Jeneng liyane raden nakula yaiku

jeneng liyane raden nakula yaiku

Gatotkaca Andalane Para Bathara Gatotkaca yaiku putrane Raden Werkudara salah sijine pandawa kang dadi satriya ing Jodhipati. Ibune jenenge dewi Arimbi. Gatotkaca dadi satriya Pringgondani sing ora liya yaiku negarane Ibune dhewe. Gatotkaca duweni jeneng ora mung siji, jeneng liyane yaiku: Purbaya, Kaca Negara, Tutuka, Kerincing wesi, Bima suta, Harimbyat maja. Werkudara dhewe putrane Pandu Dewanata lan Kunthi.

Dheweke sanget misuwur ing donya pewayangan merga kadigdayane. Ananging dheweke uga duweni sifat nesunan, mula Yen diece sithik wae mesthi bakalan nesu. Duwe sedulur papat, lima sadheweke. Mula diarani Pandhawa amarga anak lima lanang kabeh.

Pandhawa yen ana ing donya pewayangan dadi lakon kang negakake keadilan. Wiwit saka pambarepe, Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Dene dewi Arimbi putrane prabu Trembaka saka negara Pringgondani. Tunggale uga ana lima, yaiku: Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusthi, lan Kala Bendana.

Nalika laire, Gatotkaca dijenengi Jabang Tutuka. Gatotkaca katon sehat lan gagah, pantes yen diarani satriya trah Dewa. Namung siji perkara kang gawe bingung Werkudara lan para kadang sedulur kang ana ing Pringgandani kuwi.

Ora liya ya mung tali wudele Jabang Tutuka kuwi mau iseh nempel durung dipedhot. Wektu ditakonake salah siji emban menehi jawaban yen kabeh upaya wis dilakoni ya mung kanggo medhot tali pusere Jabang tetuka.

Nanging ya ora ana gaman kang bisa medhot tali pusere Jabang Tutuka. Werkudara sanget bingunge lan jaluk tulung marang kadang sedulur kanggo medhot tali pusere anake kuwi mau. Bima nyoba ngethok nganggo kuku pancanaka ora bisa. Diterusake Arjuna, kabeh gaman sing diduweni Arjuna dijajal siji-siji ananging ora ana asile.

Nganti Sri Bhatara Kresna sing mertamu/sowan ana ing kono tumut anggone biyantu. Gaman sektine Sri Bhatara Kresna yaiku Cakra Udaksana mung bisa ngasilake lidhah utawa pletikan geni wektu medhot tali pusere Si Jabang Tetuka. Para sedulur Jeneng liyane raden nakula yaiku padha Gentur tapa. Semana uga dewi Arimbi, dheweke uga gentur tapa sinambi nunggoni anake.

Saking genturing tapa para Satriya Pandhawa, nuwuhake gara-gara. Bhatara Narada weruh saka ngakasa tejane wong gentur tapa. Apa kang dadi isine donya padha melu susah. Bumi gonjang-ganjing, Jeneng liyane raden nakula yaiku kelap-kelap, gunung padha manggut-manggut. Kabeh saisine donya kaya dikocak-kocak ora karuwan parane. Nganti Bathara Narada meh wae ora bisa mudhun ing Pringgondani. Bareng priksa kang mesubrata para Satriya Pandhawa, mula Bathara Narada menehi dhawuhan kanggo anjugarake tapane.

Pangesthine katampa dening Dewa. Panyuwune diijabahi dening Bathara.bareng wis padha nglumpuk Bathara Narada menehi pitakonan. Narada : “Eee, para Pandhawa. Kowe kabeh padha mesu Brata, nganti nuwuhake gara-gara ing Suralaya. Uga nglarani saisine donya merga melu ngrasakake perkara kang nyusahake sliramu. Apa jeneng liyane raden nakula yaiku kang dadi pangarep-arepmu?” Punta : “Pukulun, kula sakadang sami nandang kasusahan, jeneng liyane raden nakula yaiku kula sedaya sami mesubrata.

Dene susahe kula lan para kadang sedaya jalaran Adhi kula Bima kaparingan putra kang tali wudele boten saged dipedhot kados jabang bayi salumrahe.” Narada : “oh, dadi kuwi kang dadi susahe kowe kabeh nganti mesubrata kang nuwuhake gara-gara ing Suralaya?

Yen pancen ngono, aku bakalan nyuwun gaman marang Bathara Guru kang asebut panah Konta Wijayadanu. Amarga namung gaman kuwi kang bisa nugelake tali udele si Jabang Tutuka.” Akhire Bathara Narada bali menyang khayangan lan nyeritakake marang Bathara Guru. Bathara Guru ngrapal mantra terus takon marang kaca Trenggana. Kaca Trenggana nyebutake yen sing bisa ngalahake Kala Pracona ya mung anake Bima kang lagi wae lair.

Sawise kuwi Bathara Guru ngutus Bathara Narada kanggo menehake Gaman Kadewatan asebut Panah Konta Wijayadanu marang Arjuna. Ora nganggo suwe, Bathara Narada langsung wae mangkat menehake Senjata kuwi mau kanthi pikiran kang semrawut mikirke nasibe para Bathara kang ana ing Khayangan. Ana ing tengah-tengah lelampahan, Bathara Narada weruh menungsa lagi gentur tapa kang rupane padha karo Arjuna. Menungsa mau yaiku Aradeya utawa Karna kang lagi tapa. Awake Karna nyunarake cahya kang digawe dening Bathara Surya.

Bathara Narada seneng banget ketemu Karna kang dikira Arjuna kuwi mau. Terus gaman Kadewatan kuwi mau diwenehake. Karna langsung wae lunga tanpa matur nuwun. Saka kono kuwi mau, Bathara Narada lagi sadar yen dheweke salah wong. Sawise kuwi Arjuna karo para Punakawan teka ana ing kono. Terus Bathara Narada cerita yen dheweke salah menehake gaman kadewatan kuwi mau. Semar nyalahake Bathara Narada lan ngutus Arjuna supaya ngoyak wong kang diwenehi gaman mau.

Ora suwe anggone ngoyak, Karna terus bisa kacandak. Awale Arjuna jaluk apik-apik lan cerita yen gaman kuwi arep digunakake kanggo medhot tali udele ponakane. Nanging Karna ora nggubris lan malah nyerang Arjuna. Akhire kadadean perang gedhe. Wektu Arjuna tiba, Karna nyoba kanggo mlayu lunga.

Nanging isih bisa koyak. Arjuna akhire bisa nyekel Wrangka lan Karna nyekel gagang Panah Wijayadanu. Akhire wong loro kuwi mau mental adoh banget amerga Panah Konta Wijayadanu ucul saka wrangkane. Kadadean kuwi gawe Karna langsung mlayu maneh saka Arjuna. Nanging, Arjuna kelangan tapake Karna lan terus wae nemoni Semar maneh. Saka pituture Semar, wrangka kuwi diutus gawa ing Pringgadani kanggo medhot tali wudele Jabang Tutuka.

Semar duweni keyakinan yen wrangka kuwi mesthi migunani banget. Amarga Panah Konta Wijayandanu kuwi gaman kang sakti, wis mesthi wrangkane utawa barang sing kulina nyelimuti uga duweni kekuatan kang nglingsemake.

Semana uga Bathara Narada diutus Semar kanggo bali menyang khayangan. Satekane ing Keraton Pringgandani wrangka kuwi mau langsung digunakake kanggo medhot tali udele Jabang Tutuka. Akhire tali udele jabang Tutuka bisa dipedhot lan wrangkane melu mlebu ing wudele Jabang Tutuka.

Semar ngira yen kuwi wis dadi dalan takdire Gatotkaca yen ing perang Akhir (Bharatayuda) gaman Konta Wijayadanu bakalan mlebu maneh ing wrangkane. Bisa disebut yen Gatotkaca bakalan mati yen ketemu Panah Konta Wijayadanu. Sawise dipedhot tali wudele, Gatotkaca langsung digawa ing khayangan dening Arjuna. Semar ngomong marang Bima, “yen ana apa-apa karo anake Semar siap kaprejaya ning tangane.” Satekane ning Khayangan, Arjuna langsung nyelehake Gatotkaca ing dalan nuju gerbang Khayangan.

Kala Pracona ngguyu kepingkel-pingkel nganti nglarani wetenge. Ora mung kuwi, kala Pracona uga ngarani Bathara Guru nyepelekake Dheweke. Jabang Tutuka diangkat lan nyedhakake Jabang Tutuka ning jeneng liyane raden nakula yaiku. Ora kaduga dening Kala Pracona, tangane Jabang Tutuka ngampleng pas ning matane nganthi ngabangake raine merga saking akehe metu getihe. Langsung wae Jabang Tutuka dibanting diarahake gapura kang nyebabake Jabang Tutuka mati.

Arjuna, Semar lan para dewa wis padha bingung yen nganti Bima ngerti anake mati dheweke bakalan ngobrak-abrik Khayangan. Amarga jiwa mbapaki kang isih anyar kang lagi tuwuh wiwit laire anake. Semar menehi panemu marang Bathara Guru yen Jabang Tutuka bisa digodhok ing kawah Candradimuka bareng karo gaman Kadewatan kang ana ing Khayangan.

