoplasma kasar atau wujud Fungsi: bebas dalam sitoplasma. Fungsi: • Mengawal segala aktiviti sel Merupakan tapak sintesis protein • Mempunyai kromosom yang mengandungi asid ribosom deoksiribonukleik (DNA). DNA menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme membran nukleoplasma nukleus kromatin nukleolus JALINAN ENDOPLASMA • Terdiri daripada satu sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan • Membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus.

• Terdapat dua jenis jalinan endoplasma: – Jalinan endoplasma kasar mempunyai ribosom yang terlekat pada permukaannya – Jalinan endoplasma licin tidak mempunyai ribosom Fungsi: jalinan endoplasma licin • Sistem pengangkutan bahan dalam sel • Menyediakan permukaan luas untuk perlekatan enzim dan tindak balas biokimia • Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom.

• Jalinan endoplasma licin mensintesis dan mengangkut gliserol jalinan endoplasma kasar dan lipid serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. 2.1.3 2.1.4 25 VAKUOL KLOROPLAS • Kantung berisi cecair iaitu sap sel. • Berbentuk bujur • Vakuol dikelilingi oleh membran tonoplas.

• Terdiri daripada dua lapisan membran • Sel tumbuhan muda mempunyai banyak vakuol • Mengandungi pigmen klorofil pada bersaiz kecil manakala sel tumbuhan matang mempunyai vakuol bersaiz besar.

grana yang memberikan warna hijau kepada tumbuhan kloroplas • Vakuol bagi sel haiwan adalah kecil. Fungsi: • Sap sel mengandungi air, asid organik, gula, asid Klorofil menyerap cahaya matahari amino, enzim, garam mineral, oksigen, karbon dan menukarkannya kepada tenaga kimia dioksida dan hasil sampingan metabolisme.

semasa fotosintesis. Fungsi: tonoplas • Air meresap ke dalam vakuol vakuol sel tumbuhan dan sel menjadi segah. • Dalam haiwan unisel, vakuol mengecut terlibat dalam proses pengosmokawalaturan, osmosis dan perkumuhan.

membran nukleus SITOPLASMA vakuol nukleolus kloroplas • Terdiri daripada medium sitoplasma nukleus seperti jeli yang mengandungi komponen jalinan sel terampai endoplasma • Mengandungi sebatian mitokondrion jasad Golgi organik (seperti protein, dinding sel lipid dan karbohidrat) serta sebatian tak organik membran plasma (seperti ion kalium) RAJAH 2.2 Sel tumbuhan Fungsi: DINDING SEL Bertindak sebagai medium bagi tindak balas biokimia dalam sel • Satu lapisan luar yang kuat dan tegar sitoplasma • Dibina daripada gentian selulosa sitoplasma • Bersifat telap sepenuhnya Fungsi: membran • Mengekalkan bentuk sel tumbuhan plasma • Memberikan sokongan mekanikal dinding sel kepada sel tumbuhan 26 2.1.3 2.1.4 Perbandingan dan perbezaan BAB 2 komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan Anda telah mempelajari mengenai komponen berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah haiwan dan tumbuhan.

Apakah persamaan dan perbezaan komponen antara sel haiwan dan tumbuhan? dinding sel nukleus sitoplasma nukleus membran membran plasma vakuol sitoplasma plasma GAMBAR FOTO 2.1 Struktur sel tumbuhan dan haiwan menerusi mikroskop cahaya PERSAMAAN Kedua-dua sel mempunyai nukleus, sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondrion, jalinan endoplasma dan ribosom.

SEL TUMBUHAN PERBEZAAN SEL HAIWAN • Bentuk sel tetap • Bentuk sel tidak tetap • Mempunyai dinding sel • Tidak mempunyai dinding sel • Mempunyai kloroplas • Tidak mempunyai kloroplas • Mempunyai vakuol yang bersaiz besar • Tiada vakuol/ jika ada, saiznya kecil • Simpanan karbohidrat dalam bentuk kanji • Simpanan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dalam bentuk • Tidak mempunyai sentriol glikogen • Mempunyai sentriol 2.1Praktis Formatif 3 Kloroplas terdapat dalam sesetengah sel tumbuhan sahaja.

Beri satu contoh 1 Nyatakan satu perbezaan struktur antara sel tumbuhan yang tidak mengandungi jalinan endoplasma kasar dengan jalinan kloroplas dan terangkan mengapa. endoplasma licin. 4 Banding dan bezakan sel haiwan dengan 2 Mengapakah penggunaan mikroskop sel tumbuhan. elektron penting dalam mengkaji sel? 27 2.1.5 2.2 Proses Hidup Organisma Unisel Organisma unisel ialah organisma yang terdiri daripada satu sel TMK 2.1 sahaja. Namun begitu, sel ini merupakan unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel.

Organisma unisel boleh menjalankan Aktiviti: Mengkaji semua proses hidup: respirasi, pergerakan, pemakanan, gerak balas proses hidup terhadap rangsangan, pembiakan, pertumbuhan dan perkumuhan. Protozoa ialah organisma unisel yang paling ringkas. Contoh protozoa organisma unisel ialah Amoeba sp. dan Paramecium sp. Mari kita lihat proses hidup Amoeba sp. dan Paramecium sp. PERGERAKAN GERAK BALAS TERHADAP RANGSANGAN • Amoeba sp. sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan.

Amoeba sp. Amoeba sp. dan Paramecium sp. bergerak bergerak dengan mengunjurkan pseudopodium balas terhadap rangsangan seperti (kaki palsu). Ini diikuti oleh pengaliran sitoplasma bahan kimia, sentuhan atau cahaya terang ke bahagian pseudopodium yang diunjurkan. dengan bergerak menjauhi rangsangan ini. • Paramecium sp. bergerak menggunakan RESPIRASI pukulan silium secara beritma. PEMAKANAN Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma secara 1 Amoeba sp.

bergerak ke arah makanan resapan ringkas di seluruh permukaan sel. dengan mengunjurkan pseudopodium untuk memerangkap zarah makanan secara 1 makanan lisosom fagositosis (Rajah 2.3). Bagi Paramecium sp. 2 pukulan silium membantu zarah makanan masuk ke dalam alur mulut. pseudopodium vakuol makanan 2 Vakuol makanan bergabung dengan lisosom.

3 4 Zarah makanan dihidrolisis oleh enzim lisozim dalam lisosom. 3 Nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. 4 Makanan yang tidak tercerna disingkirkan apabila Amoeba sp. bergerak. Makanan yang tidak tercerna dalam Paramecium sp. disingkirkan melalui liang dubur. PERTUMBUHAN makanan makanan tidak Ameoba sp. dan Paramecium sp.

membesar tercerna tercerna dengan mensintesis sitoplasma baharu. nutrien diserap 28 RAJAH 2.3 Pemakanan dalam Amoeba sp. 2.2.1 2.2.2 PERKUMUHAN PEMBIAKAN • Bahan perkumuhan seperti karbon dioksida dan • Apabila keadaan ammonia disingkir secara resapan.

• Oleh sebab Amoeba sp. dan Paramecium sp. sesuai dan terdapat hidup di dalam persekitaran air tawar, air akan banyak makanan, BAB 2 meresap masuk ke dalam sel secara osmosis dan mengisi vakuol mengecut. Amoeba sp. dan • Vakuol mengecut akan mengembang ke saiz maksimum lalu mengecut untuk menyingkirkan air Paramecium sp. dari semasa ke semasa. • Proses ini dinamakan sebagai menjalankan pengosmokawalaturan. pembiakan aseks membran plasma iaitu belahan dedua nukleus secara mitosis.

Belahan dedua • Apabila keadaan persekitaran tidak sesuai, misalnya keadaan kering, suhu rendah dan kekurangan makanan, Amoeba sp. membentuk Konjugasi spora yang hanya akan bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. • Untuk Paramecium sp., pembiakan seks iaitu konjugasi berlaku apabila keadaan persekitaran tidak sesuai.

vakuol silium mengecut vakuol makanan pseudopodium vakuol alur mulut mengecut liang dubur GAMBAR FOTO 2.2 Amoeba sp. GAMBAR FOTO 2.3 nukleus Paramecium sp. 2.2Praktis Formatif persekitaran tidak sesuai? Zon Aktiviti 1 Apakah fungsi vakuol mengecut dalam 4 Ramalkan apa yang akan Jalankan eksperimen Paramecium sp.?

berlaku kepada kadar dengan menggunakan pengecutan vakuol mengecut mikroskop cahaya 2 Bagaimanakah sekiranya Paramecium sp. untuk mengkaji Amoeba sp. bergerak? dimasukkan ke dalam larutan proses hidup garam pekat. organisma unisel. 3 Bagaimanakah Amoeba sp. membiak apabila keadaan 2.2.1 2.2.2 29 2.3 Proses Hidup Organisma Multisel Terdapat pelbagai jenis sel dalam organisma multisel yang berbeza dari segi saiz, bentuk dan susunan.

Struktur sel berhubung rapat dengan fungsinya berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah setiap jenis sel dikhususkan untuk menjalankan fungsi tertentu sahaja.

Gambar foto 2.4 dan 2.5 menunjukkan beberapa jenis sel khusus yang terdapat dalam manusia dan tumbuhan serta bagaimana sel-sel tersebut disesuaikan untuk menjalankan fungsi masing-masing. SEL OTOT SEL SARAF • Tersusun dalam • Berbentuk unjuran bentuk gentian, panjang dan halus multinukleus dan berjalur • Berfungsi menghantar impuls saraf • Mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan SEL DARAH PUTIH SEL EPITELIUM • Boleh berubah • Sel yang nipis dan bentuk leper • Berfungsi • Melapisi permukaan memusnahkan organ seperti salur patogen pencernaan SEL DARAH MERAH SEL SPERMA • Tidak mempunyai • Mempunyai ekor panjang nukleus untuk membolehkannya berenang ke arah ovum di • Berbentuk tiub Falopio dwicekung • Bahagian kepala mengandungi • Berfungsi untuk nukleus yang membawa satu set meningkatkan kecekapan kromosom yang berasal daripada pengangkutan oksigen induk jantan GAMBAR FOTO 2.4 Beberapa jenis sel manusia yang mengalami pengkhususan untuk 2.3.1 menjalankan fungsi yang berbeza 30 TMK 2.2 TIUB TAPIS SALUR XILEM BAB 2 Aktiviti: Memerhatikan • Turus silinder panjang yang • Berbentuk salur berongga yang slaid tisu tumbuhan dan tersusun dari hujung ke hujung panjang dan bersambungan tisu haiwan menerusi • Mengangkut bahan organik dari • Berfungsi mengangkut mikroskop cahaya daun ke organ simpanan air dan garam mineral seperti buah dari akar ke seluruh bahagian pokok Keratan SEL MESOFIL PALISAD rentas daun • Terdiri daripada sel berbentuk silinder GAMBAR FOTO 2.5 Beberapa jenis sel tumbuhan yang panjang, disusun secara tegak yang mengalami pengkhususan untuk menjalankan dan rapat antara satu sama lain.

fungsi yang berbeza 2.3.1 • Mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi • Susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari untuk fotosintesis. SEL MESOFIL BERSPAN • Sel tersusun secara longgar dengan banyak ruang udara di antaranya.

• Ruang udara yang besar membenarkan pertukaran gas dari bahagian dalam daun ke sel mesofil palisad SEL PENGAWAL • Sel epidermis yang terubahsuai dengan dinding sel yang lebih tebal di sebelah dalam • Mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ialah liang yang membenarkan pertukaran gas oksigen dan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dioksida.

SEL AKAR RAMBUT Mempunyai unjuran panjang yang menambahkan luas permukaan untuk penyerapan air dan garam mineral 31 Organisasi sel dalam manusia Anda telah mempelajari bahawa organisma multisel (seperti manusia) terdiri daripada pelbagai jenis sel yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu.

Bagaimanakah sel-sel ini disusun untuk membentuk satu organisma yang kompleks? Dalam organisma multisel, sel-sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan menjadi tisu. Tisu ialah sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama dan disusun bersama untuk melaksanakan sesuatu fungsi yang khusus.

Dalam badan organisma, tisu boleh diklasifikasikan kepada empat jenis iaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf dan tisu penghubung. Tisu epitelium Tisu epitelium melapisi permukaan luar (kulit) dan permukaan berongga di dalam badan (rongga salur pencernaan dan pernafasan) (Rajah 2.4). Struktur tisu epitelium diadaptasi berdasarkan fungsinya. Misalnya, tisu epitelium pada kulit melindungi organisma daripada jangkitan, kecederaan, bahan kimia dan penyahhidratan. Tisu epitelium yang melapisi trakea mempunyai unjuran seperti rambut yang dikenali sebagai silium.

Tisu epitelium melapisi rongga mulut dan esofagus Tisu epitelium melapisi permukaan peparu, rongga badan dan salur darah Tisu epitelium melapisi permukaan trakea dan bronkus Tisu epitelium melapisi tubul, kelenjar dan duktus ginjal Tisu epitelium melapisi usus kecil RAJAH 2.4 Jenis- jenis tisu 2.3.1 2.3.2 epitelium dan tisu otot 32 Tisu otot BAB 2 Terdapat tiga jenis otot: otot licin (terdapat di salur pencernaan, salur darah, salur kencing dan salur pembiakan), otot rangka (terdapat di kaki dan tangan) dan otot kardium (terdapat di dinding jantung) (Rajah 2.4).

Pengecutan dan pengenduran otot licin membolehkan aktiviti luar kawal seperti tindakan peristalsis di sepanjang salur pencernaan. Otot rangka terlibat dalam pergerakan terkawal. Otot rangka mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan pada tulang dan anggota badan.

Otot kardium membina dinding jantung yang mengecut untuk mengepam darah berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah seluruh badan. Pengecutan otot kardium adalah secara luar kawal.

Tisu saraf Tisu saraf terdiri daripada neuron atau sel saraf (Gambar foto 2.6). Setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian saraf yang disebut dendrit dan akson. Tisu saraf mengesan rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat dalam bentuk isyarat elektrik (impuls saraf) ke otot atau kelenjar. Tisu saraf mengkoordinasi aktiviti badan. 2.3.1 2.3.2 GAMBAR FOTO 2.6 Tisu saraf 33 Tisu penghubung Tisu penghubung terdiri daripada pelbagai jenis tisu dan gentian (Rajah 2.5).

Tisu jenis ini tersebar luas di seluruh badan dan mempunyai banyak fungsi. Salah satunya untuk memautkan organ-organ. TMK 2.3 Aktiviti: Membincangkan sel darah TISU DARAH kepentingan pengkhususan putih Darah berfungsi dalam sel dalam organisma multisel pengawalaturan, sel darah pengangkutan haiwan dan tumbuhan merah dan perlindungan. TISU PENGHUBUNG TULANG LONGGAR Berfungsi memautkan tisu epitelium kepada tisu di bawahnya dan menetapkan organ-organ pada kedudukannya.

TISU PENGHUBUNG Tulang membentuk BERGENTIAN rangka badan dan melindungi Tisu penghubung jenis organ dalaman. ini membentuk tendon dan ligamen. Tendon TISU ADIPOS menyambungkan tulang dan otot manakala ligamen Tisu penghubung yang menyambungkan tulang menyimpan lemak di kepada tulang. bawah dermis kulit dan pada permukaan semua organ utama. nukleus RAWAN gentian kolagen Rawan menutup hujung tulang untuk melindungi tulang daripada menjadi haus. RAJAH 2.5 Tisu penghubung 34 2.3.1 2.3.2 Organisasi tisu dalam tumbuhan BAB 2 Organisasi tisu dalam tumbuhan diringkaskan dalam Rajah 2.6.

TISU TUMBUHAN Tisu meristem Tisu kekal Tisu Tisu Tisu Tisu asas Tisu vaskular meristem meristem epidermis apeks sisi Tisu parenkima Tisu xilem Tisu kolenkima Tisu floem Tisu sklerenkima RAJAH 2.6 Organisasi tisu dalam tumbuhan TISU PARENKIMA GAMBAR FOTO 2.7 Tisu meristem pada hujung akar Berfungsi untuk menyimpan kanji, protein dan air. Tisu ini juga boleh menjalankan proses fotosintesis.

TISU KOLENKIMA Berfungsi memberi sokongan kepada batang muda, tidak berkayu (tumbuhan herba). TISU SKLERENKIMA GAMBAR FOTO 2.8 Berfungsi memberi sokongan dan kekuatan Jenis tisu asas berlainan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang.

35 2.3.1 2.3.2 salur xilem TISU VASKULAR Tisu vaskular terdiri daripada tisu xilem dan tisu floem. TISU XILEM TISU FLOEM Xilem berfungsi mengangkut Floem berfungsi mengangkut air dan garam mineral bahan organik seperti sukrosa dari akar ke bahagian lain dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Dinding tisu xilem tumbuhan.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

yang berlignin memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. tiub tapis Kepadatan komponen sel berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dan fungsi sel khusus Oleh sebab fungsi yang dijalankan oleh sel-sel adalah berbeza, sesetengah sel mempunyai kepadatan komponen sel tertentu yang tinggi.

Kepadatan sesuatu komponen sel dalam sesuatu sel adalah berkaitan dengan fungsi spesifik sel tersebut. Jadual 2.1 meringkaskan contoh sel yang mempunyai kepadatan komponen sel tertentu. JADUAL 2.1 Hubungan kepadatan komponen sel dengan fungsi khusus sel Jenis sel Komponen sel yang banyak Fungsi Sel sperma Memerlukan banyak tenaga untuk berenang ke arah uterus dan tiub Falopio untuk mensenyawakan oosit sekunder Sel otot, misalnya sel otot Mitokondrion Memerlukan banyak penerbangan serangga dan tenaga untuk pengecutan burung dan pengenduran bagi membolehkan pergerakan dan penerbangan Sel meristem tumbuhan Memerlukan banyak tenaga bagi menjalankan proses pembahagian sel secara aktif untuk menghasilkan sel baharu Sel mesofil palisad Kloroplas Menyerap lebih cahaya matahari Sel mesofil berspan untuk menjalankan proses fotosintesis Sel pankreas Meningkatkan sintesis dan perembesan enzim pencernaan Sel goblet pada epitelium Jalinan endoplasma kasar Menghasilkan mukus usus dan salur pernafasan Jasad Golgi • Metabolisme karbohidrat Sel hati • Detoksifikasi dadah dan racun 36 2.3.3 Semua komponen sel menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan sel berfungsi pada BAB 2 tahap optimum.

Kerjasama semua komponen sel umpama satu kilang yang mempunyai bahagian berlainan yang masing-masing dikhaskan untuk menjalankan sesuatu fungsi spesifik.

Apakah yang akan berlaku kepada sel sekiranya terdapat kekurangan, ketiadaan atau kegagalan fungsi sesuatu komponen sel seperti lisosom, mitokondrion, kloroplas atau ribosom? Kegagalan fungsi mitokondrion atau disfungsi mitokondrion boleh menyebabkan pertumbuhan terbantut, otot lemah, masalah pendengaran dan penglihatan. Tay-Sachs pula ialah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kegagalan penghasilan enzim dalam lisosom.

Pesakit Tay-Sachs akan mengalami pertumbuhan terbantut dan terencat akal. 2.3Praktis Formatif 3 Jelaskan mengapa sel mesofil palisad mengandungi banyak kloroplas. 1 Nyatakan komponen sel yang didapati dalam kepadatan yang tinggi dalam sel 4 Sel lemak mempunyai tiga ciri penyesuaian yang merembes hasil protein.

untuk membolehkan sel menyimpan lemak. Terangkan tiga ciri tersebut. 2 Jelaskan secara ringkas struktur dan fungsi tisu saraf. 2.4 Aras Organisasi Organisasi sel dalam organisma multisel tisu epitelium Sekumpulan tisu berlainan bergabung bersama untuk jantung tisu otot kardium membentuk organ. Organ menjalankan fungsi khusus tisu saraf tisu penghubung hasil gabungan bersepadu tisu-tisu yang membentuk GAMBAR FOTO 2.9 Tisu-tisu yang membentuk organ jantung organ berkenaan.

Misalnya, organ jantung terdiri 37 daripada tisu epitelium, tisu otot kardium, tisu penghubung dan tisu saraf. Tisu epitelium melapisi ruang dalam jantung.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Tisu otot kardium berfungsi mengepam darah ke seluruh badan. Tisu penghubung, contohnya darah menghubungkan antara sistem-sistem organ.

Tisu saraf pula mengawal atur ritma denyutan jantung. 2.3.4 2.4.1 Setiap organisma multisel terdiri daripada SISTEM ENDOKRIN banyak organ. Organ yang berlainan bekerja secara bersepadu untuk melakukan sesuatu • Kelenjar endokrin yang fungsi khusus membentuk satu sistem organ.

merembeskan hormon Terdapat 11 sistem organ utama di dalam badan Fungsi utama manusia (Rajah 2.7) iaitu sistem respirasi, sistem • Mengkoordinasi aktiviti pencernaan, sistem peredaran darah, sistem limfa, sistem saraf, sistem integumen, sistem badan bersama-sama endokrin, sistem rangka, sistem otot, sistem dengan sistem saraf urinari dan sistem pembiakan.

SISTEM RESPIRASI • Trakea, hidung, peparu dan diafragma Fungsi utama • Pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida antara badan dengan persekitaran luar SISTEM OTOT • Otot rangka, otot licin dan otot kardium Fungsi utama • Mengecut dan mengendur untuk menghasilkan pergerakan bahagian badan yang berlainan SISTEM PEMBIAKAN LELAKI SISTEM LIMFA • Testis, kelenjar prostat dan zakar • Limpa, nodus limfa dan salur Fungsi utama limfa • Menghasilkan sperma dan hormon Fungsi utama seks lelaki • Mengekalkan keseimbangan SISTEM PEMBIAKAN PEREMPUAN bendalir badan dan mencegah jangkitan penyakit • Ovari, uterus, tiub Falopio, faraj dan serviks RAJAH 2.7 Sistem organ utama di dalam badan manusia Fungsi utama • Menghasilkan ovum dan hormon seks 2.4.1 2.4.2 2.4.3 perempuan 38 SISTEM SARAF Sel Gabungan semua BBAABB 22 Tisu sistem organ • Otak, saraf tunjang dan saraf periferi Organ dikoordinasi dan Fungsi utama Sistem bekerjasama sebagai • Mengesan dan menghantar maklumat dalam satu unit organisma lengkap.

Urutan badan serta mengkoordinasi aktiviti badan organisasi sel dalam organisma multisel SISTEM PEREDARAN DARAH ditunjukkan dalam Rajah 2.8. • Jantung, arteri, vena dan kapilari darah Fungsi utama Organisma multisel • Mengangkut nutrien, gas respirasi dan hasil perkumuhan SISTEM PENCERNAAN Sel Tisu • Mulut, esofagus, perut, hati, pankreas, usus kecil dan usus besar Fungsi utama • Mencernakan bahan makanan kepada bentuk ringkas yang mudah diserap SISTEM URINARI • Ginjal, ureter, uretra dan pundi kencing Fungsi utama • Menyingkirkan hasil perkumuhan seperti urea dan asid urik daripada badan SISTEM RANGKA Organ Sistem • Tulang, rawan, ligamen dan tendon Fungsi utama Organisma multisel RAJAH 2.8 Urutan • Menyokong badan dan melindungi organ organisasi sel dalam manusia dalaman serta menjadi asas pautan otot 39 SISTEM INTEGUMEN • Kulit Fungsi utama • Melindungi badan daripada kecederaan fizikal, jangkitan dan penyahhidratan 2.4.1 2.4.2 2.4.3 daun sistem Sistem dalam tumbuhan dibahagi kepada buah pucuk sistem pucuk dan sistem akar (Rajah 2.9).

• Sistem pucuk terdiri daripada batang, bunga daun, pucuk, bunga dan buah. batang • Batang dan ranting menyokong daun akar pada kedudukan menegak supaya daun dapat menyerap cahaya matahari yang sistem maksimum semasa fotosintesis. akar • Bunga terlibat dalam proses pembiakan tumbuhan. RAJAH 2.9 Dua sistem utama dalam tumbuhan • Sistem akar terdiri daripada semua akar dalam tumbuhan yang berfungsi 2.4Praktis Formatif menyerap air dan garam mineral serta memberi sokongan kepada tumbuhan.

1 Nyatakan susunan urutan organisasi sel dalam organisma multisel. 3 Batang, ranting dan bunga merupakan organ tumbuhan. Huraikan bagaimana batang, 2 Organ kulit merupakan organ terbesar badan.

ranting dan bunga berfungsi dalam sistem Mengapakah kulit dikelaskan sebagai organ? pucuk. 4 Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya aras organisasi sel tidak wujud dalam organisma.

Rumusan BIOLOGI SEL DAN ORGANISASI SEL Struktur dan Proses Hidup Proses Hidup Aras Fungsi Sel Organisasi Organisma Unisel Organisma Multisel Komponen sel Amoeba sp. dan Kaitan struktur Sel Tisu Paramecium sp. sel khusus Organ • Nukleus • Mitokondrion • Pergerakan dan fungsi sel • Gerak balas Sistem • Ribosom • Sentriol Kaitan Organisma terhadap kepadatan • Jalinan endoplasma kasar rangsangan komponen sel • Pemakanan dan fungsi sel • Jalinan endoplasma licin • Respirasi • Pertumbuhan • Jasad Golgi • Kloroplas • Perkumuhan • Pembiakan • Membran sel • Dinding sel • Vakuol • Sitoplasma • Lisosom 40 Kesan ketiadaan komponen sel terhadap sel 2.4.2 2.4.3 Refleksi Kendiri Adakah anda telah menguasai konsep penting berikut?

• Struktur dan fungsi komponen sel haiwan dan sel tumbuhan • Persamaan dan perbezaan antara sel haiwan dengan sel tumbuhan • Proses hidup organisma unisel • Proses hidup organisma multisel • Hubung kait antara kepadatan komponen sel dalam sesuatu sel dengan fungsi spesifik sel • Kesan sekiranya terdapat ketiadaan atau kegagalan fungsi komponen sel dalam organisma multisel • Urutan aras organisasi dalam organisma multisel • Sistem organ dengan fungsi utamanya dalam organisma multisel Praktis Sumatif 2 1 Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah kloroplas hanya terdapat dalam sel tumbuhan dan tidak dalam sel haiwan?

2 Huraikan pembiakan aseks yang dijalankan oleh Amoeba sp. 3 Afid ialah serangga kecil yang menghisap cecair dalam tumbuhan. Afid memasukkan bahagian mulutnya ke dalam batang tumbuhan dan menyerap nutrien. Namakan cecair yang diperoleh daripada tumbuhan dan terangkan mengapa afid didapati kebanyakannya pada waktu siang.

4 Rajah 1 menunjukkan sel tumbuhan. P RAJAH 1 Nyatakan ciri P dan fungsinya. 41 5 X ialah organ pencernaan yang terdiri daripada sel-sel yang mempunyai kepadatan jalinan endoplasma kasar yang tinggi untuk pencernaan protein.

Apakah X? Terangkan jawapan anda. 6 Sel tumbuhan menjalani proses X untuk membentuk salur xilem. Namakan proses X. Huraikan bagaimana salur xilem mengalami pengkhususan untuk mengangkut air dan garam mineral. 7 Encik Arif ialah seorang petani. Dia menggunakan racun rumpai untuk mengawal populasi rumpai di ladangnya.

Racun rumpai boleh menghentikan pengangkutan mineral tertentu ke dalam tumbuhan melalui tisu akar rambut. Jelaskan mengapa. 8 Terangkan bagaimana Amoeba sp. dapat terus hidup dalam air tawar yang hipotonik terhadap sitoplasma organisma tersebut.

9 Rajah 2 menunjukkan satu sel yang dapat dilihat menerusi mikroskop elektron. N (a) (i) Namakan struktur K. (ii) Nyatakan fungsi struktur K dan N. (b) Terangkan bagaimana L mengekalkan kesegahan sel.

10 Bezakan antara yang berikut: L (a) tisu meristem dengan tisu epidermis K tumbuhan, (b) sel dengan tisu, RAJAH 2 (c) tisu epitelium dengan tisu otot. 11 Rajah 3 menunjukkan struktur sehelai daun.

R P S Q RAJAH 3 (a) Namakan sel yang berlabel P dan R. (b) Nyatakan fungsi sel P dan R. (c) Terangkan peranan sel Q dalam meningkatkan kadar fotosintesis. (d) S mengandungi dua jenis tisu. 42 (i) Namakan dua tisu tersebut. (ii) Terangkan ciri penyesuaian pada tisu-tisu dalam S untuk membantu dalam pengangkutan bahan di dalam tumbuhan. Soalan Esei 12 Dengan menggunakan satu contoh organisma unisel, terangkan lima proses hidup yang boleh dilakukan oleh organisma ini.

13 Rajah 4 menunjukkan satu organisma unisel yang tinggal di dalam kolam air tawar. X RAJAH 4 (a) Terangkan fungsi X dalam pengosmokawalaturan. (b) Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya sesuatu sel tidak mempunyai jasad Golgi.

Terangkan jawapan anda. (c) Bagi setiap sel berikut, terangkan hubungan antara struktur dengan fungsinya. (i) (ii) sel P sel Q Sudut Pengayaan RAJAH 5 14 Banyak kanser bermula dengan tisu epitelium. Ini termasuk kanser peparu, kanser kolon dan kanser kulit.

Apakah dua sifat tisu ini yang menyebabkan kanser berlaku? 15 Kerosakan tisu cakera rawan di antara vertebra tulang belakang sukar untuk dibaiki sendiri oleh sel.

Apakah teknologi terkini yang boleh digunakan untuk membentuk tisu rawan yang baharu? Jawapan lengkap boleh didapati dengan mengimbas kod QR yang disediakan 43 BAB Pergerakan Bahan Merentasi 3 MembranPlasma Apakah perkaitan • Tahukah ANDA.

protein pembawa Apakah model pada membran bendalir? mozek plasma dengan penyakit genetik • mApeareknathasciirmi beamhbarnanyapnlgasdmaap?at seperti hyperkalemic • dpAaeplnaagmkaanhsgeckl?ountatonhpparsoifsedsan aktif periodic paralysis (HYPP) pada kuda?

• kpmBeeaehrggnidaeguiramappkaalainnknaahksbaaiakrhihaaannann?kdodanaslbaeompleh 44 Recent Posts • Cara Mudah Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional Bereputasi 5 September, 2021 • Cara Mudah Membuat Jurnal 9 October, 2019 • Contoh Judul Skripsi Manajemen 27 February, 2022 • Contoh Judul Penelitian Kualitatif 24 February, 2022 • Publikasi Jurnal SINTA 19 September, 2020 • Daftar Jurnal Terindeks Sinta 6 31 January, 2022 Cara menulis footnote dari internet yang benar ternyata sangat mudah, bahkan kamu yang masih awam juga bisa menerapkannya.

Mengetahui dan memahami cara menulis footnote dari internet yang benar ini penting dalam pembuatan karya ilmiah. Nama lain footnote sering dikenal catatan kaki, letaknya pada bagian bawah halaman. Fungsi utama membuat catatan kaki yaitu mengetahui sumber rujukan secara langsung pada suatu halaman tulisan ilmiah. Cara menulis footnote dari internet bisa kamu lakukan secara otomatis di Microsoft Word caranya dengan Buka tab Reference, kemudian pilih Insert Footnote.

cara menulis footnote ini akan langsung memunculkan angka 1 untuk dilanjutkan diisi informasi sumber rujukan. Selain itu, cara membuat footnote bisa dengan pintasan Ctrl + Alt + F pada keyboard. Sebelum ke cara menulis footnote dari internet ada baiknya kamu tahu dulu apa itu footnote.

Mengenal Apa Itu Footnote sumber : freepik Footnote berisi daftar penjelasan yang ada pada karya tulis ilmiah, kemudian dijelaskan pada bagian bawah tiap lembaran atau akhir karya ilmiah tersebut. Tidak hanya karya tulis ilmiah, footnote juga sering digunakan pada karya tulis non ilmiah.

Catatan kaki juga untuk memberi keterangan juga komentar yang menjelaskan sumber dari kutipan. Bahkan catatan kaki (footnote) juga dipakai untuk pedoman dalam penyusunan bibliografi (daftar bacaan). Berikut beberapa fungsi dari catatan kaki: • Sebagai bahan diskusi tambahan atas suatu permasalahan yang dibahas. • Untuk petunjuk dari bahan yang dijadikan bahasan. • Untuk menyertakan keterangan, seperti menampilkan bahan pada lampiran, permasalahan yang dibahas pada sebuah halaman, bab dan sub-bab pada karya ilmiah.

• Supaya memperkuat keterangan dan pernyataan yang dibuat pada karya ilmiah. Ingin tahu cara mengurangi plagiasi turnitin dengan mudah?

silahkan baca-baca ya artikel tadi. Cara Menulis Footnote Dari Internet Nah setelah agak paham apa itu berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah kaki atau footnote, mari saatnya kita bahas cara menulis footnote dari internet yang benar. Baik itu yang sama atau tidak ada nama pengarang. 1. Cara Menulis Footnote Dari Internet Tanpa Ada Pengarang Maupun Ada Langkah ini wajib sekali, bahkan dalam cara membuat daftar pustaka juga nama penulis mesti ditulis terlebih dahulu.

cara menulis footnote dari internet yang benar dengan menuliskan nama depan terlebih dahulu, Misalnya: Aeh Fariah. 2. Menuliskan Judul Tulisan yang Dikutip Beda pada cara menulis daftar pustaka dari internet, membuat judul pada catatan kaki pada internet tida ditulis dengan huruf miring, melainkan dengan huruf biasa dan tanda penanda petik dua (” “).

Misalnya: “Bagaimana Cara Publikasi Jurnal?” 3. Menulis Alamat Situs atau Blog yang Dikutip (Link) Setelah nama pengarang dan judul tulisan ditulis, selanjutnya adalah menulis alamat situs atau blog yang tulisannya kamu kutip. Contohnya: https://ridwaninstitute.co.id/cara-publikasi-jurnal 4. Menuliskan waktu kamu mengakses Langkah terakhir dalam cara menulis footnote dari internet adalah penulisan waktu di mana situs atau blog itu diakses.

Cara menulisnya adalah dengan menuliskan frasa “diakses pada” yang kemudian diiukti oleh tanggal situs diakses, dan waktu situs tersebut diakses dan kesemua itu ditulis di dalam satu tanda kurung ( ( ) ). Misalnya: (diakses pada 21 Juni 2021, pukul 19.55).

Contoh Cara Menulis Footnote Dari Internet Jika semua langkah tersebut tersebut kamu lakukan, maka format penulisan catatan kaki dari internet akan berbentuk seperti ini: Aeh Fariah, “Bagaimana cara publikasi jurnal?” https://ridwaninstitute.co.id/cara-publikasi-jurnal (diakses pada 21 Juni 2021, pukul 19.55).

Baca Juga : “Cara Membuat Daftar Pustaka Menjorok” Hal Yang Harus Kamu Perhatikan Dalam Menulis Footnote Dari Internet • Pertama, pastikan footnote ditulis dengan ukuran huruf yang lebih kecil dari ukuran teks pada karya tulis yang sedang kamu buat. • Kedua, pastikan footnote diawali dengan nomor-nomor seperti (¹) ataupun (²). • Dan yang terakhir, pastikan teks yang dikutip dari internet merupakan teks yang ada penulisnya. Sebenarnya, tidak masalah jika teks yang kamu kutip tidak mengandung nama pengarang, namun mengutip teks di internet yang terdapat nama pengarangnya jauh lebih disarankan karena jauh lebih kredibel an dapat dipertanggungjawabkan.

Aturan Cara Menulis Footnote Dari internet Jika belum pernah membuat footnote (catatan kaki), penting bagi Kamu untuk mengetahui apa saja aturan dalam penulisan footnote.

Berikut aturannya: 1. Nomor catatan kaki Setiap footnote dibuat harus punyanomor penanda. Penulisan nomor tersebut mirip dengan penulisan pangkat pada bilangan yang berukuran kecil dan ada agak ke atas, misalnya[1].

2. Nama pengarang Nama pengarang dari karya yang dijadikan catatan kaki harus sesuai urutan nama aslinya tetapi tanpa ada pangkat maupun gelar, misalnya Prof., dr., S.T., S.E., tidak perlu dicantumkan. 3. Penulisan nama pengarang jika lebih dari satu Apabila referensi catatakan kaki ditulis oleh dua atau tiga orang maka semua nama tersebut harus dicantumkan. 4. Penulisan nama pengarang jika lebih dari tiga kalau pengarang dari referensi footnote lebih dari tiga orang, maka dapat dituliskan nama pengarang pertama diikuti dengan dkk.

atau et al. 5. Judul referensi Judul dari karya yang dijadikan referensi catatan kaki juga harus ada. Penulisan judul referensi harus italic jika menggunakan Microsoft Word atau digaris bawahi jika menggunakan mesin tik. Tujuan Membuat Catatan Kaki (Footnote) • untuk menyusun pembuktian (sumber tulisan) • menyatakan utang budi (kepada pengarang yang dikutip pendapatnya) • menyampaikan keterangan tambahan • memperkuat intisasi, keterangan insidental materi penjelas yang kurang penting, perbaikan, dan pandangan yang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah.

• merujuk bagian lain teks (uraian pada halaman lain, sebelum atau sesudahnya) Fungsi Menulis Footnote Dari Internet Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi diawal untuk fungsi dari footnote ini, tapi lebih baik saya jelaskan lebih rinci. Footnote bukan hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga penguat bukti dari isi tulisan Kamu. Berikut beberapa fungsi cara menulis footnote dari internet yang harus Kamu ketahui. 1. Memberi informasi catatan kaki mempunyai fungsi utama untuk memberikan informasi lengkap tentang sumber rujukan atau kutipan yang dipakai penulis dalam karya tulisnya.

Sehingga pembaca bisa membedakan hasil pemikiran pribadi penulis dan seorang ahli. Footnote juga membantu mencari dan membaca sumber aslinya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

2. Memberikan keterangan dan petunjuk Fungsi kedua yaitu untuk memberikan keterangan dan petunjuk kepada pembacanya. Maksudnya, petunjuk dan keterangan yang berupa lampiran catatan terkait dengan data, pernyataan dan fakta-fakta yang dijabarkan dalam isi tulisan.

Supaya, pembaca bisa mempelajari permasalahan yang sedang dibahas dalam karya tulis atau jurnal dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan secara mendalam. 3. Menguatkan bukti Catatan kaki juga untuk menguatkan pernyataan dan data yang dijabarkan dalam jurnal atau karya tulis lainnya. Adanya footnote ini juga untuk memberikan informasi mengenai sumber rujukan akan membantu pembaca memahami bahwa data yang penulis sampaikan memang sesuai fakta dan bisa dipertanggungjawabkan. catatan kaki ini juga memberikan bukti dan penjelasan kepada pembaca mengenai sumber kutipan pernyataan dan data tersebut diambil.

Artinya, footnote bisa dipakai sebagai bentuk validasi atau penguat informasi. 4. Memperluas pembahasan Ini Maksudnya, footnote akan membantu permasalahan yang dibahas dalam sebuah jurnal semakin berkembang lebih luas.

Pembaca juga akan memahami dan mempelajari pembahasan dalam karya tulis tersebut dengan melihat catatan kaki. Hal ini juga membantu mereka saat menghadapi studi kasus yang sama. Baca Juga : Pengertian Tinjauan Pustaka Perbedaan Footnote Dan Daftar Pustaka Daftar pustaka adalah suatu daftar yang berisi buku, makalah, jurnal, dan lain sebagainya yang isinya dikutip langsung ataupun tidak langsung ke dalam suatu karangan.

kalau catatan kaki (footnote) adalah suatu catatan dari teks yang dikutip yang biasanya diletakkan pada bawah karangan. Catatan kaki juga bisa kamu temukan pada beberapa jenis-jenis karangan non ilmiah, seperti jenis-jenis novel, macam-macam cerpen, dan jenis-jenis esai.

Tambahan : Contoh Penulisan Footnote Setelah membahas secara tuntas cara menulis footnote dari internet, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas cara menulis footnote dari sumber lain. Adapun beberapa contoh cara menulis footnote atau catatan kaki berdasarkan banyaknya pengarang dan sumber rujukan, seperti berikut: 1. Cara Menulis Footnote dari Buku Buku seringkali menjadi sumber referensi penulis dalam membuat sebuah karya tulis.

Ada juga penulis yang mengutip sebuah kalimat atau pandangan ahli dari buku tersebut untuk karya tulisnya. Maka, cara menulis footnote untuk referensi yang berasal dari buku seperti ini. Nomor kutipan Nama Penulis, Judul Buku (Kota Terbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Contoh: ³Budi Martono, Penyusutan dan Pengamanan Arsip Vital dalam manajemen Kearsipan (Jakarta: Pustaka sinar Harapan, 1994), hlm.

16. 2. Cara Menulis Footnote dari Jurnal, Makalah atau Laporan Penelitian Begini cara menulis footnote berbeda dengan sumber yang berasal dari buku: Nomor Kutipan, Nama Penulis, “Judul Artikel”, Nama Jurnal, Edisi, Tahun Terbit, Nomor Halaman.

Contoh: ²Yahya Saputra, “Kekerasan Terhadap Wanita dalam Hukum Islam”, Asy-Syariah, Edisi 6, April 2016. Hal.15. Artikel Terkait : Cara Mudah Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal 3.

Cara Menulis Footnote dari Majalah Majalah juga bisa menjadi sumber referensi membuat karya tulis maupun kutipan. Tapi, Kamu harus mencantumkannya dalam catatan kaki yang pastinya berbeda dengan penulisan sumber lain. Cara menulis footnote dari majalah adalah sebagai berikut. Nomor Kutipan, Nama Penulis, “Judul Majalah”, Nama Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Terbit, Nomor Halaman. Contoh: ³Mochtar Naim, “Mengapa Orang Minang Merantau?”, Tempo, 31 Januari 1975, hlm.

36. 4. Cara Menulis Footnote Skripsi, Tesis atau Disertasi Cara menulis berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dari skripsi dan semacamnya itu seperti berikut ini. Nomor Kutipan, Nama Penulis, Jenis Karya Tulis : “judul karya tulis dicetak miring” (Kota Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman.

Contoh: ²Adnan Syarief, Skripsi: “Sistem Pendaftaran Praktikum Berbasi Laravel” (Yogyakarta: UMY, 2017), Hal 30. 5. Cara Menulis Footnote dari Buku Terjemahan Cara menulis footnote dari buku saja pastinya berbeda dengan buku terjemahan. Jika referensi Kamu adalah buku terjemah, Kamu bisa menuliskan footnote berikut ini.

Nomor Kutipan, Nama Pengarang, Judul Buku, Nama Penerjemah, (Kota Penerbit: Nama Penerbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Contoh: ⁴Muhammad Rab’i, Sejarah Penaklukan Konstantinopel, Terj. Muhammad Afifuddin dan Mukhtar Rifa’i (Jakarta: Asy-Syariah, 1998), hal. 23. 6. Cara Menulis Footnote dari Koran Cara menulis footnote dari majalah juga pasti akan berbeda dengan koran. Berikut ini, cara menulis catatan kaki (footnote) untuk sumber yang berasal dari koran.

Nomor Kutipan, Nama Penulis, “Judul Artikel”, (Sumber Kutipan, Tanggal Terbit, Tahun Terbit), Nomor Halaman. Contohnya: ³Bambang, “Peran Keluarga Dalam Pendidikan Anak” (Kompas, 30 April, 2016), Hal. 14. Singkatan dalam Footnote / Catatan Kaki Pasti kamu pernah menemukan kata atau singkatan yang kurang dimengerti dalam footnote seperti ibid, op.cit, atau loc.cit.

Hal tersebut punya tujuannya masing-masing, Inilah fungsi singkatan dalam penulisan footnote. • ibid, adalah kependekan dari ibidem yang mempunyai arti ‘di tempat yang sama dan belum diselingi dengan kutipan lain.’ • op.cit, adalah singkatan dari opera citato yang artinya ‘dalam karangan yang telah disebut dan diselingi dengan sumber lain.’ • loc.cit, adalah akronim dari loco citato yang artinya ‘di tempat yang telah disebut.’ Loc.cit difungsikan bila kita merujuk ke halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebutkan.

Akhir Kata Demikianlah cara menulis footnote dari internet yang sama dan tanpa pengarang secara lengkap beserta contohnya dengan mudah. Referensi : penerbitdeepublish.com dan duniadosen.com Bagi kamu yang sedang membutuhkan daftar jurnal terindeks sinta 6, kamu datang pada artikel yang tepat. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan beberapa daftarnya untukmu. Yuk kita simak! No Journal Name Impact H5-Index Citations (5 Years) H-Index Citations 1 International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) Institute of Advanced Engineering and Science (IAES) […] Buat kamu yang ingin mempublikasikan jurnal ilmiah tentang hukum di sinta, kamu harus tahu nih tentang beberapa daftar sinta 5 hukum yang bisa kamu jadikan acuan.