Akhire Bathara Guru setuju marang panemune Semar lan kabeh Dewa diutus nyemplungake kabeh gamane bareng karo Jabang Tutuka. Sawise dienteni pirang-pirang wektu, akhire katon satriya diwasa kang gagah lan pantes yen diarani Satriya trah Dewa.

Akhire Gatotkaca bali maneh ngadepi Kala Percona kanthi kekuatan kang luwih gedhe. Kadadean maneh perang gedhe antarane Gatotkaca lan Kala Pracona. nganti tekan suwe anggone perang antarane Gatotkaca lan Kala Pracona. Nganti tekan pungkasane, sirahe Kala Pracona karangkut lan kauntir dening Gatotkaca kang nyebabake tugel sanalika.

Agawe Kala Pracona sirna kaprejaya ing Palagan. Ing akhir cerita, saisine donya padha makmur lan bisa padha urip tentrem.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Semana uga ing Khayangan, wis entuk kamulyan lan wis ora ana kang gawe memala maneh. Para Dewa padha matur nuwun sanget marang Gatotkaca kang wis bisa ngalahake Kala Pracona. Arjuna, Semar lan Gatotkaca bareng-bareng bali menyang Pringgondani lan ngumpul maneh karo kluargane. TAMAT Nomina dan Verba • Nomina Bentuk Makna Contoh 1. Nomina de Verbal a. L-an Menunjukka hal yang sesuai kata dasar Bareng priksa kang mesubrata para Satriya Jeneng liyane raden nakula yaiku, mula Bathara Narada menehi dhawuhan kanggo anjugarake tapane.

(Dhawuhan = dhawuh+an) b. paN-L-e Benda Abstrak Panyuwune diijabahi dening Bathara. ( panyuwune = paN- +suwun – ne) Pangesthine katampa dening Dewa. (Pangestine = PaN- + esti-ne) c. pi_L-e Menunjukkan hal yang sesuai dengan kata dasar Saka pituture Semar, wrangka kuwi diutus gawa ing Pringgadani kanggo medhot tali wudele Jabang Tutuka.

( pitutur = pi + tutur +e) d. Pi-L-an Benda Abstrak Bareng wis padha nglumpuk Bathara Narada menehi pitakonan. ( pitakonan= pi + takon +an) e. Ka-/-an-L Abstrak wae setengah dalan kalampahan, Bathara Narada weruh menungsa lagi gentur tapa kang rupane padha karo Arjuna. ( kalampahan = ka-/-an+lampah) f. PaN- + DL-Ku/-Mu/-e milik Apa ta kang dadi pangarep-arepmu?” ( pangarep-arepmu jeneng liyane raden nakula yaiku paN + DL arep-mu) 1.

Nomina de Adjektiva a. Ka-L-an Benda abstrak Semana uga ing Khayangan, wis entuk kamulyan lan wis ora ana kang gawe memala maneh. ( kamulyan = ka-mulya-an) Pandhawa yen ana ing donya pewayangan dadi lakon kang negakake keadilan. (keadilan = Ka-Adil-an) b. PaN-L-e Pelaku Wiwit saka pambarepe, Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa.

(pambarepe = PaN-barep-e) c. DP sifat Semana uga ing Khayangan, wis ora ana kang gawe memala maneh. (memala = Dp + mala) • Verbal Bentuk Makna Contoh 1. Verba de Nomina a. N-L-ake Jeneng liyane raden nakula yaiku kegiatan kata dasar Akhire Bathara Narada bali menyang khayangan lan nyeritakake marang Bathara Guru. (nyeritakake = N- + cerita-ake) Ora kaduga dening Kala Pracona, tangane Jabang Tutuka ngampleng pas ning matane nganthi ngabangake raine merga saking akehe metu getihe.

(ngabangake = N-abang-ake) b. N-L Melakukan kegiatan kata dasar Bathara Guru ngrapal mantra terus takon marang kaca Trenggana. ( ngrapal = N- + rapal) c. N-L-i Melakukan kegiyatan kata dasar Amarga Panah Konta Wijayandanu kuwi gaman kang sakti, wis mesthi wrangkane utawa barang sing kulina nyelimuti uga duweni kekuatan kang nglingsemake.

(nyelimuti = N-selimut-i) d. Mer-L Melakukan kegiyatan kata dasar Nganti Sri Bhatara Kresna sing mertamu/sowan ana ing kono tumut anggone biyantu. (mertamu = mer-L) 2.

Verba de Adjektival a. N-L-ake b. N-L-ake Kausatif aktif (menjadikan sesuatu seperti yang dinyatakan pada bentuk dasar) Menunjukka hal yang sesuai kata dasar Kaca Trenggana nyebutake yen sing bisa ngalahake Kala Pracona ya mung anake Bima kang lagi wae lair.

( Ngalahake = N- + kalah – ake) Awake Karna nyunarake cahya kang digawe dening Bathara Surya. (nyunarake = N- + sunar – ake) Ora mung kuwi, kala Pracona uga ngarani Bathara Guru nyepelekake Dheweke. (nyepelekake = N- + sepele-ake) Amarga Panah Konta Wijayandanu kuwi gaman kang sakti, wis mesthi wrangkane utawa barang sing kulina nyelimuti uga duweni kekuatan kang nglingsemake.

(nglingsemake = N-lingsem-ake) 3. Verba de adverbial a. N-L b. N-L-ake Melakukan hal sesuai kata dasar Melakukan hal sesuai kata dasar Wektu ditakonake salah siji emban menehi jawaban yen kabeh upaya wis dilakoni ya mung kanggo medhot tali pusere Jabang tetuka.

(N-pedhot) Amarga namung gaman kuwi kang bisa nugelake tali udele si Jabang Tutuka. (Nugelake = N-tugel-ake) • Adjectiva Bentuk Makna Contoh 1. Adjectiva de Verbal a. Mi-L bersifat Dheweke sanget misuwur ing donya pewayangan merga kadigdayane. (misuwur = mi-suwur) b. L-an bersifat seperti kata dasar Ananging dheweke uga duweni sifat nesunan, mula Yen diece sithik wae mesthi bakalan nesu. (nesunan = nesu-an) c.

Ke- + L-an Bersifat seperti kata dasar Semar duweni keyakinan yen wrangka kuwi mesthi migunani banget. (keyakinan = ke-yakin-an) 2. Adjektiva de nominal d. N-L-i Menyebabkan jadi Berlaku seperti Semar duweni keyakinan yen wrangka kuwi mesthi migunani banget. (migunani = N- + guna-i) Amarga jiwa mbapaki kang isih anyar kang lagi tuwuh wiwit laire anake.

jeneng liyane raden nakula yaiku

(mbapaki = N- + bapak-i) 3. Adjectiva de adverbial a. -um- L b. Ka-N-an Bersifat seperti kata dasar Bersifat seperti kata dasar Ora nganggo suwe, Bathara Narada langsung wae mangkat menehake Senjata kuwi mau kanthi pikiran kang semrawut mikirke nasibe para Bathara kang ana ing Khayangan.

(semrawut = -um- + Srawut) Nanging, Arjuna kelangan tapake Karna lan terus wae nemoni Semar maneh. (kelangan = ka-ilang-an) Indrawatideasy nakula Nakula iku salah siji saka anak lanang kembar saka madrim lan pandu lair bebarengan jeneng liyane raden nakula yaiku sadewa. Nakula nduweni jeneng cilik yoiku pinten .Nakula prigel ing pertanian. Nalika perang bharatayudha nakula bias ngluluhake prabu salya, amarga prabu salya tasih sederekipun dewi madrim.

sadewa Sadewa nduweni jeneng cilik tangsen. Sadewa prigel ing babagan peternakan, kagungan prameswari ending sadarmi, putranipun Begawan tembangpetra pertapa ing parangalas, kagungan putra kanthi asma sabekti
Hai Mutia M, kakak bantu jawab yaa Jawaban untuk soal ini adalah A. Yudhistira. Yuk, simak penjelasan berikut ini Pandhawa putrane Prabu Pandu. Prabu Pandu duwe bojo loro yaiku Dewi Madrim lan Dewi Kunti. Prabu Pandu lan Dewi Kunti duweni anak sing asmane Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna.

Prabu Pandu lan Dewi Madrim duweni anak kembar yaiku Nakula lan Sadewa. Pandhawa iku cacahe ana lima, mula terus diarani Pandhawa Lima. Puntadewa ya Yudhistira minangka putra pambayun (pembarep). Puntadewa duwe jeneng liyane yaiku Yudhistira, Dwijakangka, Gunatalikrama, Darma kusuma. Duweni watak ambeg darma lan nrima ing pandum sarta adoh ing hawa kamurkan.

Kratone manggon ing Ngamarta. Garwane Dewi Drupadi. Raden Werkudara ya Bima sena gedhe dhuwur lan gagah prakosa kang nomer loro. Werkudara satriya ing Jodipati. Garwane Dewi Arimbi. Raden Janaka ya Kumbang Ali-ali kang kondhang ngganthenge, prigel lan trampil manah minangka panengahe Pandhawa. Raden Arjuna satriya ing Madukara. Garwane Dewi Sembadra lan Srikandi. Nakula lan Sadewa mujudake satriya kembar kang uga duwe watak utama, ambeg darma, lan luhur bebudene.

Nakula lan Sadewa satriya ing Sawojajar. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembarepe Pandhawa yaiku Yudhistira. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah A. Yudhistira. Semoga membantu 🙏 Nakula Nakula. Jeneng miturut basa Basa Sangskreta Nakula Jeneng miturut aksara Dewanagari aksara Bali aksara Jawa Pandhawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa Nakula iku paraga Mahabharata. Nakula tegesé ‘’bisa nguwasabi awake dhéwé’’. Ing pedhalangan, nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten.

Pinten iku sejatine jeneng tuwuhan kang godhonge bisa kanggo obat.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Kaya jenenge, Nakula lantip ing usada amarga tinitisan Batara Aswi, dewane tabib. Satriya iki salah sijiné Pandhawa lan nduwé kembaran kang jenenge Sadewa. Béda karo Yudhistira, Werkudara, lan Janaka, Nakula lan Sadewa iki lair saka Dewi Madrim.

Nalika Pandhu palastra, Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair saka wetengé kang suwek déning keris. Raden Nakula iku satriya kembar kemanikan. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa. Sekarone putrane nata ing Astina, Prabu Pandhudewanata, lan mijil saka garwa Dewi Madrim, kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka.Ing Mahabharata, Nakula tegesé ‘’bisa nguwasabi awake dhéwé’’.

Ing pedhalangan, nalika isih padha cilik-cilik, Nakula iku arane Pinten, lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Pinten iku sejatine jeneng tuwuhan kanmg godhonge bisa kanggo obat, Kaya jenenge, Nakula lan sadewa lantip ing babagan usada amraga satriya sakloron iku titise déwa kembar, Bathara Aswan lan Aswin, dewane tabib. Satriya sakembaran iku kalebu sadulur nunggal rama seje ibu yèn karo Prabu Puntadewa, Werkudara lan Arjuna.

Lan satriya lima mau kawentar kanthi aran Pandhawa. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe, sanadyan seje ibu. Prabu Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi.

Nalika dumadine perang baratayuda, Prabu salya mèlu Kurawa. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha palastra. Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjuré nyarirani pribadi dadi senopati agung. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana, nata Astina. Nalika mireng yèn kang madeg senopati agung Prabu salya, para Pandhawa padha bingung. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel, Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya, api-api nyuwun dipateni baé.

Mesthi baé Prabu Salya ora mentala matèni perunane iku. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta amarga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang, ya iku Pinten lan tangsen iku. Mung amarga saka beciking pakartine Dewi Kunthi, bayi kembar iku nadyan dudu putrane dhéwé tetep digula wentah kanthi jeneng liyane raden nakula yaiku rasa tresna asih tanprabedha karo anaké dhéwé.

Sajeroning bathine, satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa iku ketimbang marang mantune. Lan saliyané trenyuh bareng ndeleng Nakula-Sadewa, Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe, Begawan Bagaspati sing sedane amarga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome.

Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yèn babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta, sing ora liya Prabu Puntadewa.

Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali, lan meling supaya sing methuake yudane, Prabu Puntadewa.

Temenan, bareng tempuking yuda, Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada. Kasatriyane Nakula iku ing Bumiretawu, déné Sadewa ing Sawojajar.

Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Déné Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Dewi Srengganawati lan Srenggini jeneng liyane raden nakula yaiku putrane Sang Hyang Badawanganala, dewane bulus, ing Narmada Wailu. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat, dicaritakake yèn akhire sawisé klakon ngruwat Bathari Durga, Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa, kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas.

Kekarone banjur peputra Raden Saluwita, Pramusinta lan Pramuwati. Yèn pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Jeneng liyane raden nakula yaiku lan kekarone padha ngapurancang. Pranala njaba Besut • Nakula ing Bausastra Javanese Dictionary (bausastra.com) Wiracarita Mahabharata déning Krishna Dwaipayana Wyasa Para paraga Dinasti Kuru Paraga liya Santanu - Gangga - Bisma - Satyawati - Citrānggada - Wicitrawirya - Ambika - Ambalika - Widura - Dretarastra - Gandari - Sangkuni - Subadra - Pandu - Kunti - Madri - Yudistira - Bima - Arjuna - Nakula - Sahadewa - Duryodana - Dursasana - Yuyutsu - Dursala - Drupadi - Hidimbi - Gatotkaca - Ahilawati - Utara - Ulupi - Citrānggadā Amba - Barbarika - Babruwahana - Irawan - Abimanyu - Parikesit - Wirata - Kicaka - Krepa - Drona - Aswatama - Ekalawya - Kertawarma - Jarasanda - Satyaki - Mayasura - Durwasa - Sanjaya - Janamejaya - Resi Byasa - Karna - Jayadrata - Kresna - Baladewa - Drupada - Hidimba - Drestadyumna - Burisrawa - Salya - Adirata - Srikandi - Radha Topik kagandhèng Pandawa - Korawa - Hastinapura - Indraprastha - Krajan ing Mahabharata - Perang ing Kurukshetra - Bhagawad Gita - Krajan Kuru - Silsilah Pandawa lan Korawa
Pandawa merupakan istilah dalam bahasa Sanskerta, yang secara harfiah berarti anak Pandu, yaitu seorang Raja Hastinapura dalam wiracarita Mahabharata.

Para Pandawa terdiri dari lima orang: Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa. Mereka adalah tokoh protagonis dalam Mahabharata, sedangkan yang antagonis adalah para Korawa, yaitu para putra Dretarastra, saudara Jeneng liyane raden nakula yaiku. Dalam Mahabharata, kelima Pandawa menikah dengan Dropadi yang diperebutkan dalam sebuah sayembara di Kerajaan Panchala, dan masing-masing anggota Pandawa memiliki seorang putra darinya.

Para Pandawa merupakan tokoh utama dalam bagian penting dari wiracarita Mahabharata, yaitu pertempuran besar di daratan Kurukshetra; pertempuran para Pandawa melawan para Korawa beserta sekutu-sekutu mereka. Kisah tersebut menjadi kisah penting dalam wiracarita Mahabharata, selain kisah Pandawa dan Korawa bermain dadu.

Menurut Mahabharatasetiap anggota Pandawa merupakan penjelmaan (penitisan) dari dewa tertentu, dan setiap anggota Pandawa memiliki nama lain yang merujuk kepada karakteristik masing-masing. Contohnya Bima yang memiliki nama lain "Werkodara", arti harfiahnya adalah "perut serigala ", karena ia diceritakan sebagai orang yang gemar makan.

(Wikipedia.org) Pandhawa iku kelebu trah Barata. Nalika Sadewa isih bayi, Prabu Pandhu Dewanata lan Dewi Madrim sedo. Sabanjure Satria lima iku diemong dening Dewi Kunti. Pandawa lan Kurawa perang rebutan negoro jalaran kurawa ngakahi hake Pandhawa. Perang antarane Pandhawa lan Kurawa diarani perang Bharatayuda. Perang iku dimenangake dening Pandhowo, dene Kurawa pada tumpes mati kabeh.

Puntadewa jejuluk Yudistira, Dhramasuta (putra Dharma), Ajathasatru ( kang ora duweni musuh), Bharata ( keturunan Maha Bharata), Prabu Puntadewa iku pambarepe Pandawa. Satriyane alus, watake sabar, jujur, Lan ora tau nesu. Getihe putih Lan duwe jimat Kalimasada. Puntadewa Dadi Ratu ing negara Amarta. garwane aran Dewi Drupadi Lan duweni putra kang arane Putra Pancawala.

Prabu Puntadewa ora bisa perang jalaran seneng marang katentreman Werkudara iku putrane Pandhudewanata lan Dewi kunthi kang nomer loro. Jenenge liyo Werkudara yaiku Brataseno.Bimasena, Sena, bayusutha, lan Gandhawastraatmaja. Kasatriyane Werkudara iku ana ing Jadhipati. Gamane kuku Pancanaka, gada rujakpala, lan Lukitasari.

Raden Werkudara iku duweni watak jujur, seneng tetulung, lan bekti marang guru. nalika perang Bharatayuda, werkudara asil newasake Prabu Duryudana.

Werkudara duwe garwa cacah telu, yaiku Arimbi, Dewi Nagagini, lan Dewi urangayu. Werkudara duwe putra cacah telu uga, yaiku Raden Gathotkaca, Antareja lan Antasena Jeneng liyane janaka yaiku Arjuna, Dhananjaya, Kirti, lan Partha. Raden Janaka kasatriyane ana ing Madukara. Janaka kulina disebut Panengahe pandhawa. Garwane Dewi Subadra karo Dewi Srikandhi. Janaka utawa Arjuna kondhang baguse. Watake luhur, seneng tetulungbasane alus. Pusakane utawa gamane keris Pulanggeni, panah Pasopati, lan panah Sarotama.