Yuk kita simak! Jurnal ilmiah dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk publikasi ilmiah reguler yang memuat hasil-hasil kegiatan dalam bidang ilmu tertentu, termasuk pengamatan empiris dan kajian konseptual berupa penemuan-penemuan […] RECENT POSTS • Cara Mudah Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Nasional Bereputasi 5 September, 2021 • Cara Mudah Membuat Jurnal 9 October, 2019 • Contoh Judul Skripsi Manajemen 27 February, 2022 • Contoh Judul Penelitian Kualitatif 24 February, 2022 • Publikasi Jurnal SINTA 19 September, 2020 • Daftar Jurnal Terindeks Sinta 6 31 January, 2022 • Sinta 5 Hukum 31 January, 2022 • Daftar Jurnal Sinta 5 28 January, 2022
• Afrikaans • العربية • Asturianu • Aymar aru • Azərbaycanca • Беларуская • Български • বাংলা • Bosanski • Català • Čeština • Dansk • Deutsch • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Na Vosa Vakaviti • Français • Galego • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Kreyòl ayisyen • Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah • Íslenska • Italiano • 日本語 • Jawa • ქართული • Қазақша • ភាសាខ្មែរ • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Lietuvių • Latviešu • Македонски • Bahasa Melayu • Nederlands • Norsk bokmål • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • پښتو • Português • Runa Simi • Română • Русский • संस्कृतम् • Scots • Srpskohrvatski / српскохрватски • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Shqip • Српски / srpski • Sesotho • Sunda • Svenska • தமிழ் • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Татарча/tatarça • Українська • اردو • Tiếng Việt • West-Vlams • Walon • Winaray • 吴语 • ייִדיש • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 • IsiZulu Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat.

Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. [1] Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respons. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar (siswa), sedangkan respons berupa reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut.

Proses yang terjadi antara stimulus dan respons tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur, yang dapat diamati adalah stimulus dan respons. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pelajar (respons) harus dapat diamati dan diukur.

Daftar isi • 1 Penjelasan dari perubahan dalam definisi belajar • 2 Empat tahapan belajar • 2.1 Inkompetensi bawah sadar • 2.2 Inkompetensi sadar • 2.3 Kompetensi sadar • 2.4 Kompetensi bawah sadar • 3 Pembelajaran dalam dunia pendidikan • 4 Teori pembelajaran • 4.1 Pembelajaran klasik • 4.2 Pembelajaran operant • 4.3 Pembelajaran sosial • 5 Prinsip-prinsip pembelajaran • 5.1 1.

Perhatian dan Motivasi ( Gaining Attention) • 5.2 2. Keaktifan • 5.3 3. Keterlibatan Langsung/Pengalaman (Eliciting Performance) • 5.4 4. Pengulangan (Stimulating Recall) • 5.5 5. Tantangan (Presenting The Stimulus) • 5.6 6. Balikan dan Penguatan (Providing Feedback) • 5.7 7. Perbedaan Individual (Assessing Performance) • 6 Metode pembentukan perilaku • 7 Lihat pula • 8 Referensi • 9 Lihat pula • 10 Referensi • 11 Pranala luar Penjelasan dari perubahan dalam definisi belajar [ sunting - sunting sumber ] • Perubahan akibat belajar dapat terjadi dalam berbagai bentuk perilaku, dari ranah kognitif, afektif, dan/atau psikomotor.

Tidak terbatas hanya penambahan pengetahuan saja. • Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula. Tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya.

• Proses perubahan tingkah laku dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap sikap dan nilai-nilai pengetahuan yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam berbagai aspek kehidupan.

• Perubahannya tidak harus langsung mengikuti pengalaman belajar. Perubahan yang segera terjadi umumnya tidak dalam bentuk perilaku, tetapi terutama hanya dalam potensi seseorang untuk berperilaku.

• Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman, praktik atau latihan. Berbeda dengan perubahan serta-merta akibat refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. • Perubahan akan lebih mudah terjadi bila disertai adanya penguat, berupa ganjaran yang diterima – hadiah atau hukuman – sebagai konsekuensi adanya perubahan perilaku tersebut. • Proses perubahan dalam belajar menuju ke arah tujuan yang lebih baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.

• Perasaan bangga dalam diri karena dapat mengerti dan paham akan apa yang di pelajari. • Sarana untuk menyerap informasi dan norma yang ada. Empat tahapan belajar [ sunting - sunting sumber ] Ada empat tahapan belajar manusia, yaitu: • Inkompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tidak tahu.

• Inkompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tidak tahu. • Kompetensi sadar, yaitu sadar bahwa ia tahu. • Kompetensi bawah sadar, yaitu tidak sadar bahwa ia tahu. Inkompetensi bawah sadar [ sunting - sunting sumber ] Kondisi di saat kita tidak mengetahui kalau ternyata kita tidak tahu. Contohnya adalah keadaan pikiran banyak pengemudi muda saat mulai belajar mengemudi. Itulah mengapa pengemudi muda mengalami lebih banyak kecelakaan ketimbang pengemudi yang lebih tua dan berpengalaman.

Mereka tidak dapat (atau tidak mau) mengakui terbatasnya pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Orang-orang yang berada dalam keadaan ini kemungkinan besar akan mengambil risiko, memapar diri pada bahaya atau kerugian, untuk alasan sederhana yang sama sekali tidak mereka sadari bahwa itulah yang mereka lakukan.

Inkompetensi sadar [ sunting - sunting sumber ] Pengakuan sadar pada diri sendiri bahwa kita tidak tahu, dan penerimaan penuh atas kebodohan kita semua yang telah dilakukan. Kompetensi sadar [ sunting - sunting sumber ] Sadar bahwa kita tahu, yaitu ketika kita mulai memiliki keahlian atas sebuah subjek, tetapi tindakan kita belum berjalan otomatis.

Pada belajar yang ini, kita harus melaksanakan semua tindakan dalam level sadar. Saat belajar mengemudi, misalnya, kita harus secara sadar tahu di mana tangan dan kaki kita, berpikir dalam setiap pengambilan keputusan apakah akan menginjak rem, berbelok, atau ganti gigi. Saat kita melakukannya, kita berpikir dengan sadar tentang bagaimana melakukannya. Pada tahap ini, reaksi kita jauh lebih lamban ketimbang reaksi para pakar. Kompetensi bawah sadar [ sunting - sunting sumber ] Tahapan seorang ahli yang sekadar melakukannya, dan bahkan mungkin tidak tahu bagaimana ia melakukannya secara terperinci.

Ia tahu apa yang ia lakukan, dengan kata lain, ada sesuatu yang ia lakukan di hidup ini yang bagi orang lain tampak penuh risiko tetapi bagi dia bebas risiko. Ini terjadi karena ia telah membangun pengalaman dan mencapai kompetensi bawah sadar pada aktivitas itu selama beberapa tahun.

Ia tahu apa yang ia lakukan, dan ia juga tahu apa yang tidak dapat ia lakukan. Bagi seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan pengalamannya, apa yang ia lakukan tampak penuh risiko.

Kota Nagasaki 1945 sebelum dan sesudah di jatuhkan bom atom, merupakan bentuk pembelajaran akibat dari Perang Dunia Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar.

[2] Definisi sebelumnya menyatakan bahwa seorang manusia dapat melihat dalam perubahan yang terjadi, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. [3] Konsep tersebut adalah teoretis, dan dengan demikian tidak secara langsung dapat diamati: “ Anda telah melihat individu mengalami pembelajaran, melihat individu berperilaku dalam cara tertentu sebagai hasil dari pembelajaran, dan beberapa dari Anda (bahkan saya rasa mayoritas dari Anda) telah "belajar" dalam suatu tahap dalam hidup Anda.

Dengan perkataan lain, kita dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran telah terjadi ketika seorang individu berperilaku, bereaksi, dan merespon sebagai hasil dari pengalaman dengan satu cara yang berbeda dari caranya berperilaku sebelumnya. [4] ” Pembelajaran dalam dunia pendidikan [ sunting - sunting sumber ] Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik.

Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Salah satu pengertian pembelajararan dikemukakan oleh Gagne (1977) yaitu pembelajaran adalah seperangkat peristiwa -peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal.

Lebih lanjut, Gagne (1985) mengemukakan teorinya lebih lengkap dengan mengatakan bahwa pembelajaran dimaksudkan untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa belajar.

Di sisi lain pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat memengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) seorang peserta didik, namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja.

Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar.

Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar. Desain pembelajaran yang baik, ditunjang fasilitas yang memandai, ditambah dengan kreativitas guru akan membuat peserta didik lebih mudah mencapai target belajar. Teori pembelajaran [ sunting - sunting sumber ] Tiga teori telah ditawarkan untuk menjelaskan proses di mana seseorang memperoleh pola perilaku, yaitu teori pengkondisian klasik, pengkondisian operan, dan pembelajaran sosial.

[3] Pembelajaran klasik [ sunting - sunting sumber ] Ivan Pavlov, ahli fisiolog dari Rusia yang memperkenalkan Teori Pengkondisian Klasik Pengkondisian klasik adalah jenis pengkondisian di mana individu merespon beberapa stimulus yang tidak biasa dan menghasilkan respons baru. [3] Teori ini tumbuh berdasarkan eksperimen untuk mengajari anjing mengeluarkan air liur sebagai respons terhadap bel yang berdering, dilakukan pada awal tahun 1900-an oleh seorang ahli fisolog Rusia bernama Ivan Pavlov.

[5] Pembelajaran operant [ sunting - sunting sumber ] Pengkondisian operan adalah jenis pengkondisian di mana perilaku sukarela yang diharapkan menghasilkan penghargaan atau mencegah sebuah hukuman. [3] Kecenderungan untuk mengulang perilaku seperti ini dipengaruhi oleh ada atau tidaknya penegasan dari konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan oleh perilaku. [3] Dengan demikian, penegasan akan memperkuat sebuah perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut diulangi.

[3] Apa yang dilakukan Pavlov untuk pengkondisian klasik, oleh psikolog Harvard, B. F. Skinner, dilakukan pengkondisian operan. [6] Skinner mengemukakan bahwa menciptakan konsekuensi yang menyenangkan untuk mengikuti bentuk perilaku tertentu akan meningkatkan frekuensi perilaku tersebut. [6] Pembelajaran sosial [ sunting - sunting sumber ] Pembelajaran sosial adalah pandangan bahwa orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung. [7] Meskipun teori pembelajaran sosial adalah perluasan dari pengkondisian operan, teori ini berasumsi bahwa perilaku adalah sebuah fungsi dari konsekuensi.

Teori ini juga mengakui keberadaan pembelajaran melalui pengamatan dan pentingnya persepsi dalam pembelajaran. [7] Prinsip-prinsip pembelajaran [ sunting - sunting sumber ] Dalam buku Conditioning of Learning, (Gagne, 1977) dikemukakan tujuh prinsip pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran.

Tujuh prinsip pembelajaran tersebut adalah sebagai berikut: 1. Perhatian dan Motivasi ( Gaining Attention) [ sunting - sunting sumber ] Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Dari kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tidak mungkin terjadi belajar.

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan untuk belajar lebih lanjut atau diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, akan membangkitkan perhatian dan juga motivasi untuk mempelajarinya.

Apabila dalam diri siswa tidak ada perhatian terhadap pelajaran yang dipelajari, maka siswa tersebut perlu dibangkitkan perhatiannya. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya, kalau peserta didik mempunyai perhatian yang besar mengenai apa yang dipelajari peserta didik dapat menerima dan memilih stimuli yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimuli yang datang dari luar.

Perhatian dapat membuat peserta didik untuk mengarahkan diri pada tugas yang akan diberikan; melihat masalah-masalah yang akan diberikan; memilih dan memberikan fokus pada masalah yang harus diselesaikan. Di samping perhatian, motivasi mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang.

Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya dan dengan demikian timbul motivasi untuk mempelajarinya. Misalnya, siswa yang menyukai pelajaran matematika akan merasa senang belajar matematika dan terdorong untuk belajar lebih giat, karenanya adalah kewajiban bagi guru untuk bisa menanamkan sikap positif pada diri siswa terhadap mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Motivasi dapat diartikan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya tidaknya motivasi dalam diri peserta didik dapat diamati dari observasi tingkah lakunya.

Apabila peserta didik mempunyai motivasi, ia akan • bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar; • berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut; • terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan.

Motivasi dapat bersifat internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri peserta didik dan juga eksternal baik dari guru, orang tua, teman dan sebagainya. Berkenaan dengan prinsip motivasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran, yaitu: memberikan dorongan, memberikan insentif dan juga motivasi berprestasi.

2. Keaktifan [ sunting - sunting sumber ] Menurut pandangan psikologi anak adalah makhluk yang aktif. Anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan dan aspirasinya sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan pada orang lain.

Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak mengalami sendiri. John Dewey mengemukakan bahwa belajar adalah menyangkut apa yang harus dikerjakan siswa untuk dirinya sendiri, maka inisiatif harus datang dari dirinya sendiri, guru hanya sebagai pembimbing dan pengarah.

Menurut teori kognitif, belajar menunjukkan adanya jiwa yang aktif, jiwa mengolah informasi yang kita terima, tidak hanya menyimpan saja tanpa mengadakan tansformasi. Menurut teori ini anak memiliki sifat aktif, konstruktif, dan mampu merencanakan sesuatu. Anak mampu mencari, menemukan, dan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya.

Thordike mengemukakan keaktifan siswa dalam belajar dengan hukum "law of exercise"-nya yang menyatakan bahwa belajar memerlukan adanya latihan-latihan.

Hubungan stimulus dan respons akan bertambah erat jika sering dipakai dan akan berkurang bahkan lenyap jika tidak pernah digunakan. Artinya dalam kegiatan belajar diperlukan adanya latihan-latihan dan pembiasaan agar apa yang dipelajari dapat diingat lebih lama. Semakin sering berlatih maka akan semakin paham. Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Mc.Keachie bahwa individu merupakan "manusia belajar yang aktif selalu ingin tahu".

Dalam proses belajar, siswa harus menampakkan keaktifan. Keaktifan itu dapat berupa kegiatan fisik yang mudah diamati maupun kegiatan psikis yang sulit diamati. Kegiatan fisik bisa berupa membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan dan sebaginya. Kegiatan psikis misalnya menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, membandingkan suatu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil percobaan dan lain sebagainya. Keaktifan saling berkaitan dengan Kedispilinan belajar.

Disiplin belajar adalah predis posisi (kecenderungan) suatu sikap mental untuk mematuhi aturan, tata tertib, dan sekaligus mengendalikan diri, menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar sekalipun yang mengekang dan menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban (Ardiansyah, Asrori. 2011). 3. Keterlibatan Langsung/Pengalaman (Eliciting Performance) [ sunting - sunting sumber ] Belajar haruslah dilakukan sendiri oleh siswa, belajar adalah mengalami dan tidak bisa dilimpahkan pada orang lain.

Edgar Dale dalam penggolongan pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak hanya mengamati, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya.

Sebagai contoh seseorang yang belajar membuat tempe yang paling baik apabila ia terlibat secara langsung dalam pembuatan, bukan hanya melihat bagaimana orang membuat tempe, apalagi hanya mendengar cerita bagaimana cara pembuatan tempe. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang menyediakan kesempatan belajar sendiri atau melakukan aktivitas sendiri. Dalam konteks ini, siswa belajar sambil bekerja, karena dengan bekerja mereka memperoleh pengetahuan, pemahaman, pengalaman serta dapat mengembangkan keterampilan yang bermakna untuk hidup di masyarakat.

Hal ini juga sebagaimana yang di ungkapkan Jean Jacques Rousseau bahwa anak memiliki potensi-potensi yang masih terpendam, melalui belajar anak harus diberi kesempatan mengembangkan atau mengaktualkan potensi-potensi tersebut. Sesungguhnya anak mempunyai kekuatan sendiri untuk mencari, mencoba, menemukan dan mengembangkan dirinya sendiri.

Dengan demikian, segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, bekerja sendiri, dan dengan fasilitas yang diciptakan sendiri.

Pembelajaran itu akan lebih berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah jika siswa "mengalami sendiri apa yang dipelajarinya" bukan "mengetahui" dari informasi yang disampaikan guru, sebagaimana yang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Nurhadi bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila yang mereka pelajari berhubungan dengan apa yang telah mereka ketahui, serta proses belajar akan produktif jika siswa terlibat aktif dalam proses belajar di sekolah.

Dari berbagai pandangan para ahli tersebut menunjukkan berapa pentingnya keterlibatan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Pentingnya keterlibatan langsung dalam belajar dikemukakan oleh John Dewey dengan "learning by doing"-nya. Belajar sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung dan harus dilakukan oleh siswa secara aktif.

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa para siswa dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatan secara aktif dan proporsional, dibandingkan dengan apabila mereka hanya melihat materi/konsep.

Modus Pengalaman belajar adalah sebagai berikut: kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, dan 90% dari apa yang kita katakan dan lakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa jika guru mengajar dengan banyak ceramah, maka peserta didik akan mengingat hanya 20% karena mereka hanya mendengarkan. Sebaliknya, jika guru meminta peserta didik untuk melakukan sesuatu dan melaporkan nya, maka mereka akan mengingat sebanyak 90%. Hal ini ada kaitannya dengan pendapat yang dikemukakan oleh seorang filsof Cina Confocius, bahwa: “ apa yang saya dengar, saya lupa; apa yang saya lihat, saya ingat; dan apa yang saya lakukan saya paham.

Dari kata-kata bijak ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya keterlibatan langsung dalam pembelajaran. ” 4. Pengulangan (Stimulating Recall) [ sunting - sunting sumber ] Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan adalah teori psikologi daya. Menurut teori ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas daya mengamati, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berpikir dan sebagainya.

Dengan mengadakan pengulangan maka daya-daya tersebut akan berkembang, seperti halnya pisau yang selalu diasah akan menjadi tajam, maka daya yang dilatih dengan pengadaan pengulangan-pengulangan akan sempurna.

Dalam proses belajar, semakin sering materi pelajaran diulangi maka semakin ingat dan melekat pelajaran itu dalam diri seseorang. Mengulang besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya pengulangan "bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan" akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulang dapat secara langsung sesudah membaca, tetapi juga bahkan lebih penting adalah mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah dipelajari misalnya dengan membuat ringkasan.

Teori lain yang menekankan prinsip pengulangan adalah teori koneksionisme-nya Thordike. Dalam teori koneksionisme, ia mengemukakan bahwa belajar ialah pembentukan hubungan antara stimulus dan respons, dan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar peluang timbulnya respons benar.

5. Tantangan (Presenting The Stimulus) [ sunting - sunting sumber ] Teori medan (Field Theory) dari Kurt Lewin mengemukakan bahwa siswa dalam belajar berada dalam suatu medan. Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi selalu terdapat hambatan dalam mempelajari bahan belajar, maka timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu dengan mempelajari bahan belajar tersebut. Apabila hambatan itu telah diatasi, artinya tujuan belajar telah tercapai, maka ia akan dalam medan baru dan tujuan baru, demikian seterusnya.

Menurut teori ini belajar adalah berusaha mengatasi hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan. Agar pada diri anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka bahan pelajaran harus menantang. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar membuat siswa bersemangat untuk mengatasinya. Bahan pelajaran yang baru yang banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa tertantang untuk mempelajarinya.

Penggunaan metode eksperimen, inquiri, discovery juga memberikan tantangan bagi siswa untuk belajar secara lebih giat dan sungguh-sungguh.

Penguatan positif dan negatif juga akan menantang siswa dan menimbulkan motif untuk memperoleh ganjaran atau terhindar dari hukuman yang tidak menyenangkan. 6. Balikan dan Penguatan (Providing Feedback) [ sunting - sunting sumber ] Prinsip belajar yang berkaiatan dengan balikan dan penguatan adalah teori belajar operant conditioning dari B.F. Skinner.Kunci dari teori ini adalah hukum effeknya Thordike, hubungan stimulus dan respons akan bertambah erat, jika disertai perasaan senang atau puas dan sebaliknya bisa lenyap jika disertai perasaan tidak senang.

Artinya jika suatu perbuatan itu menimbulkan efek baik, maka perbuatan itu cenderung diulangi. Sebaliknya jika perbuatan itu menimbulkan efek negatif, maka cenderung untuk ditinggalkan atau tidak diulangi lagi.

Siswa akan belajar lebih semangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Apabila hasilnya baik akan menjadi balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya.

Namun, dorongan belajar itu tidak saja dari penguatan yang menyenangkan tetapi juga yang tidak menyenangkan, atau dengan kata lain adanya penguatan positif maupun negatif dapat memperkuat belajar. Siswa yang belajar sungguh-sungguh akan mendapat nilai yang baik dalam ulangan. Nilai yang baik itu mendorong anak untuk belajar lebih giat lagi. Nilai yang baik dapat merupakan operan conditioning atau penguatan positif. Sebaliknya, anak yang mendapat nilai yang jelek pada waktu ulangan akan merasa takut tidak naik kelas, karena takut tidak naik kelas ia terdorong untuk belajar yang lebih giat.

Di sini nilai jelek dan takut tidak naik kelas juga bisa mendorong anak untuk belajar lebih giat, inilah yang disebut penguatan negatif. 7. Perbedaan Individual (Assessing Performance) [ sunting - sunting sumber ] Siswa merupakan makhluk individu yang unik yang mana masing-masing mempunyai perbedaan yang khas, seperti perbedaan intelegensi, minat bakat, hobi, tingkah laku maupun sikap, mereka berbeda pula dalam berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah latar belakang kebudayaan, sosial, ekonomi dan keadaan orang tuanya.

Guru harus memahami perbedaan siswa secara individu, agar dapat melayani pendidikan yang sesuai dengan perbedaannya itu. Siswa akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setiap siswa juga memiliki tempo perkembangan sendiri-sendiri, maka guru dapat memberi pelajaran sesuai dengan temponya masing-masing. Perbedaan individual ini berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa.

Karenanya, perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasik yang dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan individual, umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat siswa sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya.

Metode pembentukan perilaku [ sunting - sunting sumber ] Ketika seseorang mencoba untuk membentuk individu dengan membimbingnya selama pembelajaran yang dilakukan secara bertahap, orang tersebut sedang melakukan pembentukan perilaku. [3] Pembentukan perilaku adalah secara sistematis menegaskan setiap urutan langkah yang menggerakkan seorang individu lebih dekat terhadap respons yang diharapkan.

[3] Terdapat empat cara pembentukan perilaku: melalui penegasan positif, penegasan negatif, hukuman, dan peniadaan.

[3] Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Pendidikan • Sekolah Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Slavin, (2000:143) • ^ Kamus Besar Bahasa Indonesia • ^ a b c d e f g h i Robbins, Stephen P. Perilaku Organisasi Buku 1, 2007, Jakarta: Salemba Empat, hal. 69-79. • ^ McGehee, W. (Inggris)"Are We Using All We Know About Training? Learning Theory and Training," Personnel Psychology, Spring 1958, hal. 2. • ^ Pavlov, I. P. (Inggris) The Work of the Digestive Glands, London: Charles Griffin, 1902, hal.

23-33 • ^ a b Skinner, B. F. Contingencies of Reinforcement, East Norwalk, CT: Appleton, 1971, hal. 100. • ^ a b Bandura, A. (Inggris) Social Learning Theory, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1977, hal. 37-38 Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Pembelajaran • Pendidikan Referensi [ sunting - sunting sumber ] • Halaman ini terakhir diubah pada 28 Desember 2021, pukul 05.25. • Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku.

Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • • SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy. SlideShare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our Privacy Policy and User Agreement for details. Kimia Organik semester 7 • 1. BAB I SENYAWA KARBON DAN IKATAN KIMIA 1.1. Pengantar Di awal perkembangan ilmu kimia organik, senyawa-senyawa yang ditemukan pada organisme dikelompokkan sebagai senyawa karbon karena sebagian besar disusun oleh unsur karbon. Namun setelah diketahui adanya unsur selain karbon, orang cenderung menyebutnya senyawa organik, yaitu senyawa yang berasal dari organisme hidup.

Seiring dengan perkembangannya, sebutan kimia organik pun dirasakan kurang tepat karena senyawa organik dapat juga disintesis dari senyawa anorganik, seperti yang dilakukan oleh Frederick Wohler. Wohler menunjukkan bahwa urea yang lazim ditemukan pada urin manusia dan hewan dapat disintesis dari senyawa anorganik yaitu ammonium sianat. Meskipun demikian, sebutan senyawa organik untuk senyawasenyawa yang berhubungan dengan sistem kehidupan mahluk hidup tetap digunakan sampai sekarang.

Seiring dengan pesatnya penemuan dan pemanfaatan senyawa organik dalam kehidupan manusia, senyawa organik dijadikan salah satu cabang didalam ilmu kimia. Senyawa-senyawa organik banyak ditemukan dilingkungan di sekitar kita, seperti bahan bakar minyak yang berasal dari minyak bumi, karbohidrat dalam produk tumbuhan, protein dan lemak dari hewan, karet ban dari getah karet, serta bahan-bahan hasil sintesis dalam industri seperti obat-obatan, plastik, pestisida, dan sebagainya.

1.2. Teori Oktet dan Ikatan Kimia Setiap atom atau unsur memiliki kecendrungan untuk saling berikatan baik sesama unsur tersebut ataupun dengan unsur yang lain untuk mencapai kestabilan. Unsur periode dua dan sebagian periode tiga yang memiliki orbital s dan p pada kulit terluar akan berusaha untuk memenuhi teori oktet, yaitu memiliki delapan elektron di kulit terluar seperti lazimnya terjadi dalam gas mulia.

Jumlah ikatan yang mampu dibentuk oleh suatu unsur ditentukan oleh jumlah elektron terluarnya. Misalnya, unsur karbon yang memiliki 4 elektron terluar, harus membentuk empat ikatan untuk memenuhi teori oktet.

1 • 2. Ikatan tersebut dapat terjadi dengan sesama atom karbon atau dengan atom lain seperti H, N, O, S, maupun halogen.

6C : 1s2 2s2 2p2 elektron valensi = 4 membentuk empat ikatan 7N : 1s 2s 2p 3 elektron valensi = 5 membentuk tiga ikatan 8O : 1s2 2s2 2p4 elektron valensi = 6 membentuk dua ikatan 2 2 Saat berikatan, orbital masing-masing atom bergabung membentuk orbital baru, yaitu orbital molekul.

Ikatan yang dibentuk suatu unsur dapat berupa ikatan ion maupun ikatan kovalen, tergantung pada seberapa besar perbedaan harga keelektronegatipan dari unsur-unsur yang berikatan tersebut. Bila perbedaan kelektronegatifannya kecil, seperti Y Z X orbital s orbital p yang umumnya terjadi dalam senyawa organik, maka unsur-unsur tersebut membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikatan kovalen murni dan ikatan kovalen koordinasi.

Pada ikatan kovalen murni, pasangan elektron ikatan berasal dari kedua atom yang berikatan, sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi berasal dari salah satu atom yang berikatan.

Berdasarkan cara tumpang tindih orbital masing-masing atom yang berikatan, ikatan kovalen dibedakan menjadi dua yaitu, ikatan sigma (σ) dan ikatan phi (π). Ikatan sigma (σ) terjadi akibat tumpang tindih orbital atom-atom sepanjang poros ikatan, sedangkan ikatan phi (π) terjadi akibat tumpang tindih orbital atom-atom yang tidak tidak berada dalam poros ikatan.

Adanya perbedaan cara tumpang tindih orbital dalam pembentukan ikatan tersebut menyebabkan perbedaan kekuatan ikatan. Ikatan sigma lebih kuat atau memiliki tingkat energi lebih rendah dibandingkan ikatan phi. Sebelum kita menggambarkan proses tumpang tindih orbital-orbital tersebut, ada baiknya kita pelajari dulu hibridisasi atom karbon 2 • 3. 1.3. Teori Hibridisasi Teori hibridisasi muncul karena teori ikatan kimia yang telah ada tidak mampu menjelaskan fakta yang menunjukkan bahwa keempat ikatan C – H pada metana (CH4) mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama, padahal empat elektron valensi dari atom karbon memiliki tingkat energi yang berbeda.

Dalam metana (CH4) yang merupakan senyawa hidrokarbon paling sederhana, keempat elektron dari empat atom H tidak begitu saja berikatan dengan empat elektron valensi karbon, tetapi sebelum itu ada suatu proses hibridisasi. Dalam proses hibridisasi, orbital 2s dan 2p dari karbon membentuk empat orbital hibrid sp3 yang memiliki tingkat energi yang sama, dimana sudut antara masingmasing orbital adalah 109,50.

Hibridisasi juga terjadi pada atom karbon yang membentuk ikatan rangkap dua dan ikatan rangkap tiga. Pada ikatan rangkap dua, atom karbon meiliki hibridisasi sp2 dimana satu orbital 2s dan dua orbital 2p membentuk tiga orbital hibrid sp2, sementara satu orbital 2p yang sisa tidak mengalami hibridisasi.

Hal yang sama juga terjadi pada senyawa karbon dengan ikatan rangkap tiga. Satu orbital 2p akan bergabung dengan orbital 2s membentuk orbital hibrid sp, dan dua orbital p yang sisa tidak mengalami hibridisasi.

Orbital 2p yang tidak mengalami hibridisasi akan membentuk ikatan phi (π), sementara orbital yang berhibridisasi membentuk ikatan sigma (σ). Sesuai dengan teori VSEPR (Valence Shell Electrone Pair Repulsion), atom karbon yang memiliki hibridisasi sp3 akan mempunyai bentuk tetrahedral, sementara karbon sp2 berbentuk segitiga datar, dan karbon sp berbentuk linier. 3 • 4. 2px E 1s 2py 2pz 2s konfigurasi dan tingkat energi orbital atom C E 2px 1s 2py 2pz 2s salah satu elektron 2s dieksitasi ke orbital2p E 2p E 1s sp3 1s hibridisasi sp3 sp2 hibridisasi sp2 2p E 1s sp hibridisasi sp Gambar 1.1 Mekanisme Hibridisasi Elektron Atom Karbon 4 • 5.

H H H H C sp3 CH4 π 2p σ 2 sp 2 sp sp2 σ H σ π π H σ C sp H σ H2C = CH2 2p sp H H C sp2 2p σ σ H σ HC ≡ CH Gambar 1.2 Hibridisasi Atom Karbon dan Contoh Senyawanya 5 • 6. 1.4. Gugus Fungsi dan Tatanama Senyawa Organik Gugus fungsi merupakan kelompok atom dengan pola ikatan tertentu yang bisa digunakan sebagai penanda (marker / ciri). Gugus fungsi berpengaruh terhadap sifat fisik dan sifat kimia kelompok senyawa tersebut. Tabel 1.1 Kelompok Senyawa Organik AKIL HALIDA ALKOHOL ETER HC ≡ CH CH3CH2Cl CH3CH2OH CH3OCH3 Etena Etuna Kloroetana Etanol Metoksi Metana Etana Etilena Asetilena Etilklorida Etilalkohol Dimatil Eter RH RCH=CH2 RCH=CHR R2C=CHR R2C=CR2 RC ≡ CH RC ≡ CR RX ROH ROR Kelompok ALKANA ALKENA ALKUNA CONTOH CH3 CH3 CH2 = CH2 NAMA IUPAC Etana NAMA UMUM RUMUS UMUM GUGUS FUNGSI Kelompok C H C C C C C X C OH C O C C C AMINA ALDEHID KETON ASAM KAR BOKSILAT ESTER AMIDA CONTOH CH3NH2 CH3CHO CH3COCH3 CH3COOH CH3COOCH3 CH3CONH2 NAMA IUPAC Metana mina Etanal Propanon Asam etanoat Metiletanoat Etanamida NAMA UMUM Metilamina Asetal dehid Aseton Asam Asetat Metilasetat Asetamida RUMUS UMUM RNH2 R2NH R3N RCHO RCOR RCOOH RCOOR RCONH2 RCONHR RCONR2 O O C H C GUGUS FUNGSI C N O C OH O O C O C C N 6 • 7.

Jika dalam satu molekul terdapat lebih dari satu gugus fungsi, maka dalam penamaannya perlu memperhatikan deret prioritas gugus fungsi. Gugus fungsi yang prioritasnya lebih tinggi digunakan sebagai induk, sementara yang lainnya dianggap sebagai cabang (substituen). Berikut ini urutan prioritas gugus fungsi senyawa organik.

O O > C OH OH > O C O C > > NR2 SH C X O > O C NR2 > C C > C > C N > O C H > C > C SOAL-SOAL LATIHAN 1. Tentukan hibridisasi masing-masing atom karbon pada senyawa-senyawa berikut : a CH3CH2CH2CH(CH3)2 b CH3CH=CHCH(CH3)2 c CH3 CH C e CH f CH3 d H3C C Cl H CH3 2. Tentukan jenis masing-masing ikatan dan orbital yang digunakan untuk berikatan pada senyawa-senyawa diatas (soal 1) !

Jenis ikatan yang dimaksud adalah apakah ikatan sigma (σ) atau ikatan phi (π). 3. Tentukan golongan senyawa-senyawa berikut sesuai gugus fungsi yang dimilikinya ! a CH3 b H3C CH2 C CH d H CH2 O H3C C CH2 CH2 CH2Cl O H e c CH3 H3C C OCH3 O CH3 f H3C C OH CH3 7 • 8. BAB II ALKANA DAN SIKLOALKANA 2.1. Tatanama Alkana dan sikloalkana merupakan hidrokarbon jenuh, hanya mengandung atom karbon sp3.

Alkana berupa rantai terbuka sedangkan sikloalkana berupa rantai siklik. Tatanama alkana dan sikloalkana biasanya didasarkan atas nama deret homolog alkana. Tabel 2.1. Deret homolog alkana tak bercabang Jumlah Struktur C Nama Metana Etana Propana Butana Pentana Heksana Heptana Oktana Nonana Dekana Undekana Dodekana Tridekana Tetradekana Pentadekana Heksadekana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CH4 CH3CH3 CH3CH2CH3 CH3(CH2)2CH3 CH3(CH2)3CH3 CH3(CH2)4CH3 CH3(CH2)5CH3 CH3(CH2)6CH3 CH3(CH2)7CH3 CH3(CH2)8CH3 CH3(CH2)9CH3 CH3(CH2)10CH3 CH3(CH2)11CH3 CH3(CH2)12CH3 CH3(CH2)13CH3 CH3(CH2)14CH3 Nama Heptadekana Oktadekana Nonadekana Eikosana Heneikosana Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Trikosana Triakontana Hentriakontana Tetrakontana Pentakontana Heksakontana Heptakontana Oktakontana Nonakontana Hektana Jumlah Struktur C 17 18 19 20 21 22 23 30 31 40 50 60 70 80 90 100 CH3(CH2)15CH3 CH3(CH2)16CH3 CH3(CH2)17CH3 CH3(CH2)18CH3 CH3(CH2)19CH3 CH3(CH2)20CH3 CH3(CH2)21CH3 CH3(CH2)28CH3 CH3(CH2)29CH3 CH3(CH2)38CH3 CH3(CH2)48CH3 CH3(CH2)58CH3 CH3(CH2)68CH3 CH3(CH2)78CH3 CH3(CH2)88CH3 CH3(CH2)98CH3 Penamaan gugus alkil - Rantai alkana yang telah kehilangan satu atom H disebut gugus alkil, dan diberi nama dengan cara mengubah akhiran “ana” pada alkana menjadi “il” sesuai dengan nama panjang rantai C.

CH3 – metil CH3 – CH2 – Etil CH3 – CH2 – CH2 – Propil 8 • 9. - Gugus alkil bercabang biasanya diberi nama awalan iso, “sek” untuk cabang pada atom C sekunder, dan “ter” untuk cabang pada atom C tersier H3C CH H3C CH2 CH CH3 CH3 Sek-butil Isopropil CH3 H3C CH CH2 H3C C CH3 CH3 Tert-butil Isobutil Aturan penamaan alkana bercabang 1.

Pilih rantai alkana terpanjang dan tentukan namanya sesuai dengan deret homolog alkana H3C CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 H3C CH2 CH CH3 rantai terpanjang 6 C = heksana rantai terpanjang 5 C = pentana CH2 CH3 2. Rantai terpanjang diberi nomer dari ujung terdekat dengan percabangan.

Usahakan rantai cabang mempunyai nomer sekecil mungkin. 6 5 H3C CH2 4 3 CH2 CH CH3 2 1 CH2 CH3 1 2 2 4 5 6 bukan H3C CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH3 9 • 10. 3. Tentukan nama rantai cabang (substituen) dan tuliskan nomer letak cabang tersebut pada rantai utama (rantai terpanjang / poin 1) 6 5 H3C CH2 4 3 CH2 CH 2 1 substituen CH3 = metil pada posisi 3 sehingga ditulis 3-metilheksana CH2 CH3 CH3 4.

Jika ada rantai cabang (substituen) lebih dari satu, urutkan penulisannya berdasarkan abjad 1 2 H3C CH 3 4 5 CH2 CH CH3 6 CH2 CH3 CH2 4-etil-2-metilheksana bukan 2-metil-4-etilheksana CH3 5. Jika ada dua rantai cabang (substituen) atau lebih pada satu atom karbon dari rantai utama, lakukan penomeran berulang. CH3 H3C H2C C H2C H2C CH3 CH2 CH3 3-etil-3-metilheksana 6. Jika ada dua atau lebih rantai cabang (substituen) yang sama, gunakan awalan di, tri, tetra, dst. Ingatlah menuliskan nomer letak masing-masing substituen tersebut.

CH3 H3C CH2 CH2 C CH2 CH3 3,3-dimetilheksana CH3 CH3 CH CH3 H3C CH2 CH2 C CH2 CH2 CH3 4,4-diisopropilheptana CH CH3 CH3 10 • 11. 7. Jika dalam pemilihan rantai utama terdapat dua rantai utama yang mungkin dengan panjang rantai yang sama, pilihlah rantai utama yang memiliki percabangan lebih banyak. H3C CH2 CH CH CH CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH3 2,3,5-trimetil-4-propilheptana bukan 4-sek-butil-2,3-dimetilheptana CH3 Sikloalkana Sikloalkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki paling kurang satu cicncin karbon.

H H H H Contoh: sikloheksana H H H H H H H H atau Tata nama A. Senyawa monosilik (cincin tunggal) 1. Nama sikloalkana dengan satu cincin sama dengan nama alkana dengan jumlah atom sama dengan awalan siklo.

H2 C H 2C CH2 H 2C CH2 atau H2C H 2C siklobutana CH2 atau CH2 siklopentana Tuliskan struktur siklopentana, sikloheksana, sikloheptana, siklooktana! 2. Sikloalkana dengan satu gugus cabang diberi nama dengan menyebut gugus cabang dan nama sikloalkananya. 11 • 12. CH3 OH CH2 CH3 metilsikopentana sikloheksanol etilsiklopropana 3.

Jika terdapat beberapa rantai cabang, maka diberikan penomeran rantai cabang dari rantai terbesar, penamaan sesuai urutan abjad dan rantai cabang berikutnya mempunyai nomer serendah mungkin. H3C CH2 CH3 1-etil-3-metilsikloheksana bukan 1-etil-5-metilsikloheksana CH3 CH2 CH3 Cl 2-etil-1-metil-4-kloroheksana 4.

Jika suatu cincin lingkar memiliki rantai cabang dengan jumlah atom karbon lebih banyak atau ada dua cincin terikat pada satu rantai lurus, maka cincin dianggap substituen CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 1-siklobutilpentana 1,5-disikloheksilpentana B. Senyawa bisiklik Senyawa bisiklik adalah senyawa yang terdiri dari dua cincin yang bergabung atau membentuk jembatan. Nama senyawa bisiklik diturunkan dari nama cincin sesuai dengan jumlah atom karbonnya dan diberi awalan “bisiklo”.

Jumlah atom C masing-masing rantai yang tersambung dengan atom C ujung jembatan bisiklik dimasukkan dalam kurung siku. 12 • 13. Misalnya jembatan satu karbon CH H2C 4 CH2 H2C jembatan dua karbon H2C CH 2 3 5 atau 7 CH 2 6 ujung jembatan atau 1 Bisiklo [2,2,1] heptana Jika pada cincin lingkar terdapat rantai cabang maka posisinya dinyatakan dengan nomer. Penomoran atom C dalam senyawa bisiklis selalu dimulai dari atom C ujung jembatan.

4 3 5 7 3 H3C 2 1 9 CH3 6 8 4 2 1 7-metilbisiklo[2,21] heptana 6 5 7 3-metilbisiklo[4,3,0]nonana Tuliskan nama senyawa: CH3 CH3 Kestabilan sikloalkana Konformasi = bentuk molekul sesaat (sementara) akibat dari terjadinya rotasi ikatan tunggal.

Karena adanya rotasi ikatan tunggal maka dikenal adanya konformasi eclipsed dan staggered dalam alkana yang dapat digambarkan menggunakan proyeksi Newman, kuda-kuda atau garis. Sedangkan dalam cincin sikloalkana, rotasi ikatan tunggal C-C sangat dibatasi.

13 • 14. Siklopropana adalah sikloalkana paling sederhana dengan bentuk cincin karbon segitiga datar dengan sudut ikatan C-C-C = 60o, atom hidrogen terletak di atas dan di bawah bidang segitiga dengan sudut H-C-H = 120o. H H 60o H H 109,5o 120o H H C sudut ikatan tetrahedral siklopropana Jika suatu atom karbon membentuk 4 ikatan, maka sudut antara pasangan ikatan adalah 109,5o (sudut tetrahedral).

Sudut ikatan C-C dalam siklopropana adalah 60o dan siklobutana adalah 90o. Karena itu pada siklopropana dan siklobutana, sudut ikatan tetrahedral harus ditekan menjadi menjadi 60 dan 90o, sehingga cocok dengan susunan geometri dari cincin lingkarnya.

Menurut Bayer, adanya penyimpangan sudut ikatan pada siklopropana dan siklobutana menyebabkan adanya tegangan dalam molekul dan menghasilkan struktur yang kurang stabil dibandingkan struktur yang mempunyai sudut ikatan mendekati tetrahdral. Adanya tegangan ikatan C-C berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah cukup besar dalam siklopropana mempengaruhi reaksi kimianya, yaitu reaksi yang menghasilkan struktur yang mengurangi tegangan struktur dengan cara pembukaan cincin (reaksi adisi sikloalkana).

Misalnya brominasi siklopropana dengan katalis AlCl3. H + Br2 AlBr3 CCl4 Br CH2 CH2 CH2 Br H3C CH2 CHBr2 Sikloalkana dengan jumlah atom karbon lebih dari tiga akan membentuk lipatan/lekukan, sehingga tidak membentuk bidang datar. Meskipun lekukan menjadikan ikatan salah satu sudut C-C-C lebih kecil dari pada bila membentuk bidang datar, namun dengan lekukan maka atom-atom hidrogen menjadi kurang eclips, sehingga tegangan dan tolakan antar atom membentuk struktur yang paling stabil. 14 • 15.

H H H H H H H H H H H H H H H H H H siklobutana siklopentana Terjadinya lekukan cincin lingkar dengan enam karbon menghasilkan konformasi kursi. Dengan bentuk kursi, sudut ikatan C-C menjadi sama dengan sudut ikatan tetrahedral dan posisi atom hidrogen yang terikat pada atom karbon di sebelahnya staggered, sehingga tolakan antara atom H menjadi minimum. Dalam konformasi kursi, ada dua jenis posisi atom hidrogen yang berbeda, yaitu aksial dan ekuatorial.

Hidrogen aksial terletak di bawah dan di atas bidang yang dibentuk oleh cincin atom karbon, sedangkan hidrogen equatorial terletak sepanjang bidang (pada satu bidang) dengan atom-atom karbon. Bila tiga atom karbon yang berselang satu karbon yang lain dilekukkan ke arah berlawanan (yang semula pada posisi atas dijadikan posisi bawah), maka atom hidrogen aksial pada cincin itu akan dirubah menjadi hidrogen ekuaorial. Perubahan konformasi ini pada suhu tinggi terjadi secara sangat cepat dan terus menerus.

Tetapi pada suhu sangat rendah, misalnya -100oC, konformasi yang satu dapat dipisahkan dari konformasi yang lain. e 1 a a 6 e a 2 a a a e a 3 5 e6 e e e a 4 a e e 1 4 e 2 e 5 a a 3 e a 15 • 16. Kestabilan termodinamika struktur sikloheksana tersubstitusi sangat ditentukan oleh posisi aksial atau ekuatorial substituennya. Misalnya, metil sikloheksana lebih setabil bila gugus metil ada pada posisi ekuatorial.

Gambarkan konformasinya untuk menjelaskan keadaan di atas! Lekukan atom karbon dalam sikloheksana dapat membentuk konformasi perahu. H H H H H H H H H H H H Berdasarkan uraian mengenai sudut ikatan dan lekukan bidang pada sikloalkana, dapat dikatakan bahwa kestabilan struktur sikloalkana dapat dilihat dari adanya tegangan sudut ikatan dan adanya interaksi dua atom atau gugus atom yanng tidak terikat satu sama lain secara lansung tetapi dapat berinteraksi satu sama lain (dengan interaksi sterik dan dipoldipol).

Stereoisomer merupakan cara menggambarkan penyusunan atom dalam ruang yang berbeda dari suatu senyawa dengan struktur yang sama, misalnya isomer cis-trans. Isomer cis-trans 1,2-dimetilsiklopentana dapat dituliskan tanpa melihat strukturnya akibat lekukan: H H H H H CH3 H CH3 H H cis-1,2-dimetilsiklopentana H H H H H CH3 H H CH3 H trans-1,2-dimetilsiklopentana Dalam isomer cis, ke dua gugus metil berada di atas bidang cincin siklopentana.

Sedangkan dalam isomer trans, satu gugus metil ada di atas dan gugus metil lainnya berada di bawah. Isomer cis dan trans 1,2-dimetilsiklopentana merupakan dua senyawa 16 • 17. yang berbeda, sifat fisika dan kimia ke duanya berbeda. Terbentukya isomer cis-trans 1,2dimetilsiklopentana karena ikatan tunggal dalam cincin siklopentana tidak dapat berotasi. 2.2 Klasifikasi Atom Hidrogen Hidrogen pada berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah atau sikloalkana dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam sesuai dengan jenis karbon dimana hidrogen tersebut terikat.

Hidrogen yang terikat pada karbon primer (1 0) disebut hidrogen primer, sementara hidrogen yang terikat pada karbon sekunder (2 0) disebut hidrogen sekunder (2 0) dan yang yang terikat pada karbon tersier disebut hidrogen tersier (3 0). Karbon kuaterner tidak mengikat hidrogen. hidrogen 1 0 hidrogen 1 0 CH3 CH3 C CH2 H hidrogen 3 CH3 hidrogen 2 0 0 2.3. Sifat-sifat Fisik Alkana Dan Sikloalkana Semakin panjang rantai karbon titik didih, titik leleh, densitas, dan indeks refraksi bertambah karena gaya tarik Van der Walls antar molekul semakin besar.

Namun adanya percabangan akan mengurangi gaya tersebut sehingga sifat-sifat fisiknya berkurang untuk senyawa dengan jumlah atom yang sama. Tabel 2.2. Sifat Fisik n-alkana Jumlah C Nama t.d ( oC ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Metana Etana Propana Butana Pentana Heksana Heptana Oktana Nonana Dekana - 161.5 - 88.6 - 42.1 - 0.5 36.1 68.7 98.4 125.7 150.8 174.1 t.l ( oC ) - 183 - 172 - 188 - 138 - 130 - 95 - 91 - 57 - 54 -30 Density D204 0.626 0.659 0.684 0.703 0.718 0.730 (n20D) Index Refraksi 1.3543 1.3579 1.3748 1.3876 1.3974 1.4054 1.4119 17 • 18.

Hal yang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah juga berlaku pada senyawa sikloalkana. Semakin bertambah jumlah atom karbon anggota cincin, sifat-sifat fisiknya umumnya semakin bertambah. Tabel 2.3. Sifat Fisik Sikloalkana Jumlah C 3 4 5 6 7 8 t.d ( oC ) Nama Siklopropana Siklobutana Siklopentana Sikloheksana Sikloheptana Siklooktana - 33 13 49 81 118.5 149 t.l ( oC ) (n20D) Index Refraksi Density D204 - 126.6 - 50 - 94 6.5 - 12 13.5 1.4260 1.4064 1.4266 1.4449 0.751 0.779 0.811 0.834 2.4.

Reaksi-reaksi Kimia Alkana Alkana mempunyai afinitas rendah dan sulit bereaksi, terkadang disebut paraffin. Alkana bereaksi dengan gas halogen (F2Cl2Br2) dengan pemanasan atau sinar UV. Reaksi ini akan menghasilkan senyawa alkil halida, dimana atom hidrogen dari alkana akan disubstitusi oleh halogen sehingga reaksi ini bisa disebut reaksi substitusi atau reaksi halogenasi.

Halogenasi dapat berlanjut sampai semua atom hidrogen disubstitusi oleh halogen bila ditambahkan gas halogen berlebih. H H H C H + heat or light X2 H C + X HX H H Reaksi lain dari alkana adalah reaksi pembakaran, yaitu reaksi cepat antara senyawa alkana dengan oksigen yang disertai dengan pelepasan panas. Reaksi ini banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber energi. Reaksi pembakaran ini dapat berlangsung sempurna ataupun tidak sempurna tergantung pada jumlah mol oksigen yang tersedia.

CH3-CH2-CH3 + 5 O2 3 CO2 2 CH3-CH2-CH3 + 7 O2 6 CO CH3-CH2-CH3 + 2 O2 3C + + + 4 H2O 8 H2O 4 H2O 18 • 19. 2.5. Reaksi-reaksi Kimia Sikloalkana Seperti halnya alkana, sikloalkana juga dapat mengalami reaksi halogenasi dan reaksi pembakaran.

Reaksi halogenasi pada siklopropana dapat disertai dengan pembukaan cincin karena tegangan cincin pada siklopropana sangat tinggi. Tumpang tindih antar orbital sp3 dari atom-atom karbon yang berikatan memiliki energi tinggi akibat tidak tercapainya sudut 1090 (sudut karbon tetrahedral). Br - CH2-CH2-CH2 - Br H + AlBr3 Br2 CCl4 CH3-CH-CH2 - Br Br CH3-CH2-CHBr2 Br H + heat or light + HBr + HBr Br2 Br H + heat or light Br2 Tabel 2.4.

Panas Pembakaran untuk Beberapa Hidrokarbon - Δ H (kkal/mol) Nama Nama - Δ H (kkal/mol) Metana 213 siklopropana 500 Etana 373 siklobutana 656 Propana 531 siklopentana 794 Butana 688 sikloheksana 944 2.6.

Reaksi Pembuatan Alkana a. Hidrogenasi alkena Hdrokarbon jenuh dapat disintesis dari hidrokarbon tak jenuh, misalnya reaksi hidrogenasi suatu alkena akan menghasilkan alkana. Reaksi ini efektif dalam suasana tekanan tinggi dan menggunakan katalis.

19 • 20. CH3-CH = CH-CH3 + + H2 Ni H2 CH3-CH2-CH2-CH3 CH2OH 250 50 atm Pt CH2OH 250 1 atm b. Reduksi alkilhalida Alkana juga dapat disintesis dengan cara mereduksi suatu alkil halida dalam suasana asam menggunakan katalis Zn. + H 2 CH3-CH-CH2-CH3 2 CH3-CH2-CH2-CH3 + ZnBr2 Zn Br c. Sintesis Fischer-Tropsch Pencairan batubara akan mengubah batubara menjadi alkana cair.

Proses klasik ini dikembangkan Jerman pada masa Perang Dunia II dan saat ini masih diterapkan di Afrika Selatan untuk mensintesis bensin. H2. Fe C + H2O CO + Alkana H2 + H2O Kalor + Tekanan 2.7.

Sumber Alkana Sumber alkana terbesar adalah minyak bumi. Minyak bumi mengandung alkana rantai lurus dan rantai bercabang mulai dari fraksi yang tersusun dari satu atom karbon hingga lebih dari dua puluh atom karbon. Komponen penyusun minyak bumi dapat dipisahkan dengan distilasi bertingkat (distilasi fraksional).

Komponen minyak bumi banyak digunakan sebagai bahan bakar, karenanya komponen dengan jumlah karbon tinggi banyak yang diubah menjadi komponen dengan jumlah karbon yang lebih rendah dengan cara Cracking. Cracking biasanya dilakukan pada tekanan tinggi dengan penambahan suatu katalis (tanah liat aluminium silikat).

20 • 21. Tabel 2.5. Komponen penyusun Minyak Bumi Fraksi minyak bumi Jumlah atom karbon dalam dengan kisaran titik molekul didih (0C ) < 20 C1 – C4 20 – 60 C5 – C6 60 – 100 C6 – C7 40 – 200 C5 – C10 175 – 325 C12 – C18 250 – 400 > C12 Non volatil liquid > C20 Non volatil solid > C20 Kegunaan Natural gas Petroleum ether, solvent Ligroin, solvent Gasoline Kerosene, Jet fuel Gas oil, Fuel oil, Diesel oil Lubricating oil, Grease Parraffin wax, asphalt, tar SOAL-SOAL LATIHAN 1.

Tuliskan nama sistematik (IUPAC) dari senyawa-senyawa berikut : a. CH3CH(C2H5)CH(CH3)CH2CH3 e b. CH3CH(CH3)CH2CH3 c CH3 CH CH2 CH3 d CH3 CH CH3 CH3 CH2CH3 CH(CH3)2 CH3 f CH CH2(CH2)3CH(CH3)2 CH3 2. Tuliskan rumus molekul dari senyawa-senyawa berikut : a. 3-etilpentana b. 2,3,4-trimetildekana c. 4-isopropilnonana d. 1,1-dimetilsiklopropana e. Isopropilsikloheksana f. Isopentana 4. Tuliskan nama sistematik dari senyawa bisikloalkana berikut : a b c 21 • 22. 3. Tuliskan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah molekul dan nama sistematik dari senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sebagai berikut : a.

C5H12 yang hanya memiliki hidrogen primer. b. C5H12 yang hanya memiliki satu hidrogen tersier. c. C5H12 yang hanya memiliki hidrogen primer dan hidrogen sekunder. d. C5H10 yang hanya memiliki hidrogen sekunder. e. C6H14 yang hanya memiliki hidrogen primer dan hidrogen tersier. 4. Ada empat senyawa sikloalkana yang dapat diubah manjadi metilsiklopentana melalui proses hidrogenasi katalitik. Sebutkan keempat senyawa tersebut dan tuliskan persamaan reaksinya ! 5.

Ada tiga senyawa alkilhalida yang dapat diubah manjadi isopentana melalui proses pengolahan dalam larutan asam berair dengan katalis Zn. Sebutkan keempat senyawa tersebut dan tuliskan persamaan reaksinya ! 22 • 23. BAB III STEREOKIMIA 3.1. Isomer Konstitusional dan Stereoisomer Banyak faktor yang menyebabkan timbulnya variasi dalam struktur senyawa organik. Selain akibat jumlah atom atau jenis atom dalam molekul, pola ikatan dan struktur ruang juga membuat senyawa organik memiliki banyak variasi.

Adanya senyawa-senyawa organik yang memiliki rumus melekul sama tetapi berbeda dalam hubungan ikatannya atau berbeda susunan ruangnya disebut isomer (ke-isomeran). Isomer dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu isomer konstitusional berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah isomer ruang (stereoisomer). Isomer konstitusional memiliki ciri perbedaan hubungan ikatan atom-atomnya. Isomer konstitusional dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu isomer struktural dan isomer fungsional.

Contoh isomer struktural adalah n-butana dengan 2-metilpropana, atau 1-butanol dengan 2-butanol. Sedangkan contoh isomer fungsional adalah 1-butanol dengan dietileter. Jadi isomer fungsional menyatakan senyawa dengan rumus molekul sama tetapi memiliki gugus fungsi yang berbeda. Untuk senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi susunan ruangnya berbeda, digunakan istilah stereoisomer.

Stereoisomer dapat dibagi menjadi dua, yaitu enantiomer dan diastereomer. Enantiomer digunakan untuk menyataan hubungan antara dua molekul yang merupakan bayangan cermin antara molekul satu dengan molekul yang lain. Sementara diastereomer kebalikan dari enantiomer, yaitu isomer ruang antar molekul yang tidak merupakan bayangan cermin satu sama lain. Isomer cis dan trans termasuk dalam golongan diastereomer. Contoh isomer struktural CH3 H3C CH2 CH2 CH2 CH3 H3C CH2 CH CH3 CH3 dengan 2-metilbutana pentana H3C CH2 CH2 OH 1-propanol dengan CH3 CH3 dengan C CH3 CH3 2,2-dimetilpropana CH CH3 OH 2-propanol 23 • 24.

Contoh isomer fungsional H3C CH2 CH2 OH H3C CH2 O CH3 metiletileter dengan 1-propanol O O H3C C Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah CH3 dengan H3C CH2 C OH asam propanoat metiletanoat Contoh enantiomer CHO H C CHO HO OH CH2OH dengan D-gliseraldehid C CH2OH L-gliseraldehid CH2OH H C OH H CH2OH dengan HO C C2H5 H C2H5 2R-butanol 2S-butanol Contoh diastereomer CHO CHO H C OH H C OH HO dengan C H H C OH CH2OH CH2OH D-eritrosa H3C D-treosa H3C H C2H5 dengan H C2H5 trans-2-butena H H cis-2-butena 24 • 25.

3.2. Struktur 3-D, proyeksi Newman dan proyeksi Fischer Untuk memudahkan kita dalam mempelajari stereokimia, kita perlu menguasai teknik menggambar molekul yang lazim digunakan. Ada tiga teknik menggambar yang lazim digunakan adalah menggambar struktur 3-D (tiga dimensi), proyeksi Newman, dan proyeksi Fischer.

Struktur 3-D pertama kali diperkenalkan berdasarkan fakta bahwa atom karbon sp3 mempunyai bentuk tetrahedral dengan sudut keempat ikatannya ≈ 109 0. Dua atom atau gugus atom disekitar atom karbon pusat, yang berada dalam bidang kertas, digambarkan dengan garis biasa. Atom atau gugus atom ketiga digambarkan dengan garis putus-putus yang bermakna mengarah ke belakang (menjauhi pembaca).

Sedangkan atom atau gugus atom keempat yang mengarah ke depan kearah pembaca ditgambarkan dengan garis tebal. H H H C H H H H H Struktur Lewis Struktur 3-D Sementara proyeksi Newman adalah bentuk lain dari struktur 3-D, dimana dua atom karbon bertetangga yang manjdi pusat perhatian, digambar berhimpit sehingga posisi masing-masing atom atau gugus atom disekitar kedua atom karbon tersebut tampak dengan jelas.

Salah satu manfaat teknik menggambar struktur 3-D dan proyeksi Newman adalah pada penentuan konfigurasi absolut suatu senyawa. CH2OH HO Cl HO CH2OH Cl CH2OH Cl OH HS F ATAU H3C F SH Struktur 3-D F SH CH3 CH3 Proyeksi Newman 25 • 26. Sedangkan proyeksi Fischer sangat bermanfaat dalam penulisan struktur molekul gula (monosakarida). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan proyeksi Fischer. Proyeksi Fischer adalah penggambaran struktur 3-D dalam bentuk 2-D (dua dimensi).

Pada proyeksi Fischer rantai karbon ditulis dari atas kebawah, dimana gugus yang paling tinggi prioritasnya diletakkan pada bagian atas. Setiap persilangan garis mengandung satu atom karbon. Atom atau gugus atom disebelah kiri dan kanan dari rantai karbon berarti berada dibagian depan bidang (mengarah kedepan kearah pembaca) dan yang bagian atas atau bawah dari atom karbon yang manjadi perhatian berada dibelakang bidang (menjauhi pembaca).

CHO CHO HO H HOH2C H OH HO H HOH2C H OH H CHO HO OH H CH2OH Struktur 3-D Proyeksi Fischer 3.3. Konformasi Alkana dan Sikloalkana Setiap atom karbon dalam senyawa alkana dan sikloalkana membentuk empat ikatan tunggal atau memiliki hibridisasi sp3. Adanya ikatan tunggal ini menyebabkan atom-atom dalam molekul alkana dan sikoalkana bisa mengalami perubahan orientasi karena ikatan tunggal dapat berotasi.

Perubahan orientasi ini disebut konformasi. Kecuali metana, etana, dan propana, setiap konformasi memiliki tingkat energi molekul yang berbeda-beda. Sebagai contoh molekul butana. Rotasi ikatan C2 – C3 dari 0 – 360 0 akan menghasilkan perubahan konformasi dari anti-eklips-gauce-eklips-gauce-eklips-anti diikuti dengan perubahan energi mekanik molekul. Perubahan energi mekanik molekul dari konformasi anti ke konformasi eklips metil, konformsi anti ke konformasi eklips, dan konformasi anti ke konformasi gauce, berturut-turut adalah 5 kkal/mol; 3,4 kkal/mol dan 0,8 kkal/mol.

26 • 27. H eklips H H CH3 H H CH 3 eklips H eklips H3C H H H H H H CH 3 H3C CH 3 5 kkal/mol 3,4 kkal/mol 0,8 kkal/mol CH3 H H H H H H H3C H H CH3 H CH3 anti CH3 H H gauce H H CH3 H H H CH3 CH3 gauce anti Gambar 3.1.

Diagram energi dan konformasi butana Pada kondisi (lingkungan) tertentu, setiap molekul berada pada konformasi tertentu pula, karena konformasi ini sangat dipengaruhi oleh tingkat energi dilingkungannya. Pada tingkat energi rendah, molekul butana berada dalam bentuk konformasi anti, dan dalam bentuk konformasi eklips metil pada tingkat berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah tinggi.

Untuk senyawa sikloalkana, konformasi juga terjadi seiring dengan perubahan tingkat energi lingkungannya. Misalnya sikloheksana yang berada dalam bentuk “konformasi kursi” pada temperatur rendah dan “konformasi biduk” pada temperatur tinggi. Pada konformasi kursi, tingkat energi molekul terendah karena jarak antar atom maksimum. H H H H H H H H H H Kursi H H H H H H H H H H H H H H Biduk 27 • 28.

3.4. Enantiomer dan Molekul Kiral Enantiomer hanya terjadi bila suatu senyawa molekulnya kiral, yaitu molekulnya tidak dapat berhimpit dengan bayangan cerminnya. Kata kiral berasal dari bahasa Yunani “Cheir” yang berarti tangan.

Tangan kiri kita bila dicerminkan akan memiliki bayangan persis seperti tangan kanan. Namun dalam kenyataannya, tangan kanan tidak dapat dihimpitkan dengan tangan kiri. Bila telapak tangan sama-sama dihadapkan kedepan, maka kelingking akan berhimpit dengan ibu jari begitu sebaliknya. Dalam konteks yang lebih luas termasuk dalam ilmu kimia organik, kata kiral digunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak dapat berhimpit dengan bayangan cerminnya. Salah satu syarat agar suatu benda bersifat kiral adalah tidak memiliki bidang simetri.

Misalnya sepatu, sandal, kaki, dan telinga. Dalam kimia organik, syarat yang dikemukakan diatas juga berlaku. Senyawa kiral pasti tidak memilki bidang simetri. Hal ini hanya dapat dijumpai bila atom karbon penyusun senyawa tersebut mengikat empat atom atau gugus atom yang berbeda. Atom karbon yang demikian disebut atom karbon kiral atau karbon asimetris.

CH3 H CH3 H H H H CH3 H Bagian depan dan bagian belakang bidang kertas sama HO H OH CH3 H CH3 CH2OH OH H CH3 H H Bagian depan dan bagian belakang bidang kertas sama HO H CH2OH Bagian depan dan bagian belakang bidang kertas tidak sama 28 • 29. Suatu senyawa yang tidak dapat berhimpit dengan bayangan cerminnya disebut enantiomer.

Bila ada dua senyawa dimana yang satu merupakan bayangan cermin yang lain, maka kedua senyawa tersebut dikatakan sebagai sepasang enantiomer. 3.5. Tatanama Enantiomer Adanya enantiomer telah menimbulkan masalah baru dalam sistem tatanama molekul organik.

Sebagai contoh 2-butanol, yang atom karbon nomer duanya bersifat kiral. Permasalahan ini akhirnya dapat diselesaikan dengan sistem R, S yaitu suatu sistem penamaan yang dikembangkan oleh Chan-Ingold-Prelog. Sistem ini menggunakan aturan prioritas dari atom atau gugus atom disekitar karbon kiral. Konfigurasi atau susunan setiap atom disekitar karbon kiral dalam suatu molekul, ditandai sesuai dengan tahaptahap berikut berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah 1.

Identitifikasi setiap karbon kiral beserta atom atau gugus atom disekitarnya. H H3C C * C2H5 atom / gugus atom disekitarnya : H, CH3, C2H5 dan OH OH 2.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Tandai setiap atom atau gugus atom disekitar karbon kiral sesuai dengan prioritasnya. Atom dengan nomer atom lebih besar memiliki prioritas lebih tinggi. Bila terdapat isotop, maka isotop dengan bilangan massa lebih besar memiliki prioritas lebih tinggi. Atom berprioritas tertinggi diberi tanda 1, dan yang berikutnya diberi tanda 2, begitu seterusnya.

Bila perbedaan prioritas tidak dijumpai pada atom yang langsung terikat ke karbon kiral, maka perbedaan prioritas ditentukan dari atom berikutnya. 29 • 30. H H H C 4 H C a H C H H H H C C H C H H ada dua atom karbon disekitar karbon kiral yaitu C-a dan C-b.

Bila dilihat pada atom berikutnyaC-a mengikat 3 H sedangkan C-b mengikat 2 H dan 1 C, karena itu C-b lebih tinggi prioritasnya. H b OH 1 H H C H H 3 4 C H 2 OH 1 3. Tempatkan molekul sedemikian rupa sehingga atom atau gugus atom yang prioritasnya paling rendah berada dibelakang karbon kiral. 4. Tarik garis melingkar dari atom berprioritas tertinggi ke atom berprioritas berikutnya. Bila garis berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah searah jarum jam, karbon kiral tersebut dikatakan memiliki konfigurasi absolut R (rectus = kekanan) dan S (sinister = kiri) bila berlawanan arah.

4 H 3 H3C 2 C2H5 3 CH 3 4 H 2 C2H5 1 OH OH 1 3 HO 1 pengamat CH 3 C2H5 2 putaran kearah kiri atau berlawanan arah jarum jam sehingga konfigurasi absolutnya S dan diberi nama S -2-butanol 30 • 31. 3.6. Sifat Optik Aktif Enantiomer Sepasang enantiomer umumnya memiliki sifat kimia dan sifat fisik yang hampir sama. Sebagai contoh, R-2-butanol dan S-2-butanol sama-sama memiliki titik didih 99,5 0 C.

Indeks bias, kerapatan (densitas), panas pembentukan, dan energi bebas standar-nya pun sama. Jika sepasang enantiomer memiliki sifat-sifat yang mirip, lalu bagaimana kita dapat membedakannya? Suatu senyawa dapat berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dari pasangan enantiomernya melalui sifat optik aktif-nya, yaitu kemampuan untuk memutar bidang cahaya terpolarisasi.

Bila suatu senyawa memutar bidang cahaya terpolarisasi kekanan, maka pasangan enantiomernya umumnya memutar bidang cahaya terpolarisasi kearah yang berlawanan. Sifat optik aktif suatu senyawa dapat diukur dengan suatu alat yang disebut polarimeter. Bila suatu senyawa memutar bidang cahaya terpolarisasi kekanan, maka senyawa tersebut disebut bersifat dekstrorotatori, dan bila sebaliknya disebut levorotatori.

Besarnya putaran optik suatu senyawa dapat dihitung dari rotasi spesifik [α] yang teramati pada alat ini dikalikan dengan konsentrasi (g/ml) dan panjang kuvet (dm).

α = [α] c l α Sumber cahaya Polarizer Tempat sampel Analyzer Gambar 3.2. Polarimeter Bila larutan sampel merupakan campuran sepasang enantiomer, maka besarnya putaran optik yang teramati akan ditentukan oleh perbandingan campuran kedua enantiomer tersebut.

Putaran optik yang teramati akan positif, jika jumlah enantiomer yang memutar bidang polarisasi cahaya kekanan lebih banyak, begitupula sebaliknya, dan akan sama dengan nol bila keduanya dalam jumlah yang sama.

Campuran sepasang enantiomer dalam jumlah yang sama banyak disebut campuran rasemat. 31 • 32. 3.7. Diastereomer Pembahasan sebelumnya hanya menyangkut senyawa-senyawa yang memiliki satu karbon kiral. Bagaimana senyawa dengan karbon kiral lebih dari satu? Misalnya 2,3-pentanadiol. Molekul 2,3-pentanadiol memiliki dua karbon kiral, yaitu C-2 dan C-3. Karena kedua karbon tersebut dapat berada dalam konfigurasi R atau S, maka molekul 2,3-pentanadiol memiliki empat stereoisomer yang mungkin, yaitu (2R,3R), (2R,3S), (2S,3R), dan (2S,3S).

OH OH 2 2 H CH3 H H HO C2H5 3 2 3 H3C H HO OH H C2H5 3 3 H OH 2R,3R OH OH 2 2 CH3 CH3 H C2H5 2 C2H5 OH 2S,3S H H H C2H5 OH CH3 CH3 H H 3 2 3 C2H5 OH H3C CH3 H HO OH OH H HO C2H5 3 2 3 H H C2H5 OH 2S,3R 2R,3S Bila kita perhatikan keempat molekul diatas, maka akan timbul pertanyaan bagaimana hubungan antara keempat molekul tersebut?

Isomer 2S,3S dengan 2R,3R adalah sepasang enantiomer, karena keduanya merupakan bayangan cermin satu sama lain. Begitupula hubungan antara isomer 2S,3R dengan 2R,3S. Sementara isomer 2S,3S dengan 2R,3S ; 2S,3S dengan 2R,3S ; 2R,3S dengan 2R,3R dan 2S,3R dengan 2R,3R bukan merupakan bayangan cermin satu sama lain. Hubungan seperti ini disebut hubungan diastereoisomer atau lebih mudahnya disebut diastereomer. 32 • 33. Diastereomer memiliki sifat fisik yang berbeda. Titik didih, titik leleh, panas pembentukan, dan energi bebas standar diastereomer berbeda-beda.

Karenanya, secara prinsipil diastereomer dapat dipisahkan dengan cara konvensional, seperti distilasi fraksinasi dan kristalisasi. Jika diastereomer memiliki karbon kiral, maka ia akan bersifat optik aktif.

Dan, sifat optik aktif ini tidak ada hubungannya dengan pasangan diastereomernya. 3.8. Senyawa Meso Hingga saat ini, kita masih beranggapan bahwa setiap senyawa yang memiliki satu atau lebih karbon asimetrik bersifat kiral atau optik aktif. Bila kita teliti lebih jauh ternyata anggapan itu salah. Sebagai contoh senyawa 2,3-butanadiol. Seperti halnya 2,3pentanadiol, stereokimia yang mungkin dari 2,3-butanadiol adalah (2S,3S), (2R,3R), (2R,3S), dan (2S,3R).

OH OH 2 2 H CH3 H H HO CH3 3 2 3 H3C H HO OH H H3C 3 3 H OH 2R,3R OH OH 2 2 CH3 CH3 H H3C 2 CH3 OH 2S,3S H H H CH3 OH CH3 CH3 H H 3 2 3 CH3 OH H3C CH3 H HO OH OH H HO CH3 3 2 3 H H CH3 OH 2S,3R 2R,3S Isomer (2S,3S) dengan (2R,3R) sudah pasti memiliki hubungan enantiomer karena merupakan bayangan cermin satu sama lain; dan isomer (2S,3S) dengan (2R,3S), (2S,3S) 33 • 34. dengan (2S,3R), (2R,3R) dengan (2S,3R), serta (2R,3R) dengan (2R,3S) memiliki hubungan diastereomer.

Nah yang jadi pertanyaan adalah hubungan antara isomer (2R,3S) dengan (2S,3R). Apakah memiliki hubungan enantiomer ? Bila senyawa (2R,3S) diputar 1800 keluar bidang, maka akan diperoleh bentuk yang sama dengan isomer (2S,3R). Senyawa yang memiliki hubungan semacam ini disebut senyawa meso. OH OH 2 2 3 H CH3 H3C OH H3C 180 0 H H H H3C CH3 H 2 3 OH H CH3 3 OH OH 2R,3S 2S,3R Untuk mengidentifikasi senyawa meso, ada dua cara mudah yang dapat dilakukan, yaitu : 1.

Senyawa meso memiliki bidang simetri (dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama atau bagian yang satu merupakan bayangan cermin bagian yang lain). OH OH 2 H CH3 H3C H 3 H CH3 Bagian depan bidang kertas simetri dengan bagian belakang OH ikatan C2-C3 diputar 180 0 H CH3 OH 2S,3R 2. Bagian yang terpisah oleh bidang simetri harus memiliki konfigurasi yang berlawanan. 34 • 35. 3.9. Pemisahan Enantiomer Sepasang enantiomer memiliki sifat fisik yang identik.

Karenanya, campuran sepasang enantiomer (misalnya, campuran rasemat) sulit dipisahkan dengan cara konvensional seperti distilasi fraksinasi dan kristalisasi. Untuk memisahkannya, kita harus mengambil keuntungan dari sifat sepasang diastereomer. Sepasang diastereomer memiliki sifat fisik yang berbeda dan dapat dipisahkan dengan cara konvensional.

Jadi sebelum dipisahkan, sepasang enantiomer harus diubah dulu menjadi sepasang diastereomer dengan cara mereaksikannya dengan senyawa kiral enantiomer murni, yang lazim disebut resolving agent. Sebagai contoh adalah pemisahan campuran rasemat dari α-feniletilamina dengan enantiomer murni asam-(2R,3R)-(+)-tartrat. Reaksi ini memanfaatkan sifat basa dari gugus amina sehingga mudah bereaksi dengan gugus asam membentuk garam.

Reaksi ini bersifat kuantitatif. Karenanya pastikan bahwa perbandingan mol asam-(2R,3R)-(+)-tartrat dengan campuran rasemat α-feniletilamina adalah 2 : 1. Campuran garam diastereomer yang dihasilkan dapat dipisahkan dengan cara kristalisasi menggunakan pelarut metanol. Garam diastereomer murni yang telah terpisah akan mengalami dekomposisi dalam suasana basa berair menghasilkan endapan α-feniletilamina yang bersifat optik aktif berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah larutan garam dari asam-(2R,3R)-(+)-tartrat.

35 • 36. 2 Ph H HOOC NH2 CH CH3 OH + H HO campuran rasemat COOH Asam (2R,3R)-(+)-tartrat Ph H +H3N -- CH3 (R) H OOC H HO COOH (R) -- Ph OH H H3C (R) H OOC NH3+ H HO (R) (S) OH COOH (R) campuran garam diastereomer dipisahkan dengan cara kristalisasi NaOH NaOH Ph H H3N Ph CH3 (R) endapan H H3C NH3 (S) endapan 3.10. Molekul Kiral Tanpa Karbon Asimetri Adanya senyawa meso telah menunjukkan bahwa tidak semua senyawa yang memiliki karbon asimetri bersifat kiral.

Pengecualian yang lain juga muncul, bahwa tidak semua senyawa yang bersifat kiral memiliki karbon asimetri. Kejadian seperti ini dapat dijumpai pada senyawa-senyawa siklik dan bifenil. 36 • 37. Contoh senyawa siklik Bidang Cermin H H CH3 H H3C H H3C CH3 diputar 180 0 keluar bidang TIDAK DAPAT BERHIMPIT H H H3C CH3 Contoh senyawa bifenil Bidang Cermin H H H HO H H H H H H H OH H Br H Br H Cl Cl H diputar 180 0 keluar bidang TIDAK DAPAT BERHIMPIT H H H Br H H HO H H Cl 3.11. Sistem Cis-Trans dan Sistem E-Z Sistem cis-trans didesain oleh IUPAC untuk menyatakan kestereoisomeran disekitar atom karbon berikatan rangkap (alkena).

Pada awalnya sistem ini sangat bermanfaat untuk menyatakan stereokimia atom atau gugus atom disekitar karbon alkena. Sistem ini dapat diterapkan bila masing-masing karbon berikatan rangkap mengikat satu 37 • 38. atom hidrogen. Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah cis- dan trans-2-butena.

Awalan cis digunakan untuk menyatakan bahwa setiap hidrogen yang diikat oleh masing-masing karbon berikatan rangkap berada disisi yang sama. Bila posisinya bersebarangan ditambahkan awalan trans. H3C CH3 C C H H H3C C H H C CH3 trans-2-butena cis-2-butena Seiring dengan berkembangnya ilmu kimia khusunya kimia organik, ternyata sistem cis-trans menimbulkan kebingungan bila karbon berikatan rangkap tidak mengikat hidrogen, misalnya 3-metil-2-pentena.

Seseorang mungkin menyatakan senyawa ini sebagai trans isomer karena gugus yang sama dalam hal ini gugus metil berada pada sisi yang berseberangan.

Sebaliknya orang tidak bisa disalahkan bila menyatakan senyawa ini sebagai cis isomer karena kedua gugus besar berada disisi yang sama dari ikatan rangkap. Untuk mengatasi masalah ini, Chan-Ingold-Prelog membuat suatu sistem penamaan yang disebut sistem E-Z atau sistem Chan-Ingold-Prelog. H3C C2H5 C H C CH3 Pada sistem E-Z, atom atau gugus atom disekitar karbon berikatan rangkap diurut berdasarkan prioritas relatifnya.

Bila kedua gugus yang lebih tinggi prioritasnya berada pada sisi yang sama dari ikatan rangkap, maka senyawa tersebut diberi labeli atau dinyatakan memiliki konfigurasi Z (Z = zusammen, German, “bersama”), dan bila kedua gugus yang lebih berprioritas terletak berseberangan dari ikatan rangkap, dinyatakan memiliki konfigurasi E (E = entgegen, German, “berseberangan”). Prioritas tinggi Prioritas tinggi C Prioritas rendah C Prioritas rendah C Prioritas rendah (Z) Prioritas tinggi C Prioritas tinggi Prioritas rendah (E) 38 • 39.

Aturan yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas atom atau gugus atom disekitar karbon berikatan rangkap, sama dengan aturan yang digunakan pada penamaan enantiomer. Oleh karena itu, molekul 3-metil-2-pentena yang digambarkan diatas memiliki konfigurasi Z, dan ditulis lengkap menjadi (Z)-3-metil-2-pentena. SOAL-SOAL LATIHAN 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan : a. Isomer h. Bidang simetri b. Isomer struktural i. Atom kiral c. Stereoisomer j. Molekul kiral d. Diastereomer k.

Molekul akiral e. Enantiomer l. Senyawa Optik aktif f. Senyawa Meso m. Dextrorotatori g. Campuran rasemat 2. Tentukan bagaimana hubungan dari pasangan molekul berikut, apakah sepasang enantiomer, diastereomer, isomer struktural, atau dua molekul yang sama ? Cl Br a dengan H3C H H3C Cl H Cl Br b dengan H3C H H c H3C dengan CH3 Cl dengan CH3 H C CH3 H H3C CH3 H Cl Cl dengan CH3 H Br H3C C H C Br Br H H3C H H3C C H CH3 Cl Br Cl e H H H d Cl C H3C Br Br Cl Br H C CH3 Br 39 • 40.

CH2Cl CH3 f dengan H3C H H3C Cl H H3C CH3 g H H3C CH3 dengan H Cl Cl CH3 H H H CH3 h H CH3 dengan CH3 H H H i CH3 H3C H dengan CH3 H H H j CH3 CH3 dengan H3C H3C H H OH H3C OH H H dengan k H H OH OH Cl H H Cl Cl H l dengan H H3C Cl H H3C Cl dengan m H3C Cl H3C H H3C CH3 H3C Cl dengan n H Cl H CH3 3. Berikan nama sistematik beserta stereokimianya (jika ada) dari senyawa-senyawa pada soal 2 !

40 • 41. BAB IV ALKENA DAN SENYAWA AROMATIK Alkena atau olefin merupakan hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih ikatan rangkap dua. Atom karbon alkena yang berikatan rangkap dua memiliki hibridisasi sp2.

Ikatan rangkap dua ini menjadi penanda / ciri dan karakteristik sifat fisik dan sifat kimia dari alkena. Seperti halnya alkena, senyawa aromatik juga mengandung ikatan rangkap dua, namun karakternya sedikit berbeda. Ikatan rangkap pada senyawa aromatik mudah mengalami delokalisasi (resonansi) elektron, karenanya ikatan rangkap dua pada alkena mudah diadisi.

4.1. Tatanama A. Tatanama Alkena dan Sikloalkena 1. Tentukan rantai induk (rantai karbon yang paling panjang) dan berikan nama sesuai dengan deret homolog alkana, tetapi akhiran “ana” diganti dengan “ena”. 2.

Tandai ikatan rangkap dengan nomer dan usahakan penomerannya sekecil mungkin. CH2 = CHCH2CH3 CH3CH = CHCH2CH2CH3 1-butena bukan 3-butena 2-heksena bukan 4-heksena 3. Jika ada substituen, identifikasi dan tandai keberadaannya dalam rantai utama. CH3 CH3 CH3 CH3C = CHCH3 CH3C = CHCH2CHCH3 2-metil-2-butena 2,5-dimetil-2-heksena 4. Untuk senyawa sikloalkena, tandai ikatan rangkap dengan nomer 1 dan 2.

Selanjutnya tandai substituen dengan nomer sekecil mungkin. 41 • 42. CH3 H3C 1-metilsiklopentena bukan 2-metilsiklopentena CH3 3,5-dimetilsikloheksena bukan 4,6-dimetilsikloheksena 5. Ada dua gugus alkenil yang lazim digunakan dalam penamaan alkena. Kedua gugus alkenil tersebut biasanya dianggap sebagai substituen.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

H H H C atau C CH2 = CH H C H H atau C CH2 = CHCH2 CH2 gugus vinil gugus allil 6. Bentuk geometri dari alkena biasanya ditandai dengan awalan “cis” atau “trans” H3C H3C CH2CH3 C C C H H H H cis-2-pentena C CH2CH3 trans-2-pentena B.

Tatanama Senyawa Aromatik 1. Senyawa aromatik monosubstitusi dimana benzena dijadikan nama dasar F Br fluorobenzena bromobenzena NO2 nitrbenzena 42 • 43.

2. Senyawa aromatik monosubstitusi dimana benzena dan substituen bersama-sama digunakan sebagai nama dasar. CH3 OH toluen NH2 fenol anilin 3. Adanya dua substituen pada cincin benzena biasanya ditandai dengan nomer atau dengan awalan orto, meta, dan para (disingkat o, m, dan p). Br Br NO 2 Br Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah COOH 1,2-dibromobenzena (o-dibromobenzena) 1,3-dibromobenzena asam-4-nitrbenzoat (m-dibromobenzena) (asam-p-nitrobenzoat) 4.

Jika substituen yang terikat lebih dari dua, maka setiap substituen ditandai dengan nomer. Untuk substituen yang sama digunakan awalan di, tri, tetra, dst. CH3 OH Cl O2N NH2 Cl F Cl NO2 Cl 3,5-dinitrotoluen 2,4,6-triklorofenol 2-fluoro-3-kloroanilin 5.

Jika rantai alkil yang terikat pada cincin benzena memiliki atom karbon enam atau lebih, maka cincin benzena dijadikan substituen sebagai gugus fenil. CH3-CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 2-fenilheptana 43 • 44.

4.2. Kestabilan Benzena dan Hukum Huckel A. Kestabilan Benzena Meskipun sama-sama senyawa siklik enam karbon dan mempunyai tiga ikatan rangkap dua, benzena dan sikloheksatriena mempunyai sifat fisik dan sifat kimia yang berbeda. Reaksi hidrogenasi benzena lebih sulit dilakukan. Hal ini arti benzena lebih stabil dibandingkan sikloheksatriena.

Ada perbedaan energi kestabilan sebesar 36,0 kkal/mol. Perbedaan kestabilan ini terjadi karena pada benzena ketiga ikatan rangkap tersebut mengalami resonansi. Jadi ikatan rangkap tersebut terus pindah keikatan disebelahnya. Resonansi akan tampak dapat jelas bila masing-masing atom karbon pada benzena digambarkan orbitalnya + 3 H2 + 2 H2 Benzena + 3 H2 AH0 = - 85,8 + H2 AH0 = - 55,4 AH0 = - 49,8 kkal/mol AH0 = - 28,6 Stabilitas relatif sikloheksena, 1,3-sikloheksadiena, 1,3,5-sikloheksatriena, dan benzena 44 • 45.

Penggambaran struktur resonansi dari Benzena B. Hukum Huckel Hukum Huckel merupakan hukum yang mengatur tentang kearomatisan senyawa organik monosiklik. Suatu senyawa monosiklik dapat dikatakan sebagai senyawa aromatik berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah akan memiliki sifat-sifat aromatik bila mempunyai elektron phi (π) sebanyak 2n + 2, dimana n merupakan bilangan bulat 0, 1, 2, 3, 4, dst, serta mempunyai struktur planar (orbital 2p sejajar) agar proses delokalisasi elektron π dapat berlangsung.

Sebagai contoh misalnya benzena ([6] annulena), siklooktatetraena ([8] annulena), dan [10] annulena. Siklooktatetraena ([8] annulena) tidak bersifat aromatik karena jumlah elektron π nya tidak mengikuti aturan 2n + 2, sementara [10] annulena meskipun memenuhi aturan 2n + 2, tetapi mempunyai struktur yang tidak planar, karenanya tidak bersifat aromatik. Jadi hanya benzena yang bersifat aromatik. [6] annulena [8] annulena [10] annulena 45 • 46.

4.3. Reaksi-reaksi Kimia Alkena Pusat reaktivitas senyawa alkena terletak pada ikatan rangkapnya. Selain dapat diaddisi (penjenuhan), ikatan rangkap alkena juga dapat dioksidasi yang diikuti dengan pemutusan. Berikut ini akan dituliskan beberapa reaksi-reaksi yang penting pada alkena. 1. Addisi hidrogen halida (HX) Pada reaksi addisi alkena tak simetri berlaku hukum Markovnikov. Hukum ini menyatakan bahwa ion positif (H +) akan menyerang ikatan rangkap sedemikian rupa sehingga dihasilkan karbokation yang lebih stabil.

C slow + C H C + X : X -- + C H C + + : X -- fast C H C X C H Reaksi pembentukan karbokation berlangsung lambat dan menjadi tahap penentu laju reaksi. Karbokation yang terbentuk distabilkan oleh hiperkonjugasi, sehingga urutan kestabilannya adalah karbokation tersier > sekunder > primer.

Pada tahap pembentukan karbokation juga dapat terjadi reaksi penataan ulang untuk menghasilkan karbokation yang lebih stabil. CH3 H H3C C CH3 C CH2 CH3 H CH3 H HX H3C C CH3 C + CH3 H3C C + C CH3 CH3 46 • 47. contoh reaksi H H2C C HCl H3C CH3 H C CH3 H2C Cl H2 C CH3 Cl 2-kloropropena 1-kloropropena tidak ada 2. Hidrasi alkena (addisi alkena dengan H2O) Reaksi hidrasi alkena berlangsung beberapa tahap dalam suasana asam dengan produk akhir suatu alkohol.

Reaksi ini juga mematuhi Hukum Markovnikov. H H C C + H O + . slow C H + C O :. + H H H C + C + :. O fast C H H H C O+ H H H H C H C O + H + O :. fast H C C HO + H + . O H H H 47 • 48. Contoh reaksi CH3 H3C CH2 C + CH3 H+ H2O H3C 25 0 C CH3 HO 2-metilpropena ter-butanol CH2 CH3 + OH H+ H2O 25 0 metilensiklopentana 1-metilsiklopentanol 3. Addisi halogen Pada reaksi addisi alkena dengan halogen, kedua atom halogen akan masuk atau terikat pada atom karbon yang berikatan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dari arah yang berlawanan sehingga rekasi ini dikatakan mengikuti pola anti addisi.

Reaksi ini melalui suatu intermediet karbokation yang disebut ion halogenium berjembatan. C . + : Br . C . . : C Br C C Br Br . . : Br δ δ+ . . : . . δ+ . : . Br C − δ− kompleks π C C Br C . . δ+ Br . . : . . Br C + δ− . : . : − + Br ion bromida ion bromonium kompleks π C C .

. Br + + . : . : − Br ion bromida Br C C Br ion bromonium 48 • 49. Contoh reaksi H + -50 CCl4 Br2 Br Br H trans-1,2-dibromo sikloheksana sikloheksena 4.