Ing perang Bharatayuda piyambake mungsuh Adipati Karna.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Arjuna menang. adipati Karna gugur kena panah Pasopati Nakula kembar karo Sadewa. Nakula iku putrane Prabu Pandhudewanata kaliyan Dewi Madrim. Jeneng liyane Nakula yaiku Pinten lan Tripala. Nakula dadi satriya ing Bumiretawu. Garwanipun Dewi Soka. Nduweni putra loro, yaiku Dewi Pranati lan Bambang Pranusinta. Nakula nduweni watak mbela kebecikan lan pinter ing babagan ilmu pengetahuan Sedherek kembaripun Nakula yaiku sadewa.

seng nduwe jeneng liya tangsen lan Darmapranti. Garwanipun Dewi Srengginiwati, kagungan putra bambang Sidapaksa. Sakliyane kuwi, Sadewa nduwe garwa liya asmane Dewi Pradapa peputra Raden Subekti lan Raden Dewakusuma.

Sadewa satriya ing sawojajar kang watake mbela kebecikan lan pinter babagan ilmu pengetahuan • ► 2022 (5) • ► April (1) • ► March (2) • ► February (1) • ► January (1) • ► 2021 (33) • ► December (1) • ► November (2) • ► September (3) • ► August (2) • ► June (2) • jeneng liyane raden nakula yaiku May (6) • ► April (2) • ► March (4) • ► February (5) • ► January (6) • ► 2020 (66) • ► December (5) • ► November (5) • ► October (6) • ► September (6) • ► August (3) • ► July (3) • ► June (3) • ► May (5) • ► April (6) • ► March (7) • ► February (6) • ► January (11) • ▼ 2019 (71) • ► December (12) • ▼ November (18) • Cara Mengerjakan EMIS TPQ, Madin dan Ponpes • Hasil FASI Jawa Tengah 2019, Kudus boyong 8 medali • Verifikasi dan Validasi Data TPQ Diakonia dan Gur.

• PERGUNU Undaan Kudus resmi dilantik • Kudus berangkatkan kontingen FASI Jawa Tengah 201. • Pandowo Limo ( sifat, watak lan satriyane) • Menjaga Lisan, Apa Keutamaannya? • Latihan Soal Tematik Online Kelas 3 Kurikulum 2013. • Latihan Soal Tematik Online Kelas 3 SD/MI Semester. • Kisi-Kisi Soal Penilaian Akhir (PAS) Semester Gasa.

• Kemenag Perkuat Gerakan Literasi Keagamaan Milenial • Kisah Wanita Mesum dengan 100 lelaki • Peringatan Maulid Nabi dan Meneladani Akhlaknya • Mengenal Gambaran Fisik Rasulullah SAW • Kelahiran Rasulullah dan Cerita Pasukan Gajah • Download RPP Kelas 3 SD/MI Kurikulum 2013 Revisi 2019 • PPL MA Muallimat NU Kudus • Teks Mars PERGUNU • ► October (10) • ► September (5) • ► July (2) • ► June (4) • ► April (1) • ► March (5) • ► February (10) • ► January (4) • ► 2018 (34) • ► December (3) • ► November (3) • ► October (2) • ► September (4) • ► August (6) • ► July (1) • ► May (2) • ► April (3) • ► March (2) • ► February (4) • ► January (4) • ► 2017 (54) • ► December (2) • ► November (4) • ► October (4) • ► September (3) • ► August (9) • ► July (10) • ► June (2) • ► May (1) • ► April (5) • ► March (10) • ► February (4) • ► 2016 (2) • ► December (1) • ► January (1) • ► 2015 (1) • ► August (1) Kami admin blog kabarmadrasah.com membuka peluang bagi pengunjung bapak/Ibu/saudara untuk mengirim artikel ( beserta foto dokumen ) terkait dengan kegiatan madrasah,prestasi,kebijakan,profil dan hal-hal lain tentang madrasah baik formal maupun non formal(TPQ,Madin ) jeneng liyane raden nakula yaiku GRATIS melalui email : formecca20@gmail.com
Nakula dalam lukisan India.

Tokoh Mahabharata Nama Nakula Ejaan Dewanagari नकुल Ejaan IAST Nakula Nama lain Madreya, Grantika, Damagranti, Aswinisuta Kitab referensi Mahabharata Asal Hastinapura, Kerajaan Kuru Kasta Ksatria Dinasti Candra Klan Kuru Senjata Pedang Ayah Aswin ( de facto) Pandu (sah) Ibu Madri Istri Dropadi, Karenumati Anak Satanika (dari Dropadi) Nakula ( Dewanagari: नकुल;IAST: Nakulaनकुल), adalah seorang tokoh protagonis dalam wiracarita Mahabharata.

Ia merupakan putra Madri dan Pandu. Ia adalah saudara kembar Sadewa dan dianggap putra Dewa Aswin, dewa tabib kembar. Menurut kitab Mahabharata, Nakula sangat tampan dan sangat elok parasnya. Menurut Dropadi, Nakula merupakan suami yang paling tampan di dunia. Namun, sifat buruk Nakula adalah membanggakan ketampanan yang dimilikinya. Hal itu diungkapkan oleh Yudistira dalam kitab Mahaprasthanikaparwa.

Selain tampan, Nakula juga memiliki kemampuan khusus dalam merawat kuda dan astrologi. Daftar isi • 1 Etimologi • 2 Riwayat • 3 Pewayangan Jawa • 4 Lihat pula • 5 Referensi • 6 Bacaan lebih lanjut Etimologi [ sunting - sunting sumber ] Selain Nakula dalam Mahabharata, terdapat Nakula lain yang merupakan seorang ahli pengobatan, penulis Aswasastra (kitab tentang kuda).

Secara harfiah, kata nakula dalam bahasa Sanskerta merujuk kepada warna Ichneumon, sejenis tikus atau binatang pengerat dari Mesir. Nakula juga dapat berarti "cerpelai", atau dapat juga berarti "tikus benggala". Nakula juga merupakan nama lain dari Dewa Siwa.

[1] Riwayat [ sunting - sunting sumber ] Menurut Mahabharata, si kembar Nakula dan Sadewa memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan sapi. Nakula digambarkan sebagai orang yang sangat menghibur hati.

Ia juga teliti dalam menjalankan tugasnya dan selalu mengawasi sifat jahil kakaknya, Bima, dan bahkan terhadap senda gurau yang terasa serius. Nakula juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Saat para Pandawa mengalami pengasingan di dalam hutan, keempat Pandawa ( Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa) meninggal karena meminum air beracun dari sebuah danau. Ketika sesosok roh gaib memberi kesempatan kepada Yudistira untuk memilih salah satu dari keempat saudaranya untuk dihidupkan kembali, Nakula-lah dipilih oleh Yudistira untuk hidup kembali.

Ini karena Nakula merupakan putra Madri, dan Yudistira—yang merupakan putra Kunti—ingin bersikap adil terhadap kedua ibu tersebut. Apabila ia memilih Bima atau Arjuna, maka tidak ada lagi putra Madri yang akan melanjutkan keturunan. Ketika para Pandawa harus menjalani masa penyamaran di Kerajaan Wirata, Nakula menyamar sebagai perawat kuda dengan nama samaran Damagranti.

Nakula turut serta dalam pertempuran akbar di Kurukshetra, dan memenangkan perang besar tersebut. Dalam kitab Mahaprasthanikaparwa, yaitu kitab ketujuh belas dari seri Astadasaparwa Mahabharata, diceritakan bahwa Nakula tewas dalam perjalanan ketika para Pandawa hendak mencapai puncak gunung Himalaya.

Sebelumnya, Dropadi tewas dan disusul oleh saudara kembar Nakula yang bernama Sadewa. Ketika Nakula terjerembab ke tanah, Bima bertanya kepada Yudistira perihal alasan kematian Nakula.

Yudistira menjawab bahwa Nakula sangat rajin dan senang menjalankan perintah kita. Namun Nakula sangat membanggakan ketampanan yang dimilikinya, dan tidak mau mengalah. Karena sikapnya tersebut, ia hanya hidup sampai di tempat itu. Setelah mendengar penjelasan Yudistira, maka Bima dan Arjuna melanjutkan perjalanan mereka.

Mereka meninggalkan jenazah Nakula di sana, tanpa upacara pembakaran yang layak, tetapi arwah Nakula mencapai kedamaian. Pewayangan Jawa [ sunting - sunting sumber ] Nakula sebagai tokoh pewayangan Jawa.

Nakula dalam pedalangan Jawa disebut pula dengan nama Pinten (nama tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat dipergunakan sebagai obat). Ia merupakan putra keempat Prabu Jeneng liyane raden nakula yaiku, raja negara Hastinapura dengan permaisuri Dewi Madri, putri Prabu Mandrapati dengan Dewi Tejawati, dari negara Mandaraka.

Ia lahir kembar bersama adiknya, Sahadewa atau Sadewa. Nakula juga mempunyai tiga saudara satu ayah, putra Prabu Pandu dengan Dewi Kunti, dari negara Mandura bernama Puntadewa ( Yudistira), Bima alias Werkudara dan Arjuna Nakula adalah titisan Batara Aswin, dewa tabib. Ia mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak akan dapat lupa tentang segala hal yang diketahui karena ia mempunyai Aji Pranawajati pemberian Ditya Sapujagad, Senapati negara Mretani.

Ia juga mempunyai cupu berisi Banyu Panguripan atau "Air kehidupan" pemberian Batara Indra. Nakula mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu membalas guna dan dapat menyimpan rahasia.

Ia tinggal di kesatrian Sawojajar, wilayah negara Amarta. Nakula mempunyai dua orang istri, yaitu: • Dewi Sayati puteri Prabu Kridakirata, raja negara Awuawulangit, dan memperoleh dua orang putra masing-masing bernama Bambang Pramusinta dan Dewi Pramuwati.

jeneng liyane raden nakula yaiku

• Dewi Srengganawati, puteri Resi Badawanganala, kura-kura raksasa yang tinggal di sungai Wailu (menurut Purwacarita, Badawanganala dikenal sebagai raja negara Gisiksamodra alias Ekapratala) dan memperoleh seorang putri bernama Dewi Sritanjung.

Dari perkawinan itu Nakula mendapat anugrah cupu pusaka berisi air kehidupan bernama Tirtamanik. Setelah selesai perang Bharatayuddha, Nakula diangkat menjadi raja negara Mandaraka sesuai amanat Prabu Salya kakak ibunya, Dewi Madrim.

Akhir riwayatnya diceritakan, Nakula mati moksa di gunung Himalaya bersama keempat saudaranya. Lihat pula [ sunting - sunting sumber ] • Pandawa Referensi [ sunting - sunting sumber ] • Abimanyu • Ambika • Ambalika • Arjuna • Bahlika • Banowati • Bima (Wrekodara) • Bisma (Dewabrata) • Citrānggada • Jeneng liyane raden nakula yaiku • Dretarastra • Dropadi • Dursala • Dursasana • Duryodana • Gandari • Gangga • Gatotkaca • Irawan • Janamejaya • Kunti • Laksmana • Laksmanakumara • Madri • Nakula • Pancakumara ( Pratiwindya, Sutasoma, Satanika, Srutasena, Srutakarma) • Pandu • Parikesit • Pratipa • Sadewa • Santanu • Satyawati • Wicitrawirya • Widura • Wikarna jeneng liyane raden nakula yaiku Yudistira • Yuyutsu Keluarga Yadu (Yadawa) • Amba • Babruwahana • Bagadata • Bajradata • Barbarika • Burisrawa • Citrānggadā • Drestadyumna • Dropadi • Drupada • Jarasanda • Jayadrata • Kakudmi • Karna • Kicaka • Mucukunda • Rukmi • Salya • Sangkuni • Satyajit • Somadata • Srikandi • Sudesna • Susarma • Sweta • Uluka • Utamoja • Utara • Utari • Wirata (Matsyapati) • Wratsangka • Wrehadbala • Wresasena • Yudamanyu Lain-lain • Halaman ini terakhir diubah pada 1 Oktober 2021, pukul 15.41.

• Teks tersedia di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa; ketentuan tambahan mungkin berlaku. Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. • Kebijakan privasi • Tentang Wikipedia • Penyangkalan • Tampilan seluler • Pengembang • Statistik • Pernyataan kuki • •MENU • Home • ./Unduh Soal Tematik • Kelas 1 • Soal Kelas 1 Tema 1 • Soal Kelas 1 Tema 2 • Soal Kelas 1 Tema 3 • Soal Kelas 1 Tema 4 • Soal Kelas 1 Tema 5 • Soal Kelas 1 Tema 6 • Soal Kelas 1 Tema 7 • Soal Kelas 1 Tema 8 • Kelas 2 • Soal Kelas 2 Tema 1 • Soal Kelas 2 Tema 2 • Soal Kelas 2 Tema 3 • Soal Kelas 2 Tema 4 • Soal Kelas 2 Tema 5 • Soal Kelas 2 Tema 6 • Soal Kelas 2 Tema 7 • Soal Kelas 2 Tema 8 • Kelas 3 • Soal Kelas 3 Tema 1 • Soal Kelas 3 Tema 2 • Soal Kelas 3 Tema 3 • Soal Kelas 3 Tema 4 • Soal Kelas 3 Tema 5 • Soal Kelas 3 Tema 6 • Soal Kelas 3 Tema 7 • Soal Kelas 3 Tema 8 • Kelas 4 • Soal Kelas 4 Tema 1 • Soal Kelas 4 Tema 2 • Soal Kelas 4 Tema 3 • Soal Kelas 4 Tema 4 • Soal Kelas 4 Tema 5 • Soal Kelas 4 Tema 6 • Soal Kelas 4 Tema 7 • Soal Kelas 4 Tema 8 • Soal Kelas 4 Tema 9 • Kelas 5 • Soal Kelas 5 Tema 1 • Soal Kelas 5 Tema 2 • Soal Kelas 5 Tema 3 • Soal Kelas 5 Tema 4 • Soal Kelas 5 Tema 5 • Soal Kelas 5 Tema 6 • Soal Kelas 5 Jeneng liyane raden nakula yaiku 7 • Soal Kelas 5 Tema 8 • Soal Kelas 5 Tema 9 • Kelas 6 • Soal Kelas 6 Tema 1 • Soal Kelas 6 Tema 2 • Soal Kelas 6 Tema 3 • Soal Kelas 6 Tema 4 • Soal Kelas 6 Tema 5 • Soal Kelas 6 Tema 6 • Soal Kelas 6 Tema 7 • Soal Kelas 6 Tema 8 • Soal Kelas 6 Tema 9 • Rangkuman Materi • Materi Kelas 3 • materi kelas 4 • materi kelas 5 • materi kelas 6 • CPNS Pada pelajaran bahasa Jawa sering kita menjumpai materi mengenai pewayangan.

Dalam pewayangan seringkali kita mengenal istilah Satriya, Ratu, Pandhita, dan juga Pusakane dan negarane. Nah, untuk postingan kali ini kami akan membagikan 100 + Jenenge satriya pusakane lan negarane. Mungkin pada postingan ini tidak akan selengkap yang ada. Tapi kami akan mencoba memberikan informasi tentang jenenge satriya lan kasariyane dan juga pusakane menurut yang kami tahu. • Jenenge Satriya lan Kasatriyane • Jenenge Prabu Lan Negarane • Bathara lan Kahyangane • Pandhita lan Pertapane • Satriya lan Gamane, Pusakane lan Jimate • Sebarkan ini: • Posting terkait: a.

Raden Werkudara satriya ing Jodhipati. b. Raden Janaka satriya ing Madukara. c. Raden Nakula satriya ing Bumiretawu utawa Gumbiratalun.

jeneng liyane raden nakula yaiku

d. Raden Sadewa satriya ing Sawojajar. e. Raden Gathutkaca satriya ing Pringgadani. f. Raden Abimayu satriya ing Plangkawati. g. Raden Antareja satriya ing Jangkar Bumi.

h. Raden Setyaki satriya ing Lesunpura. i. Raden Irawan satriya ing Yasarata. j. Raden Anoman satriya ing Kendhali Sada. k. Raden Aswatama satriya ing Sakalima. l. Raden Dursasana satriya ing Bajar Jumput. m. Raden Setiyaka satriya ing Tambak Emas. n. Raden Kartamarma satriya ing Tirta Tinalang. o. Raden Antasena satriya ing Sapta Baruna.

p. Raden Samba satriya ing Parang Garudha. q. Raden Udawa satriya ing Widara Kandhang. r. Raden Suman satriya ing Plaasa Jenar. s. Jeneng liyane raden nakula yaiku Kumbakarna satriya ing Panglebur Gangsa. t. Raden Sengkuni satriya ing Palasa Jenar.

u. Raden Mandra Kumara satriya ing Saroja Binangun. v. Raden Jayadatra satriya ing Brawa Keling. w. Raden Thistajumpena satriya ing Cempalareja. Jenenge Prabu Lan Negarane a. Prabu Arjuna Sasra ratu ing negara Maespati.

b. Prabu Abiyasa ratu ing negara Ngastina. c. Prabu Basudewa ratu ing negara Mandura. d. Prabu Baladewa ratu ing negara Mandura. e. Prabu Duryudana ratu ing negara Ngastina. f. Prabu Dewa Srani ratu ing negara Rancang Kencana. g. Prabu Dasamuka ratu ing negara Ngalengka. h. Prabu Dasarata ratu ing negara Ayodya Pala. i. Prabu Destrarata ratu ing negara Ngastina. j. Prabu Janaka ratu ing negara Mantili. k. Prabu Jangkung Mardeya ratu ing negara Paranggubarja. l. Prabu Krena ratu ing negara Dharawati.

m. Prabu Karna atau Adhipati Karna ratu ing negara Ngawangga. n. Prabu Matswapati ratu ing Wiratha, o. Prabu Niwatakawaca ratu ing Ima Imantaka. p. Prabu Puntadewa utawa Yudhistira ratu ing Ngamarta. q.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Prabu Palgunadi ratu ing Paranggelung. r. Prabu Pandu Dewanata ratu ing Ngastina. s. Prabu Rama Wijaya ratu ing Pancawati.

t. Prabu Somali ratu ing Jeneng liyane raden nakula yaiku Gangsa. u. Prabu Suteja ratu ing Trajurisna v. Prabu Sugriwa ratu ing Guwa Kiskendha. w. Prabu Selyapati ratu ing Mandaraka. Bathara lan Kahyangane a. Bathara Brama ing Arga Dahana. b. Bathara Endra ing Endra Loka. c. Bathara Durga ing Setra Ganda mayit. d. Bathara Wisnu ing Ariloka.

e. Bathara Kamajaya ing Cakrakembang. f. Sang Hyang Antaboga ing Sapta Pratala. g. Sang Hyang Bathara Guru ing Jungring Saloka. h. Sang Hyang Nagaraja ing Sumur Jalatundha. Sang Hyang Wenang ing Ngandar Andir Bawana. Pandhita lan Pertapane a. Begawan Anoman ing Kendhali Sada. b. Begawan Abiyasa ing Saptaarga. c. Begawan Ciptahening ing Mintaraga.

d. Bathara Padmanaba ing Argasonya. e. Bathara Sidikwasana ing Andong Sumawi. f. Pandhita Durna ing Sokalima. g. Resi Seta ing Sela Prawata. h. Resi Subali ing Guwakiskendha.

i. Resi Jembawan ing Gandamadana. j. Resi Bisma ing Talkandha. Satriya lan Gamane, Pusakane lan Jimate a. Abimanyu : Wahyu Cakraningrat; keris Pulanggeni (pemberian Arjuna, ayahnya). b. Anoman : Kuku Pancanaka, Bayu bajra. c. Antareja : Sanjata upas,cincin mustika bumi: ambles bumi; Tirta Prawitasari; untuk menghidupkan orang mati diluar kehendak dewa)., Aji Kawastraman, yaitu ajian untuk alih rupa.