Reaksi Hidroborasi-Oksidasi Reaksi ini dapat dibagi menjadi dua tahap, yang diawali dengan addisi ikatan rangkap menggunakan reagen borohidrida (BH3), kemudian diikuti dengan oksidasi menggunakan suatu peroksida (H2O2) dalam suasana basa menghasilkan produk alkohol dan asam borat. Addisi dengan borohidrida merupakan reaksi addisi sin (sin addition), karena ion hidrida dan boron menyerang ikatan rangkap dari satu sisi dan produk akhirnya juga berada satu sisi.

Reaksi ini tidak mematuhi Hukum Markovnikov sehingga sering disebut reaksi addisi anti-Markovnikov. C C H C C B H B C + C H C C B C H2O2 C OH H - B H HO Contoh reaksi BH3 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 BH2 CH3 CH2 CH2 BH2 + CH3 CH (CH3 CH2 CH2)2BH + (CH3 CH2 CH2)3B H2O2 CH3 CH OH - CH2 CH2 3 CH3 CH2 CH2 OH (CH3 CH2 CH2)2BH (CH3 CH2 CH2)3B + H3BO3 49 • 50. 5. Reaksi Pembentukan Halohidrin Jika reaksi halogenasi alkena dilakukan dalam suasana berair, maka hasil yang diperoleh bukan saja dihaloalkana, melainkan juga senyawa halohidrin (haloalkohol).

Mekanisme reaksi pembentukan halohidrin juga mengikuti pola addisi halogen pada alkena, hanya saja yang bertindak sebagai nukleofil adalah molekul air. Contoh reaksi H3C C CH3 Br2 CH2 + C H3C H3C CH3 : OH2 CH2 H3C -H+ Br C CH2Br OH 6. Epoksidasi Alkena Alkena dapat bereaksi dengan suatu peroksida menghasilkan senyawa siklik yang disebut epoksida (oksiran), dan bila reaksi diteruskan dengan hidrolisis menggunakan katalis asam, maka akan diperoleh senyawa diol (glikol).

Reaksi antara alkena dengan peroksida merupakan reaksi addisi sin, sedangkan reaksi antara epoksida dengan air akan menghasilkan senyawa glikol yang gugus OHnya berseberangan. O C O C H alkena O R C C O C + O peroksida OH epoksida asam karboksilat H C C + H + H R C O: C C H : :O : : : H O O+ H OH C C HO glikol 50 • 51. 7. Addisi alkena dengan asam sulfat (H2SO4) Alkena dapat diaddisi asam sulfat pekat menghasilkan alkilhidrogensulfat. Reaksi ini mematuhi hukum Markovnikov dengan mekanisme reaksi yang mirip dengan reaksi alkena dengan hidrogen halida (HX).

Sementara dalam larutan H2SO4 60 %, alkena akan mengalami dimerisasi. CH3 H3C C CH3 H2SO4 60 % CH2 70 0 H3C H2 C C + H3C CH2 C H3C C CH3 CH3 CH2 C + H3C H3C C CH3 CH3 H C CH3 C H2 Ni CH3 CH3 CH3 C C 20 % 80 % H2 C H C C CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 H2 CH3 C CH CH3 2,2,4-trimetilpentana (isooktan) Mekanisme reaksinya adalah CH3 H3C C H+ CH2 CH3 CH3 H3C C + H2C H3C C H3C CH3 H C CH3 H + C CH2 CH3 CH3 CH3 CH3 C CH3 C H C C CH3 CH3 -H+ + H CH3 H3C C CH3 H2 C C CH2 CH3 51 • 52.

8. Reaksi oksidasi alkena Ikatan rangkap alkena dapat dioksidasi dengan pereaksi KMnO4, OsO4, dan ozon (ozonisasi). Bila produk yang dihasilkan diolah lebih lanjut, maka ikatan rangkap alkena akan mengalami pemutusan menghasilkan senyawa keton atau aldehid. O O - O O Mn O Os O O KMnO4 C O O3 (ozon) OsO4 C O O C C OH OH H2O Mn Mn O OH - C O - - O C O O O O O C OH OH - C OH O - MnO2 2 H2O C panas O 9.

Reaksi polimerisasi alkena Mekanisme reaksi polimerisasi alkena dapat dibagi menjadi tiga, yaitu : a. Polimerisasi radikal bebas W. + C. .C W C C. C C W C C C C. etc Y C C C C+ etc b. Polimerisasi kationik C C Y + + C C Y C C+ 52 • 53. c. Polimerisasi anionik Z: - + C Z C C C - C C Z C C C C - etc Reaksi polimerisasi alkena biasanya berlangsung dalam tiga tahap reaksi, yaitu inisiasi (reaksi dimulai), propagasi (perpanjangan rantai), dan terminasi (reaksi diakhiri). Ada beberapa contoh polimer yang lazim ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti PVC (polivinilklorida), poliakrilonitril, teflon, poliester, poliakrilamida, dan sebagainya.

SOAL-SOAL LATIHAN 1. Diantara senyawa-senyawa berikut, manakah yang dapat berada dalam bentuk cis- trans atau E-Z ?

a. 1-pentena b. 3-heksena c. 1,3-pentadiena c. 2-metil-2-pentena e. siklobutena 2. Gugus manakah yang memiliki prioritas lebih tinggi ? CH2CH3 a H3CO b CH C Cl2HC C CH H2C CH OH c d (H3C)3C (H3C)3C C C H3C HC CH C OCH3 3. Gambarkan struktur molekul senyawa-senyawa berikut ! a. (3E,5Z)-2,3,5,6-tetrametiloktana b.

(E)-4-allil-1,5-oktadiena c. (Z)-2-isopropil-2-heksena d.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

(E)-3-metil-2-pentena 53 • 54. 4. Gambarkan mekanisme reaksi addisi ionik HI terhadap 1-butena ! 5. Kenapa reaksi addisi hidrogen klorida terhadap 3,3-dimetil-1-butena menghasilkan dua produk, yaitu 3-kloro-2,2-dimetilbutana dan 2-kloro-2,3-dimetilbutana. Jelaskan dengan menggambarkan mekanisme reaksinya ! 6. Kenapa hidrasi propena dalam suasana asam hanya menghasilkan isopropil alkohol (1-propanol tidak terbentuk).

Jelaskan mekanisme reaksinya ! 7. Senyawa produk berikut disintesis melalui proses hidroborasi-oksidasi. Tuliskan reaktan (X, Y, Z) yang diperlukan dalam sintesis tersebut !

X → n-butanol Y → 3-metil-2-butanol Z → 2-metilsikloheksanol 8. Tentukan produk termasuk stereokimianya dari reaksi Br2 / CCl4 dengan 2-metil-1heksena ! Jelaskan dengan menggambarkan mekanisme reaksinya ! 9. Bila Br2 / CCl4 diganti dengan Br2 / H2O pada soal nomer 8. Bagaimana produknya? 10. Suatu alkena dioksidasi dengan KMnO4 dalam suasana basa disertai dengan pemanasan menghasilkan produk propanaldehid dan etanon. Tentukanlah struktur alkena tersebut ! 54 • 55.

BAB V ALKUNA 5.1 Tatanama Nama sistematis alkuna diturunkan dengan mengganti akhiran ana dari alkana yang sesuai dengan una. Namun, beberapa alkuna sederhana lebih sering digunakan nama umumnya, (hafalkan beberapa nama umum itu).

H C C H H2C C C CH2 CH3 etuna (asetelina) 2-pentuna HC C CH2 CH CH2 1-penten-4-una Beberapa nama umum gugus: H2C H2C CH vinil CH CH2 alil - R C C: ion alkunida HC HC C CH2 propargil C CH2Cl propargil klorida 5.2 Sifat-sifat alkuna Sifat fisika alkuna mirip dengan alkana dan alkena yang jumlah atom karbonnya sesuai, namun pada umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang sedikit lebih tinggi.

2butuna mendidih pada suhu 27oC. Alkuna yang lebih rendah adalah gas, pentuna dan alkuna yang lebih tinggi, sama seperti alkana, berwujud cair pada suhu kamar. Alkuna dapat mengalami reaksi addisi dengan beberapa reagen seperti halnya pada alkena, 5.3 Ikatan C-C dalam alkuna Atom karbon yang merupakan bagian dari ikatan rangkap 3 hanya berikatan dengan satu atom C lain, karena itu sudut ikatan 180oC, maka asetenina berbentuk linear (tidak terdapat cis-trans isomer).

Panjang ikatan C-C rangkap tiga (1,21 Å) lebih pendek dari rangkap 2 (1,34 Å) dan ikatan tunggal (1,54 Å). Ikatan rangkap 3 dalam alkuna, tersusun dari 1 ikatan σ dan 2 ikatan π. Kedua ikatan π saling tegak lurus satu sama lain sepanjang ikatan σ (perhatikan bahwa dalam alkena, ikatan π terletak di bawah dan di atas ikatan σ). 55 • 56. 5.4 Pembuatan alkuna Alkuna dibuat dengan dehidrohalogenasi dihalida menggunakan basa kuat (KOH atau NaNH2), baik dari dihalida geminal maupun dihalida visinal.

Dalam dihalida visinal, kedua atom halogen diikat oleh satu atom karbon yang sama, sedangkan dalam dihalida geminal kedua atom halogen diikat oleh dua atom karbon yang berikatan (bergandengan, bersebelahan). Dihalida geminal dapat dihasilkan dengan halogenasi aldehida atau keton yang memiliki gugus metilena alfa dengan PCl5 dan dihalida visinal dapat dihasilkan dengan halogenasi suatu alkena.

BrHC KOH CH Br C C atau R CH2 C H Cl2 KOH R C CH Asetilena Merupakan senyawa alkuna penting dalam industri. Dibuat dari reaksi antara calsium cabida (CaC2) dalam air.

CaC2 dalam industri dibuat dengan memanaskan batu bara dan batu kapur pada suhu tinggi dalam tanur listrik. Dalam indurtri petrokimia, asetilena dibuat dengan oksidasi parsial CH4 pada suhu 1500oC. 6 CH4 + O2 2C2H2 + 2CO + 10H2O Alkuna yang lebih tinggi, bisa dibuat dari alkuna yang lebih rendah melalui reaksi asetilida dengan alkil halida primer. HC CH + LiNH2 HC C Li 56 • 57. Li amida HC C Li + H3C CH2 CH2Br HC C H2C CH2 CH3 Li asetilida 5.5 Reaksi dari alkuna Seperti reaksi alkena, karena adanya elektron π, alkuna dapat melakukan reaksi addisi elektrofilik.

Addisi hidrogen, halogen, hidrogen halida pada alkuna sangat mirip dengan addisi pada alkena, namun pada alkuna setiap ikatan rangkap 3 ekivalen (dapat beraksi) dengan 2 molekul tersebut. Di samping itu alkuna dapat bereaksi sebagai asam, karena sifat asam hidrogen yang terikat pada C yang berikatan rangkap 3. Addisi hidrogen (reduksi alkuna), Dikatalisis oleh Na, Li, Ni, Pt, Ni2B (nikel borida) atau Pd/CaCO3 (Lindlar).

Addisi dengan 1 molekul hidrogen pada setiap ikatan rangkap 3, menghasilkan alkena. Alkena yang dihasilkan secara geometry bisa trans atau cis, tergantung dari katalisnya. Dengan katalis Ni2B (nikel borida) atau Pd/CaCO3 (Lindlar) dihasilkan cis dan dengan Na atau Ni dalam ammonia cair dihasilkan trans.

Addisi lebih lanjut menghasilkan alkana. Ni2B C C C C + H2 cis H H H Na/NH3 cair C C trans H Addisi hidrogen halida, Mirip dengan addisi pada alkena, tetapi dengan intermediate kation vinilat.

C C C + H:X C H + :X C H C X kation vinilat 57 • 58. Addisi air (hidrasi) Memerlukan katalis asam dan ion merkuri.Ion merkuri diperkirakan membentuk komplek dengan ikatan rangkap 3 dan mengaktifkan reaksi addisi terhadapnya. Hasil hidrasi adalah vinil alkohol (enol) yang dapat melakukan penyusunan ulang menghasilkan senyawa karbonil, aldehida atau keton.

+ H C C H + H2O OH H ++ HHg H C C O H bentuk enol H C CH3 bentuk keto Keasaman alkuna Keasaman suatu spesies atau senyawa ditentukan oleh kecenderungannya untuk melepas proton, menetralkan basa atau memerahkan kertas lakmus. Karena itu suatu senyawa yang mengandung hidrogen yang terikat pada atom atau gugus yang elektronegatip diperkirakan dapat bersifat asam.

Meskipun demikian, dalam senyawa organik, sering dijumpai karena lemahnya keasaman, senyawa tersebut tidak mampu memerahkan lakmus atau menetralkan basa, tetapi masih digolongkan sebagai asam kerena mampu melepaskan proton walaupun sangat sedikit.

Alkuna dengan ikatan C-C rangkap 3 merupakan gugus yang lebih elektronegatip dari pada C-C dengan ikatan ganda atau ikatan tunggal, sehingga hidrogen yang terikat pada C-C rangkap 3 menunjukkan sifat asam.

Misalnya, reaksi antara asetilena dengan logam Na atau Li menghasilkan Na atau Li asetilida dan gas hidrogen. 2H C C H + 2Na 2H C C Na + H2 Pada reaksi pembuatan alkuna dengan rantai yang lebih panjang, HC CH + LiNH2 HC C Li Li amida LiNH2 diperoleh dengan mereaksikan Li dengan NH3, 2 Li + 2 H-NH 2 2 LiNH2 + H2 58 • 59. NH3 dalam persamaan di atas berfungsi sebagai asam.

Jika LiNH2 direaksikan dengan asetelina, akan dihasilkan Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah asetelida dan NH3, maka asetelina merupakan asam yang lebih kuat dari NH3. Berdasarkan teori mekanika kwantum, orbital s lebih dekat terhadap inti dari pada orbital p. Ikatan dalam –CH3 mengikuti hibridisasi sp3, ikatan =CH2 pada alkena berdasarkan sp2 dan pada ≡C adalah sp. Perbandingan sifat orbital s dengan orbital p pada sp3 adalah 1/3, dalam sp2 adalah 1/2 dan dalam sp adalah 1/1.

Makin besar karakter orbital s, makin besar tarikan elektron ikatan oleh inti sehingga makin mudah H+ dilepaskan dari ikatan C-H. Soal-soal 1. Tuliskan struktur dan anama isomer alkune dengan rumus kimia C6H10 2. Berikan nama sistematis senyawa berikut: a. CH3 CH2 C C CH3 b. (CH3)2CH C CH C CH c. 3. Bagaimana alkuna berikut harus dibuat dari senyawa yang diberikan: a. 1-butuna dari butiraldehida b. 1-heksuna dari butil bromida c. 2-pentuna dari propuna 4. Tuliskan hasil dari reaksi antara 1-pentuna dengan: a.

1 ekivalen HBr b. NaNH2 c. 1 ekivalen H2 dengan katalis Pd. 5. Tuliskan reaksi antara natrium-1-butinida dengan a. etil iodida b. t-butil bromida 59 • 60.

BAB VI ALKIL HALIDA Senyawa halogen organik pada umumnya merupakan hasil sintesis di laboratorium, meskipun halogen organik di alam juga ditemukan dalam jumlah yang kecil. Senyawa halogen organik sangat penting karena peranannya sebagai reagen organik yang canggih/mudah digunakan dalam sintesis. Halogen dalam senyawa organik sederhana dengan mudah dapat diganti dengan gugus fungsional lain. Senyawa halogen organik juga dengan mudah disintesis seperti sudah dibahas dalam addisi ikatan rangkap.

Senyawa halida organik dapat dirubah menjadi senyawa tak jenuh melalui reaksi dehidrohalogenasi, seperti pada pembuatan alkuna. Di samping itu senyawa dengan dua atau lebih halogen per molekul mempunyai penggunaan praktis seperti sebagai pelarut, insektisida, herbisida, cairan pembersih, gas pengisi mesin pendingin, dll.

Alkil halida mempunyai rumus berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah RX, di mana R adalah gugus alkil atau gugus organik lain yang diturunkan dari alkil. Keistimewaan struktur alkil halida terletak pada atom halogennya. Atom atau gugus yang menentukan struktur dari senyawa organik tertentu dan menentukan sifatnya disebut gugus fungsional, sehingga dalam senyawa alkil halida, atom halogen merupakan gugus fungsional.

6.1 Tatanama Nama alkil halida dapat diturunkan dari aturan sistematis atau dari nama umum (terutama untuk alkil halida sederhana). Nama sistematis diturunkan dari nama alkana dengan halogen sebagai rantai samping/rantai cabang. CH3 CH3CH2CH2Cl CH3 CH CH3 CH3 CH CH2Br Cl 1-kloropropana (n-propil klorida) 2-kloropropana isopropil klorida 1-bromo-2-metilpropana isobutil bromida 60 • 61. Alkil halida bisa juga dikelompokkan sesuai jenis atom karbon yang mengikat halogen, yaitu atom karbon primer, sekunder dan tertier.

CH3 CH3 C CH3 CH3 CH3CH2 CH2 CH CH3 CH3 I Br 2-bromo-2,4-dimetilpentana 6.2 C 2-iodo-2-metilbutana (tert-pentil iodida) Sifat fisika alkil halida Substitusi (penggantian) dengan halogen pada alkana menghasilkan alkil halida yang sifat fisikanya cukup berbeda dari alkana yang jumlah atom karbonnya sama.

Misalnya titik didih alkil halida rata-rata 30-40oC lebih tinggi dari pada alkana yang ekivalen. Untuk suatu gugus alkil yang sama, titik didihnya semakin tinggi dengan bertambahnya massa atom halogen, sehingga titik didih alkil iodida paling tinggi di antara alkil halida yang lain, bandingkan harga dalam tabel berikut. Nama metil etil n-propil n-butil n-pentil klorida ttd, C ρ, g/cm3 -24 12,5 47 0,89 78,5 0,88 108 0,88 o bromida ttd, C ρ, g/cm3 5 38 1,44 71 1,34 102 1,27 130 1,22 o iodida ttd, C ρ, g/cm3 4,3 2,28 72 1,93 102 1,75 130 1,61 157 1,52 o vinil bensil -14 179 1.12 16 201 - 56 93 - dihalometana trihalometana tetrahalometana 40 61 77 1,34 1,49 1,59 99 151 189 2,49 2,89 3,42 180 sublim sublim 3,32 4,00 4,32 Meskipun akil halida bersifat polar dan larut dalam pelarut organik dengan polaritas rendah, tetapi tidak larut dalam air.

Hal ini diperkirakan karena ketidakmampuannya membentuk ikatan hidrogen. Haloalkana tidak dapat mengionkan senyawa ion, utamanya garam-garam anorganik, tetapi dapat mempolarisasikan senyawa-senyawa polar. Bromo, 61 • 62. iodo, dihalo, trihalo dan tetrahaloalkana mempunyai massa jenis lebih besar dari pada air.

Karena itu haloalkana banyak digunakan dalam ekstraksi senyawa organik dalam matriks tumbuhan. 6.3 Pembuatan alkil halida Alkil halida hampir selalu disintesis di laboratorium dengan halogenasi alkohol menggunakan HX atau PX3. Meskipun reaksi addisi halogen atau hidrogen halida pada alkena atau alkuna atau reaksi substitusi radikal bebas halogen dengan alkana juga dapat menghasilka berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah halida, namun cara ini jarang digunakan karena cenderung menghasilkan berbagai isomer yang tidak diinginkan.

Alkil halida juga dapat dibuat berdasarkan reaksi penggantian, misalnya pembuatan alkil iodida dari reaksi alkil klorida atau alkil bromida dengan NaI dalam aseton. Misalnya, pembuatan n-propil bromida dapat dilakukan dengan mereaksikan n-propil alkohol dengan HBr pekat atau dengan memanaskan campuran n-propil alkohol, NaBr dan H2SO4 pekat.

H3C CH2 CH2 OH HBr pekat H3C CH2 CH2 Br atau H3C CH2 CH2 OH 6.4 NaBr + H2SO4 panas H3C CH2 CH2 Br Reaksi substitusi dan eliminasi pada alkilhalida Reaksi kimia dari senyawa organik hampir selalu melibatkan pemutusan ikatan kovalen lama dan pembentukan ikatan kovalen baru.

Pemutusan dan pembentukan ikatan kovalen dapat terjadi dengan dua cara, yaitu homolisis dan heterolisis. Homolisis berarti pemutusan elektron ikatan kovalen secara homolitik, yaitu pasangan elektron ikatan terbagi menjadi dua, setiap fragmen menerima satu elektron dan membentuk suatu radikal bebas.

A B A + B 62 • 63. Reaksi sebaliknya, yaitu penggabungan dua fragmen yang menyumbangkan masingmasing satu elektron juga merupakan reaksi homolotik.

A + B A B Heterolisis adalah pemutusan elektron ikatan kovalen secara heterolitik, yaitu pasangan elekron ikatan dipisahkan atau diberikan secara berpasangan kepada atom atau gugus atom yang lebih elektronegatip, sehingga menghasilkan ion negatip dan ion positip. A+ B A B atau A + B A B Reaksi homolitik melibatkan reaksi dengan elektron tunggal (radikal bebas).

Reaksi ini pada umumnya dilakukan dalam phase gas atau dalam larutan dengan pelarut inert, yaitu pelarut yang hanya berfungsi memberi kesempatan partikel-partikel yang bereaksi bergerak dengan tidak mempengaruhi polarisasi pasangan elektron ikatan. Misalnya reaksi halogenasi alkana dalam fasa gas yang berlangsung dengan bantuan cahaya (fotokimia).

Sedangkan dalam reaksi heterolitik, hampir selalu berlangsung dalam larutan dengan pelarut yang mampu mendorong pasangan elektron, misalnya reaksi substitusi nukleofil. Dalam reaksi organik, senyawa yang mengalami perubahan struktur atau gugus fungsional disebut dengan substrat.

Sedangkan komponen lainnya, seringkali spesies anorganik, disebut reagen. Suatu reagen yang memberikan pasangan elektron (kadang bermuatan negatip) untuk membentuk ikatan kovalen disebut nukleofil dan reagen yang dapat menerima berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah elektron disebut elektrofil.

Karena itu, nukleofil merupakan suatu basa Lewis dan elektrofil merupakan asam lewis. OH reagen + CH3CH2CH2Cl substrat propil klorida CH3CH2CH2OH + Cl 1-propanol 63 • 64. Dalam reaksi yang melibatkan dua senyawa organik yang keduanya mengalami perubahan struktur, maka substrat dan reagen menjadi sulit dibedakan, namun seringkali hanya dikatakan bahwa satu senyawa sebagai nukleofil dan yang lain sebagai elektrofil.

CH3CH2OH + CH3CH2C nukleofil (reagen) O H OH + H CH3CHCHOCH2CH3 elektrofil (substrat) Reaksi antara propil klorida (substrat) dengan ion hidroksida (reagen) merupakan contoh reaksi substitusi nukleofil, Cl- disebut dengan gugus pergi (leaving group).

OH CH3CH2CH2OH + Cl CH3CH2CH2Cl + reagen substrat propil klorida 1-propanol Dalam reaksi itu, satu pasang elektron ikatan kovalen lama diputuskan (C-Cl) dan satu pasang elektron ikatan kovalen baru dibentuk (C-O). Cl- sebagai gugus pergi membawa satu pasang elektron ikatan C-Cl, kemudian ion hidroksida sebagai nukleofil memberikan sepasang elektron untuk membentuk ikatan baru C-O.

Reaksi substitusi nukleofil secara unum biasa dituliskan: Nu + R L nukleofil substrat R Nu + L hasil atau Nu + R L nukleofil substrat R Nu + L hasil Jika substrat dan nukleofil keduanya netral, maka hasilnya bermuatan positip dan jika nukleofil bermuatan negatip (anion) dan substrat netral, maka hasilnya adalah netral.

64 • 65. Reaksi substitusi di atas, pada dasarnya merupakan reaksi dapat balik, karena gugus pergi juga mempunyai pasangan elektron bebas yang bisa digunakan untuk membentuk ikatan.

Namun, dalam praktik rekasi di atas dapat didorong ke kanan dengan berbagai cara, misanya menggunakan Nu yang kuat dan gugus pergi yang mudah. Nukleofil dapat dikelompokkan berdasarkan pada jenis atom yang membentuk ikatan kovalen baru. Misalnya reaksi substitusi nukleofil OH + reagen CH3CH2CH2OH + Cl CH3CH2CH2Cl substrat propil klorida 1-propanol ion hidroksida adalah suatu nukleofil oksigen. Jenis nukleofil yang sering dijumpai adalah oksigen, nitrogen, belerang, halogen dan karbon.

Nu Rumus Nama Hidroksida HO Alkoksida RO R-Nu Rumus R OH R OR Air HOH H Nama alkohol eter Ion alkiloksonium R O H Alkohol ROH R Ion alkiloksonium R O H O karboksilat R C ester R C OR O NH3 RNH2 HSCNI- O ammonia amina Hidrogen sulfida sianida iodida RNH3+ RR’NH2+ RSH RCN RI Alkilammonium Dialkil ammonium tiol Nitril Alkil iodida 65 • 66. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik Reaksi substitusi nukleofilik dapat terjadi dalam beberapa mekanisme atau tahap-tahap reaksi yang berlainan, tergantung pada struktur nukleofil dan alkil halida, pelarut, suhu dan beberapa faktor lainnya.

Misalnya, strukur substrat akan menentukan apakah akan terjadi lebih dulu lepasnya gugus pergi kemudian diikuti pembentukan ikatan baru dengan nukleofil atau terbentuknya ikatan baru terjadi dalam waktu yang bersamaan dengan lepasnya gugus pergi. Nukleofil merupakan reagen yang menginginkan pusat muatan positip, sehingga pada reaksi nukleofil dengan alkil halida, sebagai pusat muatan positip yang diinginkan oleh nukleofil adalah atom karbon yang mengikat atom halogen.

Contoh, (CH3)3 C Cl + H O - (CH3)3 C O H + Cl H H + (CH3)3 C O H + H Ada dua mekanisme reaksi substitusi nukleofilik, yaitu SN2 dan SN1. Reaksi SN2, (substitusi nukleofil bimolekuler) Nu + R X Nukleofil Nu-R + X substrat _ leaving group Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah = k [Nukleofil] [substrat] Mekanisme SN2 merupakan satu tahap reaksi, 66 • 67.

C L Nu- Nu C L Nu C + L- keadaan transisi Nukleofil menyerang dari balik gugus pergi (L). Pada saat keadaan transisi, nukleofil dan gugus pergi terikat secara parsial pada atom karbon dimana terjadi subsitusi. Pada saat gugus pergi meninggalkan atom karbon dengan membawa pasangan elektron ikatan, nukleofil memberikan pasangan elektron ikatan dan menghasilkan produk tersubtitusi dengan konfigurasi inversi terhadap substratnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada SN2 ◘ Kecepatan reaksi tergantung pada konsentrasi substrat dan reagen dan lebih menyukai nukleofil bermuatan (anion).

◘ Penggantian nukleofil terjadi dengan konfigurasi sebaliknya (inversi). Contoh H3C H Cl H + OH Cis-1-kloro-3-metilsiklopentana _ H3C H _ + Cl OH H Trans-3-metilsiklopentanol ◘ Kecepatan reaksi SN2 terbesar terjadi pada substitusi pada alkil halida primer dengan alkil terkecil, kemudian alkil halida sekunder dan paling lambat pada alkil halida tersier.

Reaksi SN1, (substitusi nukleofil unimolekuler) Nu + R X Nukleofil substrat Nu-R + X _ leaving group Kecepatan = k [substrat] 67 • 68. Contoh: CH3 CH3 CH3 C Cl + NaOH air&aseton CH3 CH3 C OH CH3 SN1 merupakan reaksi dengan dua tahap reaksi, yaitu: ◘ ikatan antara kabon dengan gugus pergi putus secara heterolitik (karena pengaruh kepolaran pelarut) dan menghasilkan karbokation (ion positip) CH3 CH3 C Cl CH3 CH3 CH3 C + + ClCH3 (lambat) karbokation ◘ karbokation bergabung dengan nukleofil menghasilkan produk CH3 CH3 C + + OHCH3 CH3 CH3 C OH CH3 (cepat) Pada reaksi SN1, ◘ Kecepatan reaksi hanya tergantung pada konsentrasi substrat dan lebih menyukai nukleofil netral ◘ Bila karbon yang mengikat gugus pergi bersifat asimetris, maka dihasilkan campuran rasemat ◘ Kecepatan reaksi terbesar terjadi pada alkil halida tersier, kemudian sekunder dan terakhir adalah alkil halida primer.

Perbandingan SN2 dan SN1 ◘ Substitusi nukleofil pada alkil halida primer hampir selalu mengikuti mekanisme SN2 dan pada alkil halida tersier hampir selalu SN1. 68 • 69.

◘ Substitusi nukleofil pada alkil halida sekunder bisa mengikuti SN2 atau SN1, tergantung kondisi reaksinya. Bila reaksi dilakukan di dalam pelarut polar yang dapat terprotonasi, akan mengikuti SN1 dan dalam pelarut tidak polar akan mengikuti SN2.

◘ SN2 memerlukan elektrofil kuat yang dapat mendorong elektron lebih besar, maka nukleofil bermuatan negatip lebih disukai. Misalnya OH⎯ > HOH, RO⎯ > ROH Pelarut dengan kemampuan mengionkan substrat, H2O, HCOOH, CH3SOCH3 (DMSO), HCON(CH3)2 (DMF), CH3CN, CH3OH, C2H5OH, CH3COCH3, CH3COOH.

Eliminasi Ada dua kemungkinan reaksi berbeda yang dapat terjadi antara alkil halida yang mempunyai hidrogen β dengan nukleofil, yaitu substitusi dan eliminasi. Dalam alkil halida, karbon yang mengikat halogen sering disebut dengan karbon α, karbon yang terikat pada karbon α disebut karbon β dan hidrogen yang terikat pada karbon β disebut dengan hidrogen β.

Jika karbon β tidak mempunyai atom hidrogen β, maka tidak mungkin terjadi reaksi eliminasi kecuali terjadi rearrangement struktur terlebih dahulu. H H substitusi β α X C C Nu + X + Nu eliminasi C C + Nu H + X Dalam reaksi eliminasi, Nu bertindak sebagai basa kuat, mengambil H-β yang terikat pada C-β dan meninggalkan pasangan elektron pada C-β yang akan membentuk ikatan π dengan atom C-α karena halogen (gugus pergi) X meninggalkan alkil halida dengan membawa serta pasangan elektron ikatannya.

Misalnya, jika isopropil bromida direaksikan dengan nukleofil yang bersifat basa kuat seperi KOH (OH-) dalam larutan alkohol panas, maka akan didapatkan propilena, KBr dan air. Dalam reaksi eliminasi ini, unsur hidrogen dari C-1dan bromin dari C-2 dieliminasi dari isopropil bromida dalam suatu reaksi elimisasi hidrogen bromida 1,2, atau dapat disebut sebagai reaksi dehidrohalogenasi.

69 • 70. H3C CH CH3 + KOH alkohol H3C CH CH2 + KBr + H2O propilena Br isopropil bromida Jika dalam reaksi di atas digunakan n-propil bromida, maka hasil reaksi eliminasinya adalah sama, yaitu propilena. H3C CH2 CH2 Br + KOH alkohol H3C CH CH2 + KBr + H2O n-propil bromida propilena Dalam hal lain, dua atom C-β yang terikat atom C-α yang sama dari suatu alkil halida dan keduanya mempunyai atom H-β, kedua atom H-β memiliki kesempatan untuk dieliminasi, sehingga memungkinkan dua senyawa (alkena) hasil reaksi eliminasi yang berbeda.

Misalnya, reaksi antara sec-butil bromida dengan KOH dalam alkohol panas: alkohol panas H3C CH2 CH CH3 + KOH Br sec-butil bromida H3C CH2 HC CH2 1-butena (19%) + KBr + H2O H3C HC CH CH3 2-butena (81%) Berdasarkan pada studi kinetika reaksinya, Ingold dan Hughes mendapatkan bahwa mekanisme reaksi eliminasi alkil halida sangat mirip dengan reaksi substitusi nukleofilik, sehingga reaksi eliminasi juga dibedakan menjadi E2 dan E1.

E2, Eliminasi bimolekuler E2 adalah reaksi eliminasi bimolekuler, terjadi seperti SN2, merupakan reaksi yang berlangsung dalam satu tahap dan mengikuti kinetika reaksi orde kedua. Kecepatan reaaksinya tergantung pada konsentasi alkil halida dan konsentrasi nukleofil. Nu: bertindak sebagai basa kuat yang menarik H+ yang terikat pada atom C−β dan pada saat 70 • 71.

yang bersamaan atom halogen (leaving group) melepaskan ikatan dari atom C-α dan dihasilkan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah rangkap. Nu Nu H α β C C H C C C C + Nu H + X X X keadaan transisi Konformasi yang paling disukai untuk substrat pada reaksi E2 adalah ikatan H-C-C-X terletak dalam bidang datar dan gugus pergi berseberangan dengan atom hidrogen yang terikat pada atom karbon di sebelahnya.

Dalam posisi itu orbital ikatan C-H dan C-X dalam posisi sejajar sehingga dengan mudah akan overlaping dan membentuk ikatan π dalam ikatan rangkap yang dihasilkan. Seperti diuraikan sebelumnya, eliminasi sec-butil bromida oleh basa kuat (OH-) dalam alkohol panas menghasilkan campuran isomer 1-butena dan 2-butena dengan komposisi 1/3.

Hal ini sesuai dengan aturan Saytzeff, karena alkena yang lebih tersubstitusi lebih stabil dari pada alkena yang kurang tersubstitusi, sehingga 2-butena dihasilkan lebih cepat dari pada 1-butena. - H3C CH2 CH CH3 OH ,alkohol panas Br H3C CH2 HC CH2 + H3C HC CH CH3 1-butena (19%) 2-butena (81%) Kestabilan alkena: R2C CR2 > R2C CHR > RHC CHR ; H2C CR2 > H2C CHR > H2C CH2 Jika dilihat urutan kereaktifan alkil halidanya terhadap eliminasi E2 (dengan Nu yang sama), maka: alkil halida tersier berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah alkil halida sekunder > alkil halida primer.

E1, eliminasi unimolekuler E1 adalah reaksi eliminasi dua tahap dan mengikuti reaksi orde pertama, terjadi seperti SN1.

Setelah tahap lambat pada pembentukan karbokation karena lepasnya halogen 71 • 72. (leaving group), kemudian H−β yang terikat pada atom C−β ditarik oleh nukleofil (basa kuat) pada tahap cepat dan menghasilkan alkena. tahap 1, H H βC αC X C C _ +X (tahap lambat) karbokation substrat tahap 2, eliminasi H C C + :Nu substitusi karbokation C C + HNu H C C Nu Dalam reaksi E1, tahap yang berlangsung lambat sebagai penentu kecepatan adalah tahap pembentukan karbokation dan hanya tergantung pada konsentrasi substrat (dalam hal ini, alkil halida).

Karbokation yang lebih stabil terbentuk lebih cepat dari pada yang kurang stabil, Karena itu kereaktifan alkil halida terhadap kecepatan reaksi E1 adalah: alkil halida tersier > alkil halida sekunder > alkil halida primer. Maka untuk reaksi eliminasi sec-butil bromida oleh basa kuat OH- dalam alkohol panas dengan mudah dapat ditentukan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah reaksi terbanyaknya didasarkan pada reaksi E1, yaitu 2-butena.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Kereaktifan alkil halida pada reaksi E2 dan E1 (terhadap Nu yang sama) mempunyai urutan yang sama, yakni alkil halida tersier > alkil halida sekunder > alkil halida primer. Maka untuk menentukan apakah reaksi eliminasi tersebut mengikuti mekanisme E1 atau E2, harus didasarkan pada studi kinetika. Pada E1 kecepatan reaksi hanya tergantung pada konsentrasi substrat (dalam hal ini alkil halida), sedangkan pada E2 tergantung pada konsentrasi substrat dan konsentrasi nukleofil.

Maka pada E2 kecepatan reaksinya tergantung pada kekuatan basa nukleofilnya, sedangkan pada E1 tidak terpengaruh kekuatan basa nukleofilnya karena apapun kekuatan basanya harus menunggu 72 • 73. terbentuknya karbokation.

Untuk jenis substrat dan nukleofil yang sama, misalnya reaksi antara sec-butil bromida dengan KOH dalam alkohol panas, makin besar konsentrasi basanya, makin besar kecenderungannya mengikuti mekanisme E2. Sebaliknya, untuk menggeser ke mekanisme E1, maka dapat digunakan konsentrasi basa yang sangat kecil. Secara umum E1 hanya ditemui pada substrat alkil halida sekunder dan tersier. Kompetisi antara eliminasi dan substitusi Alkil halida tersier Reaksi antara alkil halida tersier dengan nukleofil akan mengalami substitusi dengan mekanisme SN1 dan eliminasi E2 dan E1.

Contoh (CH3)3CBr H2O (CH3)3 C OH 80% - + Br + (CH3)2 C CH2 + H 20% - + Br Halida tersier dengan Nu kuat (CN- dan OH-) dan dalam pelarut kurang polar dihasilkan hanya reaksi E2. CN- dan OH- bersifat sebagai basa sangat kuat. Alkil halida sekunder Alkil halida sekunder dengan nukleofil dapat mengikuti mekanisme SN2, SN1, E2 dan E1. Komposisi zat dihasilkan tergantung dari sifat nukleofil dan pelarut yang digunakan. Dengan nukleofil yang bersifat basa sangat kuat akan menghasilkan mayoritas E2 dan sedikit SN2, dengan nukleofil kuat bersifat basa lemah menghasilkan SN2, dengan nukleofil lemah (misalnya alkohol) akan menghasilkan SN1 dan sedikit E1.

73 • 74. Contoh + Na SH Nu kuat Br CH3 CH CH3 + CH3CH2OH Nu lemah + CH3CH2O Na basa kuat CH3 CH CH3 SN2 SH CH3 CH CH3 + CH3 CH CH2 E1 sedikit OCH2CH3 SN1 banyak CH3 CH CH3 + OCH2CH3 CH3 CH CH2 E1 banyak SN2 sedikit Alkil halida primer Halida primer, hanya mungkin SN2 dan E2, tergantung dari sifat nukleofil Berdasarkan uraian mengenai reaksi SN1, SN2, E1 dan E2, maka SN2 merupakan reaksi yang dipengaruhi oleh reagen (nukleofil).

Sedangkan reaksi E2 dipengaruhi oleh kekuatan basa nukleofilnya. Jika reagen merupakan nukleofil kuat, maka mekanisme SN2 lebih disukai. Kekuatan suatu nukleofil pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan suatu atom/gugus memberikan elektron, maka kekuatan nukleofil dapat diperkirakan berdasarkan acuan umum sebagai berikut: 1. Ion negatip merupakan nukleofil yang lebih baik dari pada molekul netralnya. Contoh, OH- > H2O ; RO- > ROH ; RS- > RSH ; RCOO- > RCOOH 2.

Unsur yang posisinya lebih bawah dalam sistem periodik cenderung sebagai nukleofil lebih kuat. Contoh, HS- > HO- ; I- > Br- > Cl- > F- ; RSH > ROH 3. Unsur dalam satu perioda, semakin besar kelektronegatipannya semakin kecil kekuatan nukleofilnya. ontoh, H3N > H2O > HF ; R3C- > R2N- > RO- > F. 74 • 75. Soal-soal 1. Tuliskan nama sistematis dan struktur kimia senyawa beriku: a. (CH3)2 CH CH2Br b. CH3 CHCl C (CH3)2 CH2 CH2 CH3 c. (CH3) 2 CH CHCl CH2 CH3 2.

Tuliskan satu persamaan reaksi substitusi yang terjadi dari zat-zat berikut: a. 1-bromobutana dengan natrium iodida dalam aseton b. berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah denagn natrium hidrogen sulfida c. ter-butil bromida dengan air d. p-klorobensil klorida dengan natrium sianida e. 1-metil-1-bromoheksana dengan metanol 3.

Jika (R)-2-iodobutana dilarutkan dalam campuran pelarut aseton/air = 95/5 w/w akan bereaksi dengan menghasilkan (S)-2-butanol dan jika dilarutkan dalam campuran pelarut aseton/air = 30/70 w/w diperoleh 60% (S)-2-butanal dan 40% (R)-2-butanol.

Jelaskan terjadinya gejala tersebut! 4. Perkirakan hasil-hasil yang mungkin diperoleh reaksi antara 1-kloro-1-metil siklopentana dengan: a. Natrium etoksida dalam etanol b. etanol panas 5. Tuliskan semua hasil reaksi antara 3-bromo-3metilheksana dengan a. KOH dalam metanol b.

metanol 6. Rancanglah sintesis 2-metoksibutana dari 2-butena berdasarkan tahap-tahap reaksi berdasarkan mekanisme addisi elektrofilik dan substitusi nukleofilik (dengan menuliskan rumus strukturnya); 75 • 76. BAB VII ETER, ALKOHOL DAN SULFIDA Eter yang dikenal sebagai anastetik umum, pada dasarnya merupakan salah senyawa dari satu kelompok senyawa eter, yaitu dietil eter. Secara umum suatu eter merupakan dua gugus organik yang dihubungkan oleh atom oksigen, sehingga sering ditulisakan sebagai R – O – R’, R dapat berupa gugus yang sama atau gugus berbeda.

7.1 Tata nama Eter diberi nama dengan nama setiap alkil atau aril yang diurutkan berdasarkan abjad ditambah kata eter. O CH3 CH2 O CH3 CH3 CH2 etil metil eter O CH2 CH3 dietil eter difenil eter fenil eter awalan sering ditiadakan, maka: etil eter Untuk eter yang lebih komplek, seringkali gugus – OR yang lebih sederhana di anggap sebagai cabang (substituen) yang disebut gugus alkoksi dari suatu rantai utama.

H3CO OCH3 CH3 CH3 CH CH2 CH2 CH3 O CH3 2- metoksipentana OCH3 1,3,5-trimetoksibensana O CH3 cis-2-metil-1-metoksisiklopentana Beri nama beberapa eter berikut: CH3 O CH2 CH3 O C (CH3)3 CH3 CH CH CH2 CH3 Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah CH3 76 • 77. Tuliskan struktur eter berikut: dipropil eter, t-butil etil eter, 2-metoksipropena, disiklopropil eter 7.2 Sifat-sifat eter Eter merupakan senyawa dengan bau (menyenangkan?), tidak berwarna, non polar, mempunyai massa jenis lebih kecil dari pada air dan mempunyai titik didih yang hampir sama dengan alkana yang jumlah atom karbonnya sama.

Tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesama molekul eter, tetapi dapat membentuk ikatan hidrogen dengan alkohol, sehingga eter dan alkohol rendah dapat saling melarutkan. Dimetil eter cukup larut dalam air, tetapi eter yang lebih tinggi kelarutannya makin kecil. Eter sering digunakan sebagai pelarut organik non polar, karena bersifat inert, tidak bereaksi dengan asam dan basa encer, tidak bereaksi dengan zat pengoksidasi dan pereduksi yang umumnya digunakan dalam kimia organik dan tidak bereaksi dengan logam Na seperti halnya alkohol.

Etil eter sering digunakan sebagai pelarut dalam ekstraksi senyawa bahan alam, karena titik didihnya yang rendah memudahkan untuk dipisahkan dari ekstraksnya. Satu hal yang perlu diperhatikan bila bekerja dengan eter adalah karena sifatnya yang mudah terbakar.

Bila eter dibiarkan cukup lama dan berhubungan dengan udara (oksigen), dapat membentuk suatu hidroperoksida eter yang sangat mudah meledak. Hidroperoksida eter dapat dihilangkan dengan mengocok eter dengan fero sulfat. CH3 CH2 O CH2 CH3 + O 2 CH3 CH2 O CH CH3 OOH hidroksiperoksida eter 7.3 Pembuatan eter Dehidrasi alkohol primer Proses pembuatan dietil eter, salah satu eter terpenting, adalah melalui dehidrasi etanol dengan asam sulfat pekat pada suhu 140oC, karena dehidrasi pada suhu yang lebih tinggi (180oC) menghasilkan etena.

Pembentukan eter tersebut pada dasarnya mengikuti mekanisme reaksi SN2. Pertama terjadi aktivasi melalui protonasi etanol diikuti substitusi gugus OH dengan OCH2CH3. 77 • 78. CH3 CH2 O H + H CH3 CH2 O H2 H H CH3 CH2 O H2 + CH3 CH3 CH2 O CH2 O CH2 CH3 + H2O H CH3 CH2 O CH2 CH3 CH3 CH2 O CH2 CH3 + H Reaksi dehidrasi alkohol di atas merupakan contoh pembuatan eter simetris (dua gugus R nya sama) dan pada umumnya hanya bekerja pada alkohol primer.