Baca juga : Ciri Ciri Komik dan Cara Membuatnya. d. Arjuna utawa Janaka : Panah Pasopati, Sarotama, Ardhadedali (diberikan kepada Srikandi), keris Pulanggeni (diberikan kepada Abimanyu), keris Kala Nadhah (diberikan kepada Gatutkaca), Aji Sepi angin (pemberian Gandamana), Aji Danurwenda ((pemberian Pendita Durna) panah Sengkali, Cundamanik, Aji Mayabumi, Brahmastra, Brahmasirah (membuat alam cerah), Parjanya astra (alam menjadi gelap), agni astra (panah mengeluarkan api) Busur Gandhewa dari Batara Baruna, Angenyastra, Mergading, terompet karang Dewadatta.

Aji ajian Arjuna : Aji Pengasihan, Aji Panglimunan, Aji Sepi Angin, Aji Tunggengmaya, Aji Mundri, Aji Pengasihan, Aji Asmara Cipta, Aji Asmara Tantra, Aji Asmarasedya, Aji Asmaratunda, Aji Asmaragama, Aji Anima, Aji Lqakuna, Aji Prapki, Aji Matimaq/Sempaliputra; Aji Kama Wersita. e. Anglingdarma : Aji Gineng. f. Arjuna Sasrabahu : Senjata Cakra, Trisula, Brahalasewu. g. Aswatama : Cundha manik. h. Bagaspati : Aji Candrabirawa ( diberikan kepada Salya).

jeneng liyane raden nakula yaiku

i. Baladewa : Nanggala, gada Alugara. j. Batara Guru : Senjata Trisula, Aji Kemayan, Cupu Manik Astagina., Jeneng liyane raden nakula yaiku :Lembu Andini. k. Batara Indra : Kendaraan :Gajah Aerawata, atau Gajah Erawata. l. Batara Kala : Kala Nadhah (diberikan Prabu KalaTrembaka) dan Kala Dite(diberikan kepada Prabu Kala Karna) Kala Nadhah dari Prabu Trembaka, raja Pringgadani, kemudian jatuh ketangan Prabu Pandu dan diwariskan pada Arjuna, dan oleh Arjuna diberikan pada Gatutkaca, Kala Dite dari Prabu Kala Karna, jatuh ketangan Adipati Karna.

m. Batara Kamajaya : Aji Kemayan. n. Batara Surya : Kendaraan :Kereta Jatisurya. o. Bhisma : Aji Tamengwesi. p. Bomanarakasura : Pancasona Bumi. q. Bukbis : Sorot api; (dari kedua matanya keluar sorot api yang bisa membakar orang yang terkena sorot api. r. Burisrawa : Aji Welut Putih (Belut Putih). s. Danaraja : Aji Rawerontek (jatuh ketangan Dasamuka).

t. Danurwenda : Aji Bandung Bondowoso,Aji Ungkal Bener dan Blabag Pangantol anto (pemberian kakeknya, Werkudara). u. Dasamuka : Senjata Candrasa, pedang sokayana, sengkayana atau pedang mentawa,Aji Pancasona, (semula milik Resi Subali), Aji Rawerontek semula milik Prabu Danaraja, gunturgeni. v. Dewi Gangga (Ibu Bhisma) : Panah Cucuk Dandang, Jungkat Widadari (Sisir Bidadari) bukan sembarang siir, karena bagian pegangannya yang runcing bisa dijadikan patrem atau jeneng liyane raden nakula yaiku sakti.

w. Drestarastra : Aji Kumbala geni, (hampir membakar Werkudara). x. Dursala : Pangrayangan, Aji Gineng. y. Dursasana : Keris panjang besar Kyai Barla. jeneng liyane raden nakula yaiku. Drupada : Kyai Tundungmungsuh. aa. Durna : Cundha manik, Nracabala, Aji Danurwenda. bb. Dwel Geduwel Breh : Jamus Kalimasada (dilarikan Petruk, dan menjadi Raja Ngrancang Kencana, atau versi lain menyebutkan kerajaan Lojitengara).

cc. Gandamana : Blabag Pangantol antol dan Aji Bandung Bondowoso ( diberikan kepada Werkudara) aji sepiangin(diberikan kepada Arjuna) kalung robyong Mustakawarih (diberikan pada Punta Dewa), dan aji Bandung Bandawasa.

dd. Gatutkaca : Caping Basunanda, Kutang Antakusuma, Aji Brajamusti, aji Brajadenta, Pancabajra, Krincingwesi, Bajinggiring, garuda ngapak, aji Narantaka, terumpah madu kacerna. ee. Indrajit : Nagapasa ada yang menyebut Nagabraja, Wimohanastra, Aji serep Megananda atau aji sirep Begananda. ff. Jayadrata : Gada Rujakbeling, gada Kyai Glenggam, ada yang menyebut Kyai Glinggang.

gg. Karna : Keris Kala Dite, panah Kunta Wijayandanu, (versi lain : panah Kunta dan panah Wijayandanu), Aji Kalalupa, Aji Balasrewu.

Aji Danurwenda; Kumta senjata panah, versi lain berupa tomba. hh. Kartamarma : senjata limpung. ii. Kresna : Senjata Cakra atau Cakrabaskara, kembang Wijayakusuma, Brahalasewu; Kendaraan: Kereta Jaladara. jj. Kumbakarna : Aji Gedongmengo,Pelak gelak sakethi. kk. Leksmana Widagda : Panah Surawijaya. ll. Menakjingga : Gada wesi kuning, pedang Sengkoyono; semula milik Prabu Kebo Marcuet, setelah Menakjingga tewas, pusaka pusaka tersebut menjadi pusaka Damarwulan.(jatuh ketangan Damarwulan).

mm. Nakula : Cupu berisi Tirtamanik (air kehidupan), untuk mengobati, orang sakit (pusaka pemberian Resi Badawanganala). nn. Palgunadi : Cincin (ali ali) Mustika Ampal (jatuh ketangan Arjuna), aji Danurwenda.

oo. Permeya : Tunggangan Raja Samodra Barlean : Gajah Hesthitama, membikin kacau Pendita Durna, Karena surakan perajurit Pandawa, mengatakan Aswatama mati, sedangkan pasukan kurawa meneriakkan Hestitama mati.Sedangkan kata hesti, bisa berarti gajah, jadi Hestitama adalah Gajahtama mati, atau bisa berarti estu (betul), jadi Hestitama, artinya Betul, tama mati.

pp. Matswapati : Selatimpuru. qq. Pretiwanggana : Pusaka panah Nracabala. rr. Punta Dewa : Jamus Kalimasada, songsong Tunggulnaga dan tombak Karawelang. ss. Ramawijaya : Panah Guwawijaya, ada yang menyebut panah Gunawijaya. tt. Rama Bargawa : Pusaka Kapak Duwung, panah Barga Astra, yang menewaskan Arjuna Sasrabahu.

uu. Salya : Aji Candrabirawa. vv. Sarpakenaka : Kuku Pancanaka. xx. Sasikirana : Gada Lukitasari dan tombak Kyai Wilugarba (pemberian kakeknya, Werkudara). yy. Seta : Aji Narantaka (diberikan kepada Gatutkaca), gada Pecatnyawa; gada Lukitasari (diberikan Werkudara).

zz. Setyaki : Gada Wesi kuning. aaa. Sosrowindu : Kemlandingan putih. bbb. Srikandi : Panah Ardadedhali (pemberian Arjuna,suaminya). ccc. Subali : Aji Pancasona, ada yang menyebut Aji Pancasonya jatuh ketangan Dasamuka. ddd. Suyudana : Kulit keras, tidak mempan senjata, karena sinar cahaya dari mata ibunya. eee. Sumantri : Senjata Cakra. fff. Sengkuni : Kulit keras, tidak mempan segala senjata, karena mandi lenga tala.

ggg. Wibisana : Panah Indrasta yang mengembalikan wujud Indrajid, kembali menjadi mega. hhh. Werkudara : Gada Jeneng liyane raden nakula yaiku, gada Lukitasari, gada Lambitamuda, aji Blabag pangantol antol, aji dan Aji Bandung Bondowoso, Bayubajra; Air Prawitasari.