Untuk menghasilkan eter tidak simetris, misalnya pembuatan t-butil metil eter, suatu senyawa yang berfungsi untuk menaikkan angka oktan (sebagai pengganti tetra etil lead) suatu bahan bakar, adalah dengan adisi metanol kepada 2-metilpropena dengan katalis asam, + CH3 OH + CH2 + H C (CH3)2 CH3 O C (CH3)3 Tuliskan mekanisme reaksi addisi metanol ke pada 2-metilpropena di atas! Sintesis Williamson Sintesis eter unsimetris terpenting di laboratorium adalah sintesis Williamson.

Sintesis ini terdiri dari dua tahap, yaitu reaksi pengubahan alkohol menjadi Na alkoksida dengan cara mereaksikannya dengan logam Na atau K atau hidrida logam, kemudian mereaksikan Na alkoksida dengan alkil halida berdasarkan mekanisme SN2. Misalnya, sintesis metil propil eter dapat dilakukan dengan reaksi berikut CH3 OH + Na CH3 O Na CH3 O Na + Br CH2 CH2 CH3 + H2 CH3 O CH2 CH2 CH3 78 • 79.

Tuliskan mekanisme reaksi - sintesis Williamson metil propil eter dengan reaksi yang lain! - sintesis propil eter - sintesis williamson 3-metoksiheksana 7.4 Reaksi-reaksi eter Pemutusan ikatan C-O Adanya dua pasang elektron bebas pada oksigen dalam eter, menjadikan eter dapat befungsi sebagai basa (dapat memberikan pasangan elektron pada asam kuat).

Misalnya R O H R O R' + R' + H Cl R O R' + Cl R B Cl O B Cl R' Cl Cl Setelah eter mengikat asam, maka ikatan C-O dalam ater mudah diputuskan melalui mekanisme SN2 dengan nukleofil kuat seperti I- dan Br. CH3 CH2 O CH (CH3)2 + HI etil isopropil eter CH3 CH2I + HO CH (CH3)2 Tuliskan mekanisme reaksi di atas! Reagen Grignard Eter merupakan pelarut organik non polar, melarutkan alkil dan aril halida, terutama alkil bromida yang dapat bereaksi dengan logam Mg menghasilkan Mg-alkil bromida.

Larutan Mg-alkil bromida dalam eter disebut dengan reagen Grignard. R Br + Mg eter R Mg Br 79 • 80. eter berfungsi menstabilkan R-Mg-Br dengan membentuk ikatan koordinasi, menggunakan pasangan elektron bebas yang terdapat pada oksigen R R O R Mg Br O R R Dalam reagen Grignard, R menjadi bermuatan negatip, suatu karbonion yang dapat berfungsi sebagai basa kuat dan atau nukleofil, sehingga dapat bereaksi dengan asam lemah seperti air. 7.5 Eter siklis, epoksida dan eter crown (mahkota) Epoksida atau oksiran adalah eter siklis dengan cincin tiga atom yang satu atomnya adalah oksigen.

H2C CH2 C CH3 C C H3C O etilena oksida oksiran ttd = 13,5 oC H H H H3C CH3 C H O trans-2-butenaoksida O cis-2-butenaoksida cis-2,3-dimetil oksiran ttd = 60 oC trans-2,3-dimetil oksiran ttd = 54 oC Pembuatan epoksida Epoksida yang paling banyak diproduksi adalah etilena oksida (oksiran), digunakan sebagai bahan polimer, disintesis melalui oksidasi etena dengan katalis Ag H2C CH2 + O 2 Ag 250oC, tekanan CH2 H2C O 80 • 81.

Epoksida selain etilena oksida disintesis dari alkena dengan asam peroksi organik. Dalam industri biasanya digunakan asam peroksiasetat, sedangkan dalam laboratorium adalah asam m-kloroperoksibensoat O C C H C C O O + R C R O O C + O H Contoh + O O O HOOC R + sikloheksana oksida HO C R Reaksi epoksida Seperti pada siklopropana, cincin tiga atom dalam epoksida menyebabkan adanya tegangan dalam strukturnya, sehingga epoksida bersifat jauh lebih reaktif dari pada eter biasa dan reaksinya diikuti dengan pembukaan cincin.

Misalnya, reaksi dengan air dan dikatalis asam menghasilkan dietilena glikol, melalui mekanisme SN2.

H2C CH2 + H O H2C CH2 O H H2C CH2 + + H2O O H H2C O H CH2 O H H H2C O H CH2 + O + H H etilena glikol Tuliskan mekanisme reaksi sikloheksena oksida dengan air dan dikatalis oleh asam! Nukleofil lain, misalnya alkohol dan reagen Grignard, dapat bereaksi dengan epoksida mengikuti reaksi SN2 yang sama seperti dengan air. 81 • 82. Tuliskan mekanisme reaksi yang dikatalis oleh asam antara etilena oksida dengan: - metanol - reagen Grignard fenil magnesium bromida - etanol - ammonia Epoksida tidak simetris juga bereaksi dengan nukleofil yang dikatalis oleh asam mengikuti mekanisme yang sama dengan etilena oksida.

Tuliskan mekanisme reaksi antara cis-2-butena oksida dengan metanol yang dikatalis oleh asam Eter siklis dengan cincin lingkar lebih dari tiga atom adalah: O O O O tetrahidrofuran (THF) tetrahidropiran (oksan) ttd = 88 oC 1,4-dioksan (oksolan) ttd = 67 oC ttd = 101 berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah THF merupakan pelarut organik yang baik, dapat larut dalam air dengan segala perbandingan, pelarut reagen Grignard yang lebih baik dari dietil eter karena atom oksigen kurang terlindungi.

Senyawa eter makrosiklis (crown ether) merupakan cincin besar beratom banyak dari polieter, saat ini banyak disintesis terutama didisain untuk membantu kompleks dengan ion logam positip. O O O O O O O O O O O O O O O [18]crown-6 dibenso[18]crown-6 O O [15]crown-5 82 • 83. [18]crown-6 digunanakan karena larut dalam air tetapi tidak larut dalam bensena. Tetapi jika di dalam bensena dilarutkan sedikit [18]crown-6, kemudian dikocok dengan larutan KMnO4, maka didapatkan bahwa bensana dapat mengandung KMnO4 (berwarna ungu), sehingga dapat digunakan sebagai zat pengoksidasi.

Hal ini terjadi karena ion K+ distabilkan oleh kemampuan [18]crown-6 mengkoordinasi ion K+. O O O K + O O O 7.6 Alkohol Alkohol memiliki struktur yang mirip dengan air, tetapi satu atom H diganti dengan gugus alkil, sehingga rumus umum alkohol adalah R-OH dan gugus hidroksil OH sebagai gugus fungsional. Jika gugus fungsional OH terikat pada cincin aromatis maka dihasilkan senyawa fenol.

7.7 Tatanama dan sifat-sifat alkohol Nama sistimatis alkohol diturunkan dari nama alkana yang sesuai diakhiri dengan ol. Nama umum diturunkan dari nama alkil ditambah dengan kata alkohol, kata alkohol ditambahkan secara terpisah setelah nama alkil. CH3 OH metanol (metil alkohol) CH3 CHOH CH3 atau CH3 CH CH3 CH3 CH2 OH etanol OH 2-propanol (isopropil alkohol) (etil alkohol) CH3 CH CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH2OH 1-butanol n-butil alkohol OH 2-butanol sec-butil alkohol CH3 CH CH2OH CH3 2-metilpropanol isobutanol CH3 CH3 C OH CH3 2-metil-2-propanol tert-butil alkonol 83 • 84.

Alkohol dengan ikatan rangkap diberi nama dengan dua akhiran, prioritas gugus hidroksil lebih lebih tinggi dari pada ikatan rangkap. CH2 CH CH2 OH = 2-propen-1-ol (alil alkohol Tuliskan nama alkohol berikut: OH CH3 CHCl CH2 CH2 OH HC C CH2 CHOH CH3 Tergantung pada jumlah atom karbon yang terikat pada atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, maka alkohol dibedakan menjadi alkohol primer, sekunder atau tersier.

R R R CH2 OH R CH OH primer (1 o) sekunder (2 o) R C OH R tersier (3 o) Jika gugus hidroksil terikat pada cincin bensena, maka dihasilkan senyawa induk yang umumnya disebut fenol.

OH OH Cl OH NO 2 2-klorofenol fenol 2-nitrofenol CH2OH bensil alkohol suatu alkohol, bukan fenol 84 • 85. 7.8 Sifat-sifat alkohol Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen sesama molekul, karena ikatan O-H dipolarisasikan oleh atom oksigen yang mempunyai keelektronegatipan yang tinggi. Sehingga alkohol mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari pada alkana atau eter yang jumlah atom karbonnya sama. R δ- δ+ O H R δ - δ+ R δ - δ+ O H O H etanol eter propana ikatan hidrogen titik didih, oC 78,5 -24 -42 Metanol, etanol dan propanol larut dalam air dengan segala perbandingan, sedangkan alkohol yang lebih tinggi kelarutannya dalam air sangat kecil.

Metanol, etanol dan propanol mempunyai kekuatan asam yang hampir sama dengan air. Dengan spesies yang lebih asam dari pada alkohol, maka terjadi kesetimbangan: + R CH2 OH + H R CH2 OH H ion alkiloksonium Alkohol dengan basa akan melepaskan H+ dan menghasilkan ion alkoksida: R CH2 OH + R CH2 O + H ion alkoksida Ion alkoksida merupakan basa sangat kuat, larut dalm alkohol seperti halnya ion hidroksida dalam air, namun lebih kuat dari pada KOH atau NaOH.

Maka, ion alkoksida dalam alkohol dapat dihasilkan dengan mereaksikan alkohol dengan logam aktif atau dengan hidrida, tidak dengan NaOH atau KOH. 2 H O H + 2 Na air 2 H O Na + H2 Na hidroksida 85 • 86. 2 RO H alkohol RO H alkohol 2 R O Na + H2 Na alkoksida + 2 Na + R O Na + H2 Na alkoksida Na H Na hidrida Dibandingkan dengan alkil alkohol, fenol bersifat sejuta kali lebih asam, sehingga dapat bereaksi dengan basa kuat pada umumnya seperti KOH atau NaOH menghasilkan K atau Na fenoksida.

Ionisasi asam dari fenol menghasilkan ion fenoksi yang dapat mendelokalisasi (mendistribusikan) muatan melalui resonansi, sehingga menghasilkan ion fenoksi yang stabil dan menjadikannya sebagai basa lemah. O O O 86
Encoder adalah sebuah kombinasi sirkuit yang sering digunakan pada semua sistem digital.

Secara bahasa, Encoder adalah pembuat kode dan dari sini sebenarnya kamu sudah dapat gambaran tentang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah cara kerja rangkaian satu ini. Ya, rangkaian Encoder berfungsi untuk melakukan Encoding atau pembuatan kode. Jika kamu bisa melihat bagaimana cara komputer atau perangkat digital berkomunikasi, maka yang akan kamu lihat adalah deretan angka 1 atau 0. Karena mesin hanya mengerti ya dan tidak atau false (0) dan truth (1) yang kita mengenalnya dengan sebutan sistem bilangan biner.

Nah, encoder adalah bagian yang berfungsi untuk membuat kode biner, agar input dari luar yang bentuknya bukan biner bisa dimengerti oleh mesin. Input seperti bilangan desimal akan melewati encoder dan keluar sebagai kode dalam bentuk bit-bit biner (BCD) yang direpresentasikan dengan 1 dan 0.

Agar lebih jelas lagi, berikut kami akan menjelaskan tentang apa itu encoder, jenis dan tabel kebenaran serta implementasi rangkaiannya, silahkan disimak. Encoder adalah kebalikan dari decoder. Jika decoder mengubah input yang bentuknya kurang dimengerti manusia menjadi bentuk yang lebih familiar untuk manusia, maka encoder yang merupakan kebalikannya akan mengubah input yang dimengerti oleh manusia menjadi bentuk binary yang notabene bukan bahasa manusia.

Sirkuit digital bernama encoder ini bisa dibilang merupakan integrated circuit (IC) dengan skala medium. Karena pada dasarnya, Encoder meminimalkan jumlah saluran data dengan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah menjadi kode biner.

Prinsip cara kerja encoder yakni, dari semua input yang terpasang hanya satu kaki input yang diberikan logic 1 atau high dalam satu waktu. Dan encoder akan mengubah signal tersebut ke format kode bit-bit biner dengan tiap-tiap kaki input memiliki output kode tertentu.

Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner dengan konfigurasi 2^n input dan n output. Dia akan mengubah informasi dari 2^n input tersebut menjadi kode binary sejumlah n yang ekuivalen dengan inputnya. Dari sini kita bisa memahami beberapa jenis Encoder berdasarkan jumlah input dan outputnya. Secara umum Encoder populer diketahui adalah 4 to 2 Encoder, 8 to 3 Encoder alias oktal to Binary encoder, 10 to 4 Encoder alias Decimal to BCD Encoder dan juga priority encoder.

Kami akan menjelaskan tiap jenisnya, dari mulai tabel kebenaran, persamaan hingga skema rangkaian digitalnya. Baca juga: Pengertian Transducer, Cara Kerja, Jenis Serta Penerapannya Jenis-Jenis Encoder Beserta Fungsinya 4 to 2 Encoder 4 to 2 Encoder Encoder 4 to 2 ini terdiri dari 4 input Y3, Y2, Y1 dan Y0 dan dua output A1 dan A0. Di mana setiap salah satu dari input mendapat logic 1 maka akan menghasilkan kondisi kedua output tertentu. Berikut truth table atau tabel kebenaran dari tipe encoder 4 to 2: Tabel kebenaran 4 to 2 encoder Jadi, persamaan logika untuk masing-masing output A1 dan A0 adalah A1 = Y3 + Y2 A0 = Y3 + Y1 Jika diimplementasikan ke dalam rangkaian logika menggunakan 2 gerbang OR, maka akan jadi rangkaian seperti di bawah ini: Rangkaian gerbang logika 4 to 2 encoder 8 to 3 Encoder (Octal to Binary) 8 to 3 encoder Seperti namanya, encoder 8 to 3 memiliki 8 input yang dimulai dari Y0,Y1,Y2 sampai Y7 dan 3 output A2, A1 dan A0.

Setiap satu input mewakili satu digit oktal dan tiga output menghasilkan kode biner yang sesuai dengan nilai inputnya. Tabel kebenaran dari encoder 8 to 3 adalah sebagai berikut: Tabel kebenaran 8 to 3 encoder Persamaan logika untuk setiap output A1, A2 dan A0 adalah sebagai berikut: A2 = Y7 + Y6 + Y5 + Y4 A1 = Y7 + Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah + Y3 + Y2 A0 = Y7 + Y5 + Y3 + Y1 Persamaan di atas dapat dikonversi ke rangkaian logika menggunakan 3 gerbang OR, sebagai berikut: Rangkaian gerbang logika 8 to 3 encoder Baca juga: Pengertian Rotary Encoder: Cara Kerja, Jenis Dan Aplikasinya Decimal to BCD Encoder (10 to 4 Encoder) Decimal to BCD encoder Decimal to BCD Encoder ini terdiri dari 10 input dan 4 output.

Setiap input mewakili bilangan desimal tertentu dan 4 outputnya mewakili kode BCD (kode biner untuk bilangan desimal) yang sesuai dengan masukan yang diberikan input. Berikut tabel kebenaran untuk decimal to BCD encoder: Tabel kebenaran decimal to BCD encoder Persamaan logika untuk masing-masing output A3, A2, A1 dan A0 adalah sebagai berikut: A3 = Y9 + Y8 A2 = Y7 + Y6 + Y5 +Y4 A1 = Y7 + Y6 + Y3 +Y2 A0 = Y9 + Y7 +Y5 +Y3 + Y1 Persamaan di atas dapat diimplementasikan ke dalam rangkaian logika menggunakan empat gerbang OR, seperti berikut: Rangkaian Gerbang Logika Decimal to BCD encoder Baca juga: Apa Fungsi Encoder?

Berikut 8 Kegunaan Dan Contoh Aplikasinya! Priority Encoder Priority Encoder adalah rangkaian Encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Jadi, jika di waktu yang s sama ada dua atau lebih input bernilai “1”, maka output hanya akan menghasilkan keluaran sesuai dengan input yang mempunyai prioritas tertinggi. Priority Encoder ini memiliki 4 input: Y3, Y2, Y1 & Y0 dan 2 output: A1 & A0.

Urutan prioritasnya adalah Y3 memiliki prioritas tertinggi dan Y0 merupakan yang terendah. Tabel kebenaran dari priority encoder adalah sebagai berikut: Table Kebenaran Priority Encoder Persamaan K-Map dari Table Kebenaran Priority Encoder Dua persamaan logika dari output di atas bisa diimplementasikan ke rangkaian sebagai berikut: Rangkaian Gerbang logika priority encoder Nah keberadaan dari priority encoder ini merupakan obat dari kekurangan encoder normal yang jika semua outputnya bernilai 0 menjadi ambigu dan jika lebih dari satu input bernilai 1, maka encoder akan menghasilkan output yang bisa jadi kurang tepat.

Baca juga: Pengertian Sensor, Cara Kerja, Jenis, Serta Penerapannya Demikianlah penjelasan singkat tentang apa itu encoder. Jika kamu ingin lebih memahaminya, kami sarankan pelajari juga tentang decoder. Semoga tulisan ini dapat membantu. Search Cari untuk: Kategori • Content Placement • Editor Choice • Elektronik • Komponen • Mesin • Modifikasi • Pengertian • Sistem Post Terbaru • Fungsi Dioda Zener: Cara Kerja, Cara Mengukur Hingga Cara Pasangnya • Stop Kontak Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya • Prospek Teknik Mesin – Sektor Masa Depan, Gaji Serta Pekerjaan Alternatif • Apa Itu Printer: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Cara Kerjanya • 7 Langkah Cara Menggunakan Feeler Gauge Disertai Ukurannya
Daftar Isi • PENGERTIAN TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) • CIRI-CIRI TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) • Anda Mungkin Juga Menyukai • SIKLUS HIDUP TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) • KLASIFIKASI TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) • LUMUT DAUN (Bryopsida) • LUMUT HATI (HEPATICOPHYTA) • LUMUT TANDUK (Anthoceropsida) • PERANAN TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) • • Kategori Ilmu Biologi • Materi Biologi Kelas X PENGERTIAN TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) Lumut (dalam bahasa yunani : bryophyta) adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup didarat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil (dapat tidak tampak dengan bantuan lensa), dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm.

Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan ditanah. Lumut tersebar hampir diseluruh belahan dunia, terkecuali didalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B, sehingga dapat membuat makanan sendiri dan bersifat autotrof.

Lumut termasuk ke dalam kingdom plantae, yang meliputi semua organisme yang multiseluler dan telah berdiferensiasi, eukariotik, dengan dinding sel berselulosa. Organisme yang termasuk kedalam plantae ini hampir seluruhnya bersifat autotrof (dapat membuat makanan sendiri) dengan bantuan cahaya matahari saat proses fotosintesis. Terdapat beberapa sebuah struktur pada tumbuhan lumut, diantaranya ialah: • Kolumera, adalah sebuah jaringan yang tidak dapat terlibat dalam sejumlah pembentukan terhadap spora.

• Seta (batang) • Apofisis yakni dapat diperlebar di bagian ujung dan dapat dilengkapi dengan sebuah kotak spora pada transisi. • Vaginula adalah sebuah akar yang ditutupi dengan sisa dinding archegonium. • Caliptra (kap) yakni dapat berasal dari sebuah dinding archegonium atas menjadi kap kotak spora. CIRI-CIRI TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan (metagenesis).

Dalam proses metagenesis ini, lumut mengalami dua fase kehidupan, yaitu fase gametofit (haploid) dan fase sporofit (diploid). Lumut Hidupnya secara berkoloni. Tidak berpembuluh sebab tidak memiliki daun, batang, maupun akar sejati. Habitatnya berada pada tempat yang lembap dan terlindung dari cahaya matahari seperti dasar hutan, permukaan batang pohon, tembok, dan sumur.

Ada juga yang berhabitat di tempat basah dan sanggup hidup di air seperti spaghnum. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut: • Sel-sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. Multiseluler. Tidak memiliki pembuluh seperti xylem dan floem. • Air masuk dalam tubuh lumut secara imbibisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara defusi, daya kapilaritas, dan dengan aliran sitoplasma.

• Dinding sel terdiri atas selulosa. • Mengalami metagenesis • Merupakan peralihan antara Thallophyta dan Cormophyta • Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berlilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. • Akar berupa akar semu (rizoid) yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut/benang-benang. Akar itu juga berfungsi untuk menempelkan lumut. • Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina.

Sperma diproduksi anteridium dan ovum diproduksi arkegonium. Batang dan daunnya mempunyai susunan yang berbeda, yaitu: • Berukuran kecil dan jarang mencapai 15 cm • Selapis sel kulit, yang beberapa diantaranya membentuk rizoid epidermis, rizoid tampak seperti benang yang berfungsi sebagai akar dan menyerap makanan dari air dan garam mineral • Lapisan kulit dalam tersusun atas korteks, silinder pusat yang terdiri dari sel penunjang atau parenkim yang memanjang, tidak mengandung xilem dan floem • Silinder pusat, terdiri atas sel parenkim yang berguna untuk mengangkut ari dan garam mineral.

• Pertumbuhan pada lumut yaitu secara memanjang • Susunan gametangiumnya (arkegonium ataupun anteredium) yang khas, sering dijumpai pada tumbuhan paku (pteridophyta), terutama arkegoniumnya. Arkegonium adalah gamet betina yang berbentuk seperti botol dan mengandung sel ovum, sedangkan anteredium adalah gamet jantan tabg berbentuk bulat dan mengandung sel spermatozoid • Daunnya setebal satu lapis sel, kecuali ibu tulang daun yang lebih dari satu lapis.

Sel-sel daun kecil, mengandung kloroplas yang tersusun seperti jaring dan berbentuk sempit dan memanjang Dalam mempelajari batang dan daun tumbuhan lainnya serta aspek tumbuhan lainnya, buku Anatomi Tumbuhan merpakan pilihan yang tepat karena memabahas berbagai aspek penyusun tumbuhan secara jelas dan ringkas. Sporofit (sporogonium) terdiri atas: • Seta atau tangki • Vaginula, yaitu kaki yang diselubungi dinding arkegonium • Apofisis, yaitu ujung seta atau tangki yang melebar, merupakan peralihan antara seta dan kotak spora • Kaliptra atau tudung, yaitu berasal dari dinding arkegonium atas dan akan menjadi tudung kotak spora • Kolumela, jaringan yang tidak ikut mengambil bagian dalam pembentukan spora • Sistem reproduksi bersifat metagenesis, yaitu reproduksi silih berganti antara seksual (gametofit) dan aseksual (sporofit).

Reproduksi seksual membentuk gamet jantan dan betina dalam gametofit, sedangkan reproduksi aseksual dengan spora haploid terbentuk didalam sporofit.

Dalam mempelajari ciri, strukur, maupun anatomi tumbuhan. Buku Anatomi Tumbuhan oleh Sri Mulyani E. S. dapat kamu jadikan referensi dimana di dalamnya membahas mengenai organ penyusun tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Rp 58.500 SIKLUS HIDUP TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) Siklus hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis, karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema, dari protonema inilah gametofit terbentuk.

Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid (n) dan gametofit ini menghasilkan gametangium (organ reproduksi) yang disebut dengan anteredium pada jantan dan arkegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus (bract).

Anteredium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela (anterezoid dan spermatozoid), sedangkan arkegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut, dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan (fertilisasi) sel telur oleh anterzoid membuahkan zigot dengan dua sel kromosom atau disebut dengan diploid (2n). Zigot inilah yang merupakan awal dari sporofit lagi. Kemudian zigot melakukan pembelahan menjadi sporofit dewasa yang sudah memiliki kaki untuk melekat pada gametofit, seta, dan kapsul di bagian ujungnya.

Kapsul ini merupakan tempat dihasilkannya spora melalui fase fase pada meiosis. Setelah spora masak dan dikeluarkan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dalam kapsul, barulah siklus hidup lumut berulang lagi dari awal. KLASIFIKASI TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) Tumbuhan lumut (bryophyta) dibagi menjadi tiga kelas, yaitu lumut daun (bryophyta), lumut hati (hepaticophyta), dan lumut tanduk (anthocerotophyta). LUMUT DAUN (Bryopsida) Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab.

Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Akan tetapi ada juga tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet jantan anteridium) dan gamet betina (arkegonium) dalam satu individu. Pada fase sporofit, tumbuhan lumut akan menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya. Jika spora lumut sampai di lingkungan yang sesuai, spora lumut akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru.

Contoh spesies tumbuhan lumut daun adalah Polytrichum juniperinum, Pogonatum cirratum, dan Aerobryopsis longissima. Bryophyta memiliki jumlah kurang lebih 10.000 spesies jenis lumut daun yang dibagi menjadi tiga ordo yaitu Bryales, Sphagnales, dan Andreales.

Lumut daun lebih mudah dikenali karena sering dijumpai di tempat yang agak terbuka. Lumut daun dapat tumbuh di tanah-tanah gundul yang secara periodik mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak, di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, dan sedikit yang terdapat di dalam air.

Kebanyakan lumut ini tumbuh di rawa-rawa yang membentuk rumpun atau bantalan yang dari tiap-tiap tahun tampak berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah luas sedangkan bagian bawah yang ada dalam air mati berubah menjadi gambut yang membentuk tanah gambut. Jenis tanah ini bermanfaat untuk menggemburkan medium pada tanaman pot dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Karena habitatnya sangat luas, maka tubuhnya pun mempunyai struktur yang bermacam-macam.

Berikut ini ciri-ciri lumut daun: • Talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang • Talus gametofit mempunyai bentuk simetri radial • Arkegonium dan anteredium terbentuk pada ujung gametofit di antara daun, dan kemudian tumbuh sporangium • Talus sporofitnya merupakan sporangium yang menumpang pada ujung batang dari talus gametofit • Gametofit tumbuh tegak atau merayap • Berkembang dari protonema • Mempunyai daun, batang, dan rizoid multiseluler • Daunnya hanya terdiri atas satu lapis sel dengan rusuk tengah, tersusun melingkaran batang atau berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah • Arkegonium melekat di atas kapsul dan membentuk kalipra • Kapsul bagian bawah mempunyai stomata dan bersifat fotosintetik • Tidak ditemukan adanya elater, kapsul mempunyai kolumela, pecah dengan gigi-gigi peristom • Selama perkembangan kapsul, tangkai (seta) bertambah panjang secara perlahan.

LUMUT HATI (HEPATICOPHYTA) Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Thallophyta ke Cormophyta. Habitat Lumut Hati ialah pada tanah mineral yang lembab di lereng gunung ataupun di bukit.

Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Lumut hati tidak ideal tumbuh pada tanah gambut yang bersifat asam dan sedikit unsur hara. Terdapat pengecualian pada jenis genus Plagiochila sp yang bisa dijumpai tumbuh pada hutan rawa gambut.

Contoh Lumut Hati Riccardia chamaedryfolia Pellia endivifolia Scapania nemorosa Jungermannia sp. Haplomitrium sp. Marchantia polymorpha Monoclea forsterii Sphaerocarpos texanus.

Berikut ini Ciri-Ciri Lumut Hati Grameds: • Talus gametofitnya tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang, sementara akarnya berupa rizoid • Talus gametofitnya mempunyai bentuk pipih dorsiventral • Pada permukaan dorsal gametofit dibentuk arkegonium dan anteridium yang berbentuk seperti payung • Talus sporofitnya mempunyai ukuran sangat kecil, sehingga nyaris tidak nampak.

LUMUT TANDUK (Anthoceropsida) Lumut tanduk atau Anthoceropsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk.

Gametofit, yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Lumut tanduk sering menjadi spesies pertama yang menempati sebuah wilayah terbuka dan lembab. Habitat Lumut Tanduk (Anthoceropsida) ialah di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab.

Lumut tanduk tidak bagus tumbuh pada daerah yang bersifat asam dan sedikit unsur hara, contohnya tanah gambut. Lumut tanduk banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Ciri-ciri Lumut Tanduk: • Akar masih berupa rizoid, talus gametofit tidak dapat dibedakan antara struktur daun dan batang • Talus gametofit mempunyai bentuk pipih dorsiventral • Terciptanya gametangium (anteridium dan arkegonium) di permukaan dorsal talus gametofit • Talus sporofitnya menyerupai bentuk tanduk atau jarum yang ramping (kecil), dan pertumbuhannya terjadi sebab pembelahan sel-sel dasar pada daerah kaki.

• Struktur Tubuh Lumut Tanduk berupa talus, tetapi sporofitnya berbentuk kapsul memanjang. Lumut tanduk mempunyai sel yang hanya terdiri dari satu kloroplas. Dalam membedakan siklus hidup lumut, sel serta jaringan yang ada di dalamnya menjadi salah satu faktor. Dalam mempelajari jaringan pada tumbuhan, Buku Ajar Kultur Jaringan Tumbuhan dapat Grameds jadikan referensi.

PERANAN TUMBUHAN LUMUT (BRYOPHYTA) Beberapa spesies tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, diantaranya: • Menahan erosi tanah: Pengikisan tanah juga bisa di cegah dengan kehadiran lumut.

Sifat penyerap air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. • Mengurangi bahaya banjir: Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir, karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. • Meningkatkan sumber air: Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Lumut membantu mengatasinya, karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur.

• Mensuplai oksigen: Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki zat hijau. Layaknya tumbuhan lain, lumut juga melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah menghasilakan manfaat oksigen bagi manusia.

• Sebagai bahan pembuatan obat kulit Hal ini pertama kali di lakukan negara China, dimana pada zaman dahulu lumut di jadikan masyarakat china untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit.

• Bahan pembuatan obat mata; Lumut memiliki sifat yang baik yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri. Sifat inilah yang digunakan oleh dunia medis untuk mengobati beberapa penyakit mata. • Sebagai obat hepatitis: Tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang tebuat dari lumut jenis marchantia polymorpha.

• Sebagai obat antiseptic: Lumut juga di gunakan sebagai zat antiseptik yang membantu membunuh kuman-kuman.

Zat antiseptik sering jumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan dan juga obat kumur pembersih mulut. Untuk membuat zat antiseptik di butuhkan lumut berjenis frullania tamaricis. • Obat penyakit jantung: Lumut cratoneuron dapat diproses menjadi obat yang dapat menormalkan detak jantung.

• Obat pneumonia: Lumut memang berperan penting dalam dunia medis. Tidak hanya mata, kulit, hati, hingga jantung. Lumut juga bermanfaat dalam pembuatan obat untuk penyakit pneumonia. • Mengobati luka bakar dan luka luar: Pernah mengalami luka bakar atau luka luar akibat terjatuh atau tergores benda tajam. Bagi orang china dahulu ketika mengalami hal serupa, mereka menggunakan lumut untuk mengatasinya. Kini dunia medis menciptakannya lebih steril, sifat antiseptik pada lumut jenis canocphalum di gunakan untuk mengatasi obat luka bakar dan luka luar.

• Obat bius sangat dibutuhkan dalam dunia medis, terutama untuk kepentingan operasi. Obat bius yang digunakan oleh medis terbuat juga dari lumut dengan jenis rhodobryum giganteum. • Obat Hipertensi: Jenis lumut hati selain digunakan untuk obat bius juga digunakan sebagai pembuatan obat darah tinggi. Sifat penenang pada lumut bisa di jadikan obat untuk mengontrol tekanan darah.

• Mengatasi bisa ular: Lumut juga dapat menghilangkan racun ular. Lumut yang digunakan adalah lumut jenis marchantia polymorpha. • Pengertian Biologi dan 19 Cabang Ilmu Biologi • Keanekaragaman Hayati • Klasifikasi Mahluk Hidup • Virus • Eubacteria • Archaebacteria • Cynobacteria • Protozoa • Filum Chordata • Kingdom Protista • Kingdom Fungi • Kingdom Plantae • Hewan Vertebrata • Hewan Invertebrata • Ekosistem • Daur Biogeokimia • Urutan Takson Tumbuhan • Tumbuhan Paku • Tumbuhan Thallophyta • Tumbuhan Angiospermae • Tumbuhan Gymnospermae • Tumbuhan Spermatophyta • Pencemaran Lingkungan • Tumbuhan Ganggang • Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui • Biokimia dan Biomolekul • Sistem Gerak Pada Manusia • jaringan Pada Tumbuhan • Sistem Peredaran Darah Besar • Sistem Peredaran Darah kecil • Sel • Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan • Sistem Hormon • Teori Evolusi • Materi Genetik • Bioteknologi • Evolusi • Reproduksi Sel • hereditas Di Channel Youtube Edutore dibahas bermacam-macam mulai dari pengetahuan umum yang unik seperti “Kenapa lampu rem berwarna merah”, belajar bahasa inggris bersama captain J, sampai dengan belajar bareng edutore yang berisi pembahasan soal seperti soal CPNS sinonim, antonim, dan lainnya.

Cek langsung akun youtubenya, klik disini. Kategori • Administrasi 5 • Agama Islam 126 • Akuntansi 37 • Bahasa Indonesia 95 • Bahasa Inggris 59 • Bahasa Jawa 1 • Biografi 31 • Biologi 101 • Blog 23 • Business 20 • CPNS 8 • Desain 14 • Design / Branding 2 • Ekonomi 152 • Environment 10 • Event 15 • Feature 12 • Fisika 30 • Food 3 • Geografi 62 • Hubungan Internasional 9 • Hukum 20 • IPA 82 • Kesehatan 18 • Kesenian 10 • Kewirausahaan 9 • Kimia 19 • Komunikasi 5 • Kuliah 21 • Lifestyle 9 • Manajemen 29 • Marketing 17 • Matematika 20 • Music 9 • Opini 3 • Pendidikan 35 • Pendidikan Jasmani 32 • Penelitian 5 • Pkn 69 • Politik Ekonomi 15 • Profesi 12 • Psikologi 31 • Sains dan Teknologi 30 • Sastra 32 • SBMPTN 1 • Sejarah 84 • Sosial Budaya 98 • Sosiologi 53 • Statistik 6 • Technology 26 • Teori 6 • Tips dan Trik 57 • Tokoh 59 • Uncategorized 31 • UTBK 1MENU • Home • SMP • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • IPS • IPA • SMA • Agama • Bahasa Indonesia • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • IPA • Biologi • Fisika • Kimia • IPS • Ekonomi • Sejarah • Geografi • Sosiologi • SMK • S1 • PSIT • PPB • PTI • E-Bisnis • UKPL • Basis Data • Manajemen • Riset Operasi • Sistem Operasi • Kewarganegaraan • Pancasila • Akuntansi • Agama • Bahasa Indonesia • Matematika • S2 • Umum • (About Me) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti, “segala sesuatu yang diberitakan” Berdasarkan cara penyampaian berita dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaian secara tertulis (tulisan).

Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman / pemberitahuan. 12.8. Sebarkan ini: Teks Berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau infomasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Penyampaian berita ini bisa dilakukan secara lisan yang sering kita dengar dan lihat di televisi, dan secara tulisan yang dapat kit abaca di media cetak.

Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal. Bertambahnya informasi berarti bertambah pula wawasan kita, sehingga kita dapat berfikir secara menyeluruh, efektif, kreatif dan kritis terhadap suatu masalah yang terjadi di sekitar kita. Pengertian Berita Menurut Para Ahli • Menurut Mickhel V. Charniey (Romli, 2009:5) mengemukakan bahwa “berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting, dan menarik bagi sebagian pembaca, serta menyangkut kepentingan mereka”.

Willard C. Bleyer ( Romli, 2009:35) berita adalah sesuatau yang terkini (baru) yang di pilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. • Wiliam S maulsby ( Romli, 2009:35) berita adalah suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.

Sedangkan Eric C Hepwood ( Romli, 2009:35) mengemukakan bahwa berita adalah laporan pertama dari kejadia penting dan dapat menarik perhatian umum. Dari pengertian di atas, berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah empat unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah peristiwa, sehingga layak menjadi sebuah berita. Unsur-unsur tersebut adalah: Unsur-unsur Berita (5W + 1H) Dalam proses pembelajaran memahami sebuah berita tentunya kita harus memahami unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah berita.

Adapun unsur-unsur berita terdiri atas what (apa), who (siapa), where (dimana), when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). Berikut penjelasan yang lebih lengkap dari unsur-unsur menurut Inung Cahya S. (2012:17) yaitu : • 1) What Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa.

• 4) Where Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur where, yaitu berisi deskripsi lengkap tentang tempat kejadian. • 5) Why Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. • 6) How Suatu berita dikatakan baik jika memenuhi unsur how, yaitu dapat dijelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur Dalam Pembuatan Berita • Unsur aktual Mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi.

Pengertian terbaru, bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama, atau peristiwa yang baru saja terjadi. • Unsur Faktual Dalam unsur faktual, kejadian benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan atau karangan.

Fakta dalam sebuah berita muncul dan diperoleh dari sebuah kejadian nyata, pendapat ataupun pernyataan. • Unsur Penting Ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama tokoh yang terlibat dalam pemberitaan adalah tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat.

Kedua, materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi masyarakat. • Unsur Menarik Menimbulkan rasa ingin tahu, dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut.

Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, mengandung unsur seks, kriminalitas dan konflik. Struktur Teks Berita Ada beberapa struktur yang membangun teks berita. Stuktur teks tersebut merupakan struktur yang membangun teks sehingga menjadi satu kesatuan teks yang utuh.

Struktur teks berita terdiri dari : • Orientasi Berita Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Biasanya terdapat penjelasan singkat mengenai berita tersebut. • Peristiwa Peristiwa berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta dari lapangan. • Sumber Berita Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut.

Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran, tapi tidak jarang media elektronik juga menyertakan sumber berita terutama di Internet Pola Penulisan Berita (Piramida Terbalik) Piramida terbalik adalah salah satu konsep, formula atau struktur penulisan berita atau sebuah acuan baku yang sering digunakan oleh para wartawan untuk menyusun sebuah teks berita.

Penggunaan metode piramida terbalik berkaitan dengan space atau ruang dalam halaman yang disediakan untuk memuat berita. Ketika berita itu terlalu panjang dan tidak cukup untuk dimuat di halaman yang disediakan, maka editor bisa membuang bagian berita itu mulai dari paling bawah atau derajat informasi pentingnya yang paling rendah yang biasanya diletakan di bagian bawah atau akhir berita. Struktur teks berita piramida terbalik bisa dilihat pada gambar di bawah ini : • Lead / Prioritas Utama Penting Bagian paling ata adalah Lead atau kepala berita merupakan puncaknya.

Pada urutan paling puncak yang menempati derajat prioritas utama pentingnya informasi ini, wartawan harus menuliskan informasi utama. Setidaknya, pada bagian ini wartawan harus menjawab sebagian besar unsur 5 W + 1 H. Kenapa begitu? Jika pemotongan berita yang dilakukan editor karena keterbatasan halaman, berita ini masih memiliki arti dan layak sebagai sebuah berita. • Neck / Sangat Penting Bagian kedua dari atas adalah Neck atau leher berita bagian ini adalah urutan yang sangat penting.

Bagian ini disebut neck atau leher karena umumnya merupakan peralihan alur atau penyambung alur ide berita yang ada pada bagian lead atau kepala berita untuk dilanjutkan pada gagasan-gagasan yang tertuang pada bagian berikutnya yang menempati derajat prioritas lebih rendah.

• Body / Penting Berikutnya adalah bagian body, umumnya merupakan penjabaran dari gagasan berita yang termaktub dalam lead dan neck. Penjabaran itu bisa merupakan jawaban why (mengapa) dan how). • Body Lanjutan / Kurang Penting dan yang terakhir adalah bagian body lanjutan, bagian ini mencantumkan berbagai data yang tidak terlalu penting ditempatkan. Misalnya daftar nama orang-orang yang mengalami kecelakaan atau hal-hal lain yang jika dihilangkan oleh editor tidak terlalu berpengaruh terhadap substansi atau pokok bahasan berita tersebut.

Perbedaan Teks Berita dan Teks Non Berita Teks berita dari susunan dan strukturnya sangat berbeda dengan teks non berita, untuk mengetahui lebih jelas mengenai perbedaan teks berita dan teks non-berita adalah sebagai berikut: Teks Berita • Faktual dan aktual • Dibuat oleh wartawan • Susunan piramida terbalik (menjelaskan hal pokok di awal) • Bahasa komunikatif • Tidak mencantumkan opini pribadi Teks Non-Berita • Faktual • Dibuat oleh ahli dalam bidangnya • Induktif (hal pokok di akhir) • Bahasa sesuai jenis teks • Mencantumkan opini pribadi Kaidah Kebahasaan Teks Berita Sedangkan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita adalah sebagai berikut : • Verba transitif Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah ke bentuk pasif.

Contoh : Pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh kapal-kapal asal Vietnam telah lebih dari 1.400 kali menabrak kapal-kapal Tiongkok di dekat lokasi anjungan pengeboran minyak yang kontroversial di Laut Tiongkok Selatan.

• Verba pewarta Verba pewarta adalah verba yang mengindikasikan suatu percakapan. Contoh : Dalam tayangan televisi di Iran, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan bahwa pertemuan di Geneva, Swiss, itu juga membahas sanksi yang telah merusak ekonomi negara yang sangat bergantung pada minyak tersebut.

• Adverbia atau kata keterangan Adveria adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain. • Konjungsi temporal Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu.

Contoh : kemudian, setelah, akhirnya. • Kalimat langsung Kalimat langsung adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. • Kalimat tidak langsung Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. • Bahasa yang digunakan • Baku dan sederhana • Menarik • Singkat, padat dan lugas • Komunikatif • Netral atau objektif PEDOMAN PENULISAN BERITA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyusun Pedoman Penulisan Berita yang isinya antara lain sebagai berikut.

• (1) Teras berita ditempatkan di paragraf pertama dan harus mencerminkan pokok terpenting berita. • (2) Teras berita tidak lebih dari 45 kata dan sebaiknya tidak lebih dari 3 kalimat.

• (3) Hal-hal yang tidak begitu mendesak hendaknya dimuat dalam tubuh berita. • (4) Unsur why dan how diperjelas dalam tubuh berita, tidak dalam teras berita. Berdasarkan pedoman yang sudah disepakati oleh PWI tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur what, where, when, dan who itu wajib ditulis dalam teras berita, tidak boleh dalam tubuh berita.

Unsur why dan how yang dirasa sangat penting, menarik, dan berkaitan erat dengan pokok berita ditulis dalam teras berita, sedangkan unsur why dan how yang tidak terlalu penting harus diuraikan dalam tubuh berita. Ketika membuat teras berita, seorang jurnalis bebas menentukan pola penyajiannya, bisa berupa what-where-when-who, who-what-why-where-when, how-who-what-where-when, dan lainsebagainya.

Pola penyajian teras berita tidak harus selalu diawali oleh salah satu unsur 5W1H, boleh juga diawali oleh pertanyaan ( question), komentar ( comment), kutipan perkataan tokoh ( quotation), jeritan ( exclamation), dan lain-lain. Berdasarkan unsur yang mengawalinya, teras berita terbagi menjadi bermacam-macam, antara lain: • (1) what lead, yaitu teras berita diawali unsur apa; • (2) who lead, yaitu teras berita diawali unsur siapa; • (3) when lead, yaitu teras berita diawali unsur kapan; • (4) where lead, yaitu teras berita diawali unsur di mana; • (5) why lead, yaitu teras berita diawali unsur mengapa; • (6) how lead, yaitu teras berita diawali unsur bagaimana; • (7) quotation lead, yaitu teras berita diawali perkataan seseorang; • (8) question lead, yaitu teras berita diawali pertanyaan; • (9) comment lead, yaitu teras berita diawali komentar; dan lain-lain.

Adapun pola kelanjutannya bisa bermacam-macam, tergantung pada jurnalisnya. What lead, misalnya, bisa berpola what-where-when-why, what-when-where-how, what-when-where-why, dan lain-lain. Who lead bisa berpola who-what-where-when-why, who-what-how-where-when, dan lain-lain. Karena ada tiga macam unsur who, who lead (teras berita siapa) terbagi menjadi tiga macam pula, yaitu: (1) who lead individual, yaitu teras berita diawali dengan unsur who (siapa) yang berupa satu orang; (2) who lead plural, yaitu teras berita diawali dengan unsur who (siapa) yang Ciri Ciri Teks Berita Teks berita mempunyai ciri yang membedakannya dengan jenis teks yang lain, setidaknya ada 7 ciri – ciri teks berita yaitu: • Menarik Teks berita disajikan dengan judul yang menarik perhatian, sehingga orang akan tertarik untuk membaca teks berita tersebut.