Nah itu lah sedikit informasi mengenai 100 + Jenenge Satriya, Ratu, Pandhita Pusakane Lan Negarane, semoga bisa menambah wawasan kita tentang pewayangan. Posting terkait: • Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 K13 Srikandi Madheg Senapati • Soal Bahasa Jawa Kelas 6 Semester 2 Kurikulum 2013 dan Jawaban • Soal Bahasa Jawa Kelas 4 Semester 2 Kurikulum 2013 Bab Cerita Rakyat • Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Bab Legendha • Soal Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Bab Tembang Pangkur • Kumpulan Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2013 Posting pada Pewayangan Ditag bahasa jawa, wayang
Gatotkaca yaiku putrane Raden Werkudara salah sijine pandawa kang dadi satriya ing Jodhipati.

Ibune jenenge dewi Arimbi. Gatotkaca dadi satriya Pringgondani sing ora liya yaiku negarane Ibune dhewe. Gatotkaca duweni jeneng ora mung siji, jeneng liyane yaiku: Purbaya, Kaca Negara, Tutuka, Kerincing wesi, Bima suta, Harimbyat maja.

Werkudara dhewe putrane Pandu Dewanata lan Kunthi. Dheweke sanget misuwur ing donya pewayangan merga kadigdayane. Ananging dheweke uga duweni sifat nesunan, mula Yen diece sithik wae mesthi bakalan nesu. Duwe sedulur papat, lima sadheweke. Mula diarani Pandhawa amarga anak lima lanang kabeh. Pandhawa yen ana ing donya pewayangan dadi lakon kang negakake keadilan.

Wiwit saka pambarepe, Yudhistira, Werkudara, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Dene dewi Arimbi putrane prabu Trembaka saka negara Pringgondani. Tunggale uga ana lima, yaiku: Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusthi, lan Kala Bendana.

Nalika laire, Gatotkaca dijenengi Jabang Tutuka. Gatotkaca katon sehat lan gagah, pantes yen diarani satriya trah Dewa. Namung siji perkara kang gawe bingung Werkudara lan para kadang sedulur kang ana ing Pringgandani kuwi. Ora liya ya mung tali wudele Jabang Tutuka kuwi mau iseh nempel durung dipedhot. Wektu ditakonake salah siji emban menehi jawaban yen kabeh upaya wis dilakoni ya mung kanggo medhot tali pusere Jabang tetuka.

Nanging ya ora ana gaman kang bisa medhot tali pusere Jabang Tutuka. Werkudara sanget bingunge lan jaluk tulung marang kadang sedulur kanggo medhot tali pusere anake kuwi mau. Bima nyoba ngethok nganggo kuku pancanaka ora bisa. Diterusake Arjuna, kabeh gaman sing diduweni Arjuna dijajal siji-siji ananging ora ana asile. Nganti Sri Bhatara Kresna sing mertamu/sowan ana ing kono tumut anggone biyantu.

Gaman sektine Sri Bhatara Kresna yaiku Cakra Udaksana mung bisa ngasilake lidhah utawa pletikan geni wektu medhot tali pusere Si Jabang Tetuka.

Para sedulur Pandhawa padha Gentur tapa. Semana uga dewi Arimbi, dheweke uga gentur tapa sinambi nunggoni anake. Saking genturing tapa para Satriya Pandhawa, nuwuhake gara-gara. Bhatara Narada weruh saka ngakasa tejane wong gentur tapa. Apa kang dadi isine donya padha melu susah. Bumi gonjang-ganjing, Langit kelap-kelap, gunung padha manggut-manggut. Kabeh saisine donya kaya dikocak-kocak ora karuwan parane. Nganti Bathara Narada meh wae ora bisa mudhun ing Pringgondani. Bareng priksa kang mesubrata para Satriya Pandhawa, mula Bathara Narada menehi dhawuhan kanggo anjugarake tapane.

Jeneng liyane raden nakula yaiku katampa dening Dewa. Panyuwune diijabahi dening Bathara.bareng wis padha nglumpuk Bathara Narada menehi pitakonan.

Narada : “Eee, para Pandhawa. Kowe kabeh padha mesu Brata, nganti nuwuhake gara-gara ing Suralaya. Uga nglarani saisine donya merga melu ngrasakake perkara kang nyusahake sliramu. Apa ta kang dadi pangarep-arepmu?” Punta : “Pukulun, kula sakadang sami nandang kasusahan, mila kula sedaya sami mesubrata. Dene susahe kula lan para kadang sedaya jalaran Adhi kula Bima kaparingan putra kang tali wudele boten saged dipedhot kados jabang bayi salumrahe.” Narada : “oh, dadi kuwi kang dadi susahe kowe kabeh nganti mesubrata kang nuwuhake gara-gara ing Suralaya?

Yen pancen ngono, aku bakalan nyuwun gaman marang Bathara Guru kang asebut panah Konta Wijayadanu. Amarga namung gaman kuwi kang bisa nugelake tali udele si Jabang Tutuka.” Akhire Bathara Narada bali menyang khayangan lan nyeritakake marang Bathara Guru.

Bathara Guru ngrapal mantra terus takon marang kaca Trenggana. Kaca Trenggana nyebutake yen sing bisa ngalahake Kala Pracona ya mung anake Bima kang lagi wae lair. Sawise kuwi Bathara Guru ngutus Bathara Narada kanggo menehake Gaman Kadewatan asebut Panah Konta Wijayadanu marang Arjuna.

Ora nganggo suwe, Bathara Narada langsung wae mangkat menehake Senjata kuwi mau kanthi pikiran kang semrawut mikirke nasibe para Bathara kang ana ing Khayangan.

Ana ing tengah-tengah lelampahan, Bathara Narada weruh menungsa lagi gentur tapa kang rupane padha karo Arjuna. Menungsa mau yaiku Aradeya utawa Karna kang lagi tapa. Awake Karna nyunarake cahya kang digawe dening Bathara Surya. Bathara Narada seneng banget ketemu Karna kang dikira Arjuna kuwi mau. Terus gaman Kadewatan kuwi mau diwenehake.

Karna langsung wae lunga tanpa matur nuwun. Saka kono kuwi mau, Bathara Narada lagi sadar yen dheweke salah wong. Sawise kuwi Arjuna karo para Punakawan teka ana ing kono. Terus Bathara Narada cerita yen dheweke salah menehake gaman kadewatan kuwi mau. Semar nyalahake Bathara Narada lan ngutus Arjuna supaya ngoyak wong kang diwenehi gaman mau. Ora suwe anggone ngoyak, Karna terus bisa kacandak.

Awale Arjuna jaluk apik-apik lan cerita yen gaman kuwi arep digunakake kanggo medhot tali udele ponakane. Nanging Karna ora nggubris lan malah nyerang Arjuna. Akhire kadadean perang gedhe. Wektu Arjuna tiba, Karna nyoba kanggo mlayu lunga. Nanging isih bisa koyak. Arjuna akhire bisa nyekel Wrangka lan Karna nyekel gagang Panah Wijayadanu.

Akhire wong loro kuwi mau mental adoh banget amerga Panah Konta Wijayadanu ucul saka wrangkane. Kadadean kuwi gawe Karna langsung mlayu maneh saka Arjuna. Nanging, Arjuna kelangan tapake Karna lan terus wae nemoni Semar maneh.

Saka pituture Semar, wrangka kuwi diutus gawa ing Pringgadani kanggo medhot tali wudele Jabang Tutuka. Semar duweni keyakinan yen wrangka kuwi mesthi migunani banget. Amarga Panah Konta Wijayandanu kuwi gaman kang sakti, wis mesthi wrangkane utawa barang sing kulina nyelimuti uga duweni kekuatan kang nglingsemake. Semana uga Bathara Narada diutus Semar kanggo bali menyang khayangan.

Satekane ing Keraton Pringgandani wrangka kuwi mau langsung digunakake kanggo medhot tali udele Jabang Tutuka. Akhire tali udele jabang Tutuka bisa dipedhot lan wrangkane melu mlebu ing wudele Jabang Tutuka. Semar ngira yen kuwi wis dadi dalan takdire Gatotkaca yen ing perang Akhir (Bharatayuda) gaman Konta Wijayadanu bakalan mlebu maneh ing wrangkane. Bisa disebut yen Gatotkaca bakalan mati yen ketemu Panah Konta Wijayadanu.

Sawise dipedhot tali wudele, Gatotkaca langsung digawa ing khayangan dening Arjuna. Semar ngomong marang Bima, “yen ana apa-apa karo anake Semar siap kaprejaya ning tangane.” Satekane ning Khayangan, Arjuna langsung nyelehake Gatotkaca ing dalan nuju gerbang Khayangan.

Kala Pracona ngguyu kepingkel-pingkel nganti nglarani wetenge. Ora mung kuwi, kala Pracona uga ngarani Bathara Guru nyepelekake Dheweke. Jabang Tutuka diangkat lan nyedhakake Jabang Tutuka ning raine. Ora kaduga dening Kala Pracona, tangane Jabang Tutuka ngampleng pas ning matane nganthi ngabangake raine merga saking akehe metu getihe. Langsung wae Jabang Tutuka dibanting diarahake gapura kang nyebabake Jabang Tutuka mati.

Arjuna, Semar lan para dewa wis padha bingung yen nganti Bima ngerti anake mati dheweke bakalan ngobrak-abrik Khayangan. Amarga jiwa mbapaki kang isih anyar kang lagi tuwuh wiwit laire anake. Semar menehi panemu marang Bathara Guru yen Jabang Tutuka bisa digodhok ing jeneng liyane raden nakula yaiku Candradimuka bareng karo gaman Kadewatan kang ana ing Khayangan. Akhire Bathara Guru setuju marang panemune Semar lan kabeh Dewa diutus nyemplungake kabeh gamane bareng karo Jabang Tutuka.

Sawise dienteni pirang-pirang wektu, akhire katon satriya diwasa kang gagah lan pantes yen diarani Satriya trah Dewa. Akhire Gatotkaca bali maneh ngadepi Kala Percona kanthi kekuatan kang luwih gedhe. Kadadean maneh perang gedhe antarane Gatotkaca lan Kala Pracona. nganti tekan suwe anggone perang antarane Gatotkaca lan Kala Pracona.

Nganti tekan pungkasane, sirahe Kala Pracona karangkut lan kauntir dening Gatotkaca kang nyebabake tugel sanalika. Agawe Kala Pracona sirna kaprejaya ing Palagan. Ing akhir cerita, saisine donya padha makmur lan bisa padha urip tentrem. Semana uga ing Khayangan, wis entuk kamulyan lan wis ora ana kang gawe memala maneh.

Para Dewa padha matur nuwun sanget marang Gatotkaca kang wis bisa ngalahake Kala Pracona. Arjuna, Semar lan Gatotkaca bareng-bareng bali menyang Pringgondani lan ngumpul maneh karo kluargane. TAMAT
• Arjuna. • Premadi. • Margana. • Pamadya. • Dananjaya. • Mintaraga. • Ciptahening. • Prabu Kariti. • Kendhitatnala. • Palguna. • Kombang. • Ali-Ali. • Jlamprong.

• Endra Putra. • Endra Tanaya. • Wijanarka. Biasanya kalau anak sekolah akan membutuhkan nama lain ini.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Misal saja yang sering keluar adalah Raden Arjuna itu siapa, jawabnya ya Raden janaka. Semoga bermanfaat.
Manut layang Purwacarita, garwane Raden Nakula sesilih Dewi Srengganawati, putrane Sang Hyang Badhawanganala. Karo Dewi Srengganawati iki, Raden Nakula peputra siji sesilih Dewi Sri Tanjung. Manut layang Pustaja Raja, garwane Raden Nakula sesilih Dewi Suyati, putrane Prabu Kridhakerata, ratu ing Awuawulangit.

Nakula klakon nggarwa Dewi Suyati sawise bisa ngalahake Indrakesata.

jeneng liyane raden nakula yaiku

Karo Dewi Suyati iki, Raden Nakula peputra loro, yaiku: Raden Pramusinta lan Dewi Pramuwati. Wujude Raden Nakula satriya bagus, mbranyak pasemone. Watake jujur lan bekti marang jeneng liyane raden nakula yaiku tuwa. Ngarepake pungkase perang Bharatayuda, Raden Nakula lan Sadewa disraya dening Prabu Kresna supaya sowan ing ngarsane Prabu salya (uwake / pakdhene) kanthi ngliga keris, pasrah pati urip. Dhawuh iki ditindakake, satemah Prabu Salya mblakakake isen – isening atine lan nyuwun tandhing mungsuh Prabu Puntadewa.

Satemah dadi srana menange Bharatayuda tumrap Jeneng liyane raden nakula yaiku. Nakula iku sawijining paraga Mahabharata. Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’. Ing pedhalangan, nalika isih enom Nakula nganggo jeneng Pinten. Pinten iku sejatine jeneng tanduran kang godhonge bisa kanggo obat.

Kaya jenenge, Nakula lantip ing obat-obatan amarga tinitisan Batara Aswidewane tabib. Satriya iki salah sijine Pandhawa lan nduwe kembaran kang jenenge Sadewa. Beda karo Yudhistira, Werkudara, lan Janaka, Nakula lan Sadewa iki lair seka Dewi Madrim. Nalika Pandhu palastra, Dewi Madrim bela pati lan kembar iki lair seka wetenge kang suwek dening keris. Raden Nakula kuwi satriya kembar kemanikan. Sedulur kembare aran Raden Sadewa iya Sahadewa.

Sekarone putrane nata ing Astina, Prabu Pandhudewanata, lan mijil saka garwa Dewi Madrim, kadang enome Raden narasoma iya Prabu Salya nata ing Mandaraka.Ing Mahabharata, Nakula artine ‘’bisa nguwasabi awake dhewe’’.

Ing pedhalangan, nalika isih padha cilik-cilik, Nakula kuwi arane Pinten, lan kembarane Sadewa aran Tangsen. Pinten iku sejatine jeneng tandhuran kanmg godhonge bisa kanggo obat, Kaya jenenge, Nakula lan sadewa lantip ing babagan obat-obatan amraga satriya sakloron kuwi titise dewa kembar, Bathara Aswan lan Aswin, dewane tabib.

Satriya sakembaran iku klebu sedulur nunggal rama seje ibu yen karo Prabu Puntadewa, Werkudara lan Arjuna. Lan satriya lima kasebut kawentar kanthi aran Pandhawa. Kekarone setya lan bekti banget marang para kadhang sepuhe, senadyan seje ibu. Prabu Puntadewa, Werkudara, lan Arjuna mijil saka ibu Dewi Kunthi. Jeneng liyane raden nakula yaiku dumadine perang baratayuda, Prabu salya melu Kurawa. Siji mbaka siji senopati Kurawa padha gugur.

Nganthi Prabu Salya piyambak sabanjure nyarirani pribadi dadi senopati agung. Jalaran Prabu salya iku iya isih marasepuhe Prabu Duryudana, nata Astina. Nalika mireng yen kang madeg senopati agung Prabu salya, para Pandhawa padha bingung. nanging botohe Pandhawa sing sugih pratikel, Prabu Kresna banjur dhawuh marang Nakula lan Sadewa supaya marak ing ngarsane Prabu salya, api-api nyuwun dipateni wae.

Mesthi wae Prabu Salya ora mentala mateni perunane kuwi. Malah banjur atine rumangsa keranta-ranta merga kelingan amarng adhine (Dewi Madrimm) kang wis sedha bela pati marang Pandhu lan ninggali bayi kembar kang isih abang, yakuwi Pinten lan tangsen iku. Mung merga saka beciking pakartine Dewi Kunthi, bayi kembar kuwi nadyan dudu putrane dhewe tetep digula wentah kanthi kebak rasa tresna asih tanprabedha karo anake dhewe.

Jroning bathine, satemene Prabu salya luwih tresna lan abot marang para Pandhawa kuwi ketimbang marang mantune. Lan saliyane trenyuh bareng ndeleng Nakula-Sadewa, Prabu Salya uga banjur kelingan marang marasepuhe, Begawan Bagaspati sing sedane merga saka pakartine Sang Prabu Salya duk isih enome.

Sang Begawan nalika sedane ninggal suwara yen babak nagih janji lumantar ratu kang kasinungan ludira seta, sing ora liya Prabu Puntadewa. Mula Salya banjur paring dhawuh marang nakula-Sedewa supaya bali, lan meling supaya sing methuake yudane, Prabu Puntadewa. Temenan, bareng tempuking yuda, Prabu Salya nglilakae patine nalika adu arep karo Prabu Puntadewa. Aji-ajine aran Chandabirawa ora kuwan nyedhaki Prabu Puntadewa lan banjur ilang musna. Prabu Salya akhire sedha disawat pusaka Jamus Kalimasada.

Kasatriyane Nakula kuwi ing Sawojajar, dene Sadewa ing Paweratalun. Garwane nakula kekasih Dewi Srengginiwati kang banjur peputra Dewi Sri Tanjung. Dene Sadewa nggarwa Dewi Srenggini kang sateruse peputra Bambang Widapeksa (Suwidapaksa). Dewi Srengganawati lan Srenggini iku putrane Sang Hyang Badawanganala, dewane bulus, ing Narmada Wailu. Ing lakon Sudamala utawa Durga Ruwat, dicritakake yen akhire sawise klakon ngruwat Bathari Durga, Nakula-Sadewa palakrama anthuk Endhang Suka lan Pradapa, kekarone putrine Resi Tambrapetha saka pratapan Prangalas.

Kekarone banjur peputra Raden Saluwita, Pramusinta lan Pramuwati. Yen pinuju pisowanan ing Amarta lungguhe Nakula Sadewa ngapit ingkang raka Prabu Puntadewa lan kekarone padha ngapurancang. Artikel Terkait : Puntadewa / Yudistira (Bahasa Jawa) Werkudara / Bima (Bahasa Jawa) Arjuna (Bahasa Jawa) Nakula (Bahasa Jawa) Sadewa (Bahasa Jawa)

PANDHAWA II JENENG LIYA PANDHAWA II PANDAWA LIMA II BASA JAWA II BELAJAR MENGENAL PANDHAWA
2022 www.videocon.com