Judul berita harus mewakili seluruh isi berita. • Terkini (aktual) Suatu teks berita harus merupakan peristiwa yang masih hangat atau baru, sehingga masih ramai menjadi dibicarakan oleh orang. • Dapat dipercaya (faktual) Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Bila kejadian yang disampaikan bukan fakta, maka kejadian tersebut tidak dapat disebut sebagai berita. • Diterima oleh masyarakat Teks berita harus seimbang atau berimbang, maksudnya teks tersebut tidak memihak siapapun.

Sehingga berita tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas. • Jelas Teks berita disampaikan secara jelas dan mendetail sehingga pembaca berita mendapat informasi yang menyeluruh, tidak setengah – setengah. • Kalimatnya sederhana Kalimat dalam teks berita harus sederhana, tidak banyak basa-basi.

Karena tujuan teks berita adalah untuk menyampaikan informasi atau fakta bukan karangan fiksi. • Segera disampaikan Berita disampaikan dengan segera, tidak menunggu waktu lama. Tentu saja setelah kebenaran dari berita tersebut sudah dipastikan.

Karena jika tidak, berita akan basi dan kurang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah perhatian masyarakat. Jenis Jenis Berita Berikut adalah jenis berita, Sumadiria (2008 : 69-71) “ada tiga jenis berita dalam ativitas jurnalistik, yang terdiri atas berita elementary, berita i ntermediate dan berita advance.” • 1) Berita Elementary • a) Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peritiwa.

Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyjikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. • b) Depth news report. Reporter (wartawan) menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Dalam sebuah pidato pemilihan calon presiden, reporter akan memasukkan pidato itu sendiri dan dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh calon presiden tersebut beberapa waktu lalu.

• c) Comprehensive newsmerupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. • 2) Berita Intermediate • a) Interpretative report lebih dari sekedar straight news dan Depth news.

Berita Interpretativebiasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.

• b) Feature story. Penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya. Penulis featuremenyajikan suatu pengalaman pembaca yang lebih bergantung pada gaya penulisan dan humor daripada pentingnya informasi yang disajikan.

• 3) Berita Advence • a) Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. • b) Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan interpretatif.

Berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigatif, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis.

• c) Editorial writing adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. Contoh Teks Berita dan Strukturnya Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu (15/11), Pelabuhan Penyebrangan Merak mulai dipadati truk-truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang nonsembilan bahan pokok (non sembako) Tingginya arus truk dalam dua hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk nonsembilan bahan pokok (non sembako) pada tangggal 21-25 Novembar.

Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari dua. Truk gandengan, truk tempelan, dan truk container. Penumpukan truk bersumbu dua tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal.

Antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak ke luar area parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar dua hingga empat hari untuk bisa masuk kapal. (Sumber:Kompas dengan beberapa penyesuaian) Perhatikan kembali teks tentang peristiwa menjelang Lebaran.

Teks tersebut ternyata memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertanyaan Unsur-Unsur Berita 1. Peristiwa apa (what) yang terjadi? Padatnya Pelabuhan Merak 2. Siapa (who) yang mengalami peristiwa itu? Truk-truk pengangkut barang nonsembako 3. Di mana (where) peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Penyebrangan Merak 4. Kapan (when) peristiwa itu terjadi? Sepuluh hari menjelang Lebaran, Sabtu, (15/11) 5.

Mengapa (why) peristiwa itu terjadi? Adanya larangan melintas bagi truk nonsembako pada 21-25 November 6. Bagaimana (how) proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk kapal. Fakta dan Opini dalam teks berita Pengertian fakta dan opini Fakta dalam teks berita adalah sesuatu hal yang telah terbukti kebenarannya, fakta berisi sesuatu yang benar-benar ada dan pernyataan dari sebuah fakta biasanya sulit untuk disanggah oleh siapapun.

Sumber kalimat fakta yaitu, • 1) Fakta diperoleh dari peristiwa nyata. • 2) Fakta yang diperoleh dari hasil riset. • 3) Fakta yang diperoleh dari pendapat seseorang berdasarkan suatu peristiwa pengamatan.

Sedangkan Opini dalam teks berita adalah suatu pernyataan yang belum tentu kebenarannya. Opini umumnya didasarkan pada pendapat atau gagasan seseorang dalam merespon suatu kejadian atau masalah. Kebenaran dalam kalimat opini bersifat pribadi.

Dalam beropini pendapat antara satu orang dengan lainnya mungkin berbeda. Entah itu sudut pandang yang dipakai ataupun hal lainnya Perbedaan fakta dan opini Fakta Opini · Kebenarannya dapat dibuktikan · Bersifat objektif · Pernyataan bersumber dari peristiwa nyata, riset ataupun pengamatan · Bersifat pasti · Data akurat · Umumnya pendapat setiap orang sama · Kebenarnnya belum dapat dibuktikan · Bersifat subjektif · Penyataan bersumber dari saran, gagasan atau pendapat pribadi · Mengira-ngira · Dara kurang akurat · Pendapat setiap orang berbeda-beda Contoh Teks Berita yang menggunakan 5W + 1H Temukan Pelanggaran, KPU Poso Gelar Pemilihan Ulang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menggelar pemilihan ulang pada Sabtu, (12/12/2015), menyusul temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu.

Sebanyak 549 pemilih di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso Kota Utara memilih ulang. Panwaslu Kabupaten Poso mengatakan pemilihan ulang diputuskan setelah ada pelanggaran oleh salah seorang pemilih yang menerima lebih dari 1 surat suara Dalam pemilihan ulang penyelenggara juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS.

Pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang di ikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Contoh Teks Berita Tentang Kecelakaan Tabrakan Beruntun Terjadi di Bundaran HI Jakarta, Tabrakan beruntun terjadi di Bundaran Hotel Indonesia yang mengarah ke jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa malam (6/9).

Empat mobil terlibat dalam peristiwa tersebut. Kejadian naas ini dituturkan oleh Amalia, warga yang melintas di jalur tersebut pada pukul 19.23 WIB. Menurut Amalia, empat mobil yang terlibat dalam kecelakaan tersebut mengalami kerusakan parah.

Bahkan ban salah satu mobil sampai terlepas. “Terjadi tabrakan beruntun di Bundaran HI arah Sudirman. 4 mobil rusak parah, 1 mobil sampai lepas ban.” Tulis Amelia dalam akun Twitter-nya, Selasa (6/9/2016) Kecelakaan ini sudah mendapat penanganan darurat dari kepolisian Metro Jaya.

Namun, belum ada kepastian mengenai korban jiwa, identitas mobil maupun kerugian materi yang dialami. Contoh Teks Berita Tentang Pendidikan Soal Bocor, UN Diulang??? [Terkini News] Jakarta – Bocornya soal ujian nasional untuk tingkat SMP yang dilaksanakan pada Rabu, 23 April 2015 merupakan berita besar untuk pelaksanaan ujian tahun ini.

Menteri Pendidikan, Anies Baswedan menuturkan bahwa pelaku yang membocorkan soal ujian telah diselidiki. Ia menjelaskan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum sesuai pasal yang berlaku.

Dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (PUSPENDIK) Balitbang Kemendikbud, ditemukan sebanyak 30 buklet soal dari 11.730 yang diunggah ke internet secara ilegal.

Setelah mendapatkan laporan tersebut, Menteri Pendidikan segera berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi untuk memblokir tautan di Google yang berisi konten ilegal tersebut. Koordinasi pun dilakukan dengan pihak Google dalam upaya pemblokiran konten tersebut. Diduga kebocoran soal UN ini melibatkan oknum dari pihak percetakan negara RI yang merupakan tempat yang ditunjuk untuk mencetak semua soal-soal ujian nasional.

Penggeledahan pun dilakukan secara internal oleh pihak percetakan untuk mengetahui dalang dibalik peristiwa ini. Bocornya soal UN ini masih menjadi pertimbangan Menteri pendidikan untuk mengadakan ujian ulang atau tidak.

Namun kemungkinan besar ialah ujian tidak akan diulang, hal berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah berdasarkan pertimbangan menyangkut biaya pembuatan soal yang cukup besar.

Contoh Berita Singkat Bencana Alam Gempa Jepang tewaskan 500 Warga [Terkini News] Kyoto – Gempa dengan kekuatan 8,1 skala ritcher yang melanda negara matahari terbit pada 23 Mei 2014 telah menewaskan 500 warga. Menurut informasi setempat, data ini belum sepenuhnya valid. Hal ini karena Tim Penanggulangan Bencana Alam setempat kian gencar mencari korban-korban yang mungkin masih tertimpa puing-puing bangunan yang runtuh. Kerugian yang dirasakan oleh pemerintah Jepang meliputi kerusakan bangunan-bangunan penting.

Kerugian ini diperkirakan mencapai senilai Rp3 milyar. Gempa yang terjadi ini merupakan bukan kali pertama bencana yang melanda negara matahari terbit. Sebelumnya Jepang pernah dilanda tsunami yang menewaskan ribuan warga Jepang dan menghancurkan bangunan-bangunan penting. Kini para warga yang selamat mengungsikan diri ke bangunan-bangunan umum yang selamat, diantaranya Masjid Kyoto, Jepang.

Pemerintah setempat kian gencar mencari korban yang belum ditemukan dan membersihkan sisa-sisa bangunan yang runtuh itulah tadi artikel saya mengenai struktur teks berita semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi anda yang membutuhkan, dan bagi anda yang memiliki pertanyaan atau kurang jelas mengenai tulisan diatas anda bisa sampaikan langsung pada kolom komentar.

CONTOH TERAS BERITA dan ANALISISNYA 1. Kebakaran terjadi di pasar Klojen pada Sabtu malam, 1 Mei 2010. Menurut kesaksian warga, beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik. ð Analisis: teras berita ini berjenis w hat lead yang disajikan dengan pola apa-di mana-kapan-mengapa. Buktinya: (1) Apa peristiwanya? Kebakaran. (2) Di mana kejadiannya? Di pasar Klojen. (3) Kapan kejadiannya? Sabtu malam, 1 Mei 2010. (4) Mengapa hal itu terjadi? Karena beberapa orang tak dikenal sengaja melakukan sabotase listrik.

2. Julia Perez menegaskan, dirinya akan terus maju dalam pilkada Bupati Pacitan meskipunterjadi kontroversi di tengah masyarakat.

Hal itu dikatakan di rumahnya pada Minggu, 25 April 2010. ð Analisis: teras berita ini berjenis who lead individual yang disajikan dengan pola siapa-apa-di mana-kapan. Buktinya: (1) Siapa yang diberitakan? Julia Perez. (2) Apa yang dilaporkan? Perkataan Julia Perez yang menyatakan bahwa Julia Perez akan terus maju dalam pilkada. (3) Di mana hal itu diungkapkan? Di rumah Julia Perez. (4) Kapan hal itu diungkapkan? Minggu, 25 April 2010. 3. Arema Indonesia kalah 1 : 4 melawan Persipura pada Sabtu, 24 April 2010, di Jayapura.

Kekalahan Arema itu menjadikan poin Persipura bertambah 3 angka sehingga totalnya sekarang 56, namun hal itu masih belum mampu menggeser posisi Arema Indonesia dari puncak klasemen karena poin Arema sudah mencapai 60. ð Analisis: teras berita ini berjenis who lead institution yang disajikan dengan pola siapa-apa-di mana-kapan-bagaimana. Buktinya: (1) Siapa yang diberitakan? Arema Indonesia. (2) Peristiwa apa yang diberitakan? Kekalahan Arema 1 : 4 ketika melawan Persipura. (3) Di mana kejadiannya?

Di Jayapura. (4) Kapan terjadinya? Sabtu, 24 April 2010. (5) Bagaimana akibatnya? Poin Persipura bertambah 3 sehingga menjadi 56, namun Arema Indonesia masih menduduki puncak klasemen karena poin sebelumnya sudah mencapai 60. 4. Dua orang pelaku curanmor dihajar, dimutilasi, dan dibakar oleh massa. “Biar tidak terjadi lagi, Mas. Di sini sangat sering terjadi curanmor. Polisi tidak pernah bisa menangkap mereka.

Sekarang warga sudah marah sekali, Mas,” ujar salah seorang anggota massa. ð Analisis: teras berita ini berjenis who lead plural yang disajikan dengan pola siapa-apa-mengapa. Buktinya: (1) Siapa yang diberitakan? Dua orang pelaku curanmor (pencurian motor). (2) Apa peristiwanya? Dua pelaku curanmor dihajar, dimutilasi, dan dibakar oleh massa. (3) Mengapa hal itu sampai terjadi? Karena polisi tidak bisa menangkap mereka dan warga sudah berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah sekali.

Warga ingin curanmor tidak terjadi lagi di daerahnya. 5. Sungguh malang nasib TKW kita. Sutinah (26) pulang dengan luka di sekujur tubuhnya akibat disiksa majikannya di Arab Saudi. Sutinah bisa pulang setelah berhasil menelepon kedubes RI secara sembunyi-sembunyi dan melaporkan kejadian yang menimpanya. Salah seorang staf kedubes menjemputnya dan mengantarnya pulang ke Indonesia dengan pesawat.

ð Analisis: teras berita ini berjenis comment lead yang disajikan dengan pola komentar-siapa-apa-mengapa-bagaimana. Buktinya: (1) Komentar penulis berita: Sungguh malang nasib TKW kita. (2) Siapa yang diberitakan? Sutinah. (3) Apa peristiwanya? Seorang TKW pulang dengan luka di sekujur tubuhnya.

(4) Mengapa peristiwa itu terjadi? Ia disiksa majikannya ketika bekerja di Arab Saudi. (5) Bagaimana proses kepulangannya? Dengan sembunyi-sembunyi ia menelepon kedubes RI dan melaporkan kejadian yang menimpanya. Setelah itu, ia dijemput dan diantar pulang ke Indonesia dengan pesawat. Contoh Teks Berita Kompas Sebulan Berlalu, Air Masih Menggenangi Beberapa Lokasi di Manado Banjir bandang yang menerjang Manado telah berlalu hampir sebulan.

Namun tumpukan sampah dan lumpur masih saja terlihat di beberapa wilayah. Bahkan di beberapa ruas jalan dan lorong, air sisa banjir masih terlihat tergenang. Seperti yang terpantau Kompas.com, Senin (10/2/2014), air setinggi 20 sentimeter terlihat di ruas jalan Persimpangan Plaza dan depan Makmur, Kecamatan Wenang.

Salah satu warga, Yudi yang terlihat masih berusaha membersihkan lumpur dari rumah miliknya, mengaku kesal dengan kondisi tersebut. Menurutnya, pemerintah kota Manado tidak mencari solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu. “Air di sini tidak mau surut, tetap tergenang. Kalau hujan datang, air langsung masuk di dalam rumah, karena selokan tersumbat,” ujar Yudi. Menurut dia, percuma saja mereka membersihkan rumah mereka, karena air bercampur lumpur di jalan masih ada.

Selain di persimpangan Plaza, air dan lumpur juga masih terlihat di lorong samping Klenteng Kwang Kong, Kampung Cina. Di lorong tersebut beberapa rumah warga keturunan Tionghoa terlihat masih dipenuhi lumpur. Sampah dan lumpur yang telah lama terendap menimbulkan bau yang tidak sedap. Tak ayal, warga yang melintas di kawasan ramai tersebut harus menutup hidung mereka. Sampah juga masih terlihat di simpang tiga Terminal Paal Dua, samping SPBU Paal 2, Tanjung Baru, Ketang Baru, lorong Lililoyor, Dendengan Dalam, Tikala dan beberapa lokasi lainnya.

Banyaknya sampah yang ditinggalkan banjir bandang yang terjadi pada 15 Januari 2014 lalu memang membuat pemerintah kewalahan. Walau ribuan relawan setiap hari turun membantu membersihkan dan mengangkat sampah, tetap saja masih banyak sampah yang belum terangkat. Diperkirakan sampah yang ditinggalkan banjir bandang tersebut mencapai 100.000 kubik. Sementara Tempat Pembuangan Sampah di Sumompo sudah melebihi kapasitas tampung. Sumber : Kompas (Senin, 10 Februari 2014) Teknik Membacakan Berita Teks berita harus didukung oleh penyampaian atau cara membacakan berita yang dapat mendukung unsur-unsur daya tarik berita tersebut, Teknik membacakan berita adalah sebagai berikut: • Lafal Lafal adalah suatu cara seseorang atau sekelompok orang dalam mengucapkan bunyi bahasa.

Bunyi bahasa Indonesia meliputi Vokal, konsonan, diftone, gabungan konsonan. • Tekanan/Nada Tekanan atau nada adalah tinggi rendahnya pengucapan suatu kata. Dalam hal ini nada berfungsi untuk member tekanan khusus pada kata-kata tertentu • Intonasi Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat.

Intonasi berfungsi sebagai pembentuk makna kalimat • Jeda • Jeda adalah perhentian lagu kalimat. Jeda terbagi ke dalam 3 jenis yaitu : • Jeda panjang (. ) titik • Jeda sedang () koma • Jeda pendek ( _ ) spasi • Volume Volume suara adalah takaran perlahan atau kerasnya suara yang dikeluarkan 6. Tempo Tempo adalah lambat atau cepatnya pembacaan sebuah berita. Contoh Soal Teks Berita dan Jawabannya S O A L • Kalimat yang digunakan dalam teks berita adalah. . • Efektif c. Berlebihan • Ambigu d.

konotatif Jawaban : A • Hal yang penting dalam membacakan naskah berita adalah. . • iklan c.Teman membaca • Busana d. Susunan naskah berita Jawaban : D • Bacalah kutipan berita berikut kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4! Teks berita I Sekitar 7.000 hektar hutan mangrove hancur di kawasan Laguna Segara Anakan, Kabupaten Cilacap, Jawa tengah.

Kasus itu terjadi sejak tahun 1984 sehingga menghancurkan berbagai biota laut dan tempat pemijahan puluhan jenis ikan. Bahkan, kondisi tersebut ikut mengancam ekosistem perairan selatan Jawa dan kepunahan hutan mangrove. Teks berita II Warga pendatang dari Ciamis, Jawa Barat, membabati mangrove. Bahkan mereka menggarap tanah timbul menjadi areal pertanian. Penebangan liar juga dilakukan guna memanfaatkan kayu mangrove sebagai material bahan bangunan.

Hal itu menyebabkan hutan mangrove semakin terancam kepunahan. Kesamaan informasi teks berita tersebut adalah …. • upaya penyelamatan hutan mangrove • pemanfaatan biota di hutan mangrove • terancam punahnya hutan mangrove • penanaman kembali hutan mangrove Jawaban : C • • Perbedaan penyajian kedua kutipan berita tersebut adalah … • Teks berita I diawali dengan apa, sedangkan berita II diawali dengan di mana • Teks berita I diawali dengan apa, sedangkan berita II diawali dengan siapa • Teks berita I diawali dengan kapan, sedangkan berita II diawali dengan siapa • Teks berita I diawali dengan kapan, sedangkan berita II diawali dengan apa Jawaban : B • Perhatikan ilustrasi peristiwa berikut!

Hari Senin, 19 Maret 2012 di jalan poros Makassar – Jeneponto di Sulawesi Selatan terjadi hujan deras disertai puting beliung. Tiang listrik ambruk disertai keluar bunga api. Diiperkirakan puting beliung ini sampai bulan April. Teks berita yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah … • Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik ambruk di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, pada hari Senin yang lalu.

Puting beliung akan melanda kembali di wilayah Sulawesi Selatan pada April mendatang. • Puting beliung terjadi di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (19/3) dan mengakibatkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api. Peristiwa ini diperkirakan masih akan melanda seluruh wilayah Sulawesi hingga April mendatang.

• Di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan terjadi hujan deras disertai angin kencang.

Peristiwa ini menyebabkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api hingga April mendatang. • Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (19/3).

Puting beliung diperkirakan masih akan melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan hingga April mendatang. Jawaban : D • Akibat terlambatnya pasokan BBM dari Pertamina, kerepotan masyarakat seputar bahan bakar terus berlangsung. Kelangkaan premium dan pertamax di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) sejak sebulan lalu kian meluas.

Tidak hanya di Surakarta dan sekitarnya, kondisi itu kian meluas ke beberapa wilayah di Tanah Air. Sejauh pemantauan penulis ,solar pun mulai menghilang. Pengumuman “Premium Habis” atau “Bensin Habis” banyak dijumpai di sejumlah SPBU.

Akibatnya, terjadi antrean kendaraan yang ingin mengisi bahan bakar. Kritik yang tepat terhadap pihak Pertamina sesuai dengan teks berita di atas adalah… • Sebaiknya Pertamina menjaga komitmennya untuk menjamin kelancaran pasokan BBM sehingga tidak meresahkan warga. • Dalam urusan distribusi, keterlambatan pasokan merupakan hal yang sudah biasa karena kondisi cuaca yang tidak mendukung.

• Masyarakat sebaiknya bisa memaklumi terlambatnya pasokan BBM dan tetap bersabar serta tidak menyalahkan Pertamina. • Sebagai badan usaha milik negara, Pertamina harus bertanggung jawab terhadap kekacauan dalam pasokan bahan bakar minyak (BBM).

Jawaban : A • Cermati kutipan teks berita berikut! Teks Berita 1 Teks Berita 2 AS menambah 30 ribu tentara tambahan ke Afghanistan dengan misi mengakhiri kekerasan Taliban dan Alqaidah.

Misi pasukan tambahan ini berlangsung selama 1,5 tahun dan setelah itu akan ditarik kembali. Meskipun demikian, banyak pihak meragukan penambahan pasukan ini bisa menghentikan perlawanan Taliban dan Alqaidah. Konflik berkepanjangan antara pasukan Taliban dan Alqaidah di satu pihak melawan pasukan AS terus berlanjut.

Pasukan AS terus memburu milisi yang diduga lari ke Yaman. Puluhan ribu pasukan terus ditambah dan dikerahkan. Namun, banyak pihak tidak yakin penambahan jumlah pasukan AS akan mampu memadamkan perlawanan Taliban dan Alqaidah.

Kesamaan informasi kedua teks tersebut adalah … • Amerika Serikat mengirim 30 ribu pasukan tambahan ke Afghanistan. • Misi pasukan Amerika Serikat akan menjalankan tugas selama 1,5 tahun.

• Pasukan Amerika Serikat terus memburu milisi yang diduga lari ke Yaman. • Banyak pihak meragukan kemampuan Amerika Serikat menghentikan perlawanan milisi.

Jawaban : D • Senin (16/1) tadi pagi bus penumpang dari Medan – Banda Aceh masuk paret di wilayah Saree. Kecelakaan diduga disebabkan terlepasnya ban depan sehingga bus menabrak pengaman jalan dan masuk parit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.Karena benturan bus tidak begitu kuat.

Saat ditemui di lokasi kejadian, Kepala Organda Cabang Banda Aceh menuturkan, penyebab pasti kecelakaan itu ada beberapa kemungkinan, antara lain faktor Bus, pemasangan ban depan, dan faktor teknis lainnya. Informasi yang merupakan isi teks berita tersebut adalah … • Bus penumpang Banda Aceh mengalami kecelakaan pada hari Senin yang telah menimbulkan korban jiwa akibat ban depannya lepas.

• Kecelakaan telah terjadi pada bus penumpang sehingga masuk parit dan tidak menimbulkan korban jiwa di wilayah Saree. • Bus penumpang telah mengalami kecelakaan pada hari Senin di Sare akibat terlepasnya ban depan dan tidak ada korban jiwa. • Pada hari Senin Bus penumpang dari Banda Aceh-Medan mengalami kecelakaan di Saree akibat terlepasnya ban depan dan tidak ada korban jiwa.

Jawaban D • Bacalah kedua teks berita berikut! Berita 1 Berita 2 Gempa bumi berkekuatan 8,9 Skala Richter telah mengguncang Banda Aceh. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu (26/12) pukul 08.00 WIB selama 15 menit. Berdasarkan laporan bahwa peristiwa tersebut disertai dengan gelombang tsunami yang sangat dahsyat yang telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah serta menelan korban jiwa sangat banyak.

Kepala Badan Metrologi dan Geofisika Banda Aceh mengatakan pusat gempa pada 3,71 Lintang Selatan dan 100,74 Bujur Timur. Sumber gempa berada pada kedalaman 146 kilometer Barat daya, Banda Aceh. Minggu (26/12) pagi Banda Aceh diguncang gempa.

Gempa bumi yang berkekuatan berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Skala Richter mengguncang Banda Aceh. Informasi yang diterima telah terjadi kerusakan dan korban jiwa akibat terjangan gelombang tsunami yang meluluhlantakkan wilayah pesisir Banda Aceh. Sumber gempa berada pada kedalaman 146 kilometer barat daya, pada pada 3,71 Lintang Selatan dan 100,74 Bujur Timur Banda Aceh.

Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Metrologi dan Geofisika Banda Aceh. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah … Berita 1 Berita 2 A Apa-kapan-bagaimana-di mana-siapa Kapan-apa-bagaimana-siapa-di mana B Apa-kapan-siapa-bagaimana- di mana di mana-kapan-apa-bagaimana-siapa C Apa-kapan-bagaimana-siapa- di mana Kapan-apa-bagaimana-di mana-siapa D Apa-bagaimana-kapan-siapa- di mana Kapan-di mana-apa-bagaimana-siapa Jawaban : C • Cermati kutipan teks berita berikut!

Teks Berita 1 Teks Berita 2 Menjelang akhir tahun dan menyambut tahun baru, Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan untuk tidak melalui jalur Puncak. Pengguna kendaraan diminta mencari jalan alternatif. Hal itu untuk menghindari kemacetan di jalur Puncak. Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang menuju kota Bandung dan sekitarnya tidak melalui jalur Puncak.

Para pengguna kendaraan diminta melalui tol Cipularang atau lewat jalur Sukabumi. Kesamaan informasi kedua teks tersebut adalah … • Pengguna kendaraan diminta tidak melewati jalur Puncak. • Rencana pemberlakuan satu jalur di Puncak menjelang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah baru.

• Pengalihan tujuan pengguna kendaraan yang menuju Bandung. • Padatnya pengguna kendaraan dan rencana pengalihan pada akhir tahun Jawaban : A • Usaha manajemen Sriwijaya FC (SFC) untuk mendapatkan strikerBudi Sudarsono tinggal selangkah lagi. Kesepakatan harga sudah dicapai, tinggal menunggu tanda tangan kontrak. Budi akan dikontrak selama setengah musim atau hingga putaran kedua Liga Super berakhir.

Meskipun demikian, manajemen SFC tidak akan melakukan pencoretan pemain lama. Informasi yang merupakan isi teks berita tersebut adalah … • Manajemen SFC mendapatkan Budi Sudarsono. • Harga kontrak tidak disepakati SFC dan Budi Sudarsono. • Budi Sudarsono akan dikontrak SFC setengah musim. • Budi Sudarsono telah menandatangani kontrak dengan SFC. Jawaban : A • Cermati kutipan teks berita berikut!

Teks Berita 1 Teks Berita 2 Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke Puncak agar berangkat sebelum pukul 13.00 menjelang tahun baru. Hal ini berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju Puncak sejak pukul 13.00. Imbauan ini, sebelumnya sudah disosialisasikan penginapan, dan warga setempat. Guna menghindari kemacetan di jalur wisata menyediakan jalur alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para Pelancong Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13.00 WIB.

Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah … • teks I diawali dengan siapa, teks II diawali mengapa. • teks I diawali dengan apa, teks II diawali bagaimana. • teks I diawali dengan mengapa, teks II diawali bagaimana. • teks I diawali dengan apa, teks II diawali mengapa. Jawaban : A • Perhatikan kutipan berita berikut! Teks I Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengunjung yang hendak berkunjung ke Puncak menjelang tahun baru agar berada di tempat tujuan sebelum pukul 13.00 WIB.

Imbauan itu berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju Puncak sejak pukul 13.00 WIB. Imbauan itu sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan dan warga setempat. Teks II Guna menghindari kemacetan di jalur wisata Puncak, polisi sudah menyediakan jalur alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan Puncak agar mengusahakan tiba di tempat tujuan sebelum pukul 13.00 WIB.

Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. Persamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah… • Imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor agar wisatawan datang ke Puncak. • Imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor kepada pengendara roda dua dan roda empat • Imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor tentang recana penutupan jalur Puncak sore hari • Imbauan Kasat Lalu Lintas Polres Bogor agar pengunjung Puncak tiba di tempat tujuan sebelum pukul 13.00 WIB Jawaban : D • Bacalah dua teks berita berikut!

Teks Berita I Seorang pria paruh baya berusia sekitar 40-50 tahun terserempet Kereta Commuter Line di Stasiun Citayam. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut terserempet kereta dari arah Bogor ke Jakarta.

Beruntung nyawanya masih tertolong. Korban mengalami luka ringan dan patah kaki. Petugas Stasiun Citayam, Rendi, menuturkan kejadian itu terjadi setar pukul 08.20 WIB. Kejadian berawal saat pria tersebut hendak menuju peron arah bogor. Teks Berita II Sebuah kereta rel listrik (KRL) commuter line Bogor – Jakarta menyerempet seorang pria di Stasiun Citayam. Diduga pria paruh baya tersebut berusia 40-50 tahun itu nekat menyebrang rel meski kereta sudah dekat, seorang saksi mata, Reza Indragiri, mengatakan sebelum kejadian ada sebuah KRL akan berhenti di Stasiun Citayam.

Menjelang berhenti, aada orang masih menyebrang rel menuju peron tanpa menghiraukan kemungkinan tertabrak KRL. Persamaan isi kedua teks berita tersebut adalah… • Kondisi pria paruh baya yang terserempet kereta di Stasiun Citayam mengalami luka ringan dan patah kaki.

• Sebuah kereta rel listrik (KRL) commuter line Bogo – Jakarta menyerempet seorang pria paruh baya di Stasiun Citayam. • Menurut petugas stasiun, kejadian yang menimpa pria paruh baya tersebut terjadi sekitar pukul 08.20 WIB. • Pria paruh baya yang terserempet KRL itu nekat menyebrang rel meski kereta sudah dekat.

Jawaban : B • Bacalah dua teks berita berikut! Teks Berita I Evan Dimas menjadi satu-satunya pemain usia muda yang dipanggil oleh pelatih alfred riedl untuk mengikuti seleksi dalam 23 pemain yang akan melaju ke turnamen AFF Suzuki Cup 2014. Evan Dimas sendiri berpeluang diturunkan pada laga uji coba untuk mengisi lini tengah lapangan juga sangat besar lantaran pemain yang mengisi posisi ini mengalami cedera.

Teks Berita II Pada menit ke-10, Indonesia akhirnya berhasil unggul lewat gol dari Sergio van Djik. Mantan pemain Persib Bandung itu mampu memanfaatkan kecerobohan dua bek lawan yang gagal mengantisipasi crossing Rizki Rizaldi Pora. Sergio pun melepaskan bola dengan keras sehingga gagal ditangkap dengan baik oleh kiper Timor Leste.

Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah… Teks Berita I Teks Berita II A diawali dengan unsur kapan diawali dengan unsur bagaimana B diawali dengan unsur apa diawali dengan unsur siapa C diawali dengan unsur siapa diawali dengan unsur kapan D diawali dengan unsur di mana diawali dengan unsur kapan Jawaban : C Baca Juga : • Teks Cerita Fantasi : Materi, Contoh, Struktur, Unsur, Ciri • Contoh Teks Negosiasi • Teks Eksplanasi : Pengertian, Struktur, Ciri, Kaidah • Teks Prosedur Lengkap : Materi, Contoh, Kaidah, Fungsi, Ciri • Contoh Teks Prosedur Kompleks : Pengertian, Tujuan, Struktur • Materi Teks Deskripsi • Materi Teks Tanggapan Kritis DAFTAR PUSTAKA http://forumgurunusantara.blogspot.co.id/2012/10/prediksi-soal-ujian-nasional-mata_67.html http://tulisanterkini.com/artikel/soal-soal/1087-latihan-soal-un-dan-kunci-jawaban-bahasa-indonesia.html http://dwiknadnh87.blogspot.co.id/2015/01/soal-bahasa-indonesia-beserta-kunci.html http://dedd157.blogspot.co.id/2015/07/teks-berita-pengertian-struktur-teks.html https://www.scribd.com/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 2016.

Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs. Kelas VIII. Halaman 1 s.d. 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Edisi Revisi 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs. Kelas VIII. Halaman 1 s.d. 12. Darmawati Uti dan Budi Artati Yustina. 2017. Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas VIII Semester 1. Klaten. Intan Pariwara. Halaman 1 s.d. 18. Kosasih E, Hendriyani Iin, dan Utami Nien. 2013. Bimbingan Pemantapan Bahasa Indonesia. 1700 Bank soal. Yrama Widya. A.S. Haris Sumadiria.

2008. Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature (Panduan Praktis Jurnalis Profesional). Cetakan ke-3. Bandung: Penerbit Simbiosa Rekatama Media. Gorys Keraf. 1984. Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Cetakan ke-7. Ende, Flores: Penerbit Nusa Indah. Henry Guntur Tarigan. 2000. Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa.

Bandung: Penerbit Angkasa bekerjasama dengan Ditjen Dikdasmen Depdiknas dalam Proyek Peningkatan Mutu SLTP. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat. 2007. Jurnalistik: Teori dan Praktik. Cetakan ke-3. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Totok Djuroto. 2003. Teknik Mencari dan Menulis Berita. Edisi ke-2. Cetakan ke-1. Semarang: Penerbit Berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Prize. http://andikws.blogspot.com/2011/08/berita_5338.html Sebarkan ini: • • • • • Posting pada Bahasa Indonesia, SMA, SMP Ditag apakah yang dimaksud orientasi berita, bagaimana syarat teks berita yang baik, cara membawakan berita, cara membuat berita, cara menganalisis berita dengan 5w 1h, ciri ciri teks berita, ciri-ciri berita, contoh analisis teks berita, contoh berita 5w 1h tentang liburan, contoh berita kebakaran, contoh berita tentang bencana alam, contoh berita tentang lingkungan sekolah, contoh kaidah kebahasaan, contoh kalimat pembuka dan penutup berita, contoh naskah berita liputan 6, contoh berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah teks, contoh teks berita, contoh teks berita beserta strukturnya, contoh teks berita panjang, contoh teks berita singkat di televisi, contoh teks berita tentang sekolah, contoh teks berita tentang sekolah smk, contoh teks berita yang baik dan benar, contoh teks reporter berita di lapangan, jelaskan bagaimana cara menyusun berita, jelaskan kaidah kebahasaan teks berita, jenis teks berita, kaidah kebahasaan teks berita, kaidah kebahasaan teks berita brainly, kaidah kebahasaan teks berita merujuk tentang, kepala berita, maksud teks berita, menemukan struktur dan kaidah berita, menganalisis unsur berita, mengidentifikasi teks berita, pengertian teks berita, pengertian teks iklan, sebutkan beberapa ciri kebahasaan teks berita, sebutkan kaidah kebahasaan teks berita, sebutkan langkah-langkah penyampaian berita, struktur berita brainly, struktur teks berita, struktur teks berita brainly, struktur teks berita kepala tubuh ekor, teks berita hendaknya ditulis dengan bentuk, teks berita terkini, terangkan pengertian kata kerja mental, tujuan teks berita, unsur teks berita, unsur unsur berita (5w+1h), unsur unsur teks berita Navigasi pos Pos-pos Terbaru • Pengertian Kata Berimbuhan • Pengertian Coelentarata – Ciri, Habitat, Reproduksi, Klasifikasi, Cara Hidup, Peranan • Pengertian Gerakan Antagonistic – Macam, Sinergis, Tingkat, Anatomi, Struktur, Contoh • Pengertian Dinoflagellata – Ciri, Klasifikasi, Toksisitas, Macam, Fenomena, Contoh, Para Ahli • Pengertian Myxomycota – Ciri, Siklus, Klasifikasi, Susunan Tubuh, Daur Hidup, Contoh • “Panjang Usus” Definisi & ( Jenis – Fungsi – Menjaga ) • Pengertian Mahasiswa Menurut Para Ahli Beserta Peran Dan Fungsinya • “Masa Demokrasi Terpimpin” Sejarah Dan ( Latar Belakang – Pelaksanaan ) • Pengertian Sistem Regulasi Pada Manusia Beserta Macam-Macamnya • Rangkuman Materi Jamur ( Fungi ) Beserta Penjelasannya • Contoh Soal Psikotes • Contoh CV Lamaran Kerja • Rukun Shalat • Kunci Jawaban Brain Out • Teks Eksplanasi • Teks Eksposisi • Teks Deskripsi • Teks Prosedur • Contoh Gurindam • Contoh Kata Pengantar • Contoh Teks Negosiasi • Alat Musik Ritmis • Tabel Periodik • Niat Mandi Wajib • Teks Laporan Hasil Observasi • Contoh Makalah • Alight Motion Pro • Alat Musik Melodis • 21 Contoh Paragraf Deduktif, Induktif, Campuran • 69 Contoh Teks Anekdot • Proposal • Gb WhatsApp • Contoh Daftar Riwayat Hidup • Naskah Drama • Memphisthemusical.Com
• Afrikaans • Alemannisch • አማርኛ • Aragonés • العربية • مصرى • অসমীয়া • Asturianu • Azərbaycanca • تۆرکجه • Башҡортса • Bikol Central • Беларуская • Беларуская (тарашкевіца) • Български • বাংলা • Brezhoneg • Bosanski • Català • کوردی • Čeština • Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ • Cymraeg • Dansk • Deutsch • Zazaki • Ελληνικά • English • Esperanto • Español • Eesti • Euskara • فارسی • Suomi • Føroyskt • Français • Nordfriisk • Gaeilge • Kriyòl gwiyannen • Galego • עברית • हिन्दी • Hrvatski • Magyar • Հայերեն • Interlingua • Ilokano • Ido • Íslenska • Italiano • 日本語 • ქართული • Qaraqalpaqsha • Gĩkũyũ • Қазақша • ಕನ್ನಡ • 한국어 • Kurdî • Кыргызча • Latina • Lëtzebuergesch • Lingua Franca Nova • Lombard • ລາວ • Lietuvių • Latviešu • Олык марий • Македонски • മലയാളം • Монгол • मराठी • Bahasa Melayu • Mirandés • မြန်မာဘာသာ • नेपाली • नेपाल भाषा • Nederlands • Norsk nynorsk • Norsk bokmål • Occitan • Oromoo • ਪੰਜਾਬੀ • Polski • پنجابی • Português • Română • Русский • Русиньскый • Саха тыла • Sardu • Sicilianu • Scots • Srpskohrvatski / српскохрватски • සිංහල • Simple English • Slovenčina • Slovenščina • Shqip • Српски / srpski • Sunda • Svenska • Kiswahili • தமிழ் • తెలుగు • Тоҷикӣ • ไทย • Tagalog • Türkçe • Татарча/tatarça • Українська • اردو • Oʻzbekcha/ўзбекча • Tiếng Việt • Walon • Winaray • 吴语 • ייִדיש • 中文 • Bân-lâm-gú • 粵語 Diagram alur dari sebuah algoritme ( Algoritme Euclid) untuk menghitung faktor persekutuan terbesar (f.p.b.) dari dua angka a dan b dalam lokasi bernama A dan B.

Algoritme dijalankan dengan pengurangan berturut-turut dalam dua pengulangan: JIKA pengujian B >= A menghasilkan "ya" (atau benar) (lebih akuratnya angka b dalam lokasi B lebih besar atau sama dengan angka a dalam lokasi A) MAKA, algoritme menentukan B ← B - A (artinya angka b - a menggantikan b sebelumnya). Hal yang sama, JIKA A > B, MAKA A ← A - B.

Proses tersebut berhenti saat (isi dari) B adalah 0, menghasilkan f.p.k. dalam A. (Algoritme tersebut diambil dari Scott 2009:13; simbol dan gaya penggambaran dari Tausworthe 1977). Algoritma merupakan sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan kedalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu.

[1] Dalam matematika dan ilmu komputer, algoritme adalah prosedur langkah-demi-langkah untuk penghitungan. Algoritme digunakan untuk penghitungan, pemrosesan data, dan penalaran otomatis. Algoritme adalah metode efektif diekspresikan sebagai rangkaian terbatas [2] dari instruksi-instruksi yang telah didefinisikan dengan baik [3] untuk menghitung sebuah fungsi.

[4] Dimulai dari sebuah kondisi awal dan input awal (mungkin kosong), [5] instruksi-instruksi tersebut menjelaskan sebuah komputasi yang, bila dieksekusi, diproses lewat sejumlah urutan kondisi terbatas [6] yang terdefinisi dengan baik, yang pada akhirnya menghasilkan "keluaran" [7] dan berhenti di kondisi akhir.

Transisi dari satu kondisi ke kondisi selanjutnya tidak harus deterministik; beberapa algoritme, dikenal dengan algoritme pengacakan, menggunakan masukan acak. [8] Walaupun algorism-nya al-Khawarizmi dirujuk sebagai aturan-aturan melakukan aritmetika menggunakan bilangan Hindu-Arab dan solusi sistematis dan persamaan kuadrat, sebagian formalisasi yang nantinya menjadi algoritme modern dimulai dengan usaha untuk memecahkan permasalahan keputusan ( Entscheidungsproblem) yang diajukan oleh David Hilbert pada tahun 1928.

Formalisasi selanjutnya dilihat sebagai usaha untuk menentukan " penghitungan efektif" [9] atau "metode efektif"; [10] formalisasi tersebut mengikutkan Godel- Herbrand- Kleene fungsi rekursif-nya Kurt Godel - Jacques Herbrand - Stephen Cole Kleene pada tahun 1930, 1934, dan 1935, kalkulus lambda-nya Alonzo Church pada tahun 1936, " Formulasi 1"-nya Emil Post pada tahun 1936, dan Mesin Turing-nya Alan Turing pada tahun 1936-7 dan 1939.

Dari definisi formal dari algoritme di atas, berkaitan dengan konsep intuituf, masih tetap ada masalah yang menantang. [11] apa itu algoritma? Daftar isi • 1 Asal kata • 2 Definisi informal • 3 Formalisasi • 3.1 Menggambarkan algoritme • 4 Implementasi • 5 Algoritme komputer • 6 Contoh • 6.1 Contoh Algoritme • 6.2 Algoritme Euclid • 6.2.1 Contoh • 6.2.2 Bahasa komputer untuk algoritme Euclid • 6.2.3 Program yang kurang elegan (inelegan) untuk algoritme Euclid • 6.2.4 Program elegan untuk algoritme Euclid • 6.3 Menguji algoritme Euclid • 6.4 Menghitung dan meningkatkan algoritme Euclid • 7 Analisis Algoritme • 7.1 Formal lawan empiris • 7.1.1 Efisiensi eksekusi • 8 Klasifikasi • 9 Paradigma secara rancangan • 9.1 Permasalahan optimisasi • 9.2 Berdasarkan bidang kajian • 9.3 Berdasarkan kompleksitas • 9.4 Berdasarkan tipe evaluatif • 10 Algoritme berkelanjutan • 11 Isu legalitas • 12 Etimologi • 13 Sejarah: Perkembangan dari kata "algoritme" • 13.1 Asal mula • 13.2 Simbol diskrit dan yang dapat dibedakan • 13.3 Manipulasi simbol sebagai "penampung" bilangan: aljabar • 13.4 Rancangan mekanis dengan tingkat diskrit • 13.5 Matematika selama abad 19 sampai pertengahan abad 20 • 13.6 Emil Post (1936) dan Alan Turing (1936-37, 1939) • 13.7 J.

B. Rosser (1939) dan S. C. Kleene (1943) • 13.8 Sejarah setelah 1950 • 14 Lihat juga • 15 Referensi • 16 Bacaan lanjutan • 17 Pranala luar Asal kata [ sunting - sunting sumber ] 'Algoritme' muncul dari 'Algoritmi', bentuk Latin dari al-Khawarizmi, matematikawan, ahli astronomi, dan ahli geografi dari Persia.

[12] [13] Definisi informal [ sunting - sunting sumber ] Untuk penjelasan lebih rinci dari berbagai sudut pandang mengenai definisi "algoritme", lihat Karakterisasi Algoritme. Definisi informalnya bisa berarti "sekumpulan aturan yang secara tepat menentukan seurutan operasi".

[14] yang mengikutkan semua program komputer, termasuk program yang tidak melakukan perhitungan numerik. Secara umum, sebuah program hanyalah sebuah algoritme jika ia akan berhenti nantinya. [15] Sebuah contoh prototipikal dari suatu algoritme adalah algoritme Euclid untuk menentukan bilangan pembagi terbesar dari dua integer; sebagai contohnya (ada contoh yang lain) dijelaskan dengan diagram alur di atas dan sebagai contoh di bagian lanjut.

( Boolos & Jeffrey 1974, 1999) memberikan sebuah makna informal dari kata algoritme dalam persamaan berikut: Tidak ada manusia yang dapat menulis begitu cepat, atau begitu lama, atau begitu kecil ("kecil, dan lebih kecil tanpa batas .

anda mungkin mencoba menulis di atas molekul, atom, elektron") untuk mencatat semua anggota dari kumpulan bilangan tak terbatas dengan menuliskan namanya, bergantian, dalam suatu notasi. Tapi manusia bisa melakukan sesuatu yang sama bergunanya, pada kasus kumpulan bilangan tak terbatas: Mereka dapat memberikan instruksi jelas untuk menentukan anggota ke- n dari set, untuk n terbatas acak.

Instruksi tersebut diberikan secara eksplisit, dalam bentuk yang dapat diikuti oleh mesin penghitung, atau oleh manusia yang mampu melakukan hanya operasi-operasi dasar dengan simbol-simbol. [16] Suatu "bilangan tak-terbatas" adalah bilangan yang elemen-elemenya bisa berkorespondensi satu-ke-satu dengan integer. Maka, Boolos dan Jeffrey mengatakan bahwa sebuah algoritme berarti instruksi bagi sebuah proses yang "membuat" keluaran integer dari sebuah "masukan" acak integer yang, secara teori, bisa sangat besar.

Maka sebuah algoritme dapat berupa persamaan aljabar seperti y = m + n -- dua variabel masukan m dan n yang menghasikan keluaran y. Tapi berbagai penulis yang mencoba mendefinisikan persamaan tersebut mengatakan bahwa kata algoritme mengandung lebih dari itu, sesuatu yang kurang lebih (untuk contoh penjumlahan): Instruksi rinci dan tepat (dalam bahasa yang dipahami oleh "komputer") [17] untuk proses yang cepat, efisien, "baik" [18] yang menentukan "pergerakan" dari "komputer" (mesin atau manusia, dibekali dengan informasi dan kemampuan internal yang dibutuhkan) [19] untuk menemukan, dekode, dan kemudian mengolah masukan integer/simbol m dan n, simbol + dan = .

dan "secara efektif" [20] menghasilkan, dalam waktu yang "masuk akal", [21] keluaran integer y pada tempat dan format tertentu. Konsep dari algoritme juga digunakan untuk mendefinisikan notasi dari desidabilitas. Notasi tersebut adalah pusat untuk menjelaskan bagaimana sistem formal berasal dari sejumlah kecil aksioma dan aturan. Dalam logika, waktu dari sebuah algoritme untuk selesai tidak dapat dihitung, karena tidak berelasi dengan dimensi fisik kita.

Dari ketidakpastian tersebut, yang mengkarakteristikan pekerjaan yang sedang berjalan, timbulah ketidak-tersediannya definisi algoritme yang sesuai dengan konkret (pada tingkat tertentu) dan penggunaan secara abstrak dari istilah tersebut.

Formalisasi [ sunting - sunting sumber ] Algoritme sangat penting bagi cara komputer mengolah data. Banyak program komputer mengandung algoritme memberikan rincian pada instruksi khusus yang komputer harus lakukan (dengan urutan tertentu) untuk menjalankan pekerjaan tertentu, seperti menghitung gaji karyawan atau mencetak kartu rapor siswa.

Maka, sebuah algoritme bisa dianggap sebagai urutan operasi yang bisa disimulasikan oleh sebuah sistem Turing-lengkap. Penulis yang mendukung tesis ini termasuk Minsky (1967), Savage (1987), dan Gurevich (2000): Minsky: "Tapi kita juga menjaga, dengan Turing . bahwa setiap prosedur yang "secara alami" disebut efektif, bisa dinyatakan oleh mesin (sederhana).

Walaupun tampaknya ekstrem, alasan tersebut . sukar disanggah". [22] Gurevich: ". argumen informal Turing untuk menyokong tesis ini membenarkan tesis yang lebih kuat: setiap algoritme bisa disimulasikan oleh sebuah mesin Turing .

menurut Savage [1987], sebuah algoritme adalah sebuah proses penghitungan yang ditentukan oleh sebuah mesin Turing". [23] Biasanya, bila sebuah algoritme dihubungkan dengan pengolahan informasi, data dibaca dari sumber masukan, ditulis ke perangkat keluaran, dan/atau disimpan untuk pengolahan selanjutnya.

Data simpanan dianggap sebagai bagian dari keadaan internal dari entitas yang melakukan algoritme. Pada praktiknya, keadaan tersebut disimpan pada satu atau lebih struktur data.

Untuk beberapa proses komputasi, algoritme harus ditentukan secara teliti: dijabarkan dengan cara ia bakal berlaku untuk semua kemungkinan yang dapat timbul. Yaitu, setiap langkah tambahan harus secara sistematis dihadapi, kasus-per-kasus; Kriteria bagi setiap kasus harus jelas (dan bisa dihitung).

Karena sebuah algoritme adalah kumpulan dari langkah-langkah yang tepat, urutan dari komputasi selalu penting bagi berfungsinya algoritme. Instruksi biasanya diasumsikan terdaftar secara eksplisit, dan dijelaskan dimulai "dari atas" dan terus "ke bawah", sebuah gambaran yang dijelaskan secara formal oleh alur kontrol Sejauh ini, diskusi tentang formalisasi algoritme telah mengasumsikan premis dari pemrograman imperatif.

Hal ini merupakan konsepsi umum, yang mencoba menjelaskan sebuah pekerjaan dalam makna diskrit dan "mekanis". Keunikan dari konsepsi formalisasi algoritme adalah operasi penetapan, mengatur nilai dari sebuah variabel.

Ia berasal dari intuisi " ingatan" sebagai kertas buram. Contoh operasi penetapan tersebut ada di bawah. Untuk konsepsi yang lain dari apa yang membentuk sebuah algoritme lihat pemrograman fungsional dan pemrograman logika.

Menggambarkan algoritme [ sunting - sunting sumber ] Algoritme dapat digambarkan dengan banyak notasi, termasuk bahasa alamiah, pseudokode, diagram alur, bagan drakon, bahasa pemrograman atau tabel kontrol (diproses oleh penerjemah).

Ekspresi bahasa alamiah terhadap algoritme condong lebih banyak dan rancu, dan jarang digunakan untuk algoritme yang kompleks dan teknis. Pseudokode, diagram alur, bagan drakon, dan tabel kontrol adalah cara yang terstruktur untuk menggambarkan algoritme yang mencegah banyaknya kerancuan pada pernyataan-pernyataan bahasa alamiah.

Bahasa pemrograman ditujukan untuk mengekspresikan algoritme dalam sebuah bentuk yang dapat dieksekusi oleh komputer, tetapi sering kali digunakan sebagai suatu cara untuk menentukan atau mendokumentasikan algoritme. Ada banyak macam kemungkinan representasi dan seseorang dapat mengekspresikan sebuah program mesin Turing sebagai urutan dari tabel-tabel mesin (lihat lebih lanjut di mesin kondisi-terbatas, tabel transisi kondisi dan tabel kontrol), sebagai diagram alur dan bagan drakon (lihat lebih lanjut di diagram kondisi), atau sebagai bentuk kode mesin atau kode assembly dasar yang dikenal "kumpulan lipat empat" (lihat lebih lanjut di mesin Turing).

Representasi dari algoritme dapat dikelompokan ke dalam tiga tingkatan dari deskripsi mesin Turing: [24] 1 Deskripsi tingkat-tinggi ". ditujukan untuk menjelaskan algoritme, menghiraukan rincian implementasi. Pada tingkat ini kita tidak perlu menyebutkan bagaimana mesin mengatur perangkat pita atau kepala pita rekam." 2 Deskripsi implementasi ". digunakan untuk menjelaskan cara mesin Turing menggunakan kepalanya dan cara menyimpan data.

Pada tingkat ini kita tidak memberikan secara rinci kondisi atau fungsi transisi." 3 Deskripsi formal Lebih rinci, "tingkat paling rendah", menjelaskan "tabel kondisi" dari mesin Turing. Sebagai contoh dari algoritme sederhana "Penjumlahan m+n" dijelaskan dalam tiga tingkatan tersebut lihat contoh algoritme. Implementasi berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah sunting - sunting sumber ] Kebanyakan algoritme ditujukan untuk diimplementasikan sebagai program komputer.

Namun, algoritme juga diimplementasikan dengan tujuan lain, seperti dalam jaringan saraf biologis (sebagai contohnya, otak manusia yang mengimplementasikan aritmetika atau sebuah serangga yang melihat makanan), dalam sirkuit elektris, atau dalam sebuah perangkat mekanis.

Algoritme komputer [ sunting - sunting sumber ] Contoh diagram alur dari struktur Bohm-Jacopini: URUTAN (segi empat), WHILE-DO dan IF-THEN-ELSE. Ketiga struktur dibentuk dari kondisi primitif GOTO ( IF test=true THEN GOTO step xxx ) (wajik), GOTO tak bersyarat (segi empat), berbagai operator penetapan (segi empat), dan HALT (bujursangkar). Memasukan struktur tersebut ke dalam blok-penetapan menghasilkan diagram yang kompleks (cf Tausworthe 1977:100,114).

Dalam sistem komputer, sebuah algoritme pada dasarnya adalah instansi dari logika ditulis dalam perangkat lunak oleh pengembang perangkat lunak supaya efektif untuk komputer yang "ditargetkan" untuk mesin tertentu untuk menghasilkan keluaran dari masukan yang diberikan (kemungkinan nul).

Program yang "elegan" (padat), program yang "baik" (cepat): Pernyataan dari "sederhana dan elegan" muncul secara informal dalam buku Knuth dan dalam Chaitin: Knuth: ". kita menginginkan algoritme yang baik dalam definisi estetika sederhana. Salah satu kriterianya . adalah waktu yang dibutuhkan untuk berjalannya algoritme . Kriteria yang lain adalah adaptasi dari algoritme ke komputer, kesederhanaan dan elegan, dll" [25] Chaitin: ".

sebuah program adalah 'eleganmaksud saya adalah ia merupakan program terkecil untuk menghasilkan keluaran." [26] Chaitin membuka definisinya dengan: "Saya akan perlihatkan bahwa anda tidak dapat membuktikan sebuah program adalah 'elegan'"—bukti tersebut akan menyelesaikan permasalahan perhentian (ibid). Algoritme terhadap fungsi yang dapat dihitung oleh algoritme: Untuk sebuah fungsi bisa ada beberapa algoritme.

Hal ini benar, bahkan tanpa mengembangkan kumpulan instruksi yang ada bagi programmer. Rogers mengamati bahwa "Sangat .

penting untuk membedakan antara pengertian algoritme, misalnya prosedur dan pernyataan fungsi yang dihitung oleh algoritme, misalnya pemetaan hasil dari prosedur. Fungsi yang sama bisa memiliki beberapa algoritme berbeda". [27] Sayangnya ada pertukaran antara kebaikan (kecepatan) dan elegan (kepadatan) -- sebuah program yang elegan bisa melakukan lebih banyak langkah untuk menyelesaikan sebuah komputasi daripada yang kurang elegan.

Sebuah contoh yang menggunakan algoritme Euclid bisa dilihat di bawah. Komputer (dan komputor), model dari komputasi: Sebuah komputer (atau manusia "komputor" [28] ) adalah tipe terbatas dari mesin, sebuah "perangkat mekanis deterministik diskrit" [29] yang secara buta mengikuti instruksinya.

[30] Model primitif dari Melzak dan Lambek [31] mereduksi pemikiran tersebut menjadi empat elemen: (i) diskrit, lokasi yang bisa dibedakan, (ii) diskrit, penghitung yang tak bisa dibedakan [32] (iii) sebuah agen, dan (iv) sebuah daftar instruksi yang efektif relatif terhadap kemampuan dari agen. [33] Minsky menjelaskan variasi yang lebih sesuai dari model "abacus"-nya Lambek dalam "Basis Komputabilitas Paling Sederhana".

[34] Mesin Minsky memproses secara berurutan lewat lima (atau enam tergantung bagaimana seseorang menghitungnya) instruksi kecuali baik sebuah kondisi IF-THEN GOTO atau GOTO tak bersyarat mengubah alur program keluar dari urutan.

Selain HALT, mesin Minsky mengikutkan tiga operasi penetapan (penggantian, substitusi): [35] ZERO (misalnya, isi dari lokasi diganti oleh 0: L ← 0), SUCCESSOR (misalnya, L ← L+1), dan DECREMENT (misalnya, L ← L-1). [36] Jarang seorang programer harus menulis "kode" dengan kumpulan instruksi terbatas.

Tapi Minsky memperlihatkan (sebagaimana Melzak dan Lambek) bahwa mesinnya adalah Turing komplet dengan hanya empat tipe instruksi utama: GOTO kondisional, GOTO tak bersyarat, penetapan/penggantian/substitusi, dan HALT. [37] Simulasi dari sebuah algoritme: bahasa komputer (komputor): Knuth menganjurkan pembaca bahwa "cara terbaik untuk belajar algoritme dalah mencobanya .

langsung ambil pulpen dan kertas dan bekerja lewat contoh". [38] Lalu bagaimana dengan simulasi atau eksekusi yang sebenarnya? Programmer harus menerjemahkan algoritme ke dalam bahasa yang mana simulator/komputer/komputor dapat mengeksekusi secara berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah. Stone memberikan contoh dari hal ini: saat menghitung akar dari persamaan kuadrat si komputor harus tahu bagaimana mendapatkan akar kuadrat.

Jika tidak maka supaya algoritme dapat efektif ia harus menyediakan sejumlah aturan untuk mengekstrak akar kuadrat. [39] Hal ini berarti programer harus tahu sebuah "bahasa" yang efektif relatif terhadap target pada agen komputasi (komputer/komputor).

Lalu model apa yang seharusnya digunakan untuk simulasi? Van Emde Boas mengamati "bahkan bila kita mendasari teori kompleksitas dengan mesin abstrak bukannya mesin kongkrit, kesembarangan dari pemilihan model masih tetap ada. Pada titik itulah mulainya pemikiran simulasi".

[40] Bila kecepatan yang dihitung, jumlah instruksi berpengaruh. Sebagai contohnya, subprogram dalam algoritme Euclid untuk menghitung sisa akan berjalan lebih cepat jika programmer memiliki instruksi "modulus" (sisa pembagian) bukannya dengan pengurangan (atau lebih parah: hanya "penurunan"). Pemrograman terstuktur, struktur kanonikal: Menurut Tesis Church-Turing setiap algoritme bisa dihitung dengan sebuah model yang dikenal Turing komplet, dan menurut demonstrasi Minsky kekomplitan Turing membutuhkan hanya empat tipe instruksi—GOTO bersyarat, GOTO tak bersyarat, penetapan, HALT.

Kemeny dan Kurtz mengamati bahwa saat penggunaan GOTO tak bersyarat yang "tak disiplin" dan IF-THEN GOTO bersyarat bisa menghasilkan " kode spageti" seorang programer bisa menulis program terstruktur menggunakan instruksi tersebut; di lain sisi "juga memungkinkan, dan tidak begitu sulit, untuk menulis sebuah program terstruktur yang buruk dalam sebuah bahasa terstruktur".

[41] Tausworthe menambahkan tiga struktur kanon Bohm-Jacopini: [42] SEQUENCE, IF-THEN-ELSE, dan WHILE-DO, dengan dua lagi: DO-WHILE dan CASE. [43] Keuntungan dari program terstruktur adalah ia cocok dengan pembuktian kebenaran menggunakan induksi matematika. [44] Simbol diagram alur [45]: Pembantu grafik yang disebut diagram alur memberikan suatu cara untuk menjelaskan dan mendokumentasikan sebuah algoritme (dan program berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah.

Seperti alur program dari mesin Minsky, sebuah diagram alur selalu mulai dari atas dan terus ke bawah. Simbol utamanya hanya 4: arah panah memperlihatkan alur program, segi empat (SEQUENCE, GOTO), wajik (IF-THEN-ELSE), dan titik (OR). Struktur kanonikal Bohm-Jacopini dibuat dari bentuk-bentuk primitif tersebut.

Sub-struktur bisa "bersarang" dalam segi empat hanya jika jalan keluar tunggal terjadi pada super-struktur. Simbol dan penggunaannya untuk membangun struktur kanonikal diperlihatkan dalam diagram. Contoh [ sunting - sunting sumber ] Animasi dari algoritme quicksort mengurutkan larik dari nilai acak.

Batang merah menandakan elemen pivot; pada awal animasi, elemen paling kanan dipilih sebagai pivot. Salah satu dari algoritme sederhana adalah menemukan bilangan terbesar dalam sebuah deretan angka (tak berurut). Solusinya membutuhkan pemeriksaan setiap angka dalam deret, tetapi hanya sekali.

Dari hal ini munculah algoritme sederhana, yang bisa dinyatakan dalam kalimat bahasa deskripsi tingkat-tinggi, sebagai: Deskripsi tingkat-tinggi: • Jika tidak ada angka dalam deret makan tidak ada bilangan terbesar. • Asumsikan item pertama dalam deret adalah yang terbesar. • Untuk setiap sisa angka dalam deret, jika angka tersebut besar dari angka terbesar sekarang, anggap angka tersebut menjadi yang terbesar dalam deret.

• Bila tidak ada lagi angka yang tersisa pada deret untuk diperiksa, anggap angka terbesar sekarang menjadi angka yang terbesar dalam deret. Deskripsi (Quasi-)formal: Ditulis dalam kalimat yang lebih dekat dengan bahasa tingkat-tinggi dari program komputer, berikut ini adalah kode formal dari algoritme dalam pseudokode atau kode pijin: Algoritma LargestNumber Masukan: Deret angka L. Keluaran: Angka terbesar dalam daftar L.

terbesar ← L null untuk setiap item dalam L, lakukan jika item > terbesar, maka terbesar ← item kembalikan terbesar • "←" adalah singkatan untuk "diubah menjadi". Misalnya, " terbesar ← item" artinya nilai dari terbesar diubah menjadi nilai dari item.

• " kembalikan" mengakhiri algoritma dan mengeluarkan nilai kembalian. Algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] Contoh diagram dari algoritme Euclid dari T.L. Health 1908 dengan rincian tambahan. Euclid tidak sampai pada penghitungan ketiga dan tidak memberikan contoh numeris. Nocomachus memberikan contoh dari 49 dan 21: "Saya mengurangi yang kecil dari yang besar; 28 adalah yang kiri; kemudian saya kurangi lagi 21 (hal ini memungkinkan); tersisa 7, tetapi 7 tidak bisa dikurangi dari 7." Heath berkomentar bahwa, "Kalimat terakhir terdengar aneh, tetapi maknanya sangat jelas, begitu juga makna dari kalimat tentang mengakhiri 'dengan satu dan angka yang sama'."(Heath 1908:300).

Algoritme Euclid muncul sebagai Proposisi II dalam Book VII ("Elementary Number Theory") dari Elements. [46] Euclid mengajukan permasalahan: "Ambil dua angka bukan prima, untuk mencari bilangan pembagi terbesar".

Dia menentukan "Sebuah angka [merupakan] besaran yang terdiri dari unit-unit": angka penghitung, integer positif kecuali 0. Dan "mengukur" adalah menempatkan ukuran panjang terkecil s dengan tepat ( q kali) di antara ukuran terpanjang l sampai sisa r lebih kecil dari panjang terkecil s. [47] Dalam dunia modern, sisa r = l - q*s, q sebagai hasil bagi, atau sisa r adalah "modulus", bagian sisa-integer yang tersisa setelah pembagian. [48] Supaya metode Euclid berhasil, panjang awalnya harus memenuhi dua kebutuhan: (i) panjangnya tidak 0, DAN (ii) hasil pengurangan harus "lebih", sebuah pengujian harus menjamin bahwa bilangan terkecil dari dua angka adalah hasil pengurangan dari yang terbesar (cara lain, keduanya bisa sama sehingga pengurangan menghasilkan 0).

Pembuktian asli Euclid mengikutkan kebutuhan yang ketiga: kedua panjang bukanlah bilangan prima. Euclid menentukan hal ini supaya dia bisa membentuk sebuah bukti reductio ad absurdum bahwa dua pembagi dua angka adalah yang terbesar.

[49] Walau algoritme Nicomachus sama dengan Euclid, bila kedua bilangan prima maka menghasilkan angka "1" untuk bilangan pembagi terbesar. Jadi untuk lebih jelasnya algoritme berikut adalah algoritme Nicomachus. Contoh [ sunting - sunting sumber ] 9778 = 650*2 + 299 650 = 299*2 + 52 299 = 52*5 + 39 52 = 39*1 + 13 39 = 13*3 + 0 Bahasa komputer untuk algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] Hanya beberapa tipe instruksi yang dibutuhkan untuk mengeksekusi algoritme—beberapa tes logika (GOTO bersyarat), GOTO tak bersyarat, penetapan (penggantian), dan pengurangan.

• Sebuah lokasi disimbolkan dengan huruf besar, misalnya, S, A, dll. • Kuantitas beragam (angka) dalam sebuah lokasi ditulis dengan huruf kecil dan (biasanya) dihubungkan dengan nama lokasi. Sebagai contohnya, lokasi L pada awal bisa mengandung angka l = 3009. Program yang kurang elegan (inelegan) untuk algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] "Inelegan" adalah terjemahan dari versi Knuth terhadap algoritme berdasarkan pengulangan-sisa mengganti pembagian (atau instruksi "modulus").

Diambil dari Knuth 1973:2-4. Bergantung pada kedua angka "Inelegan" bisa menghitung f.p.k dengan sedikit langkah daripada "elegan". Algoritme berikut disebut sebagai versi Euclid dan Nichomachus 4-langkah-nya Knuth, tetapi bukannya menggunakan pembagi untuk menentukan sisa ia menggunakan pengurangan berturut-turut dari panjang terkecil s dari sisa panjang r sampai r kurang dari s.

Deskripsi tingkat-tinggi, diperlihatkan dengan tulisan tebal, diadaptasi dari Knuth 1973:2-4: INPUT: 1 [Kedalam dua lokasi L dan S taruh angka l dan s yang merepresentasikan kedua panjang]: INPUT L, S 2 [Inisialisasi R: buat supaya sisa panjang r sama dengan panjang awal l] R ← L E0: [Pastikan r ≥ s.] 3 [Pastikan angka terkecil dari kedua angka ada dalam S dan yang terbesar di R]: IF R > S THEN isi dari L adalah angka terbesar jadi lewati langkah 4, 5 dan 6: GOTO step 6 ELSE tukar isi R dan S.

4 L ← R (langkah pertama ini berlebih, tetapi berguna untuk diskusi nanti). 5 R ← S 6 S ← L E1: [Cari sisa]: Sampai sisa panjang r di R kurang dari panjang terkecil s pada S, kurangi angka s dalam S berulang kali dari sisa panjang r dalam R. 7 IF S > R THEN selesai mengukur jadi GOTO 10 ELSE ukur lagi, 8 R ← R - S 9 [Pengulangan-sisa]: GOTO 7. E2: [Apakah sisa 0?]: APAKAH (i) pengukuran terakhir adalah sama dan sisa di R adalah 0 program dapat berhenti, ATAU (ii) algoritme harus terus jalan: hasil pengukuran meninggalkan sisa di R kurang dari angka pengukuran dalam S.

10 IF R = 0 THEN selesai jadi GOTO langkah 15 ELSE lanjut ke langkah 11, E3: [Interchange s dan r]: Sulitnya algoritme Euclid. Menggunakan sisa r untuk mengukur angka terkecil sebelumnya s:; L sebagai lokasi sementara. 11 L ← S 12 R ← S 13 S ← L 14 [Ulang proses pengukuran]: GOTO 7 OUTPUT: 15 [Selesai. S berisi faktor persekutuan terbesar]: PRINT S DONE: 16 HALT, END, STOP. Program elegan untuk algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] Versi algoritme Euclid berikut hanya membutuhkan 6 instruksi inti untuk melakukan 13 langkah pada solusi "inelegan"; parahnya, "inelegan" membutuhkan tipe instruksi lebih banyak.

Diagram alur dari "elegan" bisa dilihat pada bagian atas artikel ini. Dalam bahasa Basic (tak terstruktur) langkahnya diberi nomor, dan instruksi LET [] = [] adalah instruksi penetapan disimbolkan dengan ←.

5 REM Algoritme Euclid untuk faktor persekuturan terbesar 6 PRINT "Masukan dua integer besar dari 0" 10 INPUT A,B 20 IF B=0 THEN GOTO 80 30 IF A > B THEN GOTO 60 40 LET B=B-A 50 GOTO 20 60 LET A=A-B 70 GOTO 20 80 PRINT A 90 END Bagaimana cara kerja "Elegan": Sebagai pengganti "pengulangan Euclid" luar, "Elegan" mengulang antara dua pengulangan, pengulangan A > B yang menghitung A ← A - B, dan pengualang B ≤ A yang menghitung B ← B - A.

Hal ini bekerja karena, saat yang dikurang M lebih kecil pengurang S ( Selisih = pengurang - yang_di_kurang ), yang_dikurang bisa menjadi s (panjang pengukuran yang baru) dan pengurang bisa menjadi r yang baru (panjang yang akan diukur); dengan kata lain "arti" dari pengurangan dibalik.

Menguji algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] Apakah algoritme berjalan seperti yang penulis inginkan? Beberapa kasus uji cukup menentukan fungsi inti. Sumber pertama [50] menggunakan 3009 dan 884. Knuth menyarankan 40902, 24140. Kasus menarik lainnya yaitu dua angka relatif prima 14157 dan 5950. Tapi kasus pengecualian harus teridentifikasi dan diuji. Apakah "inelegan" berjalan benar saat R > S, S > R, R = S? Sama juga dengan "Elegan": B > A, A > B, A = B?

(Semuanya benar). Apa yang terjadi bila salah satu bilangan nol, atau keduanya nol? ("Inelegan" terus berjalan pada kedua kasus; "elegan" terus berjalan saat A = 0.) Apa yang terjadi bila angka negatif dimasukan? Angka desimal? Bila angka masukan, misalnya domain dari fungsi yang dihitung oleh algoritme/program, mengikutkan hanya integer positif termasuk 0, maka kegagalan pada nol mengindikasikan bahwa algoritme (dan program instansiasinya) adalah sebuah fungsi parsial bukannya fungsi total.

Kesalahan yang terkenal karena eksepsi adalah kegagalan roket Ariane V. Bukti dari kebenaran program menggunakan induksi matematika: Knuth mendemonstrasikan penggunaan induksi matematika untuk versi "pengembangan" dari algoritme Euclid, dan dia mengajukan "metode umum yang digunakan untuk membuktikan validitas dari setiap algoritme." [51] Tausworthe mengajukan bahwa sebuah pengukuran dari kompleksitas dari sebuah program adalah panjang dari pembuktian kebenarannya.

[52] Menghitung dan meningkatkan algoritme Euclid [ sunting - sunting sumber ] Elegan (kepadatan) lawan kebaikan (kecepatan): Dengan hanya 6 instruksi dasar, "Elegan" adalah jelas pemenang dibandingkan dengan instruksi berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah dengan 13 instruksi. Namun, "inelegan" lebih cepat (ia sampai pada HALT dengan langkah lebih sedikit).

Analisis algoritme [53] mengindikasikan kenapa hal tersebut terjadi: "Elegan" melakukan pengujian kondisi dua kali disetiap pengulangan pengurangan, sementara "inelegan" hanya sekali. Bila algoritme (biasanya) membutuhkan banyak pengulangan, secara rata-rata lebih banyak waktu yang terbuang saat melakukan tes "B = 0?" yang hanya diperlukan saat sisa sudah dihitung. Bisakah algoritme ditingkatkan?: Bila programmer sudah menilai sebuah program "cocok" dan "efektif"—yaitu, ia menghitung fungsi yang ditujukan oleh penulisnya—maka pertanyaannya menjadi, bisakah ditingkatkan?

Kepadatan dari "inelegan" bisa ditingkatkan dengan menghilangkan 5 langkah. Tapi Chaitin membuktikan bahwa memadatkan algoritme tidak bisa diotomatiskan dengan algoritme generalisasi; [54] tapi, ia bisa dilakukan secara heuristik, misalnya dengan pencarian menyeluruh (contohnya bisa ditemukan di Berang sibuk), coba dan gagal, kecerdasan, kedalaman, penggunaan penalaran induktif, dll. Bisa diamati bahwa langkah 4, 5, dan 6 diulang pada langkah 11, 12, dan 13.

Pembandingan dengan "Elegan" menyediakan petunjuk langkah-langkah tersebut dengan langkah 2 dan 3 dapat dihilangkan. Hal ini mereduksi jumlah instruksi dasar dari 13 menjadi 8, yang membuatnya "lebih elegan" dari "Elegan" dengan 9 langkah. Kecepatan "Elegan" bisa ditingkatkan dengan memindahkan tes B=0? keluar dari pengulangan. Perubahan ini memerlukan penambahan 3 instruksi (B=0?, A=0?, GOTO). Sekarang "Elegant" menghitung contoh-angka lebih cepat; untuk setiap angka pada A, B dan R, S hal ini selalu merupakan kasus yang membutuhkan analisis yang mendalam.

Analisis Algoritme [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Analisis algoritme Sangat penting untuk mengetahui berapa banyak sumber tertentu (seperti waktu dan tempat penyimpanan) secara teoretis diperlukan untuk sebuah algoritme. Metode-metode telah dikembangkan untuk analisis algoritme untuk mendapatkan jawaban kuantitatif (estimasi); sebagai contohnya, algoritme pengurutan di atas memerlukan waktu O( n), menggunakan notasi O besar dengan n sebagai panjang deret (yang akan diurut).

Setiap saat algoritme hanya perlu mengingat dua nilai: nilai terbesar yang ditemukan, dan posisinya sekarang dideretan input. Oleh karena itu dikatakan memiliki kebutuhan ruang O(1), jika ruang yang dibutuhkan untuk menyimpan angka masukan tidak dihitung, atau O( n) jika dihitung. Algoritme berbeda mungkin menyelesaikan pekerjaan yang sama dengan kumpulan instruksi yang berbeda dengan waktu, ruang, atau ' usaha' lebih sedikit atau banyak dari yang lain.

Sebagai contohnya, algoritme pencairan binari biasanya mengungguli pencarian berderet secara paksa bila digunakan untuk tabel pencarian pada deret terurut. Formal lawan empiris [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Algoritme empiris, Profiling (pemrograman komputer), berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah Optimisasi program Analisis dan kajian algoritme adalah bidang dari ilmu komputer, dan biasanya dilakukan secara abstrak tanpa menggunakan bahasa pemrograman tertentu atau implementasi.

Dalam artian, analisis algoritme mirip dengan bidang matematika lainnya yang mana fokus pada properti yang mendasari algoritme dan bukan pada implementasi tertentu. Biasanya pseudokode digunakan pada analisis karena merupakan representasi paling umum dan sederhana. Namun, pada akhirnya, kebanyakan algoritme diimplementasikan di perangkat keras / lunak tertentu dan efisiensi algoritmik mereka akhirnya diuji menggunakan kode yang sebenarnya.

Untuk solusi dari sebuah masalah, efisiensi dari algoritme tertentu mungkin tidak terlalu berpengaruh (kecuali n sangat besar) tetapi bagi algoritme yang dirancang untuk kecepatan interaktif, komersial, atau penggunaan ilmiah jangka panjang ia bisa saja kritikal. Meningkatkan n dari kecil ke n yang besar biasanya menunjukan ketak efisienan algoritme yang tidak berbahaya. Pengujian empiris berguna karena bisa membuka interaksi tak terduga yang mempengaruhi performa.

Benchmark bisa digunakan untuk membandingkan potensi kenaikan sebelum/sesudah algoritme setelah optimisasi program dilakukan. Efisiensi eksekusi [ sunting - sunting sumber ] Artikel utama: Efisiensi algoritmik Untuk menggambarkan kemungkinan potensi peningkatan bahkan pada algoritme yang berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah teruji, inovasi terbaru, berkaitan dengan algoritme FFT (banyak digunakan di bidang pemrosesan gambar), bisa menurunkan waktu pemrosesan dengan faktor sampai 1.000 untuk aplikasi seperti pencitraan medis.

[55] Secara umum, peningkatan kecepatan bergantung pada properti khusus dari permasalahan, yang mana sangat umum pada aplikasi praktis. [56] Percepatan dengan tingkat seperti itu membolehkan perangkat komputasi yang sering menggunakan pemrosesan gambar (seperti kamera digital dan peralatan medis) menghabiskan daya yang lebih sedikit. Klasifikasi [ sunting - sunting sumber ] Salah satu cara mengklasifikasikan algoritme yaitu dengan cara implementasi. Rekursi atau iterasi Sebuah algoritme rekursi yaitu algoritme yang memanggil dirinya sendiri berulang kali sampai kondisi tertentu tercapai, ini merupakan metode umum bagi pemrograman fungsional.

Algoritme iteratif menggunakan konstruksi berulang seperti pengulangan dan terkadang struktur data tambahan seperti tumpukan untuk menyelesaikan permasalahan. Beberapa permasalahan secara alami cocok dengan satu implementasi atau lainnya. Sebagai contoh, Menara Hanoi dikenal dengan implementasi rekursif. Setiap versi rekursif memiliki kesamaan (tapi bisa lebih atau kurang kompleks) dengan versi iteratif, dan sebaliknya.

Logical Sebuah algoritme bisa dilihat sebagai logika deduksi terkontrol. Pernyataan ini diekspresikan sebagai: Algoritme = logika + kontrol. [57] Komponen logika mengekspresikan aksioma yang bisa digunakan dalam komputasi dan komponen kontrol menentukan cara deduksi digunakan pada aksioma.

Ini merupakan dasar dari paradigma pemrograman logika. Dalam bahasa pemrograman logika murni komponen kontrol adalah tetap dan algoritme ditentukan dengan memberikan hanya komponen logikanya. Daya tarik dari pendekatan ini adalah semantik elegan: sebuah perubahan dalam aksioma memiliki perubahan dalam algoritme.

Serial, paralel atau terdistribusi Algoritme biasanya dibicarakan dengan asumsi bahwa komputer menjalankan satu instruksi algoritme setiap waktu. Komputer tersebut terkadang disebut dengan komputer serial.

Rancangan algoritme untuk lingkungan tersebut disebut dengan algoritme berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah, terbalik dengan algoritme paralel atau algoritme terdistribusi. Algoritme paralel memanfaatkan arsitektur komputer yang mana beberapa prosesor bisa mengerjakan masalah pada waktu yang sama, selain itu algoritme terdistribusi memanfaatkan banyak mesin yang terhubung dengan jaringan.

Algoritme paralel atau terdistribusi membagi permasalahan menjadi banyak sub-masalah simetris atau asimetris dan mengumpulkan hasilnya kembali. Konsumsi sumber pada algoritme tersebut tidak hanya perputaran prosesor disetiap prosesor tetapi juga daya komunikasi antara prosesor. Algoritme pengurutan bisa diparalelkan secara efisien, tetapi biaya komunikasinya sangat mahal. Algoritme iteratif secara umum bisa diparalelkan. Beberapa permasalahan tidak ada algoritme paralelnya, dan disebut dengan permasalahan serial lahiriah.

Deterministik atau non-deterministik Algoritme deterministik menyelesaikan masalah dengan keputusan yang tepat disetiap langkah dari algoritme sedangkan algoritme non-deterministik menyelesaikan masalah lewat penerkaan walaupun penerkaan biasanya lebih akurat dengan menggunakan heuristik. Tepat atau perkiraan Bila banyak algoritme sampai pada solusi yang tepat, algoritme perkiraan mencari sebuah perkiraan yang terdekat dengan solusi benarnya.

Perkiraan bisa menggunakan baik strategi deterministik atau acak. Algoritme seperti itu memiliki nilai guna untuk banyak permasalahan sulit. Algoritme quantum Berjalan di model realistik dari komputasi quantum. Istilah ini biasanya digunakan untuk algoritme yang tampak pada dasarnya quantum, atau menggunakan beberapa fitur penting komputasi quantum seperti superposisi quantum atau belitan quantum. Paradigma secara rancangan [ sunting - sunting sumber ] Cara lain mengklasifikasikan algoritme adalah dengan metodologi rancangannya atau paradigma.

Ada sejumlah paradigma, tiap-tiapnya berbeda dari yang lain. Lebih lanjut, setiap kategori tersebut mengikutkan banyak tipe algoritme yang berbeda. Beberapa paradigma umum termasuk: Pencarian paksa atau pencarian mendalam Ini merupakan metode naif mencoba setiap kemungkinan solusi untuk melihat yang terbaik. [58] Membagi dan menaklukan ( Divide and conqueror) Algoritme bagi dan takluk secara berulang mereduksi instansi jumlah masalah menjadi satu atau lebih kecil instasi masalah yang sama (biasanya secara rekursif) sampai instansi cukup kecil diselesaikan dengan mudah.

Salah satu contoh bagi dan takluk adalah pengurutan gabung. Pengurutan dapat dilakukan disetiap segmen data setelah membagi data menjadi segmen-segmen dan urutan seluruh data bisa didapat pada fase takluk dengan menggabungkan segmen-segmen.

Variasi sederhana dari bagi-dan-takluk disebut algoritme kurang dan takluk, yang menyelesaikan sub-masalah yang sama dan menggunakan solusi dari sub-masalah tersebut untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar. Bagi dan takluk membagi permasalahan menjadi banyak sub-masalah dan sehingga tahap takluk lebih kompleks daripada algoritme kurang-dan-taklukan.

Sebuah contoh dari algoritme kurang-dan-taklukan adalah algoritme pencarian binari. Pencarian dan enumerasi Banyak masalah (seperti bermain catur) bisa dimodelkan sebagai masalah dalam grafik. Sebuah algoritme eksplorasi grafik menentukan aturan-aturan untuk bergerak disekitar grafik dan berguna bagi masalah tersebut.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Kategori ini juga mengikutkan algoritme pencarian, enumerasi batas dan cabang dan backtracking. Algoritme pengacakan Algoritme ini membuat pilihan secara acak (atau pseudo-acak).

Ia sangat berguna untuk menemukan solusi perkiraan untuk masalah dimana solusi yang pasti tidak praktis (lihat metode heuristik di bawah). Untuk beberapa masalah, diketahui bahwa perkiraan tercepat harus mengikutkan beberapa pengacakan. [59] Apakah algoritme pengacakan dengan kompleksitas waktu polinomial bisa menjadi algoritme tercepat untuk beberapa masalah masih menjadi pertanyaan terbukan yang dikenal sebagai Masalah P versus NP. Ada dua kelas besar dari algoritme ini: • Algoritme Monte Carlo mengembalikan jawaban yang benar dengan probabilitas-tinggi.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

Misalnya, RP adalah sub-klas dari algoritme ini yang berjalan dalam waktu polinomial) • Algoritme Las Vegas selalu mengembalikan jawaban yang benar, tetapi waktu prosesnya adalah hanya terikat secara probabilistik, misalnya ZPP. Reduksi Teknik ini menyelesaikan masalah sulit dengan mengubahnya menjadi permasalahan yang lebih diketahui yang mana kita (berharap) memiliki algoritme asimptotikal optimal. Tujuannya yaitu untuk menemukan sebuah algoritme reduksi yang kompleksitasnya tidak didominasi oleh algoritme hasil reduksi.

Sebagai contoh, algoritme seleksi untuk menemukan rata-rata dalam daftar tak terurut mengikutkan mengurutkan daftar (bagian yang paling mahal) dan menarik elemen paling tengah dalam daftar berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah (bagian yang paling mudah). Teknik ini juga diketahui dengan ubah dan taklukan. Permasalahan optimisasi [ sunting - sunting sumber ] Pemrograman Linear Saat mencari solusi optimal terhadap sebuah fungsi linear yang terikat persamaan linear dan ketidaksamaan konstrain, batasan dari permasalahan bisa digunakan secara langsung untuk menghasilkan solusi optimal.

Ada algoritme yang dapat memecahkan setiap permasalahan dalam kategori ini, seperti algoritme simpleks yang terkenal. [60] Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pemrograman linear termasuk permasalahan alur maksimum untuk grafik terarah). Jika sebuah masalah sebagai tambahan membutuhkan satu atau lebih jawaban haruslah integer maka ia diklasifikan dalam pemrograman integer. Algoritme pemrograman linear dapat menyelesaikan masalah seperti itu jika dapat dibuktikan bahwa semua batasan untuk nilai integer adalah tidak benar, yaitu solusi memenuhi batasan tersebut.

Pada kasus umum, algoritme yang dikhususkan atau algoritme yang menemukan solusi perkiraan digunakan, bergantung pada kesulitan dari permasalahan. Pemrograman dinamis Bila sebuah masalah memperlihatkan substruktur optimal, artinya solusi optimal terhadap sebuah masalah bisa direkonstruksi dari solusi optimal ke sub-masalah, dan submasalah tumpang-tindih, artinya sub-masalah yang sama digunakan untuk menyelesaikan banyak instasi masalah berbeda, pendekatan tercepat disebut pemrograman dinamis menghindari penghitungan solusi yang telah dikomputasi.

Sebagai contoh, algoritme Floyd-Warshall, jalan terpendek ke tujuan dari sebuah vertex dalam grafik berbobot bisa ditemukan dengan menggunakan jalan terpendek ke tujuan dari semua simpul yang berdekatan. Pemrograman dinamis dan memoisasi berpadanan. Perbedaan utama antara pemrograman dinamis dan bagi-dan-taklukan adalah submasalah kurang lebih independen dalam bagi-dan-taklukan, sementara submasalah tumpang tindik dalam pemrograman dinamis. Perbedaaan antara pemrograman dinamis dan rekursi langsung adalah dalam 'caching' atau memoisasi dari pemanggialan rekursif.

Saat submasalah independen dan tidak ada pengulangan, memoisasi tidak membantu sama sekali; makanya pemrograman dinamis bukalanh solusi untuk semua permasalahan kompleks. Dengan menggunakan memoisasi atau tabel dari submasalah yang telah diselesaikan, pemrograman dinamis mereduksi eksponensial dari banyak berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah menjadi kompleksitas polinomial.

Metode rakus Sebuah algoritme rakus mirip dengan algoritme pemrograman dinamis, tetapi perbedaannya adalah solusi dari submasalah tidak harus diketahui pada setiap tahap; melainkan pilihan yang "rakus" bisa dibuat dengan melihat apa yang terbaik untuk saat tersebut.

Metode rakus mengembangkan solusi dengan kemungkinan keputusan yang terbaik (bukan dengan keputusan yang ada) pada tahap algoritmis berdasarkan optimasi lokal yang ada sekarang dan keputusan yang terbaik (bukan semua kemungkinan keputusan) yang dibuat pada langkah sebelumnya. Algoritme ini tidak terlalu mendalam, dan tidak memberikan jawaban yang akurat terhadap banyak permasalahan.

Tapi bila ia bekerja, ia menjadi metode yang paling cepat. Algoritme rakus paling terkenal adalah menemukan rentang pohon minimal seperti pada Pohon Huffman, Kruskal, Prim, Sollin. Metode heuristik Dalam masalah optimisasi, algoritme heuristik bisa digunakan untuk menemukan suatu solusi yang terdekat dengan solusi optimal jika seandainya menemukan solusi optimal tidak praktis.

Algoritme ini bekerja dengan mendekati sedikit demi sedikit ke solusi optimal saat ia berjalan. Secara prinsipnya, jika dijalankan tanpa batas waktu, ia akan menemukan solusi optimal. Kebaikan mereka adalah mereka dapat menemukan suatu solusi sangat dekat dengan solusi optimal dalam waktu yang relatif sangat pendek. Algoritme tersebut termasuk pencarian lokal, pencarian tabu, simulasi pelunakan, dan algoritme genetik.

Beberapa dari mereka, seperti simuasi pelunakan, adalah algoritme non-deterministik sementara yang lainnya, seperti pencarian tabu, adalah deterministik. Saat batas dari galat dari solusi non-optimal diketahui, algoritme kemudia dikategorikan sebagai algoritme pendekatan. Berdasarkan bidang kajian [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Daftar algoritme Setiap bidang sains memiliki permasalahannya sendiri dan membutuhkan algoritme yang efisien.

Masalah yang berkaitan di satu bidang terkadang dipelajari bersama. Beberapa contoh yaitu algoritme pencarian, algoritme penggabungan, algoritme numerik, algoritme grafik, algoritme deret, algoritme komputasi geometri, algoritme kombinatorial, algoritmas medis, mesin belajar, kriptografi, algoritme kompresi data dan teknik penguraian. Terkadang bidang-bidang tersebut saling tumpang tindih, dan perkembangan algoritme di satu bidang bisa meningkatkan bidang lainnya yang terkadang tidak berkaitan.

Sebagai contohnya, pemrograman dinamis ditemukan untuk optimisasi konsumsi sumber daya dalam industri, tetapi sekarang digunakan untuk menyelesaikan sejumlah besar permasalahan dalam banyak bidang. Berdasarkan kompleksitas [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: kelas kompleksitas dan Kompleksitas parameterisasi Algoritme bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk selesai dibandingkan dengan ukuran inputnya.

Ada berbagai varietas: beberapa algoritme selesai dalam waktu linear relatif terhadap ukuran input, beberapa selesai dalam jumlah waktu yang eksponensial atau lebih buruh, dan beberapa berhenti. Sebagai tambahan, beberapa masalah bisa memiliki berbagai algoritme dengan kompleksitas yang berbeda, sementara permasalahan yang lain bisa saja tidak memiliki algoritme atau tidak diketahui algoritmanya yang efisien.

Ada juga pemetaan dari beberapa algoritme terhadap permasalahan lain. Karena itu, lebih cocok untuk mengklasifikasikan permasalahan itu sendiri bukannya algoritme menjadi kelas-kelas yang sama berdasarkan kompleksitas dari kemungkinan algoritme terbaik baginya.

Burgin (2005, p. 24) menggunakan definisi algoritme secara umum yang melonggarkan kebutuhan bersama yang keluaran dari algoritme yang menjalankan sebuah fungsi harus ditentukan setelah sejumlah langkah.

Dia mendefinisikan kelas super-rekursif dari algoritme sebagai "sebuah kelas algoritme yang mana memungkinkan untuk menghitung fungsi yang tidak bisa dihitung oleh mesin Turing manapun" (Burgin 2005, p. 107). Hal ini berkaitan dekat dengan kajian dari metode hiperkomputasi. Berdasarkan tipe evaluatif [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Keragaman evaluatif Untuk menjaga keseimbangan saat mengintegrasikan mesin ke dalam masyarakat, seseorang bisa mengklasifikasikan algoritme berdasarkan tipe dari evaluasi yang mereka lakukan.

Sejumlah filsuf telah berhipotesis bahwa masyarakat diuntungkan dari keragaman evaluatif seperti mereka diuntungkan keragaman jender dan tipe darah (misalnya, Dean 2012, Sober & Wilson 1998) Hertzke & McConkey 1998, dan Bellah 1985).

Teknologi dapat mengancam ekosistem moral tersebut seperi spesies invasif jika ia mengganggu campuran keragaman. Wallach & Allen (2008) mengklasifikasikan algoritme pembuat-keputusan menjadi tiga tipe evaluatif: Algoritme bottom-up membuat penilaian tidak terprediksi bagi pemrogram (misalnya, perangkat lunak yang berevolusi).

Yang lainnya (top-down) dibagi menjadi deontologikal (yang dapat bergantung pada implementasi aturan pemrograman) lawan consequensialis (yang mengandalkan pada memaksimalkan perkiraan pemrograman). Sebagai contohnya, sebuah kalkulator standar termasuk deontologikal, sementara mesin pembelajaran untuk perdagangan saham termasuk consequensialis.

Santos-Lang mengganti nama deontologikal dan consequensialis menjadi kelas "institusional" dan "negosiator" dengan tujuan untuk menghindari implikasi bahwa semua teori-teori etika deontologikal dan consequensialis bisa diimplementasikan sebagai algoritme, dan membagi kelas bottom-up menjadi " pengganggu" (algoritme yang tidak terprediksi karena menggunakan generator pengacakan) lawan " relasional" (algoritme yang tidak terprediksi karena efek jaringan).

Seorang mutator dalam komputasi evolusioner bisa menjadi contoh dari pengganggu, sementara kelas 3 atau 4 dari otomata sellular adalah contoh dari mesin relasional.

Santos-Lang mencatat bahwa algoritme terkadang memiliki subkomponen dari tipe lainnya. Sebagai contohnya, negosiator perdagangan saham bisa mengimplementasikan sebuah algoritme genetik, dan memiliki mutator pengganggu, dan mutator bisa memiliki subkomponen institusional dan relasional, semua komputasi adalah relasional pada tingkat di jajaran kimiawi (Santos-Lang 2014).

Algoritme berkelanjutan [ sunting - sunting sumber ] Kata sifat "berkelanjutan" bila diterapkan pada kata "algoritme" bisa berarti: • Sebuah algoritme beroperasi pada data yang merepresentasikan kuantitas yang berkelanjutan, walaupun data tersebut direpresentasikan oleh pendekatan diskrit—seperti algoritme yang dipelajari dalam analisis numerik; atau • Sebuah algoritme dalam bentuk dari persamaan diferensial yang beroperasi secara berkelanjutan terhadap data, berjalan dalam sebuah komputer analog.

[61] Isu berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah [ sunting - sunting sumber ] Lihat pula: Paten perangkat lunak untuk pendahuluan umum dari paten pada perangkat lunak, termasuk algoritme untuk diimplementasikan pada komputer. Algoritme biasanya tidak dipatenkan. Di Amerika Serikat, sebuah klaim yang terdiri hanya dari manipulasi sederhana dari konsep abstrak, angka, atau sinyal tidak berarti suatu "process" (SPTO 2006), dan oleh karena itu algoritme tidak bisa dipatenkan (sebagaimana dalam Gottschalk v.

Benson). Namun, penerapan praktis dari algoritme terkadang dipatenkan. Sebagai contohnya, dalam Diamond v. Diehr, aplikasi dari algoritme umpan-balik sederhana untuk membantu dalam menyembuhkan karet sintetis dianggap dapat dipatenkan. Mematenkan perangkat lunak sangat kontroversial, dan ada paten yang mengikutkan algoritme yang sangat dikritisi, terutama algoritme kompresi data, seperti Format Grafiknya Unisys.

Sebagai tambahan, beberapa algoritme kriptografi memiliki batasan ekspor (lihat ekspor dari kriptografi). Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Kata "Algoritme", atau " Algorisma" pada versi penulisan lain, datang dari nama al-Khwarizmi. dieja dalam Arab klasik sebagai Al-Khwarithmi.

Al-khwarizmi ( bahasa Persia: خوارزمي, 780-850) adalah matematikawan, ahli astronomi, ahli geografi dari Persia dan sarjana House of Wisdom di Baghdad, yang arti namanya "penduduk asli Khwarezm", sebuah kota yang merupakan bagian dari Wilayah Iran pada masanya dan sekarang Uzbekistan. [12] [13] Sekitar tahun 825, dia menulis risalah dalam bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam Latin pada abad ke-12 dengan judul Algoritmi de numero Indorum. Judul ini artinya "Algoritmi pada bilangan India", di mana "Algoritmi" adalah pelatinan penerjemah dari nama Al-Khwarizmi.

[62] Al-Khwarizmi dulunya adalah matematikawan yang paling banyak dibaca di Eropa pada akhir Abad Pertengahan, pada umum lewat bukunya yang lain, Aljabar.

berikut urutan dalam pembuatan kaki tiga yang tepat adalah

{INSERTKEYS} [63] Pada akhir abad pertengahan, algorismus, perubahan dari namanya, berarti "sistem bilangan desimal" yang masih merupakan arti dari kata Inggris modern algorism. Pada abad ke-17 Prancis kata tersebut berubah, tetapi tidak maknanya, menjadi algorithme. Inggris mengadopsi Prancis setelahnya, tetapi tidak pada akhir abad ke-19 lah "Algorithm" mengambil makna dari kata Inggris masa sekarang.

[64] Etimologi alternatif mengklaim asal mulanya dari istilah algebra (aljabar) dari makna abad pertengahan "aritmetika Arab" dan arithmos istilah Yunani untuk angka (yang secara harfiah berarti "bilangan Arab" atau "perhitungan Arab"). Karya algoritme Al-Kharizmi bukan berbentuk seperti pada masa modern sekarang tetapi sebagai tipe dari pengulangan kalkulus (disini disebutkan bahwa karya fundamentalnya yang dikenal sebagai algebra pada awalnya berjudul " Buku Ringkasan tentang Kalkulasi dengan Penyempurnaan dan Pengimbangan" menjelaskan tipe-tipe dari pengulangan perhitungan dan persamaan kuadrat).

Dalam makna tersebut, algoritima dikenal di Eropa jauh sebelum Al-Kharizmi. Algoritme paling tua yang dikenal sekarang adalah Algoritme Euklid (lihat juga Pengembangan algoritme Euklid).

Sebelum ditemukan istilah algorithm orang Yunani menyebutnya anthyphairesis secara harfiah berarti anti-substraksi atau substraksi timbal-balik (untuk bacaan lebih lanjut disini dan ini Diarsipkan 2013-11-03 di Wayback Machine.. Algoritme dikenal oleh orang Yunani berabad sebelum [65] Euclid. Bukannya kata algebra orang Yunani menggunakan istilah arithmetica(ἀριθμητική, yaitu dalam karya Diophantus yang dikenal " bapak dari Aljabar" - lihat juga artikel Wikipedia persamaan Diophantine dan Eudoxos).

Sejarah: Perkembangan dari kata "algoritme" [ sunting - sunting sumber ] Asal mula [ sunting - sunting sumber ] Kata algoritme datang dari nama matematikawan Persia abad ke-9 Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang hasil kerjanya dibangun dari matematikawan India abad ke-7 Brahmagupta.

Kata algorisma awalnya mengacu hanya pada aturan-aturan dalam melakukan aritmetika menggunakan bilangan Hindu-Arab namun berkembang lewat penerjemahan Latin Eropa dari nama Al-Khwarizmi menjadi algoritme pada abad ke-18.

Penggunaan kata tersebut berkembang mengikutkan semua prosedur untuk menyelesaikan masalah atau melakukan unit kegiatan. [66] Simbol diskrit dan yang dapat dibedakan [ sunting - sunting sumber ] Penanda-penghitung: Untuk mencatat hewan gembalaan, kumpulan biji dan uang mereka orang dahulu menggunakan penghitung: akumulasi batu atau tanda yang ditoreh pada tongkat, atau membuat simbol diskrit di kerang. Sampai orang Babilonia dan Mesir menggunakan tanda dan simbol, pada akhirnya bilangan Roma dan abakus berkembang (Dilson, p.

16-41). Penanda penghitung muncul dalam sistem bilangan operan aritmetika digunakan dalam mesin Turing dan komputasi mesin Post-Turing.

Manipulasi simbol sebagai "penampung" bilangan: aljabar [ sunting - sunting sumber ] Karya dari Geometer Yunani kuno ( algoritme Euklid), matematikawan India Brahmagupta, dan matematikawan Persia Al-Khwarizmi (yang darinya isitlah " algorism" dan "algoritme" diturunkan), dan matematikawan Eropa Barat memuncak dalam notasi Leibniz dari rasiosinator kalkulus (sekitar 1680-an): Abad yang baik dan setengah lebih maju dari masanya, Leibniz mengajukan logika aljabar, sebuah aljabar yang akan menentukan aturan-aturan untuk memanipulasi konsep logika dengan cara yang aljabar biasa menentukan aturan untuk manipulasi angka.

[67] Rancangan mekanis dengan tingkat diskrit [ sunting - sunting sumber ] Jam: Bolter memuji penemuan jam gaya-berat sebagai "Kunci penemuan dari Eropa pada Abad Pertengahan", khususnya pada ambang pelarian [68] yang menyediakan kita dengan tik dan tak dari jam mekanis. "Mesin otomatis yang akurat" [69] mengarah langsung pada " otomata mekanis" dimulai pada abad ke-13 dan terakhir pada "mesin komputasi" -- motor berbeda dan motor analitik dari Charles Babbage dan bangsawan Ada Lovelace, pertengahan abad ke-19.

[70] Lovelace dikreditkan sebagai yang pertama menciptakan algoritme yang ditujukan untuk diproses di komputer—motor analitis Babbage, perangkat pertama yang dianggap komputer Turing-sempurna sebenarnya bukan hanya sebuah kalkulator—dan terkadang dikenal "programmer pertama dalam sejarah", walaupun implementasi penuh dari perangkat Babbage kedua tidak terealisasi sampai beberapa dekade setelah masanya.

Mesin logika 1870 - Stanley Jevons "sempoa logika" dan "mesin logika": Masalah teknisnya adalah untuk mereduksi persamaan boolean bila ditampilkan dalam sebuah bentuk yang pada masa sekarang dikenal sebagai pemetaan Karnaugh. Jevons (1880) pertama menjelaskan "sempoa" sederhana dari "potongan kayu dilengkapi dengan penyemat, dibuat supaya bagian atau kelas kombinasi logika manapun dapat dipilih secara mekanis ...

Baru-baru ini Saya telah mereduksi sistem menjadi bentuk yang secara sempurna mekanis, dan membuatnya mewujudkan keseluruhan proses inferensi tak langsung dalam apa yang disebut sebuah Mesin Logika" Mesinnya dilengkapi dengan "beberapa tangkai kayu yang bisa dipindahkan" dan "di bawah ada 21 kunci seperti pada piano [dll] ...". Dengan mesin ini dia dapat menganalis sebuah " silogisme atau argumen logika sederhana apapun". [71] Mesin tenun Jacquard, kartu berlobangnya Hollerith, telegraf dan telepon -- penyiaran elektromekanis: Bell dan Newell (1971) mengindikasikan bahwa mesin tenun Jacquard (1801), pelopor dari kartu Hollerith (kartu berlobang, 1887), dan "teknologi alih telepon" adalah akar dari sebuah pohon yang mengarah pada perkembangan dari komputer pertama.

[72] Pada pertengahan abad ke-19 telegraf, pelopor dari telepon, digunakan diseluruh dunia, pengkodean diskrit dan pembedaan huruf sebagai "titik dan strip". Pada akhir abad ke-19 pita telegraf (sekitar 1870-an) digunakan, sebagaimana juga kartu Hollerith pada sensus Amerika 1890. Kemudian muncullah teleprinter (sekitar 1910-an) dengan kerta-berlobang menggunakan kode Baudot di pita. Jaringan alih-telepon dari penyiaran elektromekanis (ditemukan 1835) adalah karya dair George Stibitz (1937), penemu dari perangkat penghitungan digital.

Saat bekerja di laboratorium Bell, dia mengamati "beratnya" penggunaan kalkulator mekanis dengan geligi. "Dia pulang ke rumah pada suatu malam 1937 berniat untuk menguji idenya ... Saat mengatik selesai, Stibitz telah membangun perangkat hitung digital". [73] Davis (2000) mengamati pentingnya penyiaran elektromekanis (dengan "keadaan binari"-nya buka dan tutup): Hanya dengan perkembangan, dimulai sejak 1930-an, dari kalkulator elektromekanis menggunakan penggantian elektris, sehingga mesin yang dibuat memiliki ruang lingkup yang dibayangkan Babbage." [74] Matematika selama abad 19 sampai pertengahan abad 20 [ sunting - sunting sumber ] Simbol dan aturan: Dengan cepat berkembangnya matematika dari George Boole (1847, 1854), Gottlob Frege (1897), dan Giuseppe Peano (1888-1889) mereduksi aritmetika menjadi serangkaian simbol dimanipulasi oleh aturan-aturan.

The Principles of arithmetic, presented by a new method-nya Peano (1888) adalah "usaha pertama mengaksiomakan matematika dalam sebuah bahasa simbolik". [75] Tapi Heijenoort memberi pujian pada Frege (1879): Frege "merupakan karya tulis paling penting mengenai logika. ... yang mana kita lihat sebuah "'bahasa formula', yaitu sebuah lingua characterica, sebuah bahasa ditulis dengan simbol-simbol khusus, "untuk berpikir murni", yaiut, bebas dari hiasan retorikal ...

dibangun dari simbol-simbol tertentu yang dimanipulasi menurut aturan-aturan terbatas". [76] Karya dari Frege lebih lanjut disederhanakan dan diperkuat oleh Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell dalam Principia Mathematical (1910-1913). Paradoks: Pada masa yang sama sejumlah paradoks yang mengganggu muncul dalam literatur, pada khususnya paradoks Burali-Forti (1987), paradoks Russell (1902-03), dan Paradoks Richard.

[77] Hasilnya mengarah ke makalah Kurt Godel (1931) -- dia secara khusus merujuk paradoks pembohong—yang mereduksi aturan dari rekursi pada angka.

Penghitungan Efektif: Dalam usaha untuk menyelesaikan permasalahan keputusan yang didefinisikan oleh Hilbert tahun 1928, matematikawan pertama mendefinisikan apa arti dari "metode efektif" atau "kalkulasi efektif" (misalnya, sebuah kalkulasi yang akan sukses). Dalam waktu yang cepat hal berikut muncul: kalkulus-λ oleh Alonzo Church, Stephen Kleene, dan J.B.

Rosser [78] definisi dari "rekursi umum" yang benar-benar diasah dari karya Godel berdasarkan saran dari Jacquard Herbrand (cf. kuliah Godel di Princeton tahun 1934) dan penyederhaan selanjutnya oleh Kleene. [79] Church membuktikan [80] bahwa permasalahan keputusan tidak terpecahkan, definisi Emil Post tentang penghitungan efektif yaitu sebagai pekerja yang tanpa berpikir mengikuti suatu daftar instruksi untuk bergerak ke kiri atau kanan lewat sederetan ruangan dan bersamaan dengan itu bisa menandai atau menghapus kertas atau mengamati kertas dan membuat pilihan ya-tidak tentang instruksi selanjutnya.

[81] Pembuktian Alan Turing bahwa permasalahan keputusan tidak terpecahkan dengan menggunakan "sebuah mesin [otomatis]"-nya [82] dengan efek yang mirip dengan "formulasi"-nya Post, definisi J. Barkley Rosser tentang "metode efektif" dalam makna "sebuah mesin".

[83] Proposal S. C. Kleene dari pelopor " Tesis Church" yang disebutnya "Thesis I", [84] dan beberapa tahun kemudian Kleene menamakan tesisnya "Tesis Church" [85] dan mengajukan "Tesis Turing". [86] Emil Post (1936) dan Alan Turing (1936-37, 1939) [ sunting - sunting sumber ] Berikut adalah kebetulan yang luar biasa dari dua orang yang tidak saling mengenal tetapi mendeskripsikan sebuah proses orang-sebagai-komputer mengerjakan perhitungan—dan mereka menghasilkan definisi yang mirip.

Emil Post (1936) mendeskripsikan aksi dari sebuah "komputer" (manusia) sebagai berikut: "... dua konsep ikut serta: yaitu sebuah simbol ruang dimana pekerjaan yang mengarah dari masalah ke jawaban dilakukan, dan sekumpulan arahan yang baku dan tidak bisa diubah.

Simbol ruangnya yaitu "sederetan dua arah tak terbatas dari ruang atau kotak... penyelesai masalah atau pekerja harus berjalan dan bekerja di simbol ruang ini, dengan bisanya [si pekerja] masuk, dan beroperasi dengan satu kotak dalam satu waktu... sebuah kotak memiliki dua kemungkinan kondisi, yaitu, kosong atau belum ditandai, dan dengan adanya tanda tunggal disana, katakanlah garis vertikal.

"Satu kotak dibiarkan dan disebut sebagai titik awal. ...sebuah masalah tertentu diberikan dalam bentuk simbolik dengan sejumlah kotak terbatas [yaitu, INPUT] ditandai dengan coretan. Begitu juga jawabannya [yaitu, OUTPUT] diberikan dalam bentuk simbolik dari suatu konfigurasi dari kotak-kotak yang ditandai.... "Sekumpulan arahan bisa digunakan untuk permasalahan umum menentukan proses determistik saat diterapkan pada setiap masalah tertentu.

Proses ini hanya berhenti bila datang arahan dengan tipe (C ) [yaitu, STOP]". [87] Lihat lebih lanjut pada mesin post-Turing Patung Alan Turing di Taman Bletchley.

Karya Alan Turing [88] mendahului karya dari Stibitz (1937); tidak diketahui apakah Stibitz mengetahui karya Turing. Biografinya Turing percaya bahwa Turing menggunakan model seperti-mesin-ketik diturunkan dari ketertarikannya pada masa muda: "Alan memiliki impian menemukan mesin ketik pada saat muda; Ibu Turing memiliki sebuah mesin ketik; dan dia mungkin memulainya dengan menanyakan pada dirinya sendiri apa maksudnya dengan menyebut sebuah mesin ketik dengan 'mekanikal'".

[89] Dengan lazimnya kode Morse dan telegraf, mesin pita telegraf, dan mesin-ketik jarak jauh pada waktu itu kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu memberikan pengaruh. Turing—model dari komputasinya sekarang dikenal dengan mesin Turing—memulai, sebagaimana Post, dengan analisis dari komputer manusia yang ia sederhanakan menjadi sekumpulan gerakan dasar sederhana dan "keadaan pikiran".

Tapi dia terus maju selangkah ke depan dan membuat sebuah mesin sebagai model dari komputasi angka. [90] "Menghitung biasanya dilakukan dengan menulis simbol tertentu di atas kertas. Misalkan kertas tersebut dibagi menjadi segi empat seperti buku aritmetika anak-anak....

Saya asumsikan bahwa komputasi dilakukan pada kertas satu dimensi, yaitu, di pita yang dibagi dalam persegi. Juga misalkan bahwa jumlah simbol yang akan dicetak terbatas.... "Perilaku dari komputer disetiap waktu ditentukan oleh simbol yang diobservasinya, dan "keadaan pikiran"-nya pada waktu tersebut. Juga bisa diasumsikan bahwa ada batas B sebagai jumlah simbol atau persegi yang mana komputer dapat amati dalam satu waktu.

Jika ia ingin mengamati lebih, ia harus menggunakan pengamatan beriringan. Kita juga memisalkan bahwa jumlah keadaan pikiran yang diperlukan disini adalah terbatas... "Mari kita bayangkan bahwa operasi yang dilakukan oleh komputer akan dipecah menjadi 'operasi-operasi sederhana' yang sangat mendasar sehingga tidak mudah membayangkannya untuk dibagi lebih jauh." [91] Reduksi Turing menghasilkan hal berikut: "Operasi sederhana haruslah mengikutkan: "(a) Perubahan dari simbol pada salah satu persegi yang sedang diamati "(b) Perubahan dari salah satu persegi diamati terhadap persegi lainnya di antara L persegi dari salah satu yang sebelumnya diamati.

"Bisa saja beberapa dari perubahan tersebut menyebabkan perubahan keadaan pikiran. Operasi tunggal paling umum oleh karena itu harus diambil jadi salah satu hal berikut: "(A) Suatu kemungkinan perubahan (a) dari simbol bersamaan dengan suatu perubahan dari keadaan pikiran.

"(B) Suatu kemungknian perubahan (b) dari persegi yang diamati, bersama dengan kemungkinan perubahan dari keadaan pikiran" "Kita sekarang mungkin sudah bisa membentuk sebuah mesin untuk melakukan pekerjaan dari komputer tersebut." [91] Beberapa tahun kemudian, Turing mengembangkan analisisnya (tesis, secara definisi) dengan ekspresi kuat berikut: "Sebuah fungsi dikatakan "bisa dihitung secara efektif" jika nilainya bisa ditemukan dengan proses yang murni mekanis.

Walau sangat mudah menangkap ide ini, namun ia membutuhkan beberapa definisi matematikan terbatas yang bisa diekspresikan . . . [dia mendiskusikan sejarah dari definisi seperti di atas dengan menghormati Godel, Herbrand, Kleen, Church, Turing dan Post] ...

Kita mungkin gunakan pernyataan tersebut secara harfiah, memahami murni dengan proses mekanis yang mana dapat dilakukan oleh sebuah mesin. Memungkinkan untuk memberikan deskripsi matematis, dalam beberapa bentuk normal, dari struktur mesin tersebut. Perkembangan dari ide ini mengarah pada definisi penulis dari sebuah fungsi yang dapat dihitung, dan untuk mengidentifikasi komputibilitas † dengan penghitungan yang efektif . . . .

"† Kita boleh menggunakan ekspresi "fungsi hitung" untuk mengartikan sebuah fungsi yang dapat dihitung oleh sebuah mesin, dan kita biarkan "secara efektif dapat dihitung" mengacu pada ide intuitif tanpa definisi tertentu dengan salah satu dari definisi tersebut".

[92] J. B. Rosser (1939) dan S. C. Kleene (1943) [ sunting - sunting sumber ] J. Barkley Rosser mendefinisikan 'metode [matematis] efektif' dengan cara berikut (kemiringan ditambahkan): "'Metode efektif' disebut sebagai metode yang spesial yang mana setiap langkahnya secara tepat ditentukan dan pasti menghasilkan jawaban dalam sejumlah langkah yang terbatas.

Dengan pengertian khusus ini, tiga definisi berbeda telah diajukan sampai sekarang. [catatan kakinya #5; lihat diskusinya di bawah]. Yang paling sederhana (karena Post dan Turing) menyatakan intinya bahwa sebuah metode efektif menyelesaikan sekumpulan permasalahan hanya ada jika seseorang bisa membuat sebuah mesin yang akan menyelesaikan setiap masalah dari sekumpulan masalah tanpa campur tangan manusia kecuali memasukan pertanyaan dan (nantinya) membaca jawabannya.

Ketiga definisi tersebut sama, jadi tidak masalah yang mana yang digunakan. Lebih lanjut, fakta bahwa ketiganya sama adalah argumen yang sangat kuat untuk kebenaran dari salah satunya." (Rosser 1939:225-6) Catatan kaki Rosser #5 merujuk karya dari (1) Church dan Kleene dan definisi dari definabiliti-λ, secara khusus Church menggunakannya dalam An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory-nya (1936); (2) Herbrand dan Godel dan penggunaan rekursi mereka terutama Godel menggunakannya dalam makalah terkenalnya On Formally Undecidable Propositions of Principia Mathematica and Related Systems I (1931); dan (3) Post (1936) dan Turing (1936-7) dalam model mekanisme komputasi mereka.

Stephen C. Kleene didefinisikan sebagai "Thesis I"-nya yang terkenal yang dikenal sebagai tesis Church-Turing. Tapi dia melakukan hal tersebut dalam konteks berikut (penebalan dari aslinya): "12.

Teori-teori algoritme... Dalam menyiapkan sebuah teori algoritme yang komplet, apa yang kita lakukan adalah mendeskripsikan sebuah prosedur, yang dapat dilakukan untuk setiap kumpulan nilai dari variabel-variabel tunggal, yang mana prosedur berhenti dan dengan cara tersebut dari hasilnya kita bisa membaca sebuah jawaban tertentu, "ya" atau tidak", untuk pertanyaan "apakah nilai predikat benar?"" (Kleene 1943:273) Sejarah setelah 1950 [ sunting - sunting sumber ] Sejumlah usaha telah diarahkan untuk memperbaiki lebih lanjut definisi dari "algoritme", dan aktivitas tersebut masih terus berjalan karena isu-isu yang mengelilinginya, terutama, fondasi matematika (khususnya tesis Church-Turing) dan filsafat pikiran (khususnya argumen menyangkut kecerdasan buatan).

Lebih lanjut, lihat karakterisasi algoritme. Lihat juga [ sunting - sunting sumber ] • Mesin abstrak • Rekayasa algoritme • Komposisi algoritmik • Sintesis algoritmik • Algoritme trading • Sampah masuk, sampah keluar • Pendahuluan untuk Algoritme • Daftar topik algoritme umum • Daftar publikasi penting dalam ilmu komputer teoretis - Algoritme • Numerical Mathematics Consortium • Teori komputasi • Teori komputabilitas • Teori kompleksitas Komputasi Referensi [ sunting - sunting sumber ] • ^ Mushthofa (2021).

Informatika untuk SMA Kelas X. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan. hlm. 245. ISBN 978-602-244-506-7. Parameter -url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan ( bantuan) • ^ "Setiap algoritme klasik, misalnya, bisa dijelaskan dengan sejumlah kata bahasa Inggris yang terbatas" (Rogers 1987:2).

• ^ Telah didefinisikan terhadap agen yang menjalankan algoritme tersebut: "Ada agen komputasi, biasanya manusia, yang bisa beraksi terhadap instruksi dan melakukan komputasi" (Rogers 1987:2). • ^ "Sebuah algoritme adalah sebuah prosedur untuk menghitung sebuah fungsi (terhadap beberapa notasi terpilih integer) ...

batasan ini (terhadap fungsi bilangan) tanpa kehilangan generalisasi", (Rogers 1987:1). • ^ Sebuah algoritme memiliki input nol atau lebih, yaitu, kuantitas yang diberikan padanya sejak awal sebelum algoritme dijalankan" (Knuth 1973:5). • ^ "Sebuah prosedur yang memiliki semua karakteristik dari sebuah algoritme kecuali prosedur yang tidak memiliki keterbatasan bisa disebut sebagai sebuah 'metode komputasi'" (Knuth 1973:5).

• ^ "Sebuah algoritme memiliki satu atau lebih keluaran, yaitu kuantitas yang memiliki relasi tertentu terhadap masukan" (Knuth 1973:5). • ^ Apakah sebuah proses dengan proses-proses bagian dalam yang acak (tidak termasuk masukan) adalah sebuah algoritme atau bukan masih diperdebatkan. Rogers beropini bahwa: "sebuah komputasi dilakukan dengan sebuah gaya diskrit bertahap, tanpa menggunakan metode-metode berkelanjutan atau perangkat analog ... dijalakan terus secara deterministik, tanpa menggunakan metode-metode atau perangkat acak, misalnya, dadu" Rogers 1987:2 • ^ Kleene 1943 dalam Davis 1965:274 • ^ Rosser 1939 dalam Davis 1965:225 • ^ Moschovakis, Yiannis N.

(2001). "What is an algorithm?". Dalam Engquist, B.; Schmid, W. Mathematics Unlimited — 2001 and beyond. Springer. hlm. 919–936 (Part II). ISBN 9783540669135. • ^ a b Hogendijk, Jan P. (1998). "al-Khwarzimi". Pythagoras. 38 (2): 4–5. ISSN 0033-4766. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2008-03-19 . Diakses tanggal 2014-08-28. Kesalahan pengutipan: Tanda tidak sah; nama "Hogendijk" didefinisikan berulang dengan isi berbeda • ^ a b Oaks, Jeffrey A.

"Was al-Khwarizmi an applied algebraist?". University of Indianapolis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-11-15 . Diakses tanggal 2008-05-30. Kesalahan pengutipan: Tanda tidak sah; nama "Oaks" didefinisikan berulang dengan isi berbeda • ^ Stone 1973:4 • ^ Stone secara sederhana membutuhkan "harus berhenti dalam sejumlah langkah" (Stone 1973:7-8).

• ^ Boolos and Jeffrey 1974, 1999:19 • ^ cf Stone 1972:5 • ^ Knuth 1973:7 menyatakan: "Pada praktiknya kita tidak hanya menginginkan algoritme, kita menginginkan algoritam yang baik ... salah satu kriteria dari kebaikannya adalah lama waktu yang digunakan untuk menjalankan algoritme ... kriteria lainnya adalah kemampuan adaptasi dari algoritme ke komputer, kesederhanaan dan elegan, dll." • ^ cf Stone 1973:6 • ^ Stone 1973:7-8 menyatakan bahwa harus ada, "...

sebuah prosedur yang robot [yaitu komputer] bisa ikuti supaya dapat menentukan secara tepat bagaimana mengikuti instruksi tersebut." Stone menambahkan keterbatasan dari proses, dan kepastian (tidak memiliki kerancuan pada instruksi) pada definisi tersebut. • ^ Knuth, loc. cit • ^ Minsky 1967:105 • ^ Gurevich 2000:1, 3 • ^ Sipser 2006:157 • ^ Knuth 1973:7 • ^ Chaitin 2005:32 • ^ Rogers 1987:1-2 • ^ Dalam esainya "Calculations by Man and Machine: Conceptual Analysis" Seig 2002:390 memuji perbedaan ini oleh Robin Gandy, cf Wilfred Seig, dll., 2002 Reflections on the foundations of mathematics: Essays in honor of Solomon Feferman, Association for Symbolic Logic, A.

K Peters Ltd, Natick, MA. • ^ cf gandy 1980:126, robin gandy church's thesis and principles for mechanisms appearing on pp. 123–148 in j. barwise et al. 1980 the kleene symposium, north-holland publishing company. • ^ Sebuah "robot": "Sebuah komputer adalah sebuah robot yang melakukan setiap tugas yang dapat dijelaskan sebagai urutan dari instruksi." cf Stone 1972:3 • ^ "abacus"-nya Lambek adalah "sejumlah lokasi tak terbatas yang bisa dihitung (lubang, kabel, dll.) berikut dengan persediaan penghitung yang tak terbatas (kerikil, remah roti, dll).

Lokasinya bisa dibedakan, penghitungnya tidak". Lubangnya memiliki kapasitas tak terbatas, dan digerakan oleh agen yang memahami dan mampu menjalankan sejumlah instruksi" (Lambek 1961:295). Lambek mengacu Melzak yang mendefinisikan mesin-Q nya sebagai "sejumlah lokasi yang besar tanpa batas ...

persediaan penghitung yang tanpa batas yang terdistribusi di antara lokasi-lokasi tersebut, sebuah program, dan sebuah operator yang tujuan satu-satunya yaitu menjalankan program." (Melzak 1961:283). B-B-J (loc. cit.) menambahkan syarat bahwa lubang tersebut "mampu menyimpan sejumlah batu" (p. 46). Melzak dan Lambek muncul di The Canadian Mathematical Bulletin, vol. 4, no. 3, September 1961. • ^ Jika tidak ada kebingungan yang dihasilkan, kata "penghitung" bisa dihiraukan, dan sebuah lokasi bisa dikatakan mengandung sebuah "angka".

• ^ "Kita mengatakan bahwa instruksi adalah efektif bila ada sebuah prosedur yang robot dapat ikuti supaya dapat menentukan secara tepat bagaimana mematuhi instruksi." (Stone 1972:6) • ^ cf Minsky 1967: Chapter 11 "Computer models" and Chapter 14 "Very Simple Bases for Computability" pp.

255–281 in particular • ^ cf Knuth 1973:3. • ^ Tapi selalu diikuti oleh IF-THEN untuk menghindari pengurangan yang tidak sesuai. • ^ Namun, beberapa instruksi penetapan berbeda (misalnya, DECREMENT, INCREMENT, dan ZERO/CLEAR/EMPTY untuk mesin Minsky) juga dibutuhkan untuk kekomplitan-Turing; spesifikasi lengkapnya tergantung kepada perancang. GOTO tak bersyarat cukup mudah; ia dapat dibentuk dengan menginisialisasi suatu lokasi tertentu dengan nol, misalnya, instruksi "Z ← 0"; oleh karena itu instruksi IF Z=0 THEN GOTO xxx adalah tak bersyarat.

• ^ Knuth 1973:4 • ^ Strone 1972:5. Metode untuk mendapatkan akar tidaklah biasa: lihat Metode untuk menghitung akar kuadrat. • ^ Leeuwen, Jan (1990).

Handbook of Theoretical Computer Science: Algorithms and complexity. Volume A. Elsevier. hlm. 85. ISBN 978-0-444-88071-0. • ^ John G. Kemeny and Thomas E. Kurtz 1985 Back to Basic: The History, Corruption, and Future of the Language, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.

Reading, MA, ISBN 0-201-13433-0. • ^ Tausworthe 1977:101 • ^ Tausworthe 1977:142 • ^ Knuth 1973 bagian 1.2.1, dikembangkan oleh Tausworthe 1977 di halaman 100ff dan Bab 9.1 • ^ cf Tausworthe 1977 • ^ Heath 1908:300; Hawking's Dover 2005 edisi diambil dari Heath. • ^ "'Biarkan CD, mengukur BF, meninggalkan FA kurang darinya.' Hal ini merupakan singkatan cerdik untuk mengatakan, ukur pada BA panjang yang sama dengan CD sampai titik F sehingga sisa panjang FA kurang dari CD; dengan kata lain, misalkan BF adalah yang kelipatan terbesar dari CD yang terdapat dalam BA" (Heath 1908:297) • ^ Untuk percobaan moden menggunakan pembagian dalam algoritme lihat Hardy dan Wright 1979:180, Knuth 1973:2 (Volume 1), ditambah diskusi tentang algoritme Euclid dalam Knuth 1969:293-297 (Volume 2).

• ^ Euclid mengungkapkan pertanyaan ini dalam Proposisi 1 nya. • ^ "Euclid's Elements, Book VII, Proposition 2". Aleph0.clarku.edu . Diakses tanggal May 20, 2012.

• ^ Knuth 1973:13-18. Dia memuji "formulasi pembuktian-algoritme dalam makan asersi dan induksi" kepada R. W. Floyd, Peter Naur, C. A. R. Hoare, H. H. Goldstine dan J. von Neumann. Tausworth 1977 meminjam contoh Euclid Knuth dan mengembangkan metode Knuth di bab 9.1 dari Formal Proofs (pages 288–298). • ^ Tausworthe 1997:294 • ^ cf Knuth 1973:7 (Vol. I), and his more-detailed analyses on pp. 1969:294-313 (Vol II). • ^ Kesalahan terjadi saat sebuah algoritme mencoba memadatkan dirinya sendiri.

Keberhasilan akan memecahkan permasalahan perhentian. • ^ Gillian Conahan (January 2013). "Better Math Makes Faster Data Networks". discovermagazine.com. • ^ Haitham Hassanieh, Piotr Indyk, Dina Katabi, and Eric Price , " ACM-SIAM Symposium On Discrete Algorithms (SODA) Diarsipkan 2013-07-04 di Wayback Machine.

, Kyoto, January 2012. Lihat juga sFFT Web Page. • ^ Kowalski 1979 • ^ Carroll, Sue; Daughtrey, Taz (July 4, 2007). Fundamental Concepts for the Software Quality Engineer. American Society for Quality. hlm. 282 et seq. ISBN 978-0-87389-720-4. • ^ Misalnya, volume dari suatu politop kompleks (dijelaskan menggunakan sebuah keanggotaan oracle) dapat diperkirakan sampai keakuratan yang tinggi dengan mengacak algoritme waktu polinomial, bukan dengan deterministik; lihat Dyer, Martin; Frieze, Alan; Kannan, Ravi (January 1991), "A Random Polynomial-time Algorithm for Approximating the Volume of Convex Bodies", J.

ACM, New York, NY, USA: ACM, 38 (1): 1–17, doi: 10.1145/102782.102783 . • ^ George B. Dantzig and Mukund N. Thapa. 2003. Linear Programming 2: Theory and Extensions. Springer-Verlag. • ^ Tsypkin (1971). Adaptation and learning in automatic systems. Academic Press. hlm. 54. ISBN 978-0-08-095582-7. • ^ Brezina, Corona (2006). Al-Khwarizmi: The Inventor Of Algebra. The Rosen Publishing Group. ISBN 978-1-4042-0513-0.

• ^ Foremost mathematical texts in history, according to Carl B. Boyer. • ^ Etymology of algorithm at Dictionary.Reference.com • ^ Becker O (1933). "Eudoxus-Studien I. Eine voreuklidische Proportionslehre und ihre Spuren bei Aristoteles und Euklid". Quellen und Studien zur Geschichte der Mathematik B 2: 311–333. • ^ "History of Algorithms and Algorithmics".

Scriptol.com . Diakses tanggal November 7, 2012. • ^ Davis 2000:18 • ^ Bolter 1984:24 • ^ Bolder 1984:26 • ^ Bolter 1984:33–34, 204–206. • ^ All quotes from W. Stanley Jevons 1880 Elementary Lessons in Logic: Deductive and Inductive, Macmillan and Co., London and New York. Republished as a googlebook; cf Jevons 1880:199–201.

Louis Couturat 1914 the Algebra of Logic, The Open Court Publishing Company, Chicago and London. Republished as a googlebook; cf Couturat 1914:75–76 gives a few more details; interestingly he compares this to a typewriter as well as a piano. Jevons states that the account is to be found at Jan .

20, 1870 The Proceedings of the Royal Society. • ^ Bell and Newell diagram 1971:39, cf. Davis 2000 • ^ * Melina Hill, Valley News Correspondent, A Tinkerer Gets a Place in History, Valley News West Lebanon NH, Thursday March 31, 1983, page 13.

• ^ Davis 2000:14 • ^ van Heijenoort 1967:81ff • ^ van Heijenoort's commentary on Frege's Begriffsschrift, a formula language, modeled upon that of arithmetic, for pure thought in van Heijenoort 1967:1 • ^ Dixon 1906, cf. Kleene 1952:36–40 • ^ cf. footnote in Alonzo Church 1936a in Davis 1965:90 and 1936b in Davis 1965:110 • ^ Kleene 1935–6 in Davis 1965:237ff, Kleene 1943 in Davis 1965:255ff • ^ Church 1936 in Davis 1965:88ff • ^ cf.

"Formulation I", Post 1936 in Davis 1965:289–290 • ^ Turing 1936–7 in Davis 1965:116ff • ^ Rosser 1939 in Davis 1965:226 • ^ Kleene 1943 in Davis 1965:273–274 • ^ Kleene 1952:300, 317 • ^ Kleene 1952:376 • ^ Turing 1936–7 in Davis 1965:289–290 • ^ Turing 1936 in Davis 1965, Turing 1939 in Davis 1965:160 • ^ Hodges, p. 96 • ^ Turing 1936–7:116 • ^ a b Turing 1936–7 in Davis 1965:136 • ^ Turing 1939 in Davis 1965:160 Bacaan lanjutan [ sunting - sunting sumber ] • Axt, P. (1959) On a Subrecursive Hierarchy and Primitive Recursive Degrees, Transactions of the American Mathematical Society 92, pp.

85–105 • Bell, C. Gordon and Newell, Allen (1971), Computer Structures: Readings and Examples, McGraw-Hill Book Company, New York. ISBN 0-07-004357-4. • Bellah, Robert Neelly (1985). Habits of the Heart: Individualism and Commitment in American Life. Berkeley: University of California Press.

ISBN 978-0-520-25419-0. • Blass, Andreas; Gurevich, Yuri (2003). "Algorithms: A Quest for Absolute Definitions" (PDF). Bulletin of European Association for Theoretical Computer Science. 81. Includes an excellent bibliography of 56 references.

• Boolos, George; Jeffrey, Richard (1974, 1999). Computability and Logic (edisi ke-4th). Cambridge University Press, London. ISBN 0-521-20402-X. Periksa nilai tanggal di: -year= ( bantuan): cf. Chapter 3 Turing machines where they discuss "certain enumerable sets not effectively (mechanically) enumerable".

• Burgin, Mark (2004). Super-Recursive Algorithms. Springer. ISBN 978-0-387-95569-8. • Campagnolo, M.L., Moore, C., and Costa, J.F. (2000) An analog characterization of the subrecursive functions. In Proc. of the 4th Conference on Real Numbers and Computers, Odense University, pp.

91–109 • Church, Alonzo (1936a). "An Unsolvable Problem of Elementary Number Theory". The American Journal of Mathematics. 58 (2): 345–363. doi: 10.2307/2371045. JSTOR 2371045. Reprinted in The Undecidable, p. 89ff. The first expression of "Church's Thesis".

See in particular page 100 ( The Undecidable) where he defines the notion of "effective calculability" in terms of "an algorithm", and he uses the word "terminates", etc. Pranala luar [ sunting - sunting sumber ] Lihat informasi mengenai algoritma di Wiktionary.

Wikibuku memiliki buku berjudul Algorithma • (Indonesia) Pengertian Algoritme [ pranala nonaktif permanen] • (Inggris) Hazewinkel, Michiel, ed. (2001) [1994], "Algorithm", Encyclopedia of Mathematics, Springer Science+Business Media B.V.

/ Kluwer Academic Publishers, ISBN 978-1-55608-010-4 • Algorithms di Curlie (dari DMOZ) • (Inggris) Weisstein, Eric W. "Algorithm". MathWorld. • (Inggris) Dictionary of Algorithms and Data Structures— National Institute of Standards and Technology • (Inggris) Algorithms and Data Structures by Dr Nikolai Bezroukov Kategori tersembunyi: • Halaman dengan kesalahan referensi • Halaman dengan rujukan yang menggunakan parameter yang tidak didukung • Templat webarchive tautan wayback • Halaman yang menggunakan pranala magis ISBN • Artikel mengandung aksara Persia • Galat CS1: tanggal • Artikel dengan pranala luar nonaktif • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen • Artikel berpranala Curlie • Halaman ini terakhir diubah pada 23 April 2022, pukul 10.07.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •{/INSERTKEYS}

Belajar membuat ikatan kaki tiga
2022 www.videocon.com